ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Rys nr 1/K - Rzut konstrukcji wsporczej kolektorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Rys nr 1/K - Rzut konstrukcji wsporczej kolektorów"

Transkrypt

1 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Informacja BiOZ III. Ocena techniczna budynku o moŝliwości instalacji kolektorów słonecznych IV. Część rysunkowa: Rys nr 1 - Sytuacja Rys nr 1/K - Rzut konstrukcji wsporczej kolektorów

2 2 I. OPIS TECHNICZNY 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. - Zlecenie i zawarta umowa z Inwestorem - Projekt Budowlany technologii instalacji kolektorów - Pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowania 2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny instalacji solarnej kolektorów słonecznych. Projekt wykonawczy będzie stanowił oddzielne opracowanie. Do opracowania załączono Informację BiOZ oraz Ocenę techniczną o moŝliwości instalacji kolektorów słonecznych Lokalizacja instalacji - Budynek GMINNEGO GIMNAZJUM w Sianowie Inwestor Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30 ; Sianów 3.0 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA STANU ISTNIEJĄCEGO. Budynek, na którym zlokalizowano kolektory, jest połączony z pozostałą zabudową szkoły. Został wykonany około 1998 r w ramach dobudowy do starego budynku z okresu międzywojennego. Budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny. Konstrukcja nośna ścian- murowana. Stropy Ŝelbetowe gęstoŝebrowe Teriva o wys. 34cm. Stropodach wentylowany o konstrukcji Ŝelbetowej gęstoŝebrowej, typu płaskiego, jednospadowy. Połać dachowa wykonana z płytek korytkowych na ściankach ceglanych. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. W budynku występują ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SŁONECZNE. Kolektory typu Hoval Wk251 zlokalizowane w pasmach w zespołach. Kolektory posiadają własne wsporniki nośne dostarczane przez producenta. Wsporniki te zostaną zamocowane do projektowanych belek głównych podłuŝnych konstrukcji wsporczej. Zgodnie z Instrukcją techniczna kolektorów naleŝy zastosować regulację zachowując nachylenie kolektorów 45 o. Belki główne z ceowników zimnogiętych w równoległym rozstawie zgodnym z Instrukcją - rozstawem punktów mocowań wsporników kolektorów. Wsporniki winny być wypoziomowane z uzyskaniem nachylenia zgodnego z wymaga-

3 3 niem technologii. Belki główne nośne oparte na słupkach z rur kwadratowych mocowanych na połaci dachu w miejscach lokalizacji ścian nośnych budynku. Słupki oparte na ścianach nośnych wewnętrznych, Przy ścianach zewnętrznych na stropie przy ściance kolankowej i mocowane do niej dla odciąŝenia stropu. Konstrukcja belek i słupków stę- Ŝona. Przed mocowaniem słupków rozebranie lokalne połaci dachu dla odsłonięcia konstrukcji stropu przy ścianach. Mocowanie słupków przy pomocy kotew wklejanych. Po zamocowaniu słupków nośnych naleŝy wykonać odtworzenie usuniętych warstw i uszczelnienie rozebranego fragmentu połaci przy pomocy papy termozgrzewalnej. Zastosować łaty zachodzące na istniejące pokrycie ok. 25cm przykładowo z papy samoprzylepnej i papy nawierzchniowej. Uszczelnienie otworów i ubytków klejem trwale plastycznym. Konstrukcja wsporcza pod pasma kolektorów winna być zaopatrzona w uchwyty do zapięcia linki bezpieczeństwa pracownika wykonującego prace montaŝowe lub remontowe. Uchwyty mocować jak oznaczono na rzucie dachu. Uchwyty z pręta φ12 przyspawanego obustronną spoiną do belki wsporczej ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE. Zaleca się elementy stalowe ocynkować lub galwanizować. Zamiennie naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi. Projektował:

4 4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Temat: Instalacja kolektorów słonecznych w Budynku Gminnego Gimnazjum w Sianowie Adres: Inwestor: Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30 ; Sianów Opracował: inŝ. Andrzej Wojciechowski Koszalin, ul. Zubrzyckiego 13B/4 Koszalin, lipiec 2010 r.

5 5 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. dotycząca : budowy instalacji solarnej. Lokalizacja w Budynku Gminnego Gimnazjum w Sianowie. 1.0 Dane obiektu: Budynek, na którym zlokalizowano kolektory, jest połączony z pozostałą zabudową szkoły. Został wykonany około 1991 r w ramach dobudowy do starego budynku z okresu międzywojennego. Budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny. Konstrukcja nośna ścian- murowana. Stropy Ŝelbetowe gęstoŝebrowe Teriva o wys. 34cm. Stropodach wentylowany o konstrukcji Ŝelbetowej gęstoŝebrowej, typu płaskiego, jednospadowy. Połać dachowa wykonana z płytek korytkowych na ściankach ceglanych. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. W budynku występują ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne. 2.0 Zakres robót zamierzenia oraz kolejność realizacji przebudowy: Zakres robot zamierzenia budowlanego: Zamontowanie kolektorów słonecznych na dachu budynku. Kolejność realizacji przebudowy: MontaŜ konstrukcji wsporczej i kolektorów słonecznych na dachu. Roboty wykończeniowe wewnętrzne na połaci dachu. Nie przewiduje się realizacji innych obiektów na działce z wyjątkiem projektowanego montaŝu kolektorów i remontu dla instalacji solarnej w budynku. 3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: śaden z elementów zagospodarowania działki nie stwarza zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robot budowlanych, określające skalę i rodzaj zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 4.1 Podczas realizacji robot budowlanych wykonania instalacji na dachu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m oraz zagroŝenie mogącymi spadać z wysokości materiałami (elementami) budowlanymi i narzędziami. Prace wykonywane na wysokości- na połaci dachu, ze względu na duŝe zagro- Ŝenie zdrowia i Ŝycia pracowników, prowadzić ze szczególną ostroŝnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

6 6 Przy wykonywaniu prac na wysokości ponad 1,0m stanowiska pracy naleŝy wyposaŝyć w poręcze ochronne o wysokości 1,1m, barierki pośrednie, krawęŝniki ochronne o wysokości 0,15m (umieszczone w poziomie stanowiska pracy). Do pracy na tych stanowiskach naleŝy stosować sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości. Przy pracy ponad poziomem terenu lub podłogi powyŝej 2m kaŝdy zatrudniony pracownik musi być wyposaŝony w szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem oraz linką bezpieczeństwa o długości odpowiedniej dla danego stanowiska. W Ŝadnym przypadku nie wolno zatrudniać pracowników do prac na wysokości bez odpowiednich zabezpieczeń. Wg normy PN EN 353/1 wolno stosować urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości tylko w połączeniu z szelkami bezpieczeństwa. Uchwyt mocujący szelki bezpieczeństwa musi być połączony bezpośrednio, bez dodatkowych lin lub zatrzasków. Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości naleŝy stosować z instrukcją producenta systemu. Instrukcja uŝytkowania powinna znajdować się w bezpiecznym i suchym miejscu tak, Ŝeby uŝytkownik mógł mieć do niej dostęp w kaŝdej chwili. 5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; Przed przystąpieniem do pracy kaŝdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowiązkowo odbyć szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia naleŝy odnotować w rejestrze szkoleń stanowiskowych. Rejestr przechowywany jest u kierownika budowy. Podczas wykonywania robot szczególnie niebezpiecznych, kierownik budowy określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Teren prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych naleŝy umieścić znaki informacyjne o rodzaju zagroŝenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagroŝeń (siatki, bariery itp.) NaleŜy zabezpieczyć bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczenie w tym celu odpowiednich osób. WyposaŜyć stanowiska pracy w sprzęt i środki zabezpieczające. InstruktaŜ pracowników, przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, obejmuje imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Wszystkie środki techniczne oraz środki zabezpieczające prace szczególnie niebezpieczne muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do stosowania i uŝytku. Dopuszczone do eksploatacji urządzenia podlegające nadzorowi technicznemu muszą być odebrane i dopuszczone do eksploatacji przez UDT. Od strony zewnętrznej gdzie będzie wykonywany otwór montaŝowy i wprowadzane urządzenia naleŝy ogrodzić strefę niebezpieczną i zapewnić drogę dojazdową dla sprzętu montaŝowego. Budowa powinna być wyposaŝona w tablicę informacyjną z numerami telefonów alarmowych: Pogotowie Ratunkowe 999

7 7 StraŜ PoŜarna 998 Policja 997 Pogotowie wodno- kanalizacyjne 994 Pogotowie gazowe 992 Pogotowie energetyczne 991 Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się u kierownika budowy. Apteczkę naleŝy wyposaŝyć w niezbędne środki. Obok apteczki wywiesić instrukcję udzielenia pierwszej pomocy oraz wykaz osób upowaŝnionych do jej udzielenia. Wszystkie dokumenty dotyczące procesu budowy przechowywane są w biurze kierownika budowy łącznie z pozostałą dokumentacją niezbędną do eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Opracował:

8 8 III. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU O MOśLIWOŚCI INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1.0 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU: Budynek, na którym zlokalizowano kolektory, jest połączony z pozostałą zabudową szkoły. Został wykonany około 1998 r w ramach dobudowy do starego budynku z okresu międzywojennego. Budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny. Konstrukcja nośna ścian- murowana. Stropy Ŝelbetowe gęstoŝebrowe Teriva o wys. 34cm. Stropodach wentylowany o konstrukcji Ŝelbetowej gęstoŝebrowej, typu płaskiego, jednospadowy. Połać dachowa wykonana z płytek korytkowych na ściankach ceglanych. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. W budynku występują ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne. Rok budowy- przyjęto szacunkowo realizację ok. 1998r. 2.0 OPIS STANU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI: Ściany nośne murowane i stropodach pod lokalizację kolektorów nie wykazują uszkodzeń. Brak zarysowań i spękań ścian i elementów stropodachu, które mogłyby świadczyć o nieprawidłowym posadowieniu bądź przeciąŝeniu elementów konstrukcji. Nie zaobserwowano oznak osiadania lub innych wad konstrukcji ścian i fundamentów. Stan techniczny głównej konstrukcji nośnej- ścian, fundamentów, stropów i stropodachu budynku jest dobry. 3.0 ANALIZA LOKALIZACJI KOLEKTORÓW, ANALIZA OBLICZENIOWA: Instalacja kolektorów na dachu wymaga wykonania konstrukcji wsporczej nie tamującej przepływu wody opadowej. Przyjęto oparcie konstrukcji na ścianach nośnych stropu. Gwarantuje to bezpieczne przeniesienie dodatkowych obciąŝeń od kolektorów i pozostałych obciąŝeń. 3.1 Analiza obliczeniowa: ZałoŜenia: CięŜar kolektora z konstrukcją własną 0,48 KN, stąd q=0,30kn/m2 rzutu 1 kolektora. ObciąŜenie charakterystyczne belki głównej w wymaganym rozstawie 167cm przyjęto q= 0,28KN/m. Wiatr dla strefy II q= 0,42 KN/m2, parcie jednostkowe średnie na powierzchnie ukośną kolektora 0,68KN/m2. ObciąŜenie charakterystyczne belki głównej od wiatru przyjęto 1,30KN/m. Belka główna: Belki B1 - dla rozpiętości do 6,5m przyjęto ceownik zimnogięty 140x80x5- stęŝony poprzecznie, warunek SGN i SGU spełniony. Belki Bs1 - dla rozpiętości 7,2m przyjęto ceownik zimnogięty 160x80x5- stęŝony poprzecznie, warunek SGN i SGU spełniony. Słupki belki głównej: Przyjęto oparcie słupków na stropie przy podporze z mocowaniem do ściany lub oparcie na ścianie nośnej. Dzięki temu występuje brak bezpośredniego dociąŝania

9 9 stropu. Przyrost obciąŝenia na ściany jest znikomy do panujących obciąŝeń ścian i ich nośności. 4.0 WNIOSKI KOŃCOWE : Warunek nośności stropodachu opartego na ścianach nośnych będzie spełniony, gwarantuje to bezpieczne przeniesienie dodatkowych obciąŝeń od kolektorów i pozostałych obciąŝeń. Reasumując projektowana budowa instalacji solarnej i montaŝ kolektorów słonecznych na dachu budynku jest moŝliwa. Elementy konstrukcji istniejącego budynku znajdują się w dobrym stanie pozwalającym na przewidziany zakres projektowanych prac, które nie będą zagraŝać bezpieczeństwu istniejących elementów konstrukcji budynku. Opracował :

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Adres inwestycji: 11-400 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 2 Inwestor: Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła OBIEKT ADRES OBIEKTU Plac zabaw budowany w ramach programu Radosna Szkoła, przy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. HALINA RYL 75-637 Koszalin, ul. Orzechowa 17 /fax 94 340-60-40, kom. 604-84-10-94; NIP 672-000-46-21 PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA zadanie inwestycyjne: MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI (opracowanie zawiera 24 str.) 1. Podstawowe dane 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.2. Podstawa opracowania 3 1.3. Zakres opracowania 3 1.4. Charakterystyka projektowanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo