SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia : Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie usuwania gruzu Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Adres obiektu budowlanego : JEDNOSTKA WOJSKOWA 5889 Stargard Szczeciński Nazwa i adres Zamawiającego : JEDNOSTKA WOJSKOWA 4340 UL. NARUTOWICZA 10 A Szczecin Opracował: Stargard Szczeciński Czerwiec 2015 rok. Bogdan Dubicki 1

2 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa zamówienia: Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński 1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889Stargard Szczeciński Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Przedmiot i zakres robót budowlanych: Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac związanych z wymianą ogrodzenia z bramami wjazdowymi na teren ścisłego strzeżenia i wymianą furtek ogrodzeniowych. Roboty remontowe ogrodzenia polegać będą na: 1. Roboty rozbiórkowe ogrodzenia 2. Roboty ziemne 3. Wylanie cokołów 4. Wykonanie nowych elementów ogrodzenia wraz z bramami i furtkami 1.5 Zgodność robót z ST Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 2

3 1.6. Informacje o terenie budowy: 1. Ogrodzenie przeznaczone do wymiany, znajduje się na terenie JW 5889 Stargard Szczeciński wokoło budynku magazynowego nr 16. Ogrodzenie Magazynu nr 16 na terenie Jednostki Wojskowej 5889 wykonane z siatki na słupkach żelbetowych ma zostać wymienione na wykonane z paneli stalowych ocynkowanych ogniowo z przetłoczeniami co najmniej 4 razy z drutu stalowego o grubości min 5 mm i wymiarze oczka 50 mm x 200 mm. Panel jest zamocowany w cokole uchwytami jednorazowymi i mocowany do słupków z profili zamkniętych 40*60*3 z daszkami i uchwytami (jak na rys.). W ogrodzeniu znajdują się 3 wjazdy na teren zaopatrzone w 3-y bramy i 3-y furtki. Ogrodzenie to jest ogrodzeniem wewnętrznym wokół budynku magazynowego strzeżonego. 2. Wykonawca będzie poruszał się po istniejących, utwardzonych drogach. Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracowników oraz sprzętu kołowegow celu wystawienia przepustek uprawniających do wstępu na teren kompleksu. 3. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca zabezpieczy tereny robót wskazanych przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych i Mistrza Rejonu w porozumieniu z Kierownikiem Magazynu przed dostępem osób trzecich poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i wywieszeniem tablic ostrzegawczych. UWAGA REMONT. Ale w taki sposób żeby osoby przebywające wewnątrz budynku mogły z niego korzystać i mieć dostęp do środka. Po zdemontowaniu części stalowych Wykonawca zabezpieczy otwory w ogrodzeniu siatką stalową i powiadomi o tym fakcie Kierownika Rejonu, Inspektora nadzoru oraz Dowódcę straży pilnującej. Dokona wpisu w zeszycie korespondencji Obowiązkowo. Wykonawca obowiązany jest posiadać KIEROWNIKA BUDOWY. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika korespondencji służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Zapisy w Dzienniku korespondencji powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika ma prawo dokonać osoba wyznaczona przez wykonawcę tj. Kierownik Budowy oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.dziennik znajduje się w Biurze Rejonu na terenie Jednostki. 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST. 6. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i p-poż. oraz przepisów wewnętrznych wojska. Ponadto zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 7. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy. 8. Inwestor określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu.w TYM CELU NAJPÓŹNIEJ NA TRZY DNI 3

4 PRZED PLANOWANYM PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA dostarczy do Rejonu Stargard dane wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów przewidzianych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek. 9. Wykonawca obowiązkowo zamontuje licznik wody i Energi elektrycznej w wskazanym miejscu przez Kierownika Rejonu Protokolarnie. Obecność przed bramą Kierownika i jego pracowników z sprzętem i materiałem ustala się na godzinę 7ºº. Opuszczenie placu budowy nastąpi nie później jak o godzinie 15³. Praca w godzinach j.w Zabezpieczenie interesu osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu wojskowym spowodowane w trakcie wykonywania robót Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, poda lokalizację, Dziennik korespondencji będzie znajdował się w Biurze Mistrza Rejonu Stargard z swobodnym dostępem dla Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w tym sprzęt P-poż. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie: - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 4

5 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, b) możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Przy tego rodzaju robotach uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w cenie oferty Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zapewni w własnym zakresie na placu budowy kabinę sanitarną TOI- TOI Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 5

6 2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO WYKONANIA ZADANIA 2.1. Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót remontowych powinny mieć: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. - zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów dla użytych podczas realizacji zadania wynikające z przepisów prawa (Dz. U. nr92, poz.881. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót konserwacyjnych Materiałami podstawowymi są: 1. furtka stalowa ocynkowana ogniowo kompletna ogrodzeniowa 2. bramy stalowe ocynk ogniowo ogrodzeniowe 3. słupki bramowe 120*120*8 ocynkowane ogniowo 4. wysięgnik podwójny Teownik 30*30*4 mm ocynk 5. zacisk do drutu concentrina 6. drut ostrzowy typu concentrina 7. panel ocynkowany ogniowo z 4 przetłoczeniami gr. drutu min 5 mm 8. słupki z kształtowników 40*60*3 i długości 3.00 m zimnogietych ocynkowane ogniowo 9. akcesoria z kształtowników z blachy ocynkowane ogniowo 10. liny stalowe jednozwite z drutu ocynkowanego typu T1*19, o średnicy 5,0 mm 11. gwożdzie budowlane okrągłe gołe 12. concentrina ocynkowana ogniowo Ø siatka pleciona z drutu ocynkowanego h = 2 m 14. beton zwykły z kruszywa naturalnego b zaprawa cementowa M deski iglaste obrzynane o grubości mm klasy III 17. krawędziaki iglaste klasy III 18. łaty iglaste klasy II 19. kołki kotwiące i rozporowe ocynkowane 6

7 20. nity 21. materiały inne i pomocnicze 3. SPRZĘT 3.1. Sprzęt do wykonywania robót Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 3.2 Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiałów. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie Transport materiałów: Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności. Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadać karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczące stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych. Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta Roboty rozbiórkowe Materiały pochodzące z rozbiórki stalowe zdać po zważeniu do magazynu Infrastruktury w Bielkowie za pokwitowaniem dokumenty należy przygotować przy współpracy z Mistrzem Rejonu, a odpady budowlane należy tymczasowo składować 7

8 w kontenerach budowlanych, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego lub Mistrzem Rejonu. Miejsce składowania należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji (gruz ) zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami i prawem ochrony środowiska na własny koszt. Wykonawca wystawi oświadczenie o utylizacji we własnym zakresie. Koszty utylizacji obciążają Wykonawcę i nie podlegają odrębnej zapłacie,powinny być wkalkulowane w cenę umowną. Ziemia zostanie wywieziona poza teren budowy i wysypana wg wskazań Mistrza Rejonu. 5. WYKONANIE ROBÓT Każda pozycja wykonania musi zostać odznaczona w Dzienniku Korespondencji i odebrana przez Inspektora Roboty ogrodzeniowe i ziemne Poz demontaż ogrodzenia z siatki z drutem kolczastym na słupkach żelbetowych odcinkami oraz załadowanie i wywiezienie gruzu na odległość 5 km. Poz wykonanie odcinkami wykopów, deskowania i wylanie cokołu z osadzeniem słupków 40*60*3 dł. 3 m. Wykopy o ścianach pionowych o szerokości 0,20 m i głębokości 0,80 m. Cokół w gruncie o szer. 0,20 m i głębokości 0,80 m, a nad gruntem o szer. 0,20 m i wys. 0,30 m. Poz. 7 - zamocowania paneli nitami do przyspawanych przed cynkowaniem uchwytów na słupku z dwóch stron w szerszym boku 60 w ilości 4 sztuk z jednej strony i zabetonowanie cokołu. Panel od cokołu nie może być oddalony dalej niż 40 mm, zamocowany zakotwiony do cokołu w 4 rech równych odległościach pomiędzy słupkami. Ogrodzenie posiada wysokośc od cokołu ~ 200 cm (nie więcej jak 204 cm), a od ziemi minimum ~ 230 cm ( nie więcej jak 234 cm). Ogrodzenie wymieniamy wokoło budynku istniejące, oraz wykonujemy dodatkowo w poprzek pomiędzy bramami 5 i 6 budynku z 1- ną szt. Bramy bez furtki. Określenie - Ocynkowany ogniowo znaczy - kompany w płynnym cynku Ogrodzenie wykonane z paneli z drutu ocynkowanego ogniowo o grubości minimum 5 mm i wymiarze oczka 50 mm x 200 mm i wysokości 2,00 m oraz długości 2,50 m. Każdy panel musi posiadać co najmniej 4 przetłoczenia celem jego wzmocnienia. Słupki ocynkowane ogniowo wykonane z profila zamkniętego z zamknięciem od góry słupka o wym. 40*60*3 i długości 3,00 m z przyspawanymi z obu stron słupka uchwytami do montażu paneli po cztery sztuki na szerszym boku. Panele mają być zakotwione w beton cokołu na długosci panela czterema uchwytami w równych odległościach zakotwionych w cokole. Poz. 8. Brama dwuskrzydłowa o długości 5 m (po 2,5 m * ~2,29 m skrzydło) z słupkami o wym. 120*120*8. Każde skrzydło (2,5 m * ~2,29 m ) posiada 4 szt. zawiasów zamontowanych w sposób uniemożliwiający ich zdjęcie poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Brama skrzydło wykonane z profili 60*60*3. Wypełnienie ramy skrzydła prętami ø min. 12 mm co 50 mm w pionie. W skrzydle należy wspawać 2 sztuki przekątnych z pręta ø 12 od narożnika do narożnika krzyżowo. Brama posiada uchwyt na założenie kłódki z kłódką min.klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję klasy 3. Brama po otwarciu każdego 8

9 skrzydła posiada blokady wiatrowe. Zamontować zasuwy pionowe na każdym skrzydle i rurki w betonie wjezdzie. Całość bram (każdy element) jest ocynkowany ogniowo. Wysokość bram jest identyczna jak ogrodzenia. Odległość pomiędzy skrzydłem a słupkiem nie powinna być większa niż 5 cm, pomiędzy skrzydłem a skrzydłem nie powinna być większa niż 5 cm, pomiędzy skrzydłem a podłożem nie powinna być większa niż 5 cm. Zamontowanych będzie 3-y komplety dwuskrzydłowych bram z słupkami. Poz Furtki 60*60*3 szt. 2 montowane przy bramach zewnętrznego ogrodzenia o szer. 1,00 metra i wysokości 2,21 m wykonane jak bramy całkowicie ocynkowane ogniowo i o wysokości identycznej jak bramy i ogrodzenie po wliczeniu ramy ościeżnicy furtki (jak na rysunku). Oraz Furka o szerokości 1.20 m sztuk 1 pozostałe parametry bez zmian. Ramy furtki wykonane z profili 60x60x3 z 3 ma zawiasami zamontowanymi uniemożliwiając ich zdjęcie poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Do furtki należy dołączyć w komplecie 1 sztukę kłódki certyfikowanej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję klasy 3 + zamek zatrzaskowy z klamkami i zamkiem patentowym wpuszczanym. Furtka zamontowana w ramie z profila zamkniętego 60*80*6. Kłódkę montujemy do przyspawanych uchwytów ramy i furtki. Poz Przewidziano montaż wysięgnika wykonanego z teownika o minimalnych wymiarach T 30*30*4 mm ( V ) skierowany pod kątem 45 º w obydwu kierunkach. Wysięgnik zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Wysięgnik zamontowany na stałe (nity, jednorazowe wkręty) na słupkach ogrodzenia z stali profilowanej T 30x30x4 i długości ramienia nie więcej niż 65 cm. Na skrzydłach bram (początek i koniec) wysięgnik jest zamontowany w ten sposób że przy otwieraniu i zamykaniu ramiona nie zahaczają o siebie, jedno ramie ustawiono pionowo. Pomiędzy wysięgnikami zamontować ocynkowane ogniowo nitki drutu ostrzowego w odstępach maksimum 15 cm, począwszy od górnej krawędzi wysięgnika, minimum 4 ry nitki, za pomocą zacisków zamontowanych do wysięgnika. Nitki tego drutu ostrzowego stanowią element nośny do rozwijanych zwojów Concertiny, do których należy klamrami zacisnąć jej zwoje w co najmniej 6 punktach z jednej strony pomiędzy poszczególnymi wysięgnikami. Poz. 12 W zamontowanych ramionach wysięgnika w kształcie V należy ułożyc Concertinę - Drut ostrzowy ø 450. Typ ostrza BTO 22. Średnica drutu wew. 2,5 mm mm.ocynk Z-70 (70gr/m²). Grubość blachy 0,5 mm + - 0,05 mm. Ocynk 200 gr/m² gr/m². Ilość złączek na łączeniu 3. Rozciągłość montażowa 8000 mm(8mb) rolka mb. Poz Ogrodzenie z siatki zabezpieczające wykonanie ogrodzenia właściwego. Wykonanie i rozebranie ogrodzenia tymczasowego. Wykonawca w pierwszej kolejności musi wykonać ogrodzenie tymczasowe, a następnie przystąpić do demontażu i wymiany ogrodzenia zasadniczego. Poz Wywiezienie złomu samochodami skrzyniowymi po zważeniu do magazynu w Bielkowie przy udziale Mistrza Rejonu. Materiały wyszczególnione w opisie ( Specyfikacji Technicznej ) mogą być zastąpione materiałami równoważnymi technicznie. Przy zmianie na inne materiały należy dołączyć opis techniczny z danymi technicznymi. 9

10 5.2. Wywóz gruzu, złomu i ziemi W specyfikacji opisano transporty gruzu, złomu i ziemi. Sposób postępowania jest opisany w punktach wcześniejszych niniejszej specyfikacji. Przy wykonaniu powyższych pozycji należy na terenie wojskowym współpracować z Mistrzem Rejonu Wymagania szczegółowe Panele ogrodzeniowe i słupki Panele wykonane z drutu o grubości minimum 5 mm. Panel musi posiadać 4 przetłoczenia celem jego wzmocnienia sztywności. Oczka muszą posiadać wymiar w poziomie 50 mm i pionie 200 mm. Panel posiada wymiary 2500 mm x 2000 mm. Panel musi być ocynkowany ogniowo. Słupki wykonane z stali kształtowej o wymiarach 40*60*3 mm i długości mm. Słupki posiadają od góry daszki celem zamknięcia wnętrza. Słupki muszą być ocynkowane ogniowo poprzez kąpiel. W ogrodzeniu należy zastosować słupki stalowe cynkowane 40*60* Uchwyty i drut napinający górny Zamontować wysięgniki na słupkach ogrodzenia skierowane pod kątem 45º V w obu kierunkach. Na ramionach wysięgnika założyć nitki drutu ostrzowego w odstępach maksimum 15 cm, począwszy od górnej krawędzi wysięgnika, za pomocą zacisków zamontowanych (przymocowanych) do wysięgnika. Montowane na ogrodzeniu, bramach i furtkach dla podtrzymania drutu ostrzowego Bramy i furtki Bramy ocynkowane ogniowo w całości wys m z prętów fi 12 co 5 cm w pionie w ramach z profili 60x60*3. Celem poprawy sztywności bramy jak i furtki oraz usztywnienia prętów przed rozchylaniem, należy zastosować przekątną w ramie z profili. Skrzydło 2.50x2.29 bramy zawieszone na 4 sztukach zawiasów na słupku bramowym o wymiarach 120*120*8. Do bramy i furtki dołączamy po 1 sztuce kłudki certyfikowanej co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję co najmniej klasy 3. Zasuwy i blokady wiatrowe po otwarciu każdego skrzydła. Brama posiada na swoim wyposażeniu każde skrzydło posiada pionową zasuwę, brama zamykana jest na kłódkę założoną na przyspawane odpowiednie uchwyty - uszka. Furtka posiada w połowie wysokości zamek wpuszczany w wykonanej puszce z klamką i wkładką patentową. Należy wykonać uchwyty na bramach i furtkach na możliwość plombowania. Wykonać uszka na furtkach dla założenia kłódki. Furtki są zawieszone w ramie z profila 60*80*6 który jest zmocowany z jednej strony z słupkiem bramowym (w każdym komplecie F+B) Materiały zastosowane do wykonania zamówienia muszą być zgodne z Polskimi Normami i potwierdzone certyfikatem, deklaracją lub aprobatą. 10

11 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 6.2. Kontrola wykonania wykopu, cokołu betonowego, mocowania słupków i montażu paneli powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru sukcesywnie w czasie wykonywania ogrodzenia zgodnie z wymaganiami norm Kontrola wykonania Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) podczas wykonania prac polegacących na osadzeniu słupków stalowych, betonowaniu i montażu elementów konstrukcyjnych i zabezpieczających. b) w odniesieniu do właściwości całego ogrodzenia montażu pionowego lub poziomego elementów ogrodzenia (kontrola końcowa) po zakończeniu prac montażowych Likwidacja ubytków w betonie - elementach konstrukcji a) Kontrola międzyoperacyjna ilkwidacji ubytków polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. b) Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wykonanych robót oraz innych materiałów użytych do konserwacji są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych Kontrola robót ślusarskich kontrola parametrów określonych w Specyfikacji Technicznej w zakresie użytych materiałów oraz jakości wykonania elementów ogrodzenia zostanie przeprowadzona z użyciem precyzyjnych przyrządów pomiarowych kontrola zgodności ze Specyfikacją Techniczną zamków i kłódek zostanie oparta na podstawie przedstawionych przez wykonawcę Certyfikatów IMP. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót ziemnych - m³ - dla robót - betoniarskich - m³ - dla robót - demontażowych - mb / szt / t - dla robót - ogrodzeniowych mb/m2 8. ODBIÓR ROBÓT: Podstawę do odbioru wykonania robót oraz zabezpieczenia elementów stalowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z ST. 11

12 8.2. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: a) zeszyt korespondencji z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy fragmentów robót c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego zgodnie z przedmiarem i z ST Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden element badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć następujące rozwiązanie: - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, Dokonania wpisu do Dziennika korespondencji Odbiór robót bram, furtek i ślusarki ogrodzeniowej powinien obejmować: Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych Sprawdzenie mocowania elementów do słupków Sprawdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań Sprawdzenie szczelności i dokładności połączeń Odbiór i dokonania wpisu do Dziennika korespondencji Zakończenie odbioru robót konserwacyjno - remontowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. - wykaz atestów, certyfikatów, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenia wykonawcy Zasady powyższe odbioru mają zastosowanie częściowo lub w całości do różnych rodzajów robót występujących w zadaniu objętym tą specyfikacją. - dotyczą ; a/ roboty ziemne b/ roboty betoniarskie c/ roboty antykorozyjne d/ roboty ślusarskie - ogrodzeniowe 9. ODBIÓR ROBÓT REMONTOWYCH : 9.1. Na 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika korespondencji. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika korespondencji Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po wcześniejszym sprawdzeniu kompletu dokumentów: 12

13 - pisemną gwarancję na wykonanie roboty ( druk u Inwestora ). - oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnych z art. 10 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. - dziennika korespondencji - oświadczenie kierownika budowy o zgodności ilości wykonanych jednostek z ST - dokument przekazania złomy do magazynu 15 WOG Bielkowo. - dokument - oświadczenie utylizacji odpadów budowlanych gruz 10. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego Wykonawca przekaże komplet dokumentów najpóźniej na dwie godziny przed odbiorem. Komisja może przerwać czynności związane z odbiorem robót, jeżeli stwierdzi,że nie zostały one wykonane w całości lub zostały wykonane wadliwie oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych dokumentów. 11. Odbiór pogwarancyjny: 11.1 Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór ostateczny pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektorów nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy oraz przedstawicieli administratora i użytkownika. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w Przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokółem. Wszystkie prace budowlane będą prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac zgodnie z Prawem Budowlanym. 12. Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących Roboty tymczasowe i towarzyszące związane z wykonaniem robót budowlanych należy ująć w cenie Robót podstawowych lub uwzględnić ich wartość w kosztach ogólnej budowy. Roboty tymczasowe i towarzyszące jakie mogą wystąpić w trakcie zamówienia a ich wykonanie, będzie zobowiązany wykonać na własny koszt i ryzyko. 13. Podstawy płatności Ustalenia ogólne 13

14 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, - koszty badań i analiz, - wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ceny jednostkowe wykonania robót Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty wykonania remontu uwzględniają: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, - przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, - wykonanie badań i analiz, - usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 14. PRZEPISY ZWIĄZANE [ Normy ] BN-69/ Piaski do zapraw PN-79/B Piaski do zapraw PN-88/B Woda do betonów i zapraw PN-M-42250/ Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja PN-M :1996- Rusztowania PN-63/B Roboty betonowe PN-69/B Powierzchnie pod malowanie PN-70/B Wymagania dotyczące podłoży PN-90/B Zaprawy budowlane PN-88/H Ślusarka, kształtowniki stalowe Inne dokumenty i instrukcje - Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane (tekst jedn. :Dz.. U. Nr 207 z 2003 r. poz z póz. Zmianami) - PBUE - Rozporządzenie M G P i B z dnia r. w sprawie aprobat technicznych dotyczących materiałów budowlanych. 14

15 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. Nr. 121/03 poz. 1138) - Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, jakie zostaną zastosowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia. - Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa 2008r. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo budowlane - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a dnia 5 sierpnia 1998 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz 679) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728) -Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr. 166 poz z późniejszymi zmianami). -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26 poz 313 z dnia 10 kwietnia 2000 r. z późniejszymi zmianami ) Wykonał : Inspektor SOI ds. budowlanych Bogdan Dubicki 15

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA KONSERWACYJNA MAGAZYNU MUNDUROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA KONSERWACYJNA MAGAZYNU MUNDUROWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA KONSERWACYJNA MAGAZYNU MUNDUROWEGO Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45213220-1 Adres obiektu budowlanego: Budynek nr. 2 ul. Metalowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. OGRODZENIE CPV 45340000-2 Inwestor : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 28-300 JĘDRZEJÓW UL. GŁOWACKIEGO 16. Adres inwestycji : 28 300 JĘDRZEJÓW ul. GŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 06 OGRODZENIE PANELOWE CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Spis treści 1. WSTĘP... 75 1.1. Przedmiot SST... 75 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SST- 10.10.01 URZĄDZENIA SPORTOWE 1.WSTĘP 2.MATERIAŁY

SST- 10.10.01 URZĄDZENIA SPORTOWE 1.WSTĘP 2.MATERIAŁY Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacje techniczne - 15 SST- 10.10.01 URZĄDZENIA SPORTOWE 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego

PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego Urząd Gminy Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 CHEŁMIEC PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana - OGRODZENIE CPV 45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń Nazwa zamówienia: Wykonanie ogrodzenia do części wejściowej cmentarza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ROZBIÓRCE CZĘŚCI KOMINA STALOWEGO PRZY KOTŁOWNI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE CPV 45 11 11 00-09

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1 KF do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana - O G R O D Z E N I E CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1a do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z tworzyw sztucznych Adres: 66-400 Gorzów Wlkp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO ZBIORNIKA WODNEGO OD DROGI POWIATOWEJ 0455 T KOŃSKIE WĄSOSZ CZARNA W KOŃSKICH CVP KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Remont świetlicy wiejskiej w Redakach ADRES: gm. Susz, dz. Nr 17/10 INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 Opracował: inż.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna Remont parkingu zewnętrznego przy ul. Karczewskiej 48 wraz z odcinkiem chodnika i zjazdem z drogi powiatowej na przedmiotowy parking. Przedmiot zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ Usługi Projektowe i Kosztorysy Budowlane Krzysztof Jabłoński 19-200 Grajewo, Osiedle Młodych 28 NIP 719-105-27-37, REGON 200410476, tel. 600871883, e-mail: jakrzych1@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) GRUPA 45.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont dachu budynku świetlicy w m. Brzezinka i budynku biblioteki w m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont dachu budynku świetlicy w m. Brzezinka i budynku biblioteki w m. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont dachu budynku świetlicy w m. Brzezinka i budynku biblioteki w m. Boguszyce CPV 45453000-7 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM nr1 w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL.WROCŁAWSKA 51 1. Przedmiot zamówienia Remont okapu dachu na budynku Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0001 WYMAGANIA OGÓLNE: KOD CPV - 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Kod CPV : 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9

Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 Gmina Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 tel.( 071 ) 312-70-25, fax (071) 312-70-68 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż balustrad schodowych. Kod CPV 45421160-3 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

Głubczyce październik 2012 r.

Głubczyce październik 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej drewnianej z zachowaniem detali architektonicznych Adres: Głubczyce ul. Niepodległości 14. 12 48-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH zlec. 1/P/01/2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH Nazwa obiektu : Komin stalowy z odciągami w Aleksandrowie Łódzkim Adres obiektu : Aleksandrów Łódzki Ul.Pabianicka

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA. 83-200 Starogard Gd. ul. Juranda ze Spychowa 3/26 PROJEKT TECHNICZNY. Nadleśnictwo Starogard Ul.

BIURO TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA. 83-200 Starogard Gd. ul. Juranda ze Spychowa 3/26 PROJEKT TECHNICZNY. Nadleśnictwo Starogard Ul. BIURO TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDOWNICTWA tel./fax 58-56-308-33; tel. kom. 666-01-79-80 Iwona i Janusz Domachowscy PROJEKT TECHNICZNY OGRODZENIA PRZY LEŚNICZÓWCE SWAROŻYN na działce Nr 68, 107/21, obręb: Wędkowy,

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Przedmiot i zakres specyfikacji... 4 1.1 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Naprawa ogrodzenia zewnętrznego oraz bramy wjazdowej - Skład Mosty. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie usuwania azbestu CPV - 45262660-5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotyczących Wymiany drzwi i bram w zespole magazynowym B1 ( budynki nr 22,23,24) oraz w zespole magazynowym B3 ( budynki nr 25,26,26a ) dla

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki w ramach realizacji zadania Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wydzielenie

Bardziej szczegółowo

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8 inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Ogrodzenie ST 10.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Ogrodzenie ST 10.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Ogrodzenie Kod CPV 45342000-6 ST 10.0 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo