PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o."

Transkrypt

1 PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Poznań 2010

2 Redaktor naczelny: Jolanta Majerska Redaktorzy: Karolina Kotkowska, Asteria Lutogniewska, Anna Marzec, Ewa Orlińska, Milena Piasecka, Paweł Schmidt, Lucyna Weroniczak Korekta: Jadwiga Posadzy Wydawca Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, Poznań ISBN p o l i g r a f i a Przygotowanie i druk KUNKE Poligrafia printbynet.pl

3 Spis treści SPIS TREŚCI Słowem wstępu Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Część pierwsza Kształcenie ustawiczne Możliwości kształcenia ustawicznego czyli jaką drogę wybiorę dla siebie? Model kształcenia ustawicznego w Polsce i na świecie Część druga Dla szukających pracy i tych, którzy chcą coś zmienić... Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian Psychologiczne mechanizmy wyboru zawodu Doradca zawodowy dlaczego warto skorzystać z jego usług? Doskonalenie się sposobem na bezrobocie Kierowanie własnym rozwojem warunek sukcesu życiowego Kompetencje miękkie a rynek pracy Unia Europejska na pomoc wykluczonym społecznie Stres a utrata pracy E-learning. Czy to na pewno dla mnie? Zawód z pasją Wypalenie zawodowe jak sobie z nim poradzić? Zmiana branży czy podniesienie kwalifikacji? Pracownik w czasie kryzysu

4 Spis treści Proces pozyskiwania pracownika, czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku Emerytura czy praca? Dlaczego warto być aktywnym po pięćdziesiątce Część trzecia Dla przedsiębiorców, także tych przyszłych Czy każdy może być przedsiębiorczy? Proste sposoby na własną firmę Siedem sposobów na ułatwienie startu w biznesie Kapitał ludzki nowoczesnego przedsiębiorstwa. Czy warto inwestować w doskonalenie pracowników? Nie tylko człowiek musi się doskonalić, aby odnieść sukces. TOC, czyli o samodoskonaleniu się firm Kilka słów o autorach

5 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Anna Marzec Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy Tempo rozwoju otaczającej nas rzeczywistości, właściwie we wszystkich dziedzinach życia człowieka sprawia, iż naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności, zdobywania nowych kwalifikacji. System gospodarczy w okresie stabilizacji ustrojowej łączą różnorodne, dające się zdefiniować relacje zwrotne z systemem edukacji. W czasie zmian ustrojowych relacje te ulegają zachwianiu, przede wszystkim z powodu różnej dynamiki zmian w obu wspomnianych systemach. Pojawia się wówczas problem dostosowania systemu bardziej stabilnego (systemu edukacji) do zasad funkcjonowania systemu podlegającego głównym przemianom (systemu gospodarczego). Z reguły charakter systemu edukacyjnego nie pozwala na natychmiastowe podążanie za zmianami gospodarczymi nawet w przypadku, gdy przekształcenia natury gospodarczej mają charakter zaplanowanych i monitorowanych zmian. Wdrożony we wrześniu 1999 roku nowy ustrój szkolnictwa miał być odpowiedzią na następujące zasadnicze przemiany społeczne i gospodarcze oraz stanowić miał drogę do osiągnięcia głównych celów reformy, takich jak: podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie kształcenia średniego i wyższego, wyrównanie szans edukacyjnych, sprzyjanie poprawie jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia. 1 U podstaw zatem wdrażanych zmian leżała świadomość kształcenia ludzi przystosowanych do niełatwych wymagań rynku pracy, którzy potrafiliby odnaleźć się w tym podlegającym nieustannym zmianom środowisku. Jednym z rozwiązań, pozwalającym jednostkom odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy jest m.in. zapewnienie im możliwości kształcenia się w ciągu całego życia, a także dbanie o wykształcenie choćby podstaw 1 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s.276 5

6 Anna Marzec przedsiębiorczych zachowań, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i cech osobowości, czyli m.in. wykształcenie zdolności do kreowania i zaspakajania swoich i cudzych potrzeb, także edukacyjnych. Mówimy zatem o kształceniu ustawicznym, a dokładniej kształceniu ustawicznym dorosłych, obejmującym samokształcenie, dokształcanie, doskonalenie i kształcenie bezinteresowne. Rozważanie należy rozpocząć od kategorii najogólniejszej, czyli edukacji permanentnej. Idea edukacji permanentnej pojawiła się już w czasach starożytnych. O jej potrzebie można przeczytać w pismach Konfucjusza czy Platona. W średniowieczu jej piewcą był m.in. Sz. Marycjusz z Pilsna, który w swojej pracy O szkołach, czyli akademiach wyraźnie już wtedy głosił potrzebę uczenia się przez całe życie. W czasach nowożytnych idea ta jest wyraźnie obecna w pracach pedagogicznych J. A. Komeńskiego oraz F.M. Grundtviga. Jej zasadność współcześnie podkreślana jest nie tylko przez pedagogów, ale także psychologów takich, jak: T. Tomaszewski czy Z. Pietrasiński. 2 Nie można także pominąć tak ważnych dla rozwoju idei kształcenia ustawicznego osobowości, jak E. Faure, J. Delors, P. Lengrand, J. Kidd, R. H. Dave, E. Gelpi, B. Suchodolski i wielu innych. Jednym z głównym działań podjętych na rzecz kształcenia ustawicznego były Światowe Konferencje Edukacji Dorosłych, które niezaprzeczalnie wpłynęły na kształt i natężenie międzynarodowej dyskusji na temat tego typu kształcenia. To właśnie podczas tych spotkań ocenie podlegała skuteczność i efektywność realizowanych przedsięwzięć oraz uzgadniane były kierunki rozwoju edukacji. Dzięki spotkaniom w międzynarodowym gronie po raz pierwszy mówiono o edukacji dorosłych jako autonomicznym obszarze oświaty 3. Podczas konferencji w Montrealu zauważono, że skoro edukacja jest procesem ciągłym, trwającym całe życie człowieka, to należy dokonać przemian zarówno w formach, metodach i treściach całego kształcenia na poziomie podstawowym, średnim i wyższym. To właśnie podczas tej konferencji przywołano koncepcję uczenia się przez całe życie oraz zażądano podjęcia działań, mających na celu zintegrowanie edukacji dorosłych z powszechnym systemem oświaty. To w Montrealu dokonano rozszerzenia pojęcia edukacji dorosłych od uczenia się dalszego do kształcenia ustawicznego. Oznaczało to przejście od nauki uzupełniającej do tworzenia systemu edukacji ustawicznej ludzi dorosłych w ciągle zmieniają- 2 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom II, Warszawa 2003, s J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 2001, s. 188 i nast. 6

7 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy cym się świecie. 4 Termin education permanente znalazł się zarówno w Deklaracji, jak i rekomendacjach przyjętych w wyniku konferencji, a w efekcie także na międzynarodowej arenie, zapoczątkowując trwający po dziś dzień dyskurs przedstawicieli różnych krajów świata. Podczas montrealskiej konferencji powołano do życia Międzynarodowy Komitet Rozwoju Oświaty Dorosłych, który w kolejnych latach stawał się forum do prezentowania koncepcji edukacji ustawicznej. UNESCO podjęła starania na rzecz upowszechniania i akceptacji idei kształcenia ustawicznego w państwach członkowskich. Te działania przyczyniły się do przyjęcia w 1964 roku zasady, że edukacja ustawiczna powinna stanowić zasadniczy czynnik reform szkolnych. Podczas kolejnej Międzynarodowej Konferencji Edukacji Dorosłych w Tokio punktem wyjścia działań uczestników były dwa dokumenty przygotowane przez UNESCO: Edukacja dorosłych w kontekście edukacji ustawicznej oraz Przegląd międzynarodowej edukacji dorosłych w retrospekcji, opracowane na podstawie ankiet rozesłanych do krajów członkowskich. Konferencja w Tokio wniosła wkład przede wszystkim w rozwój praktyki edukacji dorosłych. Sformułowano bowiem 33 zalecenia perspektywicznego rozwoju tego sektora edukacji, które stanowiły podstawę dla rekomendacji w sprawie rozbudowy edukacji dorosłych. 5 Podczas konferencji zalecono krajom członkowskim uwzględnienie w procesie rozwoju oświaty dorosłych następujących spraw: upowszechnienie działalności oświatowej, bez względu na rangę, płeć, narodowość, środowisko, zawód, wykształcenie i inne tego typu czynniki, zapewnienia odpowiednich prawnych przepisów, które określą wyraźnie status oświaty dorosłych w kontekście kształcenia ustawicznego, przygotowania młodzieży do edukacji ustawicznej, zaspokojenia poprzez odpowiednie treści i metody pracy zarówno potrzeb społecznych, jak też zainteresowań indywidualnych uczestników, zapewnienia aktywności uczestników na każdym poziomie kształcenia, uznania potrzeby prowadzenia badań w dziedzinie motywacji i uczenia się ludzi dorosłych, 4 H. Solarczyk, Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, Toruń 2001, s J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 2001, s

8 Anna Marzec inicjowania i rozszerzania pracy oświatowej wśród dorosłych różnymi możliwymi kanałami, z wykorzystaniem wszystkich możliwych sił i środków państwowych i społecznych, związkowych, regionalnych oraz różnego rodzaju towarzystw i ochotników, gromadzenia wszelkich środków na rozwój pracy oświatowej, kierując się tylko uznaniem ogólnych celów i funkcji tej pracy, uznawania za jedyną zasadę partycypacji ustalonych celów, funkcji i metod tej działalności, bez żadnych ograniczeń; pamiętania, że likwidacja analfabetyzmu nie tylko przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne, ale rozwija świadomość ludzi. 6 Tokijska konferencja uznała, że edukacja dorosłych stanowi nieodłączną część kształcenia ustawicznego, które należy rozumieć jako ideę obejmującą cały system edukacji szkolnej i pozaszkolnej razem z wychowaniem w rodzinie i oświatą dorosłych. Takie właśnie rozumienie edukacji ustawicznej zostało przyjęte przez UNESCO i było rozwijane przez kolejne lata. W nurt rozważań o kształceniu ustawicznym niewątpliwie wpisała się Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych w Hamburgu w 1997 roku, która odbyła się pod hasłem: Uczenie się dorosłych kluczem do XXI wieku. Potwierdziła ona aktualność koncepcji edukacji ustawicznej i nadała jej status strategii polityczno-oświatowej XXI wieku. Jej przyjęcie uzasadniano postępującą globalizacją życia ekonomicznego, społecznego, jak i gwałtownym rozwojem nauki i technologii w świecie. Hamburska konferencja postawiła sobie za cel wymianę doświadczeń związanych z realizacją zasad przyjętych na poprzednich konferencjach, ich aktualizację oraz nakreślenie kierunków polityki oświatowej na przyszłość. Za szczególnie ważne uznano wówczas zagadnienia: uczenie się dorosłych jako wkład w demokratyzację stosunków społecznych, poprawę warunków i jakości edukacji dorosłych, zapewnienie powszechnego prawa do nauki pisania i czytania oraz podstawowej edukacji, promowanie kobiet w edukacji dorosłych, promowanie prawa do pracy oraz możliwości zawodowego dokształcania i doskonalenia, zaangażowanie dorosłych na rzecz środowiska, zdrowia i ludności, 6 Tamże, s

9 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy stworzenie ściślejszych relacji między edukacją dorosłych a kulturą, mediami oraz nowymi technologiami informacyjnymi, otwarcie edukacji dorosłych dla wszystkich oraz wykorzystanie potencjału różnych grup, wypracowanie doskonalszych mechanizmów finansowania edukacji dorosłych, 7 rozszerzenie międzynarodowej współpracy i solidarności. Zagadnienia te opracowywano w dziesięciu grupach, a rezultaty ich rozważań znalazły się w uchwalonym na konferencji Planie działania na przyszłość w obszarze edukacji dorosłych. Teoretyczną podstawę rozważań stanowiły koncepcje edukacji ustawicznej, zaprezentowane w raportach Faure a i Delorsa oraz Biała Księga. Nie ulega wątpliwości jak ogromny wpływ na rozwój koncepcji kształ- Rys.1. Edukacja permanentna z uwzględnieniem głównych nurtów działań edukacyjnych (Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s. 331) 7 A. Matlakiewicz, Deklaracja i plan działania na przyszłość, [w:] V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych Uczenie się dorosłych: klucz do XXI wieku, Edukacja Dorosłych nr 4, 1997, s. 9 i dalej. 9

10 Anna Marzec cenia ustawicznego miały wyżej wymienione konferencje. Ponadto służyły one jeszcze rozwojowi bliższych kontaktów i współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami. Pozwoliły podejmować okresowe dyskusje dotyczące postępu i problemów szeroko rozumianej edukacji ustawicznej. W wyniku różnych określeń, klasyfikacji i interpretacji kształcenia całożyciowego przyjęto, że najogólniejszym terminem, który uzyskał powszechne uznanie jest termin: edukacja permanentna. Przez edukację permanentną rozumie się najczęściej ogół procesów oświatowo-wychowawczych, występujących w całym okresie życia człowieka, a zatem procesów całożyciowych, prowadzonych we wszystkich możliwych formach organizacyjno-programowych i we wszystkich sytuacjach kontaktów międzyludzkich. 8 Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie edukacji ustawicznej było różnie definiowane. W Encyklopedii Oświaty i Kultury Dorosłych napisanej pod redakcją K. Wojciechowskiego kształcenie ustawiczne zamiennie nazywane jest kształceniem cyklicznym i dalszym. Na początku autor przytacza historyczne korzenie tej koncepcji i zaznacza, że początki współczesnej koncepcji kształcenia ustawicznego to XIX wiek. Dopiero u progu lat 60-tych kształcenie ustawiczne było traktowane jako proces ciągły, trwający do końca życia człowieka. Pojawiają się tu przytoczenia stwierdzeń P. Lengranda i przywołane są zdarzenia konferencji montrealskiej. Kształcenie ustawiczne ma być integralną częścią życia, a edukacja ma być wartością samą w sobie. Uczyć się, jak uczyć to hasło jest przywoływane przez autora Encyklopedii, jako silnie akcentowanie w obrębie omawianej koncepcji. Na końcu opracowanego hasła wymienione są następujące cechy kształcenia ustawicznego: powszechnie dostępne, integralne, różnorodne, zachowana drożność pionowa i pozioma, otwartość, elastyczność rozwiązań. 9 Encyklopedia Pedagogiczna pod redakcją W. Pomykało zawiera natomiast obszerny opis obejmujący: pojęcie i źródła koncepcji, według którego to upatrujemy w edukacji ustawicznej główny kierunek przemian współczesnych systemów oświatowych, ich orientacji na warunki cywilizacji zmiennej, cechującej się szybkim tempem rozwoju i przyśpieszonym rytmem przeobrażeń. Określając najogólniej jest to edukacja nadążająca za rozwojem i służąca potrzebom rozwoju 10 W. Okoń w Nowym słowniku pe- 8 Z. Wiatrowski,, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Warszawa W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa

11 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy dagogicznym określa kształcenie ustawiczne jako: proces ciągłego doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jest to zasada współczesnych systemów oświaty, zgodnie z którą kształcenie trwa przez całe życie człowieka, obejmując odnawianie, poszerzanie i pogłębianie jego kwalifikacji zawodowych i ogólnych (...). Wobec tempa postępu naukowo-technicznego wykształcenie zdobyte w systemie szkolnym staje się przestarzałe. Stąd należy je kontynuować przez całe życie w takich formach organizacyjnych i rozmiarach, jakie dla przedstawicieli danego zawodu są optymalne (...). Koncepcja kształcenia ustawicznego propagowana przez UNESCO, zaczyna wywierać coraz większy wpływ na system szkolny: cele, treści, metody i organizację pracy szkolnej 11. Zdecydowanie bardziej pełną i wyczerpującą definicję kształcenia ustawicznego znajdziemy w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku napisanej pod redakcją T. Pilcha: Edukacja ustawiczna/permanentna to (ang. lifelong education, permanent education, fr. education permanente, niem. permanente Bildung, ros. niepriwoe obrazowanije, piermanientoje obrazowanije) współczesny model edukacji, polegający na ciągłym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający w ciągu całego życia jednostki; potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, do której jednostka musi się adaptować i którą musi rozumieć; synonimami tego pojęcia są: kształcenie ustawiczne, kształcenie ciągłe 12. Autor zaznacza, że przed laty jedni teoretycy używali terminu edukacja ustawiczna na oznaczenia wszystkich czynności edukacyjnych, ukierunkowanych na człowieka dorosłego, a więc utożsamiali go z edukacją dorosłych czy kształceniem poszkolnym. Inni uznali, że oznacza on tylko potrzebę uaktualniania wiedzy ze względu na ciągły postęp naukowo-techniczny. Obecnie rozumie się pod tym terminem cały system działań dydaktyczno-wychowawczych, ukierunkowanych na człowieka od wczesnego dzieciństwa do późnej starości, a więc używa się go zarówno na oznaczenia oświaty dzieci i młodzieży, jak i kształcenia dorosłych. Pojęcie to oznacza, zgodnie z leksykalnym znaczeniem terminu ustawiczny, cechę stałego trwania, realizowanej bez przerwy, edukacji człowieka kontynuowanej od urodzenia do śmierci, ideę i normę, zasadę i właściwość tej edukacji, jej model. Cechę, bez której edukacja nie jest dzisiaj, w okresie szybkich zmian cywilizacyjnych, do pomyślenia (...). Istotą 11 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa, T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, s

12 Anna Marzec edukacji ustawicznej jest nieprzerwanie trwające, stale realizowane, planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka, w każdym etapie jego życia. Oznacza ona, że po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się ono na następne stojące na wyższym merytorycznie poziomie. Wskazuje ona na to, że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, nie dającym się zamknąć tylko w jednym okresie ludzkiego życia. Jest to idea edukacyjna o głęboko humanistycznym charakterze (...). Traktuje ona edukację jako część życia. Nadaje więc kształceniu wartość samą w sobie nie zaś instrumentalną 13. Zatem kształcenie ustawiczne to kompleks procesów oświatowych: formalnych (oparty na stałych pod względem czasu i treści nauki formach (klasy, stopnie, szkoły, programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i włączający obok kursów wykształcenia ogólnego wiele programów specjalnych oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego), nieformalnych (obejmujących świadomą i zorganizowaną działalność kształcąco-wychowującą prowadzoną poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników osiągnięcie założonych celów kształcenia) i incydentalnych (jako trwający przez całe życie niezorganizowany i niesystematyczny proces nabywania przez każdego człowieka wiadomości, sprawności, przekonań i postaw na podstawie codziennego doświadczenia oraz wpływów wychowawczych otoczenia), które niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania, aktywnie uczestniczą w społecznym, ekonomicznym i kulturalnym rozwoju. 14 Jeżeli system kształcenia ustawicznego odgrywa tak ważną rolę w życiu każdego człowieka, umożliwia zaistnienie na rynku pracy, doskonalenie posiadanych umiejętności, nabywanie nowej wiedzy, to tym bardziej dziwi jakże niskie zainteresowanie formami kształcenia ustawicznego w Polsce. Niewątpliwie zatem, ważnym a może i najważniejszym celem działań placówek edukacyjnych, a także i praco- 13 Tamże, s Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003, s. 3. Sama definicja sformułowana i przyjęta została podczas Konferencji Generalnej XIX Sesji UNESCO, Nairobi 26.XI

13 Słowem wstępu: Kształcenie ustawiczne idea i twórcy dawców jest rozpowszechnienie idei i praktyki kształcenia ustawicznego, a tym samym kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród uczestników różnych form kształcenia i postrzegania kształcenia ustawicznego jako naturalnego elementu całożyciowego funkcjonowania człowieka nie tylko w sferze pracy zawodowej. Literatura Matlakiewicz A., Deklaracja i plan działania na przyszłość, [w:] V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych Uczenie się dorosłych: klucz do XXI wieku, Edukacja Dorosłych nr 4, Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa Pilch J. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa Podoska-Filipowicz E., Błażejowski H., Gerlach R. (red.), Transformacja w edukacji-konieczność, możliwości, realia i nadzieje, Bydgoszcz Pomykało W. (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa Półturzycki J., Edukacja dorosłych za granicą, Toruń Solarczyk H., Edukacja ustawiczna w Niemczech Niemczech kontekście międzynarodowym, Toruń Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz Wojciechowski K.(red.), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Warszawa

14

15 Część pierwsza Kształcenie ustawiczne

16

17 Możliwości kształcenia ustawicznego... Asteria Lutogniewska Możliwości kształcenia ustawicznego czyli jaką drogę wybiorę dla siebie? Obecnie świat rozwija się coraz szybciej mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi, związanymi głównie z rozwojem technologicznym. Współczesny człowiek chcąc dorównać tempu życia musi bardzo elastycznie dostosowywać się do nowych wyzwań, także tych związanych z wykonywaną pracą. Według najnowszych prognoz, przekwalifikowanie zawodowe następuje nawet kilkakrotnie w ciągu życia jednostki, która na bieżąco musi uzupełniać i poszerzać dotychczasową wiedzę, uzyskiwać nowe kwalifikacje. W kontekście zmian społecznych i gospodarczych, zachodzących w Polsce od wielu lat istotnie wzrasta nacisk na zdobywanie kolejnych doświadczeń i specjalności. Coraz większego znaczenia nabiera kształcenie ustawiczne, polegające na stałym podnoszeniu kwalifikacji, doskonaleniu swoich umiejętności i dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Kolejne światowe Konferencje Edukacji Dorosłych w Elsinorze (1949), Montrealu (1960), Tokio (1972), Paryżu (1985) i Hamburgu (1997) przyczyniły się do coraz większego zainteresowania kształceniem ustawicznym oraz umożliwiły zakrojoną na szeroką skalę dyskusję na ten temat. Leży on w głównym obszarze zainteresowań międzynarodowych organizacji, takich jak: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, UNESCO czy Unii Europejskiej. 26 listopada 1976 roku na XIX Sesji Generalnej UNESCO sformułowano definicję kształcenia ustawicznego jako kompleks procesów: formalnych, nieformalnych i incydentalnych, które niezależnie od treści, poziomu i metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu osoby dorosłe rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają kwalifikacje zawodowe lub zdobywają nowy zawód, zmieniają swoje postawy i zachowania, aktywnie uczestniczą w społecznym, ekonomicznym i kulturalnym rozwoju. Podjęta przez Radę Europy w 2000 roku Strategia Lizbońska, dotycząca planu rozwoju przyjętego dla Unii Europejskiej bardzo mocno zaakcentowała priorytetową rolę procesu ciągłego uczenia się i doskonalenia, w celu zapewnienia gospodarce europejskiej ciągłego wzrostu. Także Polska 17

18 Asteria Lutogniewska podejmuje w tej kwestii starania. 8 lipca 2003 roku Rada Ministrów przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 ( Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2003 nr 3). Mówią o tym także akty prawne, dokumenty i rozporządzenia m.in. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 (Dz.U. z roku 2004, nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 (Dz.U. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami), Kodeks Prawa Pracy. W Polsce najszerszą i najpełniejszą definicję kształcenia ustawicznego stworzył T.Aleksander ( Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku T.Pilch (red.), Warszawa 2003, s ): Edukacja ustawiczna/ permanentna (ang.lifelong education, permanent education, fr.education permanente, niem. permanente bildung, ros. niepriwoe obrazowanije, piermanientoje obrazowanije) to współczesny model edukacji, polegający na ciągłym odnawianiu i podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający w ciągu całego życia jednostki; potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, do której jednostka musi się adoptować i którą musi rozumieć; synonimami tego pojęcia są: kształcenie ustawiczne, kształcenie ciągłe. ( ) Istotą edukacji ustawicznej jest nieprzerwanie trwające, stale realizowane, planowane i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka, w każdym etapie jego życia. Oznacza ona, że po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się ono na następne, stojące na wyższym merytorycznym poziomie. Wskazuje ona na to, że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem, nie dającym się zamknąć w jednym okresie ludzkiego życia. Jest to idea edukacyjna o głęboko humanistycznym charakterze ( ). Traktuje ona edukację jako część życia. Nadaje więc kształceniu wartość samą w sobie nie zaś instrumentalną. Za OECD (Paryż 1996) przyjmiemy w niniejszej pracy w zakres kształcenia ustawicznego wszystkie formy nauczania: sformalizowane formal learning, obejmujące edukację sformalizowaną, zakończoną egzaminem i świadectwem bądź certyfikatem; niesformalizowane non-formal learning, czyli różnego rodzaju kursy i szkolenia nie zawsze poświadczone dyplomem; nieformalne (incydentalne) informal learning, dotyczące informacji i umiejętności zdobytych nieformalnie na przykład w rodzinie, w pracy, w społeczności, dzięki samokształceniu. Podstawy prawne i teoretyczne mamy, ale jak wygląda to w praktyce? 18

19 Możliwości kształcenia ustawicznego... Spośród naszych rodzimych organizacji, realizacją nauczania sformalizowanego zajmują się instytucje, takie jak Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, szkoły dla dorosłych, szkoły wyższe, placówki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe. Wybór odpowiedniej instytucji czy formy szkolenia bardzo indywidualnie zależy od potrzeb jednostki. Centra Kształcenia Ustawicznego są publicznymi (bezpłatnymi) placówkami, do których zadań należy kształcenie dorosłych oraz umożliwienie im zdobycia zawodu. Coraz częściej są one wypierane przez szkoły prywatne. Centra Kształcenia Praktycznego są oświatowymi placówkami prowadzącymi zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, pracownie techniczne itp. Oferta szkół dla dorosłych również jest bardzo zróżnicowana i częstokroć zależy od zapotrzebowania na danym terenie. Istnieje coraz więcej szkół prywatnych oferujących edukację w bardzo wyspecjalizowanych zawodach, dostosowanych coraz bardziej do oczekiwań i zainteresowań jej adresatów. W ramach współpracy międzynarodowej działają w Polsce różne programy dotyczące edukacji i kształcenia zawodowego. Jedną z organizacji działającą na rzecz edukacji w Polsce jest FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (http://www.frse.org.pl). Do końca 2006 roku zajmowała się głównie koordynacją znanego w kraju programu Socrates II oraz Młodzież. W chwili obecnej realizuje bardzo różnorodne programy, między innymi takie jak: Uczenie się przez całe życie; w jego ramach realizuje podprogramy obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych m.in., Comenius (edukacja przedszkolna i szkolna) Erasmus (szkolnictwo wyższe) Leonardo da Vinci (kształcenie i szkolenie zawodowe) Gruntvig (edukacja dorosłych) Młodzież w działaniu; wspierający edukację pozaformalną osób w wieku lat oraz pracowników młodzieżowych mlodziez.org.pl Eurodesk; program zbierający i przekazujący zainteresowanym informacje o możliwościach kształcenia, szkoleniach i uczestnictwie w działaniach młodzieżowych w Europie org.pl E-Twinning; umożliwiający szkołom realizację własnych projektów przy pomocy Internetu Salto EECA wspierające współpracę między organizacjami młodzieżowymi z UE oraz Europy Wschodniej i krajów Kaukazu salto-ecca.eu 19

20 Asteria Lutogniewska Europass; umożliwiający każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych Kształcenie ustawiczne na poziomie uniwersyteckim realizują w Polsce szkoły wyższe, współpracujące z siecią europejskich uniwersytetów w ramach EUCEN (European Universities Continuing Education Network), oferujących ten rodzaj kształcenia. Jest to największe europejske multidyscyplinarne stowarzyszenie, działające na polu kształcenia ustawicznego, zrzeszające obecnie 212 członków z ponad 40 różnych krajów (www.eucen.org). EUCEN promuje kształcenie ustawiczne poprzez współpracę z takimi organizacjami jak EUA (European University Association), EAEA (European Association for the Education of Adults) czy EUCIS-LLL (the European Civil Society Platform on Lifelong Learning). Członkiem może być każdy uniwersytet w Europie, który ma prawo nadawania najwyższych stopni naukowych możliwych w danym kraju, a jednym z jego głównych celów jest dobra jakość kształcenia ustawicznego. W ramach współpracy możliwe jest uzyskanie grantów umożliwiających wymianę kadry pomiędzy uniwersytetami z różnych krajów, zainteresowanych współdziałaniem dotyczącym kształcenia ustawicznego. EUCEN koordynuje i prowadzi wraz z członkowskimi uniwersytetami projekty strategiczne (takie jak BeFlex-projekt Socrates EQUIPE European Quality In Individualised Pathways In Education projekt Grundtvig TRANSFINE org) oraz projekty operacyjne (DOLCETA EUCEN dwa razy do roku organizuje również z jednym z członkowskich uniwersytetów konferencje, na których prezentowane są osiągnięcia uniwersytetu w zakresie kształcenia ustawicznego. Nauczanie niesformalizowane odbywa się w formie różnego rodzaju szkoleń i kursów, nie zawsze zakończonych uzyskaniem certyfikatu bądź świadectwa. Źródłem informacji, jakie szkolenia odbywają się w regionie, jest z całą pewnością Internet. Można też uzyskać je w różnego typu informatorach i broszurach dostępnych m.in. w Urzędach Pracy czy Biurach Karier. Trudno w tym miejscu wymienić wszystkie rodzaje kursów czy tematykę poruszaną w trakcie ich trwania. W obecnych czasach dostępne są praktycznie każdego rodzaju kursy, dotyczące nawet bardzo wąskich specjalizacji, problemem może być jedynie podjęcie decyzji, na który z nich się zdecydować oraz strona finansowa i ograniczenie czasowe związane z uczestnictwem. 20

W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane

W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane W przyszłości jedyną stałą wartością będzie proces nieustannego uczenia się i zmian Edgar H.Schein materiały zebrane 10 zasad uczącej się osoby dorosłej (według Wirginii Gostomczyk-Urbańskiej): 1. Uczę

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie i samodoskonalenie. Edukacja ustawiczna

Samokształcenie i samodoskonalenie. Edukacja ustawiczna Wykład 3 Samokształcenie i samodoskonalenie. Edukacja ustawiczna Potrzeba edukacji ustawicznej: wewnętrzna i zewnętrzna Cele edukacji ustawicznej Możliwości edukacji ustawicznej w ramach systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod 311924 Technik technologii odzieży (kod 311924) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog)

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEKROJU ŻYCIOWYM Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) AKTY PRAWNE Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (art.65), Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56) ZENON TAGOWSKI Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki e-mail: zenon.tagowski@umwd.pl Z.Tagowski;III'2007;

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Tarnobrzeg 24 maja 2016 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego W LO im. B. Prusa w Skierniewicach

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego W LO im. B. Prusa w Skierniewicach Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego W LO im. B. Prusa w Skierniewicach Wstęp Wieloletnie obserwacje, konsultacje z rodzicami, nauczycielami oraz rozmowy z uczniami ze szkół ponadpodstawowych wskazują

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Program opracowała Iwona Wiśniewska Szkolny doradca zawodowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I JAKI JESTEM, UCZEŃ POZNAJE SIEBIE. Materiał nauczania Cele edukacyjne zajęć Osiągnięcia uczniów Temat: Poznanie siebie warunkiem własnego

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Znaczenie gimnazjum dla rozwoju człowieka jest szczególne.

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo