SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 zał. 1 OPZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont elewacji budynku administracyjnego RDW Jakubowice Proszowice, Jakubowice 75. Data: Wrzesień 2011r. 1

2 Spis treści: 1.Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne 2.Szczegółowa specyfikacja techniczna SST 2

3 Specyfikacja techniczna ST WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania: Remont elewacji budynku administracyjnego RDW Jakubowice Proszowice, Jakubowice Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Przekazanie placu budowy. Zamawiający przed rozpoczęciem robót przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Zgodność robót z dokumentacją. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją SST. Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonych w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 3

4 aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Pozyskiwanie materiałów. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych materiałów zastosowanych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót Sprzęt i narzędzia. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz będzie on zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania Certyfikaty i deklaracje. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje tylko te materiały, które posiadają: 1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : - Polską Normą lub - Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 3) spełniają wymogi SST Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają obowiązkowemu odbiorowi przez i inspektora nadzoru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów, które w 4

5 dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Końcowe zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez powiadomienie na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów powykonawczych Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót (obiektu) z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt

6 6

7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Remont elewacji budynku administracyjnego RDW Jakubowice Proszowice, Jakubowice Roboty budowlane Izolacja cieplna Tynkowanie Roboty malarskie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji zadania: Remont elewacji budynku administracyjnego RDW Jakubowice Proszowice, Jakubowice Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem : - remontu elewacji oraz zabezpieczeniem placu budowy na czas wykonywania robót (wyznaczenie strefy niebezpiecznej, daszki ochronne, itp.) Zakres robót objętych specyfikacją. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej specyfikacji. Wykonanie ocieplenia budynku metodą lekko - mokrą z zastosowaniem styropianu o gr. 10 cm, wykonanie zewnętrznego tynku akrylowego barwionego w masie na siatce o strukturze typu baranek, wymianę parapetów zewnętrznych, wykonanie obróbki górnego ofasowania budynku Określenia podstawowe. Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 7

8 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót są podane w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z: wykonanie w ramach zadania remontu ofasowaniu budynku odcięcie zbędnej obróbki blacharskiej, deklowanie płytą OSB przestrzeni pomiędzy górną krawędzią ścian i dachem, wykonanie remontu elewacji budynku docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm oraz wykonanie tynku akrylowego, barwionego w masie o strukturze typu baranek, kolor i wielkość ziaren do uzgodnienia z Zamawiającym, montaż 2 dodatkowych rur spustowych z podłączaniem do systemu odprowadzającego wodę deszczową od budynku poprawienie orynnowania budynku regulacja spadków wymiana parapetów zewnętrznych dopasowanie odpowiedniej szerokości parapetu, kolor parapetów do uzgodnienia z Zamawiającym, Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość tych robót oraz ich zgodność z umową, z wymogami tej SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zamawiającego ( zarządzającego realizacją umowy, Inspektora Nadzoru ). 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzajów podano w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Docieplenie ścian Należy zastosować jeden z licznych systemów do metody "lekkiej" ocieplania budynków, objętej instrukcją ITB nr 334/ "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków". Metoda ta polega na mocowaniu do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (w postaci płyt styropianowych), warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i ewentualnie, dodatkowe łączniki mechaniczne, czyli kołki plastikowe. 8

9 Styropian: - płyty styropianowe odmiany PS-E FS 15 o grubości 10 cm. Klej: - zaprawa klejąca przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. Musi mieć zastosowanie do typowych podłoży takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Powinien się nadawać również na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Elementy uzupełniające: - elementami uzupełniającymi systemu są: kołki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek elewacji. Siatka - siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie Materiał gruntujący - materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 2.3 Rynny i rury spustowe - wykonane z PCV 2.4 Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne - do obróbek blacharskich stosować blachy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 2.5 Tynki - akrylowe typy baranek na siatce, barwione w masie, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 9

10 2.6. Płyty OSB (PN-EN 300:2007) - grubość 18 mm 2.7 Użyte wyroby mają posiadać wymagane przepisami świadectwa dopuszczenie do stosowania w budownictwie : - aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej, - deklarację zgodności wystawioną przez producenta wyrobu, - atesty o niepalności i trudno zapalności Zalecenia dodatkowe. Wszystkie powyższe materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt niezbędny do wykonywania robót. Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy (inspektorem nadzoru). Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w punkcie 1.3. Ogólnej specyfikacji technicznej, powinien wykazać się możliwością korzystanie z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport materiałów. 1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne środki transportu. 2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 10

11 5. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 6. Materiały powinny być transportowane w sposób zabezpieczający przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem, zawilgoceniem lub zniszczeniem, określony w instrukcji opracowanej przez producenta. 7. Podczas transportu rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy, gdyż niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia. 9. Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia. 10. Blachy i elementy blaszane należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Zasady ogólne wykonania robót. A. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać metodą bez spoinową z użyciem styropianu o grubości 10 cm, ułożenie warstwy siatki na ścianach i wykonanie tynku akrylowego tupu baranek barwionego w masie (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). B. Obróbki blacharskie oraz roboty dekarskie i dachowe wykonać w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody z dachu oraz uszczelnienie ścian i dachu Zasady wykonywania poszczególnych robót Roboty rozbiórkowe. Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Należy pozostałe sąsiednie pomieszczenia zabezpieczyć parawanami z folii lub z innych materiałów przed kurzem rozbiórkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstały z rozbiórek należy natychmiast usunąć z budynku i wywieźć. 11

12 Ocieplenie ścian zewnętrznych. Wykonując ocieplenie ścian zewnętrznych roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace ociepleniowe należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie wchłaniających). Zamontować listwy cokołowe. Zaprawę klejową nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Kleić płyty styropianu, mocować mechanicznie - kołkami. Czas schnięcia zależny jest od temperatury i wilgotności względnej (przy temperaturze +20 C i 65% względnej wilgotności powietrza następny proces technologiczny może nastąpić po godzinach). Uskoki pomiędzy płytami zeszlifować. Powierzchnie elementów styropianowych nie powinny być narażone na dłuższe, bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Nałożyć masę zbrojącą na pełną powierzchnię podłoża, wcisnąć siatkę z włókna szklanego, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlować do uzyskania równej powierzchni. Tkanina musi być całkowicie zatopiona ( może "przeświecać", nie może jednak wystawać z powierzchni). Styki tkaniny układać na zakład 5-10 cm. Szczególną uwagę zwrócić na wykończenie szczelin dylatacyjnych, ościeży okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania ślusarki, blacharki. W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojącej nanieść pod tynk powłokę gruntującą. Tynk nakładać bez zakładki pacą ze stali nierdzewnej (nakładanie w polach między dylatacjami budynku, między fragmentami elewacji o różnym sposobie wykończenia). Strukturę tynku uzyskuje się przy Użyciu pacy plastikowej lub drewnianej. Tynk jest całkowicie suchy po ok. 2 tygodniach Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do grubości ścian. Obróbki te powinny wystawiać poza lico ściany i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki blacharskie należy mocować w sposób zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian. Mocowanie blachy wykonać kołkami mocującymi (bądź specjalistycznym klejem), których wkręty posiadają odpowiednie kołnierze zapewniające szczelność przed wodami opadowymi. Przed wkręceniem kołków otwory w opierzeniu zabezpieczyć farbą przeciwrdzewną. 12

13 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru robót Budowlano-Montażowych Inne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót (kontrola końcowa). 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Podstawą dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi są : m2 - płyt styropianowych, m2 - obróbki blacharskie, m2 - roboty malarskie, mb - montaż rynien i rur spustowych, mb instalacja odgromowa Ilości obmiarowe sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru. 8. ODBIORY ROBÓT 1. Ogólne zasady odbiorów robót podano w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 2. Odbiór robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót: a) przy odbiorze robót elewacyjnych (ocieplających) należy sprawdzić: - równość ułożenia płyt styropianowych 13

14 - prawidłowość przyklejenia siatki i równomiernego nałożenia tynku mineralnego tak by nie były widoczne miejsca łączenia się płyt. - równomierne nałożenie farby b) Przy obiorze obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych należy sprawdzić: - prawidłowość połączeń poziomych i pionowych, - mocowanie obróbek, rynien i rur spustowych, - prawidłowość spadków rynien, - szczelność połączeń rur spustowych. 3. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 8.2 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, - w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania należy zdemontować wadliwe elementy i zamontować elementy spełniające stosowne wymagania (wyżej wymienione). 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI Zasady dokonywania płatności podano w umowie zawartej na realizację zadania pod nazwą Remont elewacji budynku administracyjnego RDW Jakubowice Proszowice, Jakubowice PRZEPISY ZWIĄZANE - PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Terminologia. - PN-61/b Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowanej.wymagania i badania techniczne przy odbiorze. - PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. - PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. - PN-69/B Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 14

15 - PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-65/B Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. - PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. - PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie. - PN-85/B Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. - PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. - PN-EN Kruszywa do zapraw. - PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. - PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności. - PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. - PN-EN Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. lipiec 2002 Terminologia - PN,-62/B Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-91/B Farby do elewacji i budynków. Wymagania i badania. - PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. - PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. - PN-ISO :199 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. - PN-86/B Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. Wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osób posiadających państwowe uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie. Całość prac wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa i przepisami BHP. 15

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48 655202698 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Remont łazienki na parterze w Katolickim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Adres zadania: Łomża ul. Sadowa 12 SPIS TREŚCI ST-00.00.00.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo