Zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Łomża, październik 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6. Łomża, październik 2012 r."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZANA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZABUDOWA WYRWY POWSTAŁEJ W SKARPIE BRZEGU LEWEGO I WYBOJU W DNIE RZEKI NURZEC W km PONIŻEJ JAZU Z MOSTEM I ELEKTROWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI KUCZYN. Zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6 Autor opracowania: Stanisław Ziółkowski uprawnienia budowlane w specjalności wodno - melioracyjnej Nr Łom. 19/83... podpis Łomża, październik 2012 r.

2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Część ogólna Określenie przedmiotu STWIORB. Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wchodzących w zakres przedsięwzięcia: zabudowa wyrwy powstałej w skarpie brzegu lewego i wyboju w dnie rzeki Nurzec w km poniżej jazu z mostem i elektrownią w miejscowości Kuczyn Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie Zakres robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia pn. zabudowa wyrwy powstałej w skarpie brzegu lewego i wyboju w dnie rzeki Nurzec w km poniżej jazu z mostem i elektrownią w miejscowości Kuczyn zostaną wykonane następujące prace: 1. Roboty przygotowawcze: Wykoszenie porostów ręcznie z lewej skarpy rzeki, porost gęsty twardy, pasem 15 m na długości 50 m w km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa strumieni i rzek o szerokości dna ponad 7,0 m w km Zabudowa wyrwy (wyboju) zlokalizowanej w dnie rzeki Nurzec w km Transport wodny kamienia o śr cm z załadunkiem koparką. Zabudowa wyboju w dnie rzeki poprzez wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego luzem o śr cm z obiektu pływającego i wyładunku mechanicznym koparką w km Zabudowa wyrwy powstałej w skarpie brzegu lewego rzeki Nurzec w km Wykonanie palisady z kołków o średnicy cm, L=2,0 m (głębokość wbicia 1,50 m) u podstawy lewej skarpy na odcinku w km Skarpowanie brzegów rzek wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość 1,0 km, grubość zbierania do 15,0 cm, grunt kat. I II. Przygotowanie lewej skarpy pod włókninę poprzez ręczne plantowanie powierzchni. Umocnienie skarpy geowłókniną techniczną z polipropylenu o gramaturze 500g/m 2. Zabudowa wyrwy w lewej skarpie rzeki Nurzec w km mieszanką kruszyw kamiennych naturalnych grubości 16,0 63,0 mm, tj: klińca grubego grubości 16,0 31,5 i tłucznia kamiennego grubości od 31,5 mm do 63 mm. Montaż materacy siatkowo kamiennych o wymiarach 2,0 x 1,0 x 0,3 m z wypełnieniem ich kamieniami śr cm w km Formowanie nasypu lewej skarpy powyżej materacy mieszanką kruszyw kamiennych naturalnych grubości 16,0 63,0 mm, tj: klińca grubego grubości 16,0 31,5 i tłucznia kamiennego grubości od 31,5 mm do 63 mm. Humusowanie skarp powyżej materacy z obsiewem mieszankami traw przy grubości warstwy humusu 5,0 cm. 2

3 1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych. wytyczanie robót, inwentaryzacja powykonawcza Prace tymczasowe. urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urządzeń placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, tymczasowe zagospodarowanie placu budowy, wykonanie i realizacja projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonanie tymczasowych przyłączy potrzebnych wykonawcy, wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, należyte utrzymanie narzędzi i maszyn, działania ochronne zgodnie z przepisami BHP Wymagania ogólne dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca Organizacja robót budowlanych. Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 1) projekt organizacji robót, 2) szczegółowy harmonogram robót, 3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, które zapewnią realizację robót zgodnie dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 3

4 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego Ochrona środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację: baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Zastosuje wszelkie możliwe środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem wody pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy Warunki bezpieczeństwa pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 4

5 wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne dla wykonania przedsięwzięcia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Warunki organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego projekt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową Ogrodzenia. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 5

6 Zabezpieczenie jezdni. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia jezdni przed zagrożeniem wynikającym z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem. Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej kod CPV Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych. Zarządzający realizacją umowy reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postawieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazywanych jemu uprawnień i obowiązków. Wydane przez niego polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Źródła uzyskania materiałów i urządzeń. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowania urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy Kontrola materiałów i urządzeń. Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń; Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytworzone materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji robót. 6

7 2.3. Atesty materiałów i urządzeń. W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w dokumentacji technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej nie zostaną przyjęte do wbudowania Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. Materiały uznane przez zrządzającego umowy za niezgodne z dokumentacją techniczną muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem Stosowanie materiałów zamiennych. Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 3. Wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 7

8 umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 4. Wymagania dotyczące środków transportu. Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania różnych środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zrządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 8

9 Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 6. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do wykonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytworzenia/pozyskania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zarządzający realizacją umowy powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną Certyfikaty i deklaracje Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 9

10 6.4. Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis autora dokumentacji technicznej do dziennika budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się. Autor dokumentacji technicznej nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do książki obmiarów. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 10

11 a) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) korespondencja na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 11

12 8. Odbiór robót budowlanych 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikającym i ulegającym zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 12

13 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach budowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli sporządzona została w trakcie realizacji umowy, specyfikacje techniczną, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiaru (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót. 9. Podstawa płatności 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji technicznej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 13

14 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: o opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi instrukcjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, o ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, o opłaty/dzierżawy terenu, o przygotowanie terenu, o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, o tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: o usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, o doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 10. Przepisy związane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi zmianami), Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 14

15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 1. Część ogólna 1.1. Określenie przedmiotu STWIORB Przedmiotem specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wchodzących w zakres przedsięwzięcia: zabudowa wyrwy powstałej w skarpie brzegu lewego i wyboju w dnie rzeki Nurzec w km poniżej jazu z mostem i elektrownią w miejscowości Kuczyn Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie Zakres robót budowlanych W ramach przedsięwzięcia pn. zabudowa wyrwy powstałej w skarpie brzegu lewego i wyboju w dnie rzeki Nurzec w km poniżej jazu z mostem i elektrownią w miejscowości Kuczyn zostaną wykonane następujące prace: 1. Roboty przygotowawcze: Wykoszenie porostów ręcznie z lewej skarpy rzeki, porost gęsty twardy, pasem 15 m na długości 50 m w km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa strumieni i rzek o szerokości dna ponad 7,0 m w km Zabudowa wyrwy (wyboju) zlokalizowanej w dnie rzeki Nurzec w km Transport wodny kamienia o śr cm z załadunkiem koparką. Zabudowa wyboju w dnie rzeki poprzez wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego luzem o śr cm z obiektu pływającego i wyładunku mechanicznym koparką. 3. Zabudowa wyrwy powstałej w skarpie brzegu lewego rzeki Nurzec w km Wykonanie palisady z kołków o średnicy cm, L=2,0 m (głębokość wbicia 1,50 m) u podstawy lewej skarpy na odcinku w km Skarpowanie brzegów rzek wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość 1,0 km, grubość zbierania do 15,0 cm, grunt kat. I II. Przygotowanie lewej skarpy pod włókninę poprzez ręczne plantowanie powierzchni. Umocnienie skarpy geowłókniną techniczną z polipropylenu o gramaturze 500g/m 2. Zabudowa wyrwy w lewej skarpie rzeki Nurzec w km mieszanką kruszyw kamiennych naturalnych grubości 16,0 63,0 mm, tj: klińca grubego grubości 16,0 31,5 i tłucznia kamiennego grubości od 31,5 mm do 63 mm. Montaż materacy siatkowo kamiennych o wymiarach 2,0 x 1,0 x 0,3 m z wypełnieniem ich kamieniami śr cm w km Formowanie nasypu lewej skarpy powyżej materacy mieszanką kruszyw kamiennych naturalnych grubości 16,0 63,0 mm, tj: klińca grubego grubości 16,0 31,5 i tłucznia kamiennego grubości od 31,5 mm do 63 mm. Humusowanie skarp powyżej materacy z obsiewem mieszankami traw przy grubości warstwy humusu 5,0 cm. 15

16 1.4. Określenia podstawowe Gabion konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostopadłościennych koszy siatkowych z drutu, wypełnionych materiałem balastowym (najczęściej kamiennym). (Innymi nazwami gabionów są: kaszyce siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze szańcowe) Konstrukcja oporowa konstrukcja przeznaczona do przejmowania i przekazywania w podłoże bocznego parcia gruntu (np. mury oporowe ceglane, kamienne, ściany oporowe betonowe i żelbetowe, palisady z pali, ściany szczelinowe, kotwy gruntowe, grunt zbrojony, kaszyce, gabiony, konstrukcje quasiskrzyniowe, itp.) Gabion skrzynkowy kosz z siatki stalowej kształtu prostopadłościennego lub trapezowego, jedno- lub wielokomorowy, wypełniony materiałem balastowym Materac gabionowy płaski kosz z siatki stalowej o kształcie prostopadłościennym z przegrodami, wysokości zwykle do 0,30 m, wypełniony materiałem balastowym Worek gabionowy gabion kształtu walcowego z siatki stalowej, wypełniony materiałem balastowym Gabion prefabrykowany gotowy element konstrukcyjny w postaci kosza z siatki stalowej, wypełniony balastem kamiennym Geowłoknina - materiał wykonany z włókien syntetycznych, nietkany spójny, maszynowo uformowany w postaci maty w rolkach spełniający funkcje filtracyjne i wytrzymałościowe Kamień łamany - jest to materiał kamienny uzyskany w wyniku kruszenia skał litych o wielkości od mm wg normy PN-B-11210: Materiały kamienne. Kamień łamany Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B [1] Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST Wymagania ogólne pkt Materiały do wykonania robót Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną. Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki Materiały użyte do zabudowa wyrwy (wyboju) zlokalizowanej w dnie rzeki Nurzec w km podwodnym narzutem z kamienia gr cm luzem. Do wypełnienia wyboju należy zastosować kamień skał twardych, nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzący z wodą w reakcje. Powinien być to kamień co najmniej klasy II wg BN-70/ Może to być kamień nieobrobiony łamany lub kamień polny czy otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna średnica kamienia powinna być większa 16

17 od 20 cm, a maksymalna nie większa niż 30 cm. Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem właściwym. Może to być: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho-powietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodporność w cyklach, co najmniej 25 szt, Materiały użyte do wykonania palisady z kołków średnicy cm, L=2,00 m u podstawy lewej skarpy na odcinku w km Materiały muszą spełniać warunki niżej wymienionych norm i aprobat technicznych: kołki średnicy cm; l=2,0 m. kołki muszą spełniać wymagania normy BN-78/ Faszyna i kołki faszynowe. powinny być z drewna iglastego, średnica mierzona bez kory u podstawy zaostrzenia kołka (w cieńszym końcu) Materiały użyte do zabudowy istniejącej wyrwy z odtworzeniem i wyprofilowaniem powierzchni lewej skarpy rzeki w km Geowłóknina Geowłóknina (lub geotkanina) stosowana jest do rozdzielenia gruntu rodzimego od tłucznia, którym będzie zabudowywana wyrwa. Geowłóknina ma w tym przypadku niedopuszczać do zamulenia kamiennego materiału przez grunt transportowany przez wodę w wyniku powstającego ciśnienia spływowego (sufozja). Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Zaleca się aby geowłóknina spełniała co najmniej następujące wymagania: masa powierzchniowa (gramatura) 500 g/cm 2, wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 1200/900 N/10 cm, hydrauliczna wydajność filtracyjna 8x104 m/s odporności na przebicie 600 Nm. Materiał musi posiadać aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania należy chronić materiał przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. kilkutygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta Kruszywo naturalne kamienne. Do zabudowy wyrwy w lewej skarpie rzeki Nurzec należy użyć mieszankę kruszyw kamiennych naturalnych grubości 16,0 63,0 mm, tj: tłucznia kamiennego grubości od 31,5mm do 63mm i klińca grubego grubości 16,0 31,5 mm. Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w Tablicy I i II Tablica I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA wg PN-B Lp. WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA 1 Ścieralność w bębnie Los Angeles wg. PN-79/B po pełnej liczbie obrotów, % (procentowy) ubytek masy nie więcej niż: - w tłuczniu

18 - w klińcu - po 1/5 pełnej liczby obrotów, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż: 2 Nasiąkliwość wg. PN-77/B w % (procentach) nie więcej niż: - dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych - dla kruszyw ze skal osadowych 3 Odporność na działanie mrozu wg. PN-78/B w % (procentach) ubytku masy nie więcej niż: - dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych - dla kruszyw ze skal osadowych 4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg. PN-78/B i BN-84/ w % (procentach) ubytku masy nie więcej niż: - w klińcu - w tłuczniu 30 2,0 3,0 4,0 5,0 nie bada się 30 Tablica II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA WG PN-B W ZALEŻNOŚCI OD WARSTWY PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ Lp. WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA Uziarnienie wg. PN-91/B a) zawartość ziaren nie mniejszych niż: 0,075 mm odsianych na mokro w % (procentach) nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu b) zawartość frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niż: - w tłuczniu i klińcu c) zawartość pod ziarna w % (procentach) nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu d) zawartość nad ziarna w % (procentach) nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu Zawartość zanieczyszczeń obcych wg. PN-77/B w % (procentach) nie więcej niż: - w tłuczniu i klińcu 0,2 Zawartość ziaren nieforemnych wg. PN-78/B w % (procentach) nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B w klińcu i tłuczniu nie bada się barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa Materiały do wykonania konstrukcji umocnień skarpy koszami siatkowo kamiennymi. Elementy do wykonania konstrukcji z koszy gabionowych określone są przez typ gabionu podany w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta gabionów. Do elementów tych należą: 18

19 kosze gabionowe z siatki, ew. geowłóknina do wyścielania ścian gabionów, materiał balastowy do wypełniania koszy gabionowych, elementy do łączenia ścian koszy przy ich montażu, inne materiały pomocnicze Kosze gabionowe. Siatka. Siatka koszy gabionowych może mieć różny kształt, zależny od decyzji producenta. Istnieją na rynku dwa podstawowe rodzaje siatek: zgrzewane z drutu o średnicy np. 2,50 6,00 mm o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, podwójnie skręcane z drutu, o kształcie oczek sześciokątnych (rys. 2), o wymiarach np. 80 x 100 mm. Drut siatek jest zabezpieczony antykorozyjnie, cynkiem w ilości np. 230 g/m2 lub stopem cynku i aluminium (bezinalem, galfanem) lub innym materiałem ochronnym oraz może być dodatkowo powleczony powłoką z PVC lub innego tworzywa grubości ok. 0,5 mm. We wszystkich rodzajach siatek końce drutów mogą wystawać nie więcej jak 2 mm poza obrys drutów brzegowych. Gabiony skrzynkowe prostopadłościenne i trapezowe. Kosze gabionowe prostopadłościenne są wykonane z siatki stalowej i powstają przez łączenie części siatki, po dowiezieniu ich na budowę, w stanie złożonym. Gabiony są jedno- lub wielokomorowe z przegrodami (ścianami działowymi) dodatkowo wzmacniającymi konstrukcję kosza gabionu i ułatwiające jego montaż. W niektórych przypadkach odstępuje się od kształtu prostopadłościennego gabionu wykonując na zamówienie kosze trapezowe z jedną lub dwiema powierzchniami czołowymi nachylonymi pod różnymi kątami w stosunku do poziomu. Takie kosze przydatne są szczególnie przy budowie wysokich ścian pochylonych o płaskiej (niestopniowanej) jednej lub dwóch płaszczyznach czołowych. Wymiary koszy gabionowych wynoszą zwykle: długość od 1,5 do 4,0 m, szerokość od 1,0 do 2,0 m, wysokość od 0,5 do 1,0 m (wyjątkowo od 0,3 m). Materace gabionowe płaskie. Materace gabionowe mają kształty płaskich prostopadłościanów o długości kilku metrów, szerokości 2 3 m oraz wysokości zwykle od 0,30 m i są dostarczane z siatek o różnych wielkościach oczek. Są podzielone wewnątrz przegrodami umieszczonymi zwykle w odstępach 1 m od siebie (patrz rys. 6 8). Materace wykonywane są z siatek z drutu zgrzewanego o oczkach prostokątnych i kwadratowych lub podwójnie skręcane z drutu o oczkach sześciokątnych. Materace wykonywane są z cieńszego drutu niż gabiony skrzynkowe, pozwalając zwiększyć ich elastyczność przy układaniu na nierównych podłożach (np. zboczach). W zależności od potrzeb, istnieją materace przepuszczalne (z pustką między kamieniami) oraz częściowo nieprzepuszczalne i całkowicie nieprzepuszczalne. Przygotowanie gabionów do transportu i ich przechowywanie. Wszystkie rodzaje gabionów (oprócz worków gabionowych i gabionów prefabrykowanych) mają fabryczne połączenie pojedynczych paneli z siatek lub krat na wybranych krawędziach, za pomocą łączników właściwych dla producenta, tworząc otwarty szereg przestrzeni skrzynkowych, składających się na wzór harmonijki, ułatwiającej transport w formie płaskiej. 19

20 Całość konstrukcji gabionu jest składana, pakowana i dostarczana w postaci płaskich paczek ułożonych na palecie. Panele podstawy i wieka kosza są czasem dostarczane luzem, razem z łącznikami, pozwalającymi połączyć na budowie podstawę i wieko kosza wzdłuż jednej krawędzi. Elementy metalowe gabionów powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco Geowłóknina Geowłóknina (lub geotkanina) stosowana jest przede wszystkim: do wyścielania ścian wewnętrznych koszy gabionowych, gdy kosze wypełnia się materiałem balastowym o średnicy mniejszej niż najmniejszy wymiar oczka siatki, za tylną ścianą koszy gabionowych, tworzących ścianę oporową, w celu niedopuszczenia do zamulenia kamiennego materiału balastowego przez grunt znajdujący się za ścianą, materacach gabionowych, które wypełnia się gruntem urodzajnym w celu zazielenienia skarp. Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Zaleca się aby geowłóknina spełniała co najmniej następujące wymagania: grubość pod obciążeniem 2 kpa: d 0,35 mm, wytrzymałość na zerwanie: 10 kn/m, odporność na przebicie statyczne: 1600 N, przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw 15 l/m2s, wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciążeniem 2 kpa: 19 m/dobę. Materiał musi posiadać aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania należy chronić materiał przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. kilkutygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta Materiał balastowy Do wypełnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutów należy zastosować kamień skał twardych, nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzący z wodą w reakcje. Powinien być to kamień co najmniej klasy II wg BN-70/ Może to być kamień nieobrobiony łamany lub otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar optymalny przyjmuje się od 1,5 do 2,0 średnic najmniejszego wymiaru oka i maksymalnym wymiarze ok. 200 mm. Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem właściwym. Może to być: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho-powietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodporność w cyklach, co najmniej 25 szt, 20

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., 18-400 Łomża, ul. Poznańska 121. Łomża, czerwiec 2013 r.

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., 18-400 Łomża, ul. Poznańska 121. Łomża, czerwiec 2013 r. SPECYFIKACJA TECHNICZANA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA REMONT DOPROWADZALNIKA A W km: 1+549 1+560, 1566 1661, 1+680 1+889, 3+175 3+475, 6+750 7+365 ORAZ DOPROWADZALNIKA D W km 3+400 7+365, OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr do umowy nr z dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA WYKONANIE: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót Załącznik Nr 5 Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem remontu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy D 04. 04.04. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przebudowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE Przebudowa drogi gminnej nr 1073373D relacji Wądroże Małe - Pawłowice w km 0+000-1+710 Listopad 2013 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH na drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w roku 2012 Ostrów Wielkopolski 2012r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

D Umocnienia siatkowo-kamienne

D Umocnienia siatkowo-kamienne Strona 208 D.10.12.06 Umocnienia siatkowo-kamienne 1. WSTĘP...209 1.1. PRZEDMIOT ST UMOCNIENIA SIATKOWO-KAMIENNE...209 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST...209 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...209 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót BUDOWA NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA LIMANOWA Zamawiający: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa Limanowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Przedmiot i zakres specyfikacji... 4 1.1 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Roboty Drogowe Nawierzchniowe REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. STOKROTEK w m. PŁAWY dz. Nr 454. i dz. nr 558 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiOR - 3/2010/PŁAWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje Techniczne - ST. 01.00 - Wymagania Ogólne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA INSTALACJE SANITARNE Głubczyce październik 2009 r. Specyfikacje Techniczne - ST. 01.00 - Wymagania Ogólne 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL BRANŻA: BUDOWLANA ADRES: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4, 547. INWESTOR: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA: Droga pożarowa przy budynku internatu. OBIEKT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Boninie. ADRES: 76-009 Bonin.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Opracował: 1 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)...3 1.2 Zakres stosowania ST...3 1.3 Zakres robót objętych S.T...3 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie Nazwa zamówienia: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania wykonania, odbioru oraz montażu materacy gabionowych w ramach zadania:

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania wykonania, odbioru oraz montażu materacy gabionowych w ramach zadania: M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania wykonania, odbioru oraz montażu materacy gabionowych w ramach zadania: PROJEKTY PRZEBUDOWY NIENORMATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Robót budowlanych polegających na Wykonaniu ściany oporowej celem wzmocnienia skarpy w miejscowości Steklno (k. Gryfina) dz. nr 144/1 KOD CPV

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ Nazwa zadania Adres obiektu Remont mostu w ciągu drogi gminnej przy posesji Depowski Bodzioch w Woli Wielkiej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D

D WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45232000-2 ROWY CHŁONNE CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia I. Część ogólna 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KIJANY WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829 Zamawiający: Gmina Spiczyn Spiczyn, sierpień 2013 1 1. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH G M I N A G R Ę B Ó W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Grębów, czerwiec 2007 r. Strona 1 z 5 1. Wstęp. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCYNKOWANYCH MONTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH MALOWANYCH PROSZKOWO 45261000-4 Pokrycia dachowe - obróbki B 04.52.61 Kielce (ZG) 2010 1- CZEŚĆ OGÓLNA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

D a GABIONY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

D a GABIONY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM D 10.01.01a GABIONY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 97 SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIE 98 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą Wykonanie remontu kompleksowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej szkliwionej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S 10.00.00 SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa boiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: OBIEKT: Gmina Pionki ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki Modernizacja budynku na Przedszkole w m. Suskowola LOKALIZACJA: dz. nr ew. 28/3 obręb 0004 w m. Suskowola SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

H ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI

H ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI H-05.00.00 ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI 1.WSTĘP...3 1.1 Przedmiot STWIORB....3 1.2 Zakres stosowania STWIORB 3 1.3. Zakres robot objętych STWIORB.....3 1.4 Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV ANNA MAGNUCKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 36500000-6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA : ŚCIANKA WSPINACZKOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo