SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia : Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie usuwania gruzu Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Adres obiektu budowlanego : JEDNOSTKA WOJSKOWA 5889 Stargard Szczeciński Nazwa i adres Zamawiającego : JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 UL. NARUTOWICZA 10 A Szczecin Opracował: Stargard Szczeciński Czerwiec 2015 rok. Bogdan Dubicki 1

2 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa zamówienia: Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński 1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889Stargard Szczeciński Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Przedmiot i zakres robót budowlanych: Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac związanych z wymianą ogrodzenia z bramami wjazdowymi na teren ścisłego strzeżenia i wymianą furtek ogrodzeniowych. Roboty remontowe ogrodzenia polegać będą na: 1. Roboty rozbiórkowe ogrodzenia 2. Roboty ziemne 3. Wylanie cokołów 4. Wykonanie nowych elementów ogrodzenia wraz z bramami i furtkami 1.5 Zgodność robót z ST Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 2

3 1.6. Informacje o terenie budowy: 1. Ogrodzenie przeznaczone do wymiany, znajduje się na terenie JW 5889 Stargard Szczeciński wokoło budynku magazynowego nr 16. Ogrodzenie Magazynu nr 16 na terenie Jednostki Wojskowej 5889 wykonane z siatki na słupkach żelbetowych ma zostać wymienione na wykonane z paneli stalowych ocynkowanych ogniowo z przetłoczeniami co najmniej 4 razy z drutu stalowego o grubości min 5 mm i wymiarze oczka 50 mm x 200 mm. Panel jest zamocowany w cokole uchwytami jednorazowymi i mocowany do słupków z profili zamkniętych 40*60*3 z daszkami i uchwytami (jak na rys.). W ogrodzeniu znajdują się 3 wjazdy na teren zaopatrzone w 3-y bramy i 3-y furtki. Ogrodzenie to jest ogrodzeniem wewnętrznym wokół budynku magazynowego strzeżonego. 2. Wykonawca będzie poruszał się po istniejących, utwardzonych drogach. Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracowników oraz sprzętu kołowegow celu wystawienia przepustek uprawniających do wstępu na teren kompleksu. 3. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca zabezpieczy tereny robót wskazanych przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych i Mistrza Rejonu w porozumieniu z Kierownikiem Magazynu przed dostępem osób trzecich poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i wywieszeniem tablic ostrzegawczych. UWAGA REMONT. Ale w taki sposób żeby osoby przebywające wewnątrz budynku mogły z niego korzystać i mieć dostęp do środka. Po zdemontowaniu części stalowych Wykonawca zabezpieczy otwory w ogrodzeniu siatką stalową i powiadomi o tym fakcie Kierownika Rejonu, Inspektora nadzoru oraz Dowódcę straży pilnującej. Dokona wpisu w zeszycie korespondencji Obowiązkowo. Wykonawca obowiązany jest posiadać KIEROWNIKA BUDOWY. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika korespondencji służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Zapisy w Dzienniku korespondencji powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika ma prawo dokonać osoba wyznaczona przez wykonawcę tj. Kierownik Budowy oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.dziennik znajduje się w Biurze Rejonu na terenie Jednostki. 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST. 6. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i p-poż. oraz przepisów wewnętrznych wojska. Ponadto zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 7. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy. 8. Inwestor określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu.w TYM CELU NAJPÓŹNIEJ NA TRZY DNI 3

4 PRZED PLANOWANYM PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA dostarczy do Rejonu Stargard dane wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów przewidzianych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek. 9. Wykonawca obowiązkowo zamontuje licznik wody i Energi elektrycznej w wskazanym miejscu przez Kierownika Rejonu Protokolarnie. Obecność przed bramą Kierownika i jego pracowników z sprzętem i materiałem ustala się na godzinę 7ºº. Opuszczenie placu budowy nastąpi nie później jak o godzinie 15³. Praca w godzinach j.w Zabezpieczenie interesu osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu wojskowym spowodowane w trakcie wykonywania robót Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, poda lokalizację, Dziennik korespondencji będzie znajdował się w Biurze Mistrza Rejonu Stargard z swobodnym dostępem dla Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w tym sprzęt P-poż. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie: - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 4

5 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, b) możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Przy tego rodzaju robotach uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w cenie oferty Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zapewni w własnym zakresie na placu budowy kabinę sanitarną TOI- TOI Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 5

6 2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO WYKONANIA ZADANIA 2.1. Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót remontowych powinny mieć: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. - zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów dla użytych podczas realizacji zadania wynikające z przepisów prawa (Dz. U. nr92, poz.881. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót konserwacyjnych Materiałami podstawowymi są: 1. furtka stalowa ocynkowana ogniowo kompletna ogrodzeniowa 2. bramy stalowe ocynk ogniowo ogrodzeniowe 3. słupki bramowe 120*120*8 ocynkowane ogniowo 4. wysięgnik podwójny Teownik 30*30*4 mm ocynk 5. zacisk do drutu concentrina 6. drut ostrzowy typu concentrina 7. panel ocynkowany ogniowo z 4 przetłoczeniami gr. drutu min 5 mm 8. słupki z kształtowników 40*60*3 i długości 3.00 m zimnogietych ocynkowane ogniowo 9. akcesoria z kształtowników z blachy ocynkowane ogniowo 10. liny stalowe jednozwite z drutu ocynkowanego typu T1*19, o średnicy 5,0 mm 11. gwożdzie budowlane okrągłe gołe 12. concentrina ocynkowana ogniowo Ø siatka pleciona z drutu ocynkowanego h = 2 m 14. beton zwykły z kruszywa naturalnego b zaprawa cementowa M deski iglaste obrzynane o grubości mm klasy III 17. krawędziaki iglaste klasy III 18. łaty iglaste klasy II 19. kołki kotwiące i rozporowe ocynkowane 6

7 20. nity 21. materiały inne i pomocnicze 3. SPRZĘT 3.1. Sprzęt do wykonywania robót Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 3.2 Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiałów. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie Transport materiałów: Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności. Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadać karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczące stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych. Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta Roboty rozbiórkowe Materiały pochodzące z rozbiórki stalowe zdać po zważeniu do magazynu Infrastruktury w Bielkowie za pokwitowaniem dokumenty należy przygotować przy współpracy z Mistrzem Rejonu, a odpady budowlane należy tymczasowo składować 7

8 w kontenerach budowlanych, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego lub Mistrzem Rejonu. Miejsce składowania należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji (gruz ) zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami i prawem ochrony środowiska na własny koszt. Wykonawca wystawi oświadczenie o utylizacji we własnym zakresie. Koszty utylizacji obciążają Wykonawcę i nie podlegają odrębnej zapłacie,powinny być wkalkulowane w cenę umowną. Ziemia zostanie wywieziona poza teren budowy i wysypana wg wskazań Mistrza Rejonu. 5. WYKONANIE ROBÓT Każda pozycja wykonania musi zostać odznaczona w Dzienniku Korespondencji i odebrana przez Inspektora Roboty ogrodzeniowe i ziemne Poz demontaż ogrodzenia z siatki z drutem kolczastym na słupkach żelbetowych odcinkami oraz załadowanie i wywiezienie gruzu na odległość 5 km. Poz wykonanie odcinkami wykopów, deskowania i wylanie cokołu z osadzeniem słupków 40*60*3 dł. 3 m. Wykopy o ścianach pionowych o szerokości 0,20 m i głębokości 0,80 m. Cokół w gruncie o szer. 0,20 m i głębokości 0,80 m, a nad gruntem o szer. 0,20 m i wys. 0,30 m. Poz. 7 - zamocowania paneli nitami do przyspawanych przed cynkowaniem uchwytów na słupku z dwóch stron w szerszym boku 60 w ilości 4 sztuk z jednej strony i zabetonowanie cokołu. Panel od cokołu nie może być oddalony dalej niż 40 mm, zamocowany zakotwiony do cokołu w 4 rech równych odległościach pomiędzy słupkami. Ogrodzenie posiada wysokośc od cokołu ~ 200 cm (nie więcej jak 204 cm), a od ziemi minimum ~ 230 cm ( nie więcej jak 234 cm). Ogrodzenie wymieniamy wokoło budynku istniejące, oraz wykonujemy dodatkowo w poprzek pomiędzy bramami 5 i 6 budynku z 1- ną szt. Bramy bez furtki. Określenie - Ocynkowany ogniowo znaczy - kompany w płynnym cynku Ogrodzenie wykonane z paneli z drutu ocynkowanego ogniowo o grubości minimum 5 mm i wymiarze oczka 50 mm x 200 mm i wysokości 2,00 m oraz długości 2,50 m. Każdy panel musi posiadać co najmniej 4 przetłoczenia celem jego wzmocnienia. Słupki ocynkowane ogniowo wykonane z profila zamkniętego z zamknięciem od góry słupka o wym. 40*60*3 i długości 3,00 m z przyspawanymi z obu stron słupka uchwytami do montażu paneli po cztery sztuki na szerszym boku. Panele mają być zakotwione w beton cokołu na długosci panela czterema uchwytami w równych odległościach zakotwionych w cokole. Poz. 8. Brama dwuskrzydłowa o długości 5 m (po 2,5 m * ~2,29 m skrzydło) z słupkami o wym. 120*120*8. Każde skrzydło (2,5 m * ~2,29 m ) posiada 4 szt. zawiasów zamontowanych w sposób uniemożliwiający ich zdjęcie poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Brama skrzydło wykonane z profili 60*60*3. Wypełnienie ramy skrzydła prętami ø min. 12 mm co 50 mm w pionie. W skrzydle należy wspawać 2 sztuki przekątnych z pręta ø 12 od narożnika do narożnika krzyżowo. Brama posiada uchwyt na założenie kłódki z kłódką min.klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję klasy 3. Brama po otwarciu każdego 8

9 skrzydła posiada blokady wiatrowe. Zamontować zasuwy pionowe na każdym skrzydle i rurki w betonie wjezdzie. Całość bram (każdy element) jest ocynkowany ogniowo. Wysokość bram jest identyczna jak ogrodzenia. Odległość pomiędzy skrzydłem a słupkiem nie powinna być większa niż 5 cm, pomiędzy skrzydłem a skrzydłem nie powinna być większa niż 5 cm, pomiędzy skrzydłem a podłożem nie powinna być większa niż 5 cm. Zamontowanych będzie 3-y komplety dwuskrzydłowych bram z słupkami. Poz Furtki 60*60*3 szt. 2 montowane przy bramach zewnętrznego ogrodzenia o szer. 1,00 metra i wysokości 2,21 m wykonane jak bramy całkowicie ocynkowane ogniowo i o wysokości identycznej jak bramy i ogrodzenie po wliczeniu ramy ościeżnicy furtki (jak na rysunku). Oraz Furka o szerokości 1.20 m sztuk 1 pozostałe parametry bez zmian. Ramy furtki wykonane z profili 60x60x3 z 3 ma zawiasami zamontowanymi uniemożliwiając ich zdjęcie poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Do furtki należy dołączyć w komplecie 1 sztukę kłódki certyfikowanej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję klasy 3 + zamek zatrzaskowy z klamkami i zamkiem patentowym wpuszczanym. Furtka zamontowana w ramie z profila zamkniętego 60*80*6. Kłódkę montujemy do przyspawanych uchwytów ramy i furtki. Poz Przewidziano montaż wysięgnika wykonanego z teownika o minimalnych wymiarach T 30*30*4 mm ( V ) skierowany pod kątem 45 º w obydwu kierunkach. Wysięgnik zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Wysięgnik zamontowany na stałe (nity, jednorazowe wkręty) na słupkach ogrodzenia z stali profilowanej T 30x30x4 i długości ramienia nie więcej niż 65 cm. Na skrzydłach bram (początek i koniec) wysięgnik jest zamontowany w ten sposób że przy otwieraniu i zamykaniu ramiona nie zahaczają o siebie, jedno ramie ustawiono pionowo. Pomiędzy wysięgnikami zamontować ocynkowane ogniowo nitki drutu ostrzowego w odstępach maksimum 15 cm, począwszy od górnej krawędzi wysięgnika, minimum 4 ry nitki, za pomocą zacisków zamontowanych do wysięgnika. Nitki tego drutu ostrzowego stanowią element nośny do rozwijanych zwojów Concertiny, do których należy klamrami zacisnąć jej zwoje w co najmniej 6 punktach z jednej strony pomiędzy poszczególnymi wysięgnikami. Poz. 12 W zamontowanych ramionach wysięgnika w kształcie V należy ułożyc Concertinę - Drut ostrzowy ø 450. Typ ostrza BTO 22. Średnica drutu wew. 2,5 mm mm.ocynk Z-70 (70gr/m²). Grubość blachy 0,5 mm + - 0,05 mm. Ocynk 200 gr/m² gr/m². Ilość złączek na łączeniu 3. Rozciągłość montażowa 8000 mm(8mb) rolka mb. Poz Ogrodzenie z siatki zabezpieczające wykonanie ogrodzenia właściwego. Wykonanie i rozebranie ogrodzenia tymczasowego. Wykonawca w pierwszej kolejności musi wykonać ogrodzenie tymczasowe, a następnie przystąpić do demontażu i wymiany ogrodzenia zasadniczego. Poz Wywiezienie złomu samochodami skrzyniowymi po zważeniu do magazynu w Bielkowie przy udziale Mistrza Rejonu. Materiały wyszczególnione w opisie ( Specyfikacji Technicznej ) mogą być zastąpione materiałami równoważnymi technicznie. Przy zmianie na inne materiały należy dołączyć opis techniczny z danymi technicznymi. 9

10 5.2. Wywóz gruzu, złomu i ziemi W specyfikacji opisano transporty gruzu, złomu i ziemi. Sposób postępowania jest opisany w punktach wcześniejszych niniejszej specyfikacji. Przy wykonaniu powyższych pozycji należy na terenie wojskowym współpracować z Mistrzem Rejonu Wymagania szczegółowe Panele ogrodzeniowe i słupki Panele wykonane z drutu o grubości minimum 5 mm. Panel musi posiadać 4 przetłoczenia celem jego wzmocnienia sztywności. Oczka muszą posiadać wymiar w poziomie 50 mm i pionie 200 mm. Panel posiada wymiary 2500 mm x 2000 mm. Panel musi być ocynkowany ogniowo. Słupki wykonane z stali kształtowej o wymiarach 40*60*3 mm i długości mm. Słupki posiadają od góry daszki celem zamknięcia wnętrza. Słupki muszą być ocynkowane ogniowo poprzez kąpiel. W ogrodzeniu należy zastosować słupki stalowe cynkowane 40*60* Uchwyty i drut napinający górny Zamontować wysięgniki na słupkach ogrodzenia skierowane pod kątem 45º V w obu kierunkach. Na ramionach wysięgnika założyć nitki drutu ostrzowego w odstępach maksimum 15 cm, począwszy od górnej krawędzi wysięgnika, za pomocą zacisków zamontowanych (przymocowanych) do wysięgnika. Montowane na ogrodzeniu, bramach i furtkach dla podtrzymania drutu ostrzowego Bramy i furtki Bramy ocynkowane ogniowo w całości wys m z prętów fi 12 co 5 cm w pionie w ramach z profili 60x60*3. Celem poprawy sztywności bramy jak i furtki oraz usztywnienia prętów przed rozchylaniem, należy zastosować przekątną w ramie z profili. Skrzydło 2.50x2.29 bramy zawieszone na 4 sztukach zawiasów na słupku bramowym o wymiarach 120*120*8. Do bramy i furtki dołączamy po 1 sztuce kłudki certyfikowanej co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję co najmniej klasy 3. Zasuwy i blokady wiatrowe po otwarciu każdego skrzydła. Brama posiada na swoim wyposażeniu każde skrzydło posiada pionową zasuwę, brama zamykana jest na kłódkę założoną na przyspawane odpowiednie uchwyty - uszka. Furtka posiada w połowie wysokości zamek wpuszczany w wykonanej puszce z klamką i wkładką patentową. Należy wykonać uchwyty na bramach i furtkach na możliwość plombowania. Wykonać uszka na furtkach dla założenia kłódki. Furtki są zawieszone w ramie z profila 60*80*6 który jest zmocowany z jednej strony z słupkiem bramowym (w każdym komplecie F+B) Materiały zastosowane do wykonania zamówienia muszą być zgodne z Polskimi Normami i potwierdzone certyfikatem, deklaracją lub aprobatą. 10

11 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 6.2. Kontrola wykonania wykopu, cokołu betonowego, mocowania słupków i montażu paneli powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru sukcesywnie w czasie wykonywania ogrodzenia zgodnie z wymaganiami norm Kontrola wykonania Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) podczas wykonania prac polegacących na osadzeniu słupków stalowych, betonowaniu i montażu elementów konstrukcyjnych i zabezpieczających. b) w odniesieniu do właściwości całego ogrodzenia montażu pionowego lub poziomego elementów ogrodzenia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac montażowych Likwidacja ubytków w betonie - elementach konstrukcji a) Kontrola międzyoperacyjna ilkwidacji ubytków polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. b) Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wykonanych robót oraz innych materiałów użytych do konserwacji są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych Kontrola robót ślusarskich kontrola parametrów określonych w Specyfikacji Technicznej w zakresie użytych materiałów oraz jakości wykonania elementów ogrodzenia zostanie przeprowadzona z użyciem precyzyjnych przyrządów pomiarowych kontrola zgodności ze Specyfikacją Techniczną zamków i kłódek zostanie oparta na podstawie przedstawionych przez wykonawcę Certyfikatów IMP. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót ziemnych - m³ - dla robót - betoniarskich - m³ - dla robót - demontażowych - mb / szt / t - dla robót - ogrodzeniowych mb/m2 8. ODBIÓR ROBÓT: Podstawę do odbioru wykonania robót oraz zabezpieczenia elementów stalowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z ST. 11

12 8.2. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: a) zeszyt korespondencji z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy fragmentów robót c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego zgodnie z przedmiarem i z ST Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden element badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć następujące rozwiązanie: - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, Dokonania wpisu do Dziennika korespondencji Odbiór robót bram, furtek i ślusarki ogrodzeniowej powinien obejmować: Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych Sprawdzenie mocowania elementów do słupków Sprawdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań Sprawdzenie szczelności i dokładności połączeń Odbiór i dokonania wpisu do Dziennika korespondencji Zakończenie odbioru robót konserwacyjno - remontowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. - wykaz atestów, certyfikatów, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenia wykonawcy Zasady powyższe odbioru mają zastosowanie częściowo lub w całości do różnych rodzajów robót występujących w zadaniu objętym tą specyfikacją. - dotyczą ; a/ roboty ziemne b/ roboty betoniarskie c/ roboty antykorozyjne d/ roboty ślusarskie - ogrodzeniowe 9. ODBIÓR ROBÓT REMONTOWYCH : 9.1. Na 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika korespondencji. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika korespondencji Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po wcześniejszym sprawdzeniu kompletu dokumentów: 12

13 - pisemną gwarancję na wykonanie roboty ( druk u Inwestora ). - oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnych z art. 10 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. - dziennika korespondencji - oświadczenie kierownika budowy o zgodności ilości wykonanych jednostek z ST - dokument przekazania złomy do magazynu 15 WOG Bielkowo. - dokument - oświadczenie utylizacji odpadów budowlanych gruz 10. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego Wykonawca przekaże komplet dokumentów najpóźniej na dwie godziny przed odbiorem. Komisja może przerwać czynności związane z odbiorem robót, jeżeli stwierdzi,że nie zostały one wykonane w całości lub zostały wykonane wadliwie oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych dokumentów. 11. Odbiór pogwarancyjny: 11.1 Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór ostateczny pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektorów nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy oraz przedstawicieli administratora i użytkownika. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w Przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokółem. Wszystkie prace budowlane będą prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac zgodnie z Prawem Budowlanym. 12. Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących Roboty tymczasowe i towarzyszące związane z wykonaniem robót budowlanych należy ująć w cenie Robót podstawowych lub uwzględnić ich wartość w kosztach ogólnej budowy. Roboty tymczasowe i towarzyszące jakie mogą wystąpić w trakcie zamówienia a ich wykonanie, będzie zobowiązany wykonać na własny koszt i ryzyko. 13. Podstawy płatności Ustalenia ogólne 13

14 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, - koszty badań i analiz, - wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ceny jednostkowe wykonania robót Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty wykonania remontu uwzględniają: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, - przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, - wykonanie badań i analiz, - usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 14. PRZEPISY ZWIĄZANE [ Normy ] BN-69/ Piaski do zapraw PN-79/B Piaski do zapraw PN-88/B Woda do betonów i zapraw PN-M-42250/ Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja PN-M :1996- Rusztowania PN-63/B Roboty betonowe PN-69/B Powierzchnie pod malowanie PN-70/B Wymagania dotyczące podłoży PN-90/B Zaprawy budowlane PN-88/H Ślusarka, kształtowniki stalowe Inne dokumenty i instrukcje - Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane (tekst jedn. :Dz.. U. Nr 207 z 2003 r. poz z póz. Zmianami) - PBUE - Rozporządzenie M G P i B z dnia r. w sprawie aprobat technicznych dotyczących materiałów budowlanych. 14

15 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. Nr. 121/03 poz. 1138) - Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, jakie zostaną zastosowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia. - Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2008r. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo budowlane - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a dnia 5 sierpnia 1998 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz 679) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728) -Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr. 166 poz z późniejszymi zmianami). -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26 poz 313 z dnia 10 kwietnia 2000 r. z późniejszymi zmianami ) Wykonał : Inspektor SOI ds. budowlanych Bogdan Dubicki 15

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, 26.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo