Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS) Urzêdu Marsza³kowskiego opinia jest g³ównym instrumentem zwi¹zana z nowym Programem wspieraj¹cym dzia³ania podejmowane janowskiego PUP pn. Niezale ni. w ramach Europejskiej Strategii W ramach tego Programu zatrudnienie Zatrudnienia. Zadania EFS okreœla siê uzyska 82 osoby z terenu powiatu jako udzielenie wsparcia rozwoju na janowskiego ze szczególnym rzecz sfery zatrudnienia poprzez uwzglêdnieniem osób do 25 roku ycia p r o m o w a n i e z a c h o w a ñ oraz osób powy ej 50 roku ycia (31 przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia osób na sta, 30 osób na przygotowanie szans zatrudnienia, warunków dla zawodowe, 15 osób dotacja na przedsiêbiorczoœci, wyrównywania rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej, szans oraz inwestowania w zasoby 6 na tzw. doposa enie stanowisk ). ludzkie. Powiatowy Urz¹d Pracy w Przewiduje siê na realizacjê tego J anowie Lubelskim p o zyska³ Programu pozyskanie kwoty z³ dodatkowe œrodki finansowe na zaœ jego czas trwania od 1 lipca 2006 ak ty wi za cj ê os ób be zr ob ot ny ch do 31 grudnia 2006 roku. Dyrektor z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u janowskiego PUP Tomasz Kaproñ Spo³ecznego w ramach Sektorowego zapewnia, e na drugie pó³rocze 2006 Programu Operacyjnego Rozwój roku do Ministerstwa Pracy i Polityki Zasobów Ludzkich. Ze œrodków tych Spo³ecznej bêd¹ sk³adane nastêpne realizowane nadal bêd¹ Programy: programy. PUP w Janowie Lubelskim Mój pierwszy raz i Uwierz chce tym samym zakoñczyæ rok w siebie, na które to programy finansowy wynikiem ponad przeznaczono odpowiednio po z³ pozyskanych na Fundusz Pracy. tys. z³. Ponadto wys³ana zosta³a do ac Egzemplarz bezp³atny 16 maja w Domu Nauczyciela odby³o Starosta Janowski, Burmistrz Janowa siê spotkanie przedsiêbiorców Lubelskiego i Dyrektor Powiatowego Powiatu Janowskiego Urzêdu Pracy oraz zaproszeni z przedstawicielem Stowarzyszenia przedsiêbiorcy i przedstawiciele Przedsiêbiorców Prowincji Vincenza organizacji pozarz¹dowych. (W³ochy). Mia³o ono na celu Dr Graziano Monastero wykaza³ siê przedstawienie potencja³u spo³eczno œwietn¹ znajomoœci¹ sytuacji gospodarczego Ziemi Janowskiej gospodarczej naszego kraju oraz oraz okreœlenie obszaru potencjalnej specyfiki regionu lubelskiego. wspó³pracy miedzy janowskimi Zaproponowa³ nawi¹zanie szerszej a w³oskimi firmami. Dr Graziano Monastero przyjecha³ do wspó³pracy gospodarczej, kulturalnej oraz sportowej miêdzy Powiatem Janowskim a prowincj¹ Vincenza. Goœciowi bardzo spodoba³y siê wizje rozwoju zaprezentowane przez lokalny samorz¹d, z du ym zainteresowaniem wys³ucha³ te informacji o janowskich firmach, przedstawionej przez obecnych na sali przedsiêbiorców. Dr Monastero zaoferowa³ swoj¹ pomoc w nawi¹zaniu kontaktów biznesowych i na zakoñczenie wyrazi³ nadziejê, e Janowa Lubelskiego na zaproszenie rozpoczêta w³aœnie wspó³praca Zarz¹du Stowarzyszenia nabierze tempa, przynosz¹c korzyœci PrzewoŸników Regionu Janowskiego zarówno polskim, jak i w³oskim reprezentowanego przez pana Jana przedsiêbiorcom. Swachê, zaœ wspó³organizatorem spotkania by³ Urz¹d Miejski. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele w³adzy lokalnej: Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach Leœny Skarbiec - Dni Janowa Lubelskiego - str.8 W³osi zainteresowani Janowem Lubelskim Rados³aw Kusz Unia Europejska Wielkim sukcesem zakoñczy³y siê starania gminy Janów Lubelski i powiatu przez dwa lata s¹ ni sze ni uzyskana kwota dofinansowania na kryt¹ janowskiego o dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej budowy krytej p³ywalnie! Powodzenie naszego przedsiêwziêcia by³o wynikiem zainteresowania p³ywalni w Janowie Lubelskim. i profesjonalnej wspó³pracy bardzo wielu osób. Pragnê podziêkowaæ wszystkim, Decyzj¹ zarz¹du Województwa Lubelskiego spoœród 19 projektów, bior¹cych którzy przyczynili siê do tego historycznego dla nas osi¹gniêcia. Dziêkuje panu udzia³ w konkursie dofinansowanie uzyska³y tylko 4 projekty: Ochrona staroœcie B. Gzikowi Zarz¹dowi Powiatu i Radzie Powiatu za podjêcie i konserwacja Zamku Lubelskiego (7 mln.856 tys. z³), Budowa wspó³pracy i wspólny wysi³ek finansowy w celu realizacji obiektu s³u ¹cego i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie ca³emu powiatowi. Dziêkujê pracownikom Urzêdu Miejskiego, którzy pracowali (6 mln.249tys. z³) oraz nasz projekt o nazwie Rozwój produktu turystycznego nad projektem i wnioskiem o dofinansowanie. S³owa podziêkowania i uznania gminy Janów Lubelski i powiatu janowskiego poprzez budowê krytej p³ywalni w kieruje przede wszystkim do pani Ma³gorzaty Jasiñskiej i ca³ego referatu Janowie Lubelskim (10 mln.879 tys. z³) Uzyskana kwota dofinansowania Planowania i Realizacji Inwestycji, pani architekt Jolanty Zezuliñskiej oraz do stanowi 75 % kosztorysu obiektu, który wynosi 14 mln.506 tys. z³. Brakuj¹ce 25% wiceburmistrza Zenona Sydora. Dziêkujê panu pos³owi Jerzemu Bieleckiemu zapewni¹ po po³owie gmina i powiat, podejmuj¹c jeszcze starania o dodatkowe za zainteresowanie i aktywn¹ pomoc. W sposób szczególny pragnê podziêkowaæ œrodki finansowe. By zobrazowaæ wielkoœæ uzyskanego dofinansowania by³emu staroœcie, mecenasowi Tadeuszowi Flisowi, który gdzie móg³ i jak móg³ mo emy pos³u yæ siê przyk³adem wielkich prac, jakie by³y prowadzone przez promowa³ nasz projekt. Oczywiœcie najwiêksze podziêkowania nale ¹ siê ostatnie dwa lata w zwi¹zku z budow¹ kanalizacji deszczowej w mieœcie Zarz¹dowi Województwa Lubelskiego na czele z marsza³kiem Edwardem i modernizacj¹ zalewu. Otó wszystkie nak³ady poniesione na te inwestycje Wojtasem, któremu wiele zawdziêczamy. cd. na str. 8

2 Rada Miejska w Janowie Lubelskim zaowocuj¹ ju w tym roku i w latach w dniu r. przyjê³a nastêpnych.- Realizacja tych zadañ nie sprawozdanie Burmistrza Krzysztofa by³aby mo liwa, gdyby nie rosn¹ce Ko³tysia z wykonania bud etu miasta z roku na rok dochody bud etu. S¹ one i gminy za 2005 rok i jednog³oœnie odzwierciedleniem dynamicznego udzieli³a mu absolutorium. Wed³ug rozwoju spo³eczno-gospodarczego wystêpuj¹cych w dyskusji radnych naszej gminy, czego nie da siê nie - stanowisko takie podyktowane by³o zauwa yæ - mówi³ burmistrz. - Zdajê realn¹ ocen¹ dzia³añ Burmistrza, który sobie sprawê, e daleko nam do w roku ubieg³ym zrealizowa³ wiele pe³nego zaspokojenia mieszkañców wa nych i cennych dla mieszkañców naszej gminy, jednak dokonana analiza miasta przedsiêwziêæ. wykonania bud etu dowodzi, e Warto tutaj zaznaczyæ, e realizacja wskaÿniki ekonomiczne gminy s¹ coraz wydatków miasta ubieg³ym roku lepsze. zyska³a pozytywn¹ opiniê Regionalnej Wed³ug wystêpuj¹cych w dyskusji Izby Obrachunkowej w Lublinie. radnych - stanowisko takie P r z e d s t a w i a j ¹ c s p r a w o z d a n i e podyktowane by³o realn¹ ocen¹ dzia³añ z wykonania bud etu za 2005r. Burmistrza, który w roku ubieg³ym burmistrz podkreœli³, e wszystkie zrealizowa³ wiele wa nych i cennych czynnoœci, które zosta³y podjête w d l a m i e s z k a ñ c ó w m i a s t a ubieg³ym, roku, aby przygotowaæ siê przedsiêwziêæ. do pozyskania œrodków europejskich, Ac W minionym roku janowska Stra pañstwowych, religijnych oraz imprez Miejska interweniowa³a 878 razy, z charakterze masowym. W ramach czego 750 osób pouczono, 127 ukarano prowadzonego od 3 lat programu mandatami karnymi, skierowano 1 B ez pi ec zn a d ro ga do sz ko ³y wniosek do S¹du Grodzkiego. funkcjonariusze Stra y Miejskiej 148 P r z e p r o w a d z o n o 5 0 k o n t r o l i razy patrolowali tereny po³o one w targowiska miejskiego. Kontrole te obrêbie szkó³ i zabezpieczali przejœcia. prowadzone by³y równie przy W c i ¹ g u m i n i o n e g o r o k u wydatnej wspó³pracy Urzêdu skontrolowano oko³o 320 posesji, Sk ar bo we go, S ta cj i S an it ar no - upomniano 184 w³aœcicieli. Ma³a Epidemiologicznej, Stra y Leœnej oraz karalnoœæ w tym zakresie wynika z P o w i a t o w e g o I n s p e k t o r a t u tego, gdy po ¹dany efekt udaje siê Weterynarii. osi¹gn¹æ zazwyczaj poprzez Wspó³pracuj¹c z Policj¹ upomnienie. przeprowadzono 17 wspólnych s³u b i Opr. ac zabezpieczono 47 uroczystoœci 30 kwietnia 2006r. najm³odsi Szybkie tempo wydarzeñ, ekstremalne wychowankowie Wielofunkcyjnej sytuacje i niesamowite wyczyny Placówki Opieki nad Dzieckiem kaskaderskie sprawi³y, e ³atwo by³o i Rodzin¹ Promyk w Janowie z a p o m n i e æ o c a ³ y m Lubelskim odwiedzili Teatr im. H.Ch. nieprawdopodobieñstwie wydarzeñ Andersena w Lublinie. Spektakl oparty i przysporzy³y du ¹ dawkê wra eñ. na ksi¹ ce Janoscha Idziemy po M³odzie by³a zachwycona nie tylko skarb mówi³ jak trwa³¹ wartoœci¹ jest filmem, ale równie ca³¹ wycieczk¹ mi³oœæ i jak najwiêkszym skarbem jest i z m ê c z o n a o c z y w i œ c i e przyjaÿñ. Spektakl jasny, kolorowy, w pozytywnym znaczeniu wróci³a do radosny z du ¹ iloœci¹ pantomimy oraz placówki. Miœ i Tygrysek grany przez ywych D z i ê k u j e m y s e r d e c z n i e aktorów wzbudzi³ wiele uœmiechu sponsorowi, dziêki któremu mo liwe i spontanicznych reakcji na twarzach by³o zrealizowanie w/w atrakcji dzieciaków. zarówno dla najm³odszych, jak Nie zabrak³o tak e atrakcji dla i starszych wychowanków naszej naszej starszej grupy wychowanków. placówki. Dnia 13 maja zorganizowaliœmy Poprzez tego typu wyjazdy wycieczkê do Lublina. Rozpoczê³a siê chcemy budziæ wra liwoœæ naszych zwiedzaniem Zamku Lubelskiego, wychowanków, rozbudzaæ wyobraÿniê nastêpnie spacerowaliœmy po starówce i pragnienie poznania oraz dostarczaæ i po posi³ku w Mc Donalds dotarliœmy mo liwoœæ jak najpe³niejszego do kina Kosmos na film Mission: uczestnictwa naszych wychowanków Impossible III w re yserii J.J. Abrams. w yciu kulturalnym i spo³ecznym. 2. Absolutorium dla Burmistrza Stra Miejska na przestrzeni roku 2005 Œladami Misia i Tygryska... - atrakcje dla najm³odszych i nie tylko Przetarg, jakiego jeszcze nie by³o Budynek przy ulicy Zamoyskiego gdzie kiedyœ mieœci³ siê LOK zosta³ sprzedany przez Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim. W dniu r. w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzeda dzia³ki zabudowanej wziê³o udzia³ 21 osób wp³acaj¹c wadium w wysokoœci z³. Jak widaæ chêtnych by³o wielu jak na janowskie warunki. Cena wywo³awcza zbywanej dzia³ki wynosi³a z³. Dzia³ka musia³a byæ bardzo atrakcyjna, poniewa w przetargu uzyska³a cenê , z³. Nabywca przedmiotowej dzia³ki zosta³ p.marcin Dolecki. J.M. W tym roku przypada 215. rocznica scalenie wokó³ dobra wspólnego i uchwalenia Konstytucji 3 Maja - przezwyciê enie egoizmu. Te wartoœci pierwszej konstytucji w Europie, s¹ ci¹gle aktualne. W naszym mieœcie a drug¹ na œwiecie, po uroczystoœci zwi¹zane z amerykañskiej. Z okazji rocznicy jej Trzeciomajowym œwiêtem rozpoczê³y uchwalenia w wielu polskich miastach, siê o godz Mszê œwiêt¹ za w tym i w Janowie Lubelskim odby³y Ojczyznê w koœciele pw. Œw. Jana siê w œrodê uroczystoœci - patriotyczne Chrzciciela celebrowa³ ks. infu³at manifestacje, pochody i festyny Edmund Markiewicz. Uczestniczyli w rodzinne; wrêczanie nominacji niej przedstawiciele w³adz wojskowych i uroczystoœci koœcielne, samorz¹dowych i administracyjnych miasta i powiatu, w tym starosta janowski Boles³aw Gzik oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ i Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki. Spod koœcio³a uczestnicy uroczystoœci udali siê pod pomnik Tadeusza Koœciuszki, gdzie odby³y siê centralne uroczystoœci obchodów Œwiêta 3 Maja w naszym regionie. Obok licznych delegacji którym towarzyszy³y msze œwiête, reprezentuj¹cych w³adze lokalne, odprawiane w intencji ojczyzny. samorz¹dowe, organizacje spo³eczno- 3 Maja i 11 Listopada to dwie daty patriotyczne, kombatanckie, s³u by naszych œwi¹t narodowych mundurowe, a tak e harcerzy, obecna upamiêtniaj¹cych najbardziej wznios³e te by³a orkiestra z janowskiego JOK-u wydarzenia w wielowiekowej historii naszej ojczyzny. Obie daty zwi¹zane s¹ z d¹ eniami naszych przodków do niepodleg³ej i sprawiedliwej Polski.Nasze œwiêta narodowe mo emy obchodziæ z nale nym im szacunkiem, dlatego e mamy szczêœcie yæ w Polsce niepodleg³ej. Ci¹gle jednak towarzysz¹ nam w¹tpliwoœci czy na pewno w Polsce sprawiedliwej? W rocznicê uchwalenia prezentuj¹ca utwory patriotyczne Konstytucji 3-go Maja zastanawiamy i religijne zwi¹zane z tym œwiêtem. Po siê, czy aktualnie obowi¹zuj¹ca zakoñczeniu czêœci oficjalnej konstytucja stanowi dobry fundament, i rozwi¹zaniu pocztów sztandarowych na którym mo na budowaæ dom zgromadzeni udali siê na Nowy Rynek rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - uroczystoœci w Janowie Lubelskim wszystkich Polaków? W celu budowy Park Miejski. Impreza artystyczna sprawiedliwego i solidarnego pañstwa konstytucjê nie tylko mo na, ale nale y poprawiæ. Jest to mo liwe. Potrzebna jest tylko zgoda, Bez której nie mo e egzystowaæ ani pañstwo ani rodzina. Nie potrzeba nam jednomyœlnoœci, potrzeba nam zgody, która buduje. Polska to matka ma³ych ojczyzn w tym naszej ma³ej Ziemi Janowskiej. Postêp ostatnich 17 lat to w du ej mierze skutek reformy administracyjnej kraju XXXI Festiwalu Folkloru obejmowa³a z przywracaj¹cej w Polsce samorz¹dy. konkursy na najpiêkniejsze stoisko, Aktywnoœæ, zaanga owanie przes³uchania konkursowe zespo³ów i efektywnoœæ spo³ecznoœci lokalnych œpiewaczych, programy artystyczny jest, co zgodnie podkreœlaj¹ wszystkie w wykonaniu dzieci ze œwietlicy stronnictwa polityczne ogromnym œrodowiskowej Stokrotka przy OPS, sukcesem naszego kraju. Znaczenie wystawienie sztuki Damy i Huzary Œwiêta 3 Maja jest ogromne, zarówno w wykonaniu m³odzie y Gimnazjum dla Koœcio³a jak i naszego Narodu. Od oraz wystêpy zespo³ów z Janowskiego pocz¹tku obchody Konstytucji 3 Maja Oœrodka Kultury.Ok. godz. 18. nast¹pi³ maj¹ podwójny wymiar: patriotyczny fina³ Akcji Dla Kubusia zaœ koncert i religijny. I choæ losy Polski okaza³y zespo³u AVANTI zakoñczy³ czeœæ siê tragiczne, pamiêæ o tym wa nym artystyczn¹. Impreza odbywa³a siê wydarzeniu, które le y u podstaw bytu w otoczeniu wystaw kwiatów, narodowego, pozosta³a czymœ sadzonek i rzemios³a artystycznego. trwa³ym. Wymowa Œwiêta 3 Maja - to odrodzenie moralne Narodu, to jego ac, JM Firma GASPOL S.A. zatrudni mê czyznê dyspozycyjnego, kierowcê handlowca, posiadaj¹cego ma³y samochód dostawczy i dzia³kê. Praca na terenie miasta i gminy Janów Lubelski. Kontakt tel

3 3.

4 D³ugo oczekiwany plac zabaw dla pomostu, œciany z opon i z siatki dzieci zosta³ wreszcie wykonany. ³añcuchowej Urz¹d Miejski we wspó³pracy ze - karuzela S p ó ³ d z i e l n i ¹ M i e s z k a n i o w ¹ - dwie huœtawki wagowe typu wa ka wytypowali plac przy ul. Jana Paw³a II - huœtawka podwójna oraz wybrali rodzaj urz¹dzeñ - domek na palach zabawowych dla przysz³ego placu - piaskownica zabaw. Ca³kowity koszt urz¹dzeñ placu zabaw W dniu r. Gmina Janów wyniós³ ,25z³. Lu be ls ki ro zp oc zê ³a pr oc ed ur ê Na placu zabaw dodatkowo zosta³y przetargow¹ na dostawê i monta zainstalowane ³awki oraz kosze na Drewnianych urz¹dzeñ placu zabaw. œmiecie. Plac, na którym znajduj¹ siê Wp³ynê³o cztery oferty firm, z których u r z ¹ d z e n i a z a b a w o w e z o s t a ³ w dniu r. zosta³a wybrana ogrodzony przez Spó³dzielniê oferta firmy, Fior Sp. z o.o. z Mieszkaniow¹, która ponios³a koszty Wroc³awia. W dniach kwietnia zakupu elementów ogrodzenia. 2006r. urz¹dzenia placu zabaw zosta³y Po kilku dniach funkcjonowania placu zmontowane przez pracowników zabaw i przetestowaniu wszystkich firmy. urz¹dzeñ, cieszy siê on bardzo du ym W sk³ad placu zabaw wchodz¹ zainteresowaniem. elementy, które ciesz¹ siê szczególnym upodobaniem u najm³odszych. Referat Gospodarki Komunalnej Nale ¹ do nich: Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony - zestaw zabawowy sk³adaj¹cy siê z Œrodowiska UM w Janowie dwóch zje d alni, trapów, ruchomego Lubelskim 4. Nowy plac zabaw Z Kazachstanu do Niepo³omic - relacja z uroczystoœci 7 maja w Niepo³omicach pod repatriantów z Kazachstanu.W Krakowem odby³y siê ogólnopolskie uroczystoœci wzi¹³ udzia³ Ambasador obchody 70 rocznicy pierwszych Kazachstanu A. Wo³kow wraz z on¹. masowych deportacji polaków do Na rêce Ambasadora repatrianci z³o yli Kazachstanu. Uroczystoœæ by³a symboliczne podziêkowanie dla zorg anizowana przez Zwi¹zek narodu kazachskiego za yczliwoœæ i Repatriantów oraz gminê Niepo³omice p o m o c u d z i e l o n a P o l a k o m. na Zamku Królewskim. Patronem Uroczystoœci rocznicowa by³a okazj¹ Honorowym tej uroczystoœci by³ B. do spotkania wielu rodzin z ca³ej Borusewicz, Marsza³ek Senatu RP. W Polski. Dziêki zaanga owaniu siê i obchodach wziê³o udzia³ ponad 1000 pomocy ze strony w³adz Janowa osób. Na uroczyste spotkanie przybyli Lubelskiego nasza rodzina mia³a repatrianci z ca³ej Polski wraz z mo liwoœæ uczestniczenia w tych rodzinami oraz samorz¹dowcy z gmin, obchodach. Szczególnie chcielibyœmy którzy przyjêli rodziny z Kazachstanu, p o d z i ê k o w a æ B u r m i s t r z o w i a tak e przedstawiciele rz¹du i K. K o ³ t y s i o w i, S e k r e t a r z parlamentarzyœci. Specjalnie na tê B. Czajkowskiej oraz kierowcy rocznicê by³y przygotowane medale Leonowi ukasikowi, który spêdzi³ z Zwi¹zku Repatriantów RP. Medalem nami ca³y dzieñ. Takie spotkanie po Zw i¹ zk u R ep at ri an tó w z os ta li latach jest bardzo wzruszaj¹ce i odznaczeni pra³at Stanis³aw przyjemne. Spotkaliœmy wiele P e s z k o w s k i, k a p e l a n R o d z i n znajomych osób wœród repatriantów K a t y ñ s k i c h, p r o f e s o r jak i wœród Polaków rdzennych A. Stelmachowski, prezes zaanga owanych w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zwi¹zan¹ z repatriacj¹. Uroczystoœæ Franciszek Bogus³awski, za³o yciel i by³a równie okazj¹ do omówienia p i e r w s z y p r e z e s Z w i ¹ z k u ró nych problemów zwi¹zanych z Repatriantów. Wœród samorz¹dowców repatriacj¹. Na pytania interesuj¹ce odznaczeni zostali burmistrz Miasta p r z y b y ³ y c h o d p o w i a d a l i : Rudy Œl¹skiej i wójt gminy Zaleszany przedstawiciel ZUS, Urzêdu Pracy itd. A.Karaœ za pomoc, yczliwoœæ i wsparcie jakie okazuj¹ rodzinom Maria Skakowska O G O S Z E N I E BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OG ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJÊ ZADANIA PUBLICZNEGO Z DZIEDZINY: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I M ODZIE Y LATO Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póÿn. zm.) og³aszam otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i m³odzie y LATO 2006 Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. Ustawy. Wysokoœæ œrodków przeznaczona na zadanie w roku PLN Wysokoœæ œrodków przeznaczona na zadanie w roku PLN A. PODSTAWOWE DANE DOTYCZ CE ZADANIA. 1.Cel zadania: organizacja wypoczynku dla dzieci i m³odzie y szkolnej w okresie wakacji letnich tj. od 24 czerwca do 31 sierpnia 2006 r.; propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spêdzania wolnego czasu wœród dzieci i m³odzie y. 2.Przedsiêwziêcia ogólnodostêpne realizowane w poprzez: imprezy sportowo-rekreacyjne (turnieje, gry i zabawy), wycieczki autokarowe (krajoznawcze) dla dzieci i m³odzie y szkolnej, kolonie i pó³kolonie z wykorzystaniem odpowiedniej bazy na terenie Gminy Janów Lubelski realizowane przez wykwalifikowan¹ kadrê.3.beneficjenci zadania: dzieci i m³odzie szkolna z terenu Gminy Janów Lubelski. B. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: 1.Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dotacjê na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ warunki ogólne: 1)posiadaæ osobowoœæ prawn¹ lub upowa nienie jednostki nadrzêdnej posiadaj¹cej osobowoœæ prawn¹ do: z³o enia oferty, podpisania umowy, dysponowania œrodkami finansowymi i rozliczenia umowy; 2)z³o yæ w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny, racjonalny, oszczêdny i terminowy; 3)wykazaæ posiadanie: doœwiadczenia, wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego przedsiêwziêcia. 2.Termin i sposób sk³adania ofert: 1)kompletn¹ ofertê, wraz z za³¹cznikami, nale y z³o yæ w zamkniêtej i opieczêtowanej kopercie z dopiskiem Konkurs ofert - LATO 2006 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., do godz w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, Janów Lubelski, pok. 23, lub nades³aæ drog¹ pocztow¹ na ww. adres (oferta z³o ona w terminie to taka, która wp³ynie do Sekretariatu do godz w dn r.). 2)podmiot mo e z³o yæ tylko 1 ofertê; 3)oferta powinna byæ podpisana przez osobê(y) uprawnion¹(e); uprawnienie to powinno byæ udokumentowane stosown¹ uchwa³¹ lub upowa nieniem w³aœciwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS); 4)ofertê mog¹ sk³adaæ podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie nale y wskazaæ podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê i odpowiedzialny za wykonanie zadania; 5)do oferty nale y do³¹czyæ wymagane za³¹czniki: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentuj¹cych, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok dzia³alnoœci tego podmiotu, statut organizacji, w przypadku z³o enia innego dokumentu ni odpis z KRS, oœwiadczenie o nie zaleganiu z p³atnoœciami na rzecz Gminy Janów Lubelski lub jednostek organizacyjnych. 6)Ka da strona kopii dokumentów winna byæ poœwiadczona za zgodnoœæ z orygina³em przez osobê upowa nion¹ do podpisywania oferty. 3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 1)rozpatrzenie ofert nast¹pi w terminie do dnia 20 czerwca 2006 r.; 2)oferty spe³niaj¹ce wymogi formalne, oceniane bêd¹ przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Burmistrza Janowa Lubelskiego; 3)decyzjê o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Janowa Lubelskiego, po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Konkursowej; 4)o podjêtych decyzjach sk³adaj¹cy ofertê powiadamiani s¹ pisemnie; 5)od podjêtych decyzji nie przys³uguje odwo³anie; 6)z³o enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji; 7)kwota przyznanej dotacji mo e byæ ni sza od wnioskowanej (czêœæ wk³adu w³asnego mo e stanowiæ tzw. wk³ad pozafinansowy, np. praca wolontariuszy, ale tylko na podstawie pisemnego porozumienia); 4.Postanowienia koñcowe. 1)Zastrzega siê mo liwoœæ nie rozstrzygniêcia konkursu, bez prawa odwo³ania. 2)Warunkiem przekazania dotacji jest posiadanie wyodrêbnionego rachunku bankowego przeznaczonego wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ okreœlonego w ofercie projektu oraz podpisanie umowy pomiêdzy Gmin¹ Janów Lubelski a podmiotem sk³adaj¹cym ofertê. 3)Warunkiem zawarcia umowy jest z³o enie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania w razie przyznania kwoty innej ni zawarta w ofercie. Dodatkowych informacji na temat warunków i mo liwoœci uzyskania dotacji udziela Punkt Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim. Obowi¹zuj¹cy formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2005 r nr 264 poz.2207 (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spo³ecznej z dnia r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania). Formularz oferty dostêpny jest równie na stronie internetowej Gminy Janów Lubelski: OG OSZENIA DROBNE Burmistrz Janowa Lubelskiego Wynajmê dom lub mieszkanie w bloku na terenie Janowa Lubelskiego, Tel. kom Krzysztof Ko³tyœ Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych, obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt tel. (015) (wieczorem). Wynajmê lokal piêtrowy na dzia³alnoœæ handlow¹ o powierzchni ok. 250 merów kwadratowych na ulicy Zamoyskiego (przy rynku, mo liwoœæ dzielenia). Tel. kom

5 Wiadomoœci z Komendy Kierowco! Uœmiechnij siê! Jesteœ w stoj¹ policjanci. Przez godzinê fotoradarze policjanci oznakowanym radiowozem We wszystkich miejscowoœciach mog¹ zatrzymaæ zaledwie trzy, cztery powiatu janowskiego widniej¹ znaki samochody. Przed fotoradarem nie da ograniczaj¹ce prêdkoœæ. Prawie aden si ê u ci ec. R ej es tr uj e o n s am o kierowca siê do nich nie stosuje, a wykroczenie, numer rejestracyjny nadmierna prêdkoœæ to - zdaniem pojazdu, robi równie wyraÿne zdjêcie policji - najczêstsza przyczyna kierowcy. Fotorapid - taka jest wypadków drogowych. Czy wiêc, pr aw id ³o wa na zw a u rz ¹d ze ni a, wprowadzaj¹c ograniczenie na produkowany jest w Polsce. Zestaw obszarze zabudowanym mo na sk³ada siê z aparatu fotograficznego, ograniczyæ wysok¹ œmiertelnoœæ na komputera i drukarki. Wszystko to drogach? Oko³o 200 zdjêæ w przeci¹gu kosztuje, bagatela, 83 tysi¹ce z³otych. oœmiu godzin w dniu 11 kwietnia br. W wersji stacjonarnej mo e byæ wykona³ fotoradar ustawiony na ulicy montowany na s³upach. Rejestruje Ulanowskiej i w okolicach ¹ ka samochody zbli aj¹ce siê i oddalaj¹ce z Ordynackiego. Rekordzista jecha³ po prêdkoœci¹ od 30 do 250 km na mieœcie z prêdkoœci¹ 107 km na godzinê. Aparat cyfrowy z szybk¹ godzinê przy ograniczeniu prêdkoœci migawk¹ zapewnia dobrej jakoœci do 50 km/h. Janowska Policja zdjêcia, które automatycznie w y p o y c z y ³ a t e n s p r z ê t z zapisywane s¹ na 40 GB dysku. Nie Wojewódzkiej Komendy Policji w bêdzie on codziennie ustawiany na Lublinie. Jak mówi¹ policjanci, drogach w powiecie - ale w miarê niektórzy kierowcy mocno siê zdziwi¹, m o l i w o œ c i w y p o y c z a n y i kiedy zobacz¹ swoje zdjêcie z wykorzystywany- zapewniaj¹ w widniej¹c¹ poni ej prêdkoœci¹. - To janowskiej komendzie. jedna z metod, aby wymóc na kierowcach przestrzeganie ograniczeñ Gdzie jest kasa? prêdkoœci. Poniewa jej przekraczanie Do Komendy Powiatowej Policji w jest nagminne i prowadzi do Janowie Lubelskim wp³ynê³y wypadków, tego typu akcje bêd¹ materia³y z janowskiej Prokuratury powtarzane - mówi kom. Piotr Sawa, d o t y c z ¹ c e n i e p r a w i d ³ o w o œ c i zwi¹zanych z obrotem finansowym w spó³ce Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zawiadomienie o prawdopodobnym przekroczeniu uprawnieñ w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej z³o y³ do Prokuratury Prezes PGKiM Cezary Jasiñski. Do ustalenia okolicznoœci wyprowadzenia ze spó³ki kwoty ok tys. z³ Policja powo³a³a zespó³ bieg³ych ksiêgowych. Wed³ug rzecznik prasowy KPP w Janowie uzyskanych informacji z PGKiM trzy Lubelskim. Ustawienie fotoradaru daje osoby pracuj¹ce w ksiêgowoœci firmy wiêksze efekty ni pomiar prêdkoœci zosta³y odsuniête od pracy. przy oznakowanym radiowozie. Wtedy kierowcy ostrzegaj¹ siê, e w okolicy Redakcja Do kogo nale ¹...? Uliczne pojemniki PCK na u ywan¹ odzie od kilku lat rozwi¹zuj¹ wielu mieszkañcom naszego miasta problem niepotrzebnych domowych tekstyliów. Z takiego rozwi¹zania korzyœci czerpie te PCK. Ale nieporównywalny interes robi firma, która odzie odbiera. Wiele osób wrzucaj¹c odzie do pojemników, robi to z chêci pomocy ubogim. Oddawane ubrania wczeœniej pierze i segreguje, wybieraj¹c te, które nadaj¹ siê jeszcze do u ytku. Jednak nie ma adnej pewnoœci, e buty, kurtki czy spodnie trafi¹ do PCK. Co siê z ni¹ dzieje? OdpowiedŸ przedstawiamy obok. Sprzedam, kupiê, wynajmê Od Redakcji: Z g o d n i e z informacj¹ otrzyman¹ z Zarz¹du Rejonowego PCK nie ma on nic wspólnego z zamieszczonym obok na zdjêciu pojemnikiem. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 0,32 ha w Wojciechowie, gmina Szastarka. Atrakcyjna lokalizacja. Cena do uzgodnienia. Tel. (015) , tel. kom Kupiê pole w okolicach Modliborzyc o powierzchni 1-2 ha. 00 Tel. (015) po godzinie 19. OG OSZENIE Gmina Janów Lubelski og³asza nieograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej po³o onej w miejscowoœci Borownica w obrêbie ewidencyjnym Janów Lub. II, stanowi¹cej dzia³kê nr 2216/2 o pow. 1,4662 ha, przy drodze lokalnej, która ³¹czy siê z drog¹ krajow¹ Nr 19. Nieruchomoœæ powy sza stanowi w³asnoœæ Gminy Janów Lubelski, dla której prowadzona jest przez S¹d Rejonowy w Janowie Lubelskim Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych ksiêga wieczysta Nr Uzbrojenie: Szczegó³owe warunki pod³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego oraz obs³ugi komunikacyjnej, nabywca zobowi¹zany bêdzie uzyskaæ u gestorów tych sieci i zarz¹dcy drogi. Cena wywo³awcza nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda y wynosi ,00 z³. Wadium wynosi 5 000,00 z³. Minimalne post¹pienie wynosi 500,00 z³. Podana cena nie obejmuje podatku od towarów i us³ug, który bêdzie naliczony wed³ug zasad i stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy z nabywc¹. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia r. w granicach wydzielonych terenów mo liwoœæ lokalizacji zak³adów us³ugowo produkcyjnych, z dopuszczeniem funkcji zamiennych i uzupe³niaj¹cych sk³adowo - magazynowych z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych oraz przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których obligatoryjne jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Szczegó³owe zasady realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami w/w planu. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które terminowo wp³ac¹ wadium. Wadium ma byæ wniesione na konto Gminy Janów Lubelski -Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. Oddzia³ w Janowie Lubelskim najpóÿniej do dnia r. Za datê wp³acenia wadium uwa a siê wp³yw wymaganej kwoty na rachunek Gminy Janów Lubelski. 00 Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim /sala nr 1/. Osoby uczestnicz¹ce w przetargu winne: - legitymowaæ siê dowodem osobistym lub paszportem, - posiadaæ pe³nomocnictwo w formie przewidzianej prawem w przypadku, gdy wystêpuj¹ jako pe³nomocnicy uczestnika przetargu, - posiadaæ wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w przypadku, gdy uczestnik prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, - posiadaæ aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz zgodê organów statutowych na nabycie w/w nieruchomoœci w przypadku, gdy uczestnik jest osob¹ prawn¹, - posiadaæ dowód wp³aty wadium. W/w dokumenty podlegaj¹ przed³o eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci zobowi¹zana jest do wniesienia nie póÿniej ni na 3 dni przed podpisaniem umowy, kwotê równ¹ 100% ceny netto nieruchomoœci osi¹gniêtej w przetargu, powiêkszonej o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotê wadium. Za datê wp³aty tej kwoty uwa a siê wp³yw wymaganej nale noœci na konto Gminy Janów Lubelski.Wszelkie koszty zwi¹zane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi kupuj¹cy. Je eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywaj¹cego w celu podpisania umowy, Gmina mo e odst¹piæ od jej zawarcia. Wp³acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców mo e nast¹piæ w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, je eli wymagaj¹ tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Wadium zwraca siê niezw³ocznie (jednak nie póÿniej ni przed up³ywem 3 dni) po zamkniêciu, odwo³aniu, uniewa nieniu lub zakoñczeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nieruchomoœci. Dodatkowych informacji o nieruchomoœci mo na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Gruntami Urzêdu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /015/ lub , w godzinach od 8-14, w okresie od ukazania siê og³oszenia do up³ywu terminu wnoszenia wadium. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ Kolejny wniosek - kolejny sukces Gmina Janów Lubelski otrzyma³a dofinansowanie na realizacjê Projektu pn. Letnie spotkania kulturalne w Janowie Lubelskim - transgraniczna wymiana doœwiadczeñ w ramach Programu S¹siedztwa INTERREG III A/TACIS CBC Polska Bia³oruœ Ukraina. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze œrodków bud etu pañstwa. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi ,50 z³ (31 918,28 EUR). Dofinansowanie z ERDF (75 %) ,87 z³ (23 938,71 EUR). Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OG OSZENIE DROBNE Monitoringi GSM dla kot³owni gazowych, ch³odni i innych urz¹dzeñ wymagaj¹cych sta³ej kontroli. tel ZGUBIONO Zgubiono legitymacje studenck¹ na nazwisko Sokó³ Katarzyna wydan¹ przez Instytut Pedagogiki Pañstwowej Szko³y Zawodowej w Tarnobrzegu (nr. 84/5/01). 5.

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. ISSN 1730-587X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Niezwyk³a jubilatka Stanis³awa Sosnowska jedyna stulatka! Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci

Niezwyk³a jubilatka Stanis³awa Sosnowska jedyna stulatka! Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci Dwutygodnik Nr 19 (200)/2011 7.11.2011 r. WSPANIA Y JUBILEUSZ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWOGARDZIE Szko³o, szko³o, gdy ciê wspominam Têsknota w serce siê wgryza, Oczy mam pe³ne ³ez. Julian Tuwim To by³o

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo