Umowa o roboty budowlane nr /RB/PN/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012"

Transkrypt

1 Wzór umowy załącznik nr 3 do specyfikacji nr /RB/PN/2012 Umowa o roboty budowlane nr /RB/PN/2012 z dnia... w Gdańsku, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Michała Targowskiego a: zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1)... 2)... Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w 1 umowy. 1 Przedmiot umowy 1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Remontu ogrodzenia wybiegu dla flamingów etap I w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie ul. Karwieńska 3 CPV: CPV: Dane techniczne przedmiotu zamówienia: Długość ogrodzenia wewnętrznego 85 mb Długość ogrodzenia zewnętrznego 243 mb Wykonanie 3 bram wjazdowych Gabionowy mur oporowy 19 mb Zakres robót: Wykopy wąskoprzestrzenne 39,36m 3 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 328m 2 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych obetonowanych 328m 2 Wykonanie bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych 9,90m 2 Zasypanie wykopów 49,20m 3 Obrzeża betonowe 9,00m Wymiana odcinków rury stalowej 60mm wraz ze wspornikami do pastucha elektrycznego Malowanie rur 328m Wykopy wąskoprzestrzenne pod mur oporowy 6,84m 3 Separacja warstw gruntu geowłókninami 78m 2 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy 15,20m 3 Zasypanie wykopów 24,32 m 3 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 1)zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i należytą starannością oraz do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 2)zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru remontu i projektem budowlanym remontu ogrodzenia. 1/8

2 3.W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: Na wykonawcy, jego wyłącznym staraniem i kosztem spoczywa: 1) jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania wszelkich dodatkowych rysunków, opracowań, obliczeń itp. o charakterze warsztatowym, montażowym lub podobnym, koniecznym do realizacji obiektu, a niezawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wykonanie ich na koszt Wykonawcy przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnień, 2)zapewnienia obsługi geodezyjnej, przez cały czas trwania realizacji umowy, w celu dokonania wszelkich pomiarów geodezyjnych (tyczenie i inwentaryzacja) służących realizacji obiektów budowlanych oraz do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów, którą dostarczy na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 4.Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 Ustawy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wyżej wymienione roboty zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy z zachowaniem warunków, zasad i wymogów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Potrzeba zlecenia robót dodatkowych wynikać musi z protokółu konieczności lub protokołu uzgodnień podpisanego przez osoby uprawnione przez strony umowy. 2 Warunki realizacji zamówienia 1.Reprezentacja stron: 1) Do reprezentowania Zamawiającego w trakcie wykonywania niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: Dyrektor MOZW Michał Targowski Z-ca Dyrektora MOZW Stanisław Wilkaniec Kierownik dz. technicznego Tomasz Subotowicz 2) Do reprezentowania Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: ) Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: Wojciecha Lipskiego Ustanowiony inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane. 4) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:... Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane. Ustanowiony kierownik budowy jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. 2.Podwykonawcy: (*) 1)Wykonawca powierzy podwykonawcom n/w części zamówienia: a)... b)..., itd. 2/8

3 2) Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za realizację przez podwykonawców przedmiotu niniejszej umowy, jak również wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, tak jak za własne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. (*) Wykonawca oświadczył, że zamówienie wykona bez udziału podwykonawców. 3.Obowiązki Zamawiającego: 1)Przekazanie projektu budowlanego remontu ogrodzenia dla flamingów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru remontu objętego zamówieniem nastąpiło w formie przekazania Wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2)Zamawiający wskaże w obrębie placu budowy punkt przyłącza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. 3)Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski projektanta. 4.Obowiązki Wykonawcy: 1) Na wykonawcy, jego wyłącznym staraniem i kosztem, zgodnie ze stosownymi przepisami, sztuką budowlaną, dodatkowymi ustaleniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy oraz w ramach ustalonego wynagrodzenia zgodnie z 4 ust.1 niniejszej umowy, spoczywa wykonanie: a) organizacja i zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy, zaplecza budowy), miejsc składowania, dróg transportowych b) organizacja i prowadzenie robót budowlanych, w tym w szczególności: - prowadzenie robót budowlanych, składowanie i transport w sposób nie powodujący uciążliwości zagrażających zwierzętom pozostającym w swoich obiektach poza terenem budowy, poza miejscami składowania i poza drogami transportowymi, lecz w zasięgu potencjalnej uciążliwości, w tym realizacja stosownych zabezpieczeń ochronnych - zabezpieczenie terenu budowy i miejsc składowania przed dostępem osób nieuprawnionych, z uwzględnieniem, iż poza terenem budowy na terenie ogrodu zoologicznego będą przebywać pracownicy ogrodu zoologicznego, publiczność, w tym dzieci - organizacja transportu i zabezpieczenie dróg transportowych przez teren ogrodu zoologicznego, z uwzględnieniem, iż poza terenem budowy na terenie ogrodu zoologicznego drogi transportowe przebiegać będą na fragmentach trasy zwiedzania, na której przebywać będą pracownicy ogrodu zoologicznego, publiczność, w tym dzieci - zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzenia robót budowlanych na terenie budowy, w miejscach składowania i na drogach transportowych, tak aby w wyniku prowadzenia tych robót, składowania i transportu nie spowodować obumarcia drzew w trakcie ich prowadzenia lub po ich zakończeniu; dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne, przesadzenia lub usunięcia drzew szczególnie kolidujących z prowadzeniem robót budowlanych, miejscami składowania lub transportem - utrzymywanie porządku, stanu zgodnego z wymogami zabezpieczenia przeciwpożarowego, wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogami ochrony środowiska na terenie budowy, w miejscach składowania, na drogach transportowych i we wszelkich innych miejscach na terenie ogrodu zoologicznego, które związane będą z prowadzeniem robót, składowaniem lub transportem - pouczenie i zobowiązanie osób Wykonawcy lub związanych z Wykonawcą z tytułu prowadzenia robót budowlanych, składowania lub transportu do nie przebywania na terenie ogrodu zoologicznego bez uzasadnienia związanego z wykonywaniem czynności służbowych; niniejsze nie dotyczy prywatnych pobytów tych osób na terenie ogrodu zoologicznego na ogólnych warunkach dotyczących publiczności - zobowiązanie osób wyżej wymienionych do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z tytułu przebywania w pobliżu zwierząt, jak również zobowiązanie tych osób do nie wykonywania czynności mogących stanowić uciążliwość dla zwierząt, w szczególności wpływających szkodliwie na zachowanie zwierząt, ich czynności życiowe, zagrażające zdrowiu lub życiu zwierząt. 3/8

4 c) przywrócenie stanu pierwotnego (tj. jak w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy) terenu budowy, miejsc składowania, dróg transportowych, i wszelkich innych miejsc, dróg, infrastruktury, obiektów, sprzętu, itp. na pozostałym terenie ogrodu zoologicznego, które zostały zmienione, uszkodzone, wyeksploatowane, itp. przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, składowaniem, transportem lub w związku z innymi czynnościami osób Wykonawcy lub osób z nim związanych z tytułu prowadzenia robót budowlanych, składowania lub transportu; niniejsze, w sposób oczywisty, nie dotyczy zmian stanu pierwotnego będących wynikiem zgodnej z dokumentacją projektową realizacji robót lub wynikiem odrębnych ustaleń Wykonawcy z Inwestorem w tym zakresie; Inwestor zastrzega sobie prawo w zamian za częściowe lub całkowite przywrócenie stanu pierwotnego zobowiązanie Wykonawcy do realizacji zadań zastępczych o równoważnej wartości kosztorysowej. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte przestrzeganie wymogów w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz ponosi konsekwencje z wykroczeń w tym zakresie. 2) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za realizowane obiekty oraz materiały i inny sprzęt znajdujący się na placu budowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia personelu w odzież ochronną. Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w widoczne identyfikatory firmowe. 4)Wykonawca zobowiązany jest do: a)uzyskiwania akceptacji Zamawiającego odnośnie materiałów, które mają zostać użyte do wzniesienia obiektów, jeżeli nie zostały wyszczególnione w dokumentacji technicznej lub w kosztorysie ofertowym, b)używać materiałów i urządzeń odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, c)na żądanie inspektora nadzoru przedstawić certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu itp. 5)Wykonawca zobowiązany jest do: a)informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformował o takich faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, b)w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nienależytej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do rozbiórki elementu i ponownego wykonania w wymaganej jakości, c)wykonawca w dniu podpisania protokołu zakończenia robót, dostarczy wymagane świadectwa zastosowanych materiałów. 6)Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy dostępny w każdej chwili dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 7)Wykonawca zabezpieczy na swój koszt wywóz odpadów budowlanych i innych nieczystości z placu budowy. 4/8

5 8)Wykonawca zobowiązuje się umożliwić, w każdej chwili, wstęp na plac budowy dla: - organów nadzoru budowlanego - organów inspekcji pracy - innych organów (policja, straż pożarna itp.) - inspektora bhp Zamawiającego oraz innych przedstawicieli Zamawiającego na jego żądanie 5.Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane również w godzinach otwarcia Ogrodu Zoologicznego. Zamawiający nie wyraża zgody na traktowanie wykonywanych robót jako na terenie zakładu w ruchu. 3 Terminy realizacji 1.Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminach: rozpoczęcie robót:... zakończenie robót:... 2.Zmiana uzgodnionych w umowie terminów realizacyjnych może nastąpić za zgodą obu stron i musi być wprowadzona do umowy w formie aneksu. 3.Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu w następujących przypadkach: a)przerwy w dostawie nośników energii powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych, b)w wyniku wystąpienia siły wyższej (decyzji administracyjnej, klęski żywiołowej, huragany, trzęsienia ziemi, powódź, długotrwałe intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe obniżenie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót ), Zaistnienie w/w przeszkód w wykonywaniu robót potwierdzone będzie protokołem podpisanym przez obie strony umowy. 4.Zamawiający może jednostronnie dokonać zmiany terminu realizacji jeżeli wystąpią okoliczności których nie mógł przewidzieć, a zmiana terminu realizacji jest korzystna dla Zamawiającego. 5.Jako termin zakończenia robót uznaje się datę dokonania przez przedstawiciela Wykonawcy powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 4 Rozliczenie przedmiotu umowy 1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe według podanej w ofercie ceny całkowitej obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami i obowiązkami zawartymi w umowie. 2a.Wartość umowy ustala się na kwotę... zł. netto, słownie:... zł. netto. 2b.Podatek VAT w wysokości 23% wynosi :... zł. 2c.Wartość umowy ustala się na kwotę... zł. brutto. 5/8

6 3. Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami i obowiązkami zawartymi w umowie, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 4.Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonany przedmiot umowy w terminie do 21 dni, od daty wpływu faktury do sekretariatu Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót, przelewem na konto wykonawcy. 5. Na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie zawarta oddzielna umowa pomiędzy stronami W razie wykonywania robót dodatkowych, których ceny jednostkowe występują w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe elementów kosztorysu. 5.2.W razie wykonywania robót dodatkowych nie występujących w przedmiocie zamówienia rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie KNR oraz składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym. Stawka roboczogodziny kosztorysowej ofertowej, ceny materiałów, cennik pracy sprzętu pozostaną niezmienne do końca realizacji umowy oraz ewentualnych umów dodatkowych. 5 Gwarancja i odbiór 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do dobrej jakości wykonanych elementów robót oraz użytych materiałów, licząc od daty odbioru końcowego, na okres... miesięcy. 2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający powiadomi o terminie odbioru Wykonawcę, inspektora nadzoru, projektanta oraz inne osoby po stronie Zamawiającego wchodzące w skład komisji dokonującej odbiór przedmiotu umowy. 3.Strony postanawiają, że spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 6 Kary umowne Strony ustalają,że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.Wykonawca zapłaci kary umowne: a) z tytułu nie dotrzymania terminu umownego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% pozostałego do zafakturowania wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 4 niniejszej umowy, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, przy czym termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni, od powiadomienia Wykonawcy o konieczności usunięcia wad. 6/8

7 2.Zamawiający zapłaci karę za nieterminowe płatności w wysokości ustawowych odsetek. 3.Wykonawca pokryje koszty związane z usunięciem szkód powstałych z jego winy w trakcie wykonywania robót. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę szkód do dnia w którym upływa termin zakończenia robót, Zamawiający zleci usunięcie szkód na koszt Wykonawcy robót. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umową pomniejszone o koszt usunięcia szkód powstałych z jego winy. Zaistnienie powyższych okoliczności zostanie ujęte w protokole odbioru robót. 4.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu końcowym umowy. 7 Ubezpieczenie Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę:... Potwierdzona za zgodność przez osoby reprezentujące Wykonawcę kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o nie mniejszej wartości, przez okres obowiązywania umowy oraz przez kres udzielonej gwarancji. 8 Zabezpieczenie 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:... w wysokości 10% wartości umowy tj.... zł. słownie:... 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy: 1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjętych przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 3.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 9 Odstąpienie od umowy 1.Zamawiający może odstąpić od umowy: a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w powyższym przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, b)w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac niezgodnie z Wymaganiami Zamawiającego (umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem technicznym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), c)stwierdzenia wykonywania robót w zakresie objętych niniejszą umową przez osobę nieuprawnioną, prowadzenia robót przez kierownictwo nie wskazane w umowie, d)zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie związane z likwidacją przedsiębiorstwa Wykonawcy, 7/8

8 e) w przypadku nie podpisania z Wykonawcą umowy na roboty dodatkowe w sytuacji gdy będzie zachodziła konieczność ich wykonania w celu dokończenia realizacji niniejszej umowy. 2.W przypadku odstąpienia od umowy,o którym mowa w pkt1 p pkt. b), c), d) oraz e) Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należytego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy pomniejszone o karę umowną zgodnie z 6 pkt.1b) niniejszej umowy, a umowę uważa się jako nienależycie wykonaną, co powoduje utratę zabezpieczenia w całości. 3.Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 4.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmie następujące obowiązki: a)zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie i terminie wzajemnie uzgodnionym, na swój koszt b)wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających. 1.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 10 Postanowienia końcowe 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., jeżeli przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 4.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy, oraz wprowadzanie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść specyfikacji czy oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5.Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia właściwym dla rozpoznania sporów jest Sąd Powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 6.Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 11 Wykaz załączników 1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 3.Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 4.Projekty + Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 8/8

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. .. z siedzibą... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Wykonawcą

Załącznik nr 8. .. z siedzibą... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Wykonawcą Załącznik nr 8 UMOWA NR... - projekt W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo