Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca:"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie. dz. nr 19 obręb INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY: ARCHITEKTURA: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola al. Solidarności 90, Warszawa Woźnicki Zdanowicz architekci Al. Niepodległości 157 m Warszawa arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04 arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr. MA/010/06 Branża: Budowlana Kody CPV: Roboty budowlane w zakresie budynków WARSZAWA, marzec 2012.

2 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie. b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem robót budowlanych jest remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie. Zakres robót dotyczy wyłącznie zewnętrza budynku. Prace dotyczą elewacji C, D, E, F, G Zakres robót obejmuje: Remont tynków oraz detali architektonicznych elewacji Remont elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu Wymianę rynien i rur spustowych Wymianę części obróbki blacharskiej c) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn , w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 2. Ze względu na przeznaczenie budynku podlegającego remontowi jak i przewidziany zakres robót, prace trzeba wykonywać w okresie, kiedy liceum jest czynne. 3. Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z kierownictwa obiektu. 4. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem uczniów, pracowników i innych użytkowników obiektu. 5. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników innych użytkowników obiektu. 6. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 7. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją liceum. 8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. Dokumentacja powykonawcza 1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. d) Teren budowy: Organizacja robót budowlanych 1. Prace będą się odbywać na terenie liceum. Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez dyrekcję liceum

3 3. Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. Ochrona środowiska 1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami rozprzestrzenianie hałasu możliwość powstania pożaru Warunki bezpieczeństwa pracy 1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia rejonu prac remontowych lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostępem pracowników obiektu i innych niepowołanych osób. 3. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika. Ponadto wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Użytkownika obiektu w związku z prowadzonymi robotami. 6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 7. Ochrona przeciwpożarowa 8. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

4 9. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 10. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 1. Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego podwórza przed liceum lub w pomieszczeniach liceum niepodlegających remontowi. 2. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu. Warunki dot. organizacji ruchu 1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji ruchu. Ogrodzenie 1. Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu. 2. W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na podwórzu przed liceum należy zabezpieczyć przed dostępem uczniów i innych osób. Zabezpieczenie chodników i jezdni 1. Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. e) Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kod: Roboty budowlane w zakresie budynków f) Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wymagania ogólne. 2. MATERIAŁY właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli jakości. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne. Tynk mineralny renowacyjny kleje montażowe Kołki i elem. mocujące Masa bitumiczna Zaprawy wypełniające i uszczelniające Kołki rozporowe do muru i betonu z wkrętami. Farba silikatowa. Kratki stalowe i kątowniki Kraty stalowe Parapety i obróbki blacharskie Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału - 4 -

5 o takich samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny) jednak po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiały powinny posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy. Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie placu budowy i jej zaplecza. O ile nie określono poniżej, dane techniczne poszczególnych materiałów są opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) Stal prętów, kształtowników i belek: powszechnego stosowania, niskostopowa konstrukcyjna wg PN-88/H-84020, znak StOS 3. SPRZĘT I MASZYNY wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 4. ŚRODKI TRANSPORTU Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. REMONT TYNKÓW Remont tynku Oczyścić elewację z pozostałości instalacji odgromowej, haków, gwoździ i innych metalowych elementów (wg projektu) Dokładnie opukać całą elewację. Luźne fragmenty tynku usunąć. Usunąć też uszkodzone fragmenty tynków zawilgocone czy odparzone (ok. 60%). Ściany oczyścić do uzyskania czystej, równej powierzchni. Istniejące powłoki malarskie i tynki należy usunąć co najmniej 80 cm poza strefę zawilgocenia lub zasolenia. Należy skuć zmurszałe fragmenty murów odsłaniając nośne podłoże, a zwie

6 trzałe spoiny usunąć na głębokość 20 mm. Ślady wykwitów solnych trzeba usunąć szczotkami stalowymi Ubytki zaprawy pomiędzy cegłami uzupełnić. Po oczyszczeniu podłoża, należy wykonać zabiegi odgrzybiające, np. przy użyciu płynu Ceresit CT 99. Przed użyciem preparatu należy go rozcieńczyć wodą (1 cz. CT 99 na 2 części wody), a uzyskanym roztworem malować zaatakowane miejsca przy użyciu pędzla Kratki wentylacyjne na wylotach wentylacji z pomieszczeń zdemontować i zastąpić nowymi ze stali ocynkowanej powlekanej, dopasowanymi do gabarytów otworu Wyrównać płaszczyznę elewacji poprzez narzucenie zaprawy, uszczelnić spękania muru, uzupełnić ubytki w ścianach poprzez dokładne wypełnienie zaprawą mineralną paroprzepuszczalną. do wyrównania powierzchni należy użyć tynku renowacyjnego np. Ceresit CR 62 zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej CC 81 na etapie przygotowania powierzchni muru do aplikacji tynków renowacyjnych. Powinien on być narzucony na zwilżoną powierzchnię jako ażurowa obrzutka (pokrywająca 50% naprawianej powierzchni, maksymalna grubość obrzutki 5 mm) Nakładać tynk renowacyjny (Ceresit CR 62). Tynk nakładać warstwami grubości 10 mm (2 lub 3 warstwy). Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować Po stwardnieniu i wyschnięciu tynk malować farbą mineralną, np. firmy Ceresit CT 54. Malować dwukrotnie: do nakładania pierwszej warstwy wymieszać farbę z 10-15% dodatkiem czystej wody. Drugą nakładać bez rozcieńczania. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejną można nakładać wałkiem. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Kolorystyka do potwierdzenia na podstawie próbek w uzgodnionych miejscach na elewacji REMONT DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ELEWACJI Oczyścić wszystkie elementy gzymsy, cokoły i pozostałe detale architektoniczne dokładnie opukać, luźne fragmenty tynku usunąć. Usunąć też uszkodzone fragmenty tynków zawilgocone czy odparzone Oczyścić pozostały tynk i odsłonięte fragmenty mechanicznie istniejące powłoki malarskie i tynki należy usunąć co najmniej 80 cm poza strefę zawilgocenia lub zasolenia. Należy skuć zmurszałe fragmenty odsłaniając nośne podłoże, a zwietrzałe spoiny usunąć na głębokość 20 mm. Ślady wykwitów solnych trzeba usunąć szczotkami stalowymi Po oczyszczeniu podłoża, należy wykonać zabiegi odgrzybiające, np. przy użyciu płynu Ceresit CT 99. Roztworem płynu i wody malować zaatakowane miejsca przy użyciu pędzla Naprawić uszkodzone detale uzupełnić spękania muru, uzupełnić ubytki poprzez dokładne wypełnienie zaprawą mineralną paroprzepuszczalną. Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. W celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Zaprawę nakładać warstwami grubości 10 mm, narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować Po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy detale architektoniczne pokrywać szpachlą renowacyjną Ceresit CR 64 grubości do 5 mm i/lub farbą silikatową CT 54 (po min. 3 dniach). W celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, tynk należy uprzednio należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia

7 Kolorystyka do potwierdzenia na podstawie próbek w uzgodnionych miejscach na elewacji Naprawić uszkodzone detale uzupełnić spękania, uzupełnić ubytki poprzez dokładne wypełnienie zaprawą mineralną paroprzepuszczalną. Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. Zaprawę nakładać warstwami grubości nie większej niż 10 mm, ręcznie. Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować Po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy detale architektoniczne pokrywać szpachlą renowacyjną Ceresit CR 64 grubości do 5 mm i/lub farbą silikatową CT 54 (po min. 3 dniach). W celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, tynk należy uprzednio należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia. Kolorystyka do potwierdzenia na podstawie próbek w zachowanym materiale WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH Wymiana rynien i rur spustowych Zdemontować wszystkie istniejące rynny i rury spustowe. Zdemontowane elementy wywieźć nie przewiduje się ich ponownego montażu Zamontować nowe rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej Ø150 w miejsce dotychczas istniejących i połączyć je z istniejącym systemem kanalizacji deszczowej Zamontować nowe rynny z blachy tytanowo cynkowej Ø192 ze spadkami wg projektu w miejscach dotychczas istniejących rynien W rynnach umieścić systemowe siatki zabezpieczające przed wpadaniem większych zanieczyszczeń i liści 5.4. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH Wymianie podlegają wszystkie obróbki krawędzi dachów i inne elementy powiązane z systemem orynnowania Ponadto wymianie podlegają wyłącznie uszkodzone fragmenty obróbek pozostałych gzymsów, zniszczone parapety i inne elementy. Zdemontować tylko uszkodzone elementy Wszystkie zdemontowane elementy wywieźć nie przewiduje się ich ponownego wykorzystania Elementy zrekonstruować w dotychczasowej formie z użyciem blachy tytanowo cynkowej, grubości min mm z krawędzią podwiniętą do muru Krawędzie obróbek gzymsów i parapetów powinny wystawać poza obrys muru na min. 3cm Skosy na parapetach i gzymsach należy wyrobić w zaprawie, tak by uzyskać 3% spadek Parapety mocować na klej elastyczny rozprowadzony po całej powierzchni, dodatkowe mocowanie na kołki wyłącznie w bocznych wywinięciach. Styki z tynkiem i oknem uszczelnić masą elastyczną mrozoodporną Obróbki gzymsów mocować na klej i dodatkowo na wkręty z uszczelnieniem. W miarę możliwości mocować do powierzchni pionowych. Blachy na długości łączyć na rąbek stojący podwójny lub analogicznie do istniejących nieuszkodzonych obróbek Obróbki krawędzi dachu i inne pod systemem orynnowania mocować na wkręty z uszczelnieniem. Łączyć na długości na rąbek podwójny płaski

8 5.5. RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW STALOWYCH Oczyścić kraty z istniejących powłok malarskich metodą piaskowania Wszystkie kraty malować farbą do metalu, co najmniej 2-krotnie z użyciem farb podkładowych, antykorozyjnych W odtwarzanych oknach piwnicznych należy wykonać kraty na wzór istniejących Uchwyty na flagi Wszystkie istniejące uchwyty zdemontować Oczyścić elementy z istniejących powłok malarskich metodą piaskowania Wszystkie kraty malować farbą do metalu, co najmniej 2-krotnie z użyciem farb podkładowych, antykorozyjnych Wszystkie elementy zamontować po zakończeniu robót związanych z remontem tynków 5.6. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Podłoże Po osunięciu darni przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 m² Teren zwałować w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać 2 tygodnie przed przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń po usuniętym humusie wypełnić warstwą 15 cm substratu torfowego. Wartość Ph 5,5-6, Trawa Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie: Życica trwała (lolium perenne) 40% Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40% Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20% Siew Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu kierunkach Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać. 6. KONTROLA ROBÓT I MATERIAŁÓW 6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

9 6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: Szlichty i betony 1m 3 Roboty ziemne 1m 3 Chodniki 1m 2 Prace tynkarskie i malarskie 1m 2 Izolacje 1m 2 Stal budowlana 1kg Drzwi, okna i wyposażenie 1szt

10 8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały teren robót wraz z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał Roboty podlegają następującym etapom odbioru: Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robót, Dostawy i urządzenia, Odbiorowi ostatecznemu, Odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia Odbiór Częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o

11 których mowa w punkcie 6. (nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakończenia robót) Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń Specyfikację Techniczne Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń Receptury i ustalenia technologiczne Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych Atesty jakościowe wbudowanych materiałów Instrukcje obsługi Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót

12 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie odbiór ostateczny robót i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: Projekt Wykonawczy Remontu Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r oraz z dnia 28 lipca 2005r Prawo Budowlane (tekst ujednolicony Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.) Rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U z 17 lipca 2004r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107, poz.679.zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401) Normy: Wszystkie normy przywołane w ww Rozporządzeniach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ZOO WROCŁAW Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław ETAP / ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ:

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ: SZCZEGŁÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU BOISK SPORTOWYCH I BUDOWY OGRODZENIA ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA UL. KOŚCIELNEJ 5 ( NR DZ. NR 88/1 ) W SOKOŁACH ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH budynek szkoły 05-240 Krusze 37 Przebudowa kotłowni gazowej z adaptacją i regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja gazowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SZAMOTUŁACH 1 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOWŚCI STADŁA Inwestor GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248 Adres inwestycji STADŁA DZ.

Bardziej szczegółowo