Umowa o roboty budowlane nr /RB/PN/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012"

Transkrypt

1 Wzór umowy załącznik nr 3 do specyfikacji nr /RB/PN/2012 Umowa o roboty budowlane nr /RB/PN/2012 z dnia... w Gdańsku, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Michała Targowskiego a: zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1)... 2)... Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w 1 umowy. 1 Przedmiot umowy 1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Remontu ogrodzenia wybiegu dla flamingów etap I w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie ul. Karwieńska 3 CPV: CPV: Dane techniczne przedmiotu zamówienia: Długość ogrodzenia wewnętrznego 85 mb Długość ogrodzenia zewnętrznego 243 mb Wykonanie 3 bram wjazdowych Gabionowy mur oporowy 19 mb Zakres robót: Wykopy wąskoprzestrzenne 39,36m 3 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych 328m 2 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych obetonowanych 328m 2 Wykonanie bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych 9,90m 2 Zasypanie wykopów 49,20m 3 Obrzeża betonowe 9,00m Wymiana odcinków rury stalowej 60mm wraz ze wspornikami do pastucha elektrycznego Malowanie rur 328m Wykopy wąskoprzestrzenne pod mur oporowy 6,84m 3 Separacja warstw gruntu geowłókninami 78m 2 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy 15,20m 3 Zasypanie wykopów 24,32 m 3 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 1)zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i należytą starannością oraz do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 2)zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru remontu i projektem budowlanym remontu ogrodzenia. 1/8

2 3.W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: Na wykonawcy, jego wyłącznym staraniem i kosztem spoczywa: 1) jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania wszelkich dodatkowych rysunków, opracowań, obliczeń itp. o charakterze warsztatowym, montażowym lub podobnym, koniecznym do realizacji obiektu, a niezawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wykonanie ich na koszt Wykonawcy przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnień, 2)zapewnienia obsługi geodezyjnej, przez cały czas trwania realizacji umowy, w celu dokonania wszelkich pomiarów geodezyjnych (tyczenie i inwentaryzacja) służących realizacji obiektów budowlanych oraz do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów, którą dostarczy na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. 4.Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 Ustawy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wyżej wymienione roboty zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy z zachowaniem warunków, zasad i wymogów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Potrzeba zlecenia robót dodatkowych wynikać musi z protokółu konieczności lub protokołu uzgodnień podpisanego przez osoby uprawnione przez strony umowy. 2 Warunki realizacji zamówienia 1.Reprezentacja stron: 1) Do reprezentowania Zamawiającego w trakcie wykonywania niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: Dyrektor MOZW Michał Targowski Z-ca Dyrektora MOZW Stanisław Wilkaniec Kierownik dz. technicznego Tomasz Subotowicz 2) Do reprezentowania Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: ) Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: Wojciecha Lipskiego Ustanowiony inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane. 4) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:... Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane. Ustanowiony kierownik budowy jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. 2.Podwykonawcy: (*) 1)Wykonawca powierzy podwykonawcom n/w części zamówienia: a)... b)..., itd. 2/8

3 2) Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za realizację przez podwykonawców przedmiotu niniejszej umowy, jak również wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, tak jak za własne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. (*) Wykonawca oświadczył, że zamówienie wykona bez udziału podwykonawców. 3.Obowiązki Zamawiającego: 1)Przekazanie projektu budowlanego remontu ogrodzenia dla flamingów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru remontu objętego zamówieniem nastąpiło w formie przekazania Wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2)Zamawiający wskaże w obrębie placu budowy punkt przyłącza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. 3)Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski projektanta. 4.Obowiązki Wykonawcy: 1) Na wykonawcy, jego wyłącznym staraniem i kosztem, zgodnie ze stosownymi przepisami, sztuką budowlaną, dodatkowymi ustaleniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy oraz w ramach ustalonego wynagrodzenia zgodnie z 4 ust.1 niniejszej umowy, spoczywa wykonanie: a) organizacja i zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy, zaplecza budowy), miejsc składowania, dróg transportowych b) organizacja i prowadzenie robót budowlanych, w tym w szczególności: - prowadzenie robót budowlanych, składowanie i transport w sposób nie powodujący uciążliwości zagrażających zwierzętom pozostającym w swoich obiektach poza terenem budowy, poza miejscami składowania i poza drogami transportowymi, lecz w zasięgu potencjalnej uciążliwości, w tym realizacja stosownych zabezpieczeń ochronnych - zabezpieczenie terenu budowy i miejsc składowania przed dostępem osób nieuprawnionych, z uwzględnieniem, iż poza terenem budowy na terenie ogrodu zoologicznego będą przebywać pracownicy ogrodu zoologicznego, publiczność, w tym dzieci - organizacja transportu i zabezpieczenie dróg transportowych przez teren ogrodu zoologicznego, z uwzględnieniem, iż poza terenem budowy na terenie ogrodu zoologicznego drogi transportowe przebiegać będą na fragmentach trasy zwiedzania, na której przebywać będą pracownicy ogrodu zoologicznego, publiczność, w tym dzieci - zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzenia robót budowlanych na terenie budowy, w miejscach składowania i na drogach transportowych, tak aby w wyniku prowadzenia tych robót, składowania i transportu nie spowodować obumarcia drzew w trakcie ich prowadzenia lub po ich zakończeniu; dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne, przesadzenia lub usunięcia drzew szczególnie kolidujących z prowadzeniem robót budowlanych, miejscami składowania lub transportem - utrzymywanie porządku, stanu zgodnego z wymogami zabezpieczenia przeciwpożarowego, wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogami ochrony środowiska na terenie budowy, w miejscach składowania, na drogach transportowych i we wszelkich innych miejscach na terenie ogrodu zoologicznego, które związane będą z prowadzeniem robót, składowaniem lub transportem - pouczenie i zobowiązanie osób Wykonawcy lub związanych z Wykonawcą z tytułu prowadzenia robót budowlanych, składowania lub transportu do nie przebywania na terenie ogrodu zoologicznego bez uzasadnienia związanego z wykonywaniem czynności służbowych; niniejsze nie dotyczy prywatnych pobytów tych osób na terenie ogrodu zoologicznego na ogólnych warunkach dotyczących publiczności - zobowiązanie osób wyżej wymienionych do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z tytułu przebywania w pobliżu zwierząt, jak również zobowiązanie tych osób do nie wykonywania czynności mogących stanowić uciążliwość dla zwierząt, w szczególności wpływających szkodliwie na zachowanie zwierząt, ich czynności życiowe, zagrażające zdrowiu lub życiu zwierząt. 3/8

4 c) przywrócenie stanu pierwotnego (tj. jak w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy) terenu budowy, miejsc składowania, dróg transportowych, i wszelkich innych miejsc, dróg, infrastruktury, obiektów, sprzętu, itp. na pozostałym terenie ogrodu zoologicznego, które zostały zmienione, uszkodzone, wyeksploatowane, itp. przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, składowaniem, transportem lub w związku z innymi czynnościami osób Wykonawcy lub osób z nim związanych z tytułu prowadzenia robót budowlanych, składowania lub transportu; niniejsze, w sposób oczywisty, nie dotyczy zmian stanu pierwotnego będących wynikiem zgodnej z dokumentacją projektową realizacji robót lub wynikiem odrębnych ustaleń Wykonawcy z Inwestorem w tym zakresie; Inwestor zastrzega sobie prawo w zamian za częściowe lub całkowite przywrócenie stanu pierwotnego zobowiązanie Wykonawcy do realizacji zadań zastępczych o równoważnej wartości kosztorysowej. d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte przestrzeganie wymogów w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz ponosi konsekwencje z wykroczeń w tym zakresie. 2) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za realizowane obiekty oraz materiały i inny sprzęt znajdujący się na placu budowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia personelu w odzież ochronną. Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni w widoczne identyfikatory firmowe. 4)Wykonawca zobowiązany jest do: a)uzyskiwania akceptacji Zamawiającego odnośnie materiałów, które mają zostać użyte do wzniesienia obiektów, jeżeli nie zostały wyszczególnione w dokumentacji technicznej lub w kosztorysie ofertowym, b)używać materiałów i urządzeń odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, c)na żądanie inspektora nadzoru przedstawić certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu itp. 5)Wykonawca zobowiązany jest do: a)informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformował o takich faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, b)w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nienależytej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do rozbiórki elementu i ponownego wykonania w wymaganej jakości, c)wykonawca w dniu podpisania protokołu zakończenia robót, dostarczy wymagane świadectwa zastosowanych materiałów. 6)Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy dostępny w każdej chwili dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 7)Wykonawca zabezpieczy na swój koszt wywóz odpadów budowlanych i innych nieczystości z placu budowy. 4/8

5 8)Wykonawca zobowiązuje się umożliwić, w każdej chwili, wstęp na plac budowy dla: - organów nadzoru budowlanego - organów inspekcji pracy - innych organów (policja, straż pożarna itp.) - inspektora bhp Zamawiającego oraz innych przedstawicieli Zamawiającego na jego żądanie 5.Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane również w godzinach otwarcia Ogrodu Zoologicznego. Zamawiający nie wyraża zgody na traktowanie wykonywanych robót jako na terenie zakładu w ruchu. 3 Terminy realizacji 1.Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminach: rozpoczęcie robót:... zakończenie robót:... 2.Zmiana uzgodnionych w umowie terminów realizacyjnych może nastąpić za zgodą obu stron i musi być wprowadzona do umowy w formie aneksu. 3.Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu w następujących przypadkach: a)przerwy w dostawie nośników energii powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych, b)w wyniku wystąpienia siły wyższej (decyzji administracyjnej, klęski żywiołowej, huragany, trzęsienia ziemi, powódź, długotrwałe intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe obniżenie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót ), Zaistnienie w/w przeszkód w wykonywaniu robót potwierdzone będzie protokołem podpisanym przez obie strony umowy. 4.Zamawiający może jednostronnie dokonać zmiany terminu realizacji jeżeli wystąpią okoliczności których nie mógł przewidzieć, a zmiana terminu realizacji jest korzystna dla Zamawiającego. 5.Jako termin zakończenia robót uznaje się datę dokonania przez przedstawiciela Wykonawcy powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 4 Rozliczenie przedmiotu umowy 1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe według podanej w ofercie ceny całkowitej obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami i obowiązkami zawartymi w umowie. 2a.Wartość umowy ustala się na kwotę... zł. netto, słownie:... zł. netto. 2b.Podatek VAT w wysokości 23% wynosi :... zł. 2c.Wartość umowy ustala się na kwotę... zł. brutto. 5/8

6 3. Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami i obowiązkami zawartymi w umowie, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 4.Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonany przedmiot umowy w terminie do 21 dni, od daty wpływu faktury do sekretariatu Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót, przelewem na konto wykonawcy. 5. Na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie zawarta oddzielna umowa pomiędzy stronami W razie wykonywania robót dodatkowych, których ceny jednostkowe występują w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe elementów kosztorysu. 5.2.W razie wykonywania robót dodatkowych nie występujących w przedmiocie zamówienia rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie KNR oraz składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym. Stawka roboczogodziny kosztorysowej ofertowej, ceny materiałów, cennik pracy sprzętu pozostaną niezmienne do końca realizacji umowy oraz ewentualnych umów dodatkowych. 5 Gwarancja i odbiór 1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do dobrej jakości wykonanych elementów robót oraz użytych materiałów, licząc od daty odbioru końcowego, na okres... miesięcy. 2.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający powiadomi o terminie odbioru Wykonawcę, inspektora nadzoru, projektanta oraz inne osoby po stronie Zamawiającego wchodzące w skład komisji dokonującej odbiór przedmiotu umowy. 3.Strony postanawiają, że spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 6 Kary umowne Strony ustalają,że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.Wykonawca zapłaci kary umowne: a) z tytułu nie dotrzymania terminu umownego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% pozostałego do zafakturowania wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 4 niniejszej umowy, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, przy czym termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni, od powiadomienia Wykonawcy o konieczności usunięcia wad. 6/8

7 2.Zamawiający zapłaci karę za nieterminowe płatności w wysokości ustawowych odsetek. 3.Wykonawca pokryje koszty związane z usunięciem szkód powstałych z jego winy w trakcie wykonywania robót. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę szkód do dnia w którym upływa termin zakończenia robót, Zamawiający zleci usunięcie szkód na koszt Wykonawcy robót. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umową pomniejszone o koszt usunięcia szkód powstałych z jego winy. Zaistnienie powyższych okoliczności zostanie ujęte w protokole odbioru robót. 4.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu końcowym umowy. 7 Ubezpieczenie Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę:... Potwierdzona za zgodność przez osoby reprezentujące Wykonawcę kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o nie mniejszej wartości, przez okres obowiązywania umowy oraz przez kres udzielonej gwarancji. 8 Zabezpieczenie 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:... w wysokości 10% wartości umowy tj.... zł. słownie:... 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy: 1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjętych przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 3.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 9 Odstąpienie od umowy 1.Zamawiający może odstąpić od umowy: a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w powyższym przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, b)w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac niezgodnie z Wymaganiami Zamawiającego (umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem technicznym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), c)stwierdzenia wykonywania robót w zakresie objętych niniejszą umową przez osobę nieuprawnioną, prowadzenia robót przez kierownictwo nie wskazane w umowie, d)zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie związane z likwidacją przedsiębiorstwa Wykonawcy, 7/8

8 e) w przypadku nie podpisania z Wykonawcą umowy na roboty dodatkowe w sytuacji gdy będzie zachodziła konieczność ich wykonania w celu dokończenia realizacji niniejszej umowy. 2.W przypadku odstąpienia od umowy,o którym mowa w pkt1 p pkt. b), c), d) oraz e) Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należytego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy pomniejszone o karę umowną zgodnie z 6 pkt.1b) niniejszej umowy, a umowę uważa się jako nienależycie wykonaną, co powoduje utratę zabezpieczenia w całości. 3.Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 4.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmie następujące obowiązki: a)zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie i terminie wzajemnie uzgodnionym, na swój koszt b)wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających. 1.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 10 Postanowienia końcowe 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., jeżeli przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 4.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy, oraz wprowadzanie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść specyfikacji czy oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5.Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia właściwym dla rozpoznania sporów jest Sąd Powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 6.Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 11 Wykaz załączników 1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 3.Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 4.Projekty + Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 8/8

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego UMOWA Nr...2013 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komina i części dachu w budynku remizy OSP Ostrowice zawarta w dniu... pomiędzy: Ochotniczą

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 71.22.1 -... PN//U/2012. na usługi projektowe

UMOWA NR 71.22.1 -... PN//U/2012. na usługi projektowe UMOWA NR 71.22.1 -... PN//U/2012 na usługi projektowe z dnia... 2012 roku zawarta w Gdańsku, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową z siedzibą w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska

Bardziej szczegółowo

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r.

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r. U M O W A Nr PT.2370.5.2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łąkowa 6/8 NIP 732-17-93-108 REGON 472072264, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia... pomiędzy : Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik Gnojnik 363 reprezentowanym przez: 1. Wojciech Rzepa Wójt Gminy Gnojnik zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy UMOWA Nr... (Projekt) Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gminą Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: z kontrasygnatą Skarbnika Gminy a Firmą... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:...

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

NR.. 1. Strony ustalają terminy realizacji zadania:

NR.. 1. Strony ustalają terminy realizacji zadania: UMOWA NR.. WZÓR Zawarta w Wietrzychowicach w dniu...2011 r. pomiędzy Gminą Wietrzychowice, zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Leszka Zabiegałę przy kontrasygnacie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu...r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39, Reprezentowanym przez Panią Ewę Subdę Dyrektora, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wzór umowy Umowa nr... zawarta dnia...r. w Zalesiu pomiędzy: Gminą Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: -... -, a firmą..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Nr sprawy: SP5.261.01.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu.. 2013 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy : Załącznik nr 13 WZÓR UMOWY zawarta w, dnia pomiędzy : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice 69-210 Lubniewice Jana Pawła II 34 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w Miechowie dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Miechowie przy ulicy Warszawskiej 49 A reprezentowanym przez : 1...

U M O W A Nr... zawarta w Miechowie dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Miechowie przy ulicy Warszawskiej 49 A reprezentowanym przez : 1... Załącznik nr 2 U M O W A Nr... zawarta w Miechowie dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Miechowie przy ulicy Warszawskiej 49 A reprezentowanym przez : 1. mgr Małgorzata Stachnik Skóra p.o. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej 16 sierpnia 2016 r.

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej  16 sierpnia 2016 r. UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Lisewie pomiędzy: Gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisewo : Jakuba Kochowicza z kontrasygnatą z-cy Skarbnika Gminy Lisewo: Doroty Jankowskiej a: Niniejsza mowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR

Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR zawarta w dniu. w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy.

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy. Umowa Nr.../ 2013 zawarta w dniu... w Oksie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin NIP :.. REGON : reprezentowaną przez :...... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP :.. REGON :..

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011

Załącznik nr 8 Numer sprawy: MZO/ROZ/1/2011 UMOWA nr../2011 (projekt) zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2016 (projekt umowy)

UMOWA NR 2016 (projekt umowy) UMOWA NR 2016 (projekt umowy) W dniu w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 ul. Plac Zygmunta Starego 9, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez:

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Supraślu pomiędzy Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu z siedzibą w Supraślu, Pl. Kościuszki 1; reprezentowanym przez mgr Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA /PROJEKT/

Załącznik nr 5 UMOWA /PROJEKT/ Załącznik nr 5 UMOWA /PROJEKT/ zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Kolonowskie, reprezentowaną przez mgr inż. Norberta Koston- Burmistrza Kolonowskiego, zwany dalej Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia... pomiędzy : Gmina Gnojnik 32-864 Gnojnik Gnojnik 363 reprezentowanym przez: 1. Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo