Umowa o roboty budowlane nr /RB/PN/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012"

Transkrypt

1 Wzór umowy załącznik nr 3 do specyfikacji nr /RB/PN/2012 Umowa o roboty budowlane nr /RB/PN/2012 z dnia... w Gdańsku, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Michała Targowskiego a: zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1)... 2)... Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w 1 umowy. 1 Przedmiot umowy 1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Remontu ogrodzenia wybiegu dla flamingów etap I w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie ul. Karwieńska 3 CPV: CPV: Dane techniczne przedmiotu zamówienia: Długość ogrodzenia wewnętrznego 85 mb Długość ogrodzenia zewnętrznego 243 mb Wykonanie 3 bram wjazdowych Gabionowy mur oporowy 19 mb Zakres robót: Wykopy wąskoprzestrzenne 39,36m 3 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 328m 2 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych obetonowanych 328m 2 Wykonanie bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych 9,90m 2 Zasypanie wykopów 49,20m 3 Obrzeża betonowe 9,00m Wymiana odcinków rury stalowej 60mm wraz ze wspornikami do pastucha elektrycznego Malowanie rur 328m Wykopy wąskoprzestrzenne pod mur oporowy 6,84m 3 Separacja warstw gruntu geowłókninami 78m 2 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy 15,20m 3 Zasypanie wykopów 24,32 m 3 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 1)zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i należytą starannością oraz do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 2)zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru remontu i projektem budowlanym remontu ogrodzenia. 1/8

2 3.W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: Na wykonawcy, jego wyłącznym staraniem i kosztem spoczywa: 1) jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania wszelkich dodatkowych rysunków, opracowań, obliczeń itp. o charakterze warsztatowym, montażowym lub podobnym, koniecznym do realizacji obiektu, a niezawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wykonanie ich na koszt Wykonawcy przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnień, 2)zapewnienia obsługi geodezyjnej, przez cały czas trwania realizacji umowy, w celu dokonania wszelkich pomiarów geodezyjnych (tyczenie i inwentaryzacja) służących realizacji obiektów budowlanych oraz do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów, którą dostarczy na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 4.Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 Ustawy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wyżej wymienione roboty zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy z zachowaniem warunków, zasad i wymogów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Potrzeba zlecenia robót dodatkowych wynikać musi z protokółu konieczności lub protokołu uzgodnień podpisanego przez osoby uprawnione przez strony umowy. 2 Warunki realizacji zamówienia 1.Reprezentacja stron: 1) Do reprezentowania Zamawiającego w trakcie wykonywania niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: Dyrektor MOZW Michał Targowski Z-ca Dyrektora MOZW Stanisław Wilkaniec Kierownik dz. technicznego Tomasz Subotowicz 2) Do reprezentowania Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: ) Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: Wojciecha Lipskiego Ustanowiony inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane. 4) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:... Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane. Ustanowiony kierownik budowy jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. 2.Podwykonawcy: (*) 1)Wykonawca powierzy podwykonawcom n/w części zamówienia: a)... b)..., itd. 2/8

3 2) Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za realizację przez podwykonawców przedmiotu niniejszej umowy, jak również wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, tak jak za własne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. (*) Wykonawca oświadczył, że zamówienie wykona bez udziału podwykonawców. 3.Obowiązki Zamawiającego: 1)Przekazanie projektu budowlanego remontu ogrodzenia dla flamingów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru remontu objętego zamówieniem nastąpiło w formie przekazania Wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2)Zamawiający wskaże w obrębie placu budowy punkt przyłącza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. 3)Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski projektanta. 4.Obowiązki Wykonawcy: 1) Na wykonawcy, jego wyłącznym staraniem i kosztem, zgodnie ze stosownymi przepisami, sztuką budowlaną, dodatkowymi ustaleniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy oraz w ramach ustalonego wynagrodzenia zgodnie z 4 ust.1 niniejszej umowy, spoczywa wykonanie: a) organizacja i zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy, zaplecza budowy), miejsc składowania, dróg transportowych b) organizacja i prowadzenie robót budowlanych, w tym w szczególności: - prowadzenie robót budowlanych, składowanie i transport w sposób nie powodujący uciążliwości zagrażających zwierzętom pozostającym w swoich obiektach poza terenem budowy, poza miejscami składowania i poza drogami transportowymi, lecz w zasięgu potencjalnej uciążliwości, w tym realizacja stosownych zabezpieczeń ochronnych - zabezpieczenie terenu budowy i miejsc składowania przed dostępem osób nieuprawnionych, z uwzględnieniem, iż poza terenem budowy na terenie ogrodu zoologicznego będą przebywać pracownicy ogrodu zoologicznego, publiczność, w tym dzieci - organizacja transportu i zabezpieczenie dróg transportowych przez teren ogrodu zoologicznego, z uwzględnieniem, iż poza terenem budowy na terenie ogrodu zoologicznego drogi transportowe przebiegać będą na fragmentach trasy zwiedzania, na której przebywać będą pracownicy ogrodu zoologicznego, publiczność, w tym dzieci - zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzenia robót budowlanych na terenie budowy, w miejscach składowania i na drogach transportowych, tak aby w wyniku prowadzenia tych robót, składowania i transportu nie spowodować obumarcia drzew w trakcie ich prowadzenia lub po ich zakończeniu; dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne, przesadzenia lub usunięcia drzew szczególnie kolidujących z prowadzeniem robót budowlanych, miejscami składowania lub transportem - utrzymywanie porządku, stanu zgodnego z wymogami zabezpieczenia przeciwpożarowego, wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogami ochrony środowiska na terenie budowy, w miejscach składowania, na drogach transportowych i we wszelkich innych miejscach na terenie ogrodu zoologicznego, które związane będą z prowadzeniem robót, składowaniem lub transportem - pouczenie i zobowiązanie osób Wykonawcy lub związanych z Wykonawcą z tytułu prowadzenia robót budowlanych, składowania lub transportu do nie przebywania na terenie ogrodu zoologicznego bez uzasadnienia związanego z wykonywaniem czynności służbowych; niniejsze nie dotyczy prywatnych pobytów tych osób na terenie ogrodu zoologicznego na ogólnych warunkach dotyczących publiczności - zobowiązanie osób wyżej wymienionych do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z tytułu przebywania w pobliżu zwierząt, jak również zobowiązanie tych osób do nie wykonywania czynności mogących stanowić uciążliwość dla zwierząt, w szczególności wpływających szkodliwie na zachowanie zwierząt, ich czynności życiowe, zagrażające zdrowiu lub życiu zwierząt. 3/8

4 c) przywrócenie stanu pierwotnego (tj. jak w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy) terenu budowy, miejsc składowania, dróg transportowych, i wszelkich innych miejsc, dróg, infrastruktury, obiektów, sprzętu, itp. na pozostałym terenie ogrodu zoologicznego, które zostały zmienione, uszkodzone, wyeksploatowane, itp. przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, składowaniem, transportem lub w związku z innymi czynnościami osób Wykonawcy lub osób z nim związanych z tytułu prowadzenia robót budowlanych, składowania lub transportu; niniejsze, w sposób oczywisty, nie dotyczy zmian stanu pierwotnego będących wynikiem zgodnej z dokumentacją projektową realizacji robót lub wynikiem odrębnych ustaleń Wykonawcy z Inwestorem w tym zakresie; Inwestor zastrzega sobie prawo w zamian za częściowe lub całkowite przywrócenie stanu pierwotnego zobowiązanie Wykonawcy do realizacji zadań zastępczych o równoważnej wartości kosztorysowej. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte przestrzeganie wymogów w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz ponosi konsekwencje z wykroczeń w tym zakresie. 2) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za realizowane obiekty oraz materiały i inny sprzęt znajdujący się na placu budowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia personelu w odzież ochronną. Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w widoczne identyfikatory firmowe. 4)Wykonawca zobowiązany jest do: a)uzyskiwania akceptacji Zamawiającego odnośnie materiałów, które mają zostać użyte do wzniesienia obiektów, jeżeli nie zostały wyszczególnione w dokumentacji technicznej lub w kosztorysie ofertowym, b)używać materiałów i urządzeń odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, c)na żądanie inspektora nadzoru przedstawić certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu itp. 5)Wykonawca zobowiązany jest do: a)informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformował o takich faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, b)w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nienależytej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do rozbiórki elementu i ponownego wykonania w wymaganej jakości, c)wykonawca w dniu podpisania protokołu zakończenia robót, dostarczy wymagane świadectwa zastosowanych materiałów. 6)Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy dostępny w każdej chwili dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 7)Wykonawca zabezpieczy na swój koszt wywóz odpadów budowlanych i innych nieczystości z placu budowy. 4/8

5 8)Wykonawca zobowiązuje się umożliwić, w każdej chwili, wstęp na plac budowy dla: - organów nadzoru budowlanego - organów inspekcji pracy - innych organów (policja, straż pożarna itp.) - inspektora bhp Zamawiającego oraz innych przedstawicieli Zamawiającego na jego żądanie 5.Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane również w godzinach otwarcia Ogrodu Zoologicznego. Zamawiający nie wyraża zgody na traktowanie wykonywanych robót jako na terenie zakładu w ruchu. 3 Terminy realizacji 1.Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminach: rozpoczęcie robót:... zakończenie robót:... 2.Zmiana uzgodnionych w umowie terminów realizacyjnych może nastąpić za zgodą obu stron i musi być wprowadzona do umowy w formie aneksu. 3.Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu w następujących przypadkach: a)przerwy w dostawie nośników energii powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych, b)w wyniku wystąpienia siły wyższej (decyzji administracyjnej, klęski żywiołowej, huragany, trzęsienia ziemi, powódź, długotrwałe intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe obniżenie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót ), Zaistnienie w/w przeszkód w wykonywaniu robót potwierdzone będzie protokołem podpisanym przez obie strony umowy. 4.Zamawiający może jednostronnie dokonać zmiany terminu realizacji jeżeli wystąpią okoliczności których nie mógł przewidzieć, a zmiana terminu realizacji jest korzystna dla Zamawiającego. 5.Jako termin zakończenia robót uznaje się datę dokonania przez przedstawiciela Wykonawcy powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 4 Rozliczenie przedmiotu umowy 1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe według podanej w ofercie ceny całkowitej obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami i obowiązkami zawartymi w umowie. 2a.Wartość umowy ustala się na kwotę... zł. netto, słownie:... zł. netto. 2b.Podatek VAT w wysokości 23% wynosi :... zł. 2c.Wartość umowy ustala się na kwotę... zł. brutto. 5/8

6 3. Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami i obowiązkami zawartymi w umowie, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 4.Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonany przedmiot umowy w terminie do 21 dni, od daty wpływu faktury do sekretariatu Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót, przelewem na konto wykonawcy. 5. Na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie zawarta oddzielna umowa pomiędzy stronami W razie wykonywania robót dodatkowych, których ceny jednostkowe występują w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe elementów kosztorysu. 5.2.W razie wykonywania robót dodatkowych nie występujących w przedmiocie zamówienia rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie KNR oraz składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym. Stawka roboczogodziny kosztorysowej ofertowej, ceny materiałów, cennik pracy sprzętu pozostaną niezmienne do końca realizacji umowy oraz ewentualnych umów dodatkowych. 5 Gwarancja i odbiór 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do dobrej jakości wykonanych elementów robót oraz użytych materiałów, licząc od daty odbioru końcowego, na okres... miesięcy. 2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający powiadomi o terminie odbioru Wykonawcę, inspektora nadzoru, projektanta oraz inne osoby po stronie Zamawiającego wchodzące w skład komisji dokonującej odbiór przedmiotu umowy. 3.Strony postanawiają, że spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 6 Kary umowne Strony ustalają,że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.Wykonawca zapłaci kary umowne: a) z tytułu nie dotrzymania terminu umownego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% pozostałego do zafakturowania wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 4 niniejszej umowy, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, przy czym termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni, od powiadomienia Wykonawcy o konieczności usunięcia wad. 6/8

7 2.Zamawiający zapłaci karę za nieterminowe płatności w wysokości ustawowych odsetek. 3.Wykonawca pokryje koszty związane z usunięciem szkód powstałych z jego winy w trakcie wykonywania robót. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę szkód do dnia w którym upływa termin zakończenia robót, Zamawiający zleci usunięcie szkód na koszt Wykonawcy robót. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umową pomniejszone o koszt usunięcia szkód powstałych z jego winy. Zaistnienie powyższych okoliczności zostanie ujęte w protokole odbioru robót. 4.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu końcowym umowy. 7 Ubezpieczenie Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę:... Potwierdzona za zgodność przez osoby reprezentujące Wykonawcę kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o nie mniejszej wartości, przez okres obowiązywania umowy oraz przez kres udzielonej gwarancji. 8 Zabezpieczenie 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:... w wysokości 10% wartości umowy tj.... zł. słownie:... 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy: 1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjętych przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 3.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 9 Odstąpienie od umowy 1.Zamawiający może odstąpić od umowy: a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w powyższym przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, b)w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac niezgodnie z Wymaganiami Zamawiającego (umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem technicznym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), c)stwierdzenia wykonywania robót w zakresie objętych niniejszą umową przez osobę nieuprawnioną, prowadzenia robót przez kierownictwo nie wskazane w umowie, d)zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie związane z likwidacją przedsiębiorstwa Wykonawcy, 7/8

8 e) w przypadku nie podpisania z Wykonawcą umowy na roboty dodatkowe w sytuacji gdy będzie zachodziła konieczność ich wykonania w celu dokończenia realizacji niniejszej umowy. 2.W przypadku odstąpienia od umowy,o którym mowa w pkt1 p pkt. b), c), d) oraz e) Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należytego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy pomniejszone o karę umowną zgodnie z 6 pkt.1b) niniejszej umowy, a umowę uważa się jako nienależycie wykonaną, co powoduje utratę zabezpieczenia w całości. 3.Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 4.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmie następujące obowiązki: a)zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie i terminie wzajemnie uzgodnionym, na swój koszt b)wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających. 1.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 10 Postanowienia końcowe 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., jeżeli przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 4.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy, oraz wprowadzanie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść specyfikacji czy oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5.Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia właściwym dla rozpoznania sporów jest Sąd Powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 6.Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 11 Wykaz załączników 1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 3.Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 4.Projekty + Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 8/8

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 71.22.1 -... PN//U/2012. na usługi projektowe

UMOWA NR 71.22.1 -... PN//U/2012. na usługi projektowe UMOWA NR 71.22.1 -... PN//U/2012 na usługi projektowe z dnia... 2012 roku zawarta w Gdańsku, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową z siedzibą w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

NR.. 1. Strony ustalają terminy realizacji zadania:

NR.. 1. Strony ustalają terminy realizacji zadania: UMOWA NR.. WZÓR Zawarta w Wietrzychowicach w dniu...2011 r. pomiędzy Gminą Wietrzychowice, zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Leszka Zabiegałę przy kontrasygnacie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR

Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR zawarta w dniu. w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011 UMOWA nr../2011 (projekt) zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez:

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Supraślu pomiędzy Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu z siedzibą w Supraślu, Pl. Kościuszki 1; reprezentowanym przez mgr Wojciecha

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr.. /..

Projekt Umowa nr.. /.. Projekt Umowa nr.. /.. Załącznik nr 7 Wykonanie robót w zakresie przyłącza wodno kanalizacyjnego dla budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3a w Bydgoszczy zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy umowne

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy umowne W Z Ó R U M O W Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy : Politechniką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego (PROJEKT) Umowa nr BONn-III-377/03/12 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/101/2012 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, Pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Nr NIP 836-10-23-742 Regon.. reprezentowanym przez: Henryka Kobyłeckiego

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Załącznik 7 UMOWA

Projekt Umowy Załącznik 7 UMOWA Projekt Umowy Załącznik 7 UMOWA W dniu... pomiędzy Zespołem nr 2 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Wejherowie, ul. Gdańska 30, NIP: 558-205-73-11; REGON 192945846 zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy SIWZ-ZSMS-2007 Załącznik nr 3do SIWZ (WZÓR) Umowa nr /2007 zawarta w dniu.. 2007 r. w Poznaniu pomiędzy : Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-706 Poznań ul. Cegielskiego 1 61-049 Poznań tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu

UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu Załącznik Nr 6 wzór umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o., ul. Polna 2, reprezentowanym przez: mgr Dariusza Lewandowskiego - Prezesa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ IP / 08

UMOWA NR.../ IP / 08 UMOWA NR.../ IP / 08 Załącznik Nr 4 do SIWZ W dniu... 2008 roku pomiędzy Powiatem Wyszkowskim z siedzibą w Wyszkowie Aleja Róż 2, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu którego działają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14. 3. OMNIA INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 832 Poznań, NIP 7811856448

PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14. 3. OMNIA INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 832 Poznań, NIP 7811856448 W dniu. 2014 r. pomiędzy: 1. Narodowym Funduszem Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa NIP 1070001057 PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14 2. TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 01-900 Warszawa Filia w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie stronami.

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, a łącznie stronami. Załącznik Nr 4 WZÓR U M O W Y NR.... zawarta w Bydgoszczy w dniu.. 2016 r. pomiędzy Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniem Oświatowo - Technicznym, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA Nr.. na dostosowanie 2 pracowni specjalistycznych zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2012. a z siedzibą w. wpisaną do. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA NR /2012. a z siedzibą w. wpisaną do. zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: Złącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR /2012 zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul. Kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Marcina Dziewięckiego-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Kielcach, dnia.. pomiędzy : Kieleckim Teatrem Tańca 25-334 Kielce Plac Moniuszki 2b reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. załącznik nr 11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Publiczne Przedszkole Nr 1 Jarzębinka, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowane przez: Dyrektora Annę Walczak,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 zawarta w dniu 2009 roku pomiędzy: Powiatem Drawskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują: Stanisław Cybula - Starosta Drawski Andrzej Krauze

Bardziej szczegółowo