TERMOMODERNIZACJA I KOLORYSTYKA ELEWACJI DOMU KULTURY ADRES : STRZELCE OPOLSKIE, DZIAŁKA NR 1728 I NR1727/6 STRZELCE OPOLSKIE PLAC MYŚLIWCA 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMOMODERNIZACJA I KOLORYSTYKA ELEWACJI DOMU KULTURY ADRES : STRZELCE OPOLSKIE, DZIAŁKA NR 1728 I NR1727/6 STRZELCE OPOLSKIE PLAC MYŚLIWCA 1"

Transkrypt

1 architekt patrycja szkółka opole ul. pasieczna 2/1 kom PROJEKT BUDOWLANY TEMAT : TERMOMODERNIZACJA I KOLORYSTYKA ELEWACJI DOMU KULTURY ADRES : STRZELCE OPOLSKIE, PLAC śeromskiego 7 DZIAŁKA NR 1728 I NR1727/6 INWESTOR: GMINA STRZELCE OPOLSKIE STRZELCE OPOLSKIE PLAC MYŚLIWCA 1 ARCHITEKTURA : mgr inŝ. Arch. Patrycja Szkółka upr. Nr 55/01/Op DATA OPRACOWANIA MAJ 2006

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : TERMOMODERNIZACJI I KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKÓW DOMU KULTURY W STRZELCACH OPOLSKICH - PL. śeromskiego 7 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie Inwestora- Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich inwentaryzacja budowlana audyt energetyczny oględziny obiektu i dokumentacja fotograficzna przepisy i normy obowiązujące w budownictwie 2. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków zespołu z wymianą stolarki i zewnętrznych elementów budowlanych. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego, ani nie figuruje w ewidencji zabytków, natomiast znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej A miasta Strzelce Opolskie. DANE OBIEKTU istniejąca pow. zabudowy 1140,0 m 2 pow. uŝytkowa 2064,0 m 2 powierzchnia elewacji 1906,0 m 2 kubatura 10260,0 m 3 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Działki nr 1728 i 1727/6 są zabudowana w obrysie swoich granic z dziedzińcem wewnętrznym. W skład zespołu Domu Kultury wchodzą : współczesny budynek naroŝny oraz starsze budynki znajdujące się w kwartale naroŝnym, zawartym między ulicami Kościuszki i Plac śeromskiego. Ściany zewnętrzne zbudowane są w technologii murowanej z cegły, otynkowane na gładko zaprawą cem-wapienną. Dachy pulpitowe z okapami o konstrukcji drewnianej więźbie krytej papą termozgrzewalną. str. 24 SIWZ Załączniki (ZP /06)

3 Gzymsy okapowe murowane lub wykonane z drewna, podbitki okapów z desek drewnianych. Kominy murowane z cegły i otynkowane. Budynki posiadają elewacje pozbawione wystroju architektonicznego. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, częściowo wymieniona na okna z PCV w kolorze białym. Parapety zewnętrzne betonowe, częściowo wymienione na aluminiowe w kolorze brąz. Parapety wewnętrzne z kompozytów. Brama garaŝowa drewniana do wymiany. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie attyk z blachy ocynkowanej do wymiany. 4. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH Zaprojektowano ocieplenie elewacji styropianem metodą lekką mokrą. Do ocieplenia zastosować styropian PS-15 w następujących grubościach: Powierzchnie elewacji - gr.10cm Płyciny podokienne w budynku naroŝnym gr.8cm OścieŜa gr.2cm Przed przystąpieniem do ocieplenia naleŝy wyremontować istniejące tynki; skuć tynki głuche, ubytki uzupełnić tynkiem cem-wapiennym. Fragmenty ścian z algami i grzybami zmyć pod ciśnieniem z dodatkiem środków grzybobójczych. Przygotować podłoŝe zgodnie z przyjętym systemem ocieplania. Płyty styropianu mocować do podłoŝa klejem oraz mechanicznie kołkami. Dolna listwa startowa ocieplenia nad istniejącym terenem. Wykonać warstwę bazową tynku wzmocnioną siatką z włókna szklanego, wtopioną w klej. Do wysokości 1m zastosować podwójną siatkę. Pod parapetami i obróbkami blacharskimi wywinąć siatkę pod blachę. Wzmocnić naroŝa okien siatką z kątownikiem stalowym. NaroŜa budynku zabezpieczy podwójną siatką. Jako wykończenie zaprojektowano tynk mineralny o uziarnieniu 2mm, cienkowarstwowy, malowany dwukrotnie farbami mineralnymi spełniającymi warunki: - opór dyfuzyjny pary wodnej SD<0.01 dla dwóch warstw; - wodochłonność W<0.1 kg/m 2 xh 0.5; -zawartość części organicznych w farbie nie moŝe być większa niŝ 5% SIWZ - Załączniki (ZP /06) str. 25

4 5. OPIS ZEWNĘTRZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Cokół budynku naroŝnego naleŝy wykończyć do wysokości 30cm płytami z granitu strzegomskiego gr. 3cm o wymiarach: ~ 30x60cm montowanymi za pomocą kleju elastycznego. Daszki Ŝelbetowe nad wejściami pokryć blachą tytan-cynkową na rąbek stojący i wyposaŝyć w okapy i rzygacze. NaleŜy zdemontować nieczynne elementy instalacji odgromowej i elektrycznej. Instalacja odgromowa - do przełoŝenia i częściowo do wymiany. Obróbki blacharskie - do wymiany na wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe - do wymiany na wykonane z blachy ocynkowanej. Parapety wymienić na aluminiowe powlekane w kolorze brązowym jak istniejące; parapety wewnętrzne z konglomeratu. Zewnętrzne elementy stalowe t.j. balustrady schodów, drzwi, kraty oczyść i pomalować farbami do metalu w kolorze szarym RAL Podbitki drewniane pod okapowe w miarę potrzeby wymienić na identyczne, pozostałe oczyścić i zaimpregnować. Gablotę informacyjną wykona nową w konstrukcji aluminiowej. 6. WYMIANA STOLARKI STOLARKA DRZWIOWA - drzwi zewnętrzne wykonane w jednoramowej konstrukcji aluminiowej szklone termoizolacyjnym szkłem niskoemisyjnym, bezpiecznym, wyposaŝona w samozamykacze, w kolorze RAL 7004 BRAMA GARAśOWA brama rolowana segmentowa, lamelle aluminiowe z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, w kolorze RAL 1001 wyposaŝona w mechanizm podnoszący. STOLARKA OKIENNA naleŝy wykonać okna w konstrukcji jednoramowej z profili PCW, z zastosowaniem szkła termoizolacyjnego o K=1,1 analogiczne do okien uprzednio wymienionych, rozwieralno-uchylne, odcień stolarki biały. str. 26 SIWZ Załączniki (ZP /06)

5 7. KOLORYSTYKA ELEWACJI Przyjęto kolorystykę wg wzornika kolorów farb mineralnych firmy KEIM. Tło budynku nowego 9493 Płyciny budynku nowego 9488 Tło Tło kompozycja 9123 SIWZ - Załączniki (ZP /06) str. 27

6 Nazwa obiektu: Temat projektu: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Dom Kultury w Strzelcach Opolskich Projekt termorenowacji i kolorystyki Domu Kultury w Strzelcach Opolskich Lokalizacja: Strzelce Opolskie, pl. St. śeromskiego 7, dz. nr 1728 i 1727/6 Inwestor: Adres Inwestora: Projektant: Adres projektanta: Gmina Strzelce Opolskie Pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie Mgr inŝ. Arch. Patrycja Szkółka Ul. Pasieczna 2/1, Opole 1. Zakres robót: - roboty ociepleniowe; - roboty malarskie; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - roboty blacharskie; 2. Kolejność wykonywania robót: - ustawienie rusztowań; - czyszczenie, mycie i odgrzybianie elewacji; - wymiana stolarki okiennej; - wykonanie ocieplenia; - roboty tynkarskie i malarskie; 3. Wykaz istniejących obiektów na działkach: - budynki Domu Kultury w Strzelcach Opolskich. 4. Elementy zagospodarowania mogące stworzyć zagroŝenie: - zabudowa pierzejowa; 5. ZagroŜenia mogące wystąpić w trakcie robót: - roboty na wysokości; - roboty związane z wymianą stolarki okiennej; - obsługa urządzeń; 6. Skala zagroŝeń: średnia; 7. Rodzaj zagroŝeń: - moŝliwość upadku z wysokości; - moŝliwość stłuczenia szkła; - uszkodzenie mechaniczne ciała przy obsłudze urządzeń; - zatrucie szkodliwymi związkami w trakcie prac odgrzybiających; 8. Miejsce zagroŝenia realizowane zadanie na budynku Domu Kultury w Strzelcach Opolskich; str. 28 SIWZ Załączniki (ZP /06)

7 9. Czas występowania zagroŝenia: okres budowy; 10. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do robót: - osoba nadzorująca roboty budowlane - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - zwróci uwagę na wystąpienie robót niebezpiecznych i wskaŝe sposób postępowania w wypadku ich wystąpienia; - zwróci uwagę na ubiór pracowników oraz niezbędne wyposaŝenie w sprzęt osobisty BHP; - do obsługi urządzeń dopuszczone mogą zostać tylko osoby przeszkolone; - urządzenia wyposaŝyć w instrukcję obsługi; 11. Wskazanie elementów zapobiegawczych: a) środki techniczne: - urządzenia i sprzęt budowlany atestowany lub z aktualnym dopuszczeniem do eksploatacji, z aktualną instrukcją obsługi okresowo kontrolować stan sprzętu przez osoby przeszkolone; - wyposaŝyć pracowników w sprzęt ochronny i zabezpieczający; - stosować materiały atestowane; - składowanie materiałów zgodny z wymogami atestu lub normy; - zapewnić pracownikom minimum socjalne szatnie, wc, dostęp do bieŝącej wody; b) środki organizacyjne: - wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne; - tablica informacyjna w miejscu dobrze widocznym; - zatrudnić osoby wykwalifikowane; - prowadzić roboty zgodnie z wymogami technologicznymi; - przeprowadzić bieŝące szkolenie pracowników w zakresie BHP na budowie; - nadzór nad budową powierzyć osobie uprawnionej; - rusztowania sprawdzić po ustawieniu i okresowo w czasie uŝytkowania przez osobę uprawnioną; rusztowania osłonić siatką zabezpieczającą; - roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną; c) środki sprawnej komunikacji na wypadek: - poŝaru: szybki kontakt telefoniczny za straŝą poŝarną; - awarii: własny transport osobowy lub szybki kontakt telefoniczny z instytucjami ratownictwa ogólnego; opracowała: Patrycja Szkółka SIWZ - Załączniki (ZP /06) str. 29

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8860314 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie umowa nr 6/2012 z dnia 09.10.2012r. na odtworzenie projektu remontu

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo