UCHWAŁA Nr 31/X//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 31/X//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 31/X//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2012/2013. Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, na posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r., uchwalił warunki i tryb przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w roku akademickim 2012/2013 na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały. PRZEWODNICZĄCY SENATU płk prof. dr hab. Mariusz WIATR

2 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 31/X/2012 z dnia r. Warunki i tryb przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w roku akademickim 2012/2013 I. WARUNKI FORMALNE Opracowane na podstawie art. 124 ust. 2 i 3; art. 126 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 90, poz. 93 z późn. zm.) oraz 3 pkt 1, 4 ust. 1,2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 61, poz. 382 z późn. zm.) 1. O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów zawodowych w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego może ubiegać się osoba: 1) niekarana sądownie; 2) posiadająca obywatelstwo polskie; 3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, o których mowa w pkt. 2 - kieruje kandydata na badania)- nie dotyczy żołnierzy zawodowych; 4) posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych; ) mająca co najmniej osiemnaście lat; a także, która: 6) zda pozytywnie egzamin wstępny (sprawdzian sprawności fizycznej i test znajomości języka angielskiego); 7) odbędzie pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do 31 stycznia 2013 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU), do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty: 1) wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Uczelni); 2) dyplom (odpis dyplomu) ukończeniu studiów wyższych (w przypadku braku dyplomu uczelnia honoruje zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach 2

3 wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł) najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w WSOWL; 3) życiorys; 4) odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał); ) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 6 miesięcy od dnia wystawienia. Oryginał dokumentu można dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin wstępny) w WSOWL; 6) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej - w wysokości 100 zł. (wysokość opłaty rekrutacyjnej ustalona z uwzględnieniem zapisu rozporządzenia MNiSW z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi; 7) kserokopię dowodu osobistego; 8) 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane). Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego - stawiennictwa na egzamin wstępny w WSOWL można przedstawić: inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie. 3. Podoficerowie zawodowi mogą ubiegać się na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego tylko w korpusie osobowym medycznym, jeżeli posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów odpowiednim dla danej grupy osobowej korpusu medycznego określonej przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (tabela pkt.8) oraz posiadają kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w danej grupie osobowej korpusu osobowego medycznego. 4. Podoficerowie zawodowi rejestrują się na stronie internetowej uczelni oraz składają drogą służbową do 31 stycznia 2013r. (liczy się data wpłynięcia dokumentów do Departamentu Kadr MON), poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym do Dyrektora Departamentu Kadr MON wraz z następującymi dokumentami: 1) dyplom (odpis dyplomu) ukończeniu studiów wyższych (w przypadku braku dyplomu uczelnia honoruje zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł) najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne w WSOWL; 2) życiorys; 3) odpis skrócony aktu urodzenia; 4) kserokopia dowodu osobistego; ) ostatnia opinia służbowa żołnierza zawodowego; 3

4 6) informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) - aktualna na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 6 miesięcy od dnia wystawienia. Oryginał dokumentu można dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin wstępny) w WSOWL; 7) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej - w wysokości 100 zł. (wysokość opłaty rekrutacyjnej ustalona z uwzględnieniem zapisu rozporządzenia MNiSW z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego - stawiennictwa na egzamin wstępny w WSOWL może przedstawić: 8) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie; 9) zaświadczenie o zdaniu sprawdzianu sprawności fizycznej za rok 2012 od dowódcy macierzystej jednostki wojskowej, potwierdzone pieczęcią okrągłą z nazwą JW Ø 36.. Każdy kandydat (obywatel Polski) legitymujący się dyplomem ukończenia studiów uzyskanym poza granicami Polski ma obowiązek do dokumentów dołączyć oryginalny dyplom ukończenia studiów wyższych, uzyskany w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego; w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym RP nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, kandydat zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu. 6. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor - Komendant powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 7. Korpusy osobowe, do których prowadzony jest nabór oraz limity miejsc ustala Minister Obrony Narodowej w Decyzji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2013r. 8. W procesie rekrutacyjnym stosowana jest zasada zgodności ukończonego kierunku studiów z wybranym przez kandydata korpusem osobowym (grupą osobową). Wymagane kierunki ukończonych studiów określają osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego i grupy osobowej. Lp. Korpus osobowy Grupa osobowa Wymagany kierunek ukończonych studiów oraz wymagane kwalifikacje 1. DUSZPASTERSTWA teologiczna Według wytycznych Ordynariatów WP 2. MEDYCZNY 1) pielęgniarstwa pielęgniarstwo 1 lekarzy lekarski 14 Limit miejsc 1) Na podstawie pisma Nr 7198/III z r. Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia dotyczącego limitu przyjęć kandydatów na żołnierzy zawodowych 4

5 II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w WSOWL kandydaci zostają powiadomieni co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w WSOWL ustala Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów zawodowych w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego, realizowane w WSOWL we Wrocławiu ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy: ETAP I - postępowanie wstępne polegające na skompletowaniu Teczki Akt Personalnych (TAP) kandydata 1. Po otrzymaniu dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 4 warunków formalnych, Dyrektor Departamentu Kadr przesyła je do Rektora-Komendanta WSOWL we Wrocławiu. 2. W WSOWL dokumenty podlegają weryfikacji szczególnie w zakresie wymaganego wykształcenia. W przypadku braku dokumentów wymienionych w pkt. 2 lub 4 warunków formalnych, z wyjątkiem zaświadczenia z KRK, które można dostarczyć w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne egzamin wstępny) uczelnia nie będzie ich rozpatrywała w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 3. W dniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna podczas rejestracji kandydatów dokonuje ostatecznej weryfikacji następujących dokumentów: - dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale; - informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) - zaświadczenie w oryginale; - potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w oryginale; - otrzymanych orzeczeń o zdolności do zawodowej służby wojskowej. Orzeczenia lekarskie określające zdolność do zawodowej służby wojskowej przesyła Komendant macierzystego WKU do rektora. Brak orzeczeń w dniu egzaminu bądź otrzymanie przez kandydata negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu wstępnego i dyskwalifikacją w dalszym procesie rekrutacyjnym nie dotyczy podoficerów zawodowych; - opinii służbowej dotyczy tylko podoficerów zawodowych.

6 Uwaga! Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w WSOWL skutkuje niedopuszczeniem do etapu II (egzaminu wstępnego) i dyskwalifikacją w dalszym procesie rekrutacyjnym. ETAP II - egzamin wstępny obejmuje: a) test znajomości języka angielskiego 1. Testowany język język angielski 2. Poziom testu: SPJ 1111 dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego; SPJ dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do korpusu osobowego duszpasterstwa. 3. Zakres materiału określa Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1 3 wg STANAG 6001/ wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dnia listopada 2009 r. 4. Czas przeprowadzenia testu: 90 minut dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego; 120 minut - dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do korpusu osobowego duszpasterstwa.. Egzamin składa się z zadań sprawdzających umiejętność posługiwania się językiem angielskim przez kandydata. 6. Test składa się ze 100 pytań. Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. 7. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 8. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów. Niespełnienie tego warunku skutkuje niezaliczeniem testu i przypisaniem kandydatowi(ce) 0 (zero) punktów z całości testu znajomości języka angielskiego. 9. Z testu znajomości języka angielskiego są zwolnieni po przedstawieniu do wglądu Komisji Rekrutacyjnej oryginału dokumentu uprawniającego do zwolnienia: absolwenci filologii angielskiej - dyplomu ukończenia studiów wyższych, kandydaci, którzy posiadają certyfikat wojskowy świadectwa na poziomie: SPJ 1111 (wg Stanag 6001) i wyższym ubiegający się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego; 6

7 SPJ 2222 (wg Stanag 6001) i wyższym - ubiegający się o przyjęcie do korpusu osobowego duszpasterstwa. Ww. dokument - przedstawiony Komisji Rekrutacyjnej w oryginale w dniu stawiennictwa na egzamin - uprawnia kandydata do przypisania mu z testu znajomości języka angielskiego maksymalnej liczby (100) punktów. Uwaga! Posiadanie certyfikatu znajomości języka angielskiego innego niż określony w Ramowym programie nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1 3 wg STANAG 6001/ nie zwalnia z kandydata z egzaminu. b) sprawdzian sprawności fizycznej 1.Kandydaci (tki) - osoby niebędące podoficerami zawodowymi zdają sprawdzian sprawności fizycznej w stroju sportowym w ciągu jednego dnia. Sprawdzian obejmuje cztery testy kontrolne: Uwaga! dla mężczyzn: dla kobiet: bieg na dystansie 1000 m; bieg wahadłowy 10x10 m; podciąganie na drążku wysokim; pływanie 0 m sposobem dowolnym; bieg na dystansie 800 m; bieg zygzakiem koperta ; uginanie i prostowanie ramion (w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej); pływanie 0 m sposobem dowolnym. Sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat (ka) uzyska co najmniej punktów z każdego testu kontrolnego objętego sprawdzianem. Ze sprawdzianu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum z danego testu kontrolnego kandydat uzyskuje 0 (zero) punktów. Szczegółowe wyniki punktowe dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi ustala się na podstawie tabel 1 i 2 rozdział III - KRYTERIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ. Podoficerowie zawodowi, którzy przedstawią w dniu stawiennictwa stosowne zaświadczenie o zdaniu sprawdzianu sprawności fizycznej za rok 2012 (wzór zaświadczenia patrz zał. 4 w Rozporządzeniu MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych) w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują następującą ilość punktów: 7

8 Za ocenę: bardzo dobry () 100 punktów dobry (4) 7 punktów dostateczny (3) - 0 punktów niedostateczny (2) 0 punktów W przypadku braku zaświadczenia o zdaniu sprawdzianu sprawności fizycznej za rok 2012 podoficerowie zawodowi zdają sprawdzian sprawności fizycznej na warunkach, trybie oraz zakresach ćwiczeń określonych w Rozporządzeniu MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. ETAP III - postępowanie końcowe polegające na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej 1. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap I. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 0 punktów, oceniając predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), prezentowaną postawę, motywację do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i zawodu oficera, a także inne elementy np.: posiadane uprawnienia, osiągnięcia sportowe 2. Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 1 punkt. 3. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana będzie w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli. OCENIANY PRZEDMIOT Udział % w postępowaniu kwalifikacyjnym Maksymalna ilość punktów Test znajomości języka angielskiego Sprawdzian sprawności fizycznej Rozmowa kwalifikacyjna 20 0 RAZEM Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, w którym podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc w danym korpusie osobowym i grupie osobowej, stanowi pozytywne zaliczenie: 1) testu znajomości języka angielskiego; 2) sprawdzianu sprawności fizycznej; 3) rozmowy kwalifikacyjnej. 8

9 . Punkty uzyskane z egzaminu wstępnego (z testu znajomości języka angielskiego i sprawdzianu sprawności fizycznej) i rozmowy kwalifikacyjnej sumuje się. 6. Komisja Rekrutacyjna (KR) podejmuje decyzję o przyjęciu na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego na podstawie ilości punktów uzyskanych w rankingu na pozycji zgodnej z limitem miejsc określonym przez Ministra Obrony Narodowej w danym korpusie osobowym oraz grupie osobowej (dotyczy kandydatów do korpusu medycznego). 7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o przyjęciu kandydata na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego decyduje Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę lepszy wynik: W pierwszej kolejności z testu znajomości języka angielskiego; następnie ze sprawdzianu sprawności fizycznej, a następnie z rozmowy kwalifikacyjnej oraz w ostateczności dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 8. Wyniki rekrutacji ogłasza się w czasie do 7 dni od terminu zakończenia rekrutacji na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci otrzymują pisemną decyzję o przyjęciu (zakwalifikowaniu) lub nieprzyjęciu (niezakwalifikowaniu) na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w terminie 14 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Ponadto decyzję KR otrzymuje Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień lub Dowódca Jednostki Wojskowej (dotyczy podoficerów zawodowych). 9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje wniesienie odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja UKR jest ostateczna. 10. Z osobą cywilną przyjętą na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w dniu wcielenia Rektor-Komendant WSOWL podpisuje umowę (o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) na pełnienie służby kandydackiej określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie słuchacza i jego naukę w przypadku: - zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-9 ustawy; - niestawienie się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej; - zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1,4,6-7,9 lit. a i pkt oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki. 11. Podoficerowie zawodowi przyjęci na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego SO - podpisują umowę o pobieraniu nauki z dowódcą macierzystej jednostki wojskowej na mocy art. 2- ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 90, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia MON z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych 9

10 i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 121, poz. 813), jeżeli koszt nauki przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Niepodpisanie umowy z Rektorem-Komendantem WSOWL jest jednoznaczne z rezygnacją odbycia szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego. III. KRYTERIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 1. Kandydaci (tki) - osoby niebędące żołnierzami zawodowymi zdają sprawdzian sprawności fizycznej w stroju sportowym w ciągu jednego dnia. Sprawdzian obejmuje cztery testy kontrolne: dla mężczyzn: bieg na dystansie 1000 m; bieg wahadłowy 10x10 m; podciąganie na drążku; pływanie 0 m sposobem dowolnym; dla kobiet: bieg na dystansie 800 m; bieg zygzakiem koperta ; uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej: pływanie 0 m sposobem dowolnym. UWAGA! Sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat (ka) uzyska co najmniej punktów z każdego testu kontrolnego objętego sprawdzianem. Ze sprawdzianu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum z danego testu kontrolnego kandydat uzyskuje 0 (zero) punktów. Szczegółowy wynik punktowy ustala się na podstawie tabel 1 i 2. UWAGA! Kandydat, który nie przystąpi do danej konkurencji objętej sprawdzianem sprawności fizycznej lub posiadający zwolnienie lekarskie, otrzymuje za sprawdzian sprawności fizycznej wpis na liście egzaminacyjnej nieklasyfikowany ( 0 punktów za dany test kontrolny sprawdzianu sprawności fizycznej). 10

11 Tabela 1. WYNIKI SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (dla kobiet niebędących żołnierzami zawodowymi) Bieg 800 m PUNKTY Bieg po kopercie PUNKTY Ug. ramion na ławeczce PUNKTY Pływanie 0 m PUNKTY 3,3 3,2 3,1 3,0 3,49 3,48 3,47 3,46 3,4 3,44 3,43 3,42 3,41 3,40 3, ,38 3,37 3,36 3,3 7,0 3,34 28,4 74,0 3,33 28,3 73,0 3,32 28,2 72,0 3,31 28,1 71,0 3,30 28,0 70,0 3,29 27,9 69,0 3, ,8 6 68,0 3,27 27,7 7 67,0 3,26 27,6 8 66,0 3,2 27, 9 6,0 3,24 27, ,0 3,23 27, ,0 3,22 27, ,0 3,21 27, ,0 3,20 27, ,0 3,19 26,9 1 9,0 10 3,18 26,8 16 8,0 3, , ,0 3,16 26,6 18 6,0 3,1 26, 19,0 3,14 26, ,

12 3,13 26,3 21 3,0 3,12 26,2 22 2,0 3,11 26,1 23 1,0 3,10 26,0 24 0,0 3,09 2,9 2 49,0 3,08 2, , ,07 2, ,0 3,06 2, ,0 3,0 2, 29 4,0 poniżej 3,0 30 powyżej Bieg 1000 m 3,0 3,49 3,48 3,47 3,46 3,4 3,44 3,43 3,42 3,41 3,40 3,39 3,38 3,37 3,36 Tabela 2. WYNIKI SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (dla mężczyzn niebędących żołnierzami zawodowymi) PUNKTY 10x10 PUNKTY 10 Podciąganie na drążku PUNKTY 3,3 6,0 3,34 64,0 3,33 3,32 62,0 3,31 61,0 3,30 31, 3,29 31,4 9,0 3, ,3 8,0 3,27 31,2 7,0 3,26 31,1 6,0 3,2 31,0,0 3,24 30,9 4,0 Pływanie 0 m PUNKTY 3,23 30,8 3,0 1 63,0 60,

13 3,22 30,7 2,0 3,21 30,6 1,0 3,20 30, 0,0 3,19 30,4 6 49,0 3,18 30,3 7 48,0 3,17 30,2 8 47,0 3, ,1 9 46,0 10 3,1 30, ,0 3,14 29, ,0 3,13 29, ,0 3,12 29, ,0 3,11 29, ,0 3,10 29, 1 40,0 3,09 29, ,0 3,08 29, , ,07 29, ,0 3,06 29, ,0 3,0 29,0 20 3,0 poniżej 3,0 30 powyżej OPIS ĆWICZEŃ Bieg na 800 / 1000 m prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub ternie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 1 osób. Na komendę Start lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Podciąganie się na drążku minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia 220 cm. Na komendę Gotów kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych pozycja wyjściowa. Na komendę Ćwicz podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np.: nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. Bieg wahadłowy 10 x 10 - na komendę Start (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3, kg. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby. 13

14 Bieg zygzakiem koperta przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x m i środek przekątnych E. Na punktach ustawia się chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3, kg. Sposób prowadzenia: na komendę Start (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg, omijając chorągiewki od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: jeszcze dwa razy, jeszcze raz. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby. Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej - na komendę Gotów kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce. Na komendę Ćwicz ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (tułów wyprostowany), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę. Próba wykonywana jest przez osobę kontrolowaną bez zatrzymania. Pływanie 0 m sposobem dowolnym na długi sygnał dźwiękowy, osoba kontrolowana wchodzi na słupek startowy. Na komendę na miejsca, zajmuje miejsce przy przedniej krawędzi słupka przyjmując pozycję dogodną do startu. Na krótki sygnał dźwiękowy wykonuje skok i pokonuje dystans 0 m sposobem dowolnym na czas. Dotknięcie nogą dna lub chwyt za linę torową powoduje niezaliczenie próby. Dozwolony jest start z wody lub skok na nogi. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sek. od krótkiego sygnału (startowego) do dotknięcia ściany. 2. Podoficerowie zawodowi, którzy nie przedstawią zaświadczenia o zdanym egzaminie z WF w 2012 r., potwierdzonego przez dowódcę JW., zdają test sprawności fizycznej na warunkach, trybie oraz zakresach ćwiczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 roku 14

15 w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Sprawdzian sprawności fizycznej odbywa się w ciągu jednego dnia, w stroju sportowym, w formie zaliczenia czterech ćwiczeń: dla mężczyzn: marszobieg na 3000 m albo pływanie ciągłe przez 12 minut; podciąganie na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce; bieg wahadłowy 10x10 m albo bieg zygzakiem koperta ; skłony tułowia w przód w czasie 2 minut. dla kobiet: marszobieg na 3000 m albo pływanie ciągłe przez 12 minut; uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce; bieg zygzakiem koperta ; skłony tułowia w przód w czasie 2 minut. Uwaga! bezpośrednio przed testem sprawności fizycznej każdy podoficer zawodowy (kandydat do SO) ma obowiązek przedstawić zaświadczenie od lekarza z jednostki wojskowej (garnizonu) o zdolności do sprawdzianu sprawności fizycznej lekarzowi WSOWL, prowadzącemu kwalifikację do sprawdzianu. Brak zaświadczenia lub niezakwalifikowanie przez lekarza skutkuje niedopuszczeniem do zdawania testu; kandydat niedopuszczony do zdawania sprawdzianu sprawności fizycznej lub posiadający zwolnienie lekarskie, otrzymuje za sprawdzian sprawności fizycznej wpis na liście egzaminacyjnej nieklasyfikowany ( 0 punktów za sprawdzian sprawności fizycznej); żołnierz zawodowy (podoficer zawodowy) z kategorią Z/O odbywa test sprawności fizycznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. 3. Kryteria oceniania sprawdzianu i przeliczania oceny na punkty Ocenę za sprawdzian sprawności fizycznej ustala się z uwzględnieniem grup wiekowych (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych załącznik 1 Wykaz ćwiczeń i normy sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych) na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (wymienionych powyżej) uzyskanych przez żołnierza podczas sprawdzianu. Ocenę z testu sprawności fizycznej przelicza się na punkty w następujący sposób: średnia 4,1 i wyższa ocena bardzo dobry 100 punktów; 1

16 średnia od 3,1 do 4,0 ocena dobry 7 punktów; średnia od 2,1 do 3,0 ocena dostateczny 0 punktów; średnia 2,0 i niższa ocena niedostateczny 0 punktów test niezliczony. 16

UCHWAŁA Nr 15/VI/2013 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr 15/VI/2013 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr /VI/2013 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 23/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 maja 2016 roku

UCHWAŁA Nr 23/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 maja 2016 roku UCHWAŁA Nr 23/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na dodatkowe szkolenie wojskowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 30/X/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 9 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 30/X/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 9 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 30/X/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 23/VII//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 23/VII//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr 23/VII//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 22/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr 22/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na dodatkowe szkolenie wojskowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 20/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 20/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr 20/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI FORMALNE. Uwaga:

I. WARUNKI FORMALNE. Uwaga: Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w roku 2010 (w korpusie medycznym w grupie osobowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 32/X//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 32/X//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 32/X//2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI FORMALNE. 1 Uchwała Senatu nr 42/XII/2010 z dnia 9.12.2010r.

I. WARUNKI FORMALNE. 1 Uchwała Senatu nr 42/XII/2010 z dnia 9.12.2010r. Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział wojskowo lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych MĘŻCZYŹNI Motoryka Nazwa ćwiczenia Jednostka miary do 25 lat 26 30 lat

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. Grupa wiekowa lat. Jednostka miary. Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min./sek. 12,30 13,30 14,40 12,45 13,45 14,55 13,00 14,00 15,10

MĘŻCZYŹNI. Grupa wiekowa lat. Jednostka miary. Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min./sek. 12,30 13,30 14,40 12,45 13,45 14,55 13,00 14,00 15,10 MĘŻCZYŹNI Motoryka Nazwa ćwiczenia Jednostka miary Grupa wiekowa do 25 lat Grupa wiekowa 26 30 lat Grupa wiekowa powyżej 30 lat 5 4 3 5 4 3 5 4 3 Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min./sek. 12,30 13,30

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6 BPD

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6 BPD Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6 BPD MĘŻCZYŹNI Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min/sek. 13,50 14,50 16,10 14,15 15,15

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI FORMALNE. podstawą do wysłania kandydata na badania lekarskie. Dotyczy także kobiet!

I. WARUNKI FORMALNE. podstawą do wysłania kandydata na badania lekarskie. Dotyczy także kobiet! Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach 8, 5 miesięcznego Studium Oficerskiego w WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2012 roku* *Zasady naboru do 8,5 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH Dziennik Ustaw Nr 27 2250 Poz. 138 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 138) WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. do 31 marca 2010

1. 2. 3. do 31 marca 2010 Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych spośród studentów uczelni medycznych w WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w roku 2010 Na podstawie Decyzji Nr 345/MON Ministra Obrony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do 26 min/sek. 13,50 14,50 16,10 14,15 15,15 16,35 14,40 15,40 17,00 10 8 6 9 7 5 8 5 3 50 40 35 45 35 30 40 30 25 sek. 31,0 32,0 33,2 31,4 32,4 33,6 31,8 32,8 34,0 do 26 na 1000 m min/sek. 4,45 5,10 5,50

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej Załącznik do Rozkazu Nr 955/Szkol./P7 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 8 grudnia 2008 r. Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min/sek.

Bardziej szczegółowo

2010. I. WARUNKI FORMALNE

2010. I. WARUNKI FORMALNE Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wydział wojskowo lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych Na podst. Rozkazu Dowódcy WLąd. nr 641 z dnia 16 grudnia 2008r. Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych MĘŻCZYŹNI

Bardziej szczegółowo

Podział na grupy wiekowe:

Podział na grupy wiekowe: Roczny sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzi się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16 /IV/2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 16 /IV/2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 27 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 16 /IV/2012 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 76/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 grudnia 2017 roku UCHWAŁA NR 76/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: warunków i trybu przyjęcia w roku akademickim 2018/2019 na szkolenie wojskowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/IV/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 10 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr 12/IV/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 10 kwietnia 2014 roku Uchwała Nr 12/IV/2014 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu

Rekrutacja do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu Rekrutacja do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu Informujemy, że rozpoczyna się proces rekrutacji do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1516

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1516 Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w miesiącu maju.

Informacje o procesie rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w miesiącu maju. OŚRODEK SZKOLENIA WOJSK SPECJALNYCH Do służby kandydackiej poszukujemy osób, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru, ludzi otwartych na wyzwania, spełniających kryteria niezwykle

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1634 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 1 Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 20/WAT/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 20/WAT/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 20/WAT/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przenoszenia studentów cywilnych na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI FORMALNE WAŻNE!

I. WARUNKI FORMALNE WAŻNE! Warunki i tryb przyjmowania żołnierzy zawodowych na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w roku 2010 I. WARUNKI FORMALNE 1. Do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WSOSP nr 37 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WSOSP nr 37 z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WSOSP nr 37 z dnia 14 grudnia 2011 r. Warunki i tryb rekrutacji na 6, 12 i 24 miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 5 września 2012 r. Poz. 340 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 260/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Sprawności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/IV/2015 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr 7/IV/2015 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 30 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr 7/IV/2015 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Dz.U.2014.848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity) Na podstawie art. 50a ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WERYFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

PROCEDURY WERYFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH ZATWIERDZAM DOWÓDCA 34. dr OP /-/ppłk Jerzy FLIS Dnia 8. kwietnia 2013 roku 34 DYWIZJON RAKIETOWY OBRONY POWIETRZNEJ SEKCJA PERSONALNA 34 PROCEDURY WERYFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KORPUSIE SZEREGOWYCH

Bardziej szczegółowo

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ETAP I Testy sprawnościowe według norm i grup wiekowych dla mężczyzn kolumna 4: motoryka

Bardziej szczegółowo

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM TESTY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W ODDZIALE SPECJALNYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ETAP I Testy sprawnościowe według norm i grup wiekowych dla mężczyzn kolumna 4: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW OŚRODEK SZKOLENIA

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW OŚRODEK SZKOLENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW OŚRODEK SZKOLENIA REGULAMIN PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ POWOŁYWANIA DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W OŚRODKU SZKOLENIA LUBLINIEC

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WERYFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w JW. 3939

PROCEDURY WERYFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH w JW. 3939 37 DYWIZJON RAKIETOWY OBRONY POWIETRZNEJ SEKCJA PERSONALNA ZATWIERDZAM DOWÓDCA 37. dr OP /-/wz. mjr Jarosław PUCHALSKI Dnia 14 lipca 2016 roku PROCEDURY WERYFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KORPUSIE SZEREGOWYCH

Bardziej szczegółowo

BATALIONU DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ DOWÓDZTWO REGULAMIN

BATALIONU DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ DOWÓDZTWO REGULAMIN BATALION DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ DOWÓDZTWO ZATWIERDZAM DOWÓDCA BATALIONU DOWODZENIA MW kmdr por. Artur GAJDEMSKI REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ DLA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2009 r. Nr 11 Z A R Z Ą D Z E N I E:

DZIENNIK URZĘDOWY. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2009 r. Nr 11 Z A R Z Ą D Z E N I E: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2009 r. Nr 11 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E: 119 Nr 21/MON z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BATALION DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ DOWÓDZTWO ZATWIERDZAM DOWÓDCA BATALIONU DOWODZENIA MW kmdr por. Artur GAJDEMSKI REGULAMIN WEWNĘTRZNY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ EGZAMINU WSTĘPNEGO DLA KANDYDATÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 848 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 848 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 848 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poz. 119 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 11 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

Poz. 119 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 11 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DZIENNIK 657 URZĘDOWY 2 Treść: Poz.: MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE: 119 Nr 21/MON z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW OŚRODEK SZKOLENIA

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW OŚRODEK SZKOLENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW OŚRODEK SZKOLENIA REGULAMIN PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ POWOŁYWANIA DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W OŚRODKU SZKOLENIA LUBLINIEC

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje: do służby stałej - na czas nieokreślony; do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie. Żołnierz służby kontraktowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI PORADNIK DLA KANDYDATÓW DLA KOGO ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA? Zawodową

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Bielsko-Biała dnia 03.12.2009 KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W związku z kontynuacją procesu pozyskiwania i kształcenia studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/LXXXVI/2011r. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

UCHWAŁA NR 12/LXXXVI/2011r. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Egz. Nr.. UCHWAŁA NR 12/LXXXVI/2011r. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do WSOSP na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 49/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 października 2016 r. UCHWAŁA NR 49/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 16/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 16/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 142. ZARZĄDZENIE Nr 13 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 142. ZARZĄDZENIE Nr 13 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 142 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 13 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych

REGULAMIN egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych REGULAMIN egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych Warunki i tryb przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 21/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA NR 21/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 39/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 maja 2017 roku UCHWAŁA NR 39/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI im. Bohaterów Westerplatte z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego Uchwała Nr 17/15 Senatu WSHE z dnia 23.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 164. ZARZĄDZENIE Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 164. ZARZĄDZENIE Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 164 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ S E N A T UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 27/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 27/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR 27/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. Uchwała 15/2017 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 31/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 31/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 31/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej Strona 1 z 8 Numer dokumentu LexPolonica: 2210979 zmiany: 2014-03-15 Dz.U.2014.254 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 41/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ DLA KANDYDATÓW NA PODOFICERÓW W 11 PUŁKU ARTYLERII

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ DLA KANDYDATÓW NA PODOFICERÓW W 11 PUŁKU ARTYLERII Załącznik nr REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ DLA KANDYDATÓW NA PODOFICERÓW W 11 PUŁKU ARTYLERII str. 1 z 13 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Dziennik Ustaw Nr 61 5340 Poz. 382 382 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Bardziej szczegółowo

147 DECYZJA NR 766 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

147 DECYZJA NR 766 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 147 DECYZJA NR 766 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wprowadzania kryteriów oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do uchwały Nr 113 Senatu UŚ z dnia 28 lutego 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo