INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Biura: Dostawy towarów: Listy: Wendenstrasse 14 18, Hamburg, Niemcy Tel.: / Faks: Bredowstrasse 20, Hamburg, Niemcy Postfach , Hamburg, Niemcy Europejskie wsparcie techniczne dla klientów: Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych lub do kontaktu telefonicznego z BEZP ATNYM NUMEREM*: dla Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. * Prosimy pami ta, e niektórzy operatorzy (komórkowych) sieci telefonicznych nie zapewniaj dost pu do powy szego numeru lub wymagaj wprowadzenia dodatkowego prefiksu przed numerami Klienci pochodz cy z krajów nie wymienionych na li cie lub nie mog cy uzyska po czenia z powy szym numerem mog dzwoni pod nast puj ce numery NUMERY P ATNE: lub Nasze wsparcie techniczne dla klientów dost pne jest od godziny 9.00 do godziny czasu rodkowoeuropejskiego (od poniedzia ku do pi tku). INSTRUKCJA OBS UGI INSTRUKCJA OBS UGI Podstawowy przewodnik str. 2 Przegl d nazw cz ci aparatu oraz podstawowe czynno ci zwi zane z fotografowaniem i odtwarzaniem. Spis tre ci str. 20 Autoryzowani sprzedawcy Olympus Polska Sp. z o.o. - biuro Adres: Olympus Polska sp. z o.o. ul. Suwak Warszawa Tel.: (22) Faks: (22) Naprawa produktów Olympus Informacje dotycz ce obs ugi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Olympus Polska udziela w dni powszednie w godzinach 8:30-16:30 Adres: Olympus Polska Sp. z o.o. Serwis Dzia Systemów Obrazowania ul. Suwak Warszawa Tel.: (22) Faks: (22) Internet: Wydrukowano w Niemczech OIME 3/2008 Hab. E Przed rozpocz ciem u ywania nowego aparatu nale y dok adnie zapozna si z rozdzia em tej instrukcji obs ugi zatytu owanym Zasady bezpiecze stwa. Przed przyst pieniem do wykonywania wa nych zdj zalecamy wykonanie serii zdj próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ilustracje pokazuj ce ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obs ugi, wykonano na etapie projektowania aparatu i mog si ró ni od aktualnego produktu. Zawarto poni szej instrukcji obs ugi jest oparta na firmware w wersji 1.0 dla tego aparatu. Je li z powodu aktualizacji firmware aparatu zostan dodane lub zmienione funkcje aparatu, zawarto instrukcji b dzie si ró ni. Aby uzyska najnowsze informacje, nale y odwiedzi witryn firmy Olympus.

2 4 Aparat fotograficzny Tarcza wyboru trybu fotografowania gstr. 4 Pokr t o steruj ce (j) gstr. 19, 26 Przycisk migawki gstr. 16, 31 Przycisk F (Exposure compensation) gstr. 51 Wbudowana lampa b yskowa gstr. 73 Gor ca stopka gstr. 74 Przycisk # (Lampa b yskowa) gstr. 73 < / Y / j Przycisk (Pilot / Samowyzwalacz / Fotografowanie sekwencyjne) gstr , 90 Przycisk COPY/< (Kopiowanie / Drukowanie) gstr. 84, 98 Oczko paska do noszenia aparatu gstr. 10 Oczko paska do noszenia aparatu gstr. 10 Samowyzwalacz / lampka zdalnego sterowania / odbiornik zdalnego sterowania gstr. 59, 60 Symbol mocowania obiektywu gstr. 12 Przycisk zwalniaj cy obiektyw gstr. 12 Ko ek blokady obiektywu Mocowanie obiektywu (Zamocuj obiektyw po zdj ciu pokrywy z aparatu, aby uniemo liwi dostawanie si py u, kurzu i zanieczyszcze do wn trza aparatu.) Zwierciad o gstr. 38 2

3 Muszla oczna gstr. 59 Celownik gstr. 6 Monitor LCD gstr. 8, 9, 37 Przycisk q (Playback) gstr. 78 Przycisk S (Erase) gstr. 86 Przycisk MENU gstr. 29 Przycisk INFO (Wy wietlanie informacji) gstr. 28, 42, 78 Pokr t o korekcji dioptrycznej gstr. 14 Przycisk AEL / AFL gstr. 39, 52,89 Przycisk 0 (Protect) gstr. 85 Przycisk u (Podgl d na ywo) gstr. 37 W cznik zasilania gstr. 14 Klawisze strza ek (acbd) gstr. 29, 90 Przycisk i gstr. 29 Podstawowy przewodnik Gniazdo statywu Pokrywa karty gstr. 13 Lampka odczytu karty gstr. 13, 16, 105 Gniazdo kart CF gstr. 13 Gniazdo kart xd-picture gstr. 13 Blokada komory baterii gstr. 11 Pokrywa komory baterii gstr. 11 Nazwy cz ci i funkcje Pokrywa z czy Z cze wielofunkcyjne gstr. 82, 99, 103 Przycisk Eject gstr. 13 3

4 Pokr t o wyboru trybu fotografowania Pokr t o trybu fotografowania umo liwia atwe zmienianie ustawie w zale no ci od fotografowanego obiektu. Tryby fotografowania uproszczonego Wybierz tryb w zale no ci od fotografowanej sceny. Odpowiednie parametry fotografowania s ustawiane automatycznie. Po obróceniu pokr t a trybu fotografowania lub po wy czeniu zasilania w trybie uproszczonego fotografowania, zmienione ustawienia funkcji s przywracane do swoich warto ci domy lnych. AUTO AUTO Pozwala na fotografowanie przy u yciu automatycznie ustawionej optymalnej warto ci przys ony obiektywu i czasu na wietlania. Wbudowana lampa b yskowa wysuwa si automatycznie przy ma ej ilo ci wiat a w otoczeniu. i PORTRET Tryb odpowiedni do wykonywania zdj portretowych osób. l KRAJOBRAZ Tryb odpowiedni do fotografowania krajobrazów i innych scen na zewn trz pomieszcze. & MACRO Tryb do fotografowania zbli e. j SPORT Tryb odpowiedni do fotografowania szybko poruszaj cych si obiektów bez rozmycia obrazu. / NIGHT+PORTRAIT Tryb odpowiedni do fotografowania g ównego obiektu i t a noc. g Tryb programów tematycznych Po wybraniu trybu odpowiadaj cego danemu uj ciu automatycznie zostan wybrane ustawienia optymalne dla tego uj cia. W przeciwie stwie do trybu programów tematycznych na pokr tle trybów, wi kszo ci funkcji nie mo na zmieni. 1 Ustaw tarcz wyboru trybu fotografowania na g. Wy wietlone zostanie menu programów tematycznych. 2 Naci nij ac, aby wybra tryb scenerii. Nast pnie wy wietlany jest obraz z opisem wybranego trybu. 3 Naci nij przycisk i. SELECT 1 PORTRAIT For taking a portrait-style shot. Zostanie w czony tryb gotowo ci do fotografowania. Aby zmieni ustawienie, ponownie naci nij przycisk i. Wy wietlone zostanie menu programów tematycznych. GO 4

5 Typy programów tematycznych Ikony Tryb Ikony Tryb I 1 PORTRET q 10 TRYB DIS L 2 KRAJOBRAZ J 11 TRYB MAKRO K 3 KRAJOBRAZ + PORTRET r 12 TRYB MAKRO PRZYRODA G 4 NOCNA SCENA & 13 WIECZKA U 5 NOC + PORTRET * 14 ZACHÓD S O CA G 6 DZIECI ( 15 FAJERWERKI J 7 16 DOKUMENTY H 8 HIGH KEY (JASNA GRADACJA) s 17 PANORAMA I 9 LOW KEY (CIEMNA GRADACJA) g 18 A A I NIEG Podstawowy przewodnik Tryby fotografowania zawansowanego Tryby pozwalaj ce na wi ksz kreatywno przy wykonywaniu zdj, umo liwiaj ce r czne ustawianie warto ci przys ony i czasu otwarcia migawki. Ustawienia dokonane w zaawansowanym trybie fotografowania s zachowywane w pami ci nawet po wy czeniu aparatu. P A S M Fotografowanie zaprogramowane Tryb priorytetu przys ony Tryb priorytetu migawki R cznie ustawianie parametrów ekspozycji Pozwala na fotografowanie przy u yciu warto ci przys ony obiektywu i czasu otwarcia migawki ustawionych przez wiat omierz aparatu. (gstr. 45) Pozwala na r czne ustawianie przys ony. Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki. (gstr. 46) Pozwala na r czne ustawianie czasu otwarcia migawki. Aparat ustawia przys on automatycznie. (gstr. 47) Umo liwia r czne ustawianie przys ony i czasu otwarcia migawki. (gstr. 48) Nazwy cz ci i funkcje 5

6 Celownik Pole AF gstr. 56 Warto przys ony gstr Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci gstr. 16, 39, 45, 57 Balans bieli (Wy wietlany, gdy wybrano inne ustawienie ni automatyczny balans bieli). gstr. 64 Czas otwarcia migawki gstr Lampa b yskowa gstr. 70 (miga: rwa adowanie, zapala si : adowanie zako czone) Blokada ekspozycji gstr. 52 Warto kompensacji ekspozycji gstr. 51 Wska nik stanu baterii (gotowy do pracy), (wymagane adowanie) Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Tryb fotografowania gstr. 4 6

7 Pe ny panel sterowania Zamieszczony poni ej ekran umo liwia jednoczesne wy wietlenie i zmian ustawie fotografowania i dlatego jest nazywany pe nym panelem sterowania. Naci nij przycisk INFO, aby wy wietli pe ny panel sterowania na monitorze LCD. g Korzystanie zpe nego panelu sterowania (str. 28) adowanie lampy b yskowej gstr. 73 Wska nik stanu baterii gstr. 6 Tryb fotografowania gstr. 4 Czas otwarcia migawki gstr Wska nik kompensacji ekspozycji gstr. 51 Wska nik stopnia ekspozycji gstr. 48 Wska nik regulacji intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 Tryb Super FP 1 gstr. 75 Redukcja szumów mo gstr. 69 Automatyczny bracketing 0 gstr. 52 Tryb RC m gstr. 76 Wspomaganie AF T gstr. 87 Ostrze enie o wewn trznej temperaturze m gstr. 115 Podstawowy przewodnik Z dat gstr. 15 Warto przys ony gstr Karta gstr. 118 Tryb AF gstr. 54 Pole AF gstr. 56 Regulacja intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 Tryb fotografowania z lamp b yskow gstr. 70 Zdalne sterowanie / Samowyzwalacz / Fotografowanie sekwencyjne gstr Czu o ISO gstr. 53 Równowaga bieligstr. 64 Kompensacja balansu bieli gstr. 65 Tryb zapisu gstr F arge Normal FP RC OFF Wykrywanie twarzy gstr. 41 BKT AF Liczba zdj, jak mo na zapisa gstr. 125 Warto kompensacji ekspozycji gstr. 51 Stopie ekspozycji gstr. 48 Tryb obrazu gstr. 67 Przestrze kolorów gstr. 93 Ostro N gstr. 67 Kontrast J gstr. 67 Nasycenie T gstr. 67 Gradacja z gstr. 68 Filtr B&W x gstr. 67 Odcie obrazu y gstr. 67 Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Funkcje w tym obszarze mo na ustawia za pomoc pe nego panelu sterowania. Nazwy cz ci i funkcje 7

8 Monitor LCD (podgl d na ywo) Do wy wietlania fotografowanego obiektu mo na wykorzysta monitor LCD. Naci nij przycisk u, aby u y funkcji podgl du na ywo. g Korzystanie z funkcji podgl du na ywo (str. 37) Warto przys ony gstr Czas otwarcia migawki gstr Tryb RC q gstr. 76 Tryb Super FP s gstr. 75 Automatyczny bracketing tgstr. 52 Blokada AE u gstr. 52 Tryb podgl du AF na ywo (Live View) pogstr. 39 Tryb fotografowania gstr. 4 Wska nik stanu baterii gstr F RC FP BKT AEL H-AF Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Tryb fotografowania zlamp b yskow gstr. 70 Lampa b yskowa gstr. 73 (miga: trwa adowanie, zapala si : adowanie zako czone) Warto kompensacji ekspozycji gstr. 51 Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci gstr. 16, 39, 45, 57 WB AUTO 8 Histogram gstr. 113 Pole AF gstr. 56 Ostrze enie o wewn trznej temperaturze gstr. 115 Wykrywanie twarzy g gstr. 41 Regulacja intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 ISO AUTO L N 38 Karta gstr. 118 Liczba zdj, które mo na zapisa gstr. 125 Tryb zapisu gstr. 62 Czu o ISO gstr. 53 Fotografowanie sekwencyjnegstr. 58 Samowyzwalacz gstr. 59 Pilot gstr. 60 Balans bieli gstr. 64

9 Monitor LCD (odtwarzanie) Mo esz zmienia tre ci monitora za pomoc przycisku INFO g Wy wietlanie informacji (str. 80). Tryb zapisu gstr. 62 Wska nik stanu baterii gstr. 6 Karta gstr. 118 Ogniskowa gstr. 120 (Ogniskowa jest wy wietlana w milimetrach). Tryb fotografowania gstr. 4 Warto przys ony gstr Podstawowy przewodnik Zaznaczanie do wydruku Liczba odbitek gstr. 96 Czas otwarcia migawki gstr Ochrona gstr. 85 Ekspozycja kompensacja gstr. 51 L N x 10 [3648x2736,1/8] : Informacje przy odtwarzaniu pojedynczych zdj Numer pliku gstr. 80 Data i godzina gstr. 15 Numer klatki gstr. 80 Informacje o fotografowaniu 1/250 F mm ISO WB : AUTO A: 0 G: 0 NATURAL srgb L N Przestrze kolorów gstr. 93 Tryb zapisu gstr. 62 Tryb obrazu gstr. 67 Nazwy cz ci i funkcje Pole AF gstr. 56 Histogram gstr. 80 Kompensacja balansu bieli gstr. 65 Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Równowaga bieli gstr. 64 Regulacja intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 Czu o ISO gstr. 53 9

10 Rozpakowywanie zawarto ci opakowania Do aparatu do czone s wymienione poni ej akcesoria. Je eli brakuje jakiej pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj si ze sprzedawc, u którego zosta zakupiony aparat. Aparat fotograficzny Pokrywa podstawy obiektywu Pasek na r k BLS-1 Akumulator litowo-jonowy BCS-1 adowarka litowo-jonowa Kabel USB Kabel wideo P yta CD-ROM z programem OLYMPUS Master 2 Instrukcja obs ugi Karta gwarancyjna Pokrywa okularu Mocowanie paska Przewlecz pasek wed ug oznacze strza ek (1, 2). Nast pnie poci gnij mocno pasek, aby go dobrze przymocowa (3). Przywi drugi koniec paska do drugiego otworu w ten sam sposób. 10

11 Przygotowywanie akumulatora 1 adowanie baterii Wska nik adowania wieci kolorem czerwonym: trwa adowanie Zielone wiat o: adowanie zako czone (Czas adowania: oko o 3 godzin 30 minut) BCS-1 adowarka litowo-jonowa BLS-1 Akumulator litowo-jonowy Podstawowy przewodnik 2 adowanie baterii Kabel sieciowy Gniazdko elektryczne Symbol kierunku Pokrywa komory baterii 3 Zamknij pokryw komory baterii Zamknij komor akumulatora tak, aby by o mo na us ysze klikni cie. Wyjmowanie akumulatora Naci nij blokad komory baterii, aby j odblokowa. Blokada komory baterii Blokada akumulatora Przygotowania do fotografowania Zaleca si mie zapasowy akumulator w przypadku d u szych sesji fotografowania, gdyby jeden akumulator zosta wyczerpany. 11

12 Mocowanie obiektywu w aparacie 1 Zdejmij pokryw podstawy z aparatu ityln pokryw z obiektywu. 2 Zamocuj obiektyw do aparatu. Ustaw symbol mocowania obiektywu (czerwony) na aparacie zgodnie z symbolem pozycyjnym (czerwonym) na obiektywie, a nast pnie wsu obiektyw do aparatu (1). Obró obiektywem w kierunku wskazanym przez strza k, a us yszysz klikni cie (2). Pokrywa tylna Symbol pozycji (czerwony) Pokrywa podstawy obiektywu Symbol mocowania obiektywu (czerwony) Nie nale y naciska przycisku zwalniaj cego obiektyw. 3 Zdejmij pokryw obiektywu (3, 4). Pokrywa obiektywu Zdejmowanie obiektywu z aparatu Naciskaj c przycisk zwalniaj cy obiektyw (1), obracaj obiektywem w kierunku wskazywanym przez symbol (2). Przycisk zwalniaj cy obiektyw 12

13 Wk adanie karty CompactFlash / Microdrive Otwórz pokryw karty. W ó cz karty ze stykami do oporu do gniazda karty. Lampka operacji na karcie Karta xd-picture Otwórz pokryw karty. W ó kart tak, aby zosta a zablokowana. Pokrywa karty Podstawowy przewodnik Gniazdo kart CF Znacznik Gniazdo kart xd-picture Wyjmowanie karty CompactFlash / Microdrive Naci nij do ko ca przycisk wysuwania, a karta wyskoczy. Naci nij do ko ca przycisk wysuwania, aby wysun kart. Wyci gnij kart. Lampka operacji na karcie Nie nale y otwiera pokrywy karty, gdy miga dioda odczytu karty. Karta xd-picture Lekko naci nij znajduj c si w gnie dzie kart, a zostanie ona wysuni ta z gniazda. Wyci gnij kart. Przygotowania do fotografowania Przycisk Eject 13

14 W czone zasilanie 1 Przesu w cznik zasilania aparatu w po o enie ON. Aby wy czy zasilanie, przesu w cznik w po o enie OFF. W cznik zasilania Pokr t o wyboru trybu fotografowania Ustaw tarcz wyboru trybu fotografowania na AUTO. Wska nik SSWF Przycisk INFO AUTO AF OFF arge Normal Pe ny panel sterowania Monitor LCD Po w czeniu aparatu na monitorze widoczny jest ekran pe nego panelu sterowania. Je eli ekran pe nego panelu sterowania nie zostanie wy wietlony, naci nij przycisk INFO. Dzia anie funkcji redukcji zapylenia Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie po w czeniu aparatu. Do usuwania py u i zanieczyszcze z powierzchni filtra przetwornika obrazu stosowane s wibracje ultrad wi kowe. Wska nik SSWF (Super Sonic Wave Filter czyli filtr ultrad wi kowy) miga, gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna. Ustawianie dioptrii celownika Dioptrie wizjera powinny odpowiada wadzie wzroku u ytkownika. Patrz c przez celownik, obracaj powoli pokr t o korekcji dioptrycznej. Regulacja jest poprawna, gdy wyra nie wida pole AF. Celownik Pole AF Pokr t o korekcji dioptrycznej 14

15 Ustawianie daty i godziny Data i godzina s zapisywane na karcie razem z obrazami. Do nazwy pliku jest do czona informacja o dacie i godzinie. Przed rozpocz ciem korzystania z aparatu nale y ustawi prawid ow dat i godzin. 1 Naci nij przycisk MENU. Przycisk MENU Menu wy wietlane jest na monitorze LCD. CARD SETUP CUSTOM RESET PICTURE MODE GRADATION NORM N WB CANCEL SELECT AUTO GO Klawisze strza ek acbd 5 Procedur t nale y powtarza, a zostanie ustawiona data i godzina. Podstawowy przewodnik 2 U yj przycisków ac, aby wybra [Z], a nast pnie naci nij przycisk d. Y M D TIME Y/M/D CF/xD VIDEO OUT REC VIEW CANCEL SELECT GO Y CANCEL M D TIME Y M D TIME 2008 CANCEL :-- CF j±0 k±0 ENG. NTSC 5SEC 3 U yj przycisków ac, aby wybra [X], a nast pnie naci nij przycisk d. Y/M/D 4 U yj przycisków ac, aby wybra [Y], a nast pnie naci nij przycisk d. Y/M/D CANCEL GO Godzina jest wy wietlana w formacie 24-godzinnym. 6 U yj przycisków ac, aby wybra format daty. Y M D TIME CANCEL GO Y/M/D 7 Naci nij przycisk i :01 CF/xD CF j±0 k±0 ENG. VIDEO OUT NTSC REC VIEW 5SEC CANCEL SELECT GO 8 Naci nij przycisk MENU, aby zako czy. Przygotowania do fotografowania 15

16 Fotografowanie 1 Ustaw pole AF na obiekcie ogl danym przez celownik. Celownik Przycisk migawki 2 Wyreguluj ostro. Lampka operacji na karcie Naci nij do po owy spust migawki. Celownik Pe ny panel sterowania Warto przys ony AUTO 250 F5.6 Czas otwarcia migawki AF Pole AF Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci arge Normal Sygna akustyczny oznacza, e ostro zosta a ustawiona na obiekt. W celowniku zapali si symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci i pole AF. Wy wietlany jest czas otwarcia migawki i warto przys ony ustawione automatycznie przez aparat. Pe ny panel sterowania nie zostanie wy wietlony, je eli naci ni to spust migawki. OFF 3 Zwolnij spust migawki. Wci nij do ko ca spust migawki. B dzie s ycha d wi k migawki, a zdj cie zostanie zapisane. Miga lampka operacji na karcie, a aparat zaczyna zapisywa zdj cie. Nie nale y wyjmowa baterii ani karty, gdy miga lampka operacji na karcie. Mo e to spowodowa uszkodzenie zapisanych zdj oraz uniemo liwi zapisanie na karcie w a nie wykonanego zdj cia. 16

17 W a ciwe trzymanie aparatu Nale y uwa a, aby nie zas oni palcem lub paskiem aparatu obiektywu b d lampy b yskowej. Poziome trzymanie aparatu Pionowe trzymanie aparatu Podstawowy przewodnik Wykonywanie zdj patrz c na monitor Mo na u ywa monitora LCD jako celownika i sprawdzi uk ad zdj cia lub fotografowa, patrz c na powi kszony obraz na monitorze LCD. g Korzystanie z funkcji podgl du na ywo (str. 37) 1 Naci nij przycisk u (podgl d na ywo), aby prze czy aparat w tryb podgl du na ywo Na monitorze wy wietlany jest fotografowany obiekt. P 250 F L N Gdy aparat wy cza si Przycisk migawki Przycisk u 2 Naci nij do ko ca spust migawki, aby wykona zdj cie Zostanie wykonane zdj cie z ustawion ostro ci. Po up ywie ok. 8 sekund od ostatniej czynno ci pod wietlenie monitora zostanie wygaszone w celu oszcz dzania energii (gdy pe ny panel sterowania jest pod wietlony). Je li u ytkownik nie wykona adnych operacji przez ok. jedn minut, aparat prze cza si w tryb u pienia (gotowo ci) i przestaje dzia a. Aparat w czy si ponownie po lekkim naci ni ciu dowolnego przycisku (przycisku migawki, przycisku q itp.). g BACKLIT LCD (Timer pod wietlenia) (str. 91), SLEEP (str. 90) Przygotowania do fotografowania 17

18 Odtwarzanie / kasowanie Odtwarzanie obrazów Naci nij przycisk q, aby wy wietli najnowsze zdj cie. Przycisk q Wy wietlanie zdj cia zapisanego 10 klatek wstecz. Wy wietla poprzedni kadr Wy wietla nast pn klatk Klawisze strza ek Wy wietla zdj cie znajduj ce si 10 klatek z przodu. Obraz z powi kszeniem odtwarzanie Ka dy obrót pokr t a steruj cego w kierunku U powi ksza obraz w krokach od 2x 14x. Pokr t o steruj ce Usuwanie obrazów Przycisk S Wy wietl zdj cia, które chcesz skasowa i naci nij przycisk S. U yj przycisków ac, aby wybra opcj [YES], i naci nij przycisk i, aby skasowa. ERASE YES NO CANCEL SELECT GO 18

19 Oznaczenia stosowane w instrukcji Ikony przycisków aparatu s u ywane do przedstawienia tych przycisków w instrukcji obs ugi. Patrz rozdzia Nazwy cz ci i funkcje (gstr. 2). W niniejszej instrukcji obs ugi symbol j wskazuje pokr t o steruj ce. W instrukcji obs ugi u ywane s nast puj ce symbole: x Wskazówki WSKAZÓWKI Istotne informacje na temat zagadnie lub post powania, które mog oby doprowadzi do niesprawno ci lub nieprawid owego dzia ania aparatu. Mog to by tak e ostrze enia przed wykonywaniem czynno ci, których nale y absolutnie unika. Przydatne informacje i wskazówki, które pomog jak najlepiej wykorzysta mo liwo ci aparatu. Podstawowy przewodnik g Odniesienia do stron szczegó owo opisuj cych dane zagadnienie lub zawieraj cych zwi zane z nim informacje. Aby dobrze pos ugiwa si t instrukcj obs ugi W celu wyszukiwania informacji dotycz cych funkcji i obs ugi aparatu mo na korzysta z Spis tre ci (str. 20) lub Indeks (str. 145), a tak e przedstawionych poni ej odno ników. Nale y u ywa tej instrukcji w zale no ci od warunków fotografowania oraz do wyszukiwania danych informacji. Informacje na temat mo liwych funkcji fotografowania: g Przewodniki fotografowania (str. 31) Informacje na temat obs ugi aparatu: g Korzystanie z przycisków bezpo rednich (str. 27) Korzystanie z pe nego panelu sterowania (str. 28) Korzystanie z menu (str. 29) Funkcje dost pne podczas podgl du na ywo: g Korzystanie z funkcji podgl du na ywo (str. 37) Wyszukiwanie funkcji na li cie: g Schemat menu (str. 127) Indeks (str. 145) Przygotowania do fotografowania 19

20 Spis tre ci Podstawowy przewodnik 2 Okre la nazwy cz ci aparatu i opisuje podstawowe czynno ci zwi zane z fotografowaniem i odtwarzaniem. Nazwy cz ci i funkcje... 2 Aparat fotograficzny... 2 Pokr t o wyboru trybu fotografowania... 4 Celownik... 6 Pe ny panel sterowania... 7 Monitor LCD (podgl d na ywo)... 8 Monitor LCD (odtwarzanie)... 9 Rozpakowywanie zawarto ci opakowania Przygotowania do fotografowania...11 Przygotowanie akumulatora...11 Mocowanie obiektywu w aparacie Wk adanie karty W czanie zasilania Ustawianie daty i godziny Fotografowanie Odtwarzanie / kasowanie Oznaczenia stosowane w instrukcji Aparat podstawowe operacje 26 Opisuje podstawowe operacje zwi zane z obs ug aparatu. Korzystanie z przycisków bezpo rednich Korzystanie z pe nego panelu sterowania Korzystanie z menu Przywracanie domy lnych ustawie fabrycznych Przewodniki fotografowania ulepszanie swoich umiej tno ci fotografowania 31 Opisuje ró ne tryby fotografowania w ró nych sytuacjach. Przewodnik po podstawowych funkcjach Ostro u ywanie spustu migawki Jasno kompensacja ekspozycji Kolor balans bieli Przewodnik po funkcjach stosuj cych si do ró nych obiektów Wykonywanie zdj krajobrazów Wykonywanie zdj kwiatów Wykonywanie zdj w nocy

21 3 Korzystanie z funkcji podgl du na ywo 37 Wyja nia funkcje i operacje dost pne jedynie podczas podgl du na ywo. W czanie funkcji podgl du na ywo Funkcje dost pne podczas podgl du na ywo Mechanizm podgl du na ywo Wykonywanie zdj z wykorzystaniem funkcji podgl du na ywo Dzia anie automatycznego ustawiania ostro ci podczas podgl du na ywo Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy Wykonywanie zdj z wykorzystaniem r cznego ustawiania ostro ci Zmiana wy wietlanych informacji Wykonywanie zdj z porównywaniem efektów Powi kszanie obrazu Zdj cia panoramiczne Ekspozycja 45 Opisuje funkcje zwi zane z ekspozycj, która jest bardzo wa na podczas fotografowania. Funkcje te s u do okre lania warto ci przys ony, czasu otwarcia migawki oraz innych ustawie poprzez pomiar jasno ci obrazu. Fotografowanie zaprogramowane Tryb priorytetu przys ony Tryb priorytetu migawki R czne ustawianie parametrów ekspozycji Fotografowanie przy d ugiej ekspozycji Funkcja podgl du Zmiana trybu pomiaru wiat a Kompensacja ekspozycji Blokada AE Bracketing ekspozycji Ustawienie czu o ci ISO Funkcje ustawiania ostro ci i fotografowania 54 Opisuje optymalne metody ustawiania ostro ci w zale no ci od obiektu i warunków fotografowania. Wybór trybu AF S-AF (pojedyncze ustawianie ostro ci) C-AF (ci g e ustawianie ostro ci) MF (r czne ustawianie ostro ci) Jednoczesne u ywanie trybów S-AF i MF (S-AF+MF) Jednoczesne u ywanie trybów C-AF i MF (C-AF+MF) Wybór pola AF Blokada ostro ci je li nie mo na uzyska w a ciwej ostro ci Fotografowanie sekwencyjne Fotografowanie z samowyzwalaczem Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem Absorpcja drga

22 6 Tryb zapisu, balans bieli i tryb obrazu 62 Opisuje funkcje regulacji obrazu, dotycz ce aparatów cyfrowych. Wybór trybu zapisu Formaty zapisu Wybór trybu zapisu Wybór balansu bieli Ustawianie automatycznej / zaprogramowanej / niestandardowej warto ci balansu bieli Kompensacja balansu bieli Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli Tryb obrazu Gradacja...68 Redukcja zak óce Filtr szumów Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej 70 Opisuje sposób fotografowania przy u yciu wbudowanej i zewn trznej lampy b yskowej. Ustawienie trybu pracy lampy b yskowej Fotografowanie przy u yciu wbudowanej lampy b yskowej Sterowanie nat eniem b ysku Fotografowanie przy u yciu zewn trznej lampy b yskowej Fotografowanie przy u yciu bezprzewodowej lampy b yskowej RC firmy Olympus U ywanie lamp b yskowych dost pnych na rynku Funkcje odtwarzania 78 Opisuje funkcje odtwarzania obrazów. Odtwarzanie pojedynczych zdj / Odtwarzanie z powi kszeniem Wy wietlanie miniatur / Widok kalendarza Wy wietlanie informacji Pokaz zdj Obracanie zdj Odtwarzanie na ekranie telewizora Edycja zdj Kopiowanie zdj Ochrona obrazów Usuwanie obrazów

23 9 Dostosowywanie aparatu do indywidualnych wymaga 87 Opisuje sposób dostosowania ustawie aparatu. Menu u ytkownika a AF / MF AF ILLUMINAT FOCUS RING RESET LENS BULB FOCUSING b BUTTON / DIAL DIAL FUNCTION DIAL DIRECTION AEL / AFL AEL / AFL MEMO FUNCTION j FUNCTION c DISP / 8 / PC SLEEP BACKLIT LCD (Timer pod wietlenia) USB MODE LIVE VIEW BOOST g FACE DETECT FRAME ASSIST (Wy wietlanie linii pomocniczych) d EXP / e / ISO ISO-AUTO SET ISO-AUTO Pomiar AEL BULB TIMER e # CUSTOM w+f AUTO POP UP f K / COLOR / WB ALL > COLOR SPACE K SET PIXEL COUNT g RECORD / ERASE RAW+JPEG ERASE FILE NAME dpi SETTING Menu u ytkownika CF / xd s (Regulacja jasno ci monitora) W (Zmiana j zyka wy wietlacza) VIDEO OUT REC VIEW FIRMWARE

24 10 Drukowanie 96 Opisuje sposób drukowania zdj. Zaznaczanie zdj do wydruku (DPOF) Zaznaczanie do wydruku Zaznaczanie do wydruku pojedynczych zdj Zaznaczanie wszystkich zdj Kasowanie danych zaznaczenia do wydruku Drukowanie bezpo rednie (PictBridge) Pod czanie aparatu do drukarki Drukowanie uproszczone Wydruk zdefiniowany przez u ytkownika Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master 102 Opis sposobu przenoszenia zdj z aparatu do komputera i ich zapisywania w komputerze. Schemat Korzystanie z dostarczonego oprogramowania OLYMPUSMaster Co to jest OLYMPUS Master? Pod czanie aparatu do komputera Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master Wy wietlanie zdj z aparatu na komputerze Pobieranie i zapis zdj Od czanie aparatu od komputera Ogl danie zdj Rozszerzanie wyboru j zyków Przenoszenie obrazów do komputera bez pomocy programu OLYMPUS Master Wskazówki dotycz ce fotografowania i konserwacja 108 W tym rozdziale mo na znale informacje dotycz ce rozwi zywania problemów z aparatem i jego konserwacji. Rady i informacje dotycz ce fotografowania Rady przed rozpocz ciem fotografowania Rady dotycz ce fotografowania Dodatkowe rady i informacje dotycz ce fotografowania Wskazówki dotycz ce wy wietlania i odtwarzania Przegl danie zdj na komputerze Kody b dów Piel gnacja aparatu Czyszczenie i przechowywanie aparatu Tryb czyszczenia Usuwanie kurzu Mapowanie pikseli Kontrola funkcji przetwarzania obrazów

25 13 Informacje 118 W tym rozdziale mo na znale informacje dotycz ce akcesoriów dodatkowych, danych technicznych aparatu oraz inne informacje, które s pomocne podczas fotografowania. Informacje podstawowe o kartach Stosowane karty pami ci Formatowanie karty Bateria i adowarka U ycie adowarki w innych krajach Wymienne obiektywy Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL Dane techniczne obiektywu ZUIKO DIGITAL Wykres programu (tryb P) Wy wietlanie ostrze enia o ekspozycji Tryby lampy b yskowej, które mo na ustawia za po rednictwem trybu fotografowania Temperatura kolorów balansu bieli Tryb zapisu i rozmiar pliku / dost pna liczba zdj Funkcje zapisywane w niestandardowym resetowaniu ustawie Schemat menu S ownik Dane techniczne ZASADY BEZPIECZE STWA Indeks

26 1 Aparat podstawowe operacje 1Aparat podstawowe operacje Istniej trzy podstawowe sposoby ustawiania funkcji w aparacie. 1 Korzystanie z przycisków bezpo rednich do obs ugi aparatu str. 27 Ustawienia funkcji mo na wprowadza, obracaj c pokr t o steruj ce i jednocze nie naciskaj c przyciski bezpo rednie przypisane do danej funkcji. 2 Ustawianie za pomoc pe nego panelu sterowania str. 28 Mo na wprowadza ustawienia funkcji za pomoc pe nego panelu sterowania na monitorze LCD. Mo na u ywa pe nego panelu sterowania do wy wietlania bie cych ustawie i ich bezpo redniej zmiany. 3 Ustawianie przy pomocy menu str. 29 Mo na u y menu do wprowadzenia ustawie fotografowania i odtwarzania oraz dostosowania funkcji aparatu. Oznaczenia stosowane w instrukcji Praca z pe nym panelem sterowania, przyciskami bezpo rednimi oraz menu jest opisana w nast puj cy sposób. + wskazuje operacje wykonywane jednocze nie. wskazuje konieczno przej cia do nast pnego kroku. np.: podczas ustawiania sterowania nat eniem b ysku Przycisk bezpo redni Pe ny panel sterowania Menu # + F j i p: [w] MENU [X] [w] 26

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis treści str. 20. Autoryzowani sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis treści str. 20. Autoryzowani sprzedawcy CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY http://www.olympus.com/ Biura: Dostawy towarów: Listy: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy

INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY http://www.olympus.com/ Biura: Dostawy towarów: Listy: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-400

Instrukcja obs ugi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-400 PL Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obs ugi Podstawowy przewodnik Poznawanie modelu E-400 Doskonalenie umiej tno ci fotografowania Przewodniki fotografowania Funkcje fotografowania Funkcje odtwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS CAMEDIA E-400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/535975

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS CAMEDIA E-400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/535975 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLYMPUS CAMEDIA E-400. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLYMPUS CAMEDIA E-400

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Środki ostrożności Przed użyciem wielofunkcyjnego pilota przewodowego przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj podręcznik użytkownika w bezpiecznym, łatwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Aparat fotograficzny. Tarcza wyboru trybu fotografowania gstr. 4. Wbudowana lampa błyskowa gstr. 68. Pokrętło trybu pracy (j) gstr.

Aparat fotograficzny. Tarcza wyboru trybu fotografowania gstr. 4. Wbudowana lampa błyskowa gstr. 68. Pokrętło trybu pracy (j) gstr. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY http://www.olympus.com/ Biura: Dostawy towarów: Listy: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40 23 77 3-0 / Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px

Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001374119 Kamera termowizyjna FLIR Flir One na urządzenia z systemem Android, -20 do +120 C, 160 x 120 px Strona 1 z 13 Kamera Flir One szybki Start Krok 1 Kamerę Flir One

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aparatu Cybershot

Podręcznik aparatu Cybershot VKLIKNIJ! Spis treści Podstawowe operacje Używanie funkcji fotografowania Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik aparatu Cybershot DSC-S930 Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis treści str. 20. Autoryzowani sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis treści str. 20. Autoryzowani sprzedawcy CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY http://www.olympus.com/ Biura: Dostawy towarów: Listy: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

4.4.3 Wska nik jako ci danych GPS... 29 4.4.4 Synchronizacja czasu... 29 4.5 Ekrany z map... 30 4.5.1 Podgl d zakr tu (nr 1)... 32 4.5.

4.4.3 Wska nik jako ci danych GPS... 29 4.4.4 Synchronizacja czasu... 29 4.5 Ekrany z map... 30 4.5.1 Podgl d zakr tu (nr 1)... 32 4.5. Spis tre ci 1 Ostrze enia i informacje dotycz ce bezpiecze stwa... 10 2 Informacje ogólne... 11 3 Obs uga igo (przyciski steruj ce)... 12 3.1 Przyciski sprz towe... 12 3.1.1 Zasilanie on/off... 12 3.1.2

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Przeczytaj najpierw

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Przeczytaj najpierw 3-216-920-31 (1) Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Przeczytaj najpierw DSLR-A700 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i Poradnik

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Spis treści zpoczęcie pracy z kamerą 2 Wygląd i elementy urządzenia 11 Zaawansowana obsługa kamery 14 Rozwiązywanie problemów z kamerą 19 Dodatek 21

Spis treści zpoczęcie pracy z kamerą 2 Wygląd i elementy urządzenia 11 Zaawansowana obsługa kamery 14 Rozwiązywanie problemów z kamerą 19 Dodatek 21 Spis treści Rozpoczęcie pracy z kamerą 2 Otwieranie pokrywy złącza USB/gniazda ładowania akumulatora 2 Ładowanie wbudowanego akumulatora 3 Korzystanie z dodatkowej karty pamięci SD lub SDHC 4 Włączanie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001244554 Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo Strona 1 z 13 Kamera do obserwacji natury instrukcja obsługi Deklaracja zgodności znajduje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aparatu Cybershot

Podręcznik aparatu Cybershot VKLIKNIJ! Spis treści Podstawowe operacje Używanie funkcji fotografowania Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik aparatu Cybershot DSC-H3 Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Redleaf RDV12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera sportowa Redleaf RDV12 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera sportowa Redleaf RDV12 INSTRUKCJA OBSŁUGI Akcesoria montażowe Wodoodporna obudowa Montaż na kierownicę Osłona Montaż na kask Ładowarka Samochodowa Pas na kask Przyssawki Szybki montaż Zestaw sportowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Dla klientów w Kanadzie Niniejszy sprzęt jest urządzeniem Class B i spełnia kanadyjski wymagania odnośnie sprzętu powodującego interferencję.

Dla klientów w Kanadzie Niniejszy sprzęt jest urządzeniem Class B i spełnia kanadyjski wymagania odnośnie sprzętu powodującego interferencję. Pełna instrukcja obsługi aparatu C-5050ZOOM Dziękujemy Państwu za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego Olympus a. Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Sterownik na cienny RBC-AMT21E NAZWY CZ CI STEROWNIKA. Sekcja wy wietlacza

Sterownik na cienny RBC-AMT21E NAZWY CZ CI STEROWNIKA. Sekcja wy wietlacza Sterownik na cienny RBC-AMT21E NAZWY CZ CI STEROWNIKA Sekcja wy wietlacza Na przyk adowym wy wietlaczu pokazane s dla wyja nienia wszystkie wska niki. W rzeczywisto ci pokazywane s tylko wybrane. Przy

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 -

Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Instrukcja obsługi menu ekranowego w kamerach VOCC965 VOCC3650H VODN3650H VJCC3660H VODN201 VODN202 VODN205 VODN966IR VODN967IR - 1 - Spis treści 1) Wstęp 2) LENS 3) SHUTTER 4) WHITE BALANCE 5) BACKLIGHT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pano2QTVR

Instrukcja obsługi Pano2QTVR Instrukcja obsługi Pano2QTVR 1) Wybierz nakładkę językową : Pomoc/Wybierz język 2) Kliknij w Utwórz nowy projekt, wybierz repertuar i wpisz tam nazwę nowego pliku Pano2QTVR. Ja daję tą samą nazwę co panorama;

Bardziej szczegółowo

Błędy fotografii akwarystycznej

Błędy fotografii akwarystycznej Błędy fotografii akwarystycznej Błędy metody nr.2 Źle ustawiona lampa błyskowa na stopce - promień odbity zamiast biec pomiędzy lampą błyskową a aparatem trafił w obiektyw. Przy okazji widać ślady po związkach

Bardziej szczegółowo