Pojęcie, klasyfikacje i ograniczanie wielkości długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcie, klasyfikacje i ograniczanie wielkości długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego"

Transkrypt

1 Dr Michał Bitner Pojęcie, klasyfikacje i ograniczanie wielkości długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego 1. Państwowy dług publiczny wg ufp a definicje długu publicznego w prawie wspólnotowym 1.1. Definicja długu publicznego we wspólnotowym systemie rachunków narodowych (European System of Accounts - ESA 95) [Definicja statystyczna] W ESA 95 brak jest jakichkolwiek szczególnych postanowień odnoszących się wprost do długu publicznego. Pojęcie to może być zatem jedynie pośrednio wyinterpretowane z konstrukcji systemu, zgodnie z jego postanowieniami dotyczącymi poszczególnych sektorów instytucjonalnych, a zwłaszcza sektora rządowego (general government), jak również postanowieniami dotyczącymi zobowiązań finansowych oraz zasad ich wyceny. Stosownie do tych zasad, zobowiązania rządowe powinny być wykazywane w rachunkach narodowych według ich wartości rynkowej w bilansie sektora rządowego opracowywanym na koniec każdego okresu obrachunkowego ( 7.01w zw. z 1.51). Z przedmiotowego punktu widzenia do długu sektora rządowego należy zatem zaliczyć wszystkie zobowiązania finansowe zaciągane przez jego jednostki, a w szczególności: gotówkę i depozyty (AF.2), papiery wartościowe inne niż akcje (AF.3), w tym również finansowe instrumenty pochodne (AF.34), pożyczki (AF.4) oraz rachunki do zapłacenia (accounts payable - AF.7), jak również w niektórych przypadkach i w niewielkim zakresie akcje i inne dokumenty właścicielskie (AF.5) oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (AF.6). Zobowiązaniom losowym (contingent liabilities), mającym zawsze określony odpowiednik w aktywach, ESA 95 poświęca odrębny ustęp, definiując je jako umowne porozumienia, które ustanawiają określone warunki, które muszą być spełnione, żeby transakcja finansowa doszła do skutku. W większości przypadków, a zawsze w przypadku zobowiązań z tytułu gwarancji, owe aktywa i odpowiadające im pasywa nie są uwzględnianie w systemie. Nie znaczy to jednak, że przepływy pieniężne wynikające z zobowiązań z tytułu gwarancji (poręczeń) nigdy nie będą wliczane do pojęcia długu. ESA 95 zalicza bowiem do kategorii pożyczki (AF4) także pożyczki spłacane w wykonaniu gwarancji (poręczeń). Prawo europejskie nie zalicza zatem niewymagalnych zobowiązań wynikających z poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarby państw członkowskich do długu publicznego. Należy podkreślić, że do kategorii pożyczki (AF4) zostały zaliczone także zobowiązania wynikające z leasingu finansowanego (jako imputed loan zobowiązanie zbliżone charakterem do pożyczki). 1

2 1.2. Definicja długu publicznego dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu (EDP) [Definicja dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu] Druga funkcjonująca w prawie wspólnotowym definicja długu publicznego sformułowana została dla potrzeb stosowania art. 126 Traktatu oraz kryteriów konwergencji finansowej państw członkowskich. Zawarte w Protokole nr 20 określenia stosowanych w traktacie pojęć mają charakter blankietowy. Dług sektora rządowego został mianowicie określony jako całkowity dług brutto według wartości nominalnej ustalony na koniec roku i skonsolidowany w ramach sektora rządowego (sektora general government w rozumieniu ESA 95). Protokół nie definiuje zatem zakresu samego pojęcia długu. Należy jednak zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od ESA 95 nakazuje obliczanie długu według wartości nominalnej, a nie rynkowej. Precyzyjnej interpretacji pojęcia długu dokonała Rada Europejska w regulacji No 3605/93 dotyczącej wykonania postanowień Protokołu, odwołując się do konwencji obliczeniowych stosowanych w ESA (w związku z opracowaniem ESA 95 i jego włączeniem do prawa wtórnego, Rada Europejska wydała w 2000 r. nową regulację dotyczącą stosowania Protokołu). Komisja nawiązała do sformułowania protokołu, wyjaśniając równocześnie termin skonsolidowany, tzn. zdefiniowała dług jako dług sektora rządowego według wartości nominalnej, istniejący w ostatnim dniu roku, z wyłączeniem pasywów, którym odpowiadają aktywa utrzymywane przez podmioty sektora rządowego. Uściśliła również, że na dług składają się pasywa sektora rządowego (S13) w trzech kategoriach: gotówka i depozyty (AF2), papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF33) oraz pożyczki (AF4), w znaczeniu, które pojęciom tym nadaje ESA 95. Konsekwencją stosowania ujęcia nominalnego długu jest określanie poziomu zadłużenia w walutach obcych po przeliczeniu na walutę krajową po kursie bieżącym Koncepcja pożyczki przypisanej (imputed loan) Dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu, dług sektora ogólno-rządowego definiowany jest poprzez wymienienie składających się nań pasywów należących do trzech kategorii: gotówka i depozyty (AF2), papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF33) oraz pożyczki (AF4), w znaczeniu, które pojęciom tym nadaje ESA 95. Kategoria pożyczki obejmuje transakcje dotyczące pożyczek, czyli aktywów finansowych powstających wtedy, gdy pożyczkodawcy (creditors) pożyczają środki dłużnikom, bezpośrednio lub za pośrednictwem brokerów, co może być poświadczone dokumentami nie będącymi przedmiotem obrotu (non-negotiable documents) lub może nie być poświadczone dokumentami (5.69). Pożyczki charakteryzują się zasadniczo następującymi cechami: (a) warunki pożyczki są albo ustalone przez instytucję finansową udzielającą pożyczki albo negocjowane przez pożyczkodawcę i dłużnika bezpośrednio lub za pośrednictwem brokera; (b) inicjatywa zaciągnięcia pożyczki należy w typowych przypadkach do pożyczkobiorcy; (c) pożyczka jest długiem bezwarunkowym, który musi być spłacony w terminie spłaty (at maturity) i jest oprocentowany (5.70). Kategoria AF. 4 obejmuje m.in.: leasing finansowy i transakcje hire-purchase, pożyczki służące finansowaniu kredytów handlowych, nie obejmuje zaś pozostałych należności/zobowiązań (AF.7) włącznie z kredytami handlowymi i zaliczkami (AF. 71). Kategoria pozostałe należności/zobowiązania (AF.7) obejmuje wszelkie transakcje, których przedmiotem są pozostałe należności/zobowiązania, czyli roszczenia finansowe (financial claims) powstające jako odpowiednik (counterpart) transakcji finansowej lub 2

3 niefinansowej w przypadkach, w których istnieje różnica w czasie między transakcją a odpowiadającą jej płatnością (5.120). Kategoria ta obejmuje zatem transakcje mające za przedmiot roszczenia finansowe wynikające z przyspieszonej lub opóźnionej płatności za transakcje dobrami lub usługami. Kategoria AF.7 składa się z dwóch podkategorii: kredytów handlowych (kupieckich) i zaliczek (trade credit and advances - AF.71) oraz pozostałych należności/zobowiązań z wyłączeniem kredytów handlowych i zaliczek (5.123). Subkategoria AF.71 obejmuje wszelkie transakcje dotyczące kredytów handlowych i zaliczek, czyli roszczeń finansowych powstających jako bezpośrednie udzielenie kredytu (direct extension of credit) przez dostawców i kupujących w transakcjach na dobrach i usługach, jak również zaliczki za roboty w trakcie wykonywania lub które mają być rozpoczęte oraz inne transakcje związane z powyższymi. Sub-kategoria AF.71 obejmuje m.in. (5.125): a) roszczenia finansowe związane z dostarczaniem dóbr i usług, gdzie płatność nie miała miejsca; b) kredyty handlowe akceptowane (przejmowane) przez przedsiębiorstwa factoringowe (factoring corporations) z wyjątkiem, gdy uznawane są za pożyczkę (loan). ESA 95 dopuszcza zatem możliwość potraktowania kredytów handlowych jako pożyczek w przypadku ich przejmowania przez przedsiębiorstwa factoringowe, nie udzielając jednak żadnych wskazówek co do okoliczności, w których rekwalifikacja może nastąpić. Jak już wspomniano kategoria pożyczki obejmuje m.in. transakcje leasingu finansowego, któremu poświęcony jest aneks II oraz wiele paragrafów ESA 95. Leasing finansowy jako alternatywa w stosunku do korzystania ze środków pożyczkowych jest umową, która kieruje zasoby finansowe do leasingobiorcy. Korzystający nabywa uprawnienie do korzystania z określonego składnika aktywów (z reguły trwałych), zobowiązując się do okresowych płatności rozłożonych w czasie. Konstytutywną cechą leasingu finansowego jest faktyczne (nie zaś prawne) przeniesienie wszystkich ryzyk i korzyści związanych z własnością z finansującego na korzystającego. Okres leasingu pokrywa co najmniej większość okresu ekonomicznej używalności składnika aktywów. Korzystającemu przysługuje często prawo nabycia przedmiotu leasingu za określoną cenę. Finansujący nie oferuje napraw ani utrzymania. Zwykle przedmiot leasingu jest wybierany przez korzystającego i dostarczany mu bezpośrednio przez producenta lub sprzedawcę. Rola finansującego jest zatem czysto finansowa. W związku z tym przyjmuje się, że finansujący udziela leasingobiorcy pożyczki (imputed loan) w wysokości ceny nabycia przedmiotu leasingu, która następnie jest spłacana przez leasingobiorcę w formie okresowych płatności (ESA 94 par. 4.48). Płatności te obejmują zarówno spłatę kapitału, jak i odsetki. Stopa procentowa od przypisanej pożyczki określana jest w oparciu o relację całkowitej kwoty wszystkich płatności w okresie umowy do ceny nabycia przedmiotu leasingu. Należy podkreślić, że składnikiem pasywów finansowych ujmowanych na rachunku finansowym jest kwota kapitału ; płatności odsetkowe związane z leasingiem finansowym ujmowane są na rachunku pierwotnej dystrybucji dochodów, wpływają zatem na wynik sektora (net lending/net borrowing). Przedstawiona powyżej koncepcja przypisanej pożyczki (imputed loan) wykorzystana została w ESA 95 do określenia skutków ekonomicznych transakcji hire purchase (bliźniaczo podobnych do transkacji występujących także w obrocie pod nazwą closed-end leasing), w których sprzedawca w zamian za uzgodnione przyszłe płatności wydaje przedmiot transakcji nabywcy, choć przedmiot ten pozostaje własnością sprzedawcy do czasu uiszczenia przez nabywcę wszystkich określonych w umowie płatności. Uogólniając można stwierdzić, że koncepcja przypisanej pożyczki znajduje zastosowanie we wszystkich przypadkach (z wyłączeniem pozostałych zobowiązań AF.7), w których dana jednostka instytucjonalna staje się w sensie ekonomicznym właścicielem określonego składnika majątkowego (który w związku z tym powiększa aktywa tej jednostki), którego nabycie finansowane jest przez płatności rozłożone w czasie. Jedną z 3

4 najważniejszych egzemplifikacji zastosowanie koncepcji przypisanej pożyczki jest finansowanie określonych aktywów w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Problematyka ta jest przedmiotem odrębnego wykładu Koncepcja państwowego długu publicznego [Pojęcie państwowego długu publicznego] Ustawa o finansach publicznych formułuje definicję państwowego długu publicznego różniącą się zarówno od definicji ESA 95, jak i od definicji dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu. Stwarza to ryzyko powstania niespójności przepisów prawa krajowego, których przykładem była do niedawna regulacja zasad określających wpływ ryzyk związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym na poziom długu publicznego i deficytu publicznego. Ustawa ta definiuje pojęcie długu publicznego, wymieniając jego potencjalne źródła. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; zaciągniętych kredytów i pożyczek; przyjętych depozytów; wymagalnych zobowiązań: (a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, (b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem. Tymczasem według reguł prawa wspólnotowego rachunki do zapłacenia (AF.7) nie stanowią składnika długu obliczanego dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu, choć zaliczane są do pasywów finansowych i powiększają rozmiary deficytu (net lending). Należy pamiętać, że pomimo niefortunnego użycia określenia państwowy, chodzi o zobowiązania wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostek podsektora samorządowego. [Recepcja idei pożyczki przypisanej do prawa polskiego] Począwszy od rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, rozporządzenia wykonawcze do ustawy (obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r.) stanowią, że tytuły dłużne zaliczane do długu publicznego obejmują kredyty i pożyczki, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Kategoria kredyty i pożyczki zbliża się zatem do kategorii pożyczki (AF. 4) w ESA 95. W doktrynie podnosi się uzasadnione wątpliwości dotyczące niekonstytucyjności powyższego rozporządzenia, jak i zwraca się uwagę na zabiegi interpretacyjne, do których trzeba się uciec, aby zapewnić jego spójność z innymi normami prawa finansowego (np. problem wykładni normy wyrażonej w przepisie art. 89 ustawy o finansach publicznych). Wzmiankowane zarzuty i uwagi pozostają wciąż aktualne. [Klasyfikacje instrumentów zaliczanych do długu JST] 4

5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego klasyfikuje instrumenty (tytuły) dłużne wg przedmiotu, okresu zapadalności oraz rodzaju wierzyciela. Pierwsze kryterium prowadzi do następującej klasyfikacji: 1) papiery wartościowe, inne niż akcje, z wyłączeniem praw pochodnych, dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 2) kredyty i pożyczki, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, 3) przyjęte depozyty, rozumiane jako zobowiązania wynikające z przyjętych przez jednostkę sektora finansów publicznych depozytów, będących środkiem finansowania potrzeb danej jednostki, w szczególności spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki, 4) zobowiązania wymagalne, rozumiane jako bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Drugie kryterium stosowane do papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - polega na wyodrębnieniu tytułów krótko- i długoterminowych (o pierwotnym terminie wykupu względnie zapłaty dłuższym niż rok). Trzecie kryterium prowadzi do wyodrębnienia długu krajowego i długu zagranicznego. [Dług publiczny - wartość nominalna] W związku z tym, państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami sektora finansów publicznych, ustawa określa pojęcie wartości nominalnej dla poszczególnych tytułów długu. Wartość nominalna obligacji jest zgodnie z ustawą o obligacjach jednym z podstawowych atrybutów tego rodzaju papierów wartościowych: zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 lit. 4 tej ustawy, obligacja powinna zawierać w szczególności wartość nominalną. Wartością nominalną zaciągniętej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania jest natomiast kwota świadczenia głównego, należna do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania. W przypadku zobowiązań indeksowanych lub kapitalizowanych, wartością nominalną jest suma początkowej wartości nominalnej oraz przyrostu kapitału, wynikającego z indeksacji lub kapitalizacji, naliczonego na koniec okresu sprawozdawczego. Więcej o obliczaniu wartości nominalnej w rozdziale Sposoby finansowania deficytu budżetu JST [Formy finansowania deficytu budżetu JST] Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 8 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, dla potrzeb finansowania nakładów inwestycyjnych społeczności lokalne powinny mieć dostęp do krajowego rynku kapitałowego, w granicach określonych prawem. Swoboda tego dostępu uwarunkowana jest wieloma czynnikami o charakterze normatywnym, instytucjonalnym, jak również faktyczną możliwością korzystania przez samorządy lokalne z określonych instrumentów finansowych. Zasadniczą normatywną przesłanką istnienia dostępu jednostek samorządowych do rynku kapitałowego jest brak zasady równowagi budżetowej w odniesieniu do planów finansowych uchwalanych na szczeblu lokalnym. Z kolei możliwość generowania deficytów wymaga ustalenia dopuszczalnych źródeł ich pokrywania, nie zaliczanych do zwykłych dochodów budżetu (tzw. wpływy pod kreską, w krajowej 5

6 rachunkowości budżetowej nazywane przychodami). Ufp przewiduje następujące sposoby finansowania deficytów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego: sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (poprawniej byłoby mówić o wpływach z emisji papierów wartościowych); zaciąganie kredytów; zaciąganie pożyczek; uzyskiwanie wpływów z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; przeznaczanie na ten cel nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego oraz wykorzystywanie tzw. wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Trzy z wymienionych źródeł finansowania deficytów wpływy z emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek - należą do przychodów o charakterze zewnętrznym. Należy podkreślić, że owe klasyczne instrumenty długu publicznego mogą służyć nie tylko finansowaniu deficytów, lecz także pokryciu występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu, rolowaniu długu, czyli spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (finansowanie rozchodów, należących podobnie jak przychody do przepływów pod kreską ), jak również wyprzedzającemu finansowaniu działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z orzecznictwa: Podstawowym źródłem informacji stanowiących podstawę obliczenia aktualnego stanu wolnych środków budżetu jest przede wszystkim bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pomocniczo także sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok. Na podstawie wstępnego rozliczenia roku ubiegłego, miasto ma możliwość ustalenia kwoty posiadanych wolnych środków, które może wprowadzić do budżetu w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych (ukrio w Bydgoszczy z Nr VI/19/2011). Zaplanowanie w latach deficytu budżetu nastąpiło bez określenia sposobu jego sfinansowania, natomiast zaplanowanie nadwyżek w latach nastąpiło bez jednoczesnego wskazania ich rozdysponowania. Brak określenia sfinansowania deficytu budżetu w latach oraz nadwyżek w latach bez jednoczesnego wskazania ich rozdysponowania w sposób istotny narusza postanowienia art. 226 ust. 1 pkt 4 u.f.p. (ukrio w Rzeszowie z Nr VIII/1550/2011). [Możliwość zaciągania zobowiązań tworzących klasyczny dług publiczny; art. 89, art. 90] Jak już była o tym mowa, dług publiczny JST tworzą zarówno klasyczne instrumenty dłużne: kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe, jak i niektóre kategorie zobowiązań wymagalnych. O ile pozostałe zobowiązania zaciągane są zgodnie z przepisami ogólnymi, zobowiązania tworzące klasyczny dług publiczny podlegają szczególnej regulacji. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (a właściwie niedoboru) budżetu; kredyty i pożyczki (papiery wartościowe) zaciągnięte (wyemitowane) z przeznaczeniem na ten cel, podlegają spłacie (wykupowi) w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane finansowanie planowanego deficytu budżetu; 6

7 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z orzecznictwa: Zaplanowanie przychodów na wydatki przy planowanej nadwyżce budżetowej wykracza poza granice wyznaczone normą z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (ukrio w Warszawie z Nr 315/K/10; ukrio w Łodzi z Nr 31/131/2011). Ustalenie w załączniku do uchwały budżetowej kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie przekraczającej planowany deficyt budżetu oznacza zaplanowanie tych kredytów, pożyczek i obligacji na inne cele niż określone w ar. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (ukrio w Warszawie z Nr 146/K/11). Jeśli kwota zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację wydatków inwestycyjnych przekracza kwotę planowanego deficytu budżetu dochodzi do naruszenia dyspozycji art. 217 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ufp (ukrio w Warszawie z Nr 82/K/10). Zaciąganie kredytów na wydatki inwestycyjne może odbywać się tylko w ramach planowanego deficytu budżetu: zaplanowane w budżecie po stronie dochodowo-przychodowej i wydatkowo-rozchodowej powinny zachować wzajemną zgodność (ukrio w Łodzi z Nr 31/131/2011). [Opinia regionalnej izby obrachunkowej; art. 91 ust. 2] Ufp z 2009 r. podobnie jak ustawa wcześniejsza - utrzymuje obowiązek opiniowania zamiaru JST skorzystania z klasycznych form długu przez regionalną izbę obrachunkową. W przypadku ubiegania się przez JST o kredyt lub pożyczkę (z wyłączeniem kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu), a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych (z wyłączeniem emisji na pokrycie przejściowego deficytu), zarząd tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. W literaturze przedmiotu wielokrotnie wskazywano na fakt, że przepis ten jest w istocie źródłem moral hazard na runku instrumentów dłużnych. Regionalne izby obrachunkowe zasadniczo kontrolują bowiem gospodarkę finansową JST na podstawie kryterium legalności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Tymczasem opinia o możliwości spłaty kredytu (pożyczki, wykupu papierów wartościowych) wymaga opracowania prognozy przepływów pieniężnych JST na lata przyszłe. Chociaż więc jest to opinia wydawana przez państwowy organ nadzoru i kontroli, z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego nie powinna być traktowana inaczej niż opinie opracowywane przez podmioty prywatne. Pozytywne opinie RIO nie mogą w żadnym przypadku zastępować ani analizy ryzyka dokonywanej przez potencjalnych kredytodawców, ani analiz opracowywanych przez agencje ratingowe cieszące się zaufaniem rynku. 3. Autoryzacja do zaciągania zobowiązań tworzących klasyczny dług publiczny [Autoryzacja przedmiotowa] 7

8 Przepisy prawa przewidują złożoną autoryzację do zaciągania zobowiązań tworzących klasyczny dług publiczny. Po pierwsze, suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że limit dotyczy także zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu, które podlegają spłacie w roku, w którym zostały zaciągnięte. Określenie limitu tych zobowiązań w uchwale budżetowej stanowi zatem niezbędny element autoryzacji przedmiotowej. Stanowi to wyjątek od ogólnej reguły, zgodnie z którą ujęte w budżecie budżetach jednostek samorządu terytorialnego przychody stanowią tylko prognozy ich wielkości, nie pełnią natomiast funkcji autoryzacyjnej. Z orzecznictwa: Rada gminy, chcąc podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, powinna przed jej podjęciem przyjąć uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na dany rok, planując w niej przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, a także zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 n.u.f.p. określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (ukrio w Gdańsku z Nr 206/g287/K/10). Jeśli uchwała budżetowa gminy na dany rok budżetowy nie zawiera - mimo ustawowego wymogu - tego limitu, to gmina nie może zaciągać kredytów lub pożyczek oraz emitować papierów wartościowych w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2007 r., I SA/Rz 400/07). Ponadto uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu (planowanej nadwyżki) budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu (przeznaczenia nadwyżki), łączną kwotę planowanych przychodów budżetu oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu. Po drugie, w przypadku krótkoterminowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu, podlegających spłacie w roku, w którym zostały zaciągnięte, uchwała budżetowa lub uchwała odrębna powinna określać ich maksymalną wysokość niezależnie od ogólnego limitu, o którym była mowa wyżej (argument oparty na wykładni przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie gminnym, art. 12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym, art. 18 pkt 19 lit. d ustawy o samorządzie województwa). Z orzecznictwa: Zaciągana pożyczka nie stanowi ( ) źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu, a jest związana z występującym w ciągu roku przejściowym deficytem budżetu. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, m.in. dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta. Do zadań wójta, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy, należy zaś wykonywanie budżetu. Wprawdzie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 82 nie posługuje się pojęciem pożyczki lub kredytu krótkoterminowego, a mowa w niej o pożyczce na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, to należy jednak uznać, że ze względu na tożsamość celu pożyczka lub kredyt krótkoterminowy odpowiada obecnie kredytowi lub pożyczce na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Rada Gminy, podejmując uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie, naruszyła zatem ustawowe kompetencje organu wykonawczego do zaciągania pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (uchwała RIO w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2006 r., 19/96/2006, OwSS 2006, nr 4, poz. 118). 8

9 Po trzecie, w przypadku pozostałych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wymagana jest uchwała odrębna. W przypadku długoterminowych kredytów i pożyczek, tzn. innych niż zaciągnięte na pokrycie przejściowego deficytu, teza ta oparta jest na wykładni przepisu art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym (art. 12 pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym, art. 18 pkt 19 lit c ustawy o samorządzie województwa), natomiast w przypadku obligacji na wykładni przepisu art. 19 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym (art. 19 pkt 8 lit. b ustawy o samorządzie powiatowym, art. 18 pkt 19 lit. b ustawy o samorządzie województwa). Zgodnie z przepisami prawa i orzecznictwem organów nadzoru, uchwała ta powinna formę zobowiązania, jego wysokość, okres, cel oraz źródła, z których zostanie ono pokryte. Ten ostatni wymóg wynika z przepisu art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Z orzecznictwa: W 2 uchwały Rady Miasta Ż. zawarto ogólny zapis, iż: zobowiązanie wobec kredytodawcy zostanie pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta, co jest sprzeczne z przepisem art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, który stanowi, że uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. A zatem wypełniając powyższe postanowienie, należy określić źródła dochodów, z których dokonywane będą spłaty rat kredytu (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 lipca 1996 r. XXII/250/96). Zgodnie z przepisem art. 58 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 58 posługuje się wyrugowanym z nowej ufp pojęciem zobowiązań finansowych. Interpretacja tego pojęcia budziła istotne kontrowersje: próby wykładni w duchu prawnobilansowej definicji zobowiązań finansowych nie przyniosły zadowalających rezultatów. [Reprezentacja JST w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych; art. 262] Zasady reprezentacji JST w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych odbiegają od ogólnych zasad podmiotowej autoryzacji do zaciągania zobowiązań. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd (w gminie czynności tych dokonuje wójt, burmistrz, prezydent). Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika JST. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie. W takim przypadku skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i regionalną izbę obrachunkową. 4. Ograniczenia możliwości zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego Przychody pozwalające na zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększają możliwość finansowania potrzeb lokalnych oraz w większym stopniu niż dotacje przyczyniają się do wzrostu efektywności gospodarowania swymi środkami pieniężnymi i zasobami majątkowymi. Dzięki nim mogą być finansowane duże 9

10 projekty inwestycyjne, przekraczające możliwości finansowania z dochodów jednorocznego budżetu jednostki. Z drugiej strony, wiąże się jednak z nimi wiele niebezpieczeństw (możliwość nadużywania tych form finansowania). Ma to szczególne znaczenie w związku z tym, że prawo upadłościowe nie przewiduje możliwości ogłoszenia upadłości jednostek samorządu terytorialnego. Możliwa jest natomiast ich niewypłacalność w przypadku zaburzeń w płynności środków oraz w terminach płatności, choć ma ona zawsze charakter przejściowy (wobec ustawowych gwarancji dochodów samorządowych). W 2001 r. po raz pierwszy pojawił się w praktyce polskiego samorządu problem utraty płynności JST w wyniku zbyt dużego zadłużenia, będącego rezultatem nadmiernych wydatków i niegospodarności władz samorządowych. W związku z tym nowa ufp podobnie jak obowiązująca dotychczas - wprowadza wiele ograniczeń o charakterze ilościowym i jakościowym, zapewniających ochronę wierzycieli i interesu publicznego. Mają one na celu zmniejszenie zbyt wysokiego poziomu zadłużenia samorządów, a tym samym długu publicznego, zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego gwarancji bezpieczeństwa finansowego oraz obniżenie ryzyka i kosztów obsługi długu samorządów, ochrony banków mających siedzibę w kraju i możliwość wstępnej, prewencyjnej kontroli operacji finansowych przez nie dokonywanych. Ograniczenia te mogą dotyczyć zarówno kształtowania przez jednostki samorządowe wykorzystywanych instrumentów finansowych, korzystania z klasycznych form długu, jak i uchwalania budżetów z planowanym deficytem. [Ograniczenia swobody kształtowania instrumentów finansowych; art. 92, art. 93, rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów] Do pierwszej grupy przepisów ostrożnościowych, tzn. przepisów ograniczających swobodę jednostek samorządu terytorialnego kształtowania instrumentów finansowych, należą: nakaz ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia co najmniej raz w roku; skoro podstawową pozycją kosztów obsługi zadłużenia są odsetki, przepis ten zakazuje np. zawierania umów kredytowych z dłuższą karencją w płatności odsetek; ograniczenie dopuszczalnego dyskonta przy emisji papierów wartościowych do 5% ich wartości nominalnej; celem tej regulacji jest jak się wydaje uniemożliwienie obchodzenia pierwszego ograniczenia przez ustalanie bardzo niskiej nominalnej stopy procentowej, co musiałoby prowadzić do odpowiedniego wzrostu dyskonta; 10 zakaz kapitalizacji odsetek, co obejmuje m.in. nakaz zgodności spłat kapitału i odsetek; zakaz zaciągania pożyczek, kredytów oraz emitowania papierów wartościowych (jak również udzielania poręczeń i gwarancji) których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji. Ostatnie z wymienionych ograniczeń dotyczy nie tylko jednostek samorządu terytorialnego, lecz wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, poza Skarbem Państwa. Nowa ufp nie posługuje się już pojęciem zobowiązań finansowych, dla określenia instrumentów, o których mowa w przepisie, wykładnia tego pojęcia nastręczała bowiem wielu trudności. Zamiast tego nowa wersja przepisu wymienia zobowiązania podlegające zakazowi. Ograniczenie powyższe jest równoznaczne z faktycznym zakazem wykorzystywania instrumentów finansowych (kredytów, pożyczek, papierów wartościowych) nominowanych w walucie obcej. Od tego ograniczenia istnieją jednak wyjątki dotyczące zobowiązań finansujących wydatki inwestycyjne, przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów. Według przepisów rozporządzenia obowiązującego obecnie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów

11 publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa), w odniesieniu do kredytów (pożyczek) zakaz nie dotyczy m.in. zobowiązań zaciągniętych w stosunku do: międzynarodowych instytucji finansowych (których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi podpisała umowę o współpracy); banków oraz utworzonych w drodze ustawy osób prawnych ze środków pochodzących z linii kredytowych udostępnionych przez międzynarodowe instytucje finansowe; rządów lub instytucji rządowych państw obcych (na mocy porozumień zawieranych przez Radę Ministrów z właściwym rządem lub instytucją rządową). W odniesieniu do papierów wartościowych zakaz jest wyłączony w przypadku: obligacji o terminie wykupu powyżej roku, emitowanych na międzynarodowych rynkach kapitałowych, pod warunkiem uzyskania przez jednostkę samorządową oceny wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym, wydanej przez agencję ratingową uznaną na rynku kapitałowym, na którym mają być wyemitowane papiery wartościowe. Do tej grupy ograniczeń należy również zaliczyć wynikający z Prawa bankowego nakaz ustalenia w umowie kredytu celu, na który kredyt został udzielony, jak również wynikający z przepisów ustawy o obligacjach, a dotyczący jednostek samorządu terytorialnego, nakaz oznaczenia celu emisji i towarzyszący mu zakaz przeznaczania środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele. [Ograniczenia swobody uchwalania budżetów z deficytem procedury ostrożnościowe; art. 86] Druga grupa norm ostrożnościowych dotyczy ograniczeń możliwości uchwalania budżetów z deficytem. Normy te zakładają wprowadzanie pewnych rygorów w zakresie wyniku budżetów jednostek samorządowych w przypadku zbliżania się stosunku państwowego długu publicznego, czyli długu sektora finansów publicznych do PKB do konstytucyjnej granicy 60% - aż do całkowitego zakazu uchwalania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W stosunku do ustawy obowiązującej dotychczas, nowa ufp istotnie zmienia rygory dotyczące JST Jeżeli stosunek państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto w danym roku ogłoszony przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym RP ( Monitorze Polskim ) do dnia 31 maja roku następnego przekroczy 55% - wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok (tzn. na rok następujący po roku, w którym stosunek długu do PKB został ogłoszony) mogą być wyższe niż dochody tego budżetu powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków europejskich i państw EFTA. Jeżeli natomiast ogłoszona w powyższy sposób relacja długu do PKB wyniesie co najmniej 60% - wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody tego budżetu. [Ograniczenia swobody zaciągania zadłużenia] Do kolejnej grupy ograniczeń należą zakazy przekraczania określonych limitów relacji rocznych płatności związanych z obsługą zadłużenia do planowanych rocznych dochodów budżetu (wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów). Szerzej na temat wskaźnika obsługi zadłużenia w rozdz Wskaźniki obsługi zadłużenia Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. całkowicie zmienia koncepcję wskaźników określających dopuszczalny poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. 11

12 Obowiązujące dotychczas nieprzerwanie od roku 1993 wskaźniki zostaną zastąpione przez jeden wskaźnik o zupełnie odmiennej konstrukcji. W związku z tą gruntowną zmianą oraz skutkami, jakie wywołuje ona dla systemu finansów samorządowych, Przepisy wprowadzające przewidują dość długi okres vacatio legis dla normy określającej nowy wskaźnik. Do roku 2013 włącznie podstawą określenia dopuszczalnych poziomów zadłużenia będą wskaźniki obowiązujące dotychczas, natomiast nowe wskaźniki mają być obliczane i publikowane w wieloletniej prognozie finansowej jedynie dla celów informacyjnych. Od roku 2014 będzie obowiązywał tylko nowy wskaźnik, do którego trzeba będzie dostosować konstrukcje budżetów Wskaźniki obowiązujące do końca 2013 r Konstrukcja wskaźnika obsługi zadłużenia Dwa wskaźniki obowiązujące do końca 2013 r. to tzw. wskaźnik obsługi zadłużenia określony w przepisie art. 169 starej ustawy o finansach publicznych oraz tzw. wskaźnik kwoty zadłużenia uregulowany w przepisie art Zgodnie z art. 169, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: (1) spłat rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w celu finansowania deficytu lub refinansowania długu, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od wszystkich kredytów i pożyczek (także tych zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu [zwanego nieszczęśliwie deficytem]); (2) wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w celu finansowania deficytu lub refinansowania długu, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od wszystkich wyemitowanych papierów wartościowych (także tych wyemitowanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu); (3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Należy zwrócić uwagę na redakcję przepisu definiującego wskaźnik: w mianowniku umieszczono planowane na dany rok dochody. Plan dochodów stanowi integralną część budżetu. Podobnie plan wydatków na obsługę długu (odsetki i dyskonto) oraz plan rozchodów. Przepis ten faktycznie zakazuje projektowania i przyjmowania budżetu, w którym powyższy wskaźnik nie byłby respektowany. Licznik wskaźnika obejmuje zarówno wydatki, jak i rozchody związane z obsługą zadłużenia. Do pierwszej kategorii przepływów pieniężnych należą: odsetki i dyskonto, do drugiej zaś: raty kapitałowe i kwoty wykupu. O ile raty kapitałowe i kwoty wykupu dotyczą tylko długu zaciągniętego w celu finansowania deficytu lub refinansowania długu zaciągniętego wcześniej, odsetki i dyskonto dotyczą także długu zaciągniętego w celu pokrycia przejściowego niedoboru budżetu (nazywanego w przepisie niesłusznie deficytem). Ponadto licznik wskaźnika uwzględnia potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji. Sformułowanie to wymaga szczególnie starannej interpretacji, nie zostało bowiem przez ustawodawcę wyjaśnione, a dotyczy zobowiązań losowych, tzn. zobowiązań, w których spełnienie świadczenia zależy od zaistnienia określonych zdarzeń. Po pierwsze należy stwierdzić, że zakres finansowej odpowiedzialności JST odzwierciedlony we wskaźniku zależy przede wszystkim od konstrukcji samej umowy. Jeśli bowiem zgodnie z umową, w razie opóźniania

13 się dłużnika z płatnością (płatnościami) raty (kwoty wykupu) lub odsetek, jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana do dokonania takich płatności w wysokości i terminach przewidzianych w pierwotnym harmonogramie spłat (harmonogramie umorzenia długu) maksymalną kwotą, która będzie objęta licznikiem wskaźnika, będzie kwota rat (wykupu) i odsetek przypadająca do spłaty w danym roku i objęta poręczeniem lub gwarancją. Po drugie użycie przez ustawodawcę wyrażenia potencjalne spłaty kwot, nie zaś kwoty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji wyraźnie wskazuje na intencję ustawodawcy włączenia do wskaźnika nie tyle sumy kwot, które JST zgodnie z umową musiałaby uiścić, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał, ile takiej sumy skorygowanej o wyniki analizy ryzyka braku płatności dłużnika, którego zobowiązanie zostało objęte poręczeniem (gwarancją). Jeżeli zatem JST po przeprowadzeniu takiej analizy przypisze określonemu dłużnikowi określony współczynnik ryzyka, to potencjalne spłaty kwoty równe będą iloczynowi tego współczynnika i sumy kwot które JST zgodnie z umową musiałaby w danym roku uiścić, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (stanowisko to bywa kwestionowane: według konkurencyjnego poglądu potencjalne spłaty kwot oznaczają kwoty, które JST musiałaby zapłacić, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał). Należy wspomnieć, że ustawa o finansach publicznych z 1998 r. w odniesieniu do poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa posługiwała się pojęciem kwoty przewidywanych wypłat. Pojęcie to zakładało istnienie procesu oceny ryzyka wynikającego z udzielonych poręczeń i gwarancji. Istotnie, proces taki został uregulowany przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji Wskaźnik kwoty zadłużenia W tym przypadku chodzi właściwie o dwa różne, choć zbliżone konstrukcyjnie wskaźniki: pierwszy dotyczy końca roku budżetowego, drugi natomiast każdego kwartału. Zgodnie z przepisem art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Licznik wskaźnika powinien uwzględniać całkowite zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego, ze wszystkich tytułów, obliczone według wartości nominalnej. Mianownik obejmuje natomiast wykonane dochody ogółem w roku budżetowym. Odwołanie się do dochodów wykonanych sugeruje, że kontrola respektowania wskaźnika jest kontrolą ex ante dokonywaną po zakończeniu roku budżetowego, stąd też stosowanie wskaźnika rocznego zostało uzupełnione wskaźnikiem obliczanym dla każdego kwartału: łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki Ustalanie wartości nominalnej zobowiązań [Wartość nominalna zobowiązań; rozporządzenie Ministra Finansów] Wartość nominalną poszczególnych zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do państwowego długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, oblicza się stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartością nominalną wyemitowanych papierów wartościowych jest:

14 (1) kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu; (2) kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, z których zobowiązania finansowe są indeksowane lub kapitalizowane z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego ze sposobu indeksacji lub kapitalizacji danego papieru wartościowego, naliczona na koniec okresu sprawozdawczego (tzn. roku budżetowego dla wskaźnika rocznego, lub kwartału dla wskaźnika kwartalnego). Wartość nominalną zaciągniętych kredytów i pożyczek oblicza się jako kwotę świadczenia głównego z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu, należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania. W przypadku zaciągniętych kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów, z których zobowiązania finansowe są indeksowane lub kapitalizowane należy w wartości nominalnej uwzględnić przyrost kapitału na koniec okresu. Wartość wymagalnych zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń, obejmuje kwotę zobowiązań, których termin płatności minął, a nie są przedawnione ani umorzone, z wyłączeniem odsetek. W przypadku gdy zobowiązania wymagalne są indeksowane lub kapitalizowane, należy uwzględnić przyrost kapitału na koniec okresu. Jeżeli zobowiązania wyrażone są w walutach obcych, ich wartość nominalna podlega przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta), należną do zapłaty, obejmującą również świadczenia uboczne. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, wyrażonego w walucie obcej, przyjmuje się średni kurs walut obcych, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego Wyłączenie stosowania wskaźników Zgodnie z przepisem art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ograniczenia możliwości zaciągania długu wynikające z obowiązku stosowania wskaźników obsługi zadłużenia i kwoty zadłużenia - nie dotyczą kredytów, pożyczek i papierów wartościowych zaciągniętych (wyemitowanych) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami unijnymi. Użycie nieprecyzyjnego sformułowania w związku z umową nie ułatwia interpretacji powyższego wyłączenia, z pewnością jednak nie uzasadnia jego ograniczenia tylko do wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego. Zgodzić się zatem należy z dokonaną przez Ministra Finansów wykładnią, zgodnie z którą wyłączenia z limitu 60% dotyczą długu powstałego zarówno w celu zapewnienia wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego, jak i długu zaciągniętego na sfinansowanie zadania w części podlegającej refundacji (Pismo Ministerstwa Finansów - Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 16 maja 2008 r., ST /WWR/08/729). Ograniczenia wynikającego ze wskaźnika obsługi zadłużenia nie stosuje się ponadto do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków unijnych. Z kolei wyłączenie stosowania wskaźników kwoty długu ograniczone jest czasowo: nie stosuje się go po 14

15 zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków unijnych oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków Wskaźnik obsługi zadłużenia obowiązujący od 2014 r. [Konstrukcja wskaźnika; art. 243 ust. 1 i 2, art. 244] Przepis art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych wyraźnie zwraca uwagę na związek między przestrzeganiem limitu zadłużenia a uchwalaniem budżetu. Stanowi on mianowicie, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja kosztów obsługi zadłużenia do dochodów przekroczy określony wskaźnik. Sama relacja kosztów obsługi zadłużenia do dochodów określana jest tak samo, jak w starej ustawie. Jej licznik obejmuje: (1) spłaty rat kredytów i pożyczek, zaciąganych w celu finansowania planowanego deficytu budżetu, refinansowania długu (czyli spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych), wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak również pożyczek zaciągniętych w państwowych funduszach celowych na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od wszystkich kredytów i pożyczek (także tych zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu [zwanego nieszczęśliwie deficytem]); (2) kwoty wykupu papierów wartościowych emitowanych w celu finansowania planowanego deficytu budżetu, refinansowania długu (czyli spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych), wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak również finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od wszystkich papierów wartościowych (także tych wyemitowanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu [zwanego nieszczęśliwie deficytem]), wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od wszystkich wyemitowanych papierów wartościowych; (3) potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Łączna kwota spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w danej jednostce samorządu terytorialnego nie obejmuje jednak zobowiązań związku współtworzonego przez tę jednostkę, na które jednostka udzieliła gwarancji i poręczeń. Do kwoty tej należy dodać natomiast przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego: w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym; w pozostałych przypadkach - w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem. Pomimo różnej redakcji przepisów starej i nowej ustawy, istota licznika relacji pozostaje niezmieniona: obejmuje on zarówno spłaty kapitału zadłużenia (z wyjątkiem zadłużenia zaciąganego w celu finansowania przejściowego deficytu zadłużenie to powinno być spłacone w tym samym roku, w którym zostało zaciągnięte) w formie kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, jak i płatności odsetkowe od zadłużenia (także zaciąganego na pokrycie krótkoterminowego niedoboru) oraz potencjalne spłaty kwot

DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 ART. 216 UST. 5 KONSTYTUCJI RP Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

DEFICYTY I POTRZEBY POŻYCZKOWE BUDŻETU. dr Teresa Augustyniak-Górna 1

DEFICYTY I POTRZEBY POŻYCZKOWE BUDŻETU. dr Teresa Augustyniak-Górna 1 DEFICYTY I POTRZEBY POŻYCZKOWE BUDŻETU dr Teresa Augustyniak-Górna 1 Deficyt/nadwyżka budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu samorządowego, sektora finansów publicznych 1. Ustawa o finansach

Bardziej szczegółowo

Deficyt/nadwyżka budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu samorządowego, sektora finansów publicznych

Deficyt/nadwyżka budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu samorządowego, sektora finansów publicznych Deficyt/nadwyżka budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu samorządowego, sektora finansów publicznych 1. Ustawa o finansach publicznych zawiera definicje legalne deficytu/nadwyżki: budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Państwowy dług publiczny

Państwowy dług publiczny Państwowy dług publiczny Równowaga finansów publicznych D + P = W + R D Dochody publiczne P Przychody publiczne W Wydatki publiczne R Rozchody publiczne SALDO BUDŻETOWE różnica pomiędzy dochodami a wydatkami

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY NOMINALNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PO WYELIMINOWANIU WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ PDP jest

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Projekt z dnia 11 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku UCBW ALA Nr Wa.243.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: opmn o możliwości spłaty przez Gminę Leoncin kredytu długoterminowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Finanse państwa cz. I. Zadłużenie

Finanse państwa cz. I. Zadłużenie Finanse państwa cz. I Zadłużenie Jedność budżetu Jedność formalna - obowiązek zawarcia budżetu w jednym akcie prawnym. Np. budżet państwa, budżet gminy. Jednosć materialna - środki trafiające do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zasada równowagi budżetowej w tradycyjnym ujęciu określa konieczność wzajemnego dostosowania ogólnej kwoty wydatków budżetowych do ogólnej kwoty

Zasada równowagi budżetowej w tradycyjnym ujęciu określa konieczność wzajemnego dostosowania ogólnej kwoty wydatków budżetowych do ogólnej kwoty Zasada równowagi budżetowej w tradycyjnym ujęciu określa konieczność wzajemnego dostosowania ogólnej kwoty wydatków budżetowych do ogólnej kwoty dochodów. Ścisłe jej przestrzeganie wykluczałoby więc powstawanie

Bardziej szczegółowo

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ w Poznaniu MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 000538521 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r. Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Trzebiechów: kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 GRYFINO 811683965 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA 276255074 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny dr Mateusz Grabiec adwokat w kancelarii Baker & McKenzie Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039 Lp. 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 58 092 814 59 819 505

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki,

1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki, 1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki, 5. Pojęcie deficytu budżetowego, 6. Deficyt budżetowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Ćwiczenia nr 1

WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Ćwiczenia nr 1 WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH Ćwiczenia nr 1 Czym jest pieniądz? ogólnie ujmując, pieniądz to środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań; wymyślenie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2016-2022 Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Nur sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul. Drohiczyńska 2 07-322 NUR Numer

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa Budżet Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Projekt Ustawy budżetowej Ustawa budżetowa Wieloletni Plan Finansowy Państwa 1. Brak definicji legalnej Wieloletniego Planu Finansowego 2. Wieloletni Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/P /2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 1/P /2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku Uchwała Nr 1/P /2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2018 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST 1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST Opracowanie budżetu JST Podstawa opracowania budżetu JST: materiały planistyczne,

Bardziej szczegółowo