PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o."

Transkrypt

1 PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Poznań 2010

2 Redaktor naczelny: Jolanta Majerska Redaktorzy: Karolina Kotkowska, Asteria Lutogniewska, Anna Marzec, Ewa Orlińska, Milena Piasecka, Paweł Schmidt, Lucyna Weroniczak Korekta: Jadwiga Posadzy Wydawca Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, Poznań ISBN p o l i g r a f i a Przygotowanie i druk KUNKE Poligrafia printbynet.pl

3 Spis treści SPIS TREŚCI Słowem wstępu Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Część pierwsza Kształcenie ustawiczne Możliwości kształcenia ustawicznego czyli jaką drogę wybiorę dla siebie? Model kształcenia ustawicznego w Polsce i na świecie Część druga Dla szukających pracy i tych, którzy chcą coś zmienić... Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian Psychologiczne mechanizmy wyboru zawodu Doradca zawodowy dlaczego warto skorzystać z jego usług? Doskonalenie się sposobem na bezrobocie Kierowanie własnym rozwojem warunek sukcesu życiowego Kompetencje miękkie a rynek pracy Unia Europejska na pomoc wykluczonym społecznie Stres a utrata pracy E-learning. Czy to na pewno dla mnie? Zawód z pasją Wypalenie zawodowe jak sobie z nim poradzić? Zmiana branży czy podniesienie kwalifikacji? Pracownik w czasie kryzysu

4 Spis treści Proces pozyskiwania pracownika, czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku Emerytura czy praca? Dlaczego warto być aktywnym po pięćdziesiątce Część trzecia Dla przedsiębiorców, także tych przyszłych Czy każdy może być przedsiębiorczy? Proste sposoby na własną firmę Siedem sposobów na ułatwienie startu w biznesie Kapitał ludzki nowoczesnego przedsiębiorstwa. Czy warto inwestować w doskonalenie pracowników? Nie tylko człowiek musi się doskonalić, aby odnieść sukces. TOC, czyli o samodoskonaleniu się firm Kilka słów o autorach

5 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Anna Marzec Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Tempo rozwoju otaczającej nas rzeczywistości, właściwie we wszystkich dziedzinach życia człowieka sprawia, iż naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności, zdobywania nowych kwalifikacji. System gospodarczy w okresie stabilizacji ustrojowej łączą różnorodne, dające się zdefiniować relacje zwrotne z systemem edukacji. W czasie zmian ustrojowych relacje te ulegają zachwianiu, przede wszystkim z powodu różnej dynamiki zmian w obu wspomnianych systemach. Pojawia się wówczas problem dostosowania systemu bardziej stabilnego (systemu edukacji) do zasad funkcjonowania systemu podlegającego głównym przemianom (systemu gospodarczego). Z reguły charakter systemu edukacyjnego nie pozwala na natychmiastowe podążanie za zmianami gospodarczymi nawet w przypadku, gdy przekształcenia natury gospodarczej mają charakter zaplanowanych i monitorowanych zmian. Wdrożony we wrześniu 1999 roku nowy ustrój szkolnictwa miał być odpowiedzią na następujące zasadnicze przemiany społeczne i gospodarcze oraz stanowić miał drogę do osiągnięcia głównych celów reformy, takich jak: podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie kształcenia średniego i wyższego, wyrównanie szans edukacyjnych, sprzyjanie poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia. 1 U podstaw zatem wdrażanych zmian leżała świadomość kształcenia ludzi przystosowanych do niełatwych wymagań rynku pracy, którzy potrafiliby odnaleźć się w tym podlegającym nieustannym zmianom środowisku. Jednym z rozwiązań, pozwalającym jednostkom odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy jest m.in. zapewnienie im możliwości kształcenia się w ciągu całego życia, a także dbanie o wykształcenie choćby podstaw 1 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s.276 5

6 Anna Marzec przedsiębiorczych zachowań, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i cech osobowości, czyli m.in. wykształcenie zdolności do kreowania i zaspakajania swoich i cudzych potrzeb, także edukacyjnych. Mówimy zatem o kształceniu ustawicznym, a dokładniej kształceniu ustawicznym dorosłych, obejmującym samokształcenie, dokształcanie, doskonalenie i kształcenie bezinteresowne. Rozważanie należy rozpocząć od kategorii najogólniejszej, czyli edukacji permanentnej. Idea edukacji permanentnej pojawiła się już w czasach starożytnych. O jej potrzebie można przeczytać w pismach Konfucjusza czy Platona. W średniowieczu jej piewcą był m.in. Sz. Marycjusz z Pilsna, który w swojej pracy O szkołach, czyli akademiach wyraźnie już wtedy głosił potrzebę uczenia się przez całe życie. W czasach nowożytnych idea ta jest wyraźnie obecna w pracach pedagogicznych J. A. Komeńskiego oraz F.M. Grundtviga. Jej zasadność współcześnie podkreślana jest nie tylko przez pedagogów, ale także psychologów takich, jak: T. Tomaszewski czy Z. Pietrasiński. 2 Nie można także pominąć tak ważnych dla rozwoju idei kształcenia ustawicznego osobowości, jak E. Faure, J. Delors, P. Lengrand, J. Kidd, R. H. Dave, E. Gelpi, B. Suchodolski i wielu innych. Jednym z głównym działań podjętych na rzecz kształcenia ustawicznego były Światowe Konferencje Edukacji Dorosłych, które niezaprzeczalnie wpłynęły na kształt i natężenie międzynarodowej dyskusji na temat tego typu kształcenia. To właśnie podczas tych spotkań ocenie podlegała skuteczność i efektywność realizowanych przedsięwzięć oraz uzgadniane były kierunki rozwoju edukacji. Dzięki spotkaniom w międzynarodowym gronie po raz pierwszy mówiono o edukacji dorosłych jako autonomicznym obszarze oświaty 3. Podczas konferencji w Montrealu zauważono, że skoro edukacja jest procesem ciągłym, trwającym całe życie człowieka, to należy dokonać przemian zarówno w formach, metodach i treściach całego kształcenia na poziomie podstawowym, średnim i wyższym. To właśnie podczas tej konferencji przywołano koncepcję uczenia się przez całe życie oraz zażądano podjęcia działań, mających na celu zintegrowanie edukacji dorosłych z powszechnym systemem oświaty. To w Montrealu dokonano rozszerzenia pojęcia edukacji dorosłych od uczenia się dalszego do kształcenia ustawicznego. Oznaczało to przejście od nauki uzupełniającej do tworzenia systemu edukacji ustawicznej ludzi dorosłych w ciągle zmieniają- 2 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom II, Warszawa 2003, s J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 2001, s. 188 i nast. 6

7 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy cym się świecie. 4 Termin education permanente znalazł się zarówno w Deklaracji, jak i rekomendacjach przyjętych w wyniku konferencji, a w efekcie także na międzynarodowej arenie, zapoczątkowując trwający po dziś dzień dyskurs przedstawicieli różnych krajów świata. Podczas montrealskiej konferencji powołano do życia Międzynarodowy Komitet Rozwoju Oświaty Dorosłych, który w kolejnych latach stawał się forum do prezentowania koncepcji edukacji ustawicznej. UNESCO podjęła starania na rzecz upowszechniania i akceptacji idei kształcenia ustawicznego w państwach członkowskich. Te działania przyczyniły się do przyjęcia w 1964 roku zasady, że edukacja ustawiczna powinna stanowić zasadniczy czynnik reform szkolnych. Podczas kolejnej Międzynarodowej Konferencji Edukacji Dorosłych w Tokio punktem wyjścia działań uczestników były dwa dokumenty przygotowane przez UNESCO: Edukacja dorosłych w kontekście edukacji ustawicznej oraz Przegląd międzynarodowej edukacji dorosłych w retrospekcji, opracowane na podstawie ankiet rozesłanych do krajów członkowskich. Konferencja w Tokio wniosła wkład przede wszystkim w rozwój praktyki edukacji dorosłych. Sformułowano bowiem 33 zalecenia perspektywicznego rozwoju tego sektora edukacji, które stanowiły podstawę dla rekomendacji w sprawie rozbudowy edukacji dorosłych. 5 Podczas konferencji zalecono krajom członkowskim uwzględnienie w procesie rozwoju oświaty dorosłych następujących spraw: upowszechnienie działalności oświatowej, bez względu na rangę, płeć, narodowość, środowisko, zawód, wykształcenie i inne tego typu czynniki, zapewnienia odpowiednich prawnych przepisów, które określą wyraźnie status oświaty dorosłych w kontekście kształcenia ustawicznego, przygotowania młodzieży do edukacji ustawicznej, zaspokojenia poprzez odpowiednie treści i metody pracy zarówno potrzeb społecznych, jak też zainteresowań indywidualnych uczestników, zapewnienia aktywności uczestników na każdym poziomie kształcenia, uznania potrzeby prowadzenia badań w dziedzinie motywacji i uczenia się ludzi dorosłych, 4 H. Solarczyk, Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, Toruń 2001, s J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 2001, s

8 Anna Marzec inicjowania i rozszerzania pracy oświatowej wśród dorosłych różnymi możliwymi kanałami, z wykorzystaniem wszystkich możliwych sił i środków państwowych i społecznych, związkowych, regionalnych oraz różnego rodzaju towarzystw i ochotników, gromadzenia wszelkich środków na rozwój pracy oświatowej, kierując się tylko uznaniem ogólnych celów i funkcji tej pracy, uznawania za jedyną zasadę partycypacji ustalonych celów, funkcji i metod tej działalności, bez żadnych ograniczeń; pamiętania, że likwidacja analfabetyzmu nie tylko przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne, ale rozwija świadomość ludzi. 6 Tokijska konferencja uznała, że edukacja dorosłych stanowi nieodłączną część kształcenia ustawicznego, które należy rozumieć jako ideę obejmującą cały system edukacji szkolnej i pozaszkolnej razem z wychowaniem w rodzinie i oświatą dorosłych. Takie właśnie rozumienie edukacji ustawicznej zostało przyjęte przez UNESCO i było rozwijane przez kolejne lata. W nurt rozważań o kształceniu ustawicznym niewątpliwie wpisała się Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych w Hamburgu w 1997 roku, która odbyła się pod hasłem: Uczenie się dorosłych kluczem do XXI wieku. Potwierdziła ona aktualność koncepcji edukacji ustawicznej i nadała jej status strategii polityczno-oświatowej XXI wieku. Jej przyjęcie uzasadniano postępującą globalizacją życia ekonomicznego, społecznego, jak i gwałtownym rozwojem nauki i technologii w świecie. Hamburska konferencja postawiła sobie za cel wymianę doświadczeń związanych z realizacją zasad przyjętych na poprzednich konferencjach, ich aktualizację oraz nakreślenie kierunków polityki oświatowej na przyszłość. Za szczególnie ważne uznano wówczas zagadnienia: uczenie się dorosłych jako wkład w demokratyzację stosunków społecznych, poprawę warunków i jakości edukacji dorosłych, zapewnienie powszechnego prawa do nauki pisania i czytania oraz podstawowej edukacji, promowanie kobiet w edukacji dorosłych, promowanie prawa do pracy oraz możliwości zawodowego dokształcania i doskonalenia, zaangażowanie dorosłych na rzecz środowiska, zdrowia i ludności, 6 Tamże, s

9 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy stworzenie ściślejszych relacji między edukacją dorosłych a kulturą, mediami oraz nowymi technologiami informacyjnymi, otwarcie edukacji dorosłych dla wszystkich oraz wykorzystanie potencjału różnych grup, wypracowanie doskonalszych mechanizmów finansowania edukacji dorosłych, 7 rozszerzenie międzynarodowej współpracy i solidarności. Zagadnienia te opracowywano w dziesięciu grupach, a rezultaty ich rozważań znalazły się w uchwalonym na konferencji Planie działania na przyszłość w obszarze edukacji dorosłych. Teoretyczną podstawę rozważań stanowiły koncepcje edukacji ustawicznej, zaprezentowane w raportach Faure a i Delorsa oraz Biała Księga. Nie ulega wątpliwości jak ogromny wpływ na rozwój koncepcji kształ- Rys.1. Edukacja permanentna z uwzględnieniem głównych nurtów działań edukacyjnych (Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s. 331) 7 A. Matlakiewicz, Deklaracja i plan działania na przyszłość, [w:] V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych Uczenie się dorosłych: klucz do XXI wieku, Edukacja Dorosłych nr 4, 1997, s. 9 i dalej. 9

10 Anna Marzec cenia ustawicznego miały wyżej wymienione konferencje. Ponadto służyły one jeszcze rozwojowi bliższych kontaktów i współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami. Pozwoliły podejmować okresowe dyskusje dotyczące postępu i problemów szeroko rozumianej edukacji ustawicznej. W wyniku różnych określeń, klasyfikacji i interpretacji kształcenia całożyciowego przyjęto, że najogólniejszym terminem, który uzyskał powszechne uznanie jest termin: edukacja permanentna. Przez edukację permanentną rozumie się najczęściej ogół procesów oświatowo-wychowawczych, występujących w całym okresie życia człowieka, a zatem procesów całożyciowych, prowadzonych we wszystkich możliwych formach organizacyjno-programowych i we wszystkich sytuacjach kontaktów międzyludzkich. 8 Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie edukacji ustawicznej było różnie definiowane. W Encyklopedii Oświaty i Kultury Dorosłych napisanej pod redakcją K. Wojciechowskiego kształcenie ustawiczne zamiennie nazywane jest kształceniem cyklicznym i dalszym. Na początku autor przytacza historyczne korzenie tej koncepcji i zaznacza, że początki współczesnej koncepcji kształcenia ustawicznego to XIX wiek. Dopiero u progu lat 60-tych kształcenie ustawiczne było traktowane jako proces ciągły, trwający do końca życia człowieka. Pojawiają się tu przytoczenia stwierdzeń P. Lengranda i przywołane są zdarzenia konferencji montrealskiej. Kształcenie ustawiczne ma być integralną częścią życia, a edukacja ma być wartością samą w sobie. Uczyć się, jak uczyć to hasło jest przywoływane przez autora Encyklopedii, jako silnie akcentowanie w obrębie omawianej koncepcji. Na końcu opracowanego hasła wymienione są następujące cechy kształcenia ustawicznego: powszechnie dostępne, integralne, różnorodne, zachowana drożność pionowa i pozioma, otwartość, elastyczność rozwiązań. 9 Encyklopedia Pedagogiczna pod redakcją W. Pomykało zawiera natomiast obszerny opis obejmujący: pojęcie i źródła koncepcji, według którego to upatrujemy w edukacji ustawicznej główny kierunek przemian współczesnych systemów oświatowych, ich orientacji na warunki cywilizacji zmiennej, cechującej się szybkim tempem rozwoju i przyśpieszonym rytmem przeobrażeń. Określając najogólniej jest to edukacja nadążająca za rozwojem i służąca potrzebom rozwoju 10 W. Okoń w Nowym słowniku pe- 8 Z. Wiatrowski,, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Warszawa W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa

11 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy dagogicznym określa kształcenie ustawiczne jako: proces ciągłego doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jest to zasada współczesnych systemów oświaty, zgodnie z którą kształcenie trwa przez całe życie człowieka, obejmując odnawianie, poszerzanie i pogłębianie jego kwalifikacji zawodowych i ogólnych (...). Wobec tempa postępu naukowo-technicznego wykształcenie zdobyte w systemie szkolnym staje się przestarzałe. Stąd należy je kontynuować przez całe życie w takich formach organizacyjnych i rozmiarach, jakie dla przedstawicieli danego zawodu są optymalne (...). Koncepcja kształcenia ustawicznego propagowana przez UNESCO, zaczyna wywierać coraz większy wpływ na system szkolny: cele, treści, metody i organizację pracy szkolnej 11. Zdecydowanie bardziej pełną i wyczerpującą definicję kształcenia ustawicznego znajdziemy w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku napisanej pod redakcją T. Pilcha: Edukacja ustawiczna/permanentna to (ang. lifelong education, permanent education, fr. education permanente, niem. permanente Bildung, ros. niepriwoe obrazowanije, piermanientoje obrazowanije) współczesny model edukacji, polegający na ciągłym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający w ciągu całego życia jednostki; potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, do której jednostka musi się adaptować i którą musi rozumieć; synonimami tego pojęcia są: kształcenie ustawiczne, kształcenie ciągłe 12. Autor zaznacza, że przed laty jedni teoretycy używali terminu edukacja ustawiczna na oznaczenia wszystkich czynności edukacyjnych, ukierunkowanych na człowieka dorosłego, a więc utożsamiali go z edukacją dorosłych czy kształceniem poszkolnym. Inni uznali, że oznacza on tylko potrzebę uaktualniania wiedzy ze względu na ciągły postęp naukowo-techniczny. Obecnie rozumie się pod tym terminem cały system działań dydaktyczno-wychowawczych, ukierunkowanych na człowieka od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, a więc używa się go zarówno na oznaczenia oświaty dzieci i młodzieży, jak i kształcenia dorosłych. Pojęcie to oznacza, zgodnie z leksykalnym znaczeniem terminu ustawiczny, cechę stałego trwania, realizowanej bez przerwy, edukacji człowieka kontynuowanej od urodzenia do śmierci, ideę i normę, zasadę i właściwość tej edukacji, jej model. Cechę, bez której edukacja nie jest dzisiaj, w okresie szybkich zmian cywilizacyjnych, do pomyślenia (...). Istotą 11 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa, T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, s

12 Anna Marzec edukacji ustawicznej jest nieprzerwanie trwające, stale realizowane, planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka, w każdym etapie jego życia. Oznacza ona, że po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się ono na następne stojące na wyższym merytorycznie poziomie. Wskazuje ona na to, że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, nie dającym się zamknąć tylko w jednym okresie ludzkiego życia. Jest to idea edukacyjna o głęboko humanistycznym charakterze (...). Traktuje ona edukację jako część życia. Nadaje więc kształceniu wartość samą w sobie nie zaś instrumentalną 13. Zatem kształcenie ustawiczne to kompleks procesów oświatowych: formalnych (oparty na stałych pod względem czasu i treści nauki formach (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i włączający obok kursów wykształcenia ogólnego wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego), nieformalnych (obejmujących świadomą i zorganizowaną działalność kształcąco-wychowującą prowadzoną poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia) i incydentalnych (jako trwający przez całe życie niezorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka wiadomości, sprawności, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia), które niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania, aktywnie uczestniczą w społecznym, ekonomicznym i kulturalnym rozwoju. 14 Jeżeli system kształcenia ustawicznego odgrywa tak ważną rolę w życiu każdego człowieka, umożliwia zaistnienie na rynku pracy, doskonalenie posiadanych umiejętności, nabywanie nowej wiedzy, to tym bardziej dziwi jakże niskie zainteresowanie formami kształcenia ustawicznego w Polsce. Niewątpliwie zatem, ważnym a może i najważniejszym celem działań placówek edukacyjnych, a także i praco- 13 Tamże, s Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003, s. 3. Sama definicja sformułowana i przyjęta została podczas Konferencji Generalnej XIX Sesji UNESCO, Nairobi 26.XI

13 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy dawców jest rozpowszechnienie idei i praktyki kształcenia ustawicznego, a tym samym kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród uczestników różnych form kształcenia i postrzegania kształcenia ustawicznego jako naturalnego elementu całożyciowego funkcjonowania człowieka nie tylko w sferze pracy zawodowej. Literatura Matlakiewicz A., Deklaracja i plan działania na przyszłość, [w:] V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych Uczenie się dorosłych: klucz do XXI wieku, Edukacja Dorosłych nr 4, Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa Pilch J. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa Podoska-Filipowicz E., Błażejowski H., Gerlach R. (red.), Transformacja w edukacji-konieczność, możliwości, realia i nadzieje, Bydgoszcz Pomykało W. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa Półturzycki J., Edukacja dorosłych za granicą, Toruń Solarczyk H., Edukacja ustawiczna w Niemczech Niemczech kontekście międzynarodowym, Toruń Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz Wojciechowski K.(red.), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Warszawa

14

15 Część pierwsza Kształcenie ustawiczne

16

17 Możliwości kształcenia ustawicznego... Asteria Lutogniewska Możliwości kształcenia ustawicznego czyli jaką drogę wybiorę dla siebie? Obecnie świat rozwija się coraz szybciej mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi, związanymi głównie z rozwojem technologicznym. Współczesny człowiek chcąc dorównać tempu życia musi bardzo elastycznie dostosowywać się do nowych wyzwań, także tych związanych z wykonywaną pracą. Według najnowszych prognoz, przekwalifikowanie zawodowe następuje nawet kilkakrotnie w ciągu życia jednostki, która na bieżąco musi uzupełniać i poszerzać dotychczasową wiedzę, uzyskiwać nowe kwalifikacje. W kontekście zmian społecznych i gospodarczych, zachodzących w Polsce od wielu lat istotnie wzrasta nacisk na zdobywanie kolejnych doświadczeń i specjalności. Coraz większego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, polegające na stałym podnoszeniu kwalifikacji, doskonaleniu swoich umiejętności i dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Kolejne światowe Konferencje Edukacji Dorosłych w Elsinorze (1949), Montrealu (1960), Tokio (1972), Paryżu (1985) i Hamburgu (1997) przyczyniły się do coraz większego zainteresowania kształceniem ustawicznym oraz umożliwiły zakrojoną na szeroką skalę dyskusję na ten temat. Leży on w głównym obszarze zainteresowań międzynarodowych organizacji, takich jak: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, UNESCO czy Unii Europejskiej. 26 listopada 1976 roku na XIX Sesji Generalnej UNESCO sformułowano definicję kształcenia ustawicznego jako kompleks procesów: formalnych, nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania, aktywnie uczestniczą w społecznym, ekonomicznym i kulturalnym rozwoju. Podjęta przez Radę Europy w 2000 roku Strategia Lizbońska, dotycząca planu rozwoju przyjętego dla Unii Europejskiej bardzo mocno zaakcentowała priorytetową rolę procesu ciągłego uczenia się i doskonalenia, w celu zapewnienia gospodarce europejskiej ciągłego wzrostu. Także Polska 17

18 Asteria Lutogniewska podejmuje w tej kwestii starania. 8 lipca 2003 roku Rada Ministrów przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 ( Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2003 nr 3). Mówią o tym także akty prawne, dokumenty i rozporządzenia m.in. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 (Dz.U. z roku 2004, nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 (Dz.U. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami), Kodeks Prawa Pracy. W Polsce najszerszą i najpełniejszą definicję kształcenia ustawicznego stworzył T.Aleksander ( Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku T.Pilch (red.), Warszawa 2003, s ): Edukacja ustawiczna/ permanentna (ang.lifelong education, permanent education, fr.education permanente, niem. permanente bildung, ros. niepriwoe obrazowanije, piermanientoje obrazowanije) to współczesny model edukacji, polegający na ciągłym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający w ciągu całego życia jednostki; potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, do której jednostka musi się adoptować i którą musi rozumieć; synonimami tego pojęcia są: kształcenie ustawiczne, kształcenie ciągłe. ( ) Istotą edukacji ustawicznej jest nieprzerwanie trwające, stale realizowane, planowane i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka, w każdym etapie jego życia. Oznacza ona, że po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się ono na następne, stojące na wyższym merytorycznym poziomie. Wskazuje ona na to, że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, nie dającym się zamknąć w jednym okresie ludzkiego życia. Jest to idea edukacyjna o głęboko humanistycznym charakterze ( ). Traktuje ona edukację jako część życia. Nadaje więc kształceniu wartość samą w sobie nie zaś instrumentalną. Za OECD (Paryż 1996) przyjmiemy w niniejszej pracy w zakres kształcenia ustawicznego wszystkie formy nauczania: sformalizowane formal learning, obejmujące edukację sformalizowaną, zakończoną egzaminem i świadectwem bądź certyfikatem; niesformalizowane non-formal learning, czyli różnego rodzaju kursy i szkolenia nie zawsze poświadczone dyplomem; nieformalne (incydentalne) informal learning, dotyczące informacji i umiejętności zdobytych nieformalnie na przykład w rodzinie, w pracy, w społeczności, dzięki samokształceniu. Podstawy prawne i teoretyczne mamy, ale jak wygląda to w praktyce? 18

19 Możliwości kształcenia ustawicznego... Spośród naszych rodzimych organizacji, realizacją nauczania sformalizowanego zajmują się instytucje, takie jak Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, szkoły dla dorosłych, szkoły wyższe, placówki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe. Wybór odpowiedniej instytucji czy formy szkolenia bardzo indywidualnie zależy od potrzeb jednostki. Centra Kształcenia Ustawicznego są publicznymi (bezpłatnymi) placówkami, do których zadań należy kształcenie dorosłych oraz umożliwienie im zdobycia zawodu. Coraz częściej są one wypierane przez szkoły prywatne. Centra Kształcenia Praktycznego są oświatowymi placówkami prowadzącymi zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, pracownie techniczne itp. Oferta szkół dla dorosłych również jest bardzo zróżnicowana i częstokroć zależy od zapotrzebowania na danym terenie. Istnieje coraz więcej szkół prywatnych oferujących edukację w bardzo wyspecjalizowanych zawodach, dostosowanych coraz bardziej do oczekiwań i zainteresowań jej adresatów. W ramach współpracy międzynarodowej działają w Polsce różne programy dotyczące edukacji i kształcenia zawodowego. Jedną z organizacji działającą na rzecz edukacji w Polsce jest FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (http://www.frse.org.pl). Do końca 2006 roku zajmowała się głównie koordynacją znanego w kraju programu Socrates II oraz Młodzież. W chwili obecnej realizuje bardzo różnorodne programy, między innymi takie jak: Uczenie się przez całe życie; w jego ramach realizuje podprogramy obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych m.in., Comenius (edukacja przedszkolna i szkolna) Erasmus (szkolnictwo wyższe) Leonardo da Vinci (kształcenie i szkolenie zawodowe) Gruntvig (edukacja dorosłych) Młodzież w działaniu; wspierający edukację pozaformalną osób w wieku lat oraz pracowników młodzieżowych mlodziez.org.pl Eurodesk; program zbierający i przekazujący zainteresowanym informacje o możliwościach kształcenia, szkoleniach i uczestnictwie w działaniach młodzieżowych w Europie org.pl E-Twinning; umożliwiający szkołom realizację własnych projektów przy pomocy Internetu Salto EECA wspierające współpracę między organizacjami młodzieżowymi z UE oraz Europy Wschodniej i krajów Kaukazu salto-ecca.eu 19

20 Asteria Lutogniewska Europass; umożliwiający każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych Kształcenie ustawiczne na poziomie uniwersyteckim realizują w Polsce szkoły wyższe, współpracujące z siecią europejskich uniwersytetów w ramach EUCEN (European Universities Continuing Education Network), oferujących ten rodzaj kształcenia. Jest to największe europejske multidyscyplinarne stowarzyszenie, działające na polu kształcenia ustawicznego, zrzeszające obecnie 212 członków z ponad 40 różnych krajów (www.eucen.org). EUCEN promuje kształcenie ustawiczne poprzez współpracę z takimi organizacjami jak EUA (European University Association), EAEA (European Association for the Education of Adults) czy EUCIS-LLL (the European Civil Society Platform on Lifelong Learning). Członkiem może być każdy uniwersytet w Europie, który ma prawo nadawania najwyższych stopni naukowych możliwych w danym kraju, a jednym z jego głównych celów jest dobra jakość kształcenia ustawicznego. W ramach współpracy możliwe jest uzyskanie grantów umożliwiających wymianę kadry pomiędzy uniwersytetami z różnych krajów, zainteresowanych współdziałaniem dotyczącym kształcenia ustawicznego. EUCEN koordynuje i prowadzi wraz z członkowskimi uniwersytetami projekty strategiczne (takie jak BeFlex-projekt Socrates EQUIPE European Quality In Individualised Pathways In Education projekt Grundtvig TRANSFINE org) oraz projekty operacyjne (DOLCETA EUCEN dwa razy do roku organizuje również z jednym z członkowskich uniwersytetów konferencje, na których prezentowane są osiągnięcia uniwersytetu w zakresie kształcenia ustawicznego. Nauczanie niesformalizowane odbywa się w formie różnego rodzaju szkoleń i kursów, nie zawsze zakończonych uzyskaniem certyfikatu bądź świadectwa. Źródłem informacji, jakie szkolenia odbywają się w regionie, jest z całą pewnością Internet. Można też uzyskać je w różnego typu informatorach i broszurach dostępnych m.in. w Urzędach Pracy czy Biurach Karier. Trudno w tym miejscu wymienić wszystkie rodzaje kursów czy tematykę poruszaną w trakcie ich trwania. W obecnych czasach dostępne są praktycznie każdego rodzaju kursy, dotyczące nawet bardzo wąskich specjalizacji, problemem może być jedynie podjęcie decyzji, na który z nich się zdecydować oraz strona finansowa i ograniczenie czasowe związane z uczestnictwem. 20

W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane

W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane 10 zasad uczącej się osoby dorosłej (według Wirginii Gostomczyk-Urbańskiej): 1. Uczę

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56) ZENON TAGOWSKI Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki e-mail: zenon.tagowski@umwd.pl Z.Tagowski;III'2007;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie I. Podstawowe akty prawne 1. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy Słabe strony dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Pieczęć szkoły/placówki PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły/placówki ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki JOLANTA SKOCZYLAS Fax. e-mail Adres 26-600

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod 311924 Technik technologii odzieży (kod 311924) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i ich interpretacji.

Program szkolenia ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i ich interpretacji. Załącznik nr 5 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) Program szkolenia ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i ich interpretacji. 1. Cele ogólne szkolenia: - Przekazanie i uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka trzech stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegółowych rekomendacji wypływających z Deklaracji Bolońskiej)

Charakterystyka trzech stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegółowych rekomendacji wypływających z Deklaracji Bolońskiej) Charakterystyka trzech stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegółowych rekomendacji wypływających z Deklaracji Bolońskiej) Materiał do dyskusji. I. Ogólne ustalenia wstępne. 1. Podział studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY MONIKA TURLEJ SPECJALISTA DS. REKRUTACJI; SAGE SP. ZO.O. Wizerunek dużej firmy czy małego punktu usługowego jest bezpośrednio budowany

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. administracja

KUL. Lubelski Jana Pawła II. administracja KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II administracja 2 administracja Tryby studiów I stopnia stacjonarne - licencjackie, II stopnia stacjonarne uzupełniające magisterskie, III stopnia - doktoranckie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog)

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEKROJU ŻYCIOWYM Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) AKTY PRAWNE Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (art.65), Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Przez dziesiątki lat wy uczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo