INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU"

Transkrypt

1 780.2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Temat: Obiekt: ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO PE ZGORZELEC ROZBUDOWA WIATY GARAśOWEJ PE ZGORZELEC BUDOWA BUDYNKU GARAśOWEGO 3X2-STANOWISKOWEGO ROZBIÓRKA BETONOWYCH BOKSÓW I BUDOWA NOWYCH BUDOWA FUNDAMENTÓW POD ISTNIEJĄCE GARAśE UTWARDZENIE TERENU (MIEJSCA POSTOJOWE, PLACE MANEWROWE, CHODNIKI) BUDOWA SIECI KAN. DESZCZOWEJ Z SEPARATOREM ZW. ROPOPOCHODNYCH BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU BUDOWA I PRZEBUDOWA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU: OGRODZENIE, BRAMA WJAZDOWA, ZJAZD Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A., UL. JASNOGÓRSKA 11, KRAKÓW ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE, UL. BOGUSŁAWSKIEGO 32, JELENIA GÓRA Jednostka projektowa: ARKOS Sp. z. o.o. Biuro Projektowe, ul. 1 Maja 27, Jelenia Góra Jelenia Góra, grudzień 2013 r. 1

2 spis zawartości: STRONA TYTUŁOWA... 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZAKRES ROBÓT WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 3 MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE... 4 PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM... 5 DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE... 6 ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 7. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ UL. IDZIKOWSKIEGO DZ.1/3 NA TEREN PE ZGORZELEC- DZ.3/ PRZYPISY

3 1. ZAKRES ROBÓT Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy: rozbiórkę nawierzchni i podbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych i placów; budowę ciągów komunikacyjnych dojazdów do budynków, chodników, placów i stanowisk postojowych samochodów osobowych o nawierzchni brukowej z kostki betonowej wraz z obrzeŝami i krawęŝnikami; przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu; modernizację przykanalika kanalizacji sanitarnej; budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem i separatorem związków ropopochodnych; wymianę i regulację studzienek instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji teletechnicznej w obrębie terenu prowadzonych robót; przebudowę budynku głównego PE Zgorzelec (likwidacja bocznego wejścia do budynku i usunięcie fragmentu ściany konstrukcyjnej na I piętrze); rozbudowę wiaty garaŝowej PE Zgorzelec; budowę budynku garaŝowego 3x2-stanowiskowego; rozbiórkę betonowych boksów na odpady (gruz) i materiały budowlane (piasek, Ŝwir) budowę nowych boksów j.w.; budowę fundamentów pod istniejące garaŝe; przebudowę ogrodzenia z siatki stalowej; budowę bram przesuwnych; przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. Idzikowskiego dz.1/3 na teren PE Zgorzelecdz.3/2 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Istniejące obiekty budowlane w rejonie planowanych robót to: budynek posterunku energetycznego o funkcji socjalno-administracyjnej; budynki magazynowe, warsztatowe, garaŝowe; wiata garaŝowa; sieć linii energetycznej nn i SN; sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej; sieć gazowa; sieć telekomunikacyjna; utwardzone drogi i chodniki wewnętrzne; miejsca postojowe; boksy na odpady (gruz) i materiały budowlane (piasek, Ŝwir); kanał naprawczy; wjazd na drogę publiczną, 3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: wykopy ziemne; linie kablowe nn; linie kablowe SN; przyłącze gazowe; wjazd na drogę publiczną przebudowa budynku głównego PE Zgorzelec (likwidacja bocznego wejścia do budynku i usunięcie fragmentu ściany konstrukcyjnej na I piętrze); rozbudowa wiaty garaŝowej PE Zgorzelec; budowa budynku garaŝowego 3x2-stanowiskowego; 3

4 rozbiórka betonowych boksów i budowa nowych; budowa fundamentów pod istniejące garaŝe 4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT W planowanym przedsięwzięciu będą wykonywane grupy robót budowlanych 1, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: roboty wykonywane na terenie zakładu pracy; zagroŝenia związane z przemieszczaniem się ludzi, np. wąskie przejścia, śliska nawierzchnia dróg komunikacyjnych; upadek robotnika z wysokości na skutek np. złego stanu rusztowań lub braku ochrony indywidualnej, tj. szelek z linek; upadek przedmiotów i materiałów z wysokości przy pracach instalacyjnych wykonywanych z podnośników; zagroŝenia związane z mechanicznym lub ręcznym załadunkiem i rozładunkiem materiałów budowlanych, w tym równieŝ przy uŝyciu dźwigów samochodowych i wind transportowych; zagroŝenia związane z obsługą maszyn i urządzeń; uraz oczu, np. w wyniku zachlapania zaprawą lub zaprószenia podczas przycinania materiałów budowlanych; uszkodzenia skóry rąk, np. poprzez Ŝrące działanie zaprawy, otarcia, itp.; zagroŝenia elementami ostrymi i wystającymi, np. ostre krawędzie, wystające śruby, gwoździe; a ponadto: prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem; prace wykonywane w pobliŝu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem; prace przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, Ŝe Ŝadne z uziemień (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy; prace związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych; prace przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przęsłach krzyŝujących drogi; prace przy wykonywaniu prób i pomiarów. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montaŝowe prowadzone bez wstrzymania ruchu uŝytkowników w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie naraŝający pracowników na niebezpieczeństwa i uciąŝliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostroŝności. Praca na wysokości, to w myśl przepisów prawa, taka pracą, która jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi jeŝeli powierzchnia ta nie jest osłonięta ścianami lub inne stałe konstrukcje chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. W zaleŝności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo przewiduje się następujący podział prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych: 1 Ustalone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129.poz. 844 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120.poz. 1126, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych -Dz. U. nr 80.poz

5 Prace przy wyłączonym napięciu to prace przy urządzeniach i instalacjach oddzielonych od części zasilających (pod napięciem) przerwą izolacyjną. Za przerwę izolacyjną uwaŝa się: otwarte zestyki łącznika w odległości w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta; wyjęte wkładki bezpiecznikowe; zdemontowane części obwodu zasilającego; przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach w obudowie zamkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny na podstawie połoŝenia wskaźnika odwzorowującego otwarcie wyłącznika. Prace w pobliŝu napięcia to prace wykonywane przy: linii napowietrznej do 1kV w odległości powyŝej 0,3 m do 0,7 m; urządzeniach 1-30kV w odległości 0,6 m do 1,4 m. Prace pod napięciem to prace wykonywane przy: linii napowietrznej do 1kV w odległości do 0,3 m; urządzeniach 1-30kV w odległości do 0,6 m. 5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie naleŝy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w sąsiedztwie. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montaŝowe prowadzone bez wstrzymania ruchu uŝytkowników terenu zakładu i jego otoczenia w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie naraŝający pracowników na niebezpieczeństwa i uciąŝliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostroŝności. Prace szczególnie niebezpieczne (prace w warunkach szczególnego zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego) występujące przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace na wysokości, oraz następujące prace wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycznych: 1) konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem; 2) wykonywane w pobliŝu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem; 3) przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, Ŝe Ŝadne z uziemień - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy, 4) związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych; 5) przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przęsłach krzyŝujących drogi; 6) przy wykonywaniu prób i pomiarów. W zaleŝności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo przewiduje się następujący podział prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych: przy wyłączonym napięciu; w pobliŝu napięcia; pod napięciem. Prace przy wyłączonym napięciu to prace przy urządzeniach i instalacjach oddzielonych od części zasilających (pod napięciem) przerwą izolacyjną. Za przerwę izolacyjną uwaŝa się: otwarte zestyki łącznika w odległości w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta; wyjęte wkładki bezpiecznikowe; zdemontowane części obwodu zasilającego; 5

6 przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach w obudowie zamkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny na podstawie połoŝenia wskaźnika odwzorowującego otwarcie wyłącznika. Prace w pobliŝu napięcia to prace wykonywane przy: linii napowietrznej do 1kV w odległości powyŝej 0,3m do 0,7m; urządzeniach 1-30kV w odległości 0,6m do 1,4m. Prace w pobliŝu napięcia powinny być wykonywane przy uŝyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy. Prace pod napięciem to prace wykonywane przy: linii napowietrznej do 1kV w odległości do 0,3m; urządzeniach 1-30kV w odległości do 0,6m. Prace pod napięciem naleŝy wykonywać zgodnie z właściwą technologią pracy z zastosowaniem wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcjach wykonywanych prac. Praca na wysokości, to w myśl przepisów prawa, taka pracą, która jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi jeŝeli powierzchnia ta nie jest osłonięta ścianami lub inne stałe konstrukcje chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Pracownicy powinni być poinstruowani, Ŝe w/w prace mogą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu osób; przy pracach tych naleŝy stosować odpowiednie środki zabezpieczające; ponadto instruktaŝ pracowników powinien zawierać; - imienny podział pracy; - harmonogram (kolejność) wykonywania zadań; - szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach; - wykaz środków ochrony indywidualnej. 6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych naleŝy umieścić znaki informujące o rodzaju zagroŝenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagroŝeń (siatki, bariery itp.). Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyŝej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub słuŝących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawęŝników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawęŝnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemoŝliwiający wypadnięcie osób. JeŜeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa powyŝej, jest niemoŝliwe, naleŝy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to: środki ochrony indywidualnej: - odzieŝ ochronna; - środki ochrony głowy; - środki ochrony kończyn dolnych; - środki ochrony kończyn górnych; odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane; 6

7 odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych; odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi; właściwa organizacja stanowiska pracy i wyposaŝenie; poprawne warunki otoczenia stanowiska pracy: oświetlenie, temperatura, hałas, jakość powietrza, itp.; Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to: powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadań, które wykonują; przeprowadzenie instruktaŝu; zapewnienie łączności na i z placem budowy. Przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 7. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ UL. IDZIKOWSKIEGO DZ.1/3 NA TEREN PE ZGORZELEC- DZ.3/2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: organizacja ruchu na czas budowy, roboty przygotowawcze rozbiórka nawierzchni zjazdu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni zjazdu, roboty wykończeniowe, Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - odcinek drogi gminnej ul. Idzikowskiego, - sieci telekomunikacyjne, - sieci energetyczne, - sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - odcinek drogi gminnej ul. Idzikowskiego, - sieci energetyczne, Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: - wykonywanie robót pod ruchem, W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): - roboty wykonywane w pobliŝu przewodów linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Plan bioz powinien zawierać: zagospodarowanie terenu budowy: - ogrodzenie terenu budowy, - drogi komunikacyjne, 7

8 - ciągi piesze, - miejsca postojowe na terenie budowy, - strefy niebezpieczne, - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, - lokalizacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych, ochrona przeciwpoŝarowa, nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝenia, - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagroŝeń, - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń: - roboty naleŝy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, - roboty naleŝy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, - w czasie prowadzenia robót naleŝy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpoŝarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy specyfikacji technicznych), - w czasie prowadzenia robót naleŝy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz. 8. W ODNIESIENIU DO ROBÓT BUDOWLANYCH JAKIE NALEśY WYKONAĆ W RAMACH INWESTYCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCE PRZYPISY: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129.poz. 844 z późniejszymi zmianami) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217.poz. 1833) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 09 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 86.poz. 394 z późniejszymi zmianami ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89.poz. 828 z późniejszymi zmianami) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80.poz. 912) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26.poz. 313) 8

9 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40.poz. 470) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62.poz. 287) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac,które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62.poz. 288) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŝytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120.poz. 1126) 9

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM FOLWARKU 1. Zakres robót - odkopanie i izolacja ścian fundamentowych do gł. 35 cm - obsypanie ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 3 SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul.

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 Mońki Temat opracowania Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przebudowa i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 i nr 2 Lokalizacja: Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego / ul. Słońska Inwestor: Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bema 23a 87-720

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 TOM I ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo