Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS) Urzêdu Marsza³kowskiego opinia jest g³ównym instrumentem zwi¹zana z nowym Programem wspieraj¹cym dzia³ania podejmowane janowskiego PUP pn. Niezale ni. w ramach Europejskiej Strategii W ramach tego Programu zatrudnienie Zatrudnienia. Zadania EFS okreœla siê uzyska 82 osoby z terenu powiatu jako udzielenie wsparcia rozwoju na janowskiego ze szczególnym rzecz sfery zatrudnienia poprzez uwzglêdnieniem osób do 25 roku ycia p r o m o w a n i e z a c h o w a ñ oraz osób powy ej 50 roku ycia (31 przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia osób na sta, 30 osób na przygotowanie szans zatrudnienia, warunków dla zawodowe, 15 osób dotacja na przedsiêbiorczoœci, wyrównywania rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, szans oraz inwestowania w zasoby 6 na tzw. doposa enie stanowisk ). ludzkie. Powiatowy Urz¹d Pracy w Przewiduje siê na realizacjê tego J anowie Lubelskim p o zyska³ Programu pozyskanie kwoty z³ dodatkowe œrodki finansowe na zaœ jego czas trwania od 1 lipca 2006 ak ty wi za cj ê os ób be zr ob ot ny ch do 31 grudnia 2006 roku. Dyrektor z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u janowskiego PUP Tomasz Kaproñ Spo³ecznego w ramach Sektorowego zapewnia, e na drugie pó³rocze 2006 Programu Operacyjnego Rozwój roku do Ministerstwa Pracy i Polityki Zasobów Ludzkich. Ze œrodków tych Spo³ecznej bêd¹ sk³adane nastêpne realizowane nadal bêd¹ Programy: programy. PUP w Janowie Lubelskim Mój pierwszy raz i Uwierz chce tym samym zakoñczyæ rok w siebie, na które to programy finansowy wynikiem ponad przeznaczono odpowiednio po z³ pozyskanych na Fundusz Pracy. tys. z³. Ponadto wys³ana zosta³a do ac Egzemplarz bezp³atny 16 maja w Domu Nauczyciela odby³o Starosta Janowski, Burmistrz Janowa siê spotkanie przedsiêbiorców Lubelskiego i Dyrektor Powiatowego Powiatu Janowskiego Urzêdu Pracy oraz zaproszeni z przedstawicielem Stowarzyszenia przedsiêbiorcy i przedstawiciele Przedsiêbiorców Prowincji Vincenza organizacji pozarz¹dowych. (W³ochy). Mia³o ono na celu Dr Graziano Monastero wykaza³ siê przedstawienie potencja³u spo³eczno œwietn¹ znajomoœci¹ sytuacji gospodarczego Ziemi Janowskiej gospodarczej naszego kraju oraz oraz okreœlenie obszaru potencjalnej specyfiki regionu lubelskiego. wspó³pracy miedzy janowskimi Zaproponowa³ nawi¹zanie szerszej a w³oskimi firmami. Dr Graziano Monastero przyjecha³ do wspó³pracy gospodarczej, kulturalnej oraz sportowej miêdzy Powiatem Janowskim a prowincj¹ Vincenza. Goœciowi bardzo spodoba³y siê wizje rozwoju zaprezentowane przez lokalny samorz¹d, z du ym zainteresowaniem wys³ucha³ te informacji o janowskich firmach, przedstawionej przez obecnych na sali przedsiêbiorców. Dr Monastero zaoferowa³ swoj¹ pomoc w nawi¹zaniu kontaktów biznesowych i na zakoñczenie wyrazi³ nadziejê, e Janowa Lubelskiego na zaproszenie rozpoczêta w³aœnie wspó³praca Zarz¹du Stowarzyszenia nabierze tempa, przynosz¹c korzyœci PrzewoŸników Regionu Janowskiego zarówno polskim, jak i w³oskim reprezentowanego przez pana Jana przedsiêbiorcom. Swachê, zaœ wspó³organizatorem spotkania by³ Urz¹d Miejski. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele w³adzy lokalnej: Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach Leœny Skarbiec - Dni Janowa Lubelskiego - str.8 W³osi zainteresowani Janowem Lubelskim Rados³aw Kusz Unia Europejska Wielkim sukcesem zakoñczy³y siê starania gminy Janów Lubelski i powiatu przez dwa lata s¹ ni sze ni uzyskana kwota dofinansowania na kryt¹ janowskiego o dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej budowy krytej p³ywalnie! Powodzenie naszego przedsiêwziêcia by³o wynikiem zainteresowania p³ywalni w Janowie Lubelskim. i profesjonalnej wspó³pracy bardzo wielu osób. Pragnê podziêkowaæ wszystkim, Decyzj¹ zarz¹du Województwa Lubelskiego spoœród 19 projektów, bior¹cych którzy przyczynili siê do tego historycznego dla nas osi¹gniêcia. Dziêkuje panu udzia³ w konkursie dofinansowanie uzyska³y tylko 4 projekty: Ochrona staroœcie B. Gzikowi Zarz¹dowi Powiatu i Radzie Powiatu za podjêcie i konserwacja Zamku Lubelskiego (7 mln.856 tys. z³), Budowa wspó³pracy i wspólny wysi³ek finansowy w celu realizacji obiektu s³u ¹cego i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie ca³emu powiatowi. Dziêkujê pracownikom Urzêdu Miejskiego, którzy pracowali (6 mln.249tys. z³) oraz nasz projekt o nazwie Rozwój produktu turystycznego nad projektem i wnioskiem o dofinansowanie. S³owa podziêkowania i uznania gminy Janów Lubelski i powiatu janowskiego poprzez budowê krytej p³ywalni w kieruje przede wszystkim do pani Ma³gorzaty Jasiñskiej i ca³ego referatu Janowie Lubelskim (10 mln.879 tys. z³) Uzyskana kwota dofinansowania Planowania i Realizacji Inwestycji, pani architekt Jolanty Zezuliñskiej oraz do stanowi 75 % kosztorysu obiektu, który wynosi 14 mln.506 tys. z³. Brakuj¹ce 25% wiceburmistrza Zenona Sydora. Dziêkujê panu pos³owi Jerzemu Bieleckiemu zapewni¹ po po³owie gmina i powiat, podejmuj¹c jeszcze starania o dodatkowe za zainteresowanie i aktywn¹ pomoc. W sposób szczególny pragnê podziêkowaæ œrodki finansowe. By zobrazowaæ wielkoœæ uzyskanego dofinansowania by³emu staroœcie, mecenasowi Tadeuszowi Flisowi, który gdzie móg³ i jak móg³ mo emy pos³u yæ siê przyk³adem wielkich prac, jakie by³y prowadzone przez promowa³ nasz projekt. Oczywiœcie najwiêksze podziêkowania nale ¹ siê ostatnie dwa lata w zwi¹zku z budow¹ kanalizacji deszczowej w mieœcie Zarz¹dowi Województwa Lubelskiego na czele z marsza³kiem Edwardem i modernizacj¹ zalewu. Otó wszystkie nak³ady poniesione na te inwestycje Wojtasem, któremu wiele zawdziêczamy. cd. na str. 8

2 Rada Miejska w Janowie Lubelskim zaowocuj¹ ju w tym roku i w latach w dniu r. przyjê³a nastêpnych.- Realizacja tych zadañ nie sprawozdanie Burmistrza Krzysztofa by³aby mo liwa, gdyby nie rosn¹ce Ko³tysia z wykonania bud etu miasta z roku na rok dochody bud etu. S¹ one i gminy za 2005 rok i jednog³oœnie odzwierciedleniem dynamicznego udzieli³a mu absolutorium. Wed³ug rozwoju spo³eczno-gospodarczego wystêpuj¹cych w dyskusji radnych naszej gminy, czego nie da siê nie - stanowisko takie podyktowane by³o zauwa yæ - mówi³ burmistrz. - Zdajê realn¹ ocen¹ dzia³añ Burmistrza, który sobie sprawê, e daleko nam do w roku ubieg³ym zrealizowa³ wiele pe³nego zaspokojenia mieszkañców wa nych i cennych dla mieszkañców naszej gminy, jednak dokonana analiza miasta przedsiêwziêæ. wykonania bud etu dowodzi, e Warto tutaj zaznaczyæ, e realizacja wskaÿniki ekonomiczne gminy s¹ coraz wydatków miasta ubieg³ym roku lepsze. zyska³a pozytywn¹ opiniê Regionalnej Wed³ug wystêpuj¹cych w dyskusji Izby Obrachunkowej w Lublinie. radnych - stanowisko takie P r z e d s t a w i a j ¹ c s p r a w o z d a n i e podyktowane by³o realn¹ ocen¹ dzia³añ z wykonania bud etu za 2005r. Burmistrza, który w roku ubieg³ym burmistrz podkreœli³, e wszystkie zrealizowa³ wiele wa nych i cennych czynnoœci, które zosta³y podjête w d l a m i e s z k a ñ c ó w m i a s t a ubieg³ym, roku, aby przygotowaæ siê przedsiêwziêæ. do pozyskania œrodków europejskich, Ac W minionym roku janowska Stra pañstwowych, religijnych oraz imprez Miejska interweniowa³a 878 razy, z charakterze masowym. W ramach czego 750 osób pouczono, 127 ukarano prowadzonego od 3 lat programu mandatami karnymi, skierowano 1 B ez pi ec zn a d ro ga do sz ko ³y wniosek do S¹du Grodzkiego. funkcjonariusze Stra y Miejskiej 148 P r z e p r o w a d z o n o 5 0 k o n t r o l i razy patrolowali tereny po³o one w targowiska miejskiego. Kontrole te obrêbie szkó³ i zabezpieczali przejœcia. prowadzone by³y równie przy W c i ¹ g u m i n i o n e g o r o k u wydatnej wspó³pracy Urzêdu skontrolowano oko³o 320 posesji, Sk ar bo we go, S ta cj i S an it ar no - upomniano 184 w³aœcicieli. Ma³a Epidemiologicznej, Stra y Leœnej oraz karalnoœæ w tym zakresie wynika z P o w i a t o w e g o I n s p e k t o r a t u tego, gdy po ¹dany efekt udaje siê Weterynarii. osi¹gn¹æ zazwyczaj poprzez Wspó³pracuj¹c z Policj¹ upomnienie. przeprowadzono 17 wspólnych s³u b i Opr. ac zabezpieczono 47 uroczystoœci 30 kwietnia 2006r. najm³odsi Szybkie tempo wydarzeñ, ekstremalne wychowankowie Wielofunkcyjnej sytuacje i niesamowite wyczyny Placówki Opieki nad Dzieckiem kaskaderskie sprawi³y, e ³atwo by³o i Rodzin¹ Promyk w Janowie z a p o m n i e æ o c a ³ y m Lubelskim odwiedzili Teatr im. H.Ch. nieprawdopodobieñstwie wydarzeñ Andersena w Lublinie. Spektakl oparty i przysporzy³y du ¹ dawkê wra eñ. na ksi¹ ce Janoscha Idziemy po M³odzie by³a zachwycona nie tylko skarb mówi³ jak trwa³¹ wartoœci¹ jest filmem, ale równie ca³¹ wycieczk¹ mi³oœæ i jak najwiêkszym skarbem jest i z m ê c z o n a o c z y w i œ c i e przyjaÿñ. Spektakl jasny, kolorowy, w pozytywnym znaczeniu wróci³a do radosny z du ¹ iloœci¹ pantomimy oraz placówki. Miœ i Tygrysek grany przez ywych D z i ê k u j e m y s e r d e c z n i e aktorów wzbudzi³ wiele uœmiechu sponsorowi, dziêki któremu mo liwe i spontanicznych reakcji na twarzach by³o zrealizowanie w/w atrakcji dzieciaków. zarówno dla najm³odszych, jak Nie zabrak³o tak e atrakcji dla i starszych wychowanków naszej naszej starszej grupy wychowanków. placówki. Dnia 13 maja zorganizowaliœmy Poprzez tego typu wyjazdy wycieczkê do Lublina. Rozpoczê³a siê chcemy budziæ wra liwoœæ naszych zwiedzaniem Zamku Lubelskiego, wychowanków, rozbudzaæ wyobraÿniê nastêpnie spacerowaliœmy po starówce i pragnienie poznania oraz dostarczaæ i po posi³ku w Mc Donalds dotarliœmy mo liwoœæ jak najpe³niejszego do kina Kosmos na film Mission: uczestnictwa naszych wychowanków Impossible III w re yserii J.J. Abrams. w yciu kulturalnym i spo³ecznym. 2. Absolutorium dla Burmistrza Stra Miejska na przestrzeni roku 2005 Œladami Misia i Tygryska... - atrakcje dla najm³odszych i nie tylko Przetarg, jakiego jeszcze nie by³o Budynek przy ulicy Zamoyskiego gdzie kiedyœ mieœci³ siê LOK zosta³ sprzedany przez Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim. W dniu r. w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzeda dzia³ki zabudowanej wziê³o udzia³ 21 osób wp³acaj¹c wadium w wysokoœci z³. Jak widaæ chêtnych by³o wielu jak na janowskie warunki. Cena wywo³awcza zbywanej dzia³ki wynosi³a z³. Dzia³ka musia³a byæ bardzo atrakcyjna, poniewa w przetargu uzyska³a cenê , z³. Nabywca przedmiotowej dzia³ki zosta³ p.marcin Dolecki. J.M. W tym roku przypada 215. rocznica scalenie wokó³ dobra wspólnego i uchwalenia Konstytucji 3 Maja - przezwyciê enie egoizmu. Te wartoœci pierwszej konstytucji w Europie, s¹ ci¹gle aktualne. W naszym mieœcie a drug¹ na œwiecie, po uroczystoœci zwi¹zane z amerykañskiej. Z okazji rocznicy jej Trzeciomajowym œwiêtem rozpoczê³y uchwalenia w wielu polskich miastach, siê o godz Mszê œwiêt¹ za w tym i w Janowie Lubelskim odby³y Ojczyznê w koœciele pw. Œw. Jana siê w œrodê uroczystoœci - patriotyczne Chrzciciela celebrowa³ ks. infu³at manifestacje, pochody i festyny Edmund Markiewicz. Uczestniczyli w rodzinne; wrêczanie nominacji niej przedstawiciele w³adz wojskowych i uroczystoœci koœcielne, samorz¹dowych i administracyjnych miasta i powiatu, w tym starosta janowski Boles³aw Gzik oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ i Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki. Spod koœcio³a uczestnicy uroczystoœci udali siê pod pomnik Tadeusza Koœciuszki, gdzie odby³y siê centralne uroczystoœci obchodów Œwiêta 3 Maja w naszym regionie. Obok licznych delegacji którym towarzyszy³y msze œwiête, reprezentuj¹cych w³adze lokalne, odprawiane w intencji ojczyzny. samorz¹dowe, organizacje spo³eczno- 3 Maja i 11 Listopada to dwie daty patriotyczne, kombatanckie, s³u by naszych œwi¹t narodowych mundurowe, a tak e harcerzy, obecna upamiêtniaj¹cych najbardziej wznios³e te by³a orkiestra z janowskiego JOK-u wydarzenia w wielowiekowej historii naszej ojczyzny. Obie daty zwi¹zane s¹ z d¹ eniami naszych przodków do niepodleg³ej i sprawiedliwej Polski.Nasze œwiêta narodowe mo emy obchodziæ z nale nym im szacunkiem, dlatego e mamy szczêœcie yæ w Polsce niepodleg³ej. Ci¹gle jednak towarzysz¹ nam w¹tpliwoœci czy na pewno w Polsce sprawiedliwej? W rocznicê uchwalenia prezentuj¹ca utwory patriotyczne Konstytucji 3-go Maja zastanawiamy i religijne zwi¹zane z tym œwiêtem. Po siê, czy aktualnie obowi¹zuj¹ca zakoñczeniu czêœci oficjalnej konstytucja stanowi dobry fundament, i rozwi¹zaniu pocztów sztandarowych na którym mo na budowaæ dom zgromadzeni udali siê na Nowy Rynek rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - uroczystoœci w Janowie Lubelskim wszystkich Polaków? W celu budowy Park Miejski. Impreza artystyczna sprawiedliwego i solidarnego pañstwa konstytucjê nie tylko mo na, ale nale y poprawiæ. Jest to mo liwe. Potrzebna jest tylko zgoda, Bez której nie mo e egzystowaæ ani pañstwo ani rodzina. Nie potrzeba nam jednomyœlnoœci, potrzeba nam zgody, która buduje. Polska to matka ma³ych ojczyzn w tym naszej ma³ej Ziemi Janowskiej. Postêp ostatnich 17 lat to w du ej mierze skutek reformy administracyjnej kraju XXXI Festiwalu Folkloru obejmowa³a z przywracaj¹cej w Polsce samorz¹dy. konkursy na najpiêkniejsze stoisko, Aktywnoœæ, zaanga owanie przes³uchania konkursowe zespo³ów i efektywnoœæ spo³ecznoœci lokalnych œpiewaczych, programy artystyczny jest, co zgodnie podkreœlaj¹ wszystkie w wykonaniu dzieci ze œwietlicy stronnictwa polityczne ogromnym œrodowiskowej Stokrotka przy OPS, sukcesem naszego kraju. Znaczenie wystawienie sztuki Damy i Huzary Œwiêta 3 Maja jest ogromne, zarówno w wykonaniu m³odzie y Gimnazjum dla Koœcio³a jak i naszego Narodu. Od oraz wystêpy zespo³ów z Janowskiego pocz¹tku obchody Konstytucji 3 Maja Oœrodka Kultury.Ok. godz. 18. nast¹pi³ maj¹ podwójny wymiar: patriotyczny fina³ Akcji Dla Kubusia zaœ koncert i religijny. I choæ losy Polski okaza³y zespo³u AVANTI zakoñczy³ czeœæ siê tragiczne, pamiêæ o tym wa nym artystyczn¹. Impreza odbywa³a siê wydarzeniu, które le y u podstaw bytu w otoczeniu wystaw kwiatów, narodowego, pozosta³a czymœ sadzonek i rzemios³a artystycznego. trwa³ym. Wymowa Œwiêta 3 Maja - to odrodzenie moralne Narodu, to jego ac, JM Firma GASPOL S.A. zatrudni mê czyznê dyspozycyjnego, kierowcê handlowca, posiadaj¹cego ma³y samochód dostawczy i dzia³kê. Praca na terenie miasta i gminy Janów Lubelski. Kontakt tel

3 3.

4 D³ugo oczekiwany plac zabaw dla pomostu, œciany z opon i z siatki dzieci zosta³ wreszcie wykonany. ³añcuchowej Urz¹d Miejski we wspó³pracy ze - karuzela S p ó ³ d z i e l n i ¹ M i e s z k a n i o w ¹ - dwie huœtawki wagowe typu wa ka wytypowali plac przy ul. Jana Paw³a II - huœtawka podwójna oraz wybrali rodzaj urz¹dzeñ - domek na palach zabawowych dla przysz³ego placu - piaskownica zabaw. Ca³kowity koszt urz¹dzeñ placu zabaw W dniu r. Gmina Janów wyniós³ ,25z³. Lu be ls ki ro zp oc zê ³a pr oc ed ur ê Na placu zabaw dodatkowo zosta³y przetargow¹ na dostawê i monta zainstalowane ³awki oraz kosze na Drewnianych urz¹dzeñ placu zabaw. œmiecie. Plac, na którym znajduj¹ siê Wp³ynê³o cztery oferty firm, z których u r z ¹ d z e n i a z a b a w o w e z o s t a ³ w dniu r. zosta³a wybrana ogrodzony przez Spó³dzielniê oferta firmy, Fior Sp. z o.o. z Mieszkaniow¹, która ponios³a koszty Wroc³awia. W dniach kwietnia zakupu elementów ogrodzenia. 2006r. urz¹dzenia placu zabaw zosta³y Po kilku dniach funkcjonowania placu zmontowane przez pracowników zabaw i przetestowaniu wszystkich firmy. urz¹dzeñ, cieszy siê on bardzo du ym W sk³ad placu zabaw wchodz¹ zainteresowaniem. elementy, które ciesz¹ siê szczególnym upodobaniem u najm³odszych. Referat Gospodarki Komunalnej Nale ¹ do nich: Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony - zestaw zabawowy sk³adaj¹cy siê z Œrodowiska UM w Janowie dwóch zje d alni, trapów, ruchomego Lubelskim 4. Nowy plac zabaw Z Kazachstanu do Niepo³omic - relacja z uroczystoœci 7 maja w Niepo³omicach pod repatriantów z Kazachstanu.W Krakowem odby³y siê ogólnopolskie uroczystoœci wzi¹³ udzia³ Ambasador obchody 70 rocznicy pierwszych Kazachstanu A. Wo³kow wraz z on¹. masowych deportacji polaków do Na rêce Ambasadora repatrianci z³o yli Kazachstanu. Uroczystoœæ by³a symboliczne podziêkowanie dla zorg anizowana przez Zwi¹zek narodu kazachskiego za yczliwoœæ i Repatriantów oraz gminê Niepo³omice p o m o c u d z i e l o n a P o l a k o m. na Zamku Królewskim. Patronem Uroczystoœci rocznicowa by³a okazj¹ Honorowym tej uroczystoœci by³ B. do spotkania wielu rodzin z ca³ej Borusewicz, Marsza³ek Senatu RP. W Polski. Dziêki zaanga owaniu siê i obchodach wziê³o udzia³ ponad 1000 pomocy ze strony w³adz Janowa osób. Na uroczyste spotkanie przybyli Lubelskiego nasza rodzina mia³a repatrianci z ca³ej Polski wraz z mo liwoœæ uczestniczenia w tych rodzinami oraz samorz¹dowcy z gmin, obchodach. Szczególnie chcielibyœmy którzy przyjêli rodziny z Kazachstanu, p o d z i ê k o w a æ B u r m i s t r z o w i a tak e przedstawiciele rz¹du i K. K o ³ t y s i o w i, S e k r e t a r z parlamentarzyœci. Specjalnie na tê B. Czajkowskiej oraz kierowcy rocznicê by³y przygotowane medale Leonowi ukasikowi, który spêdzi³ z Zwi¹zku Repatriantów RP. Medalem nami ca³y dzieñ. Takie spotkanie po Zw i¹ zk u R ep at ri an tó w z os ta li latach jest bardzo wzruszaj¹ce i odznaczeni pra³at Stanis³aw przyjemne. Spotkaliœmy wiele P e s z k o w s k i, k a p e l a n R o d z i n znajomych osób wœród repatriantów K a t y ñ s k i c h, p r o f e s o r jak i wœród Polaków rdzennych A. Stelmachowski, prezes zaanga owanych w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zwi¹zan¹ z repatriacj¹. Uroczystoœæ Franciszek Bogus³awski, za³o yciel i by³a równie okazj¹ do omówienia p i e r w s z y p r e z e s Z w i ¹ z k u ró nych problemów zwi¹zanych z Repatriantów. Wœród samorz¹dowców repatriacj¹. Na pytania interesuj¹ce odznaczeni zostali burmistrz Miasta p r z y b y ³ y c h o d p o w i a d a l i : Rudy Œl¹skiej i wójt gminy Zaleszany przedstawiciel ZUS, Urzêdu Pracy itd. A.Karaœ za pomoc, yczliwoœæ i wsparcie jakie okazuj¹ rodzinom Maria Skakowska O G O S Z E N I E BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO Z DZIEDZINY: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I M ODZIE Y LATO Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póÿn. zm.) og³aszam otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i m³odzie y LATO 2006 Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. Ustawy. Wysokoœæ œrodków przeznaczona na zadanie w roku PLN Wysokoœæ œrodków przeznaczona na zadanie w roku PLN A. PODSTAWOWE DANE DOTYCZ CE ZADANIA. 1.Cel zadania: organizacja wypoczynku dla dzieci i m³odzie y szkolnej w okresie wakacji letnich tj. od 24 czerwca do 31 sierpnia 2006 r.; propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spêdzania wolnego czasu wœród dzieci i m³odzie y. 2.Przedsiêwziêcia ogólnodostêpne realizowane w poprzez: imprezy sportowo-rekreacyjne (turnieje, gry i zabawy), wycieczki autokarowe (krajoznawcze) dla dzieci i m³odzie y szkolnej, kolonie i pó³kolonie z wykorzystaniem odpowiedniej bazy na terenie Gminy Janów Lubelski realizowane przez wykwalifikowan¹ kadrê.3.beneficjenci zadania: dzieci i m³odzie szkolna z terenu Gminy Janów Lubelski. B. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: 1.Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dotacjê na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ warunki ogólne: 1)posiadaæ osobowoœæ prawn¹ lub upowa nienie jednostki nadrzêdnej posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ do: z³o enia oferty, podpisania umowy, dysponowania œrodkami finansowymi i rozliczenia umowy; 2)z³o yæ w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczêdny i terminowy; 3)wykazaæ posiadanie: doœwiadczenia, wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego przedsiêwziêcia. 2.Termin i sposób sk³adania ofert: 1)kompletn¹ ofertê, wraz z za³¹cznikami, nale y z³o yæ w zamkniêtej i opieczêtowanej kopercie z dopiskiem Konkurs ofert - LATO 2006 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., do godz w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, Janów Lubelski, pok. 23, lub nades³aæ drog¹ pocztow¹ na ww. adres (oferta z³o ona w terminie to taka, która wp³ynie do Sekretariatu do godz w dn r.). 2)podmiot mo e z³o yæ tylko 1 ofertê; 3)oferta powinna byæ podpisana przez osobê(y) uprawnion¹(e); uprawnienie to powinno byæ udokumentowane stosown¹ uchwa³¹ lub upowa nieniem w³aœciwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS); 4)ofertê mog¹ sk³adaæ podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie nale y wskazaæ podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê i odpowiedzialny za wykonanie zadania; 5)do oferty nale y do³¹czyæ wymagane za³¹czniki: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentuj¹cych, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok dzia³alnoœci tego podmiotu, statut organizacji, w przypadku z³o enia innego dokumentu ni odpis z KRS, oœwiadczenie o nie zaleganiu z p³atnoœciami na rzecz Gminy Janów Lubelski lub jednostek organizacyjnych. 6)Ka da strona kopii dokumentów winna byæ poœwiadczona za zgodnoœæ z orygina³em przez osobê upowa nion¹ do podpisywania oferty. 3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 1)rozpatrzenie ofert nast¹pi w terminie do dnia 20 czerwca 2006 r.; 2)oferty spe³niaj¹ce wymogi formalne, oceniane bêd¹ przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Burmistrza Janowa Lubelskiego; 3)decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego, po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Konkursowej; 4)o podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy ofertê powiadamiani s¹ pisemnie; 5)od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie; 6)z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji; 7)kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od wnioskowanej (czêœæ wk³adu w³asnego mo e stanowiæ tzw. wk³ad pozafinansowy, np. praca wolontariuszy, ale tylko na podstawie pisemnego porozumienia); 4.Postanowienia koñcowe. 1)Zastrzega siê mo liwoœæ nie rozstrzygniêcia konkursu, bez prawa odwo³ania. 2)Warunkiem przekazania dotacji jest posiadanie wyodrêbnionego rachunku bankowego przeznaczonego wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ okreœlonego w ofercie projektu oraz podpisanie umowy pomiêdzy Gmin¹ Janów Lubelski a podmiotem sk³adaj¹cym ofertê. 3)Warunkiem zawarcia umowy jest z³o enie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania w razie przyznania kwoty innej ni zawarta w ofercie. Dodatkowych informacji na temat warunków i mo liwoœci uzyskania dotacji udziela Punkt Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim. Obowi¹zuj¹cy formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2005 r nr 264 poz.2207 (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spo³ecznej z dnia r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania). Formularz oferty dostêpny jest równie na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski: OG OSZENIA DROBNE Burmistrz Janowa Lubelskiego Wynajmê dom lub mieszkanie w bloku na terenie Janowa Lubelskiego, Tel. kom Krzysztof Ko³tyœ Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych, obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt tel. (015) (wieczorem). Wynajmê lokal piêtrowy na dzia³alnoœæ handlow¹ o powierzchni ok. 250 merów kwadratowych na ulicy Zamoyskiego (przy rynku, mo liwoœæ dzielenia). Tel. kom

5 Wiadomoœci z Komendy Kierowco! Uœmiechnij siê! Jesteœ w stoj¹ policjanci. Przez godzinê fotoradarze policjanci oznakowanym radiowozem We wszystkich miejscowoœciach mog¹ zatrzymaæ zaledwie trzy, cztery powiatu janowskiego widniej¹ znaki samochody. Przed fotoradarem nie da ograniczaj¹ce prêdkoœæ. Prawie aden si ê u ci ec. R ej es tr uj e o n s am o kierowca siê do nich nie stosuje, a wykroczenie, numer rejestracyjny nadmierna prêdkoœæ to - zdaniem pojazdu, robi równie wyraÿne zdjêcie policji - najczêstsza przyczyna kierowcy. Fotorapid - taka jest wypadków drogowych. Czy wiêc, pr aw id ³o wa na zw a u rz ¹d ze ni a, wprowadzaj¹c ograniczenie na produkowany jest w Polsce. Zestaw obszarze zabudowanym mo na sk³ada siê z aparatu fotograficznego, ograniczyæ wysok¹ œmiertelnoœæ na komputera i drukarki. Wszystko to drogach? Oko³o 200 zdjêæ w przeci¹gu kosztuje, bagatela, 83 tysi¹ce z³otych. oœmiu godzin w dniu 11 kwietnia br. W wersji stacjonarnej mo e byæ wykona³ fotoradar ustawiony na ulicy montowany na s³upach. Rejestruje Ulanowskiej i w okolicach ¹ ka samochody zbli aj¹ce siê i oddalaj¹ce z Ordynackiego. Rekordzista jecha³ po prêdkoœci¹ od 30 do 250 km na mieœcie z prêdkoœci¹ 107 km na godzinê. Aparat cyfrowy z szybk¹ godzinê przy ograniczeniu prêdkoœci migawk¹ zapewnia dobrej jakoœci do 50 km/h. Janowska Policja zdjêcia, które automatycznie w y p o y c z y ³ a t e n s p r z ê t z zapisywane s¹ na 40 GB dysku. Nie Wojewódzkiej Komendy Policji w bêdzie on codziennie ustawiany na Lublinie. Jak mówi¹ policjanci, drogach w powiecie - ale w miarê niektórzy kierowcy mocno siê zdziwi¹, m o l i w o œ c i w y p o y c z a n y i kiedy zobacz¹ swoje zdjêcie z wykorzystywany- zapewniaj¹ w widniej¹c¹ poni ej prêdkoœci¹. - To janowskiej komendzie. jedna z metod, aby wymóc na kierowcach przestrzeganie ograniczeñ Gdzie jest kasa? prêdkoœci. Poniewa jej przekraczanie Do Komendy Powiatowej Policji w jest nagminne i prowadzi do Janowie Lubelskim wp³ynê³y wypadków, tego typu akcje bêd¹ materia³y z janowskiej Prokuratury powtarzane - mówi kom. Piotr Sawa, d o t y c z ¹ c e n i e p r a w i d ³ o w o œ c i zwi¹zanych z obrotem finansowym w spó³ce Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zawiadomienie o prawdopodobnym przekroczeniu uprawnieñ w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej z³o y³ do Prokuratury Prezes PGKiM Cezary Jasiñski. Do ustalenia okolicznoœci wyprowadzenia ze spó³ki kwoty ok tys. z³ Policja powo³a³a zespó³ bieg³ych ksiêgowych. Wed³ug rzecznik prasowy KPP w Janowie uzyskanych informacji z PGKiM trzy Lubelskim. Ustawienie fotoradaru daje osoby pracuj¹ce w ksiêgowoœci firmy wiêksze efekty ni pomiar prêdkoœci zosta³y odsuniête od pracy. przy oznakowanym radiowozie. Wtedy kierowcy ostrzegaj¹ siê, e w okolicy Redakcja Do kogo nale ¹...? Uliczne pojemniki PCK na u ywan¹ odzie od kilku lat rozwi¹zuj¹ wielu mieszkañcom naszego miasta problem niepotrzebnych domowych tekstyliów. Z takiego rozwi¹zania korzyœci czerpie te PCK. Ale nieporównywalny interes robi firma, która odzie odbiera. Wiele osób wrzucaj¹c odzie do pojemników, robi to z chêci pomocy ubogim. Oddawane ubrania wczeœniej pierze i segreguje, wybieraj¹c te, które nadaj¹ siê jeszcze do u ytku. Jednak nie ma adnej pewnoœci, e buty, kurtki czy spodnie trafi¹ do PCK. Co siê z ni¹ dzieje? OdpowiedŸ przedstawiamy obok. Sprzedam, kupiê, wynajmê Od Redakcji: Z g o d n i e z informacj¹ otrzyman¹ z Zarz¹du Rejonowego PCK nie ma on nic wspólnego z zamieszczonym obok na zdjêciu pojemnikiem. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 0,32 ha w Wojciechowie, gmina Szastarka. Atrakcyjna lokalizacja. Cena do uzgodnienia. Tel. (015) , tel. kom Kupiê pole w okolicach Modliborzyc o powierzchni 1-2 ha. 00 Tel. (015) po godzinie 19. OG OSZENIE Gmina Janów Lubelski og³asza nieograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o onej w miejscowoœci Borownica w obrêbie ewidencyjnym Janów Lub. II, stanowi¹cej dzia³kê nr 2216/2 o pow. 1,4662 ha, przy drodze lokalnej, która ³¹czy siê z drog¹ krajow¹ Nr 19. Nieruchomoœæ powy sza stanowi w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski, dla której prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych ksiêga wieczysta Nr Uzbrojenie: Szczegó³owe warunki pod³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obs³ugi komunikacyjnej, nabywca zobowi¹zany bêdzie uzyskaæ u gestorów tych sieci i zarz¹dcy drogi. Cena wywo³awcza nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda y wynosi ,00 z³. Wadium wynosi 5 000,00 z³. Minimalne post¹pienie wynosi 500,00 z³. Podana cena nie obejmuje podatku od towarów i us³ug, który bêdzie naliczony wed³ug zasad i stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy z nabywc¹. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia r. w granicach wydzielonych terenów mo liwoœæ lokalizacji zak³adów us³ugowo produkcyjnych, z dopuszczeniem funkcji zamiennych i uzupe³niaj¹cych sk³adowo - magazynowych z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych oraz przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których obligatoryjne jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Szczegó³owe zasady realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami w/w planu. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które terminowo wp³ac¹ wadium. Wadium ma byæ wniesione na konto Gminy Janów Lubelski -Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. Oddzia³ w Janowie Lubelskim najpóÿniej do dnia r. Za datê wp³acenia wadium uwa a siê wp³yw wymaganej kwoty na rachunek Gminy Janów Lubelski. 00 Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim /sala nr 1/. Osoby uczestnicz¹ce w przetargu winne: - legitymowaæ siê dowodem osobistym lub paszportem, - posiadaæ pe³nomocnictwo w formie przewidzianej prawem w przypadku, gdy wystêpuj¹ jako pe³nomocnicy uczestnika przetargu, - posiadaæ wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w przypadku, gdy uczestnik prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, - posiadaæ aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz zgodê organów statutowych na nabycie w/w nieruchomoœci w przypadku, gdy uczestnik jest osob¹ prawn¹, - posiadaæ dowód wp³aty wadium. W/w dokumenty podlegaj¹ przed³o eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci zobowi¹zana jest do wniesienia nie póÿniej ni na 3 dni przed podpisaniem umowy, kwotê równ¹ 100% ceny netto nieruchomoœci osi¹gniêtej w przetargu, powiêkszonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotê wadium. Za datê wp³aty tej kwoty uwa a siê wp³yw wymaganej nale noœci na konto Gminy Janów Lubelski.Wszelkie koszty zwi¹zane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi kupuj¹cy. Je eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywaj¹cego w celu podpisania umowy, Gmina mo e odst¹piæ od jej zawarcia. Wp³acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo e nast¹piæ w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, je eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Wadium zwraca siê niezw³ocznie (jednak nie póÿniej ni przed up³ywem 3 dni) po zamkniêciu, odwo³aniu, uniewa nieniu lub zakoñczeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nieruchomoœci. Dodatkowych informacji o nieruchomoœci mo na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ lub , w godzinach od 8-14, w okresie od ukazania siê og³oszenia do up³ywu terminu wnoszenia wadium. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ Kolejny wniosek - kolejny sukces Gmina Janów Lubelski otrzyma³a dofinansowanie na realizacjê Projektu pn. Letnie spotkania kulturalne w Janowie Lubelskim - transgraniczna wymiana doœwiadczeñ w ramach Programu S¹siedztwa INTERREG III A/TACIS CBC Polska Bia³oruœ Ukraina. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze œrodków bud etu pañstwa. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi ,50 z³ (31 918,28 EUR). Dofinansowanie z ERDF (75 %) ,87 z³ (23 938,71 EUR). Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OG OSZENIE DROBNE Monitoringi GSM dla kot³owni gazowych, ch³odni i innych urz¹dzeñ wymagaj¹cych sta³ej kontroli. tel ZGUBIONO Zgubiono legitymacje studenck¹ na nazwisko Sokó³ Katarzyna wydan¹ przez Instytut Pedagogiki Pañstwowej Szko³y Zawodowej w Tarnobrzegu (nr. 84/5/01). 5.

6 W jednym z poprzednich numerów nagród, którymi s¹ spotkania Gazety Janowskiej oraz na naszej z zaproszonymi artystami podczas stornie internetowej zapraszaliœmy FART-a oraz zestawy gad etów Pañstwa do wziêcia udzia³u w ankiecie, festiwalowych. Wielkie losowanie która mia³a nam pomóc w doborze odbêdzie siê podczas imprezy repertuaru filmowego i artystów, promocyjnej Leœny Skarbiec Dni których chcieliby Pañstwo zobaczyæ Janowa, która odbêdzie siê ju podczas tegorocznego Festiwalu w dniach czerwca w Parku Artystów Filmu i Telewizji FART. Misztalec. D ok³adnej g odziny Propozycje by³y bardzo ró ne, nie losowania p rosimy s zukaæ n a jesteœmy jednak w stanie wszystkich plakatach. W losowaniu wezm¹ udzia³ spe³niæ od razu. W ankiecie wziê³o osoby, które wype³ni³y obie strony udzia³ ok. 200 osób, za co bardzo ankiety. dziêkujemy. Przyszed³ czas na wielkie losowanie 8. Wielkie losowanie Serdecznie zapraszamy. Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach Z ycia janowskiego szpitala cd. ze str.1 11.salê æwiczeñ gimnastycznych Przed nami dwa lata realizacji wielkiej i z zapleczem socjalnym, trudnej inwestycji. Harmonogram prac 12.zespó³ gastronomiczny z zapleczem p r z e w i d u j e : p o d p i s a n i e (bar - kawiarnia) z sal¹ konsumpcyjn¹ o dofinansowanie inwestycji na ok. 20 osób, w czerwcu bie ¹cego roku. W lipcu 13.segment krêgielni z dwoma torami zostanie og³oszony przetarg na do gry, wykonanie p³ywalni. Na prze³omie 14.zaplecze socjalne i techniczne wrzeœnia i paÿdziernika nast¹pi wybór z wêz³em cieplnym, wykonawcy. Z tego wzglêdu prace 15.³¹cznik pomiêdzy hal¹ sportow¹ fizyczne rozpoczn¹ siê na wiosnê i budynkiem krytej p³ywalni przysz³ego roku i potrwaj¹ do czerwca mieszcz¹cy wejœcie g³ówne do obiektu 2008 roku kiedy nast¹pi otwarcie wraz ze stanowiskiem kasowym p³ywalni. P³ywalnie zaprojektowano wyposa onym w elektroniczny system na miarê naszych mo liwoœci, ale te obs³ugi klienta oraz pomieszczenia 21 wieku. Powstanie obiekt, jakiego nie administracyjne, ma w promieniu 70 km od Janowa. 16.infrastrukturê techniczn¹ W p³ywalni mieœciæ siê bêd¹ m.in.: z zagospodarowaniem terenu. 1.basen sportowy o wymiarach 25,00 x O b i e k t p r z e w i d z i a n o j a k o 12,50 m, g³êbokoœci 1,35 1,80 m wolnostoj¹cy dwukondygnacyjny, dostosowany do u ytkowania przez niepodpiwniczony budynek sk³adaj¹cy osoby niepe³nosprawne oraz do siê z trzech po³¹czonych, wzajemnie rozgrywania zawodów sportowych przenikaj¹cych siê, bry³. Kryta zgodnie z normami FINA i wymogami p³ywalnia umo liwi organizacjê Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego, zawodów sportowych, krajowych 2.basen wielofunkcyjny, w którego i e wentualnie w y szej r angi sk³ad wchodz¹: w uzgodnieniu z Polskim zwi¹zkiem 3.basen rekreacyjny o wymiarach 7,12 P³ yw ac ki m. Pr og ra m u yt ko wy x 7,80 m i g³êbokoœci 1,1 m przedmiotowego obiektu umo liwi do st os ow an y d o z ab ie gó w prowadzenie zajêæ szkolnych rehabilitacyjnych, i sportowych dla uczniów szkó³ oraz 4.basen hamowny zje d alni w godzinach pozalekcyjnych o wymiarach 4,5 m x 7,5 m i g³êbokoœci dzia³alnoœci sportowo-rekreacyjnej dla 1,0 m z wann¹ hamown¹, mieszkañców gminy i powiatu a tak e 5.brodzik dla dzieci o wymiarach 4,5 m p r o w a d z e n i e z a b i e g ó w x 7,5 m i g³êbokoœci 0,40 m, rehabilitacyjnych dla osób 6.wanna hydromasa u, niepe³nosprawnych. 7.zje d alnia rurowa d³ugoœci ok. 60 (Szczegó³y dot. krytej p³ywalni na str. internetowej UM m, w Janowie Lub.: 8.sauny Burmistrz Janowa Lubelskiego 9.zaplecze szatniowo - natryskowe, Krzysztof Ko³tyœ 10.widowniê na 126 osób, Dzieñ Bibliotekarza w Janowie Lubelskim Uroczystoœæ Dnia Bibliotekarza wiele w tej materii zmienia siê na i Bibliotek obchodzona jest w ca³ym lepsze nie pozostawia w¹tpliwoœci, e kraju tradycyjnie w maju. Rezultaty praca bibliotekarza w realiach polskiej pracy bibliotekarza dla wielu z nas nie transformacji jest jedn¹ z bardziej zawsze wydaj¹ siê wymierne. stresuj¹cych profesji zwi¹zanych Techniczne umiejêtnoœci zwi¹zane z szeroko pojêt¹ kultur¹. W tym roku w wypo yczeniem potrzebnej ksi¹ ki pracownicy Powiatowo- Gminnej czy te w³aœciwie udzielona o niej Biblioteki w Janowie Lubelskim informacja wydaje siê lekk¹, spotkali siê z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych. Po krótkim przypomnieniu dzia³añ biblioteki i osi¹gniêæ w dziedzinie popularyzacji czytelnictwa, promocji miasta w kraju i za granic¹ oraz wspó³pracy z placówkami oœwiatowymi i instytucjami kulturalnooœwiatowymi w mieœcie i powiecie, niektórzy bibliotekarze zostali wyró nieni listami gratulacyjnymi, nagrodami. W swoim wyst¹pieniu zarówno przyjemn¹ prac¹, w otoczeniu nowoœci Burmistrz Janowa Lubelskiego wydawniczych, ciszy bibliotekarskich Krzysztof Ko³tyœ jak równie pomieszczeñ. Jak z³udne jest to wicestarosta W³odzimierz Gomó³ka odczucie wystarczy wczytaæ siê pogratulowali osi¹gniêæ wszystkim w apele wielu miejskich, gminnych czy pracownikom. Przy kawie szkolnych bibliotekarzy, którzy i herbacie by³ czas na mniej oficjalne potrzebuj¹ wydawniczych nowoœci, rozmowy, na które w codziennej pracy a niestety pieniêdzy jest tak ma³o, e zazwyczaj nie ma czasu. Spotkanie czêsto nie wystarcza ich na odbudowê by³o równie dobr¹ okazj¹ do dyskusji podstawowego "zaczytanego" na temat aktualnej sytuacji lokalnego ksiêgozbioru. Kradzie e ksi¹ ek, czytelnictwa, podsumowañ oraz niszczenie, przed³u anie terminów ich przedstawieniem aktualnych sukcesów wypo yczeñ, to najczêstsze bol¹czki zawodowych pracowników. bibliotekarskiej pracy. Fakt, e co roku ac

7 Konkurs Jednego Wiersza 20 kwietnia 2006r w sali kameralnej Janowskiego Oœrodka Kultury spotkali siê twórcy poezji - uczestnicy 15 edycji Konkursu Jednego Wiersza, którego organizatorem by³ JOK i Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. W Konkursie uczestniczy³y 23 osoby z województwa lubelskiego. Prace oceniane by³y w dwóch kategoriach- doroœli i m³odzie. Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody: kategorii "m³odzie " - I nagrodê otrzyma³a Magdalena Jaworska z Janowa Lubelskiego za wiersz pt. "Lêk", przyznano tak e dwa wyró nienia- dla Moniki Gielarek i Joanny Sydor obie z Janowa Lubelskiego. W kategorii "doroœli- I nagrodê otrzyma³ Ks. Janusz Koz³owski, god³o "Pelikan" ze Œwidnika za wiersz pt. "Nieustannie". Dwie równorzêdne III nagrody przyznano: Jerzemu Chudziakowi z Kraœnika oraz Teresie Pyc z Che³ma. Wyró niono równie Teresê Boguszewsk¹ z Warszawy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ksi¹ kowe. Spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze. Laureaci prezentowali swoje utwory, mogli równie zasiêgn¹æ opinii uczestnicz¹cych w spotkaniu Jurorek Pani Katarzyny Zaj¹c i Anny Kistelskiej z Wojewódzkiego Oœrodka Kultury w Lublinie. Poni ej prezentujemy nagrodzone utwory: El bieta Reszka Rolnicy dostan¹ dop³aty Przy dobrym ustawieniu p³odozmianu S z c z e g ó ³ o w e h a r m o n o g r a m y rolnik mo e uzyskaæ ³¹czn¹ dop³atê wy wi es zo ne s¹ we ws zy st ki ch w roku powy ej 1000 z³ /ha. gminach. Œrodki finansowe s¹ równie Informacje uzyskane od kierownika dostêpne w ramach Planu Rozwoju biura powiatowego ARiMR Andrzeja Obszarów Wiejskich na ni ej Wolana wymienione dzia³ania: program Sk³adanie wniosków na dop³aty rolnoœrodowiskowy - termin sk³adania bezpoœrednie do upraw w powiecie wniosków do na rok janowskim przebiega³y nadzwyczaj Najwiêkszym zainteresowanie ciesz¹ sprawnie. Do 15 maja br. do ARiMR siê dop³aty do poplonów w ramach wp³ynê³o 93% spodziewanych pakietu Ochrona Gleb i Wód. Dop³ata wniosków z ca³ego powiatu. Ju wynosi od 330 z³ do 570 z³, jak mówi¹ w nastêpnym dniu iloœæ wzros³a do rolnicy jest to czysty grosz, po który 97 %, g³ ów ni e b y³ y t o w ni os ki warto siêgn¹æ. Przy dobrym ustawieniu przes³ane poczt¹. Na dzieñ p³odozmianu rolnik mo e uzyskaæ r. li cz ba z³ o on yc h Wn io sk ów ³¹czn¹ dop³atê powy ej 1000 z³ /ha. wynosi³a 99% w stosunku do roku Nastêpne dzia³ania, na które s¹ ubieg³ego Dziêki sprawnej dzia³alnoœci pieni¹dze w naszym powiecie to Plan ARiMR w Janowie uruchomione by³y Rozwoju Obszarów Wi ejskich. dodatkowe punkty odbioru wniosków W ramach, którego mo na sk³adaæ w Chrzanowie, Batorzu i Potoku wn io sk i n a r en tê st ru kt ur al n¹ Wielkim. Znacznej pomocy udzielili }z terminem sk³adania przez ca³y rok. sta yœci skierowani przez Powiatowy Natomiast wnioski na zalesianie mo na Urz¹d Pracy do pomocy rolnikom sk³adaæ od 1.06.do r. w wype³nianiu wniosków. Pracownicy termin wykonania zalesienia jesieñ Powiatowego Zwi¹zku Doradztwa 2006 r. i wiosna 2007 r. Rolniczego s³u yli pomoc¹ w Janowie Istnieje wiele mo liwoœci uzyskania Lubelskim i we wszystkich gminach pieniêdzy na rozwój gospodarstwa powiatu janowskiego. Spodziewana rolnego w powy szym, materiale iloœæ wniosków wynosi oko³o 6000 przytoczyliœmy tylko niewielk¹ ich w ca³ym powiecie janowskim. liczbê. ARiMR przez ca³y rok s³u y Z dniem r. zosta³y pomoc¹. Powiatowy Zwi¹zek uruchomione we wszystkich gminach Doradztwa Rolniczego wyjaœni i punkty obs³ugi ARiMR w zakresie doradzi, jakie podj¹æ dzia³ania, aby Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t. by³y op³acalne z punktu widzenia Punkty czynne s¹ jeden dzieñ w rolnika tygodniu w godzinach od 9 do 15, Jan Machulak Bezpieczniejsi na drogach W dniu 12 kwietnia 2006 roku Eliminacje gminne tego Turnieju w Zespole Szkó³ Zawodowych odby³y siê w miesi¹cu kwietniu. w Janowie Lubelskim odby³y siê Wziê³o w nich udzia³ 16 gimnazjów E l i m i n a c j e P o w i a t o w e d o i 29 szkó³ podstawowych z terenu Ogólnopolskiego M³odzie owego powiatu janowskiego. W kategorii Turnieju Motoryzacyjnego dla szkó³ podstawowych zwyciê y³a uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Szko³a Podstawowa z Kocudzy, Szeœæ trzyosobowych dru yn, które opiekun m gr H enryk K ulasza, zmaga³y siê na placu manewrowym w sk³adzie: Krzos Rafa³, Garbacz janowskiego LOK-u o pierwsze Mateusz, Jargi³o Krystian, II miejsce miejsce w powiecie rozegra³o dwie zajê³a dru yna z Janowa Lubelskiego, k o n k u r e n c j e t e c h n i c z n e : III miejsce Potok Wielki. W kategorii sprawnoœciow¹ jazdê samochodem gimnazjów I miejsce zajê³a dru yna oraz jazdê pojazdem jednoœladowym. z Kocudzy, opiekun mgr Henryk Ponadto zawodnicy musieli rozwi¹zaæ Kulasza, w sk³adzie Dycha Krzysztof, test ze znajomoœci przepisów prawa o Liwak Damian, Papierz Zenon, II r u c h u d r o g o w y m, r o z p o z n a æ miejsce zajê³o gimnazjum z Janowa i wymieniæ nazwê czêœci lub Lubelskiego a III gimnazjum podzespo³ów pojazdu. Suma punktów z Wierzchowisk. Zwyciêskie zespo³y uzyskanych w poszczególnych otrzyma³y puchary, nagrody konkurencjach decydowa³a i pami¹tkowe dyplomy. Z ramienia o klasyfikacji do Turnieju KPP w Janowie lubelskim nadzór Wojewódzkiego. Zwyciê y³a dru yna i prowadzenie turnieju powierzono Zespo³u Szkó³ Zawodowych w st. asp. Krzysztofowi Dziurda z Z.R Janowie Lubelskim. W sk³ad Drogowego, zaœ z ramienia Kuratorium zwyciêskiej dru yny, której opiekunem Oœwiaty w Janowie Lubelskim mgr by³ mgr in. Roman Skrzat weszli: Andrzejowi Hysowi. Organizatorzy Gêbala Marcin, Sieciechowicz serdecznie dziêkuj¹ sponsorom tych Sebastian, Œwircz Zbigniew. imprez: Starostwu Powiatowemu Starostwo Powiatowe przy wspó³pracy w Janowie Lubelskim, Wójtom gmin, janowskiej Komendy Powiatowej Burmistrzowi Janowa Lubelskiego, Policji i nauczycieli ze szkó³ gminnych firmom: Auto-Serwis A. Wojtan, Foto dnia r. w Zespole Szkó³ Florczak oraz p. Andrzejowi Kiszka z w Kocudzy zorganizowa³o powiatowy LOK w Janowie Lubelski etap XXIX Ogólnopolskiego Turnieju m Stowarzyszenie w Warszawie. Warto Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. tutaj wspomnieæ, i w Wojewódzkim Do eliminacji zg³osi³o siê 7 dru yn ze Finale Ogólnopolskiego Turnieju BRD szkó³ podstawowych i 6 dru yn dla uczniów szkó³ gimnazjalnych w gimnazjalnych. W czasie tego turnieju miejscowoœci êczna, który odby³ siê dzieci mog³y wykazaæ siê wiedz¹ 10 maja br. 4 miejsce zajê³o gimnazjum i umiejêtnoœciami w czasie pisemnego z Kocudzy reprezentuj¹ce nasz powiat testu dotycz¹cego przepisów ruchu zaœ drugie miejsce indywidualnie zaj¹³ pieszych i rowerzystów oraz w trakcie Krzysztof Dycha z tego Gimnazjum. jazdy rowerem na torze przeszkód. Opr. st.asp. Krzysztof Dziurda AUTO CZÊŒCI U YWANE Do samochodów zachodnich Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku od , w soboty od tel Janów Lubelski, ul. Lubelska 1 10.

8 Epoka Gryczoka! Program szkoleñ promuj¹cych W dniach kwietnia br. w doœwiadczeni trenerzy reprezentuj¹cy w którym ka da z firm bêd¹cych czêœci¹ clustering to innowacyjny na polskim Hotelu Myœliwskim w Janowie Lubelskim Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, klastra bêdzie mia³a swoje strony, wraz z rynku projekt wspó³finansowany ze odby³o siê dwudniowe szkolenie dla którzy przyjechali do Janowa Lubelskiego histori¹ i ofert¹. Bêdzie on dystrybuowany œrodków Unii Europejskiej oraz z bud etu klastra Epoka Gryczoka!, organizowane z odzi i Lublina. Podczas zajêæ w grupie do hoteli oraz wszystkich miejsc, jakich pañstwa. G³ównym za³o eniem projektu w ramach ogólnopolskiego projektu omawiano tematy zwi¹zane z mo liwymi yczyliby sobie tego uczestnicy klastra aby jest uk azanie pr zeds iêbiorstwo m i P r o g r a m s z k o l e ñ p r o m u j ¹ c y c h formami wspó³pracy w ramach klastra, dotar³ on do jak najwiêkszej liczby jednostkom samorz¹du terytorialnego clustering. rozwojem ca³ego regionu i obecnych tam odbiorców. mo liwoœci wspó³pracy w formie klastrów. W sz ko le ni u wz iê li ud zi a³ firm poprzez efektywne wspólne dzia³ania Wszystkich tych, którzy nie mogli Klaster to geograficzne skupisko przedstawiciele lokalnych w³adz oraz grupy. Nawi¹zywano do podejmowanych uczestniczyæ w spotkaniu klastra Epoka wzajemnie powi¹zanych firm, dostawców, firmy i instytucje z regionu. Wœród ju inicjatyw tj.: zainicjowanego przez Gryczoka! w dniu 27 i 28 kwietnia, przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w uczestników znalaz³y siê firmy, które uczestników szkolenia Œwiêta Kaszy, które informujemy, i zosta³a uruchomiona II pokrewnych sektorach. Firmy dzia³aj¹ce w dzia³aj¹ lub chc¹ dzia³aæ wspólnie w celu odbywa siê rokrocznie latem w Janowie edycja szkolenia w ramach Komponentu I. ramach klastra konkuruj¹ ze sob¹, ale stw orz eni a gru py pro muj ¹ce j kas zê Lubelskim. Przedsiêbiorców i instytucje znajduj¹ tak e obszary wspó³pracy. gryczan¹ oraz regionalne wyroby z niej, Spotkanie w Hotelu Myœliwskim zainteresowane do³¹czeniem do klastra i takie jak gryczok janowski czy pieróg nie by³o imprez¹ jednorazow¹. Kolejnym udzia³em w szkoleniach prosimy o kontakt bi³gorajski. Z Janowa Lubelskiego udzia³ etapem bêd¹ konsultacje grupowe i z biurem projektu w Warszawie lub wziê³y: PPH Janex Sp. J., Centrum indywidualne z firmami, które tam by³y Urzêdem Mejskim w Janowie Lubelskim. Szkoleniowo-wypoczynkowe DUO, oraz tymi, które chcia³yby jeszcze Jeœli znacie Pañstwo firmê, która PHU WOJAN s.c., Ciastkarnia Piekarnia uc ze st ni cz yæ w sz ko le ni u. Ka d y chcia³aby uczestniczyæ w tym projekcie U Górola, PPHU EMES. Gminê uczestnik szkolenia zarówno w ramach staæ siê czêœci¹ klastra Epoka Gryczoka! Modliborzyce reprezentowa³y firmy: ZPM Komponentu I, jak i Komponentu II mo e lub, która wed³ug Pañstwa mo e byæ Matthias Sp. z.o.o., Piekarnia A.M. skorzystaæ z konsultacji indywidualnych i pomocna w realizowaniu projektu, Tomala, PHU ETMOS. By³y tam równie grupowych œwiadczonych przez prosimy o kontakt telefoniczny pod firmy spoza najbli szej okolicy, które wykwalifikowany zespó³ ekspertów i numerami podanymi poni ej. dzia³aj¹ lub chc¹ dzia³aæ wspólnie z grup¹ doradców gospodarczych. Zakres Enterplan Sp. z o.o., Klastry ³¹czone s¹ bezpoœrednio z janowsk¹ tj.: Naleœnikarnia Zadora z konsultacji grupowych i indywidualnych biuro projektu w Warszawie rozwojem regionów i lokalnymi Lublina, Piekarnia H. i T. Pêdzio³ z Lublina u z a l e n i o n y b ê d z i e o d p o t r z e b Warszawa, produktami oraz stanowi¹ ich znak o r a z S t o w a r z y s z e n i e N a u k o w o - poszczególnych grup zadaniowych oraz ul. Królewska 27 rozpoznawczy. Powstaj¹ce w Polsce Techniczne In ynierów i Techników wchodz¹cych w ich sk³ad firm i tel.: (022) pierwsze inicjatywy klajstrowe ( Dolina Rolnictwa z Warszawy. Organizacje organizacji. fax.: (022) Lotnicza, Kot³y Pleszewskie, Pomidor samorz¹dowe reprezentowali Urz¹d Poza tym jest jeszcze drugi Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim Sa nd om ie rs ki o ra z w ie le in ny ch ) Miejski w Janowie Lubelskim, Starostwo komponent, gdzie opracowywane s¹ Janów Lubelski wskazuj¹, e istnieje œwiadomoœæ oraz Powiatowe w Bi³goraju oraz Gmina konkretne dzia³ania dla grupy w celu Ul. Zamoyskiego 59 p o t r z e b a w s p ó ³ p r a c y m i e d z y Godziszów. wzmocnienia jej i pomocy w jej aktywnym Tel.: (015) przedsiêbiorstwami o podobnych Szkolenia poprowadzili Dorota zaistnieniu nie tylko w regionie, ale i poza dzia³aniach, us³ugach lub produktach. Szykulska-Paprocka i Bogdan Kêpka, nim. Projekt ma uwieñczyæ katalog klastra, Ilona Zdunek Zalew Janowski: Leœne stwory w ataku... Gmina zakoñczy³a prace nad koncepcj¹ infrastruktury (placyk centralny, aleje, regionalnego. 6.Strefa mieszkalna stylizacja zagospodarowania zalewu. Na oczka wodne), wokó³ których inwestorzy II. Elementy Parku Rekreacji architektury: kolonia œlimaków kilkudziesiêciu hektarach powstanie prywatni bêd¹ mogli lokowaæ obiekty 1.Jaszczur skoncentrowana obs³uga indywidualne domki wypoczynkowe, Park Rekreacji, oferuj¹cy mieszkañcom us³ugowe. Wszystkich na pewno turystyki masowej: ogólnodostêpna strefa segmenty mieszkalne w kszta³cie kolejki z i przyjezdnym turystom mo liwoœæ zaciekawi fakt, e powiêkszeniu ulegnie wypoczynku rodzinnego k¹pieliska, budynkiem us³ugowym wypoczynku, a co najwa niejsze k¹pielisko oraz ponad dwukrotnie zostanie pla e, aquapark, latarnia, kawiarnie, 7.Strefa profilowanych zespo³ów generuj¹cy nowe miejsca pracy. wyd³u ona pla a w kierunku obecnego restauracja, noclegi, lodowisko, korty, hotelowych - centrum konferencyjne, Koncepcja Parku Rekreacji nawi¹zuje pa rk in gu. P ra ce te gm in a w yk on a hipodrom, si³ownia, krêgielnia, salon gier; odnowa biologiczna; do has³a promocyjnego Janowa w pierwszej kolejnoœci. of er ta dl a m³ od zi e y dy sk ot ek a, 8.Wyspa Katarzyny - Rodzinna Osada Lubelskiego jako Leœnego Skarbca Inwestycje nad zalewem bêd¹ realizowane pomieszczenia klubowe, skate park; GEA Wellness & SPA - ekskluzywna oferta i podkreœla przyrodnicze walory sukcesywnie. Wkrótce zostan¹ zlecone centrum edukacji i aktywnej zabawy dla hotelowo rekreacyjna dla klienta regionu. podzia³y dzia³ek pod poszczególne dzieci; rodzinnego; Prace nad stworzeniem koncepcji trwa³y elementy Parku Rekreacji. Z nich zostan¹ 2.Pole namiotowe, karawaning; 9.Strefa cichego wypoczynku - laguna prawie pó³tora roku. Ide¹ przewodni¹ przy st wo rz on e of er ty in we st yc yj ne dl a 3.Strefa kolonijna - adaptacja istniej¹cych wêdkarska, przystañ rybacka, groble. jej p rzygotowaniu by ³o uc zynienie inwestorów, co oznacza, e realizacja oœrodków i domków wypoczynkowych; Koncepcja Parku Rekreacji w postaci z Zalewu Janowskiego miejsca koncepcji bêdzie prowadzona modu³owo. 4.Strefa promocji regionalnej - zespó³ g r a f i c z n e j j e s t w y e k s p o n o w a n a oryginalnego i ciekawego, które Pierwsze przetargi terenów nad zalewem s t y l i z o w a n y c h z a g r ó d l e œ n y c h w U r z ê d z i e M i e j s k i m w s a l i wyró ni³oby Janów Lubelski spoœród odbêd¹ siê ju w tym roku. Pod m³otek zlokalizowanych przy Œcie ce Bobrów: konferencyjnej. Osoby zainteresowane jej wielu innych oœrodków w regionie i na pój dzi e oœ rod ek w ypo czy nko wy p o za gr od a g ar nc ar sk a, wi kl in ia rs ka, zobaczeniem zapraszamy do Punktu trwa³e zapisa³o siê w pamiêci osoby, która Fabryce Maszyn, dzia³ki ko³o tzw. puzbu kowalska, myœliwska; Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie Miejskim przyjedzie tutaj wypocz¹æ. Autorami oraz pole namiotowe. 5.Rak strefa turystyki kwalifikowanej - (ul. Zamoyskiego 59). Bardziej koncepcji s¹ architekt miejski Jolanta Za³o enia koncepcji Parku Rekreacji strzelnica sportowo bojowa, pole szczegó³owych informacji udziela Zezuliñska oraz m³ody, ale dobrze nad Zalewem Janowski myœliwskie, urz¹dzenia do survivalu architekt miejski, pani Jolanta Zezuliñska zapowiadaj¹cy siê architekt - Tomasz I. Funkcje i strategicznych gier terenowych; (tel.: 15/ ) Rados³aw Kusz Sk ub ik. Z de cy do wa li œm y si ê na 1.Prous³ugowe: tworzenie miejsc pracy w k o m p l e k s o w ¹ k o n c e p c j ê sektorze us³ug oko³oturystycznych zagospodarowania zalewu, która w swej gastronomia, hotelarstwo, przewodnicy, formie jest na tyle ró norodna, e zadowoli in st ru kt or zy sp or to wi, sp ec ja li œc i nawet najbardziej wyszukane gusta, i rehabilitacji, fizjoterapeuci, kosmetyka, ka dy bêdzie móg³ znaleÿæ tutaj coœ dla agroturystyka; siebie mówi Jolanta Zezuliñka. - 2.Prozdrowotne: odnowa biologiczna, Przestrzenny uk³ad funkcji i programów aktywny wypoczynek, zdrowa ywnoœæ, us³ugowych zosta³ pomyœlany w ten hipoterapia; sposób, by nawzajem siê one uzupe³nia³y, a 3.Prorodzinne: uwzglêdnianie potrzeb przez to by ³atwiej by³o nam znaleÿæ wypoczynku rodzinnego dzieci z inwestorów, chêtnych w Park Rekreacji rodzicami, dziadkami i opiekunami; zainwestowaæ kontynuuje. 4.Proekologiczne: wykorzystanie walorów Park Rekreacji nie zostanie wybudowany krajobrazowych i przyrodniczych terenu, przez gminê i trzeba zdawaæ sobie sprawê, promocja ekologii; e nie powstanie tak od razu. Gmina uzbroi 5. P r o t r a d y c y j n e : p o d k r e œ l e n i e teren oraz wykona pewne elementy regionalnoœci, kultury, kuchni i rzemios³a 6.

9 Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim zaprasza o ³ n i e r z e w y k l ê c i. stalinowskiego terroru, zapoznaæ siê z ukazuj¹ce monumentalnoœæ, a równego, portret œwiata ostatnich stu Antykomunistyczne podziemie nieznanymi kartami polskiej historii. jednoczeœnie parareligijny charakter lat najstarsza fotografia pochodzi z zbrojne na RzeszowszczyŸnie to Kilkaset fotografii i fotokopii pochodów, w których niesiono 1907 r. widziany przez pryzmat wystawa z oddzia³owego Biura do ku me nt ów pr zy wr ac a p am iê æ chor¹gwie, wizerunki partyjnych codziennego ycia, tradycji, kultury i Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie o³ nie rzy, wie rny ch tes tam ent owi œwiêtych. Z tego okresu wywodzi siê przyrody. zorganizowana w janowskim Muzeum. Po ls ki Ni ep od le g³ ej, kt ór zy w r ó w n i e c h a r a k t e r y s t y c z n a Si³a oddzia³ywania prezentowanych na Ekspozycja dotycz¹ca dzia³alnoœci dramatycznej walce z sowiecka ornamentyka i plakat. wystawie zdjêæ arktycznego wilka an ty ko mu ni st yc zn ej ko ns pi ra cj i okupacj¹ i wspieraj¹c¹ j¹ rodzim¹ Wyst aw a cz yn na w ja no ws ki m uchwyconego w skoku z kry na krê niepodleg³oœciowej przywo³uje oblicza komun¹ zap³aci³o cenê najwy sz¹ Muzeum do koñca sierpnia b.r. czy s³ynnej Afganki Sharbat Guli nie tych, których PRL pozbawi³a swoje ycie. maleje z up³ywem czasu. To rezultat wszystkiego, nawet dobrego imienia. Wyst aw a c zy nn a w ja no ws ki m pracy œwiatowej s³awy fotografów Szczególn¹ uwagê autorzy wystawy Muzeum do 18 czerwca b.r. National Geopraphic, wœród których s¹ zwrócili na Zrzeszenie Wolnoœæ i Steve McCurry, Sam Abel, William Niezawis³oœæ (WiN), które powsta³o Wi e l o l e t n i a w s p ó ³ p r a c a Albert Allard, Jodi Cobb, Dawid na bazie Armii Krajowej po jej naszego Muzeum z lubelskim Doubilet, Dawid Alan Harvey, Chris rozwi¹zaniu, a tak e na Narodowe oddzia³em IPN to kolejna wystawa Jo hn s, J am ek S ta nf il d, Toma sz Zjednoczenie Wojs kowe (NZW). zorganizowana w Janowie, poœwiêcona Tomaszewski i wielu, wielu innych. Wyeksponowane zosta³y sylwetki lipcowemu œwiêtu. Autorki Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ wystawy jest cz³onków IV Zarz¹du G³ównego WiN, wystawy Panie: Agnieszka Jaczyñska i zdjêcie autorstwa Stev a McCurry ego, zamordowanych w majestacie prawa Magda Œladecka podejmuj¹c temat ukazuj¹ce odnalezion¹ po 17 latach w 1951 r., o³nierzy NZW z Le ajska i lipcowego œwiêta, chcia³y pokazaæ s³ynn¹ Afgankê. Wykonane przez okolic. Mo na obejrzeæ zdjêcia na jego przyk³adzie, e jednym z niego w 1984 r. w obozie dla oddzia³ów NZW: Józefa Zadzierskiego e l e m e n t ó w p e e r e l o w s k i e j uchodÿców Nasir Bagh w Pakistanie Wo³y ni ak a, Ad am a K us za rzeczywistoœci by³ wszechobecny zdjêcie tajemniczej afgañskiej Garbatego, Stanis³awa Pelczara ceremonia³ œwiêtowania, a bior¹c pod dziewczynki o niezapomnianych Majki, Antoniego ubryda Zucha. uwagê kalendarz œwi¹t œwieckich zielonych oczach, widzia³y miliony Kilkadziesi¹t fotografii przedstawia pañstwowych i tzw. bran owych, który ludzi: na ok³adce magazynu National dramatyczne aresztowanie w lutym by³ bardzo rozbudowany, by³o tych Geographic z czerwca 1985 r., w 1959 r. jednego z ostatnich o³nierzy okazji wiele. albumie Oczami fotografów i na oddzia³u Wo³yniaka Micha³a Krupy Czemu mia³o to s³u yæ?. By³y owe wystawach prezentowanych na ca³ym Wierzby. œw iê ta sp os ob em na zw i¹ za ni e Muzeum Regionalne zaprasza œwiecie. Przez 17 lat nikt nie zna³ jej Na wystawie prezentowane s¹ po raz Polaków z w³adz¹. Mia³y stworzyæ równie na wielk¹ wystawê fotografii imienia. S³ynna Afgana Sharbat Gula pierwszy zdjêcia, które wykonane by³y wra enie szczególnej pozycji ludzi Œwiat w obiektywie National z o s t a ³ a o d n a l e z i o n a p r z e z bezpoœrednio po egzekucjach, pracy, a tak e byæ sposobem na Geographic. 99 niezwyk³ych zdjêæ McCurry ego i ekipê telewizji National pochodz¹ce z archiwum Delegatury oderwanie spo³eczeñstwa od religii. I przedstawia obraz naszej planety, od Geographic Explorer dopiero w Urzêdu Ochrony Pañstwa w Rzeszowie na pewno form¹ walki pañstwa o pocz¹tku XX wieku po teraÿniejszoœæ, styczniu 2002 r.. Wówczas to ponownie ( m.in. zdjêcia poegzekucyjne now¹ mentalnoœæ Polaków. Udzia³ w widziany oczami najznakomitszych stanê³a twarz¹ w twarz ze œwiatem. ubrydy i jego ony Janiny). œ w i ê t a c h p a ñ s t w o w y c h b y ³ fotografów National Geographic, a Wy stawa fotografii Œwiat w Tragiczne losy Polaków pokolenia obowi¹zkowy, a wiêc mo liwoœæ tak e wyj¹tkowy portret wspó³czesnej obiektywie to druga wielka wystawa Kolumbów, którzy podjêli walkê ch oc ia b y p ow ie rz ch ow ne go Polski w obiektywie fotografów stale fotografii National Geographic przeciwko komunizmowi oddaj¹c w o d d z i a ³ y w a n i a n a s p o ³ e c z n ¹ wspó³pracuj¹cych z polsk¹ edycj¹ prezentowana w janowskim Muzeum. ( beznadziejnej walce swe ycie za œwiadomoœæ by³a ogromna. magazynu. Fotograficzna podró w 2005 r. prezentowaliœmy w Muzeum Wolnoœæ, prezentowane na wystawie Wys ta wa je st ta k e ka pi ta ln ym obejmuje Europê, w tym szczególnie Egipt z lotu ptaka ). o³nierze wyklêci nikogo nie pr et ek st em do za pr ez en to wa ni a Polskê, Azjê, Afrykê i Bliski Wschód, Wystawa czynna bêdzie w janowskim powinny pozostawiæ w stanie ch ar ak te ry st yc zn ej sy mb ol ik i i obie Ameryki i wyspy rozsianego Muzeum Regionalnym od 6 czerwca do obojêtnoœci. Mamy nadziejê, e plastycznych koncepcji stworzonych oceanach. Niepowtarzalne chwile 15 sierpnia b.r. wystawa pozwoli m³odemu pokoleniu na potrzeby œwi¹tecznego ceremonia³u. utrwalone w kliszach fotograficznych P o l a k ó w, k t ó r e n i e p a m i ê t a Szczególna uwagê zwracaj¹ zdjêcia sk³adaj¹ siê na, mniemaj¹cy sobie Oprac. Barbara Nazarewicz Burmistrz Janowa Lubelskiego og³asza konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê zagrodê, balkon w 4. ad i porz¹dek w obejœciu (uporz¹dkowanie sprzêtu rolniczego, wybiegi dla zwierz¹t) zabudowie wielorodzinnej. 5. Estetyka siedliska czêœci gospodarczej i rekreacyjno-ozdobnej: Zachêcamy wszystkich mieszkañców miasta i gminy Janów Lubelski do wziêcia udzia³u w - wyposa enie w elementy ma³ej architektury (pergole, murki ogrodowe, oczka wodne itp.) konkursie. - trawniki, zadrzewienia, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenie tarasów, werand, Poni ej zamieszczamy regulamin konkursu. balkonów, plac zabaw dla dzieci, k¹cik wypoczynkowy 7. Zagospodarowanie czêœci ogrodniczo-warzywnej: Regulamin konkursu na naj³adniejsz¹ posesjê, zagrodê, balkon - ogródek warzywny, sad przydomowy w Gminie Janów Lubelski II. Kategoria posesja 1. Cele konkursu 1. Estetyka budynku mieszkalnego(harmonia proporcji, materia³ów wykoñczeniowych, 2. Zasady organizacji Konkursu i tryb przyznawania nagród wkomponowanie w otoczenie). Cele Konkursu: 2. ad i porz¹dek obejœcia - Podniesienie walorów estetycznych i wizerunku Gminy Janów Lubelski 3. Estetyka posesji: - Zapewnienie atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkañcom gminy oraz - wyposa enie w elementy ma³ej architektury (pergole, murki ogrodowe, oczka wodne itp.) turystom - trawniki, zadrzewienia, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenie tarasów, werand, - Kszta³towanie postawy wspó³odpowiedzialnoœci mieszkañców za estetykê i wizerunek balkonów, plac zabaw dla dzieci, k¹cik wypoczynkowy miejscowoœci III. Kategoria balkon w zabudowie wielorodzinnej: - Propagowanie dzia³añ proekologicznych 1. Estetyka i ukwiecenie balkonu kompozycje kwiatowe Zasady i organizacja konkursu: 2. Sposób urz¹dzenia i wykoñczenie balkonu A) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Janowa Lubelskiego. E) Zg³oszenia w formie pisemnej, z zachowaniem ustalonego terminu nale y kierowaæ do B) czas trwania konkursu: r r. Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ do 30 czerwca 2006r. Miejskiego w Janowie Lubelskim, C) Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: ul. Zamoyskiego 59, Janów Lubelski, pok. nr 4. - Kategoria zagroda Prawo zg³aszania uczestników konkursu maja w³aœciciele posesji, mieszkañcy gminy, so³tysi, - Kategoria posesja radni. - Kategoria balkon w zabudowie wielorodzinnej F) Rozstrzygniêcie konkursu oraz uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi 12 sierpnia 2006r. D) Kryteria oceny: H) Przebieg konkursu i jego wyniki zostan¹ opublikowane w Internecie oraz na tablicy og³oszeñ. I. Kategoria zagroda Nagrodami w konkursie bêd¹ wyposa enie ogrodowe, roœliny ogrodnicze lub narzêdzia do 1. Estetyka budynku mieszkalnego (harmonia proporcji, materia³ów wykoñczeniowych, prac w ogrodzie. wkomponowanie w otoczenie). 2. Zagospodarowanie zagrody wiejskiej (budynki gospodarcze, podwórze, drogi dojazdowe Burmistrz Janowa Lubelskiego 3. Obiekty sanitarne (szambo, œmietnik, kompostownik) Krzysztof Ko³tyœ 9.

10 Dalsze prace nad Programem Rozwoju Lokalnego Kontynuowane s¹ prace nad lokalnej, wykaz projektów do realizacji w Planem Rozwoju Lokalnego gminy Janów latach oraz przep³yw œrodków lubelski na lata Plan ten finansowych gminy w tych okresach. powinien odzwierciedlaæ potrzeby i W dniu r. w Domu zamierzenia œrodowiska lokalnego. Aby to Nauczyciela odby³o siê spotkanie z osi¹gn¹æ niezbêdne s¹ w³aœnie konsultacje przedstawicielami firm i organizacji spo³eczne. Konsultacje te dadz¹ odpowiedÿ spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie gminy na pytanie: Czy realizowane i planowane Janów Lubelski. Poruszono na nim kwestie zamierzenia, przedsiêwziêcia i inwestycje zwi¹zane ze sposobem i mo liwoœciami w istotny sposób wp³yn¹ na rozwój pozyskiwania potencjalnych inwestorów, gospodarczy gminy? Jaki nale y wybraæ m odernizacj¹ rynku jak równie kierunek rozwoju gminy? Jakie inwestycje Wieloletnim Programem Inwestycyjnym s¹ planowane na najbli sze lata (WPI). Spotkanie zakoñczy³o siê deklaracj¹ 2013? Prowadzenie takich rozmów z œcis³ej wspó³pracy miêdzy samorz¹dem a mi es zk añ ca mi gm in y ma na ce lu sfer¹ lokalnego biznesu, maj¹cej na celu uszczegó³owienie potrzeb lokalnych oraz w y p r a c o w a n i e n a j l e p s z e g o, ich hierarchizacjê w zderzeniu z satysfakcjonuj¹cego obie strony mo liwoœciami finansowymi gminy. Plan rozwi¹zania. Harmonogram kolejnych Ro zw oj u Lo ka ln eg o po wi ni en by æ konsultacji przedstawia³ siê nastêpuj¹co: 19 opracowywany w partnerstwie z innymi kwietnia, godz Bia³a I/II Szko³a podmiotami nie tylko sektora publicznego, Podstawowa ale równie podmiotami prywatnymi oraz 20 kwietnia, godz ¹ ek organizacjami pozarz¹dowymi. Zarówno Ordynacki-Szko³a Podstawowa mieszkañcy miasta, jak i podmioty sektora 21 kwietnia, godz Zofianka publicznego i prywatnego na ka dym etapie Górna- Remiza OSP prac maj¹ mo liwoœæ sk³adania wniosków z 24 kwietnia, godz Janów propozycjami zakresu projektów i zadañ. Lubelski-Stara Parafia, Borownica, Kopce, Istnienie takiego Planu to jeden z Podlaski warunków koniecznych do ubiegania siê o 25 kwietnia, godz m³odzie wspó³finansowanie projektów zg³aszanych Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Janowie przez jednostkê samorz¹dow¹, czy inne Lubelskim, podmioty z obszaru Gminy z Europejskiego 25 kwietnia, godz Janów Funduszu Rozwoju Regionalnego w Lubelski-Nowa Parafia ramach Zintegrowanego Programu 26 kwietnia, godz Dom Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nauczyciela-firmy, organizacje Plan Rozwoju Lokalnego, 26 kwietnia, godz Momoty bêdzie zawiera³ analizê obecnej sytuacji Górne-remiza Momoty, Kiszki, Ujœcie i gminy, diagnozê potrzeb spo³ecznoœci Szewce. ac S K L E P i U S U G I M O T OR Y Z A C Y J N E Mariusz Grzegrzuliñski Bezrobotni podejmuj¹ pracê Z danych statystycznych wynika, e i instytucjach rynku pracy przyznano poziom bezrobocia w kwietniu 29 bezrobotnym dodatek zmniejszy³ siê o 5,5% w stosunku do aktywizacyjny z tytu³u podjêcia z poprzedniego okresu w³asnej inicjatywy zatrudnienia lub sprawozdawczego. Zmniejszenie innej pracy zarobkowej. bezrobocia spowodowane zosta³o Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie znaczn¹ iloœci¹ podjêæ pracy przez Lubelskim skierowa³ tak e na bezrobotnych oraz zg³aszanych szkolenie lub przygotowanie przez pracodawców ofert pracy, zawodowe odpowiednio 3 i 53 osoby. kierowaniem bezrobotnych do pracy Pracê na sta³e (niesubsydiowan¹) subsydiowanej ze œrodków podjê³o 88 bezrobotnych zaœ 5 osób Funduszu Pracy, aktywizowaniem w podjê³o prace w ramach refundacji ramach sta y, szkoleñ i kosztów zatrudnienia bezrobotnego. W przygotowania zawodowego. celu ograniczenia negatywnych Wed³ug informacji uzyskanych od skutków bezrobocia, Powiatowy Urz¹d Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy Pracy w Janowie Lubelskim d¹ y do w Janowie Lubelskim Tomasza zaktywizowania jak najwiêkszej liczby Kapronia w kwietniu br. roku pracê os ób be zr ob ot ny ch. W ra ma ch podjê³o 242 osoby bezrobotne tj. o 36 instrumentów rynku pracy ma wiêcej ni w ubieg³ym miesi¹cu. mo liwoœæ zaproponowania osobom Podjêcie pracy sezonowej stanowi³o bezrobotnym bêd¹cym w szczególnej 9,6% wszystkich podjêæ pracy w sytuacji na rynku pracy oraz osobom omawianym okresie. m³odym uzyskania dochodu, nabycia Do robót publicznych skierowano 14 nowych kwalifikacji, pozyskanie bezrobotnych. Wszystkie skierowane doœwiadczenia zawodowego oraz osoby pozostawa³y bez pracy zwiêkszenia ich szans na samodzielne d³ugotrwale. W r amach prac znalezienie zatrudnienia. Podkreœliæ interwencyjnych skierowano do pracy nale y, e dziêki aktywnym formom 28 osób bezrobotnych. wsparcia Pracodawcy mog¹ W kwietniu br. podpisano z 8 ograniczyæ czêœciowo koszty osobowe bezrobotnymi umowy o udzielenie zatrudnienia, co jest istotne dla ich dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci kondycji ekonomicznej. Natomiast gospodarczej na w³asny rachunek. Na osoba bezrobotna w tym okresie czasu sta e zawodowe u lokalnych poprzez zaprezentowanie siê, p r a c o d a w c ó w s k i e r o w a n o 4 3 motywacjê i zaanga owanie w pracy bezrobotnych, w tym 33 osoby by³y uzyskuje alternatywê sta³ego mieszkañcami Janowa Lubelskiego. zatrudnienia. W kwietniu br. na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia Opr.ac NAJTAÑSZE UBEZPIECZENIA W JANOWIE LUBELSKIM Stawki OC-(60% zni ki) Do z³ z³ z³ z³ TRWA PROMOCJA UBEZPIECZEÑ AUTO CASCO i MIESZKAÑ PLANUJESZ WYJAZD NA WAKACJE? U nas wykupisz atrakcyjne ubezpieczenie kosztów leczenia ZAPRASZAMY DO BIURA JANÓW LUBELSKI ul. Wiejska 8 (obok Urzêdu Miasta) Pn.-Pt , tel. (015) Mechanika pojazdowa -Naprawy powypadkowe -Sprzeda czêœci samochodowych -Sprzeda monta i wywa anie opon -Oleje, t³umiki - wymiana gratis czynne: , sobota JANÓW LUBELSKI, UL. KOWA 1 Tel./fax , tel. kom

11 W dniu 19 kwietnia 2006 r. w Urzêdzie Bu rm is tr z Ja no wa Lu be ls ki eg o Miejskim w Janowie Lubelskim, p o d p i s a ³ r ó w n i e u m o w ê z Burmistrz Krzysztof Ko³tyœ oraz Przedsiêbiorstwem Robót Drogowo przedstawiciele Przedsiêbiorstwa M o s t o w y c h S p. z o. o Budowlano-Us³ugowego EKOMEL reprezentowanym przez Prezesa Jana Sp. z o.o. reprezentowanego przez Œwiderskiego i Wiceprezesa Ryszarda Dyrektora Zarz¹du Ryszarda Gerlacha Sirko na realizacjê projektu pt. i Zastêpcê Dyrektora Zarz¹du "Infrastruktura drogowa osiedla Edmunda Sydora podpisali umowê o Wschód w Janowie Lubelskim". Koszt realizacji projektu pt. "Kontynuacja tej inwestycji zamknie siê kwot¹ kompleksowej gospodarki wodno- 884,74 z³. (75% - tj ,55 z³, œciekowej w Janowie Lubelskim m. pochodziæ bêdzie z Europejskiego Zofianka Górna etap II". Ca³kowity Funduszu Rozwoju Regionalnego w koszt realizowanej inwestycji wynosi 2 ramach Zintegrowanego Programu ,03 z³ z³. 75% wartoœci O p e r a c y j n e g o R o z w o j u inwestycji (tj ,27 z³) jest Regionalnego). PRDM zarobi na finansowane ze œrodków Unii inwestycji na osiedlu Wschód Europejskiej z Europejskiego 210,05 z³ brutto zaœ firma EKOMEL Funduszu Rozwoju Regionalnego w za wykonanie robót na Zofiance Górnej ramach Zintegrowanego Programu ,27 z³ brutto. Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. ac Z Paw³em Jarzynk¹, Kierownikiem osobiœcie dopilnuje by szybko i standardzie. Trudno mieæ do nich porównywalny standard produktów Dzia³u Rozwoju Sprzeda y w skutecznie dokonaæ korekty jakiekolwiek zastrze enia znacznie poni ej cen oferowanych na Janowie Lubelskim rozmawia Marta najmniejszego nawet b³êdu, przez co PJ: Wiem, e Pani¹ zaskoczê, ale dobór rynku, najczêœciej jest to niestety Orlik. klient za³atwiæ mo e wszystko w najwy szej jakoœci elementów to tylko zwi¹zane z zastosowaniem materia³ów jednym miejscu oszczêdzaj¹c czas i jeden z warunków koniecznych do s³ ab sz ej ja ko œc i i ch a³ up ni cz ej Marta Orlik: Od niedawna równie pieni¹dze. tego, by produkowaæ dobre panele. t e c h n o l o g i i p r o d u k c j i, c o w w Janowie Lubelskim mo na nabyæ MO: Wiem, e jakiœ czas temu Wiele osób, oceniaj¹c jakoœæ paneli, konsekwencji mo e w przysz³oœci produkty KRONO ORIGINAL otworzy³ Pan salon Oknoplastu i kieruje siê pewnym utrwalonym i prze³o yæ siê na powa ne problemy z nale ¹cej do KronoSpan Grupa sprzedaje równie OKNA z niestety nieprawdziwym stereotypem. zakupionym produktem. Oferowanie Polska. Firma ta od lat nale y do Krakowa, z tego co mi wiadomo, Wychodz¹c z za³o enia, e je eli monta u gratis i wyrobów w œcis³ej czo³ówki producentów Paneli klienci s¹ zadowoleni a Wasze us³ugi panele s¹ wykonane z takich samych zachêcaj¹co niskiej cenie potwierdza pod³ogowych oraz œciennych w polecane przez Nich w szerokim tego p³yt HDF, i pokryte podobnym tylko ten proceder. Warto o tym Europie a jej park maszynowy s³owa znaczeniu. Czy by Sukces mia³ laminatem dekoracyjnym oraz pamiêtaæ buduj¹c, czy remontuj¹c dom o p a r t y j e s t n a w y s o k o siê powtórzyæ równie w przypadku pozosta³ymi elementami sk³adowymi, w przypadku wydatkowania sporych wyspecjalizowanej niemieckiej paneli to oznacza, e ich jakoœæ jest taka sama. kwot na pod³ogi czy œciany, gdy technologii. PJ : P rz ed e w sz ys tk im da rz ym y To jednak tylko po³owicza prawda. ni ep rz em yœ la na de cy zj a s pr zy ja Pawe³ Jarzynka: Cieszymy siê bardzo, naszych klientów du ym szacunkiem. Oczywiœcie elementy te maj¹ bardzo pope³nieniu kosztownego b³êdu. e nowi klienci z Janowa Lubelskiego i Je st eœ my pr ze ko na ni, e lu dz ie istotny wp³yw na jakoœæ finalnego MO: Dziêkuj¹ za rozmowê. okolic bêd¹ mogli na miejscu zapoznaæ rozumiej¹ na czym polega ró nica wyrobu, jednak decyduj¹cy wp³yw na PJ: Równie dziêkujê. Mam nadziejê, siê z nasz¹ ofert¹, gdy od 1 czerwca pomiêdzy ofertami ró nych firm. Nie jakoœæ paneli maj¹ kultura techniczna e podobnie jak z OKNAMI, równie w rozszerzyliœmy swoj¹ sieæ sprzeda y o s¹dzimy, e jedyne czego pragn¹ p r o d u k c j i i d o œ w i a d c z e n i e przypadku paneli uda nam siê, dziêki nowy salon w Janowie Lubelskim Aby klienci to zaoszczêdziæ 10z³. Wrêcz pracowników. KRONO ORIGINAL im jakoœci produktu i rzetelnoœci us³ug zapewniæ najwy sz¹ jakoœæ us³ug przeciwnie. W trosce o kupuj¹cych to gwarantuje. Staramy siê byæ równie pozyskaæ Pañstwa zaufanie. oferowanych naszym klientom, dobieramy dla nich najlepsze liderem we wdra aniu nowych ogromny nacisk k³adziemy na rozwi¹zania, aby zaspokoiæ ich technologii. Nasze Panele s¹ profesjonalne doradztwo techniczne ró norodne potrzeby i oczekiwania. zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jakoœæ wykonywanych us³ug Dlatego nasz¹ najwiêksz¹ si³¹ s¹ sp ec ja ln ¹ f ol i¹ OV ER LAY, w e monta owych. Jest spraw¹ oczywist¹, klienci z polecenia. Ponad 70 procent wszystkich wyrobach umieszczamy e w dz is ie js zy ch cz as ac h ni e osób decyduj¹cych siê na zakup paneli warstwê przeciw-rozprê n¹ S.A.S. a wystarczy sprzedawaæ wysokiej KRONO ORIGINAL kieruje siê przed wilgoci¹ zabezpieczamy je jakoœci produktów by zadowoliæ pozytywn¹ opini¹ s¹siadów lub wysokociœnieniowym laminatem HPL. wymagaj¹cego klienta, dlatego znajomych. MO: No to ile u Pañstwa trzeba wychodz¹c naprzeciw naszym M O : P r z y z n a m s i ê, e zap³aciæ za te innowacje i jakoœæ? przysz³ym klientom, zadbaliœmy o to przygotowuj¹c siê do rozmowy PJ: Standard, jakoœæ i poziom us³ug by wychodz¹c z naszego salonu przyjrza³am siê bli ej PANELOM paneli zdecydowanie przewy szaj¹ wszyscy byli w pe³ni zadowoleni i KRONO ORIGINAL. Bez-klejowy œredni¹ w bran y, a mimo to ceny SALON SPRZEDA Y PANELI uœmiechniêci. Teraz w jednym miejscu system monta u, samo-wyrównuj¹cy naszych produktów s¹ jak najbardziej JANÓW LUBELSKI mo na zakupiæ wybrane przez siebie siê profil pióra w panelach, System rynkowe. ul. 3-ego Maja 1 panele o okreœlonym wzorze i kolorze, poch³aniania dÿwiêku SILENT, Oczywistym jest FAKT, e najwiêksi (z ty³u sklepu kosmetycznego skorzystaæ z profesjonalnych us³ug Certyfikat na Anty-statycznoœæ producenci maj¹ najni sze koszty URODA ) monta owych, doradztwa PANELI KRONO ORIGINAL produkcji dziêki automatyzacji, tel. 015 / technicznego, d³ugiego okresu potwierdzona certyfikatem w hurtowym zakupom materia³ów i kom gwarancyjnego i na tym nie koñcz¹c w DreŸnie, wysokie zabezpieczenie optymalizacji wykorzystania przypadku problemów sprzedawca przed przenikaniem wilgoci w materia³u. Je eli ma³a firma deklaruje (materia³ sponsorowany) UMOWY PODPISANE, ROBOTY ROZPOCZÊTE Numer redagowany przez zespó³: red. nacz. Jan Machulak, red. Andrzej Czerwonka Wydawcy: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe Druk: Intrograf Kraœnik Fot., rys.: Archiwum, Internet. Korekta i sk³ad: Andrzej Czerwonka Adres redakcji: Urz¹d Miejski, ul. Zamoyskiego 59, Parter, pok. 12, tel: (015) e - mail: Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Z prac UrzÊdu Stanu Cywilnego w Janowie Lubelskim Urz¹d Stanu Cywilnego w Janowie za wa rc ia ma ³ eñ st wa w fo rm ie Lubelskim jest komórk¹ Urzêdu wyznaniowej i 8 zaœwiadczeñ o Miejskiego. W janowskim USC zdolnoœci prawnej do zawarcia pracuje 2 pracowników. Kierownikiem ma³ eñstwa za granic¹, 107 decyzji jest p.dorota Walikowska, wieloletni administracyjnych w sprawach USC, pracownik i doœwiadczony praktyk w 26 decyzji o wpisaniu do polskich ksi¹g zakresie spraw dotycz¹cych urzêdów stanu cywilnego aktów zagranicznych, stanu cywilnego, a jej zastêpc¹ jest 5 decyzji o zmianie imion i 5 decyzji o p. Anna Lenart. Po mieszczenia zmianie nazwiska, odpisów biurowe, w których odbywa siê skróconych i 166 odpisów zupe³nych. rejestracja urodzeñ, ma³ eñstw i ¹czna kwota z op³aty skarbowej za zg on ów o ra z ar ch iw um u rz êd u wydane odpisy skrócone i zupe³ne znajduj¹ siê na parterze Urzêdu z a m y k a s i ê s u m ¹ Miejskiego w Janowie Lubelskim. W z³. Pracownicy janowskiego roku 2005 w USC sporz¹dzono: 326 USC sprawdzali i potwierdzali dane na aktów urodzenia, w tym dokonano 8 wni os ka ch o wyd an ie do wod u transkrypcji (wpisów) aktów osobistego mieszkañcom naszej gminy. zagranicznych, 112 aktów ma³ eñstw, Cyfry te jednoznacznie dowodz¹, e 404 akty zgonu, 15 protoko³ów praca USC to efekt dobrej jej urodzenia dziecka. Ponadto wydano: organizacji oraz systematycznoœci w 75 zaœwiadczeñ o braku przeszkód do prowadzeniu dokumentacji. PANELE KRONO ORIGINAL NARESZCIE W JANOWIE LUBELSKIM NIE TYLKO PANELE POD OGOWE I ŒCIENNE, TERAZ RÓWNIE PROFESJONALNY MONTA Cennik reklam i og³oszeñ: - ca³a strona z³; - 1/2 strony z³; - 1/4 strony z³; - 1/8 strony - 50 z³; - 1/16 strony - 25 z³; - og³oszenia drobne bezp³atnie. Reklama na pierwszej stronie - powiêkszona o 50% wartoœci reklamy. Do cen reklam i og³oszeñ prosimy doliczyæ 22%VAT 11.

12 Biegaæ ka dy mo e W dniu 14 maja 2006 roku w Goraju lat 9 pierwsze miejsca zajêli: Krolina odby³ siê I Ogólnopolski Bieg Kaproñ z Teodorówki oraz Rafa³ Integracyjny im. Dymitra Gorajskiego Krasnodêbski z Woli Radziêckiej, do Dzwola - Goraj. Bieg ten by³ g³ówn¹ lat 12 I miejsce Kamil Chyliñski z a t r a k c j ¹ o d b y w a j ¹ c e g o s i ê UKS SAMSON oraz Lucyna Habuda z równoczeœnie festynu integracyjnego. GLORII Jarocin, do lat 15 - I miejsce Honorowy patronat nad biegiem jak zajê³a Michalina Garbacz z GLORII ca³¹ imprez¹ obj¹³ Starosta Powiatu Jarocin oraz Pawe³ Skakuj z tego Janowskiego Boles³aw Gzik. Na starcie samego klubu. W g³ównym biegu na 10 g³ównego biegu na 10 km znalaz³o siê kilometrów miejsce I zaj¹³ Stanis³aw ok. 800 osób z wielu miejscowoœci nie Marzec z klubu Agro Natura oraz tylko z województwa lubelskiego, lecz startuj¹ca na wózku inwalidzkim równie z innych województw. Biegi El bieta Kiszka z Rudnika n/sanem, 10 na 300 m, 800 m i 1600 metrów miejsce biegn¹cy o kulach Zdzis³aw zgromadzi³y zarówno dzieci ze szkó³ Koziej ICSiR Start. Organizatorzy podstawowych jak i m³odzie biegu zapewnili wszystkim gimnazjaln¹. Dru ynowo spoœród uczestnikom imprezy bezp³atny szkó³ podstawowych I miejsce zajê³a transport w dniu zawodów jak równie dru yna GLORII Jarocin, II miejsce SP ciep³e posi³ki oraz imienne dyplomy. we Frampolu, III miejsce SP w Goraju, Dla osób przyjezdnych zapewniono natomiast spoœród uczniów z klas bezp³atny nocleg w Remizie OSP w gimnazjalnych I miejsce zajê³a tak e Kocudzy. Zorganizowano ponadto dru yna GLORII Jarocin, II pokazy pokonywania barier Gimnazjum w Teodorówce zaœ III architektonicznych przez osoby miejsce Gimnazjum w Kocudzy. niepe³nosprawne, ratownictwa Wœród najm³odszych uczestników (do przedmedycznego oraz pokazy lat 6) indywidualnie pierwsze miejsce szermierki osób niepe³nosprawnych. zajê³a Patrycja Wliz³o, wœród dzieci do ac ABSOLUTORIUM POWIATOWE G³ównym tematem sesji Rady Powiatu Jednoœæ. W zwi¹zku z powy szym w dniu 28 kwietnia 2006 roku by³o wniosek komisji nie jest wi¹ ¹cy, a udzielenie absolutorium Zarz¹dowi przedstawiony bud et uznajemy za Powiatu. Przewodnicz¹cy Rady nieczytelny. Dzisiaj nie mieliœmy Powiatu Stanis³aw Rawski otworzy³ zamiaru siê droczyæ, ale po waszym obrady w punkcie dotycz¹cym zachowaniu przy g³osowaniu i sprawozdania z wykonania bud etu odrzuceniu wniosku o rozszerzenie powiatu za 2005 rok. Skarbnik Powiatu porz¹dku obrad o wybór drugiego Barbara Fuszara zapozna³a Radnych z Wi c e p r z e w o d n i c z ¹ c e g o R a d y wykonanym bud etem. Dochody traktujemy to jak dalszy brak chêci zosta³y wykonane na kwotê wspó³pracy. Od pocz¹tku zarysowa³ siê z³ zrealizowane powy ej 100 %. podzia³ i nikt nie walczy³ o to, aby Natomiast wydatki zrealizowano na podzia³u nie by³o. Na temat kwotê z³ - wykonanie w sprawozdania bud etu nie bêdziemy siê 95,35 %. Sprawozdanie by³o wypowiadaæ. Takie jest stanowisko szczegó³owe i obszerne. Klubu Po og³oszeniu 15 minutowej przerwy Jak Klub postanowi³ tak te uczyni³ - w otworzona zosta³a dyskusja nad g³osowaniu na bud etem nie wzi¹³ realizacj¹ bud etu powiatu za 2005 rok. udzia³u. Po zarz¹dzeniu g³osowania, Dyskusja wg Przewodnicz¹cego podjêto uchwa³ê o udzieleniu odbiega³a czêsto od tematyki bud etu. absolutorium Zarz¹dowi Powiatu w W zwi¹zku z tym Radny Stanis³aw Janowie Lubelskim. W g³osowaniu Ro ek zaznaczy³, i dyskusja nad wziê³o udzia³ jedenastu radnych, za sprawozdaniem bud etu musi siê przyjêciem uchwa³y g³osowa³o odbyæ, ale z drugiej strony opozycja nie jedenastu radnych. chce dyskutowaæ. Doda³, e sk³ad Przewodnicz¹cy Rady pogratulowa³ osobowy Komisji Rewizyjnej nie jest Staroœcie i Zarz¹dowi Powiatu. zgodny ze statutem, w jej pracach nie uczestniczy zatem radny z Klubu J.M Budujemy mosty Na dr od ze ³¹ cz ¹c ej Mo mo ty z Lubelskim wykona prace fachowe i Harasiukami jest most na rzece zapewni nadzór nad budow¹. Urz¹d Bukowa. Z¹b czasu nadwyrê y³ Miejski skieruje pracowników z grupy konstrukcje w takim stopniu, e interwencyjnej do wykonania prac praktycznie sta³ siê niebezpiecznym do pomocniczych przy budowie. Jest to podró nych. przyk³ad w³aœciwej wspó³pracy w³adz Ten niewielki most 15.8 mb, który s a m o r z ¹ d o w y c h i f i r m zostanie zbudowany od nowa nie funkcjonuj¹cych na terenie gminy. bêdzie, ot takim mostem, ale dlaczego? Nie ma tu nawet zastosowania Powsta³ most ludzi i instytucji dobrej p o w i e d z e n i e - m o s t p o n a d woli i budowa podjêta zostanie przy podzia³ami, poniewa takich b r a k u s p e c j a l n y c h n a k ³ a d ó w podzia³ów nie ma. Pomys³odawcom finansowych na budowê. Nadleœnictwo gratulujemy. Janów Lubelski zapewni drewno, Zarz¹d Dróg Powiatowych Janowie J.M Nowi ordynatorzy, nowe karetki i ma³e pieni¹dze Wymiana karetek lek. med. Zdzis³awowi Sa³danowi. W bie ¹cym miesi¹cu szpital w Ju p³ac¹ 313 Janowie Lubelskim zakupi³ karetkê Od 1 kwietnia br. janowski szpital na transportow¹ ogólnolekarsk¹ marki bie ¹co wyp³aca pracownikom Renault przystosowan¹ do przewozu pieni¹dze z tytu³u tzw. ustawy 203. pacjentów. Zasili³a ona Szpitalny Wyp³acana kwota 313 z³otych jest tym Oddzia³ Ratunkowy kierowany przez samym realizowana w pe³ni jako lek. med. Zdzis³awa Sa³dana. Auto d o d a t e k d o p o d s t a w o w e g o kosztowa³o ok tys. z³. a zakup wynagrodzenia pracowniczego. sfinalizowano ze œrodków w³asnych Dyrekcja informuje jednoczeœnie, i janowskiego szpitala. Pod obrady p o p i e r a ¹ d a n i a p e r s o n e l u Zarz¹du Wo jewództwa, który medycznego, jeœli chodzi o sprawê decydowa³ o przydziale œrodków 30%-wych podwy ek p³ac, niestety, finansowych, zosta³o przekazane 44 nie mo e w tej sprawie podj¹æ wnioski wœród nich znalaz³ siê tak e konkretnych decyzji gdy uzale nione wniosek janowskiego szpitala na s¹ one od w³adz: Rz¹du i Parlamentu. wymianê karetek "R" i "W" Œrednia p³aca w GUS pracowników ratownictwa medycznego. Wniosek ten s³u by zdrowia w roku 2005 wynosi³a zosta³ przyjêty i jest sukcesywnie odpowiednio: realizowany. Warto tutaj zaznaczyæ, e w skali kraju 2368 z³ brutto SPOZZOZ w Janowie Lubelskim jest w janowskim szpitalu 2516 z³ brutto jednym z dwóch szpitali powiatowych z czego pielêgniarki: (oprócz szpitala w Hrubieszowie i w janowskim szpitalu 1358 z³ brutto + Wojew ód zk ie j St ac ji Po go to wi a 110 z³ netto z tytu³u ustawy 203 (od 1 Ratunkowego i Transportu Sanitarnego kwietnia 2006 r.). w Lublinie), który otrzyma³ Nowi ordynatorzy dofinansowanie takiej inwestycji od W kwietniu br. w lubelskiej Okrêgowej w³adz województwa lubelskiego. St¹d Izbie Lekarskiej rozstrzygniêty zosta³ te do jesieni br. w Szpitalnym konkurs na stanowisko ordynatora Oddziale Ratunkowym znajdzie oddzia³ów intensywnej terapii i jeszcze 2 nowe karetki marki anestezjologii oraz ortopedii i Mercedes, które zostan¹ zakupione traumatologii janowskiego szpitala. dziêki m.in. 35%-owej dotacji z Urzêdu Komisja konkursowa z³o ona z 9 osób, Wojewódzkiego w ramach Dzia³ania w której jedynym przedstawicielem 1.3 Poddzia³ania Regionalna janowskiego szpitala by³ zastêpca infrastruktura ochrony zdrowia Dyrektora SPZZOZ w Janowie Europejskiego Funduszu Rozwoju L u b e l s k i m R o m a n K a p r o ñ, Regionalnego. Zast¹pi¹ one, podobnie przeprowadzi³a konkurs na stanowisko jak Renault stare, wyeksploatowane ju ordynatora dzia³aj¹c na podstawie ambulanse. Koszt tej wymiany Rozporz¹dzenia MZiOS z dnia zamknie siê kwot¹ ok tys. z³ r.(dz.u z 1998 r.nr 115, Aby ta inwestycja sta³a siê inwestycj¹ poz.749). realn¹ janowskie starostwo wydatnie W w y n i k u t e g o k o n k u r s u przyczyni³o siê do jej realizacji rekomendowani zostali na stanowisko udzielaj¹c po yczki szpitalowi. ordynatora OITiA lek. med. Marian Udzielenie tej po yczki by³o Matejuk zaœ na stanowisko ordynatora niezbêdnym warunkiem akceptacji oddzia³u ortopedycznego lek. med. wniosku poprzez w³adze wojewódzkie. Krzysztof Kalita. Janowski SPZZOZ Szpital bêdzie j¹ sp³aca³ ratalnie. og³osi³ równie konkursy na W dniu r. odby³o siê uroczyste s t a n o w i s k a o r d y n a t o r s k i e n a poœwiêcenie nowozakupionej karetki o d d z i a ³ a c h : w e w n ê t r z n y m oraz symboliczne przekazanie do niej i ginekologicznym. kluczyków przez Starostê Janowskiego Boles³awa Gzika kierownikowi SOR Ac, JM Kompetencja i profesjonalizm Analiza planów pracy Urzêdu internetow¹ rejonu miasta Janów Miejskiego w Janowie Lubelskim za Lubelski). Nale y tak e wspomnieæ, i rok 2005 wskazuje na realizacje zadañ w 2005 roku Rada Miejska w Janowie strategicznych i planistycznych na Lubelskim podjê³a 54 uchwa³y, z czego poziomie 70%. Do szczególnych 13 to akty prawa miejscowego, osi¹gniêæ pracowników UM w roku wymagaj¹ce trybu publikacji w 2005 nale y zaliczyæ uzyskanie Dzienniku Urzêdowym Województwa certyfikatu Zarz¹dzania Jakoœci¹ wg Lu be ls ki eg o. W wy ni ku ba da ñ normy ISO 9001:2000 dla Urzêdu niezgodnoœci z przepisami prawa, Miejskiego. Nale y podkreœliæ, i jest organ nadzoruj¹cy wyda³ jedna to jeden z nielicznych Urzêdów w decyzjê. Wydano tak e 9763 decyzji Polsce, który uzyska³ certyfikat jakoœci administracyjnych, od których do ISO w zakresie rozwoju gminy i w³aœciwych organów odwo³awczych œrodowiska lokalnego. W ramach prac wniesiono 9 odwo³añ, w wyniku nad certyfikatem opracowana zosta³a rozpatrywania spraw uchylono 1 Polityka Jakoœci oraz Ksiêga Jakoœci decyzjê administracyjn¹. Fakt wraz z niezbêdnymi procedurami; uchy lenia tylko jedn ej decyzji wprowadzono system komunikacji z œwiadczy przede wszystkim o klientem, utworzony zosta³ Punkt kompetencji i profesjonalizmie Obs³ugi Klienta. Przygotowano pracowników Urzêdu Miejskiego, równie projekt Spo³eczeñstwo którzy nad tymi sprawami pracowali. Informacyjne, którego realizacja nast¹pi w 2006 r. (pokrycie sieci¹ Opr.ac 12.

13 Cz¹stkowe remonty nawierzchni dróg Tegoroczna zima przysporzy³a i Ulica Jana Paw³a II. Remonty U r z ê d o w i M i e j s k i e m u w i e l u cz¹stkowe zosta³y wykonane na 34 2 problemów. Drogi i ulice wygl¹da³y jak ulicach, gdzie po³o ono ponad 2000 m ser szwajcarski. Niektóre uliczki asfaltu. u c i e r p i a ³ y d o d a t k o w o p r z e z Oprócz napraw ulic na terenie miasta, stosowanie na nich objazdów przy remonty z osta³y w ykonane n a zak³adaniu kanalizacji burzowej. Przy Kopcach, Bia³ej I i Bia³ej II. Wykonane tego rodzaju naprawach jako miarê remonty nie zadawalaj¹ wszystkich, ale wykonania remontu jest powierzchnia z uwagi na znaczne œrodki finansowe po³o onego asfaltu. Najbardziej niezbêdne na po³o enie dywaników ucierpia³a ulica Pi³sudskiego gdzie asfaltowych nie mo na obecnie 2 po³o ono ³aty na powierzchni 329 m. wykonaæ remontów w wiêkszym Niewiele lepsz¹ nawierzchniê mia³a zakresie. ulica Targowa, Poprzeczna, Kamienna J.M Nowa specjalistyczna poradnia W zwi¹zku z realizacj¹ zadañ z zakresu ma³ eñstwom znajduj¹cym siê w dzia³añ terapeutycznych na rzecz sy tu ac ji kr yz ys u, za gr o on yc h rodzin w siedzibie Powiatowego rozpadem lub w trakcie separacji i Centrum Pomocy Rodzinie powstaje rozwodu, jak równie rodzinom z Specjalistyczna Poradnia problemem uzale nienia i Psychoprofilaktyki i Terapii wspóluzale nienia oraz dotkniêtych Rodzin. Jej utworzenie jest przemoc¹. Inn¹, tak e now¹ form¹ odpowiedzi¹ na wzrastaj¹ce potrzeby p o m o c y b ê d z i e szko³a dla spo³ecznoœci lokalnej zwiêkszenie rodziców, oferuj¹ca konsultacje czêstoœci wystêpowania zjawisk indywidualne z psychologiem i nios¹cych ze sob¹ zagro enie patologi¹ pedagogiem w sytuacji kryzysu i wykluczeniem spo³ecznym oraz wychowawczego o raz zajêcia wynikiem poszukiwania nowych, warsztatowe, grupy wsparcia dla bardziej s atysfakcjonuj¹cych i rodziców i m³odzie y z rodzin z skutecznych metod rozwi¹zywania problemami, jak równie spotkania problemów spo³ecznych. otwarte o charakterze prezentacji. Tworz¹c poradniê mamy w Terminy i tematyka spotkañ bêd¹ szczególnej mierze na uwadze, i publikowane w ogólnodostêpnych rodzina jest œrodowiskiem niezwykle miejscach gabloty miejskie, Gazeta bogatym w czynniki istotne dla jakoœci Janowska, tablice informacyjne PCPR. rozwoju i ycia dziecka. Z tego powodu Pragniemy poinformowaæ stanowi istotny element wszystkich zainteresowanych prowadzonych na terenie powiatu ró norodnymi formami wsparcia o czynnoœci profilaktycznych. tworzeniu grup samopomocy i Planowana dzia³alnoœæ edukacyjna, prowadzonych ju konsultacjach szkoleniowa i treningowa mo e indywidualnych w godzinach pracy znacz¹co wp³yn¹æ na efektywnoœæ Po wi at ow eg o C en tr um Po mo cy czynnoœci prewencyjnych. Rodzinie w Janowie Lubelskim w G³ówne cele funkcjonowania poradni Punkcie Interwencji Kryzysowej. zak³adaj¹ poszerzenie oferty Funkcjonowanie w œrodowisku pomocowej ju istniej¹cych na terenie rodzinnym jest lustrzanym odbiciem powiatu placówek tj. PCPR, OPS, naszego wewnêtrznego œwiata i Punkt Interwencji Kryzysowej. jednoczeœnie matryc¹ dla zachowañ Poradnia bêdzie prowadzi³a równie sp o³ ec zn yc h, dl at eg o db an ie o dzia³alnoœæ terapeutyczn¹. prawid³owe relacje z osobami nam Jako pierwsze zostan¹ podjête starania, najbli szymi jest tak wa ne. maj¹ce na celu utworzenie dzia³u poradnictwa ma³ eñskiego poradni PCPR ma³ eñskiej, oferuj¹cej pomoc Po co komu dzienniki? Zbli a siê koniec roku szkolnego i byæ potwierdzona przez ucznia nie uczniowie intensywnie poprawiaj¹ mo na zak³adaæ, e uczniowie bêd¹ swoje oceny. Niektórzy z nich zamiast nieuczciwi i zapomn¹ o gorszych uczyæ siê wpadli na pomys³ kradzie y stopniach, ale istnieje i taka mo liwoœæ. 12 dzienników szkolnych (10 w Trudno wymagaæ, aby m³odzie Zespole Szkó³ Zawodowych przy ulicy odpowiada³a za kradzie zbiorowo i O g r o d o w e j i 2 w L i c e u m przystêpowa³a do dodatkowych Ogólnokszta³c¹cym przy ulicy Jana egzaminów. Jednak takie, rozwi¹zanie Paw³a II). Niestety dzienników nie mo e spowodowaæ w przysz³oœci uda³o siê odzyskaæ. Powo³ana Komisja czêstsze kradzie e. Wydaje siê, e w Zespole Szkó³ Zawodowych nosi³a ka de rozwi¹zanie nie by³oby idealne siê z zamiarem przeprowadzenia ale obecne budzi zastrze enia. Policja egzaminów ustnych. Kuratorium p r o w a d z i d o c h o d z e n i e i O œ w i a t y o c e n i ³ o t e n p o m y s ³ prawdopodobnie sprawcy siê znajd¹, negatywnie, zasugerowa³o, aby stopnie ale co z dziennikami trudno zosta³y odtworzone na podstawie przewidzieæ. posiadanych sprawdzianów W Liceum Ogólnokszta³c¹cym przeprowadzanych w trakcie roku odtworzono wszystkie oceny na s z k o l n e g o, p r a c, r y s u n k ó w podstawie posiadanych dokumentów. technicznych itd. W przypadku braku Uda³o siê unikn¹æ odtwarzania ocen jakiejkolwiek dokumentacji nauczyciel bez dokumentacji. Uzupe³nianie mia³ odtworzyæ z pamiêci oceny dzienników trwa³o do 19 maja. uczniów. Dodatkowo taka ocena ma J.M Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim zaprasza do udzia³u w projekcie Rozwój potencja³u przedsiêbiorstw poprzez doskonalenie kadr Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia³anie 2.1 Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwoœciami kszta³cenia ustawicznego w regionie. Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W ramach projektu organizujemy bezp³atne szkolenia dla pracowników firm i przedsiêbiorstw: Komputer jako narzêdzie pracy - 60 godz. Zaawansowany Excel dla pracowników ksiêgowoœci 60 godz. Sporz¹dzanie wniosków dotacyjnych i zarz¹dzanie projektami 60 godz. Pracownik kadr i p³ac 60 godz. Podstawy ksiêgowoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw - 60 godz. Nowoczesne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem - 60 godz. ABC PrzewoŸnika Drogowego 24 godz. Psychologia negocjacji techniki sprzeda y - 24 godz. Rozszerzone podstawy jêzyka angielskiego godz. Ka dy pracownik mo e skorzystaæ tylko z jednego rodzaju szkolenia. Zajêcia odbywaj¹ siê w dni powszednie w godzinach popo³udniowych lub w soboty. Lubelska Fundacja Rozwoju ARR Oddzia³ w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 52, Janów Lubelski, tel. (015) , tel./fax (015) , Czas na podsumowania W 2005 roku w referacie Planowania i tym przy³¹cza w iloœci 64 sztuk. Realizacji Inwestycji w Urzêdzie Ponadto z³o ono wnioski inwestycyjne Miejskim w Janowie Lubelskim na dofinansowanie projektów z zakoñczono i rozliczono Projekt pn: Europejskiego Funduszu Rozwoju rozwój przedsiêbiorczoœci w Janowie R e g i o n a l n e g o w r a m a c h Lubelskim w ramach Programu Z i n t e g r o w a n e g o P r o g r a m u PHARE 2002 wartoœæ projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. tys. z³, w ramach którego wykonano: 1.Projekt Rewitalizacja historycznego -remont zbiornika wodnego ZALEW Centrum Janowa Lubelskiego wraz z rowami doprowadzaj¹cymi i 2.Projekt Kontynuacja kompleksowej odprowadzaj¹cymi, gospodarki wodno-œciekowej w -sieæ kanalizacyjno-deszczow¹, Janowie Lubelskim m. Zofianka -wykonano now¹ nawierzchniê Górna etap II drogow¹ na czêœci ulic miejskich, 3.Projekt Infrastruktura dro.gowa -doprowadzono kanalizacjê sanitarn¹ osiedla Wschód w Janowie Lubelskim do OSiR Zalew. 4.Projekt Rozbudowa i modernizacja Wykonano i rozliczono równie infrastruktury informatycznej w Projekt pn. Kontynuacja gospodarki Janowie Lubelskim. wodno-œciekowej w Janowie Zlo ono wniosek inwestycyjny i Lubelskim oœ. Przyborowie, etap I w otrzymano dofinansowanie z EFRR w ramach Zintegrowanego Programu ramach Programu S¹siedztwa Polska- Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Bialoruœ-Ukraina INTERREG wartoœæ Projektu tys. z³, IIIA/Tacie CBC na: wykonano: Uzupe³nienie transgranicznego -sieæ kanalizacyjno-sanitarn¹ o d³. Szlaku Rowerowego Roztocza o trasê 3,079 km w tym przy³¹cza w iloœci 66 rowerow¹ w lasach Janowskich. sztuk, -sieæ wodoci¹gow¹ o d³. 2,024 km w Opr.ac Rewitalizacji ci¹g dalszy... Unia Europejska Przetarg na wykonanie II etapu Rewitalizacji historycznego centrum Janowa Lubelskiego wygra³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Janowie Lubelskim z siedzib¹ w Borownicy. Wartoœæ robót wyniesie ,82 PLN. Zamówieniem zosta³a objêta przebudowa p³yty rynku, modernizacja czêœci ulic: Bialskiej, Szewskiej i Weso³ej z wykonaniem kanalizacji deszczowej o d³ugoœci 170 mb. Rewaloryzacja szaty roœlinnej rynku, wykonanie ma³ej architektury - fontanna, ogrodzenia, ³awki, kosze, gazony. Oœwietlenie uliczne w postaci 42 latarni ze s³upami ulicznymi. Wszystkie prace zostan¹ zakoñczone do koñca bie ¹cego roku. J.M 13.

14 Wizualizacja strony 7 bie ¹cego numeru Gazety Janowskiej dostêpna na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego pod linkiem Aktualnoœci 7.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w

Nowoczesna obsługa biura - 15 osób, 2. Handlowiec - doradca klienta - 15 osób, 3. Księgowość i kadry w Ryki: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych finansowane ze środków Funduszu Pracy Numer ogłoszenia: 169708-2010; data zamieszczenia: 16.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 20/14 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu pisemnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 147073-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. 1. Działając na podstawie wyŝej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

Ogłoszenie. 1. 1. Działając na podstawie wyŝej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 638/2014 z dnia 17 marca 2014 Ogłoszenie Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo