AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański DOM STUDENCKI NR 4 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański DOM STUDENCKI NR 4 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL."

Transkrypt

1 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel , tel/fax INWESTYCJA: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B INWESTOR: AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WACŁAW STEFAŃSKI upr. nr 59-Km/73, MP-0554 Kraków, kwiecień 2007

2 I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych Nazwa zamówienia Roboty zabezpieczające budynku Domu Studenckiego nr 4 AR, w Krakowie przy Al. 29 listopada 48 B Inwestor Zamawiający : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków, Al. Mickiewicza Jednostka projektowa : Autorska Pracownia Architektury 91 Arch. Wacław Stefański Ul. Józefitów 1/17, Kraków 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej Zakres robót objętych ST Przedmiot i zakres robót budowlanych : - roboty konstrukcyjne zabezpieczające: mechaniczne skotwienie ścian zewnętrznych ZWO ze ścianami nośnymi, wzmocnienie ścian zewnętrznych (ZWS) bocznej klatki schodowej kotwami K-2 w styku tych ścian pod kątem 90 (na 4 górnych kondygnacjach), mechaniczne zamocowanie wychylonych ścianek kolankowych do stropu poddasza - wypełnienie rys i spękań przy zastosowaniu iniekcji żywicznej lub zaprawy cementowej z kompozycją żywiczną - wykonanie dylatacji obwodowej całego dachu z zastosowaniem styropianu grubości mm w grubości płyt Prace tymczasowe i towarzyszące : - przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu robót budowlanych - wywóz gruzu i elementów z rozbiórek w miejsce wskazane przez Inwestora Zestawienie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV

3 Roboty ogólnobudowlane : przygotowanie terenu pod budowę roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali , - pokrycia dachowe i konstrukcje dachowe i inne roboty specjalistyczne Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora Przekazanie terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową. 2. MATERIAŁY materiały budowlane: - stal profilowa St3S : kotwy K-1 z blachy 250x10x700 kotwy K-2 kątownik z blachy 200x8x(200x200) - reakcyjne kotwy fischera R składające się z wkrętu bez łba RGM (RGM10x130A4, RGM16x250A4), podkładki i nakrętki oraz naboju z zaprawą RM - zaprawa R Z = 5 Mpa z kompozycją żywiczną Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru - posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót budowlanych), Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 3. SPRZĘT Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.

4 4. TRANSPORT Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. 5. WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH Zakres zadania obejmuje : - mechaniczne skotwienie płyt ZWO do ścian nośnych budynku z uwagi na ich odchylenie od pionu w poziomie dolnej krawędzi - mechaniczne skotwienie ścian ZWS ze ścianami ZWS w narożach bocznej klatki schodowej od zewnątrz budynku - mechaniczne zamocowanie wychylonych ścianek kolankowych do stropu poddasza - wypełnienie rys oraz spękań prowadzone byłyby przy zastosowaniu iniekcji żywicznej lub zaprawy cementowej z kompozycją żywiczną. - wykonanie dylatacji obwodowej. Prace zabezpieczające obejmują zakres robót zgodny z przedmiarami Opis robót zabezpieczających budynku - Mechaniczne skotwienie ścian zewnętrznych ZWO ze ścianami nośnymi W kotwami K-1 przyjęto przy założeniu prowadzenia tych prac od zewnątrz budynku. Szczegóły elementów kotwiących podano w części rysunkowej projektu (rys. nr 2. PBW konstrukcji). - Ściany zewnętrzne (ZWS) bocznej klatki schodowej zostały wzmocnione kotwami K-2 w styku tych ścian pod kątem 90. Wzmocnienie zostało zastosowane tylko na czterech górnych kondygnacjach. Zrezygnowano natomiast z połączenia ścian zewnętrznych ZWS klatki schodowej bocznej ze ścianą wewnętrzną W z uwagi na przeprowadzony remont kapitalny. Szczegóły elementów kotwiących podano w części rysunkowej projektu (rys. nr 3. PBW konstrukcji). - Mechaniczne zamocowanie ścianek kolankowych do stropu poddasza wg rys. nr 4 PBW konstrukcji. - Równolegle z zamocowaniem do płyt stropowych ścianek kolankowych powinna by wykonana dylatacja obwodowa całego dachu. Proponuje się do uszczelnienia dylatacji zastosowanie styropianu grubości mm w grubości płyt. Technologia wykonawstwa: Skotwienie ścian zewnętrznych ZWO ze ścianami nośnymi W. Z uwagi na wykonany remont wewnątrz Domu Studenckiego, przyjęto prowadzenie robót zabezpieczających od zewnątrz budynku. Prace wykonywane byłyby z rusztowań przewidzianych do prowadzenia prac związanych z dociepleniem budynku. Kolejność prac - wyznaczenie osi bruzdy w miejscu osadzenia kotwy K-1 zgodnie z projektem budowlanym architektury, dwie kotwy K-1 na kondygnację - w obrysie przylegania kotwy do warstwy nośnej ZWO usunąć z niej

5 zanieczyszczenia - odwiercić otwory pod reakcyjne kotwy fischera R, wykorzystując element K-1 jako matrycę - w nawierconych otworach osadzić wkręty metodą udarowo-obrotową - na wkręty założyć element K-1 i dokręcić nakrętki na podkładach Wskazówki montażowe - dokładnie oczyścić nawiercony otwór - wkręty należy osadzać metodą udarowo-obrotową przy pomocy np.: wiertarki młotkowej (<=750 obr./min) - należy przestrzegać zależnych od temperatury czasów całkowitego twardnienia żywicy. (np.: przy temp. +10 C 10 min) - wkręt może zostać osadzony w wilgotnych otworach. Z otworu należy usunąć wodę. Czas oczekiwania na stwoardnienie żywicy należy podwoić. UWAGA : Jednostka mocująca kotwa reakcyjna R składa się z naboju z zaprawą RM wkrętu bez łba RGM razem z podkładką i nakrętką. W podanym rozwiązaniu zastosowano wkręty ze stali nierdzewnej A Skotwienie ścian ZWS ze ścianą ZWS w narożu bocznej klatki schodowej. Kolejność prac : - wyznaczenie osi bruzd pod dwie kotwy K-2 na wysokości 1 kondygnacji, zakładając kotwienie na czterech górnych kondygnacjach - w obrysie przylegania kotwy do warstwy nośnej ściany ZWS, usunąć z niej zanieczyszczenia - odwiercić otwory pod reakcyjne kotwy fischera R (wkręty) wykorzystując elementy K-2 jako matrycę - w nawierconych otworach osadzić wkręty metodą udarowo-obrotową - na wkręty założyć element K-2 i dokręcić nakrętki na podkładkach i Mechaniczne zamocowanie wychylonych ścianek kolankowych do stropu poddasza Kolejność prac : - zdjęcie pokrycia dachowego na długości umożliwiającej swobodny dostęp do wychylonych ścianek kolankowych - ustawienie do pionu wychylonych ścianek kolankowych, na zaprawie cementowej Rz=5 Mpa z kompozycją żywiczną - odwiercić otwory pod wkręty wykorzystując kotwę K-2 jako matrycę, przyjmując dwie kotwy na jedną ściankę - w nawierconych otworach osadzić wkręty metodą udarowo-obrotową - na wkręty założyć element K-2 i dokręcić nakrętki na podkładkach Wykonanie dylatacji obwodowej w poziomie połaci dachowej Kolejność prac : - odciągnięcie papy termozgrzewalnej z płaszczyzny pionowej ścianki kolankowej - wykonanie przerwy szerokości ~ 10 mm między płytami dachowymi a ścianką kolankową - wypełnienie przerwy dylatacyjnej styropianem gr mm - wywinięcie papy termozgrzewalnej na ściankę kolankową wsuwająć ją pod obróbkę blacharską

6 Długość dylatacji obwodowej l d = 118mb 5.2. Naprawa uszkodzeń i rys w ramach bieżących remontów pokojów : W pokojach, w których stwierdzono rysy w złączach pionowych, lokalnie drobne rysy w ścianach W, ZWS oraz pod stropami wzdłuż ścian osłonowych ZWO, naprawy mogą być wykonane w ramach bieżących remontów. Naprawy te nie wymagają stosowania specjalistycznych technik i mogą być zrealizowane w niżej proponowany sposób. Z powierzchni elementów, na których wystąpiły rysy, należy usunąć warstwę tynku lub szpachli na szerokości około 10 cm na całej długości rysy. W przypadku gdy powierzchnia prefabrykatu jest gładka, należy ją dokładnie zmłotkować. Jeśli powierzchnie te są zanieczyszczone smarami itp. Tłuszczami (np.: smarami z form), to po oczyszczeniu z resztek tynku należy zmyć je detergentami, a następnie czystą wodą i zmłotkować. Z wnętrza spoiny usunąć wszystkie luźne cząstki zaprawy, powierzchnie dokładnie oczyścić szczotkami metalowymi oraz odkurzaczem. Naprawę wykonuje się za pomocą mieszanek klejących oraz bandaży z dzianiny lub siatek z włókna szklanego. Do klejenia można stosować następujące mieszanki: - klej lateksowy ekstra z cementem portlandzkim 350 lub białym cementem portlandzkim - masę tynkarską Fibrofob WP-2 z gipsem. Mieszankę kleju lateksowego ekstra z cementem portlandzkim białym, przygotowuje się w stosunku mas 1:1 lub 1:1,5 w zależności od gęstości kleju. Mieszaninę Fibrofob WP-2 z gipsem uzyskuje się po zmieszaniu składników A i B masy tynkarskiej FibrofooWP-2 w następujących proporcjach: - składnik A 100 kg - składnik B/WinacetDP-50/0,8 kg Składniki powinny być dostarczone w szczelnych opakowaniach, wymieszanie dokonane bezpośrednio przed użyciem, po uprzednim dodaniu około 20% gipsu. W przypadku użycia do mieszaniny gipsu tynkarskiego lub szpachlowego, cała przygotowana mieszanina powinna być zużyta najpóźniej w ciągu 1,5 godz. od chwili jej wymieszania. Przy użyciu do mieszaniny gipsu budowlanego należy przygotować taką ilość mieszaniny, aby została zużyta najpóźniej w ciągu 15 minut od chwili jej przygotowania. Przed przystąpieniem do likwidacji rys i spękań występujących w płaszczyźnie ściany i w złączach pionowych należy przygotować potrzebną ilość bandaży ciętych z rulonu (siatki z włókna szklanego). Szerokość bandaży należy dobierać tak aby sięgały minimum po 5 6 cm z każdej strony rysy czy też pęknięcia. Minimalna szerokość bandażu powinna wynosić 15cm. W zależności od grubości tynku na naprawianym elemencie stosuje się bandaż z grubszego włókna szklanego o symbolu St-16, lub cieńszy o symbolu St-56. Przy naprawie rys o szerokości do 3 mm rozprowadza się mieszaninę klejącą ząbkowaną szpachlą wzdłuż spoiny warstwą o grubości 2-3mm, następnie wciska się w nią bandaż z siatki z włókna szklanego. Warunkiem uzyskania równej powierzchni naprawianych elementów jest dokładne naciągnięcie bandaża i wciśnięcie go w mieszaninę. Po wciśnięciu bandaża całe naprawione miejsce pokrywa się warstwą mieszaniny do wyrównania z krawędziami tynku czy też szpachli. Spękania tynku lub otwarte szczeliny wzdłuż nadproży w złączach typu ZWO-S- ZWO można likwidować w następujący sposób:

7 Po przygotowaniu powierzchni elementu i styku w sposób opisany poprzednio, szczelinę pod stropem należy wypełnić pianką poliuretanową w aerozolu, do czego można wykorzystać piankę z pojemników dostępnych w handlu. Po wypełnieniu szczeliny poliuretanem należy przyciąć go w płaszczyźnie ściany (stropu). Następnie jedną z wyżej opisanych mieszanin rozprowadza się wzdłuż spoiny, wciska w nią bandaż i pokrywa się go mieszaniną do wyrównania z poziomem warstwy szpachli lub tynku. Uwaga : opisane szczeliny nie wolno wypełniać zaprawą cementową, jak również gipsem. Po wykonaniu napraw i całkowitym związaniu mieszanin klejących, powierzchnie maluje się farbą emulsyjną lub inną, ewentualnie stosuje się tapety. Do wyrównania szczeliny o rozwartości większej niż 1 mm wskazane jest zastosowanie iniekcji żywicznej lub zaprawy cementowej z kompozycją żywiczną Warunki wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonywać wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. Roboty zabezpieczające (wzmacniające konstrukcję budynku) prowadzone będą w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie obiektu. Na czas prowadzenia robót związanych z mechanicznym zamocowaniem ścianek kolankowych do stropu poddasza należy wyłączyć z użytkowania główny hall D.S. nr 4 wykonując odpowiednie zabezpieczenia, oraz wyłączyć w sposób trwały dostęp do budynku w rejonie prowadzenia robót montażowych na dachu. Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi. 6. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT Odbiór robót Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzenie pisemne do zamawiającego oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych. Termin realizacji robót : zgodnie z umową. 7. UWAGI KOŃCOWE - Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji nośnej budynku muszą być prowadzone przez firmę mającą doświadczenie w tego rodzaju pracach oraz kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe - Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące rozwiązań zastosowanych w projekcie konstrukcji robót zabezpieczających oraz technologii wykonawstwa, wymagają zgody projektanta konstrukcji oraz akceptacji Inspektora Nadzoru.

8 - Przed wykonaniem dylatacji obwodowej dachu a po zdjęciu pokrycia płyt dachowych i wykuciu zaprawy na styku między płytami dachowymi a ścianką kolankową należy zgłosić stan techniczny odkrytych części dachu projektantowi i inspektorowi nadzoru do oceny technologii wykonania dylatacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH Nazwa zamówienia Remont instalacji gazowej oraz wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000. INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 5 59-400 JAWOR

Kod CPV 45430000. INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 5 59-400 JAWOR SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja obiektu Przedszkola Niepublicznego"Prymusek" ADRES: 59-400 Jawor, ul.chopina 11 INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45111200 ROBOTY ZIEMNE 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 45262310 ZBROJENIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 45262300 BETONOWANIE 45410000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B0.6SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH Warszawa 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH Warszawa 2005 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) Wydanie 2 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO LABORATORYJNYCH NR 306 A, 306B WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD KAN, CO, GAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo