Powiat Żywiecki Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 13 Miejscowość: Żywiec Kod pocztowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Żywiecki Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 13 Miejscowość: Żywiec Kod pocztowy: 34-300"

Transkrypt

1 w ramach Projektu Kluczowego UNIA EUROPEJSKA pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" w ramach Publikacja RPO Suplementu WSL do na Dziennika lata Urzędowego wraz Unii Europejskiej z pełm nadzoru 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Powiat Żywiecki Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 13 Miejscowość: Żywiec Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, Żywiec, woj. śląskie Beata Jurasz-Skorupińska Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Tel.: Faks: Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

2 I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 2 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Wykona dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane dla zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Powiatu Żywieckiego" realizowanego w ramach Projektu Kluczowego pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" w ramach RPO WSL na lata wraz z pełm nadzoru II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Powiat Żywiecki Kod NUTS Zamówienia publicznego Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Zawarcia umowy ramowej Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli możliwe do określenia): : 3 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

4 w II.1.5) ramach Krótki Projektu opis zamówienia Kluczowego lub zakupu(ów) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" Wykona dokumentacji w ramach projektowej RPO zawierającej WSL na projekty lata budowlane wraz dla zadania z pełm pn. Rozbudowa nadzoru infrastruktury okołoturystycznej Powiatu Żywieckiego realizowanego w ramach Projektu Kluczowego pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego w ramach RPO WSL na lata wraz z pełm nadzoru 4 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

5 w II.1.6) ramach Wspólny Projektu Słownik Kluczowego Zamówień (CPV) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta: PLN Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 31/03/2009 (dd/mm/rrrr) 5 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

6 w SEKCJA ramach III: INFORMACJE Projektu Kluczowego O CHARAKTERZE pn. "Rozwój PRAWNYM, infrastruktury EKONOMICZNYM, turystycznej FINANSOWYM Subregionu I Południowego" TECHNICZNYM w ramach RPO WSL na lata wraz z pełm nadzoru III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający przewiduje obowiązek wsienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej dla każdego zadania w następujących kwotach: Zada nr 1. Powiatowe Szkolne Schronisko w Żywcu: parking o wymiarach 20m x 50m dla samochodów osobowych i autokarów; wybrukowa ścieżki i placów o łącznej powierzchni 640 m2 wokół obiektów PSSM; zagospodarowa terenów rekreacyjno-sportowych poprzez budowę boiska do kometki o wymiarach 13,4m x 6,1m; dwóch torów do Pentque (boules) o wymiarach jednego toru 15m x 4m; placu do mini golfa o powierzchni 400m2; wykona wiaty z kręgiem na grill i ognisko wyposażonej w ławki do siedzenia dla grup, w wysokości 250,00 PLN; Zada nr 2. Powiatowe Szkolne Schronisko Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickuli: a) budowa parkingu z kostki brukowej o powierzchni 200m2 wokół ośrodka; droga wewnętrzna asfaltowa z podbudową o powierzchni 120m2; chodniki z kostki brukowej 60m2 oraz boisko trawiaste o powierzchni 400m2 ;zagospodarowa miejsca na ognisko powierzchnia 30m2, b) Projekt adaptacji budynku Schroniska w Nickuli: adaptacja pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,49m2 na: salę wykładową (50,87m2), salę ekspozycyjną (29,84m2) i WC z umywalniami (41,78m2); wyposaże Sali wykładowej i ekspozycyjnej (gabloty, stoliki, krzesła), w wysokości 200,00 PLN; Zada nr 3. Filia Powiatowego Szkolnego Schroniska Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickuli w Soli-Oźnej: chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 50m2; zagospodarowa miejsca na ognisko przez wybrukowa kostką powierzchnia 30m2; droga wewnętrzne i parking (250m2 tłucznia i 250m2 kostki); boisko trawiaste o powierzchni 250m2; montaż urządzeń rekreacyjnych (bramki, słupki, siatki zabezpieczające), w wysokości 100,00 PLN; Zada nr 4. Filia Powiatowego Szkolnego Schroniska Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickuli w Rycerce Kolonii: droga wewnętrzna asfaltowa bez podbudowy o powierzchni 630 m2; parking asfaltowy bez podbudowy powierzchnia 700 m2; zagospodarowa miejsca na ognisko kostką brukową powierzchnia 40 m2; plac rekreacyjny z kostki brukowej o powierzchni 275 m2; chodniki z kostki brukowej o powierzchni 100m2; boisko trawiaste o powierzchni 250m2 oraz montaż urządzeń rekreacyjnych (bramki, słupki, siatki zabezpieczające), w wysokości 150,00 PLN; Zada nr 5. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Korbelowie: Wykona parkingu o powierzchni 400m2 wraz z wjazdem i chodnikami o powierzchni 150m2; ścieżek (nawierzch o powierzchni 1 600m2) oraz budowa zadaszonej wiaty z miejscem na ognisko dla 40 osób, w wysokości 120,00 PLN; Zada nr 6. Powiatowe Szkolne Schronisko w Zarzeczu: parking z kostki brukowej o powierzchni 846m2; montaż basenu wraz z wyposażem, w wysokości 150,00 PLN; Zada nr 7. Żywiec - Moszczanica: a) Kompleks rekreacyjno-sportowo-turystyczny, w skład którego będzie wchodził parkur z trybunami o wymiarach 40x80m i rozprężalnią o wymiarach 20x40m; boisko do piłki nożnej trawiaste o wymiarach 40x80m; parking na 50 miejsc; trasa biegowa utwardzona przeznaczona do nartorolek, biatlonu, rolek i rowerów wykonana jako pętla o dł. 1 km; drogi wewnętrzne utwardzone o dł. 200mb; oświetle 10 lamp ulicznych; ogrodze 400mb; monitoring obiektu, b) adaptacja budynku na zaplecze socjalne (powierzchni budynku 19x19,5m), w tym: sanitariaty i szat o powierzchni 280m2 oraz magazyn sprzętu sportowego o powierzchni 250m2, w wysokości 1 000,00 PLN; W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy zsumować odpowied kwoty. 2. Wadium może być wsione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcze kasy jest zawsze poręczem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, na konto: Getin Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w Żywcu Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, I piętro, pok. nr Terminowe wsie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez go rachunek bankowy. Oznacza to, że wsie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wsione w termi, jeżeli stosowny dokument zosta zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, którego oferta zosta zabezpieczona wadium, zosta wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Środki budżetowe Powiatu Żywieckiego. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) 6 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

7 w ramach Projektu Kluczowego pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" w ramach RPO WSL na lata wraz z pełm nadzoru III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udziele zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy w tym: a) dysponują minimum 1 osobą, posiadającą uprawnia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.) do projektowania w specjalności drogowej dla Zadań nr 1, 2, 3 i 4 będącą członkiem Izby Inżyrów Budownictwa; b) dysponują minimum 1 osobą, posiadającą uprawnia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.) do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej dla Zadań nr 5, 6 i 7 będącą członkiem Izby Inżyrów Budownictwa; c) w okresie ostatnich 3 lat przed dm wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmj 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wykonali usługę inżyryjną w zakresie projektowania o wartości każdej z wykonanych usług stanowiącej minimum 70% ceny oferty w danym zadaniu. d) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2) zapoznali się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i przyjęli je bez zastrzeżeń; 3) udzielą zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia, która skończy swój bieg wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót wykonanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy przedmiotowe zamówie; 4) wśli wadium. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zosta dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zosta dokonana wg formuły: spełnia spełnia. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada upraw do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert warunek aktualności spełniać będzie rówż dokument wystawiony z datą wcześjszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym termi. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powin być wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne, lub zaświadcze, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, 7 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

8 w właściwym ramach organem Projektu sądowym, Kluczowego administracyjnym pn. "Rozwój albo organem infrastruktury samorządu zawodowego turystycznej lub Subregionu gospodarczego Południowego" odpowiednio kraju pochodzenia w ramach osoby RPO lub WSL kraju, na w którym lata wykonawca wraz ma siedzibę z pełm lub miejsce nadzoru zamieszkania. Dokument ten powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów, składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powin być wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast tych dokumentów składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powin być wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. III.2.3) Zdolność techniczna Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę zbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmj 1 usługę, której przedmiotem było wykona usługi inżyryjnej w zakresie projektowania o wartości każdej z wykonanych usług stanowiącej minimum 70% ceny oferty w danym zadaniu, wraz z podam daty i miejsca ich wykonania (zał. Nr 3 do Specyfikacji); 2) dokumenty potwierdzające, że usługi określone Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 8 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

9 w ramach pkt 1) zostały Projektu wykonane Kluczowego należycie; 3) dokumenty pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" potwierdzające, że osoby w ramach które wykonywać RPO WSL będą na lata wraz z pełm nadzoru przedmiot zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnia; 4) aktualny dokument potwierdzający przynależność osób posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnia do Izby Inżyrów Budownictwa. 9 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

10 w III.2.4) ramach Zamówienia Projektu zastrzeżone Kluczowego (jeżeli dotyczy) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" w ramach RPO WSL na lata wraz z pełm nadzoru Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi 10 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

11 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu(procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert 11 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

12 IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) WRiS/zp/3432/40/08 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Dokumenty odpłatne Godzina: Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN Warunki i sposób płatności: SIWZ można: - pobrać bezpłat ze strony internetowej Zamawiającego, - wykupić w kasie zamawiającego - płatność gotówką, - otrzymać na pisemny wniosek wykonawcy - płatność za zaliczem pocztowym. 12 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

13 w IV.3.4) ramach Termin Projektu składania Kluczowego ofert lub wniosków pn. "Rozwój o dopuszcze infrastruktury do udziału turystycznej w postępowaniusubregionu Data: 17/11/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 08:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 17/11/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 08:20 Miejsce (jeżeli dotyczy): Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, Żywiec, I piętro - Sala Narad. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) 13 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

14 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: Dofinansowa ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Data rozpoczęcia od dnia podpisania umowy 2. Data zakończenia: 2.1. w zakresie opracowania dokumentacji projektowych a) dokumentację projektową zawierającą decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę należy wykonać w termi od dnia podpisania umowy do dnia r.; b) decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę (dla Zadań) należy uzyskać w termi od dnia podpisania umowy do dnia r. 2.2 w zakresie nadzoru nad realizacją prac wykonywanych w oparciu o wykonane dokumentacje projektowe: okres realizacji od dnia rozpoczęcia realizacji robót stanowiących przedmiot opracowania do ich zakończenia ( dłużej niż 5 lat od dnia podpisania umowy na wykona prac projektowych). VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4 Prezes urzędu zamówień Publicznych Miejscowość: warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: 14 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

15 w VI.4.2) ramach Składa Projektu odwołań Kluczowego (proszę wypełnić pn. pkt "Rozwój VI.4.2 LUB, infrastruktury jeżeli jest to zbędne, turystycznej pkt VI.4.3) Subregionu Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Protest wnosi sie do Zamawiającego. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a że dotyczący postanowień specyfikacji istotbych warunków zamówienia, wnosi się w termi 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stro internetowej. Odwoła wnosi się do Prezesa urzędu zamówień Publicznych w termi 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześ przekazując jego kopię Zamawiającemu. 15 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

16 w VI.4.3) ramach Źródło, Projektu gdzie można Kluczowego uzyskać informacje pn. "Rozwój na temat infrastruktury składania odwołań turystycznej Subregionu Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 07/10/2008 (dd/mm/rrrr) 16 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

17 ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Powiat Żywiecki Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 13 Miejscowość: Żywiec Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Starostwo Powiatowe w Żywcu, Wydział Rozwoju i Strategii, ul. Leśnianka 102, Żywiec, wpj. śląskie Beata Jurasz-Skorupińska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Powiat Żywiecki Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 13 Miejscowość: Żywiec Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Starostwo Powiatowe w Żywcu, Wydział Rozwoju i Strategii, ul. Leśnianka 102, Żywiec, II piętro, pok. nr 24. Beata Jurasz-Skorupińska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Powiat Żywiecki Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 13 Miejscowość: Żywiec Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, Żywiec, parter, Biuro Informacji - pok. nr 15. Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): 17 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

18 18 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

19 ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Zada nr 1. 1) KRÓTKI OPIS Zada nr 1. Powiatowe Szkolne Schronisko w Żywcu: parking o wymiarach 20m x 50m dla samochodów osobowych i autokarów; wybrukowa ścieżki i placów o łącznej powierzchni 640 m2 wokół obiektów PSSM; zagospodarowa terenów rekreacyjno-sportowych poprzez budowę boiska do kometki o wymiarach 13,4m x 6,1m; dwóch torów do Pentque (boules) o wymiarach jednego toru 15m x 4m; placu do mini golfa o powierzchni 400m2; wykona wiaty z kręgiem na grill i ognisko wyposażonej w ławki do siedzenia dla grup 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe) LUB Zakres: między a Waluta: PLN Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 31/03/2009 (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 19 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

20 ZAŁĄCZNIK B (2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Zada nr 2. 1) KRÓTKI OPIS Zada nr 2. Powiatowe Szkolne Schronisko Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickuli: a) budowa parkingu z kostki brukowej o powierzchni 200m2 wokół ośrodka; droga wewnętrzna asfaltowa z podbudową o powierzchni 120m2; chodniki z kostki brukowej 60m2 oraz boisko trawiaste o powierzchni 400m2 ;zagospodarowa miejsca na ognisko powierzchnia 30m2, b) Projekt adaptacji budynku Schroniska w Nickuli: adaptacja pomieszczeń o łącznej powierzchni 122,49m2 na: salę wykładową (50,87m2), salę ekspozycyjną (29,84m2) i WC z umywalniami (41,78m2); wyposaże Sali wykładowej i ekspozycyjnej (gabloty, stoliki, krzesła) 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe) LUB Zakres: między a Waluta: PLN Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) 31/03/2009 (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 20 / 25 SIMAP2_Zielinski :41 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_ZespolSzkolnr1 01/08/2011- ID:2011-107220 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID:2011-046363 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 1/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID:2009-125491 Formularz standardowy 2 PL zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo