ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca:"

Transkrypt

1 ST-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: wymiany okien i remont dwóch balkonów z elewacji południowej budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77 w Warszawie INWESTOR: AUTOR: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności Warszawa mgr inż. Piotr Popis upr. nr Wa-209/01 Branża: Budowlana Kody CPV: Roboty w zakresie burzenia Instalowanie drzwi i okien Kładzenie płytek Tynkowanie Roboty malarskie Kładzenie rynien Roboty remontowe i renowacyjne WARSZAWA kwiecień 2015r.

2 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Wymiana okien i remont dwóch balkonów z elewacji południowej budynku Biura RPO w Warszawie, przy Al. Solidarności Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest wymiana stolarki okiennej z pracami towarzyszącymi ora naprawa dwóch balkonów w elewacji południowej Biura RPO. Zakres robót obejmuje: demontaż istniejących drzwi balkonowych i okien wymiana parapetów zewnętrznych wymiana wybranych parapetów wewnętrznych remont wybranych parapetów wewnętrznych montaż nowych drzwi balkonowych i okien prace naprawcze tynków wewnętrznych prace malarskie wewnętrzne prace naprawcze tynków zewnętrznych prace malarskie zewnętrzne skucie terakoty wraz z warstwami posadzkowymi na balkonach demontaż obróbek blacharskich i rynien wykonanie warstw posadzkowych i izolacji płyt balkonowych ułożenie płytek gres na balkonach montaż obróbek blacharskich i rynien odwadniających wymiana wysięgnika lampy 1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: Należą do nich: prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji, wywóz i utylizacja powstałych odpadów uporządkowanie terenu po zakończeniu robót dokumentacja powykonawcza Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn , w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem pracowników i innych użytkowników obiektu W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników innych użytkowników obiektu Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem. 2

3 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet kart gwarancyjnych, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inwestora 1.5. Teren budowy: Organizacja robót budowlanych Prace będą się odbywać na terenie czynnego obiektu na wszystkich jego poziomach Prace muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem na pracę w budynku i na użytkowanie patio Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora Zamawiający dopuszcza realizację prac wewnątrz budynku po godzinie 16,00 do godziny 7,00. Zamawiający dopuszcza pracę w sobotę i niedzielę Prace na zewnątrz budynku mogą być realizowane całodobowo z zastrzeżeniem prac hałaśliwych takich jak rozbiórka powierzchni balkonów. Prace te możliwe są po godzinie 16, Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do budynku biura Wykonawca odpowiada w zakresie zabezpieczenia pokoi i patio przed uszkodzeniem mechanicznym i ubrudzeniem. Zabezpieczeniu podlegają również wszelkie urządzenia zamontowane na remontowanej elewacji oraz roślinność Wykonawca po zakończeniu prac jest zobowiązany usunąć z budynku materiały z demontażu i posprzątać teren robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy Ochrona środowiska Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 3

4 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami rozprzestrzenianie hałasu możliwość powstania pożaru Warunki bezpieczeństwa pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia rejonu prac remontowych lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostępem pracowników obiektu i innych niepowołanych osób Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zaplecze robót będzie znajdować się na terenie obiektu w pomieszczeniu niepodlegającym remontowi Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Logistyki i Adm Wywóz odpadów Ustawienie kontenera na gruz możliwe z tyłu budynku po uzgodnieniu z właścicielem terenu i wniesieniu opłaty za zajęcia pasa drogowego Ogrodzenie Jeśli to konieczne to teren budowy należy wydzielić z budynku lub terenu przyległego w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnętrznym przy obiekcie należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób Zabezpieczenie chodników i jezdni 4

5 Wykonywane prace wymagają szczególnego zabezpieczania tarasu oraz patio. Zabezpieczenie ma chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Roboty w zakresie burzenia Instalowanie drzwi i okien Kładzenie płytek Tynkowanie Roboty malarskie Kładzenie rynien Roboty remontowe i renowacyjne 1.7. Określenia podstawowe: Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć następująco: Inwestor osoba wskazana przez Zamawiającego, występująca w jego imieniu, pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie jakości robót budowlanych w danej branży Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Dokumentacja Projektowa całość opracowań będących podstawą wykonania robót budowlanych, obejmująca w obrębie każdej branży lub łącznie: - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, - Przedmiary Robót Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy Pozostałe określenia podstawowe niezdefiniowane szczegółowo w niniejszej specyfikacji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych, w pierwszej kolejności w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Czas realizacji Zamawiający przyjmuje, że czas na realizację całego zamówienia wyniesie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Materiały właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli jakości Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: okna PCV drzwi PCV kotwy rozporowe do muru i betonu z wkrętami. parapet zewnętrzny z blachy powlekanej parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego piana montażowa zaprawa murarska 5

6 gips szpachlowy siatki i kleje montażowe grunt do tynków farba do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, gotowe jastrychy i posadzki samopoziomujące płynne masy izolacyjne zaprawy klejowe do płytek płytki gres fugi do terakoty i glazury Obrówki blacharskie z blachy powlekanej Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych materiałów i urządzeń są opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) wraz z opisem poszczególnych rodzajów prac budowlanych Wszędzie, gdzie specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny), po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji Inwestora. Materiały te muszą posiadać dokumenty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy Wszystkie materiały powinny posiadać co najmniej jedno z poniższych: Oznakowanie CE dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z wydaną dla nich europejska oceną techniczną, zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Oznakowanie Znak Budowlany lub Regionalny Wyrób Budowlany wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych Informację o właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa w którym wyrób został wprowadzony do obrotu dla wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy Ze względu na działalność obiektu należy unikać składowania materiałów na terenie placu budowy i jej zaplecza. 3. Sprzęt i maszyny wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wyko- 6

7 nawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego Rusztowanie do prac elewacyjnych musi mieć certyfikat bezpieczeństwa dopuszczający do stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy rusztowania nie mogą być uszkodzone. Zmontowane rusztowanie na całej wysokości musi być zabezpieczone siatką osłonową. Z montażu rusztowania Wykonawca przedstawi protokół montażu. 4. Środki transportu 4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów 5. Wykonanie robót 5.1. Demontażowi i rozbiórce podlegają elementy wyposażenia budynku, takie jak: okna i drzwi balkonowe z PCV obróbki blacharskie parapety wewnętrzne z płyty meblowej posadzki z płytek ceramicznych wszystkie warstwy wyrównawcze i izolacyjne na płytach balkonowych oprawa zewnętrzna Ze względu na charakter obiektu nie należy stosować młotów pneumatycznych w godzinach pracy budynku. Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić ostrożnie aby nie naruszyć pozostałej konstrukcji budynku oraz pod stałym nadzorem inspektora. Wszystkie zdemontowane elementy wyposażenia podlegają ocenie przez przedstawicieli Zamawiającego pod kątem przydatności do dalszego użycia. Decyzja o ich dalszym przeznaczeniu lub zniszczeniu należy do Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania należy natychmiast wywieźć z terenu obiektu Okna i drzwi balkonowe PCV Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami Rama Ramę okna i drzwi stanowi 6-ścio komorowy system profili wykonanych z PCV na bazie ekologicznych stabilizatorów wapienno-cynkowych zbrojony stalowym profilem zamkniętym gr. 1,5-2mm. Stalowy profil wzmacniający ocynkowany. Rama okienna po obu stronach ma mieć strukturę drewna w kolorze mahoniu. Referencyjny kolor : Aluplast mahoń 05. Wykonawca przedstawi wzornik koloru do akceptacji Zamawiającego Szyba Wypełnieniem ramy jest kaseta jednokomorowa wykonana z dwóch tafli szkła płaskiego walcowanego o gr. min. 4mm każda w układzie 4/16AR/4TM ze współczynnikiem przenikania U=1, Okucia 7

8 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Skrzydła wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki Dzięki tej funkcji w chwili, gdy skrzydło okna jest otwarte automatycznie blokuje się możliwość położenia klamki w pozycji uchylnej. Unikniemy wówczas wyczepiania się górnego zawiasu. Skrzydła wyposażone w hamulec w klamce Hamulec w klamce służy do zablokowania skrzydeł rozwiernych i rozwiernouchylnych w pozycji otwarcia, blokuje skrzydło pod dowolnym kątem powyżej ok. 10 aż do pozycji skrajnej Zablokowanie skrzydła możliwe jest poprzez pełne przekręcenie klamki z położenia środkowego do dołu lub do góry. W skrzydłach rozwierno-uchylnych zawsze do pozycji zamknięcia. w drzwiach balkonowych dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia jest blokada typu grzebień mikrowentylacja System, który umożliwia przekręcenie klamki okiennej w odpowiednie położenie, różne od pozycji poziomej. Wówczas między ramą, a skrzydłem powstaje mała szczelina, która zapewnia stały, w miarę kontrolowany dopływ świeżego powietrza. klamki metalowe, lakierowane na kolor brąz w drzwiach balkonowych na parterze zamontowany patentowy zamek podklamkowy Przygotowanie ościeży do montażu stolarki. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykona niu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczy ścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów zamocowań w nadprożu i progu na Rozmieszczenie punktów zamocowań wysokość szerokość stojaka Do 150 do nie mocuje się po 2 150±200 6 po 2 po 2 powyżej po 3 po 2 Powyżej 150 do nie mocuje się po 3 150±200 8 po 1 po 3 powyżej po 2 po 3 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy Osadzanie i uszczelnianie stolarki Osadzanie stolarki okiennej W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 8

9 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Osadzanie stolarki drzwi balkonowych Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek okien drzwi Luzy między skrzydłami Między skrzydłami a ościeżnicą Okna muszą mieć 24 m-ce gwarancji Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u inspektora 5.3. Rolety okienne Na każdym skrzydle. po wewnętrznej stronie należy zamontować rolety zaciemniające Materiał rolety z grupy B. Tkanina musi charakteryzować się : trwałością koloru wysoką odpornością na działanie światła i czynników atmosferycznych stabilnością wymiarów odpornością na rozdarcia Wałek z nawiniętą roletą chowany w kasecie Po obu bokach, na całej wysokości rolety prowadnice Kaseta i prowadnice mocowane do skrzydła okiennego / drzwi bez inwazyjnie (na taśmy samoprzylepne) Kolor kasety i prowadnic zbliżony do ramy okiennej mahoń lub ciemny brąz Roleta starowana ręcznie za pomocą łańcuszka z ogranicznikami nadmiernego zwinięcia i rozwinięcia Roleta musi być wykonana z materiałów trudno zapalnych i posiadać dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie Roleta musi mieć 24 m-ce gwarancji 5.4. Naprawa wnęk okiennych po stronie wewnętrznej Wokół zamontowanych drzwi i okien należy naprawić tynk wnęk. Ubytki tynku do uzupełnienia tynkiem cementowo wapiennym Naprawione ubytki tynku wyrównać gładzią gipsową Wnęki okienne malować farbą akrylową mat w 2 klasie odporności kolor biały 5.5. Naprawa wnęk okiennych po stronie zewnętrznej. 9

10 Wokół zamontowanych drzwi i okien należy naprawić tynk wnęk. Ubytki tynku do uzupełnienia gotowym tynkiem silikatowym faktura kamyczek ziarno 1,5mm Wnęki okienne zagruntować i malować farbą silikatowym w kolorze zbliżonym do obecnej elewacji. Kolor malowania ustalić na podstawie wzornika NCS lub RAL i potwierdzić u inspektora nadzoru Montaż parapetów wewnętrznych Wszystkie parapety wykonać z konglomeratu kamiennego. grub. min. 2,5cm. Krawędzie boczne fazowane min. 3mm. Kolor zbliżony do beżu (piaskowy), do potwierdzenia po przedstawieniu próbek Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na każde okno. Wymiary do potwierdzenia na budowie Podłoże parapetu wyrównane gotową zaprawą W oknach parapety szer. ok.40cm (parapet musi wystawać poza lico ściany 5cm). Mocowanie na zaprawie na wierzchu ściany. Dla zapewnienia większej stabilności podparcia parapety wesprzeć w środkowej części na stalowych wspornikach Naprawy parapetów z lastryko Mocniejsze zabrudzenia należy usunąć poprzez delikatne przeszlifowanie powierzchni. Głębokość szlifowania nie może przekraczać 0,4mm, nie może też zmieniać kształtu i wyglądu elementów Pęknięcia o szer. większej od 1mm należy wzmocnić zastrzykami z żywicy do łączenia kamieni. Należy pozostawić fugę głęb. ok. 1-2mm. Powyższe oraz inne wyraźniejsze pęknięcia i ubytki mniejsze niż 2,0cm należy wypełnić szpachlą naprawczą do kamienia dobraną kolorystycznie Ubytki i otwory o wielkości przekraczającej 2,0cm należy uzupełnić lastryko o kolorystyce i uziarnieniu żwiru dokładnie odpowiadającym istniejącym okładzinom Wszystkie powierzchnie lastryko należy wypolerować dla uzyskania jednolitej błyszczącej powierzchni Po zakończeniu napraw i oczyszczania, wszystkie powierzchnie lastrykowe należy zaimpregnować preparatem przeciw-zabrudzeniowym do kamieni sztucznych na bazie alkoholu, przykładowy produkt: Schmutzstop-Impregnierung produkt numer 7010, prod. Power Clear Polska, lub podobny Parapety zewnętrzne Wszystkie nowe parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, grub. min. 0,6mm Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na każde okno. Wymiary do potwierdzenia na budowie Boczne krawędzie wygięte do góry lub z gotowych profili plastikowych. Okapnik wysunięty min. 4cm poza lico elewacji (obramienia okna) Podłoże parapetu wyrównane gotową zaprawą i wzmocnione siatką elewacyjną Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10%. Mocowanie pod ramę okna, z uszczelnieniem na całej długości. W sytuacji, gdy nie można włożyć parapetu pod ramę okienną dopuszcza się mocowanie do ramy okna mechaniczne, z uszczelnieniem na całej długości. Sposób mocowania parapetu musi być potwierdzony przez inspektora Balustrady zewnętrzne Balustrady w oknach antresoli wykonane jako stalowe, spawane na warsztacie. 10

11 Balustrady okienne wykonane na wymiar jako jeden element. Wymiary należy sprawdzić w naturze Pochwyt i rama dolna i górna z płaskownika 40x8mm. Wypełnienie z prętów kwadratowych 10x10mm spawanych w osi ramy. Prześwit między prętami 120mm Balustrady okienne mocowane od murów boków wnęk okiennych poprzez warstwę wyprawy elewacyjnej. Mocowanie każdej bariery na cztery kotwy wklejane do betonu. Należy zachować po obwodzie dystans 4-8cm Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubość powłoki cynkowej nie mniejsza niż 90µm. Profile zamknięte wyposażone w otwory ulgowe ø4mm od spodu (dla uniknięcia wnikania wód opadowych) Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntować specjalistycznym szybkoschnącym podkładem na świeży ocynk na bazie rozpuszczalników z żywicą akrylową. Wymagane parametry: - czas schnięcia 0,5h (dla temp. 20ºC), - odporność na temperaturę min. 100ºC (ciągła ekspozycja). Przykładowy produkt: 9202 Galvinoleum, producent NOXAN Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. Kolor powłoki malarskiej RAL potwierdzić u inspektora. Dostarczyć na budowę gotowe elementy do montażu bez konieczności spawania na budowie Remont balkonów Wymianie podlegają wszystkie warstwy poza konstrukcją płyty balkonu. Tynki i szlichty do skucia do odkrycia płyty żelbetowej Widoczne ubytki i spękania płyty wyczyścić z luźnych betonów, wypełnić i wyrównać zaprawą naprawczą typy CX5. Wymagane jest użycie bezskurczowych mas naprawczych do betonu, o wytrzymałości docelowej min. 25MPa. Szczegółowe wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy Całą powierzchnię balkonów zagruntować preparatem do podłoży chłonnych. Jako środek gruntujący stosować grunt głęboko penetrujący bez rozpuszczalnika, np. Ceresit CT17 i CN Na wierzchu płyty wykonać warstwę spadkową ze szlichty betonowej na warstwie szczepnej. Szlichtę ze spadkiem 2-2,5% od elewacji wykonać z gotowej szybko twardniejącej masy posadzkowej do zewnętrznych posadzek silnie obciążonych. Minimalna grubość warstwy spadkowej w najcieńszym miejscu musi być większa niż 10mm. Dla uzyskania spadku zaprawę mieszać z mniejszą ilością wody zgodnie z wymogami producenta. Wymagane parametry: - wytrzymałość na ściskanie min. C40, - wytrzymałość na zginanie min. F7 - skurcz maks. 0,8mm/m, Przykładowy produkt: Ceresit CN Warstwę spadkową ułożyć na nawarstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji typu Ceresit CC Na warstwie spadkowej ułożyć izolację termiczną z płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS lub płyty PIR grubości 3,0-5,0 cm. Płyty izolacyjne kleić do posadzki zaprawą klejową Ceresit CT 83. Na płycie izolacyjnej wykonać cienką warstwę z zaprawy typu Ceresit CT 85 zbrojoną siatką z włókna szklanego Wykonać płytę dociskową z masy typu Ceresit CN 87 o grubości mion. 45mm Na otwartych krawędziach i w otworach ściany czołowej zamontować obróbki blacharskie. Płytę dociskową dylatować na odcinki o długości około 2,0 m, tak żeby linia dylatacji znajdowała się na styku dwóch płytek gresowych Całą powierzchnię jastrychu pokryć izolacją przeciwwodną typu Ceresit CR 90. W linii na styku jastrychu ze ścianą budynku oraz w linii obróbki blacharskiej i 11

12 dylatacji, w warstwę izolacji Ceresit CR 90 wkleić taśmę uszczelniającą typu Ceresit CL 152. Następnie należy nałożyć drugą warstwę izolacji przeciwwodnej typu Ceresit CR 90. Powłokę izolacyjną trzeba nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. W przypadku nanoszenia natryskiem zaprawę należy nakładać w jednej warstwie do uzyskania pożądanej grubości. Przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę CR 90 należy zawsze nanosić pędzlem (najlepiej ławkowcem ), następne zaś pacą lub dwukrotnie pędzlem. W przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo. Świeżą powłokę należy bezwzględnie chronić przed zbyt szybkim przesychaniem Kolejną warstwę można nanosić wtedy, gdy poprzednia już stwardniała, ale jest jeszcze wilgotna. Po dwóch dniach po powłoce można już chodzić, lecz nawet po pełnym stwardnieniu materiał nie może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne. W przypadku nakładania powłoki CR 90 na powierzchnie nasłonecznione należy ją dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chronić przed promieniami słonecznymi np. przez stosowanie odpowiednich osłon. Powłokę CR 90 przez co najmniej 24 godziny należy chronić przed deszczem. Nie wcześniej niż po 3 dniach można na warstwie CR 90 mocować płytki ceramiczne Posadzkę balkonu i cokół na ścianie wysokości 15cm wyłożyć płytkami gresowymi 30x30cm, o fakturze strukturalnej antypoślizgowej. Wymagane parametry płytek: - gres nieszkliwiony, grub. min. 8mm, - nasiąkliwość 0,1%, - odporność na ścieranie wgłębne max. 140mm 3. - odporność na plamienie. Przykładowy materiał: Nowa Gala QUARZITE Płytki układać na klej mrozoodporny, elastyczny, do gresu, zgodny z systemem izolacji przeciwwodnej. Wymagane klejenie płytek na całej powierzchni, bez pustki. Spoina max. 2 mm. Wymagane parametry: - przyczepność do podłoża min. 0,5MPa. - odporność na temperaturę do 30ºC, Przykładowy produkt Ceresit CM Do spoinowania płytek użyć elastyczną, wodoodporną spoinę typu Ceresit CE Miejsca styku posadzki gres z cokołem i dylatacje wypełnić poliuretanowym sznurem dylatacyjnym typu Ceresit CS 40, a następnie masą poliuretanową typu Ceresit CS 29. Górną linię styku cokołu i elewacji również wypełnić masą poliuretanową typu Ceresit CS Stalowe bariery balkonowe oczyścić z brudy i rdzy. Całą powierzchnię pomalować farbą ftalową antykorozyjną, a następnie emalią ftalową. Kolor powłoki malarskiej RAL potwierdzić u inspektora. Dostarczyć na budowę gotowe elementy do montażu bez konieczności spawania na budowie Odwodnienie balkonów i obróbki blacharskie Wymianie podlega orynnowanie balkonów wraz z obróbkami blacharskimi Obróbki wykonywać z blachy ocynkowanej grubości min. 0,55mm, powlekanej obustronnie warstwą poliuretanu grub. min. 50µm Na otwartych krawędziach balkonu, na warstwie jastrychu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się poziom obróbki blacharskiej. W podłożu osadza się ją przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego typu Ceresit CS 29. Na krawędziach zamkniętych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi być oddylatowana od elementów pionowych Na wierzchniej warstwie obróbki blacharskiej należy nałożyć jako warstwę szczepną żywicę epoksydową, na której należy wykonać posypkę z piasku kwarcowego frakcji od 0,3 do 0,7 mm. 12

13 Obróbka szczytów oraz żygacze wysunięta min. 5cm poza lico płyt balkonów. Obróbka układana na podłożu wyrównanym z wyrobionym spadkiem min. 5%. Obróbki wykonane z jednego odcinka blachy Żygacze odprowadzające wodę z powierzchni balkonów muszą być tak wyprofilowane i wprowadzony do rynien, aby nie powstawał rozbryzg wody Nowe rynny wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej średnicy 150mm, mocowane na hakach, ze spadkiem min. 0,2%. Stosować gotowe kształtki i łączniki, bez przycinania na budowie. Haki mocowane do boku frontu płyty balkonowej Odprowadzenia wody z rynien wykonać z rur z blachy ocynkowanej powlekanej średnicy 125mm. Rury kielichowe, mocowane do elewacji i wprowadzone do pionów i uszczelnione Nową rurę oprowadzającą wodę deszczową, na elewacji południowej, wykonać z rur z blachy ocynkowanej powlekanej średnicy 150mm. Rury kielichowe, mocowane do elewacji Malowanie spodu płyt balkonowych Podłoże oczyścić z łuszczącej się farby. Luźny tynk skuć, umyć, osuszyć i zagruntować preparatem typu Ceresit CT Całą powierzchnię wyszpachlować tynkiem silikatowym typu Ceresir CT 34. Grubość całkowitej warstwy tynku powinna wynosić do 5 mm. Tynk CT 34 nie należy nakładać na powierzchnie silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach Malować minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru farbą silikatową typu Ceresit CT Na ścianach pomieszczenia wykonać cokoły z drewna pełnego malowane fabrycznie, grub. min.12mm, wysokości 10cm. Profil prosty, lekko zaokrąglony na górze. Cokoły klejone do ściany na całej powierzchni Malowanie elewacji Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć teren i urządzenia folią osłonową. Rośliny zabezpieczyć geowłókniną Prace prowadzić z rusztowania Istniejącą wyprawę elewacyjną należy sprawdzić pod kątem spójności z murem. Luźne fragmenty usunąć. Miejsca ubytków zagruntować preparatem typu Ceresit CT 17 i uzupełnić gotowym tynkiem silikatowym faktura kamyczek ziarno 1,5mm. Tynk CT 34 nie należy nakładać na powierzchnie silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu i zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach Spodziewana ilość tynku do naprawy szacuje się na 10% powierzchni Elewację oczyścić z kurzu, zagruntować preparatem typu Ceresit CT 17 i malować farbą silikatową typu Ceresit CT 54 w kolorze zbliżonym do obecnej elewacji. Kolor malowania ustalić na podstawie wzornika NCS lub RAL i potwierdzić u inspektora nadzoru Prace elektryczne Luźno zwisające przewody elektryczne na poziomie patio włożyć do istniejących koryt Wysięgnik stalowy z lampą oświetleniową zdemontować. Opawę oświetleniową przenieść na nowy wysięgnik. Nowy wysięgnik z rury aluminiowej zamontować po zewnętrznej stronie murku tarasu. 13

14 5.15. Technologię napraw i izolacji płyt balkonowych oparto ma materiałach Ceresit. Przyjęte nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii o parametrach poszczególnych produktów nie gorszych od wskazanych. W każdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich składników z jednej gamy produktów jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami. 6. Kontrola robót i materiałów 6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Inwestor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Na zalecenie Inwestora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa nwestor Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inwestorowi Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inwestora. Kopie atestów powinny być przedłożone Inwestorowi przed wbudowaniem materiałów Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną poniżej Certyfikat na Znak Budowlany lub Regionalny Wyrób Budowlany wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 6.9. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 7. Przedmiary i obmiary robót 7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac. Wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: Stolarka okienna 1m Obróbki blacharskie 1m Prace posadzkarskie 1m 2 14

15 Prace tynkarskie i malarskie 1m Rynny 1m 8. Odbiory robót budowlanych 8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały teren robót wraz z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał Roboty podlegają następującym etapom odbioru: Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), Odbiorowi pogwarancyjnemu Nie przewiduje się odbiorów częściowych Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inwestor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie do Inwestora Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów powykonawczych Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 15

16 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Karty gwarancyjne dla urządzeń Specyfikacje Techniczne Uwagi i zalecenia wydane Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń Receptury i ustalenia technologiczne Atesty jakościowe wbudowanych materiałów Instrukcje obsługi Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego (jeśli wymagane) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie odbiór ostateczny robót i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 9.1. Inwestor przewiduje rozliczenie ryczałtowe. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac. 10. Dokumenty odniesienia dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych. 16

17 10.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (odpowiednie do danej kategorii robót) wydawnictwa ITB Ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogłoszona w Dz.U nr 92 poz. 881, z późniejszymi zmianami Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.2004 nr 202 poz.2072.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107 poz.679.zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U nr 120, poz.1131). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U nr 47 poz.401). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U nr 144 poz. 1182) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U nr 23 poz. 122) Normy: Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inwestora 17

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE ROBÓT REMONTOWYCH -WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ ROBÓT MALARSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE UL. BAŁTYCKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1. Wstęp 1 1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3

Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, 84-120 Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3 Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymiana okien w budynkach Szkół Podstawowych w Chechle i Jaroszowcu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymiana okien w budynkach Szkół Podstawowych w Chechle i Jaroszowcu. Załącznik Nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45421125-6 instalowanie okien z tworzyw sztucznych Wymiana okien w budynkach Szkół Podstawowych w Chechle i Jaroszowcu. Klucze; 26.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/5- STOLARKA

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/5- STOLARKA Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/5- STOLARKA Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Kod CPV 45421130-4

Bardziej szczegółowo

SST - 01.01.00 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV (CPV 45421100-5) Gliwice, czerwiec 2012r.

SST - 01.01.00 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV (CPV 45421100-5) Gliwice, czerwiec 2012r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w kolorze białym wraz z osadzeniem w budynkach Obwodu Lecznictwa w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: PROJEKTU WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH BALKONOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421100-5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W ŁEBIE INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. PI W GDAŃSKU UL. TARG RAKOWY 7/8 80-940 GDAŃSK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. 2. Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec ul. Szpitalna 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. 2. Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec ul. Szpitalna 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT Nr 001 1. Nazwa zmówienia: Remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń szpitalnych w budynku szpitalnym przy ul. Szpitalnej 1 oraz remont pomieszczeń dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

1.8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Stolarka.

1.8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Stolarka. 1.8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Stolarka. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B DRZWI WEWNĘTRZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B DRZWI WEWNĘTRZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.10.00 DRZWI WEWNĘTRZNE 01-1 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU DRZWI WEWNĘTRZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana drzwi do lokalu użytkowym WOJ.SA w budynku przy ul. Tyszkiewicza 12A 1. Nazwa zamówienia publicznego: Wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OKIENNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OKIENNA Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYM NA TERENIE MIASTA I GMINY PIEŃSK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA B.13.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: stolarki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 1-go Maja 11 w Płocku ( od strony ulicy 1-go Maja) ZAKRES ROBÓT - demontaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA B-09

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA B-09 1 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA B-09 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont pomieszczeń budynku biurowo-sportowego (siłowni) w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 6b Obiekt: Inwestor: Siłownia na hali Relax

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Stróżyńskiego 15B INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca ST. 3/ /MP/2016 1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Kod Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI. 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna WYMIANA DRZWI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) SA wymagania w ramach robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ST 01.05. Wymiana stolarki okiennej 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.05. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ST 01.05. Wymiana stolarki okiennej 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

Opis prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Opis prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. 322 345 200 fax. 322 345 300 Nr sprawy: ZP/370/2013 Opis prac budowlanych nie wymagających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wymiana naświetli w klatkach schodowych z luksferów na okna PCV w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul.wójtowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W KAMIENICACH ZABYTKOWYCH W ZESPOLE STAROMIEJSKIM W ZAMOŚCIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W KAMIENICACH ZABYTKOWYCH W ZESPOLE STAROMIEJSKIM W ZAMOŚCIU Załącznik Nr 9 do SIWZ Znak:1/ZP/p.n./ r.b./2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt: Obiekt: Branża: CPV: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W KAMIENICACH ZABYTKOWYCH W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana stolarki otworowej na stolarkę konstrukcji drewnianej w lokalach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Remont elewacji budynku laboratoryjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 9 do SIWZ AD.272.2.6.2015 Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

DEMONTAŻ I MONTAŻ OKIEN

DEMONTAŻ I MONTAŻ OKIEN Biuro Usług Inżynierskich "GATKOWSCY" ul. Kolorowa 2a, 46-320 Praszka SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DEMONTAŻ I MONTAŻ OKIEN Praszka 2014 1 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Nazwa i adres Zamawiającego I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3 tel./fax 043 827-14-25 www.lojagiellonczyk.pl e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH W URZĘDZIE POCZTOWYM OSTROWIEC ŚW. 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH W URZĘDZIE POCZTOWYM OSTROWIEC ŚW. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH W URZĘDZIE POCZTOWYM OSTROWIEC ŚW. 1 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Nazwa zadania. Remont Urzędu Pocztowego Ostrowiec Św. 1, 27-400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

XII. Stolarka okienna

XII. Stolarka okienna XII. Stolarka okienna 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133605-2009 z dnia 2009-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipno Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na okna z pcv w budynku Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Zastosowana stolarka PCV winna charakteryzować się parametrami nie mniejszymi jak: wymienione w pkt 3.1 niniejszej SST

Zastosowana stolarka PCV winna charakteryzować się parametrami nie mniejszymi jak: wymienione w pkt 3.1 niniejszej SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 8-14 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 07.05.01. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki, ogrodzenia PRZEBUDOWA UL. KSIĘCIA BOLKA I W KAMIENNEJ GÓRZE 1 1. WSTĘP Ilekroć w tekście

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. B.02. POSADZKI ROBÓTY REMONTOWE POSADZEK W PRZEDSZKOLU NR 1 POSADZKI NA KORYTARZACH i CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. B.02. POSADZKI ROBÓTY REMONTOWE POSADZEK W PRZEDSZKOLU NR 1 POSADZKI NA KORYTARZACH i CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.02. POSADZKI ROBÓTY REMONTOWE POSADZEK W PRZEDSZKOLU NR 1 POSADZKI NA KORYTARZACH i CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca: Remontu ogrodzenia budynku polegający na naprawie cokołów i fundamentów, czyszczenia i malowania przęseł wraz z wymianą bramy przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo