BIOZ Remont elewacji budynku przedszkola miejskiego nr 199 w Łodzi INFORMACJA BIOZ. roboty budowlane polegaja ce na wykonaniu remontu elewacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOZ Remont elewacji budynku przedszkola miejskiego nr 199 w Łodzi INFORMACJA BIOZ. roboty budowlane polegaja ce na wykonaniu remontu elewacji"

Transkrypt

1 INFORMACJA BIOZ PRZEDMIOT: roboty budowlane polegaja ce na wykonaniu remontu elewacji OBIEKT: budynek Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi ADRES INWESTYCJI: ul. La kowa 13, Łódź, działka nr 42/4, obręb P-18 INWESTOR: Miasto Łódź, Łódź, ul. Piotrkowska 104 Projektant sporza dzaja cy informację: mgr. inż. arch. Robert Szczepaniak, upr. nr W/12/2010 Łódź, czerwiec 2014 A.B.I. sc Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf Rynkowska, ul. Żeromskiego 90/9, Łódź 1

2 INFORMACJA BIOZ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - Ustawa z dnia z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz z późniejszymi zmianami/ - Rozporza dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycza cej bezpieczen stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen stwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/ - Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. /Dz. U. z 2005r. nr 175 poz. 1458/ oraz rozporza dzeniem o wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów /Dz. U. z 2006r. nr 30 poz PRZEDMIOT RODZAJ I ZAKRES ROBO T Istota projektowanego zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych dotycza cych budynku przedszkola nr 199 w Łodzi, polegaja cych na wykonaniu remontu elewacji, wymiany pozostałych okien i drzwi, renowacji ślusarki, przebudowy wejścia do węzła cieplnego, przywrócenia formy historycznej werandy z tarasem, renowacji elementów odwodnienia dachu oraz wykonania ocieplenia dachu nad klatka schodowa i tarasu na 3. piętrze. Ponadto należy zachowac następuja ca kolejnośc : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty izolacyjne, roboty restauracyjne, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty montażowe, roboty ślusarskie i blacharskie, roboty terenowe, roboty wykon czeniowe, posprza tanie terenu robót z odwiezieniem gruzu i odpadów na najbliższe wysypisko Zakres robót Wykonanie i zabezpieczenie wykopu Wykonanie nowych izolacji pionowych ścian piwnicznych do poziomu fundamentów: płynnych od zewnatrz, iniekcji od wewna trz, ponadto restauracja piwnicznych koszy podokiennych z udrożnieniem ich dla odpływu wody deszczowej z podsypka żwirowa i zaizolowaniem od zewna trz Wykonanie nowego zejścia do węzła cieplnego poła czone z rozebraniem drewnianej nadbudowy tarasu nad węzłem i uzupełnieniem warstw tarasowych w celu jego restauracji w pierwotnym stanie Wykonanie wzmocnienia płyty tarasowej poprzez zakotwienie w obu ścianach poprzecznych - dwuteowników podtrzymuja cych betonowa płytę tarasowa Uzupełnienie balustrady tarasu i schodów prowadza cych z terenu na jego poziom Renowacja elementów stolarki historycznej werandy w celu przywrócenia jej oryginalnego wygla du Wymiana reszty okien, pozostałych po poprzedniej wymianie przed kilku laty oraz renowacja okien specjalnych: półokra głe okno reprezentacyjne, okna ze szkłem kryształowym, polakierowanie ich wg palety z poprzedniej wymiany, ponadto uzupełnienie szprosów w naświetlach wg wzoru okien historycznych A.B.I. sc Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf Rynkowska, ul. Żeromskiego 90/9, Łódź 2

3 Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz renowacja pozostałych drzwi Renowacja wszystkich elementów ślusarki w obiekcie i polakierowanie ich na nowy kolor, uzgodniony z nadzorem konserwatorskim oraz usunięcie wtórnych krat I elementów metalowych Renowacja wszystkich tynków w obiekcie wg wytycznych projektowych dla poszczegónego rodzaju tynków, po wykonaniu całościowego czyszczenia ich przy pomocy metody strumieniowania, a następnie ich kolorystycznego scalenia przy pomocy laserunków silikonowych Renowacja i wzmocnienie konstrukcji istnieja cego balkonu Wymiana wszystkich elementów blacharskich części nowszej, modernistycznej na nowe z blach tytanowo-cynkowych, poła czona z uzupełnieniem izolacji termicynej na dachu nad klatka schodowa i tarasie 3. piętra Wymiana prowizorycznych odcinków rur spustowych na nowe z blach ocynkowanych w kolorze istnieja cych rur oraz orzyszczenie rynien z wyposa0eniem ich w siatki ochronne przed zapchaniem liśc mi Wykonanie betonowego daszku nad wejściem do klatki schodowej na miejscu istnieja cego Wymiana lamp oświetlaja cych budynek na nowe, lekko stylizowane Wymiana nawierzchni dróg dojścia do budynku od furtki z płyt chodnikowych na kostkę brukowa 2.2. Rodzaj robót Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Roboty izolacyjne (powłoki i iniekcje) Roboty murarskie Roboty betonowe Roboty renowacyjne Roboty tynkarskie Roboty montażowe Roboty ślusarskie Roboty lakiernicze Roboty blacharskie Roboty malarskie Roboty terenowe Roboty wykon czeniowe A.B.I. sc Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf Rynkowska, ul. Żeromskiego 90/9, Łódź 3

4 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, moga ce stwarzac zagrożenie bezpieczen stwa i zdrowia ludzi. Załada się, że roboty budowlane będa wykonywane bez wyła czania obiektu z eksploatacji, ale w okresie letnim Wokół budynku usypane skarpy (wykopy) 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA podczas realizacji robót: potra cenia pracownika ładunkiem (wykonanie wykopów) ryzyko upadku pracownika z wysokości pow. 1m przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopu ryzyko przysypania pracownika (wykonanie/zabezpieczenie wykopów) ryzyko zapadnięcia się płyty tarasu nad węzłem cieplnym (przed weranda ) podczas prac rozbiórkowych drewnianych nadbudówek oraz prac wzmacniaja cych konstrukcję przy pomocy dwuteowników ryzyko utraty zdrowia podczas czyszczenia fasad metoda strumieniowania (drogi oddechowe) oraz podczas szczotkowania elementów do renowacji upadek pracownika podczas prac na wysokościach (czyszczenie, tynki, obróbki blacharskie, ślusarka, renowacja rynien i rur spustowych, prace ocieplenia dachu i tarasu) uszkodzenia ciała substancjami agresywnymi lub o wysokiej temperaturze (prace izolacyjne) przygniecenie pracownika podczas de- i montażu dużych elementów na elewacji (okna, drzwi tarasowe, elementy ślusarki) okaleczenia wystaja cymi gwoździami, pociętymi elementami metalowymi i innymi ostrymi (prace blacharskie, ślusarskie), zabrudzonymi elementami ryzyko naruszenia art. 5 prawa budowlanego w zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich 5. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE miejsc prowadzenia robót budowlanych Wydzielic i oznakowac należy: - strefy niebezpieczne, w szczególności zwrócic uwagę na prace wykonywane w pobliżu chodników dla pieszych wokół budynku - strefy pracy maszyn i urza dzen (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu); - wyżej wymienione strefy wydzielic i oznakowac zależnie od rejonu i czasu ich wysta pienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosowac tablice bhp w zakresie obsługi maszyn urza dzen i elektronarzędzi oraz o pracach na wysokości, taśmy, barierki i szarfy ostrzegawcze oraz informację pisemna. A.B.I. sc Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf Rynkowska, ul. Żeromskiego 90/9, Łódź 4

5 Strefy zagrożenia należy wydzielic za pomoca taśm z tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 6. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAŻU pracowników i organizacji robót w strefach szczególnego zagrożenia. Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót powinien: - Zwrócic uwagę na zatrudnienie pracowników zgodnie z ich wykształceniem zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych - Prowadzic wzmożony nadzór a wykonanie powierzyc sprawdzonym i doświadczonym pracownikom - Udzielic instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotników ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania pracowników ze specyfika prowadzonych robót oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich musza przestrzegac na budowie, zapoznac z zabezpieczeniami i środkami ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy - Przestrzegac zasad bhp oraz przewidywac powstanie zagrożen - Zorganizowac w razie potrzeby pierwsza pomoc lub wezwac pomoc kwalifikowana - Bezwzględnie przestrzegac trzeźwości pracowników - Przestrzegac na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne, linki i szelki zabezpieczaja ce, a także asekurację przez osoby towarzysza ce - Pilnowac kultury pracy - Oznakowac teren robót tablicami informacyjnymi - Chronic barierkami wolne przestrzenie o wysokości powyżej 0.5m - Utrzymac porza dek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, składowania materiałów i narzędzi oraz wywożenia gruzu - Używac narzędzi i urza dzen posiadaja cych odpowiednia klasę bezpieczen stwa i zgodnie z ich przeznaczeniem - Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zwrócic szczególna uwagę na prawidłowe ustawienie zadaszen zabezpieczaja cych oraz siatek z włókna szklanego, rusztowan roboczych, a także wyposażenia w odzież ochronna zgodnie z przepisami Ze względu na rodzaj przewidywanych robót przy robotach nie wolno zatrudniac kobiet i osób młodocianych. Roboty należy wykonac zgodnie z projektem i specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych. A.B.I. sc Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf Rynkowska, ul. Żeromskiego 90/9, Łódź 5

6 7. SPOSO B PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁO W, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. - Materiały takie nie wysta pia. 8. S RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE w strefach szczególnego zagrożenia. Zapewnic bezpieczna i sprawna komunikację umożliwiaja ca szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii poprzez: - określenie miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych - zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu ppoż. - posiadanie apteczki ze środkami pierwszej pomocy. 9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI budowy oraz innych dokumentów. Przechowywanie dokumentacji robót oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urza dzen technicznych. Dziennik robót, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urza dzen powinny byc w pomieszczeniu. Na budowie obowia zuja ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych i BHP. Szczegółowy plan BIOZ sporza dza kierownik budowy. A.B.I. sc Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf Rynkowska, ul. Żeromskiego 90/9, Łódź 6

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT WYMIANA STOLARKI OKIENEJ W BUDYNKU PATOMORFOLOGII I KUCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA ADRES WOJEWÓDZKIEGO w Zamościu Zamość, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_79 PRZY UL. ARKUSZOWEJ 202 W WARSZAWIE ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01-934, ul. Arkuszowa 202 ZAMAWIAJĄCY: Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ARCHITEKT" 31-934 Kraków, os.centrum E 23/6 NIP: 678-108-82-04 tel. (+48 12) 643 68 08, fax (+48 12) 644 10 67 Tytuł: Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numery ewid. działek na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo