WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Inwestor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24; Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat opracowania: Prace renowacyjne w budynkach Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze przy pl. Ratuszowym 31/32/32a Wrzesień 2010 r. Strona nr: 1

2 KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ ROBOTY BUDOWLANE Roboty budowlane Roboty przygotowawcze Pokrywanie podłóg Tynkowanie Roboty malarskie Wznoszenie rusztowań Strona nr: 2

3 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kody CPV Roboty budowlane Strona nr: 3

4 1. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze przy pl. Ratuszowym 31/32/32a 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: ST Wymagania ogólne ST Roboty przygotowawcze ST Wykładziny podłogowe podłoga drewniana ST Prace renowacyjne wewnętrzne uzupełnienie tynków i roboty malarskie ST Malowanie stolarki okiennej ST Elewacja uzupełnienie tynków i roboty malarskie ST Rusztowania 1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Obowiązki Inwestora Przekazanie dokumentacji: - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji oraz dziennik robót Przekazanie placu budowy: - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zawiadomienie właściwych organów: - Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi odpowiedni Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków. Strona nr: 4

5 Ze względu na specyfikę obiektu: - inwestor będzie systematycznie udostępniał pomieszczenia przeznaczone do remontu. - Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót Obowiązki Wykonawcy Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji i zabezpieczenia robót dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz opracuje harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: A) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami C) Możliwością powstania pożaru Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnosanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 1.7. Określenia podstawowe: Inspektor, Inżynier osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót (inspektor nadzoru inwestorskiego) i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Strona nr: 5

6 Rejestr obmiarów akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Laboratorium laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Polecenie Inżyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Przedmiar robót wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania Wyceniony Przedmiar Robót Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego Oferty. ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, m 3 metr sześcienny, m 2 metr kwadratowy, szt. sztuka, kpl komplet, 2. Materiały Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje, atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST, dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. Strona nr: 6

7 3. Sprzęt Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST, dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 4. Transport Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 5. Wykonywanie robót Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją i ST, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych) Dokumenty budowy W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: - dziennik budowy lub dziennik robót, - księgę obmiarów, - dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, - dokumentację jakościową użytych materiałów, - dokumenty pomiarów cech geometrycznych, - protokołów odbiorów robót, Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy (robót) powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: - przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, - autorowi projektu, - osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych Strona nr: 7

8 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 6. Kontrola jakości robót 6.1. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: - możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: - terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie, - oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), - wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, - wykaz środków transportu, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, - wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, - opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, - sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: - wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, - przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, - określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, - prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, - wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca Certyfikaty i deklaracje Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: Strona nr: 8

9 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 4. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 5. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 7. Obmiar robót Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 8. Odbiór robót 8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. Strona nr: 9

10 Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie Dokumenty do odbioru robót Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą, - receptury i ustalenia technologiczne, - dziennik budowy (robót), - księgi obmiaru, - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, - dokumentację powykonawczą, - operat kalkulacyjny. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: - przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, - zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, - uwagi dotyczące warunków realizacji robót, - datę rozpoczęcia i zakończenia robót 8.3. Tok postępowania przy odbiorze Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy (robót) i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją przetargową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji przetargowej w granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Strona nr: 10

11 Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji przetargowej - to roboty te wyłącza z odbioru. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowofinansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 9. Zasady rozliczenia i płatności 9.1. Ustalenia Ogólne Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów: - rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy, - rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego 9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, Strona nr: 11

12 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 10. Przepisy związane Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Strona nr: 12

13 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Strona nr: 13

14 1.0. Roboty przygotowawcze 1.1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem obiektów do wykonania prac renowacyjnych związanych z robotami pod nazwą: we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze przy pl. Ratuszowym 31/32/32a 1.2. Zakres robót - demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (gniazd wtykowych, łączników klawiszowych instalacyjnych) na czas prowadzonych robót, - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych na czas prowadzonych robót, - demontaż i ponowny montaż grzejników centralnego ogrzewania na czas, - usunięcie luźnych tynków, - przestawianie, przenoszenie i zabezpieczenie folią, wyposażenia biur - szaf, regałów i mebli biurowych na czas prowadzonych prac, - ustawienie ww. wyposażenia biur w miejscach przeznaczenia, - zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien folią na czas prowadzenia prac, - mycie podłóg stolarki okiennej i drzwiowej po pracach malarskich 1.3. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją oraz sporządzonymi przedmiarami Wymagania dotyczące Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 2. Materiały pochodzące z rozbiórki i robót zabezpieczających Folie, odbite tynki, farby, tworzywa sztuczne. 3. Sprzęt odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Strona nr: 14

15 4. Transport Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowawczy. Odwiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych z terenu budowy na lokalne składowisko odpadów. 5. Wykonanie robót Prace wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. Przy pracach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać odpowiednie zabezpieczenia. Teren wokół obiektu, na którym będą prowadzono roboty należy oznakować w sposób trwały i czytelny, zabezpieczyć przed osobami trzecimi wg obowiązujących Norm i przepisów bhp. Do zrzutu materiałów z wysokości stosować rynny do gruzu. Zabrania się zrzucania materiałów z wysokości bez zastosowania odpowiedniego sprzętu do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp. Odwiezienie materiałów z terenu budowy nie wskazuje się wykonawcy miejsca wywozu. Wykonawca we własnym zakresie rozezna do jakiego legalnego składowiska odpadów wywiezie gruz i inne materiały użyte do zabezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia biur. Wykonawca ponosi koszt wywozu i utylizacji. Nie należy używać gruzu do ponownego wbudowania. 6. Kontrola jakości Polega na sprawdzeniu: przestrzegania technologii robót rozbiórkowych, kompletności dokonanej rozbiórki, zagrożeń na miejscu wykonywania robót, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zabezpieczeń przed osobami trzecimi 7. Obmiar robót Jednostka obmiaru Jednostki obmiarowe powinny być zgodnie jednostkami podanymi w przedmiarze robót podstawowe jednostki obmiarowe: - rozbiórka podłóg - m 2, - odbicie tynków m 2, - demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego szt., - demontaż i ponowny montaż oświetlenia szt., - demontaż i ponowny montaż grzejników c.o. szt., Strona nr: 15

16 - przestawianie, przenoszenie mebli i wyposażenia biur szt, m Odbiór robót Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy, robót i sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i S.T. 9. Podstawa płatności Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje komplet (kpl.) robót rozbiórkowych w tym: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów i sprzętu, - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, - demontaż lub rozbiórkę, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), - likwidacja stanowiska roboczego. 10. Przepisy związane Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia Dz. U. Nr. 13 poz. 93. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Strona nr: 16

17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV Pokrywanie podłóg i ścian POPDŁOGA DREWNIANA - DESKA TRÓJWARSTWOWA 3W Strona nr: 17

18 1.0. Wykładziny posadzkowe 1.1. Przedmiot Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykładzin posadzkowych przy realizacji zadania: we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze przy pl. Ratuszowym 31/32/32a 1.2. Zakres robót - folia paraizolacyjna przed instalacją podkładu wygłuszającego - podkład wygłuszający pod podłogę z paneli podłogowych, - podłogi z paneli podłogowych drewnianych trójwarstwowych dla obszaru publicznego o wysokiej używalności, - listwy przyścienne Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami Wymagania dotyczące Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania 2.2. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Materiały przewidziane do wykonania robót w gatunku I: - folia paraizolacyjna grubości 0,20 mm - podkład wygłuszający pod podłogę z paneli podłogowych, - podłoga drewniana trójwarstwowa np. TALI ELEGANCE o właściwościach: Strona nr: 18

19 DESKA TRÓJWARSTWOWA 3W Wykończenie: LAKIER Kolor: TALI Wzór - lamele: 3 LAMELOWY Twardość: 6.2 Wymiary: 14x182x2200 mm Gwarancja: 30 lat - profile przejściowe do łączonych podłóg, - listwy przyścienne w kolorze paneli, - płyn do konserwacji podłogi po zamontowaniu Uwaga! Typ deski podłogowej podano przykładowo Wykonawca może zastosować deski podłogowe o właściwościach (cechach technicznych) jak podano wyżej lub wyższych. 3. Sprzęt odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 4. Transport odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 5. Wykonanie robót AKLIMATYZACJA pozostawić panele do aklimatyzacji na 48 godzin przed instalacją w normalnej pokojowej temperaturze i wilgotności. idealna pokojowa temperatura to 21 st. C. A wilgotność 55% sprawdzić stan podłogi po rozpakowaniu. Nie instaluj desek z widocznymi defektami. Przed wykonaniem montażu należy: sprawdzić deski w świetle dziennym czy nie posiadają uszkodzeń powierzchni lub innych wad, temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej 18 C a wilgotność względna powietrza 48-63%, Strona nr: 19

20 podłoże musi być równe, płaskie, suche a odchyłki płaszczyzny powierzchni nie mogą przekraczać 2 mm na 2 metrach długości, podłoże musi być wysuszone (maksymalna wilgotność podłoża cementowego badana higrometrem CM nie może przekraczać 2,0% ), na podłożach drewnianych (deski) zaleca się układanie w kierunku prostopadłym do kierunku ułożenia istniejącej podłogi, pod każdą podłogę trójwarstwową należy zastosować folię paraizolacyjną o grubości min. 0,2mm, Montaż: drewno trójwarstwowe należy układać zgodnie z kierunkiem padania światła, podłogi trójwarstwowe są podłogami pływającymi, co oznacza, że desek nie przytwierdza się na stałe do podłoża, należy zastosować szczeliny dylatacyjne, czyli pozostawić od 8 do 12mm odstępu od wszelkich na stałe zamontowanych elementów i ścian, powierzchnie podłogi powyżej 100m2, lub o długości boku przekraczającej 10mb, muszą być oddzielone dylatacjami, pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami należy zastosować szczelinę dylatacyjną, wykonać montaż podłogi zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem przerw dylatacyjnych, wykonać montaż listew przejściowych i przyściennych listwy przyścienne należy montować do ściany. Zalecenia Pod nóżki mebli i krzeseł należy stosować podkładki filcowe, Drewno jest materiałem naturalnym i może to prowadzić do kurczenia się desek i powstawania minimalnych szczelin w miejscach połączeń, aby zminimalizować ten efekt należy używać nawilżaczy powietrza. 6. Kontrola jakości Kontrola wykonania posadzki betonowej polega na sprawdzeniu: - prawidłowości przygotowania podkładu, - prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowej, - poprawności wykonania warstwy wygłuszająco - wyrównawczej, - poprawność montażu podłogi z paneli, - montaż listew przejściowych i przyściennych, Strona nr: 20

21 - jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z ST. 7. Zasady obmiaru 0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 7.1. Szczegółowe zasady obmiaru 1) Powierzchnię izolacji, podkładu pod podłogi oblicza się w metrach kwadratowych (m 2 ) wykonanej podłogi z dokładnością do 0,5 m2. Powierzchnie oblicza się według powierzchni figur geometrycznych rzeczywistego wykonania. Jednostka obmiarowa zawiera komplet robót składających się na wykonanie 1 m 2 izolacji, podkładu pod podłogi z paneli. 2) Powierzchnię podłogi oblicza się w metrach kwadratowych (m 2 ) wykonanej podłogi z dokładnością do 0,5 m2. Powierzchnie oblicza się według powierzchni figur geometrycznych rzeczywistego wykonania. 3) Długość listew przyściennych oblicza się w metrach bieżących (mb) zamontowanych listew z dokładnością do 0,50 mb. Długość oblicza się według długości ścian na styku z podłogą rzeczywistego wykonanego montażu. 4) Ilość listew przejściowych oblicza się w sztukach (szt.) zamontowanych listew z dokładnością do 1 sztuki. Ilość oblicza się według rzeczywistego wykonanego montażu Jednostka obmiaru Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne" - izolacja i podkład pod podłogi (m 2 ), - podłoga - (m 2 ), - listwy przyścienne (mb), - listwy przyścienne (szt.) 8. Odbiór Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne" Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i ST. 9. Podstawa płatności Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne" Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika robót i inspektora nadzoru. Jednostka obejmuje: Strona nr: 21

22 1) Wykonanie izolacji i podkładu pod podłogę i podłogi za (m 2 ) : - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów i sprzętu, - wykonanie robót montażowych, - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja stanowiska roboczego 2) Wykonanie montażu listew przypodłogowych za (mb) : - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów i sprzętu, - wykonanie robót montażowych, - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja stanowiska roboczego 3) Wykonanie montażu listew przejściowych za (szt.) : - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów i sprzętu, - wykonanie robót montażowych, - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja stanowiska roboczego 10. Przepisy związane Instrukcje, zalecenia wytyczne montażu producenta Deklaracje, certyfikaty producenta Strona nr: 22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI Strona tytułowa Spis treści Temat, zakres i podstawa opracowania Założenia wyjściowe do kosztorysowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

STWiOR SS I-01 SS I-07; INSTALACJE SANITARNE, CO, WENTYLACJA

STWiOR SS I-01 SS I-07; INSTALACJE SANITARNE, CO, WENTYLACJA AR STUDIO projekt mgr inż. arch. Arkadiusz Hasny ul. Matejki 4/3; 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.077-483-40-63 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STWiOR SS I-01 SS I-07; INSTALACJE SANITARNE,

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ:

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ: SZCZEGŁÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU BOISK SPORTOWYCH I BUDOWY OGRODZENIA ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA UL. KOŚCIELNEJ 5 ( NR DZ. NR 88/1 ) W SOKOŁACH ADRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ZOO WROCŁAW Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław ETAP / ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo