ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca:"

Transkrypt

1 ST-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: wymiany okien i remont dwóch balkonów z elewacji południowej budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77 w Warszawie INWESTOR: AUTOR: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności Warszawa mgr inż. Piotr Popis upr. nr Wa-209/01 Branża: Budowlana Kody CPV: Roboty w zakresie burzenia Instalowanie drzwi i okien Kładzenie płytek Tynkowanie Roboty malarskie Kładzenie rynien Roboty remontowe i renowacyjne WARSZAWA kwiecień 2015r.

2 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Wymiana okien i remont dwóch balkonów z elewacji południowej budynku Biura RPO w Warszawie, przy Al. Solidarności Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest wymiana stolarki okiennej z pracami towarzyszącymi ora naprawa dwóch balkonów w elewacji południowej Biura RPO. Zakres robót obejmuje: demontaż istniejących drzwi balkonowych i okien wymiana parapetów zewnętrznych wymiana wybranych parapetów wewnętrznych remont wybranych parapetów wewnętrznych montaż nowych drzwi balkonowych i okien prace naprawcze tynków wewnętrznych prace malarskie wewnętrzne prace naprawcze tynków zewnętrznych prace malarskie zewnętrzne skucie terakoty wraz z warstwami posadzkowymi na balkonach demontaż obróbek blacharskich i rynien wykonanie warstw posadzkowych i izolacji płyt balkonowych ułożenie płytek gres na balkonach montaż obróbek blacharskich i rynien odwadniających wymiana wysięgnika lampy 1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: Należą do nich: prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji, wywóz i utylizacja powstałych odpadów uporządkowanie terenu po zakończeniu robót dokumentacja powykonawcza Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn , w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem pracowników i innych użytkowników obiektu W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników innych użytkowników obiektu Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem. 2

3 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy Dokumentacja powykonawcza Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet kart gwarancyjnych, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inwestora 1.5. Teren budowy: Organizacja robót budowlanych Prace będą się odbywać na terenie czynnego obiektu na wszystkich jego poziomach Prace muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem na pracę w budynku i na użytkowanie patio Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora Zamawiający dopuszcza realizację prac wewnątrz budynku po godzinie 16,00 do godziny 7,00. Zamawiający dopuszcza pracę w sobotę i niedzielę Prace na zewnątrz budynku mogą być realizowane całodobowo z zastrzeżeniem prac hałaśliwych takich jak rozbiórka powierzchni balkonów. Prace te możliwe są po godzinie 16, Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do budynku biura Wykonawca odpowiada w zakresie zabezpieczenia pokoi i patio przed uszkodzeniem mechanicznym i ubrudzeniem. Zabezpieczeniu podlegają również wszelkie urządzenia zamontowane na remontowanej elewacji oraz roślinność Wykonawca po zakończeniu prac jest zobowiązany usunąć z budynku materiały z demontażu i posprzątać teren robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy Ochrona środowiska Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 3

4 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami rozprzestrzenianie hałasu możliwość powstania pożaru Warunki bezpieczeństwa pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia rejonu prac remontowych lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostępem pracowników obiektu i innych niepowołanych osób Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Zaplecze robót będzie znajdować się na terenie obiektu w pomieszczeniu niepodlegającym remontowi Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Logistyki i Adm Wywóz odpadów Ustawienie kontenera na gruz możliwe z tyłu budynku po uzgodnieniu z właścicielem terenu i wniesieniu opłaty za zajęcia pasa drogowego Ogrodzenie Jeśli to konieczne to teren budowy należy wydzielić z budynku lub terenu przyległego w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnętrznym przy obiekcie należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób Zabezpieczenie chodników i jezdni 4

5 Wykonywane prace wymagają szczególnego zabezpieczania tarasu oraz patio. Zabezpieczenie ma chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Roboty w zakresie burzenia Instalowanie drzwi i okien Kładzenie płytek Tynkowanie Roboty malarskie Kładzenie rynien Roboty remontowe i renowacyjne 1.7. Określenia podstawowe: Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć następująco: Inwestor osoba wskazana przez Zamawiającego, występująca w jego imieniu, pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie jakości robót budowlanych w danej branży Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Dokumentacja Projektowa całość opracowań będących podstawą wykonania robót budowlanych, obejmująca w obrębie każdej branży lub łącznie: - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, - Przedmiary Robót Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy Pozostałe określenia podstawowe niezdefiniowane szczegółowo w niniejszej specyfikacji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych, w pierwszej kolejności w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Czas realizacji Zamawiający przyjmuje, że czas na realizację całego zamówienia wyniesie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Materiały właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli jakości Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: okna PCV drzwi PCV kotwy rozporowe do muru i betonu z wkrętami. parapet zewnętrzny z blachy powlekanej parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego piana montażowa zaprawa murarska 5

6 gips szpachlowy siatki i kleje montażowe grunt do tynków farba do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, gotowe jastrychy i posadzki samopoziomujące płynne masy izolacyjne zaprawy klejowe do płytek płytki gres fugi do terakoty i glazury Obrówki blacharskie z blachy powlekanej Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych materiałów i urządzeń są opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) wraz z opisem poszczególnych rodzajów prac budowlanych Wszędzie, gdzie specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny), po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji Inwestora. Materiały te muszą posiadać dokumenty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy Wszystkie materiały powinny posiadać co najmniej jedno z poniższych: Oznakowanie CE dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z wydaną dla nich europejska oceną techniczną, zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Oznakowanie Znak Budowlany lub Regionalny Wyrób Budowlany wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych Informację o właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa w którym wyrób został wprowadzony do obrotu dla wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy Ze względu na działalność obiektu należy unikać składowania materiałów na terenie placu budowy i jej zaplecza. 3. Sprzęt i maszyny wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wyko- 6

7 nawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego Rusztowanie do prac elewacyjnych musi mieć certyfikat bezpieczeństwa dopuszczający do stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy rusztowania nie mogą być uszkodzone. Zmontowane rusztowanie na całej wysokości musi być zabezpieczone siatką osłonową. Z montażu rusztowania Wykonawca przedstawi protokół montażu. 4. Środki transportu 4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów 5. Wykonanie robót 5.1. Demontażowi i rozbiórce podlegają elementy wyposażenia budynku, takie jak: okna i drzwi balkonowe z PCV obróbki blacharskie parapety wewnętrzne z płyty meblowej posadzki z płytek ceramicznych wszystkie warstwy wyrównawcze i izolacyjne na płytach balkonowych oprawa zewnętrzna Ze względu na charakter obiektu nie należy stosować młotów pneumatycznych w godzinach pracy budynku. Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić ostrożnie aby nie naruszyć pozostałej konstrukcji budynku oraz pod stałym nadzorem inspektora. Wszystkie zdemontowane elementy wyposażenia podlegają ocenie przez przedstawicieli Zamawiającego pod kątem przydatności do dalszego użycia. Decyzja o ich dalszym przeznaczeniu lub zniszczeniu należy do Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania należy natychmiast wywieźć z terenu obiektu Okna i drzwi balkonowe PCV Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami Rama Ramę okna i drzwi stanowi 6-ścio komorowy system profili wykonanych z PCV na bazie ekologicznych stabilizatorów wapienno-cynkowych zbrojony stalowym profilem zamkniętym gr. 1,5-2mm. Stalowy profil wzmacniający ocynkowany. Rama okienna po obu stronach ma mieć strukturę drewna w kolorze mahoniu. Referencyjny kolor : Aluplast mahoń 05. Wykonawca przedstawi wzornik koloru do akceptacji Zamawiającego Szyba Wypełnieniem ramy jest kaseta jednokomorowa wykonana z dwóch tafli szkła płaskiego walcowanego o gr. min. 4mm każda w układzie 4/16AR/4TM ze współczynnikiem przenikania U=1, Okucia 7

8 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Skrzydła wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki Dzięki tej funkcji w chwili, gdy skrzydło okna jest otwarte automatycznie blokuje się możliwość położenia klamki w pozycji uchylnej. Unikniemy wówczas wyczepiania się górnego zawiasu. Skrzydła wyposażone w hamulec w klamce Hamulec w klamce służy do zablokowania skrzydeł rozwiernych i rozwiernouchylnych w pozycji otwarcia, blokuje skrzydło pod dowolnym kątem powyżej ok. 10 aż do pozycji skrajnej Zablokowanie skrzydła możliwe jest poprzez pełne przekręcenie klamki z położenia środkowego do dołu lub do góry. W skrzydłach rozwierno-uchylnych zawsze do pozycji zamknięcia. w drzwiach balkonowych dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia jest blokada typu grzebień mikrowentylacja System, który umożliwia przekręcenie klamki okiennej w odpowiednie położenie, różne od pozycji poziomej. Wówczas między ramą, a skrzydłem powstaje mała szczelina, która zapewnia stały, w miarę kontrolowany dopływ świeżego powietrza. klamki metalowe, lakierowane na kolor brąz w drzwiach balkonowych na parterze zamontowany patentowy zamek podklamkowy Przygotowanie ościeży do montażu stolarki. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykona niu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczy ścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów zamocowań w nadprożu i progu na Rozmieszczenie punktów zamocowań wysokość szerokość stojaka Do 150 do nie mocuje się po 2 150±200 6 po 2 po 2 powyżej po 3 po 2 Powyżej 150 do nie mocuje się po 3 150±200 8 po 1 po 3 powyżej po 2 po 3 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy Osadzanie i uszczelnianie stolarki Osadzanie stolarki okiennej W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 8

9 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Osadzanie stolarki drzwi balkonowych Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek okien drzwi Luzy między skrzydłami Między skrzydłami a ościeżnicą Okna muszą mieć 24 m-ce gwarancji Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u inspektora 5.3. Rolety okienne Na każdym skrzydle. po wewnętrznej stronie należy zamontować rolety zaciemniające Materiał rolety z grupy B. Tkanina musi charakteryzować się : trwałością koloru wysoką odpornością na działanie światła i czynników atmosferycznych stabilnością wymiarów odpornością na rozdarcia Wałek z nawiniętą roletą chowany w kasecie Po obu bokach, na całej wysokości rolety prowadnice Kaseta i prowadnice mocowane do skrzydła okiennego / drzwi bez inwazyjnie (na taśmy samoprzylepne) Kolor kasety i prowadnic zbliżony do ramy okiennej mahoń lub ciemny brąz Roleta starowana ręcznie za pomocą łańcuszka z ogranicznikami nadmiernego zwinięcia i rozwinięcia Roleta musi być wykonana z materiałów trudno zapalnych i posiadać dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie Roleta musi mieć 24 m-ce gwarancji 5.4. Naprawa wnęk okiennych po stronie wewnętrznej Wokół zamontowanych drzwi i okien należy naprawić tynk wnęk. Ubytki tynku do uzupełnienia tynkiem cementowo wapiennym Naprawione ubytki tynku wyrównać gładzią gipsową Wnęki okienne malować farbą akrylową mat w 2 klasie odporności kolor biały 5.5. Naprawa wnęk okiennych po stronie zewnętrznej. 9

10 Wokół zamontowanych drzwi i okien należy naprawić tynk wnęk. Ubytki tynku do uzupełnienia gotowym tynkiem silikatowym faktura kamyczek ziarno 1,5mm Wnęki okienne zagruntować i malować farbą silikatowym w kolorze zbliżonym do obecnej elewacji. Kolor malowania ustalić na podstawie wzornika NCS lub RAL i potwierdzić u inspektora nadzoru Montaż parapetów wewnętrznych Wszystkie parapety wykonać z konglomeratu kamiennego. grub. min. 2,5cm. Krawędzie boczne fazowane min. 3mm. Kolor zbliżony do beżu (piaskowy), do potwierdzenia po przedstawieniu próbek Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na każde okno. Wymiary do potwierdzenia na budowie Podłoże parapetu wyrównane gotową zaprawą W oknach parapety szer. ok.40cm (parapet musi wystawać poza lico ściany 5cm). Mocowanie na zaprawie na wierzchu ściany. Dla zapewnienia większej stabilności podparcia parapety wesprzeć w środkowej części na stalowych wspornikach Naprawy parapetów z lastryko Mocniejsze zabrudzenia należy usunąć poprzez delikatne przeszlifowanie powierzchni. Głębokość szlifowania nie może przekraczać 0,4mm, nie może też zmieniać kształtu i wyglądu elementów Pęknięcia o szer. większej od 1mm należy wzmocnić zastrzykami z żywicy do łączenia kamieni. Należy pozostawić fugę głęb. ok. 1-2mm. Powyższe oraz inne wyraźniejsze pęknięcia i ubytki mniejsze niż 2,0cm należy wypełnić szpachlą naprawczą do kamienia dobraną kolorystycznie Ubytki i otwory o wielkości przekraczającej 2,0cm należy uzupełnić lastryko o kolorystyce i uziarnieniu żwiru dokładnie odpowiadającym istniejącym okładzinom Wszystkie powierzchnie lastryko należy wypolerować dla uzyskania jednolitej błyszczącej powierzchni Po zakończeniu napraw i oczyszczania, wszystkie powierzchnie lastrykowe należy zaimpregnować preparatem przeciw-zabrudzeniowym do kamieni sztucznych na bazie alkoholu, przykładowy produkt: Schmutzstop-Impregnierung produkt numer 7010, prod. Power Clear Polska, lub podobny Parapety zewnętrzne Wszystkie nowe parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, grub. min. 0,6mm Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na każde okno. Wymiary do potwierdzenia na budowie Boczne krawędzie wygięte do góry lub z gotowych profili plastikowych. Okapnik wysunięty min. 4cm poza lico elewacji (obramienia okna) Podłoże parapetu wyrównane gotową zaprawą i wzmocnione siatką elewacyjną Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10%. Mocowanie pod ramę okna, z uszczelnieniem na całej długości. W sytuacji, gdy nie można włożyć parapetu pod ramę okienną dopuszcza się mocowanie do ramy okna mechaniczne, z uszczelnieniem na całej długości. Sposób mocowania parapetu musi być potwierdzony przez inspektora Balustrady zewnętrzne Balustrady w oknach antresoli wykonane jako stalowe, spawane na warsztacie. 10

11 Balustrady okienne wykonane na wymiar jako jeden element. Wymiary należy sprawdzić w naturze Pochwyt i rama dolna i górna z płaskownika 40x8mm. Wypełnienie z prętów kwadratowych 10x10mm spawanych w osi ramy. Prześwit między prętami 120mm Balustrady okienne mocowane od murów boków wnęk okiennych poprzez warstwę wyprawy elewacyjnej. Mocowanie każdej bariery na cztery kotwy wklejane do betonu. Należy zachować po obwodzie dystans 4-8cm Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubość powłoki cynkowej nie mniejsza niż 90µm. Profile zamknięte wyposażone w otwory ulgowe ø4mm od spodu (dla uniknięcia wnikania wód opadowych) Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntować specjalistycznym szybkoschnącym podkładem na świeży ocynk na bazie rozpuszczalników z żywicą akrylową. Wymagane parametry: - czas schnięcia 0,5h (dla temp. 20ºC), - odporność na temperaturę min. 100ºC (ciągła ekspozycja). Przykładowy produkt: 9202 Galvinoleum, producent NOXAN Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. Kolor powłoki malarskiej RAL potwierdzić u inspektora. Dostarczyć na budowę gotowe elementy do montażu bez konieczności spawania na budowie Remont balkonów Wymianie podlegają wszystkie warstwy poza konstrukcją płyty balkonu. Tynki i szlichty do skucia do odkrycia płyty żelbetowej Widoczne ubytki i spękania płyty wyczyścić z luźnych betonów, wypełnić i wyrównać zaprawą naprawczą typy CX5. Wymagane jest użycie bezskurczowych mas naprawczych do betonu, o wytrzymałości docelowej min. 25MPa. Szczegółowe wytyczne stosowania i technologia pracy zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy Całą powierzchnię balkonów zagruntować preparatem do podłoży chłonnych. Jako środek gruntujący stosować grunt głęboko penetrujący bez rozpuszczalnika, np. Ceresit CT17 i CN Na wierzchu płyty wykonać warstwę spadkową ze szlichty betonowej na warstwie szczepnej. Szlichtę ze spadkiem 2-2,5% od elewacji wykonać z gotowej szybko twardniejącej masy posadzkowej do zewnętrznych posadzek silnie obciążonych. Minimalna grubość warstwy spadkowej w najcieńszym miejscu musi być większa niż 10mm. Dla uzyskania spadku zaprawę mieszać z mniejszą ilością wody zgodnie z wymogami producenta. Wymagane parametry: - wytrzymałość na ściskanie min. C40, - wytrzymałość na zginanie min. F7 - skurcz maks. 0,8mm/m, Przykładowy produkt: Ceresit CN Warstwę spadkową ułożyć na nawarstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji typu Ceresit CC Na warstwie spadkowej ułożyć izolację termiczną z płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS lub płyty PIR grubości 3,0-5,0 cm. Płyty izolacyjne kleić do posadzki zaprawą klejową Ceresit CT 83. Na płycie izolacyjnej wykonać cienką warstwę z zaprawy typu Ceresit CT 85 zbrojoną siatką z włókna szklanego Wykonać płytę dociskową z masy typu Ceresit CN 87 o grubości mion. 45mm Na otwartych krawędziach i w otworach ściany czołowej zamontować obróbki blacharskie. Płytę dociskową dylatować na odcinki o długości około 2,0 m, tak żeby linia dylatacji znajdowała się na styku dwóch płytek gresowych Całą powierzchnię jastrychu pokryć izolacją przeciwwodną typu Ceresit CR 90. W linii na styku jastrychu ze ścianą budynku oraz w linii obróbki blacharskiej i 11

12 dylatacji, w warstwę izolacji Ceresit CR 90 wkleić taśmę uszczelniającą typu Ceresit CL 152. Następnie należy nałożyć drugą warstwę izolacji przeciwwodnej typu Ceresit CR 90. Powłokę izolacyjną trzeba nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. W przypadku nanoszenia natryskiem zaprawę należy nakładać w jednej warstwie do uzyskania pożądanej grubości. Przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę CR 90 należy zawsze nanosić pędzlem (najlepiej ławkowcem ), następne zaś pacą lub dwukrotnie pędzlem. W przypadku aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo. Świeżą powłokę należy bezwzględnie chronić przed zbyt szybkim przesychaniem Kolejną warstwę można nanosić wtedy, gdy poprzednia już stwardniała, ale jest jeszcze wilgotna. Po dwóch dniach po powłoce można już chodzić, lecz nawet po pełnym stwardnieniu materiał nie może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne. W przypadku nakładania powłoki CR 90 na powierzchnie nasłonecznione należy ją dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chronić przed promieniami słonecznymi np. przez stosowanie odpowiednich osłon. Powłokę CR 90 przez co najmniej 24 godziny należy chronić przed deszczem. Nie wcześniej niż po 3 dniach można na warstwie CR 90 mocować płytki ceramiczne Posadzkę balkonu i cokół na ścianie wysokości 15cm wyłożyć płytkami gresowymi 30x30cm, o fakturze strukturalnej antypoślizgowej. Wymagane parametry płytek: - gres nieszkliwiony, grub. min. 8mm, - nasiąkliwość 0,1%, - odporność na ścieranie wgłębne max. 140mm 3. - odporność na plamienie. Przykładowy materiał: Nowa Gala QUARZITE Płytki układać na klej mrozoodporny, elastyczny, do gresu, zgodny z systemem izolacji przeciwwodnej. Wymagane klejenie płytek na całej powierzchni, bez pustki. Spoina max. 2 mm. Wymagane parametry: - przyczepność do podłoża min. 0,5MPa. - odporność na temperaturę do 30ºC, Przykładowy produkt Ceresit CM Do spoinowania płytek użyć elastyczną, wodoodporną spoinę typu Ceresit CE Miejsca styku posadzki gres z cokołem i dylatacje wypełnić poliuretanowym sznurem dylatacyjnym typu Ceresit CS 40, a następnie masą poliuretanową typu Ceresit CS 29. Górną linię styku cokołu i elewacji również wypełnić masą poliuretanową typu Ceresit CS Stalowe bariery balkonowe oczyścić z brudy i rdzy. Całą powierzchnię pomalować farbą ftalową antykorozyjną, a następnie emalią ftalową. Kolor powłoki malarskiej RAL potwierdzić u inspektora. Dostarczyć na budowę gotowe elementy do montażu bez konieczności spawania na budowie Odwodnienie balkonów i obróbki blacharskie Wymianie podlega orynnowanie balkonów wraz z obróbkami blacharskimi Obróbki wykonywać z blachy ocynkowanej grubości min. 0,55mm, powlekanej obustronnie warstwą poliuretanu grub. min. 50µm Na otwartych krawędziach balkonu, na warstwie jastrychu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się poziom obróbki blacharskiej. W podłożu osadza się ją przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego typu Ceresit CS 29. Na krawędziach zamkniętych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi być oddylatowana od elementów pionowych Na wierzchniej warstwie obróbki blacharskiej należy nałożyć jako warstwę szczepną żywicę epoksydową, na której należy wykonać posypkę z piasku kwarcowego frakcji od 0,3 do 0,7 mm. 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych: Remont wybranych pomieszczeń znajdujących się na I piętrze w zachodnim skrzydle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ZOO WROCŁAW Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław ETAP / ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T OBIEKT: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48 655202698 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo