PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o."

Transkrypt

1 PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Poznań 2010

2 Redaktor naczelny: Jolanta Majerska Redaktorzy: Karolina Kotkowska, Asteria Lutogniewska, Anna Marzec, Ewa Orlińska, Milena Piasecka, Paweł Schmidt, Lucyna Weroniczak Korekta: Jadwiga Posadzy Wydawca Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, Poznań ISBN p o l i g r a f i a Przygotowanie i druk KUNKE Poligrafia printbynet.pl

3 Spis treści SPIS TREŚCI Słowem wstępu Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Część pierwsza Kształcenie ustawiczne Możliwości kształcenia ustawicznego czyli jaką drogę wybiorę dla siebie? Model kształcenia ustawicznego w Polsce i na świecie Część druga Dla szukających pracy i tych, którzy chcą coś zmienić... Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian Psychologiczne mechanizmy wyboru zawodu Doradca zawodowy dlaczego warto skorzystać z jego usług? Doskonalenie się sposobem na bezrobocie Kierowanie własnym rozwojem warunek sukcesu życiowego Kompetencje miękkie a rynek pracy Unia Europejska na pomoc wykluczonym społecznie Stres a utrata pracy E-learning. Czy to na pewno dla mnie? Zawód z pasją Wypalenie zawodowe jak sobie z nim poradzić? Zmiana branży czy podniesienie kwalifikacji? Pracownik w czasie kryzysu

4 Spis treści Proces pozyskiwania pracownika, czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku Emerytura czy praca? Dlaczego warto być aktywnym po pięćdziesiątce Część trzecia Dla przedsiębiorców, także tych przyszłych Czy każdy może być przedsiębiorczy? Proste sposoby na własną firmę Siedem sposobów na ułatwienie startu w biznesie Kapitał ludzki nowoczesnego przedsiębiorstwa. Czy warto inwestować w doskonalenie pracowników? Nie tylko człowiek musi się doskonalić, aby odnieść sukces. TOC, czyli o samodoskonaleniu się firm Kilka słów o autorach

5 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Anna Marzec Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Tempo rozwoju otaczającej nas rzeczywistości, właściwie we wszystkich dziedzinach życia człowieka sprawia, iż naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności, zdobywania nowych kwalifikacji. System gospodarczy w okresie stabilizacji ustrojowej łączą różnorodne, dające się zdefiniować relacje zwrotne z systemem edukacji. W czasie zmian ustrojowych relacje te ulegają zachwianiu, przede wszystkim z powodu różnej dynamiki zmian w obu wspomnianych systemach. Pojawia się wówczas problem dostosowania systemu bardziej stabilnego (systemu edukacji) do zasad funkcjonowania systemu podlegającego głównym przemianom (systemu gospodarczego). Z reguły charakter systemu edukacyjnego nie pozwala na natychmiastowe podążanie za zmianami gospodarczymi nawet w przypadku, gdy przekształcenia natury gospodarczej mają charakter zaplanowanych i monitorowanych zmian. Wdrożony we wrześniu 1999 roku nowy ustrój szkolnictwa miał być odpowiedzią na następujące zasadnicze przemiany społeczne i gospodarcze oraz stanowić miał drogę do osiągnięcia głównych celów reformy, takich jak: podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie kształcenia średniego i wyższego, wyrównanie szans edukacyjnych, sprzyjanie poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia. 1 U podstaw zatem wdrażanych zmian leżała świadomość kształcenia ludzi przystosowanych do niełatwych wymagań rynku pracy, którzy potrafiliby odnaleźć się w tym podlegającym nieustannym zmianom środowisku. Jednym z rozwiązań, pozwalającym jednostkom odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy jest m.in. zapewnienie im możliwości kształcenia się w ciągu całego życia, a także dbanie o wykształcenie choćby podstaw 1 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s.276 5

6 Anna Marzec przedsiębiorczych zachowań, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i cech osobowości, czyli m.in. wykształcenie zdolności do kreowania i zaspakajania swoich i cudzych potrzeb, także edukacyjnych. Mówimy zatem o kształceniu ustawicznym, a dokładniej kształceniu ustawicznym dorosłych, obejmującym samokształcenie, dokształcanie, doskonalenie i kształcenie bezinteresowne. Rozważanie należy rozpocząć od kategorii najogólniejszej, czyli edukacji permanentnej. Idea edukacji permanentnej pojawiła się już w czasach starożytnych. O jej potrzebie można przeczytać w pismach Konfucjusza czy Platona. W średniowieczu jej piewcą był m.in. Sz. Marycjusz z Pilsna, który w swojej pracy O szkołach, czyli akademiach wyraźnie już wtedy głosił potrzebę uczenia się przez całe życie. W czasach nowożytnych idea ta jest wyraźnie obecna w pracach pedagogicznych J. A. Komeńskiego oraz F.M. Grundtviga. Jej zasadność współcześnie podkreślana jest nie tylko przez pedagogów, ale także psychologów takich, jak: T. Tomaszewski czy Z. Pietrasiński. 2 Nie można także pominąć tak ważnych dla rozwoju idei kształcenia ustawicznego osobowości, jak E. Faure, J. Delors, P. Lengrand, J. Kidd, R. H. Dave, E. Gelpi, B. Suchodolski i wielu innych. Jednym z głównym działań podjętych na rzecz kształcenia ustawicznego były Światowe Konferencje Edukacji Dorosłych, które niezaprzeczalnie wpłynęły na kształt i natężenie międzynarodowej dyskusji na temat tego typu kształcenia. To właśnie podczas tych spotkań ocenie podlegała skuteczność i efektywność realizowanych przedsięwzięć oraz uzgadniane były kierunki rozwoju edukacji. Dzięki spotkaniom w międzynarodowym gronie po raz pierwszy mówiono o edukacji dorosłych jako autonomicznym obszarze oświaty 3. Podczas konferencji w Montrealu zauważono, że skoro edukacja jest procesem ciągłym, trwającym całe życie człowieka, to należy dokonać przemian zarówno w formach, metodach i treściach całego kształcenia na poziomie podstawowym, średnim i wyższym. To właśnie podczas tej konferencji przywołano koncepcję uczenia się przez całe życie oraz zażądano podjęcia działań, mających na celu zintegrowanie edukacji dorosłych z powszechnym systemem oświaty. To w Montrealu dokonano rozszerzenia pojęcia edukacji dorosłych od uczenia się dalszego do kształcenia ustawicznego. Oznaczało to przejście od nauki uzupełniającej do tworzenia systemu edukacji ustawicznej ludzi dorosłych w ciągle zmieniają- 2 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom II, Warszawa 2003, s J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 2001, s. 188 i nast. 6

7 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy cym się świecie. 4 Termin education permanente znalazł się zarówno w Deklaracji, jak i rekomendacjach przyjętych w wyniku konferencji, a w efekcie także na międzynarodowej arenie, zapoczątkowując trwający po dziś dzień dyskurs przedstawicieli różnych krajów świata. Podczas montrealskiej konferencji powołano do życia Międzynarodowy Komitet Rozwoju Oświaty Dorosłych, który w kolejnych latach stawał się forum do prezentowania koncepcji edukacji ustawicznej. UNESCO podjęła starania na rzecz upowszechniania i akceptacji idei kształcenia ustawicznego w państwach członkowskich. Te działania przyczyniły się do przyjęcia w 1964 roku zasady, że edukacja ustawiczna powinna stanowić zasadniczy czynnik reform szkolnych. Podczas kolejnej Międzynarodowej Konferencji Edukacji Dorosłych w Tokio punktem wyjścia działań uczestników były dwa dokumenty przygotowane przez UNESCO: Edukacja dorosłych w kontekście edukacji ustawicznej oraz Przegląd międzynarodowej edukacji dorosłych w retrospekcji, opracowane na podstawie ankiet rozesłanych do krajów członkowskich. Konferencja w Tokio wniosła wkład przede wszystkim w rozwój praktyki edukacji dorosłych. Sformułowano bowiem 33 zalecenia perspektywicznego rozwoju tego sektora edukacji, które stanowiły podstawę dla rekomendacji w sprawie rozbudowy edukacji dorosłych. 5 Podczas konferencji zalecono krajom członkowskim uwzględnienie w procesie rozwoju oświaty dorosłych następujących spraw: upowszechnienie działalności oświatowej, bez względu na rangę, płeć, narodowość, środowisko, zawód, wykształcenie i inne tego typu czynniki, zapewnienia odpowiednich prawnych przepisów, które określą wyraźnie status oświaty dorosłych w kontekście kształcenia ustawicznego, przygotowania młodzieży do edukacji ustawicznej, zaspokojenia poprzez odpowiednie treści i metody pracy zarówno potrzeb społecznych, jak też zainteresowań indywidualnych uczestników, zapewnienia aktywności uczestników na każdym poziomie kształcenia, uznania potrzeby prowadzenia badań w dziedzinie motywacji i uczenia się ludzi dorosłych, 4 H. Solarczyk, Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, Toruń 2001, s J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 2001, s

8 Anna Marzec inicjowania i rozszerzania pracy oświatowej wśród dorosłych różnymi możliwymi kanałami, z wykorzystaniem wszystkich możliwych sił i środków państwowych i społecznych, związkowych, regionalnych oraz różnego rodzaju towarzystw i ochotników, gromadzenia wszelkich środków na rozwój pracy oświatowej, kierując się tylko uznaniem ogólnych celów i funkcji tej pracy, uznawania za jedyną zasadę partycypacji ustalonych celów, funkcji i metod tej działalności, bez żadnych ograniczeń; pamiętania, że likwidacja analfabetyzmu nie tylko przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne, ale rozwija świadomość ludzi. 6 Tokijska konferencja uznała, że edukacja dorosłych stanowi nieodłączną część kształcenia ustawicznego, które należy rozumieć jako ideę obejmującą cały system edukacji szkolnej i pozaszkolnej razem z wychowaniem w rodzinie i oświatą dorosłych. Takie właśnie rozumienie edukacji ustawicznej zostało przyjęte przez UNESCO i było rozwijane przez kolejne lata. W nurt rozważań o kształceniu ustawicznym niewątpliwie wpisała się Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych w Hamburgu w 1997 roku, która odbyła się pod hasłem: Uczenie się dorosłych kluczem do XXI wieku. Potwierdziła ona aktualność koncepcji edukacji ustawicznej i nadała jej status strategii polityczno-oświatowej XXI wieku. Jej przyjęcie uzasadniano postępującą globalizacją życia ekonomicznego, społecznego, jak i gwałtownym rozwojem nauki i technologii w świecie. Hamburska konferencja postawiła sobie za cel wymianę doświadczeń związanych z realizacją zasad przyjętych na poprzednich konferencjach, ich aktualizację oraz nakreślenie kierunków polityki oświatowej na przyszłość. Za szczególnie ważne uznano wówczas zagadnienia: uczenie się dorosłych jako wkład w demokratyzację stosunków społecznych, poprawę warunków i jakości edukacji dorosłych, zapewnienie powszechnego prawa do nauki pisania i czytania oraz podstawowej edukacji, promowanie kobiet w edukacji dorosłych, promowanie prawa do pracy oraz możliwości zawodowego dokształcania i doskonalenia, zaangażowanie dorosłych na rzecz środowiska, zdrowia i ludności, 6 Tamże, s

9 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy stworzenie ściślejszych relacji między edukacją dorosłych a kulturą, mediami oraz nowymi technologiami informacyjnymi, otwarcie edukacji dorosłych dla wszystkich oraz wykorzystanie potencjału różnych grup, wypracowanie doskonalszych mechanizmów finansowania edukacji dorosłych, 7 rozszerzenie międzynarodowej współpracy i solidarności. Zagadnienia te opracowywano w dziesięciu grupach, a rezultaty ich rozważań znalazły się w uchwalonym na konferencji Planie działania na przyszłość w obszarze edukacji dorosłych. Teoretyczną podstawę rozważań stanowiły koncepcje edukacji ustawicznej, zaprezentowane w raportach Faure a i Delorsa oraz Biała Księga. Nie ulega wątpliwości jak ogromny wpływ na rozwój koncepcji kształ- Rys.1. Edukacja permanentna z uwzględnieniem głównych nurtów działań edukacyjnych (Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s. 331) 7 A. Matlakiewicz, Deklaracja i plan działania na przyszłość, [w:] V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych Uczenie się dorosłych: klucz do XXI wieku, Edukacja Dorosłych nr 4, 1997, s. 9 i dalej. 9

10 Anna Marzec cenia ustawicznego miały wyżej wymienione konferencje. Ponadto służyły one jeszcze rozwojowi bliższych kontaktów i współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami. Pozwoliły podejmować okresowe dyskusje dotyczące postępu i problemów szeroko rozumianej edukacji ustawicznej. W wyniku różnych określeń, klasyfikacji i interpretacji kształcenia całożyciowego przyjęto, że najogólniejszym terminem, który uzyskał powszechne uznanie jest termin: edukacja permanentna. Przez edukację permanentną rozumie się najczęściej ogół procesów oświatowo-wychowawczych, występujących w całym okresie życia człowieka, a zatem procesów całożyciowych, prowadzonych we wszystkich możliwych formach organizacyjno-programowych i we wszystkich sytuacjach kontaktów międzyludzkich. 8 Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie edukacji ustawicznej było różnie definiowane. W Encyklopedii Oświaty i Kultury Dorosłych napisanej pod redakcją K. Wojciechowskiego kształcenie ustawiczne zamiennie nazywane jest kształceniem cyklicznym i dalszym. Na początku autor przytacza historyczne korzenie tej koncepcji i zaznacza, że początki współczesnej koncepcji kształcenia ustawicznego to XIX wiek. Dopiero u progu lat 60-tych kształcenie ustawiczne było traktowane jako proces ciągły, trwający do końca życia człowieka. Pojawiają się tu przytoczenia stwierdzeń P. Lengranda i przywołane są zdarzenia konferencji montrealskiej. Kształcenie ustawiczne ma być integralną częścią życia, a edukacja ma być wartością samą w sobie. Uczyć się, jak uczyć to hasło jest przywoływane przez autora Encyklopedii, jako silnie akcentowanie w obrębie omawianej koncepcji. Na końcu opracowanego hasła wymienione są następujące cechy kształcenia ustawicznego: powszechnie dostępne, integralne, różnorodne, zachowana drożność pionowa i pozioma, otwartość, elastyczność rozwiązań. 9 Encyklopedia Pedagogiczna pod redakcją W. Pomykało zawiera natomiast obszerny opis obejmujący: pojęcie i źródła koncepcji, według którego to upatrujemy w edukacji ustawicznej główny kierunek przemian współczesnych systemów oświatowych, ich orientacji na warunki cywilizacji zmiennej, cechującej się szybkim tempem rozwoju i przyśpieszonym rytmem przeobrażeń. Określając najogólniej jest to edukacja nadążająca za rozwojem i służąca potrzebom rozwoju 10 W. Okoń w Nowym słowniku pe- 8 Z. Wiatrowski,, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Warszawa W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa

11 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy dagogicznym określa kształcenie ustawiczne jako: proces ciągłego doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jest to zasada współczesnych systemów oświaty, zgodnie z którą kształcenie trwa przez całe życie człowieka, obejmując odnawianie, poszerzanie i pogłębianie jego kwalifikacji zawodowych i ogólnych (...). Wobec tempa postępu naukowo-technicznego wykształcenie zdobyte w systemie szkolnym staje się przestarzałe. Stąd należy je kontynuować przez całe życie w takich formach organizacyjnych i rozmiarach, jakie dla przedstawicieli danego zawodu są optymalne (...). Koncepcja kształcenia ustawicznego propagowana przez UNESCO, zaczyna wywierać coraz większy wpływ na system szkolny: cele, treści, metody i organizację pracy szkolnej 11. Zdecydowanie bardziej pełną i wyczerpującą definicję kształcenia ustawicznego znajdziemy w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku napisanej pod redakcją T. Pilcha: Edukacja ustawiczna/permanentna to (ang. lifelong education, permanent education, fr. education permanente, niem. permanente Bildung, ros. niepriwoe obrazowanije, piermanientoje obrazowanije) współczesny model edukacji, polegający na ciągłym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający w ciągu całego życia jednostki; potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, do której jednostka musi się adaptować i którą musi rozumieć; synonimami tego pojęcia są: kształcenie ustawiczne, kształcenie ciągłe 12. Autor zaznacza, że przed laty jedni teoretycy używali terminu edukacja ustawiczna na oznaczenia wszystkich czynności edukacyjnych, ukierunkowanych na człowieka dorosłego, a więc utożsamiali go z edukacją dorosłych czy kształceniem poszkolnym. Inni uznali, że oznacza on tylko potrzebę uaktualniania wiedzy ze względu na ciągły postęp naukowo-techniczny. Obecnie rozumie się pod tym terminem cały system działań dydaktyczno-wychowawczych, ukierunkowanych na człowieka od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, a więc używa się go zarówno na oznaczenia oświaty dzieci i młodzieży, jak i kształcenia dorosłych. Pojęcie to oznacza, zgodnie z leksykalnym znaczeniem terminu ustawiczny, cechę stałego trwania, realizowanej bez przerwy, edukacji człowieka kontynuowanej od urodzenia do śmierci, ideę i normę, zasadę i właściwość tej edukacji, jej model. Cechę, bez której edukacja nie jest dzisiaj, w okresie szybkich zmian cywilizacyjnych, do pomyślenia (...). Istotą 11 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa, T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, s

12 Anna Marzec edukacji ustawicznej jest nieprzerwanie trwające, stale realizowane, planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka, w każdym etapie jego życia. Oznacza ona, że po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się ono na następne stojące na wyższym merytorycznie poziomie. Wskazuje ona na to, że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, nie dającym się zamknąć tylko w jednym okresie ludzkiego życia. Jest to idea edukacyjna o głęboko humanistycznym charakterze (...). Traktuje ona edukację jako część życia. Nadaje więc kształceniu wartość samą w sobie nie zaś instrumentalną 13. Zatem kształcenie ustawiczne to kompleks procesów oświatowych: formalnych (oparty na stałych pod względem czasu i treści nauki formach (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i włączający obok kursów wykształcenia ogólnego wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego), nieformalnych (obejmujących świadomą i zorganizowaną działalność kształcąco-wychowującą prowadzoną poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia) i incydentalnych (jako trwający przez całe życie niezorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka wiadomości, sprawności, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia), które niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania, aktywnie uczestniczą w społecznym, ekonomicznym i kulturalnym rozwoju. 14 Jeżeli system kształcenia ustawicznego odgrywa tak ważną rolę w życiu każdego człowieka, umożliwia zaistnienie na rynku pracy, doskonalenie posiadanych umiejętności, nabywanie nowej wiedzy, to tym bardziej dziwi jakże niskie zainteresowanie formami kształcenia ustawicznego w Polsce. Niewątpliwie zatem, ważnym a może i najważniejszym celem działań placówek edukacyjnych, a także i praco- 13 Tamże, s Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003, s. 3. Sama definicja sformułowana i przyjęta została podczas Konferencji Generalnej XIX Sesji UNESCO, Nairobi 26.XI

13 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy dawców jest rozpowszechnienie idei i praktyki kształcenia ustawicznego, a tym samym kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród uczestników różnych form kształcenia i postrzegania kształcenia ustawicznego jako naturalnego elementu całożyciowego funkcjonowania człowieka nie tylko w sferze pracy zawodowej. Literatura Matlakiewicz A., Deklaracja i plan działania na przyszłość, [w:] V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych Uczenie się dorosłych: klucz do XXI wieku, Edukacja Dorosłych nr 4, Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa Pilch J. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa Podoska-Filipowicz E., Błażejowski H., Gerlach R. (red.), Transformacja w edukacji-konieczność, możliwości, realia i nadzieje, Bydgoszcz Pomykało W. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa Półturzycki J., Edukacja dorosłych za granicą, Toruń Solarczyk H., Edukacja ustawiczna w Niemczech Niemczech kontekście międzynarodowym, Toruń Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz Wojciechowski K.(red.), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Warszawa

14

15 Część pierwsza Kształcenie ustawiczne

16

17 Możliwości kształcenia ustawicznego... Asteria Lutogniewska Możliwości kształcenia ustawicznego czyli jaką drogę wybiorę dla siebie? Obecnie świat rozwija się coraz szybciej mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi, związanymi głównie z rozwojem technologicznym. Współczesny człowiek chcąc dorównać tempu życia musi bardzo elastycznie dostosowywać się do nowych wyzwań, także tych związanych z wykonywaną pracą. Według najnowszych prognoz, przekwalifikowanie zawodowe następuje nawet kilkakrotnie w ciągu życia jednostki, która na bieżąco musi uzupełniać i poszerzać dotychczasową wiedzę, uzyskiwać nowe kwalifikacje. W kontekście zmian społecznych i gospodarczych, zachodzących w Polsce od wielu lat istotnie wzrasta nacisk na zdobywanie kolejnych doświadczeń i specjalności. Coraz większego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, polegające na stałym podnoszeniu kwalifikacji, doskonaleniu swoich umiejętności i dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Kolejne światowe Konferencje Edukacji Dorosłych w Elsinorze (1949), Montrealu (1960), Tokio (1972), Paryżu (1985) i Hamburgu (1997) przyczyniły się do coraz większego zainteresowania kształceniem ustawicznym oraz umożliwiły zakrojoną na szeroką skalę dyskusję na ten temat. Leży on w głównym obszarze zainteresowań międzynarodowych organizacji, takich jak: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, UNESCO czy Unii Europejskiej. 26 listopada 1976 roku na XIX Sesji Generalnej UNESCO sformułowano definicję kształcenia ustawicznego jako kompleks procesów: formalnych, nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania, aktywnie uczestniczą w społecznym, ekonomicznym i kulturalnym rozwoju. Podjęta przez Radę Europy w 2000 roku Strategia Lizbońska, dotycząca planu rozwoju przyjętego dla Unii Europejskiej bardzo mocno zaakcentowała priorytetową rolę procesu ciągłego uczenia się i doskonalenia, w celu zapewnienia gospodarce europejskiej ciągłego wzrostu. Także Polska 17

18 Asteria Lutogniewska podejmuje w tej kwestii starania. 8 lipca 2003 roku Rada Ministrów przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 ( Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2003 nr 3). Mówią o tym także akty prawne, dokumenty i rozporządzenia m.in. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 (Dz.U. z roku 2004, nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 (Dz.U. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami), Kodeks Prawa Pracy. W Polsce najszerszą i najpełniejszą definicję kształcenia ustawicznego stworzył T.Aleksander ( Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku T.Pilch (red.), Warszawa 2003, s ): Edukacja ustawiczna/ permanentna (ang.lifelong education, permanent education, fr.education permanente, niem. permanente bildung, ros. niepriwoe obrazowanije, piermanientoje obrazowanije) to współczesny model edukacji, polegający na ciągłym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający w ciągu całego życia jednostki; potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, do której jednostka musi się adoptować i którą musi rozumieć; synonimami tego pojęcia są: kształcenie ustawiczne, kształcenie ciągłe. ( ) Istotą edukacji ustawicznej jest nieprzerwanie trwające, stale realizowane, planowane i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka, w każdym etapie jego życia. Oznacza ona, że po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się ono na następne, stojące na wyższym merytorycznym poziomie. Wskazuje ona na to, że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, nie dającym się zamknąć w jednym okresie ludzkiego życia. Jest to idea edukacyjna o głęboko humanistycznym charakterze ( ). Traktuje ona edukację jako część życia. Nadaje więc kształceniu wartość samą w sobie nie zaś instrumentalną. Za OECD (Paryż 1996) przyjmiemy w niniejszej pracy w zakres kształcenia ustawicznego wszystkie formy nauczania: sformalizowane formal learning, obejmujące edukację sformalizowaną, zakończoną egzaminem i świadectwem bądź certyfikatem; niesformalizowane non-formal learning, czyli różnego rodzaju kursy i szkolenia nie zawsze poświadczone dyplomem; nieformalne (incydentalne) informal learning, dotyczące informacji i umiejętności zdobytych nieformalnie na przykład w rodzinie, w pracy, w społeczności, dzięki samokształceniu. Podstawy prawne i teoretyczne mamy, ale jak wygląda to w praktyce? 18

19 Możliwości kształcenia ustawicznego... Spośród naszych rodzimych organizacji, realizacją nauczania sformalizowanego zajmują się instytucje, takie jak Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, szkoły dla dorosłych, szkoły wyższe, placówki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe. Wybór odpowiedniej instytucji czy formy szkolenia bardzo indywidualnie zależy od potrzeb jednostki. Centra Kształcenia Ustawicznego są publicznymi (bezpłatnymi) placówkami, do których zadań należy kształcenie dorosłych oraz umożliwienie im zdobycia zawodu. Coraz częściej są one wypierane przez szkoły prywatne. Centra Kształcenia Praktycznego są oświatowymi placówkami prowadzącymi zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, pracownie techniczne itp. Oferta szkół dla dorosłych również jest bardzo zróżnicowana i częstokroć zależy od zapotrzebowania na danym terenie. Istnieje coraz więcej szkół prywatnych oferujących edukację w bardzo wyspecjalizowanych zawodach, dostosowanych coraz bardziej do oczekiwań i zainteresowań jej adresatów. W ramach współpracy międzynarodowej działają w Polsce różne programy dotyczące edukacji i kształcenia zawodowego. Jedną z organizacji działającą na rzecz edukacji w Polsce jest FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (http://www.frse.org.pl). Do końca 2006 roku zajmowała się głównie koordynacją znanego w kraju programu Socrates II oraz Młodzież. W chwili obecnej realizuje bardzo różnorodne programy, między innymi takie jak: Uczenie się przez całe życie; w jego ramach realizuje podprogramy obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych m.in., Comenius (edukacja przedszkolna i szkolna) Erasmus (szkolnictwo wyższe) Leonardo da Vinci (kształcenie i szkolenie zawodowe) Gruntvig (edukacja dorosłych) Młodzież w działaniu; wspierający edukację pozaformalną osób w wieku lat oraz pracowników młodzieżowych mlodziez.org.pl Eurodesk; program zbierający i przekazujący zainteresowanym informacje o możliwościach kształcenia, szkoleniach i uczestnictwie w działaniach młodzieżowych w Europie org.pl E-Twinning; umożliwiający szkołom realizację własnych projektów przy pomocy Internetu Salto EECA wspierające współpracę między organizacjami młodzieżowymi z UE oraz Europy Wschodniej i krajów Kaukazu salto-ecca.eu 19

20 Asteria Lutogniewska Europass; umożliwiający każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych Kształcenie ustawiczne na poziomie uniwersyteckim realizują w Polsce szkoły wyższe, współpracujące z siecią europejskich uniwersytetów w ramach EUCEN (European Universities Continuing Education Network), oferujących ten rodzaj kształcenia. Jest to największe europejske multidyscyplinarne stowarzyszenie, działające na polu kształcenia ustawicznego, zrzeszające obecnie 212 członków z ponad 40 różnych krajów (www.eucen.org). EUCEN promuje kształcenie ustawiczne poprzez współpracę z takimi organizacjami jak EUA (European University Association), EAEA (European Association for the Education of Adults) czy EUCIS-LLL (the European Civil Society Platform on Lifelong Learning). Członkiem może być każdy uniwersytet w Europie, który ma prawo nadawania najwyższych stopni naukowych możliwych w danym kraju, a jednym z jego głównych celów jest dobra jakość kształcenia ustawicznego. W ramach współpracy możliwe jest uzyskanie grantów umożliwiających wymianę kadry pomiędzy uniwersytetami z różnych krajów, zainteresowanych współdziałaniem dotyczącym kształcenia ustawicznego. EUCEN koordynuje i prowadzi wraz z członkowskimi uniwersytetami projekty strategiczne (takie jak BeFlex-projekt Socrates EQUIPE European Quality In Individualised Pathways In Education projekt Grundtvig TRANSFINE org) oraz projekty operacyjne (DOLCETA EUCEN dwa razy do roku organizuje również z jednym z członkowskich uniwersytetów konferencje, na których prezentowane są osiągnięcia uniwersytetu w zakresie kształcenia ustawicznego. Nauczanie niesformalizowane odbywa się w formie różnego rodzaju szkoleń i kursów, nie zawsze zakończonych uzyskaniem certyfikatu bądź świadectwa. Źródłem informacji, jakie szkolenia odbywają się w regionie, jest z całą pewnością Internet. Można też uzyskać je w różnego typu informatorach i broszurach dostępnych m.in. w Urzędach Pracy czy Biurach Karier. Trudno w tym miejscu wymienić wszystkie rodzaje kursów czy tematykę poruszaną w trakcie ich trwania. W obecnych czasach dostępne są praktycznie każdego rodzaju kursy, dotyczące nawet bardzo wąskich specjalizacji, problemem może być jedynie podjęcie decyzji, na który z nich się zdecydować oraz strona finansowa i ograniczenie czasowe związane z uczestnictwem. 20

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Ewa Kula Marzena Pękowska PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z bibliografią Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich I część raportu z badań fokusowych Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Recenzent: dr Joanna Heidtman. Opracowanie redakcyjne: Jadwiga Makowiec. Korekta: Magdalena Maliszewska. Projekt okładki: Igor Stanisławski

Recenzent: dr Joanna Heidtman. Opracowanie redakcyjne: Jadwiga Makowiec. Korekta: Magdalena Maliszewska. Projekt okładki: Igor Stanisławski Copyright by Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik and individual authors, Kraków 2010 Recenzent: dr Joanna Heidtman Opracowanie redakcyjne: Jadwiga Makowiec Korekta: Magdalena Maliszewska

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU. Maciej Bitner Magdalena Kamińska

GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU. Maciej Bitner Magdalena Kamińska GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU Maciej Bitner Magdalena Kamińska Autorzy: Maciej Bitner Magdalena Kamińska Redakcja serii: Sonia Buchholtz Maciej Bukowski Warszawski

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo