SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Docieplenie budynku kuratorium od frontu oraz docieplenie od zewnątrz ścian piwnicy budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Adres budowy: BIAŁYSTOK, ul. Rynek Kościuszki 9. Branża: budowlana Inwestor: KURATORIUM OŚWIATY BIAŁYSTOK, ul. Rynek Kościuszki 9. Białystok wrzesień

2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1) Część ogólna. a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na wykonaniu Docieplenia budynku kuratorium od frontu oraz docieplenia od zewnątrz ścian piwnicy budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9. b) przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu Prawa Budowlanego, polegające na dociepleniu budynku kuratorium od frontu oraz dociepleniu od zewnątrz ścian piwnicy budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9. c) informacje o terenie wykonywania robót: Ze względu na fakt, że roboty będą wykonywane na terenie czynnego obiektu, należy uwzględnić przy organizacji wykonywania robót budowlanych: zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochronę środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych nie związanych z robotami, zaplecza dla potrzeb wykonawcy robót, istniejące warunki do organizacji ruchu w związku z wykonywanymi robotami, ogrodzenia (wygrodzenia) terenu ze względu na wykonywane roboty, zabezpieczenie chodników i jezdni, d) nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień zamawianych robót budowlanych: grupy robót: roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych. klasy robót: roboty wykończeniowe, pozostałe kategorie robót: roboty remontowe i renowacyjne. f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: - nadzór budowlany - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, - kierowanie robotami - wykonywanie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego - projekt wykonawczy - opracowanie projektowe uszczegóławiający zakres robót, - przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót wraz z ich opisem - plac budowy - teren (obiekt), na którym są wykonywane roboty budowlane 2

3 oraz prace związane z budową 2) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm: Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, - dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się: - wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, oraz w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, - wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, - wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych do robót budowlanych powinna być zgodna z wyżej wymienionymi wymaganiami. Każdy wbudowywany materiał, element lub wyrób powinien posiadać świadectwo dopuszczenia danego materiału do stosowania w budownictwie. Materiały i elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań określonych w projekcie wykonawczym, będą uznane jako równoważne, jeżeli ich parametry techniczne nie będą gorsze w stosunku do materiałów i wyrobów zaprojektowanych. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy i składowaniem materiałów i wyrobów budowlanych wykorzystywanych do zamawianych robót należy przestrzegać zgodnie z reżimami technicznymi i instrukcjami producentów tych materiałów. 3) Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 3

4 PRZEDMIAR ROBÓT - DOCIEPLENIE L.p. Kod poz. Numer Nazwa i opis robót Jedn. Ilość Uwagi przedmiaru S.T. miary j.m DOCIEPLENIE BUDYNKU KURATORIUM OD FRONTU Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 6 cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym m2 56,77 wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - cokół Atlas nr Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 8 cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym m2 191,835 wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - Atlas silikatowa nr Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 8cm,przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym m2 133,7 wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - Atlas silikatowa nr Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 8cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym m2 31,23 wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - Atlas silikatowa nr Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i m2 21,885 ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - Atlas silikatowa Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z m 39 przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem m 51 podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m m2 264,285 4

5 DOCIEPLENIE OD ZEWNĄTRZ ŚCIAN PIWNICY BUDYNKU KURATORIUM Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m m Uszczelnienie przeciwwilgociowe grubowarstwową powłoką bitumiczną COMBIFLEX-C2 podziemnych części budowli m2 96 narażonych na działanie wilgoci gruntowej Ocieplenie ścian budynku przez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego o gr. 5cm m Izolacje pionowa z folii kubełkowej m Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami, co 15cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (50% - z demontażu) Nawierzchnie z kostki betonowej z demontażu na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem A. Opis wyszczególnienia robót wg Kodu pozycji przedmiaru: m3 96 m2 96 m Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 6 cm,przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - cokół Atlas nr Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość 3. Przygotowanie zaprawy klejącej 4. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych gr. 6 cm 5. Wyrównanie powierzchni styropianu przez szlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie 6. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych w ilości 4 szt na 1m2 powierzchni docieplanej 7. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego 8. Naniesienie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 9. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki 10. Naniesienie zaprawy na podłoże pacą stalową 11. Nadanie powierzchni żądanej struktury poprzez zatarcie lub zagładzenie pacą z tworzywa sztucznego 12. Odsłanianie tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki 1.2. Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 8 cm,przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -Atlas silikatowa 2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość 3. Przygotowanie zaprawy klejącej 4. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych gr. 8 cm. 5. Wyrównanie powierzchni styropianu przez szlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie 6. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych w ilości 4 szt na 1m2 powierzchni docieplanej 7. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego 8. Naniesienie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 5

6 9. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki 10. Naniesienie zaprawy na podłoże pacą stalową 11. Nadanie powierzchni żądanej struktury poprzez zatarcie lub zagładzenie pacą z tworzywa sztucznego 12. Odsłanianie tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki 1.3. Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Atlas silikatowa 2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość 3. Przygotowanie zaprawy klejącej 4. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych gr. 8 cm. 5. Wyrównanie powierzchni styropianu przez szlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie 6. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych w ilości 4 szt na 1m2 powierzchni docieplanej 7. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego 8. Naniesienie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 9. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki 10. Naniesienie zaprawy na podłoże pacą stalową 11. Nadanie powierzchni żądanej struktury poprzez zatarcie lub zagładzenie pacą z tworzywa sztucznego 12. Odsłanianie tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki 1.4. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość 3. Przygotowanie zaprawy klejącej 4. Wyrównanie powierzchni styropianu przez szlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie 5. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży 1.5. Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 2. Zamocowanie listwy cokołowej 1.6. Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m 1. Wyrównanie terenu 2. Montaż i usztywnienie rusztowań 3. Montaż pionów konstrukcyjnych 4. Zawieszenie drabinek 5. Ułożenie pomostów roboczych i zabezpieczających 6. Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 7. Wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań 8. Wykonanie daszków nad wejściami 9. Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów 10. Okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań 11. Demontaż rusztowań 6

7 12. Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu lub przeniesienie do następnego pomieszczenia 1.7. Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 1. Zerwanie nawierzchni z odrzuceniem materiałów na odległość 3m w bok lub załadowaniem na środki transportowe 1.8. Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m 1. Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi 2. Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi 3. Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi 4. Wyrównanie dna i ścian wykopu 5. Odrzucenie ziemi na odległość 3m w bok Uszczelnienie przeciwwilgociowe grubowarstwową powłoką bitumiczną COMBIFLEX-C2 podziemnych części budowli narażonych na działanie wilgoci gruntowej z kurzu i zanieczyszczeń 2. Przygotowanie zaprawy uszczelniającej COMBIFLEX C2 3. Wykonanie dwóch warstw powłoki uszczelniającej na podłożach mineralnych 4. Oczyszczenie miejsca pracy i usunięcie odpadów Ocieplenie ścian budynku przez przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego o gr. 5cm 1. Przygotowanie zaprawy klejącej 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży Izolacje pionowa z folii kubełkowej 2. Izolacje ścian folią kubełkową Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm 1. Zasypanie wykopów ziemia złożoną obok lub dowiezioną z jednym przerzutem na odległość do 3m, przewóz, ubicie ziemi warstwami o grubości 15 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (50% - z demontażu). 1. Ręczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa. 2. Ręczne odrzucenie nadziarna. 3. Zagęszczenie warstwy dolnej Nawierzchnie z kostki betonowej z demontażu na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej 2. Wyrównanie ułożonej warstwy podsypkowej szablonem 3. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ręcznym ubiciem 4. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu 5. Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni 7

8 6. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem B. Warunki wykonania i odbioru Docieplenia ścian. 1. Warunki ogólne Roboty dociepleniowe mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów dociepleniowych. Inwestor powinien żądać od wykonawcy robót dociepleniowych certyfikatu i deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonanego ocieplenia; 1.2.Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów dociepleniowych; 1.3. Roboty dociepleniowe należy wykonać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i nie wyższej niż 25 C; 1.4. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24h; 2. Przygotowanie podłoża ściennego. 2.1.Każde płaskie, nośne podłoże o odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej i równości, wolne od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje się do wykonania systemu dociepleniowego; 2.2.W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą; 3. Mocowanie płyt. 3.1.W celu przyklejenia płyt styropianowych do podłoża, należy na całą powierzchnię montażową dwukrotnie nałożyć zaprawę klejącą. Po nałożeniu zaprawy na całą powierzchnię, należy ją przeciągnąć pacą ząbkowaną o wymiarach ząbków około 1 0 x 1 0 mm. Należy zwrócić uwagę, aby na stronie czołowej i podłużnej nie było kleju. 4. Mocowanie mechaniczne. 4.1.Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia od przyklejenia płyt. Długość, rozmieszczenia i rodzaj łączników mechanicznych powinien określać projekt techniczny ocieplenia ściany. Zaleca się, aby liczba łączników na I m płyt wynosiła 4-6 szt. Długość łączników powinna być taka, żeby głębokość osadzenia w przypadku podłoża z betonu i cegły pełnej wynosiła co najmniej 5 cm, a w przypadku podłoża z betonu komórkowego, cegły dziurawki - głębokość osadzenia powinna wynosić od 8 do 9 cm; 4.2.Wszystkie płyty muszą być bezwzględnie osadzone na styk. Każdą otwartą spoinę, albo ubytek należy wypełnić pianką lub odpowiednio dociętym paskiem materiału izolacyjnego; 5. Wykonanie warstwy zbrojnej Do wykonania warstwy zbrojnej można stosować wszystkie rodzaje siatek zbrojących; 5.2. Do wykonania warstwy zbrojnej należy przystąpić nie wcześniej niż 3 dni po przyklejeniu płyt. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości ok. 2/3 przewidzianej ilości, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Następnie należy nałożyć drugą część zaprawy klejącej i dokładnie wyrównać. Siatka powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Pasy siatki powinny mieć zakładany o szerokości 10 cm. Zakłady siatki nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na cokołach i części parterowej należy 8

9 zastosować dwie warstwy siatki lub siatkę pancerną. 6. Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wyprawę tynkarską należy wykonać w normalnych warunkach pogodowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przygotowania płyt styropianowych. Zaleca się unikania powierzchni bez widocznej faktury, gdyż przy silnym nagrzewaniu mogą być widoczne rysy skurczowe. Przy wykonaniu wypraw mineralnych mogą okresowo pojawiać się wykwity solne, które nie zaliczają się do wad technicznych i z biegiem czasu zanikają. Wyprawa tynkarska może być dodatkowo pokryta powłoką elewacyjną, dopuszczoną do stosowania w budownictwie. 7. Odbiór robót. Przedmiotem odbioru robót powinny być poszczególne fazy robót: - przygotowanie podłoża ściennego; - zamocowanie płyt termoizolacyjnych; - wykonanie warstwy zbrojnej; - wykonanie wyprawy tynkarskiej; Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: - równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat tynków zewnętrznych; - jednolitość faktury; - jednolitość koloru; - prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ocieplenia i ich zgodność z dokumentacją; - prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. Wykonanie ocieplenia powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 4) Opis sposobu odbioru robót budowlanych; Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót budowlanych wykonawca powinien przygotować dokumenty pozwalające na należytą ocenę wykonanych robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności atesty zastosowanych materiałów, wyniki prób i sprawdzeń międzyoperacyjnych. Z odbioru końcowego będzie spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy robót oraz przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru (inspektora nadzoru i użytkownika obiektu). Protokół będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru oraz będą w nim ujawnione ewentualne ujawnione w czasie odbioru wady i usterki z podaniem terminów ich usunięcia. Protokół będzie równocześnie zawierał oświadczenie o przejęciu we władanie przez użytkownika wykonanych robót. Wzór protokołu końcowego przedstawiony jest niżej: 5) Dokumenty odniesienia Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 9

10 a/ normy: zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - wykaz stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych (Monitor Polski Nr 31, poz. 551) b/ ustalenia techniczne: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych" tom I budownictwo ogólne" opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej. c/ kolorystyka elewacji wg rysunku nr 6 elewacji frontowej zamieszczonego w Projekcie budowlanym przebudowa istniejącej konstrukcji dachu z przeznaczeniem podda gospodarczego na pokoje biurowe remont elewacji docieplenie i zmiana kolorystyki w budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9. 10

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPNICY I NWESTOR: GMINA KONOPNICA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY LOKALIZACJA : MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL.

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 ST 02.01.00 PRACE WYKOŃCZENIOWE DOTYCZĄCE ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 36/40 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE...17 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ZOO WROCŁAW Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław ETAP / ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo