Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Katarzyna Stanik-Filipowska UMCS w Lublinie Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urz dzenia reklamowego na zabytku nieruchomym Legal issues of allocating advertising device on immobile monuments in administrative law Streszczenie: Problematyka umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych budzi wiele kontrowersji. Maj c na uwadze si oddzia ywania reklamy oraz d enie do jej w a ciwej ekspozycji, najkorzystniejsze miejsca na umieszczenie reklam przedk adane s nad ochron zabytków, co dostrzegalne jest chocia by poprzez umieszczanie urz dze reklamowych na zabytkach nieruchomych czy te w ich otoczeniu. Tre, forma i miejsce eksponowania reklamy na zabytku pozostaje niejednokrotnie w sprzeczno ci z warto ciami, których no nikiem jest zabytek nieruchomy. Regulacje zwi zane z umieszczeniem reklamy na zabytku nieruchomym wynikaj nie tylko z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, ale tak e z przepisów prawa budowlanego, przy czym ponadto wymogi w zakresie umieszczenia reklamy na zabytku s uzale nione od formy ochrony zabytku nieruchomego. Do umieszczenia reklamy wykorzystywane s tak e siatki ochronne, które staj si najcz ciej sposobem i materia em do zamieszczania reklam wielkogabarytowych. Przy czym dzi ki rodkom pozyskanym z takiej w a- nie reklamy, stanowi cej jednocze nie siatk zabezpieczaj c na czas prowadzenia remontu elewacji, w a ciciele zabytków przeprowadzaj prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Problematyka zwi zana z umieszczaniem urz dze reklamowych na zabytkach nieruchomych sk ania do wysuwania coraz to nowych postulatów, maj cych na celu ochron zabytków. Dzieje si tak, poniewa zabytek nieruchomy w zakresie umieszczenia na nim reklamy jest rozpatrywany w uj ciu u ytkowym, co powoduje, e pomijana jest jego warto niematerialna, która odnosi si do warto ci estetycznych i indywidualnie postrzeganych. Niniejszy artyku uwzgl dnia stan prawny obowi zuj cy na dzie 1 kwietnia 2009 r. Abstract: Problems of allocating advertisements on immobile monuments generate many controversies. Concerning the strength of influence of advertisement and pursuence to its proper exposition, best localizations for advertisements are given priority over the protection of immobile monuments. Content, form and the localization of advertisement, often remains in contradiction with values, which this immobile monument carries. Legal requirements connected with allocating advertisement on immobile monument, concern not only act for protection and preservation of monuments, but also building regulations.requirements referred to allocating advertising device on an immobile monument are different and depend on the form of protection of legal monument. Protecting meshes used for placing the advertisement are usually as well a way and a material for locating especially large advertisements. Founds gained from such kind of advertisement, which is also used as a protection for a building elevations, are used for conservatory, restoration and necessery building works. Legal issues connected with allocating advertising device on immobile monuments induce to put forward new successive postulates, with the aim of assuring protection for monuments. The reason for this, is using immobile monument, in addition to advertisement, in usable meaning, what causes excluding the immaterial value of monuments, concerning it s esthetic and distinctive values. The article is based on legal regulations binding on the date of 1 st April 2009.

2 122 K. Stanik-Filipowska Wprowadzenie Znaczenie poj cia reklama, s owa pochodzenia aci skiego (od clamo, reclamo - wo anie, krzyk, wielokrotne powtarzanie, zwracanie uwagi), wi e si nie tylko z rozpowszechnianiem informacji o towarach, ich zaletach, warto ci, miejscach i mo liwo ci ich nabycia 1, ale tak e z no nikiem, s u cym przekazowi tych informacji, który stanowi tablice i urz dzenia reklamowe. Maj c na uwadze si oddzia ywania reklamy oraz d enie do jej w a ciwej ekspozycji, najkorzystniejsze marketingowo miejsca na umieszczenie reklam przedk adane s nad ochron warto ci kulturowych, co dostrzegalne jest chocia by poprzez umieszczanie urz dze reklamowych na zabytkach nieruchomych czy te w ich otoczeniu. Tre, forma i miejsce eksponowania reklamy na zabytku pozostaje niejednokrotnie w sprzeczno ci z warto ciami, których no nikiem jest zabytek nieruchomy. 2 Problematyka umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych budzi wiele kontrowersji. Jednoznaczne wydaj si by regulacje administracyjnoprawne w odniesieniu do umieszczania tablic i urz dze reklamowych na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, co jednak nie oznacza, e umieszczenie reklamy na zabytku, który nie jest wpisany do tego rejestru, nie podlega adnym ograniczeniom. Podejmuj c problematyk umieszczenia urz dzenia reklamowego na zabytku nieruchomym, nale y odnie si tak e do poj cia samego zabytku nieruchomego oraz poj cia urz dzenia reklamowego. Poj cie zabytku nieruchomego jest poj ciem prawnym, zdefiniowanym w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 3, która to ustawa jako pierwsza wprowadza definicj legaln zabytku nieruchomego w prawie ochrony zabytków. Prawne poj cie zabytku nieruchomego odnosi si wprost do definicji zabytku 4, poniewa w zakresie przedmiotowym u.o.z. nadrz dnym poj ciem jest zabytek. Tym samym maj c na uwadze obie definicje, na gruncie u.o.z., zabytkiem nieruchomym jest nieruchomo (jej cz lub zespó nieruchomo ci) b d ca dzie em cz owieka lub zwi zana z jego dzia alno ci, stanowi ca wiadectwo minionej epoki b d zdarzenia, której zachowanie le y w interesie spo- ecznym ze wzgl du na posiadan warto historyczn, artystyczn lub naukow. Prawne poj cie zabytku nieruchomego nie wprowadza adnych kryteriów formalnych, które dopiero kwalifikowa yby dany obiekt jako zabytek nieruchomy, przyk adowo poprzez obj cie administracyjnoprawn form 1 J. Tokarski, S ownik wyrazów obcych, Warszawa 1971 r., s I. Skrzyd o-ni nik, P. Dobosz, Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002, s Dz.U. Nr 162, poz z pó n. zm. zwana dalej u.o.z. 4 Zgodnie z definicj legaln zabytku (art. 3 pkt 1 u.o.z.) zabytkiem jest nieruchomo lub rzecz ruchoma (ich cz ci lub zespo y), b d ca dzie em cz owieka lub zwi zana z jego dzia alno ci, stanowi ca wiadectwo minionej epoki lub zdarzenia, których zachowanie, ze wzgl du na warto historyczn, artystyczn czy naukow, le y w interesie spo ecznym. Ustawa wprowadza tak e definicj legaln zabytku ruchomego (art. 3 pkt 3 u.o.z.), jak i zabytku archeologicznego (art. 3 pkt 4 u.o.z.). Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

3 Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urz dzenia reklamowego 123 ochrony. Tym samym tak jak w zakresie prawnego poj cia zabytek, zabytkiem nieruchomym jest ka dy obiekt wyczerpuj cy kryteria przyj te w definicji, co stwarza pewnego rodzaju fikcj prawn. 5 Ponadto, w odniesieniu do zabytku nieruchomego, w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.z. zosta sformu owany rzeczowy katalog przedmiotów ochrony 6, który mo e by uznany za uszczegó- owienie definicji zabytku nieruchomego, poprzez przyk adowe wyliczenie przedmiotów ochrony 7 czy te stanowi rozwini cie definicji legalnej zabytku nieruchomego 8. Odnosz c si natomiast do poj cia urz dzenia reklamowegomo emy stwierdzic, e zarówno na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 9, jak i u.o.z., nie jest ono zdefiniowane. Dlatego te nale y posi kowa si w tym zakresie poj ciem reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 10. W wietle art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych reklam stanowi no nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia u ytkowników drogi, nieb d cy znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygna ach lub znakiem informuj cym o obiektach u yteczno ci publicznej ustawionym przez gmin. Do pomocniczego stosowania w odniesieniu do poj cia tablicy i urz dzenia reklamowego wskazanej powy ej definicji reklamy w rozumieniu ustawy o drogach publicznych odsy a tak e interpretacja prawna 11 G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego. Problematyka umieszczenia urz dzenia reklamowego na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Wpis do rejestru zabytków stanowi podstawow i najstarsz form ochrony zabytków. 12 Nie jest to jednak jedyna forma ochrony zabytków, bowiem u.o.z. po raz pierwszy wyodr bni a, w art. 7, katalog form ochrony za- 5 M. Drela, W asno zabytków, Warszawa 2006 r., s Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.z. ochronie podlegaj bez wzgl du na stan zachowania zabytki nieruchome b d ce, w szczególno ci: krajobrazami kulturowymi, uk adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo ami budowlanymi, dzie ami architektury i budownictwa, dzie ami budownictwa obronnego, obiektami techniki, a zw aszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zak adami przemys owymi, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami upami tniaj cymi wydarzenia historyczne b d dzia alno wybitnych osobisto ci lub instytucji. 7 R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków, 2004 r., s K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz z pó n. zm. 10 Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz z pó n. zm. 11 Powo ana interpretacja GUNB, która jednak e nie stanowi wyk adni prawa i nie jest wi ca dla organów administracji publicznej orzekaj cych w sprawach indywidualnych, a zawiera jedynie ogólne wytyczne, którymi powinni kierowa si uczestnicy procesu budowlanego oraz w a- ciwe organy, dost pna jest na stronie internetowej: 12 Pierwsza regulacja prawna w zakresie ochrony zabytków - dekret Rady Regencyjnej z 31 pa dziernika 1918 r. o opiece nad zabytkami (Dz. Pr. PP nr 16, poz. 36) jako form ochrony zabytków przewidywa wpis do inwentarza. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

4 124 K. Stanik-Filipowska bytków. Ma on charakter zamkni ty i stanowi go administracyjnoprawne formy ochrony zabytków w postaci: wpisu do rejestru zabytków, uznania za pomnik historii, utworzenia parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wpisowi do rejestru zabytków podlegaj zarówno zabytki nieruchome, jak i ruchome, na podstawie decyzji wydawanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, w a ciwego miejscowo dla zabytków znajduj cych si na terenie danego województwa. Wpis do rejestru zabytku nieruchomego nast puje zarówno na wniosek, jak i z urz du. Ponadto do rejestru mo e by wpisane równie otoczenie zabytku, a tak e nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna zabytku. W odniesieniu natomiast do wpisanego do rejestru historycznego uk adu urbanistycznego, ruralistycznego i zespo u budowlanego istnieje mo liwo wpisu do rejestru, na podstawie odr bnych decyzji, wchodz cych w sk ad tych uk adów zabytków nieruchomych. W wietle u.o.z., umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urz dze technicznych, tablic, reklam oraz napisów, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10, wymaga uzyskania pozwolenia w a ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, za wyj tkiem umieszczania przez starost znaku informuj cego o wpisie danego zabytku do rejestru. Tryb i sposób wydawania tych pozwole, w tym szczegó owe wymagania, jakim powinien odpowiada wniosek i pozwolenie, okre la rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a tak e innych dzia a przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada archeologicznych i poszukiwa ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 13, wydane na podstawie upowa nienia ustawowego, zawartego w art. 37 ust. 1 pkt 1 u.o.z. Wniosek o pozwolenie sk ada si do wojewódzkiego konserwatora zabytków, w a ciwego dla miejsca po o enia zabytku. Musi on odpowiada wymogom formalnym wskazanym w 3 powo anego powy ej rozporz dzenia. Pozwolenie wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, odnosz c jego zakres do umieszczenia urz dzenia reklamowego, zawiera: 1) imi, nazwisko i adres (lub nazw, siedzib i adres) wnioskodawcy, 2) wskazanie zabytku, z uwzgl dnieniem miejsca jego po o enia, 3) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót lub innych dzia a, 4) informacj, e pozwolenie mo e by cofni te lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczno ci, które mog mie wp yw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, bada, innych dzia a lub poszukiwa, 5) wskazanie przewidywanego terminu rozpocz cia i zako czenia obj tych pozwoleniem prac, robót, bada, innych dzia a lub poszukiwa. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych mo e okre la tak e warunki, polegaj ce na obowi zku: 13 Dz.U. Nr 150, poz Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

5 Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urz dzenia reklamowego 125 1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpocz cia i zako czenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych, 2) niezw ocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagro eniach lub nowych okoliczno ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 3) opracowania sposobu post powania z zabytkiem po zako czeniu wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych. Je eli spe niony zostanie warunek w zakresie obowi zku niezw ocznego zawiadomienia, wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagro eniach lub nowych okoliczno ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, wojewódzki konserwator zabytków po wp yni ciu takiego zawiadomienia, jest obowi zany wyda odpowiednie zalecenia lub wznowi post powanie w sprawie wydanego pozwolenia, w terminie nie d u szym ni 7 dni od dnia przyj cia zawiadomienia. Pozwolenie mo e równie okre la inne warunki, które zapobiegn uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Administracyjnoprawne wymogi zwi zane z umieszczeniem reklamy na zabytku nieruchomym wynikaj nie tylko z przepisów u.o.z., ale tak e w a ciwych w tym wzgl dzie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 14. Zgodnie bowiem z dyspozycj art. 26 ust. 8 u.o.z., uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podj cie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowi zku uzyskania pozwolenia na budow albo zg oszenia, w przypadkach okre lonych przepisami Prawa budowlanego, a ponadto, jak stanowi art. 2 ust. 1 u.o.z., przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie naruszaj, w szczególno ci, przepisów Prawa budowlanego. Na gruncie prawa budowlanego, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budow nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegaj cych na instalowaniu tablic i urz dze reklamowych, z wyj tkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyj tkiem reklam wietlnych i pod wietlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Przepis art. 29 Prawa budowlanego stanowi wi c wyj tek od generalnej zasady wyra onej w art. 28 tej ustawy, wprowadzaj cej wymóg uzyskania ostatecznego pozwolenia na budow przed rozpocz ciem robót budowlanych. Artyku 29 Prawa budowlanego by przedmiotem nowelizacji 15, w wyniku których, w celu odformalizowania procesu inwestycyjnego, poszerzano katalog zwolnie od obowi zku uzyskiwania pozwolenia na budow, obejmuj cy obiekty i roboty budowlane o niskim stopniu skomplikowania i znikomym wp ywie na otoczenie, zarówno architektoniczne, jak i na rodowisko. 16 Jednak e z uwagi na donios o znaczenia problematyki ochrony zabytków 14 Tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz z pó n. zm. 15 Art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obecnym zosta wprowadzony przez art. 1 pkt 6 lit. b) tiret czwarte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U ) zmieniaj cej ustaw Prawo budowlane z dniem 26 wrze nia 2005 r.. 16 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. IV SA 3662/03, LEX nr ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

6 126 K. Stanik-Filipowska nieruchomych wpisanych do rejestru, rozpocz cie robót budowlanych, polegaj cych na umieszczeniu no nika reklamy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wymaga, oprócz uzyskania pozwolenia w a ciwego, ze wzgl du na miejsce po o enia zabytku nieruchomego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, tak e uzyskania pozwolenia na budow, w trybie przewidzianym w art. 32 i n. ustawy Prawo budowlane. Post powanie administracyjne o udzielenie pozwolenia na budow wszczynane jest na wniosek, z tym e wzór wniosku jest ci le okre lony, stanowi za cznik nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budow, o wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow 17. Do wniosku o pozwolenie na budow w zakresie umieszczenia urz dzenia reklamowego na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, zgodnie z art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego, nale y do czy : 1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz aktualnym na dzie opracowania projektu za wiadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (tj. za wiadczeniem potwierdzaj cym wpis na list cz onków w a ciwej izby samorz du zawodowego, które daje podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), 2) o wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane (przez posiadanie prawa do dysponowania nieruchomo- ci na cele budowlane rozumie si tytu prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych), 3) decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow w a ciwy organ sprawdza: 1) zgodno projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, 2) zgodno projektu zagospodarowania dzia ki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 3) kompletno projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnie, pozwole i sprawdze oraz informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, a tak e za wiadczenia (o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane). W przypadku gdy organ stwierdzi nieprawid owo ci w powy ej wskazanym zakresie, nak ada postanowieniem obowi zek usuni cia wskazanych nieprawid owo ci, okre laj c termin ich usuni cia, a po jego bezskutecznym up ywie wydaje decyzj o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia po- 17 Dz.U. Nr 120, poz z pó n. zm. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

7 Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urz dzenia reklamowego 127 zwolenia na budow. W przypadku spe nienia przez wnioskodawc wszystkich wymaga, organ nie mo e odmówi wydania decyzji o pozwoleniu na budow. Przepisy ustawy Prawo budowlane wprost okre laj termin wydania przez organ pozwolenia na budow, stanowi c, e w przypadku gdy w a ciwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budow w terminie 65 dni od dnia z o enia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wy szego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przys uguje za alenie, kar w wysoko ci 500 z za ka dy dzie zw oki. Do terminu 65 dni nie wlicza si jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okre lonych czynno ci, okresów zawieszenia post powania oraz okresów opó nie spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezale nych od organu. Ponadto w art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane znajduje si odes anie do omówionego powy ej art. 36 u.o.z., bowiem w odniesieniu do zabytku nieruchomego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow w zakresie umieszczenia urz dzenia reklamowego, inwestor zobowi zany jest uzyska pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez w a ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Poruszaj c problematyk umieszczania urz dzenia reklamowego na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, warto tak e odnie si do kwestii umieszczania reklamy na budynku, który nie jest zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru, ale wchodzi w sk ad, wpisanego do rejestru zabytków, historycznego uk adu urbanistycznego. Zgodnie z definicj zawart w art. 3 ust 12 u.o.z. historyczny uk ad urbanistyczny stanowi przestrzenne za o enie miejskie lub wiejskie, zawieraj ce zespo y budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w uk adzie historycznych podzia ów w asno ciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg i w zwi zku z tym, ochronie podlega okre lony uk ad przestrzenny. Uk ady urbanistyczne, ruralistyczne i zespo y budowlane przes dzaj o indywidualnym charakterze ka dego miejsca. Daj przy tym mo liwo prowadzenia bada naukowych, jak i zwyk ej obserwacji, nak adania si procesów polityczno-kulturalno-gospodarczych i spo ecznych, które w powi zaniu z przyrod i ukszta towaniem terenu stanowi o niepowtarzalnym obliczu miejsca czy regionu. 18 Na podstawie art. 9 ust. 3 u.o.z. istnieje mo liwo wpisania do rejestru zabytków poszczególnych zabytkowych budowli wchodz cych w sk ad historycznego uk adu urbanistycznego, tak wi c wpisanie do rejestru zabytków historycznego za o enia urbanistycznego nie oznacza, e wszystkie budowle wchodz ce w jego sk ad s zabytkami, a w szczególno ci zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabytków 19. Nale y wi c uzna, e art. 36 ust. 1 pkt 10 u.o.z. nie ma zastosowania do wszystkich budynków znajduj cych si na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny uk ad urbanistyczny, niezale nie od tego, czy 18 W. Knercer, Wsie Warmii i Mazur w rozwoju historycznym, [w:] Zachowane-ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kszta towania, pod red.: I. Li ewskiej, W. Knercera, Olsztyn 2003 r., s. 11 i n. 19 Takie stanowisko prezentuje NSA w wyroku z dnia z 14 lipca 1992 r., sygn. akt SA/Kr 830/92 oraz w wyroku z dnia 21 wrze nia 1993 r., SA/Po 3224/92, OSP 1995/5 poz. 121 teza jest tak e obecnie aktualna. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

8 128 K. Stanik-Filipowska s one odr bnie wpisane do rejestru zabytków. Wy czenie stosowania powy szego artyku u nie przes dza, i umieszczenie reklamy na terenie wpisanego do rejestru zabytków historycznego uk adu urbanistycznego nie wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, bowiem zastosowanie mo e mie art. 36 ust. 11 u.o.z., który stanowi, e pozwolenia tego wymaga podejmowanie innych dzia a, które mog yby prowadzi do naruszenia substancji lub zmiany wygl du zabytku wpisanego do rejestru. Tego typu dzia aniem jest przyk adowo umieszczenie na obszarze uk adu urbanistycznego szczególnego rodzaju reklamy, który to stanowi reklama wielkogabarytowa 20. W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegaj cy od zakresu i warunków okre lonych w pozwoleniu zosta y wykonane przy zabytku wpisanym do rejestru roboty budowlane lub podj to inne dzia ania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 10 lub pkt 11 u.o.z., wojewódzki konserwator zabytków, na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 u.o.z., wydaje decyzj nakazuj c przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporz dkowanie terenu, okre- laj c termin wykonania tych czynno ci, albo decyzj zobowi zuj c do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w okre lonym terminie. Przedstawione powy ej uwarunkowania prawne wynikaj ce z prawa budowlanego oraz prawa ochrony zabytków odnosz si do zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, co powoduje, e bardziej w tpliwa, bowiem wprost nie wskazana w przepisach u.o.z. i prawie budowlanym, pozostaje kwestia administracyjnoprawnych wymogów w zakresie umieszczenia urz dze reklamowych na zabytkach nieruchomych, które nie s wpisane do rejestru zabytków. Problematyka umieszczenia urz dzenia reklamowego na zabytku nieruchomym nie wpisanym do rejestru zabytków Maj c na uwadze formy ochrony zabytków nieruchomych, a w szczególno ci obj cie zabytków ochron w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim nale y wskaza, e wymagania ochrony zabytków uwzgl dnia si w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21 ). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa miejscowego, okre la obowi zkowo zasady ochrony zabytków. Maj c wi c na uwadze art. 15 ust. 2 u.p.z.p. oraz przepisy rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22, plan miejscowy mo e przewidywa przy okre laniu cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj ochro- 20 Wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2008 r., sygn. II OSK 1808/06, niepubl. 21 Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm., zwana dalej u.p.z.p. 22 Dz.U. nr 164, poz Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

9 Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urz dzenia reklamowego 129 ny, istnienie nakazów, zakazów, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenu, w tym tak e w zakresie reklam. Tym samym uchwalaj c plan miejscowy, rada gminy w odniesieniu do umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych mo e wprowadzi ograniczenia obejmuj ce np.: miejsce instalacji reklam, materia, z jakiego reklama powinna by wykonana czy te wskazywa rodzaj materia u, z którego nie mo e by ona wykonywana. 23 Niedopuszczalne jest jednak zamieszczanie w tre ci planu miejscowego przepisów uzale niaj cych podejmowanie czynno ci od przysz ych decyzji (wyra enia zgody) innego organu, jak np. ka dorazowe uzgadnianie formy reklamy, niezale nie od innych wymogów wynikaj cych z przepisów prawa, z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 24 Zamieszczanie w tre ci planu norm otwartych, odsy aj cych do odr bnych i nie przewidzianych przepisami prawa procedur, które uzale niaj realizacj ustale planu od uzyskania dodatkowych wymogów w postaci opinii, uzgodnie czy zgód, jest nieprawid owe z punktu widzenia obowi zuj cego porz dku prawnego i powoduje, e zamieszczone w planie normy prawa materialnego s niedookre lone, stanowi c o dowolnej interpretacji i rozszerzaj cym stosowaniu przepisów ustawowych. Tego rodzaju czynno ci uzale niaj ce realizacj ustale planu miejscowego od przysz ych uzgodnie oraz na warunkach okre lonych przez inne organy winny by podejmowane na etapie sporz dzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy zgodnie z art. 20 u.o.z. w zwi zku z art. 17 pkt 7 lit. b u.p.z.p. projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego podlegaj uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Sam plan natomiast winien zawiera w swej tre ci wy cznie normy ci le okre lone, o charakterze materialno-prawnym. 25 Nale y tak e zwróci uwag, e mimo d enia do ochrony zabytków (równie tych nie wpisanych do rejestru) przed umieszczaniem na nich urz dze reklamowych, nie mog by uchwalane przepisy prawa miejscowego, których podj cie nast puje bez wyra nego upowa nienia ustawowego 26, np. podj cie przez rad gminy uchwa y w sprawie zasad i warunków umieszczania reklam, bowiem wkracza to w sfer zastrze on dla kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz stanowi o swoistym ograniczeniu wykonywania prawa w asno ci 27. Obok wprowadzania ogranicze w zakresie umieszczania urz dze reklamowych na zabytkach nieruchomych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w wietle prawa budowlanego w a ciwy organ mo e na o y obowi zek uzyskania pozwolenia na budow, w przypadku gdy w jego ocenie mo e doj do pogorszenia stanu zachowania zabytków (bez wzgl du, jak form ochrony s obj te). Nast puje to w poni ej opisanym trybie. Je eli zabytek nie jest wpisany do rejestru, wówczas osoba legi- 23 P. Dobosz, Komercja i reklama w obiektach zabytkowych, Renowacje 1998 r., nr 4, s Tak brzmia wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 maja 2008 r., sygn. II SA/Kr 215/08, niepubl. 25 P. Kwa niak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008, s Tak brzmia wyrok WSA w Lublinie z dnia 27 pa dziernika 2004 r., sygn. II SA/Lu 566/04, niepubl. 27 Rozstrzygni cie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r., znak: NK.II.DJ /08. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

10 130 K. Stanik-Filipowska tymuj ca si tytu em prawnym do nieruchomo ci w celu umieszczenia na nim reklamy, musi dokona przed terminem zamierzonego rozpocz cia w tym zakresie robót budowlanych, na mocy art. 29 ust. 2 pkt 6 w zwi zku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ich zg oszenia. Do wykonywania robót budowlanych mo e wówczas przyst pi, je eli w terminie 30 dni od dnia dor czenia zg oszenia w a ciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pó niej ni po up ywie 2 lat od okre lonego w zg oszeniu terminu ich rozpocz cia. Jednak e na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Prawo budowlane w a ciwy organ mo e na o y w a nie w sprzeciwie obowi zek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obj tych obowi zkiem zg oszenia, a wi c tak e na umieszczenie urz dzenia reklamowego na zabytku, je eli ich realizacja mo e narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowa m.in. pogorszenie stanu zachowania zabytków. 28 Przepis ten stwarza wi c mo liwo ochrony zabytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków przed naruszeniami, w szczególno ci substancji zabytku przy umieszczaniu na nich no ników reklamowych. Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a obj tych ochron konserwatorsk na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budow wydaje w a ciwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowi zany zaj stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budow w terminie 30 dni od dnia jego dor czenia. Przy czym niezaj cie stanowiska w tym terminie uznaje si za brak zastrze e do przedstawionych we wniosku rozwi za projektowych. Komercjalizacja, wprowadzaj ca nadmiar i ró norodno reklam, nie dba o dostosowanie ich do istniej cej zabytkowej struktury danego obszaru. Pojawia si ponadto, obok reklam o charakterze sta ym, czyli urz dze reklamowych i tablic, kwestia zwi zana z reklamami o charakterze czasowym, które s umieszczane na siatkach ochronnych zak adanych w zwi zku z remontami elewacji zabytków. Zgodnie z przepisami rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 29, do zabezpiecze stanowisk pracy na wysoko ci, nale y stosowa rodki ochrony zbiorowej, w szczególno ci siatki ochronne. Takie siatki staj si najcz ciej sposobem i materia em do zamieszczania reklam wielkogabarytowych. Przy czym dzi ki rodkom pozyskanym z takiej w a nie reklamy, stanowi cej jednocze nie siatk zabezpieczaj c na czas prowadzenia remontu elewacji, w a ciciele zabytków przeprowadzaj prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Wp ywy z reklamy wielkoformatowej pozwoli y na odrestaurowanie takich obiektów, jak np.: Zamek Królewski, Kamienica Literatów czy Ko ció w. 28 Patrz te : wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. VII SA/Wa 1052/05, niepubl. 29 Dz.U. nr 47, poz Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

11 Administracyjnoprawne zagadnienia umieszczenia urz dzenia reklamowego 131 Anny w Warszawie. 30 Ogromne powierzchnie reklam, stanowi ce siatki ochronne, wp ywaj negatywnie na odbiór warto ci, których no nikiem s zabytki, a nawet mog stanowi elementy konkurencyjne dla zabytków, bior c tak e pod uwag okres, na jaki zostaj zamieszczane. Mo na jednak poda przyk ad rozwi zania zastosowanego na ko ciele w. Anny w Warszawie, ukierunkowanego na z agodzenie kontrastu pomi dzy przekazem p yn cym z reklamy wielkogabarytowej a odbiorem zabytku. Plandeka reklamowa os aniaj ca elewacj frontow ko cio a zawiera a kontury podzia- ów przes oni tej elewacji i dopiero na takim tle umieszczony zosta logotyp sponsora. Dzi ki takiemu zabiegowi kontrast reklamy zosta os abiony, a kontury naniesione na ni odwo ywa y si do oryginalnej elewacji. 31 Niejednokrotnie niestety reklama stanowi ca siatk ochronn jest tylko sposobem na zamieszczenie reklamy na zabytku nieruchomym i nie wi e si wcale z pracami konserwatorskimi czy restauratorskimi przeprowadzanymi na elewacji zabytku. Zako czenie Regulacje prawne w zakresie umieszczania reklam na zabytkach nieruchomych, powinny by, moim zdaniem, jeszcze bardziej wzmocnione, aby sta y si realnym rodkiem ochrony zabytków nieruchomych, a w szczególno ci ich substancji 32. Przede wszystkim nale a oby wprowadzi ustawowe ograniczenia wielko ci urz dze reklamowych, które mog yby by umieszczane na zabytku. W odniesieniu natomiast do uk adów urbanistycznych wskazane by oby ilo ciowe ograniczenie liczby dopuszczalnych no ników reklamowych na ich obszarze. W przypadku niektórych zabytków, w szczególno ci uznanych za pomnik historii 33, mo na by oby wprowadzi ca kowity zakaz umieszczania reklam. Natomiast w odniesieniu do reklam wielkogabarytowych, stanowi cych siatki ochronne, nale a oby, w mojej ocenie, wprowadzi maksymalny okres, przez który taka reklama mog aby by zamieszczana oraz przewidzie sankcje za wywieszanie siatek ochronnych, a w rzeczywisto ci reklam, bez zamiaru przeprowadzania robót budowlanych, prac konserwatorskich czy restauratorskich. Problematyka zwi zana z umieszczaniem urz dze reklamowych na zabytkach nieruchomych sk ania do wysuwania coraz to nowych postulatów, 30 S. Grzelakowski, T. Urzykowski, Spór o reklamy, Spotkania z zabytkami 2003 r., nr 7, s Ibidem, s Warto przywo a zdarzenie z 31 lipca 2001 r., kiedy podczas intensywnej burzy dosz o do zerwania si plandeki reklamowej przymocowanej do rusztowania remontowanej elewacji Sukiennic w Krakowie, której upadek spowodowa uszkodzenie renesansowej attyki z maszkaronami podaj za: S. Grzelakowski, T. Urzykowski, Spór..., op. cit., s Uznanie za pomnik historii stanowi szczególn form ochrony zabytków, wyszczególnion w art. 7 u.o.z., poniewa obejmuje ona wy cznie zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz parki kulturowe. Tak wi c nast puje wobec zabytków nieruchomych zbieg dwóch form ochrony: wpis do rejestru albo utworzenie parku kulturowego oraz jednocze nie uznanie za pomnik historii. Kwesti obj cia ochron zabytku w tej formie nale y rozpatrywa jako szczególny rodzaj nobilitacji dla zabytków ze wzgl du na warto dla kultury w wymiarze ponadregionalnym. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

12 132 K. Stanik-Filipowska maj cych na celu ochron zabytków. Dzieje si tak, poniewa zabytek nieruchomy w zakresie umieszczenia na nim reklamy jest rozpatrywany w uj ciu u ytkowym, co powoduje, e pomijana jest jego warto niematerialna, która odnosi si do warto ci estetycznych i indywidualnie postrzeganych. Literatura Dobosz P., Komercja i reklama w obiektach zabytkowych, Renowacje nr 4, 1998 r., Drela M., W asno zabytków, C.H. Beck, Warszawa 2006 r. Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2004 r. Grzelakowski S., Urzykowski T., Spór o reklamy, Spotkania z zabytkami nr 7, 2003 r. Knercer W., Wsie Warmii i Mazur w rozwoju historycznym, [w:] Zachowaneocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kszta towania, pod red.: I. Li ewskiej, W. Knercera, Olsztyn 2003 r. Kwa niak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, LexisNexis, Warszawa 2008 r. Skrzyd o-ni nik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu inwestycyjno- -budowlanego i konserwatorskiego, Zakamycze, Kraków 2002 r. Tokarski J., S ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1971 r. Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Oficyna, Warszawa 2007 r. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

PN-II.4131.93.2016 Lublin, dnia 01 kwietnia 2016 r.

PN-II.4131.93.2016 Lublin, dnia 01 kwietnia 2016 r. WOJEWODA LUBELSKI PN-II.4131.93.2016 Lublin, dnia 01 kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/65/2016 Rady Gminy Podedwórze z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../.../16 Rady Miasta Milanówka z dnia. marca 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../.../16 Rady Miasta Milanówka z dnia. marca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../.../16 Rady Miasta Milanówka z dnia. marca 2016 roku Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1164/10 POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem strony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-669/11 dot. DOLiS-440-105/11/PW/II/ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu - Indywidualna interpretacja Sygnatura - WPiOL-III.310.77.2012.BP Data - 27-04-2012 r. Autor - Prezydent Miasta Szczecin Temat - Posiadacz zaleŝny jako podatnik podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. BAS-WAL-1014/10 Informacja prawna w sprawie przepisów regulujących problematykę umiejscawiania farm wiatrowych W obecnym stanie prawnym brak jest odrębnych przepisów regulujących

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach OA.0050.6.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO. Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO. Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych A. Propozycje rozstrzygnięć poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo