INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Biura: Dostawy towarów: Listy: Wendenstrasse 14 18, Hamburg, Niemcy Tel.: / Faks: Bredowstrasse 20, Hamburg, Niemcy Postfach , Hamburg, Niemcy Europejskie wsparcie techniczne dla klientów: Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych lub do kontaktu telefonicznego z BEZP ATNYM NUMEREM*: dla Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. * Prosimy pami ta, e niektórzy operatorzy (komórkowych) sieci telefonicznych nie zapewniaj dost pu do powy szego numeru lub wymagaj wprowadzenia dodatkowego prefiksu przed numerami Klienci pochodz cy z krajów nie wymienionych na li cie lub nie mog cy uzyska po czenia z powy szym numerem mog dzwoni pod nast puj ce numery NUMERY P ATNE: lub Nasze wsparcie techniczne dla klientów dost pne jest od godziny 9.00 do godziny czasu rodkowoeuropejskiego (od poniedzia ku do pi tku). INSTRUKCJA OBS UGI INSTRUKCJA OBS UGI Podstawowy przewodnik str. 2 Przegl d nazw cz ci aparatu oraz podstawowe czynno ci zwi zane z fotografowaniem i odtwarzaniem. Spis tre ci str. 20 Autoryzowani sprzedawcy Olympus Polska Sp. z o.o. - biuro Adres: Olympus Polska sp. z o.o. ul. Suwak Warszawa Tel.: (22) Faks: (22) Naprawa produktów Olympus Informacje dotycz ce obs ugi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Olympus Polska udziela w dni powszednie w godzinach 8:30-16:30 Adres: Olympus Polska Sp. z o.o. Serwis Dzia Systemów Obrazowania ul. Suwak Warszawa Tel.: (22) Faks: (22) Internet: Wydrukowano w Niemczech OIME 3/2008 Hab. E Przed rozpocz ciem u ywania nowego aparatu nale y dok adnie zapozna si z rozdzia em tej instrukcji obs ugi zatytu owanym Zasady bezpiecze stwa. Przed przyst pieniem do wykonywania wa nych zdj zalecamy wykonanie serii zdj próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ilustracje pokazuj ce ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obs ugi, wykonano na etapie projektowania aparatu i mog si ró ni od aktualnego produktu. Zawarto poni szej instrukcji obs ugi jest oparta na firmware w wersji 1.0 dla tego aparatu. Je li z powodu aktualizacji firmware aparatu zostan dodane lub zmienione funkcje aparatu, zawarto instrukcji b dzie si ró ni. Aby uzyska najnowsze informacje, nale y odwiedzi witryn firmy Olympus.

2 4 Aparat fotograficzny Tarcza wyboru trybu fotografowania gstr. 4 Pokr t o steruj ce (j) gstr. 19, 26 Przycisk migawki gstr. 16, 31 Przycisk F (Exposure compensation) gstr. 51 Wbudowana lampa b yskowa gstr. 73 Gor ca stopka gstr. 74 Przycisk # (Lampa b yskowa) gstr. 73 < / Y / j Przycisk (Pilot / Samowyzwalacz / Fotografowanie sekwencyjne) gstr , 90 Przycisk COPY/< (Kopiowanie / Drukowanie) gstr. 84, 98 Oczko paska do noszenia aparatu gstr. 10 Oczko paska do noszenia aparatu gstr. 10 Samowyzwalacz / lampka zdalnego sterowania / odbiornik zdalnego sterowania gstr. 59, 60 Symbol mocowania obiektywu gstr. 12 Przycisk zwalniaj cy obiektyw gstr. 12 Ko ek blokady obiektywu Mocowanie obiektywu (Zamocuj obiektyw po zdj ciu pokrywy z aparatu, aby uniemo liwi dostawanie si py u, kurzu i zanieczyszcze do wn trza aparatu.) Zwierciad o gstr. 38 2

3 Muszla oczna gstr. 59 Celownik gstr. 6 Monitor LCD gstr. 8, 9, 37 Przycisk q (Playback) gstr. 78 Przycisk S (Erase) gstr. 86 Przycisk MENU gstr. 29 Przycisk INFO (Wy wietlanie informacji) gstr. 28, 42, 78 Pokr t o korekcji dioptrycznej gstr. 14 Przycisk AEL / AFL gstr. 39, 52,89 Przycisk 0 (Protect) gstr. 85 Przycisk u (Podgl d na ywo) gstr. 37 W cznik zasilania gstr. 14 Klawisze strza ek (acbd) gstr. 29, 90 Przycisk i gstr. 29 Podstawowy przewodnik Gniazdo statywu Pokrywa karty gstr. 13 Lampka odczytu karty gstr. 13, 16, 105 Gniazdo kart CF gstr. 13 Gniazdo kart xd-picture gstr. 13 Blokada komory baterii gstr. 11 Pokrywa komory baterii gstr. 11 Nazwy cz ci i funkcje Pokrywa z czy Z cze wielofunkcyjne gstr. 82, 99, 103 Przycisk Eject gstr. 13 3

4 Pokr t o wyboru trybu fotografowania Pokr t o trybu fotografowania umo liwia atwe zmienianie ustawie w zale no ci od fotografowanego obiektu. Tryby fotografowania uproszczonego Wybierz tryb w zale no ci od fotografowanej sceny. Odpowiednie parametry fotografowania s ustawiane automatycznie. Po obróceniu pokr t a trybu fotografowania lub po wy czeniu zasilania w trybie uproszczonego fotografowania, zmienione ustawienia funkcji s przywracane do swoich warto ci domy lnych. AUTO AUTO Pozwala na fotografowanie przy u yciu automatycznie ustawionej optymalnej warto ci przys ony obiektywu i czasu na wietlania. Wbudowana lampa b yskowa wysuwa si automatycznie przy ma ej ilo ci wiat a w otoczeniu. i PORTRET Tryb odpowiedni do wykonywania zdj portretowych osób. l KRAJOBRAZ Tryb odpowiedni do fotografowania krajobrazów i innych scen na zewn trz pomieszcze. & MACRO Tryb do fotografowania zbli e. j SPORT Tryb odpowiedni do fotografowania szybko poruszaj cych si obiektów bez rozmycia obrazu. / NIGHT+PORTRAIT Tryb odpowiedni do fotografowania g ównego obiektu i t a noc. g Tryb programów tematycznych Po wybraniu trybu odpowiadaj cego danemu uj ciu automatycznie zostan wybrane ustawienia optymalne dla tego uj cia. W przeciwie stwie do trybu programów tematycznych na pokr tle trybów, wi kszo ci funkcji nie mo na zmieni. 1 Ustaw tarcz wyboru trybu fotografowania na g. Wy wietlone zostanie menu programów tematycznych. 2 Naci nij ac, aby wybra tryb scenerii. Nast pnie wy wietlany jest obraz z opisem wybranego trybu. 3 Naci nij przycisk i. SELECT 1 PORTRAIT For taking a portrait-style shot. Zostanie w czony tryb gotowo ci do fotografowania. Aby zmieni ustawienie, ponownie naci nij przycisk i. Wy wietlone zostanie menu programów tematycznych. GO 4

5 Typy programów tematycznych Ikony Tryb Ikony Tryb I 1 PORTRET q 10 TRYB DIS L 2 KRAJOBRAZ J 11 TRYB MAKRO K 3 KRAJOBRAZ + PORTRET r 12 TRYB MAKRO PRZYRODA G 4 NOCNA SCENA & 13 WIECZKA U 5 NOC + PORTRET * 14 ZACHÓD S O CA G 6 DZIECI ( 15 FAJERWERKI J 7 16 DOKUMENTY H 8 HIGH KEY (JASNA GRADACJA) s 17 PANORAMA I 9 LOW KEY (CIEMNA GRADACJA) g 18 A A I NIEG Podstawowy przewodnik Tryby fotografowania zawansowanego Tryby pozwalaj ce na wi ksz kreatywno przy wykonywaniu zdj, umo liwiaj ce r czne ustawianie warto ci przys ony i czasu otwarcia migawki. Ustawienia dokonane w zaawansowanym trybie fotografowania s zachowywane w pami ci nawet po wy czeniu aparatu. P A S M Fotografowanie zaprogramowane Tryb priorytetu przys ony Tryb priorytetu migawki R cznie ustawianie parametrów ekspozycji Pozwala na fotografowanie przy u yciu warto ci przys ony obiektywu i czasu otwarcia migawki ustawionych przez wiat omierz aparatu. (gstr. 45) Pozwala na r czne ustawianie przys ony. Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki. (gstr. 46) Pozwala na r czne ustawianie czasu otwarcia migawki. Aparat ustawia przys on automatycznie. (gstr. 47) Umo liwia r czne ustawianie przys ony i czasu otwarcia migawki. (gstr. 48) Nazwy cz ci i funkcje 5

6 Celownik Pole AF gstr. 56 Warto przys ony gstr Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci gstr. 16, 39, 45, 57 Balans bieli (Wy wietlany, gdy wybrano inne ustawienie ni automatyczny balans bieli). gstr. 64 Czas otwarcia migawki gstr Lampa b yskowa gstr. 70 (miga: rwa adowanie, zapala si : adowanie zako czone) Blokada ekspozycji gstr. 52 Warto kompensacji ekspozycji gstr. 51 Wska nik stanu baterii (gotowy do pracy), (wymagane adowanie) Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Tryb fotografowania gstr. 4 6

7 Pe ny panel sterowania Zamieszczony poni ej ekran umo liwia jednoczesne wy wietlenie i zmian ustawie fotografowania i dlatego jest nazywany pe nym panelem sterowania. Naci nij przycisk INFO, aby wy wietli pe ny panel sterowania na monitorze LCD. g Korzystanie zpe nego panelu sterowania (str. 28) adowanie lampy b yskowej gstr. 73 Wska nik stanu baterii gstr. 6 Tryb fotografowania gstr. 4 Czas otwarcia migawki gstr Wska nik kompensacji ekspozycji gstr. 51 Wska nik stopnia ekspozycji gstr. 48 Wska nik regulacji intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 Tryb Super FP 1 gstr. 75 Redukcja szumów mo gstr. 69 Automatyczny bracketing 0 gstr. 52 Tryb RC m gstr. 76 Wspomaganie AF T gstr. 87 Ostrze enie o wewn trznej temperaturze m gstr. 115 Podstawowy przewodnik Z dat gstr. 15 Warto przys ony gstr Karta gstr. 118 Tryb AF gstr. 54 Pole AF gstr. 56 Regulacja intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 Tryb fotografowania z lamp b yskow gstr. 70 Zdalne sterowanie / Samowyzwalacz / Fotografowanie sekwencyjne gstr Czu o ISO gstr. 53 Równowaga bieligstr. 64 Kompensacja balansu bieli gstr. 65 Tryb zapisu gstr F arge Normal FP RC OFF Wykrywanie twarzy gstr. 41 BKT AF Liczba zdj, jak mo na zapisa gstr. 125 Warto kompensacji ekspozycji gstr. 51 Stopie ekspozycji gstr. 48 Tryb obrazu gstr. 67 Przestrze kolorów gstr. 93 Ostro N gstr. 67 Kontrast J gstr. 67 Nasycenie T gstr. 67 Gradacja z gstr. 68 Filtr B&W x gstr. 67 Odcie obrazu y gstr. 67 Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Funkcje w tym obszarze mo na ustawia za pomoc pe nego panelu sterowania. Nazwy cz ci i funkcje 7

8 Monitor LCD (podgl d na ywo) Do wy wietlania fotografowanego obiektu mo na wykorzysta monitor LCD. Naci nij przycisk u, aby u y funkcji podgl du na ywo. g Korzystanie z funkcji podgl du na ywo (str. 37) Warto przys ony gstr Czas otwarcia migawki gstr Tryb RC q gstr. 76 Tryb Super FP s gstr. 75 Automatyczny bracketing tgstr. 52 Blokada AE u gstr. 52 Tryb podgl du AF na ywo (Live View) pogstr. 39 Tryb fotografowania gstr. 4 Wska nik stanu baterii gstr F RC FP BKT AEL H-AF Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Tryb fotografowania zlamp b yskow gstr. 70 Lampa b yskowa gstr. 73 (miga: trwa adowanie, zapala si : adowanie zako czone) Warto kompensacji ekspozycji gstr. 51 Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci gstr. 16, 39, 45, 57 WB AUTO 8 Histogram gstr. 113 Pole AF gstr. 56 Ostrze enie o wewn trznej temperaturze gstr. 115 Wykrywanie twarzy g gstr. 41 Regulacja intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 ISO AUTO L N 38 Karta gstr. 118 Liczba zdj, które mo na zapisa gstr. 125 Tryb zapisu gstr. 62 Czu o ISO gstr. 53 Fotografowanie sekwencyjnegstr. 58 Samowyzwalacz gstr. 59 Pilot gstr. 60 Balans bieli gstr. 64

9 Monitor LCD (odtwarzanie) Mo esz zmienia tre ci monitora za pomoc przycisku INFO g Wy wietlanie informacji (str. 80). Tryb zapisu gstr. 62 Wska nik stanu baterii gstr. 6 Karta gstr. 118 Ogniskowa gstr. 120 (Ogniskowa jest wy wietlana w milimetrach). Tryb fotografowania gstr. 4 Warto przys ony gstr Podstawowy przewodnik Zaznaczanie do wydruku Liczba odbitek gstr. 96 Czas otwarcia migawki gstr Ochrona gstr. 85 Ekspozycja kompensacja gstr. 51 L N x 10 [3648x2736,1/8] : Informacje przy odtwarzaniu pojedynczych zdj Numer pliku gstr. 80 Data i godzina gstr. 15 Numer klatki gstr. 80 Informacje o fotografowaniu 1/250 F mm ISO WB : AUTO A: 0 G: 0 NATURAL srgb L N Przestrze kolorów gstr. 93 Tryb zapisu gstr. 62 Tryb obrazu gstr. 67 Nazwy cz ci i funkcje Pole AF gstr. 56 Histogram gstr. 80 Kompensacja balansu bieli gstr. 65 Sposób pomiaru wiat a gstr. 50 Równowaga bieli gstr. 64 Regulacja intensywno ci lampy b yskowej gstr. 74 Czu o ISO gstr. 53 9

10 Rozpakowywanie zawarto ci opakowania Do aparatu do czone s wymienione poni ej akcesoria. Je eli brakuje jakiej pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj si ze sprzedawc, u którego zosta zakupiony aparat. Aparat fotograficzny Pokrywa podstawy obiektywu Pasek na r k BLS-1 Akumulator litowo-jonowy BCS-1 adowarka litowo-jonowa Kabel USB Kabel wideo P yta CD-ROM z programem OLYMPUS Master 2 Instrukcja obs ugi Karta gwarancyjna Pokrywa okularu Mocowanie paska Przewlecz pasek wed ug oznacze strza ek (1, 2). Nast pnie poci gnij mocno pasek, aby go dobrze przymocowa (3). Przywi drugi koniec paska do drugiego otworu w ten sam sposób. 10

11 Przygotowywanie akumulatora 1 adowanie baterii Wska nik adowania wieci kolorem czerwonym: trwa adowanie Zielone wiat o: adowanie zako czone (Czas adowania: oko o 3 godzin 30 minut) BCS-1 adowarka litowo-jonowa BLS-1 Akumulator litowo-jonowy Podstawowy przewodnik 2 adowanie baterii Kabel sieciowy Gniazdko elektryczne Symbol kierunku Pokrywa komory baterii 3 Zamknij pokryw komory baterii Zamknij komor akumulatora tak, aby by o mo na us ysze klikni cie. Wyjmowanie akumulatora Naci nij blokad komory baterii, aby j odblokowa. Blokada komory baterii Blokada akumulatora Przygotowania do fotografowania Zaleca si mie zapasowy akumulator w przypadku d u szych sesji fotografowania, gdyby jeden akumulator zosta wyczerpany. 11

12 Mocowanie obiektywu w aparacie 1 Zdejmij pokryw podstawy z aparatu ityln pokryw z obiektywu. 2 Zamocuj obiektyw do aparatu. Ustaw symbol mocowania obiektywu (czerwony) na aparacie zgodnie z symbolem pozycyjnym (czerwonym) na obiektywie, a nast pnie wsu obiektyw do aparatu (1). Obró obiektywem w kierunku wskazanym przez strza k, a us yszysz klikni cie (2). Pokrywa tylna Symbol pozycji (czerwony) Pokrywa podstawy obiektywu Symbol mocowania obiektywu (czerwony) Nie nale y naciska przycisku zwalniaj cego obiektyw. 3 Zdejmij pokryw obiektywu (3, 4). Pokrywa obiektywu Zdejmowanie obiektywu z aparatu Naciskaj c przycisk zwalniaj cy obiektyw (1), obracaj obiektywem w kierunku wskazywanym przez symbol (2). Przycisk zwalniaj cy obiektyw 12

13 Wk adanie karty CompactFlash / Microdrive Otwórz pokryw karty. W ó cz karty ze stykami do oporu do gniazda karty. Lampka operacji na karcie Karta xd-picture Otwórz pokryw karty. W ó kart tak, aby zosta a zablokowana. Pokrywa karty Podstawowy przewodnik Gniazdo kart CF Znacznik Gniazdo kart xd-picture Wyjmowanie karty CompactFlash / Microdrive Naci nij do ko ca przycisk wysuwania, a karta wyskoczy. Naci nij do ko ca przycisk wysuwania, aby wysun kart. Wyci gnij kart. Lampka operacji na karcie Nie nale y otwiera pokrywy karty, gdy miga dioda odczytu karty. Karta xd-picture Lekko naci nij znajduj c si w gnie dzie kart, a zostanie ona wysuni ta z gniazda. Wyci gnij kart. Przygotowania do fotografowania Przycisk Eject 13

14 W czone zasilanie 1 Przesu w cznik zasilania aparatu w po o enie ON. Aby wy czy zasilanie, przesu w cznik w po o enie OFF. W cznik zasilania Pokr t o wyboru trybu fotografowania Ustaw tarcz wyboru trybu fotografowania na AUTO. Wska nik SSWF Przycisk INFO AUTO AF OFF arge Normal Pe ny panel sterowania Monitor LCD Po w czeniu aparatu na monitorze widoczny jest ekran pe nego panelu sterowania. Je eli ekran pe nego panelu sterowania nie zostanie wy wietlony, naci nij przycisk INFO. Dzia anie funkcji redukcji zapylenia Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie po w czeniu aparatu. Do usuwania py u i zanieczyszcze z powierzchni filtra przetwornika obrazu stosowane s wibracje ultrad wi kowe. Wska nik SSWF (Super Sonic Wave Filter czyli filtr ultrad wi kowy) miga, gdy funkcja redukcji zapylenia jest aktywna. Ustawianie dioptrii celownika Dioptrie wizjera powinny odpowiada wadzie wzroku u ytkownika. Patrz c przez celownik, obracaj powoli pokr t o korekcji dioptrycznej. Regulacja jest poprawna, gdy wyra nie wida pole AF. Celownik Pole AF Pokr t o korekcji dioptrycznej 14

15 Ustawianie daty i godziny Data i godzina s zapisywane na karcie razem z obrazami. Do nazwy pliku jest do czona informacja o dacie i godzinie. Przed rozpocz ciem korzystania z aparatu nale y ustawi prawid ow dat i godzin. 1 Naci nij przycisk MENU. Przycisk MENU Menu wy wietlane jest na monitorze LCD. CARD SETUP CUSTOM RESET PICTURE MODE GRADATION NORM N WB CANCEL SELECT AUTO GO Klawisze strza ek acbd 5 Procedur t nale y powtarza, a zostanie ustawiona data i godzina. Podstawowy przewodnik 2 U yj przycisków ac, aby wybra [Z], a nast pnie naci nij przycisk d. Y M D TIME Y/M/D CF/xD VIDEO OUT REC VIEW CANCEL SELECT GO Y CANCEL M D TIME Y M D TIME 2008 CANCEL :-- CF j±0 k±0 ENG. NTSC 5SEC 3 U yj przycisków ac, aby wybra [X], a nast pnie naci nij przycisk d. Y/M/D 4 U yj przycisków ac, aby wybra [Y], a nast pnie naci nij przycisk d. Y/M/D CANCEL GO Godzina jest wy wietlana w formacie 24-godzinnym. 6 U yj przycisków ac, aby wybra format daty. Y M D TIME CANCEL GO Y/M/D 7 Naci nij przycisk i :01 CF/xD CF j±0 k±0 ENG. VIDEO OUT NTSC REC VIEW 5SEC CANCEL SELECT GO 8 Naci nij przycisk MENU, aby zako czy. Przygotowania do fotografowania 15

16 Fotografowanie 1 Ustaw pole AF na obiekcie ogl danym przez celownik. Celownik Przycisk migawki 2 Wyreguluj ostro. Lampka operacji na karcie Naci nij do po owy spust migawki. Celownik Pe ny panel sterowania Warto przys ony AUTO 250 F5.6 Czas otwarcia migawki AF Pole AF Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci arge Normal Sygna akustyczny oznacza, e ostro zosta a ustawiona na obiekt. W celowniku zapali si symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci i pole AF. Wy wietlany jest czas otwarcia migawki i warto przys ony ustawione automatycznie przez aparat. Pe ny panel sterowania nie zostanie wy wietlony, je eli naci ni to spust migawki. OFF 3 Zwolnij spust migawki. Wci nij do ko ca spust migawki. B dzie s ycha d wi k migawki, a zdj cie zostanie zapisane. Miga lampka operacji na karcie, a aparat zaczyna zapisywa zdj cie. Nie nale y wyjmowa baterii ani karty, gdy miga lampka operacji na karcie. Mo e to spowodowa uszkodzenie zapisanych zdj oraz uniemo liwi zapisanie na karcie w a nie wykonanego zdj cia. 16

17 W a ciwe trzymanie aparatu Nale y uwa a, aby nie zas oni palcem lub paskiem aparatu obiektywu b d lampy b yskowej. Poziome trzymanie aparatu Pionowe trzymanie aparatu Podstawowy przewodnik Wykonywanie zdj patrz c na monitor Mo na u ywa monitora LCD jako celownika i sprawdzi uk ad zdj cia lub fotografowa, patrz c na powi kszony obraz na monitorze LCD. g Korzystanie z funkcji podgl du na ywo (str. 37) 1 Naci nij przycisk u (podgl d na ywo), aby prze czy aparat w tryb podgl du na ywo Na monitorze wy wietlany jest fotografowany obiekt. P 250 F L N Gdy aparat wy cza si Przycisk migawki Przycisk u 2 Naci nij do ko ca spust migawki, aby wykona zdj cie Zostanie wykonane zdj cie z ustawion ostro ci. Po up ywie ok. 8 sekund od ostatniej czynno ci pod wietlenie monitora zostanie wygaszone w celu oszcz dzania energii (gdy pe ny panel sterowania jest pod wietlony). Je li u ytkownik nie wykona adnych operacji przez ok. jedn minut, aparat prze cza si w tryb u pienia (gotowo ci) i przestaje dzia a. Aparat w czy si ponownie po lekkim naci ni ciu dowolnego przycisku (przycisku migawki, przycisku q itp.). g BACKLIT LCD (Timer pod wietlenia) (str. 91), SLEEP (str. 90) Przygotowania do fotografowania 17

18 Odtwarzanie / kasowanie Odtwarzanie obrazów Naci nij przycisk q, aby wy wietli najnowsze zdj cie. Przycisk q Wy wietlanie zdj cia zapisanego 10 klatek wstecz. Wy wietla poprzedni kadr Wy wietla nast pn klatk Klawisze strza ek Wy wietla zdj cie znajduj ce si 10 klatek z przodu. Obraz z powi kszeniem odtwarzanie Ka dy obrót pokr t a steruj cego w kierunku U powi ksza obraz w krokach od 2x 14x. Pokr t o steruj ce Usuwanie obrazów Przycisk S Wy wietl zdj cia, które chcesz skasowa i naci nij przycisk S. U yj przycisków ac, aby wybra opcj [YES], i naci nij przycisk i, aby skasowa. ERASE YES NO CANCEL SELECT GO 18

19 Oznaczenia stosowane w instrukcji Ikony przycisków aparatu s u ywane do przedstawienia tych przycisków w instrukcji obs ugi. Patrz rozdzia Nazwy cz ci i funkcje (gstr. 2). W niniejszej instrukcji obs ugi symbol j wskazuje pokr t o steruj ce. W instrukcji obs ugi u ywane s nast puj ce symbole: x Wskazówki WSKAZÓWKI Istotne informacje na temat zagadnie lub post powania, które mog oby doprowadzi do niesprawno ci lub nieprawid owego dzia ania aparatu. Mog to by tak e ostrze enia przed wykonywaniem czynno ci, których nale y absolutnie unika. Przydatne informacje i wskazówki, które pomog jak najlepiej wykorzysta mo liwo ci aparatu. Podstawowy przewodnik g Odniesienia do stron szczegó owo opisuj cych dane zagadnienie lub zawieraj cych zwi zane z nim informacje. Aby dobrze pos ugiwa si t instrukcj obs ugi W celu wyszukiwania informacji dotycz cych funkcji i obs ugi aparatu mo na korzysta z Spis tre ci (str. 20) lub Indeks (str. 145), a tak e przedstawionych poni ej odno ników. Nale y u ywa tej instrukcji w zale no ci od warunków fotografowania oraz do wyszukiwania danych informacji. Informacje na temat mo liwych funkcji fotografowania: g Przewodniki fotografowania (str. 31) Informacje na temat obs ugi aparatu: g Korzystanie z przycisków bezpo rednich (str. 27) Korzystanie z pe nego panelu sterowania (str. 28) Korzystanie z menu (str. 29) Funkcje dost pne podczas podgl du na ywo: g Korzystanie z funkcji podgl du na ywo (str. 37) Wyszukiwanie funkcji na li cie: g Schemat menu (str. 127) Indeks (str. 145) Przygotowania do fotografowania 19

20 Spis tre ci Podstawowy przewodnik 2 Okre la nazwy cz ci aparatu i opisuje podstawowe czynno ci zwi zane z fotografowaniem i odtwarzaniem. Nazwy cz ci i funkcje... 2 Aparat fotograficzny... 2 Pokr t o wyboru trybu fotografowania... 4 Celownik... 6 Pe ny panel sterowania... 7 Monitor LCD (podgl d na ywo)... 8 Monitor LCD (odtwarzanie)... 9 Rozpakowywanie zawarto ci opakowania Przygotowania do fotografowania...11 Przygotowanie akumulatora...11 Mocowanie obiektywu w aparacie Wk adanie karty W czanie zasilania Ustawianie daty i godziny Fotografowanie Odtwarzanie / kasowanie Oznaczenia stosowane w instrukcji Aparat podstawowe operacje 26 Opisuje podstawowe operacje zwi zane z obs ug aparatu. Korzystanie z przycisków bezpo rednich Korzystanie z pe nego panelu sterowania Korzystanie z menu Przywracanie domy lnych ustawie fabrycznych Przewodniki fotografowania ulepszanie swoich umiej tno ci fotografowania 31 Opisuje ró ne tryby fotografowania w ró nych sytuacjach. Przewodnik po podstawowych funkcjach Ostro u ywanie spustu migawki Jasno kompensacja ekspozycji Kolor balans bieli Przewodnik po funkcjach stosuj cych si do ró nych obiektów Wykonywanie zdj krajobrazów Wykonywanie zdj kwiatów Wykonywanie zdj w nocy

21 3 Korzystanie z funkcji podgl du na ywo 37 Wyja nia funkcje i operacje dost pne jedynie podczas podgl du na ywo. W czanie funkcji podgl du na ywo Funkcje dost pne podczas podgl du na ywo Mechanizm podgl du na ywo Wykonywanie zdj z wykorzystaniem funkcji podgl du na ywo Dzia anie automatycznego ustawiania ostro ci podczas podgl du na ywo Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy Wykonywanie zdj z wykorzystaniem r cznego ustawiania ostro ci Zmiana wy wietlanych informacji Wykonywanie zdj z porównywaniem efektów Powi kszanie obrazu Zdj cia panoramiczne Ekspozycja 45 Opisuje funkcje zwi zane z ekspozycj, która jest bardzo wa na podczas fotografowania. Funkcje te s u do okre lania warto ci przys ony, czasu otwarcia migawki oraz innych ustawie poprzez pomiar jasno ci obrazu. Fotografowanie zaprogramowane Tryb priorytetu przys ony Tryb priorytetu migawki R czne ustawianie parametrów ekspozycji Fotografowanie przy d ugiej ekspozycji Funkcja podgl du Zmiana trybu pomiaru wiat a Kompensacja ekspozycji Blokada AE Bracketing ekspozycji Ustawienie czu o ci ISO Funkcje ustawiania ostro ci i fotografowania 54 Opisuje optymalne metody ustawiania ostro ci w zale no ci od obiektu i warunków fotografowania. Wybór trybu AF S-AF (pojedyncze ustawianie ostro ci) C-AF (ci g e ustawianie ostro ci) MF (r czne ustawianie ostro ci) Jednoczesne u ywanie trybów S-AF i MF (S-AF+MF) Jednoczesne u ywanie trybów C-AF i MF (C-AF+MF) Wybór pola AF Blokada ostro ci je li nie mo na uzyska w a ciwej ostro ci Fotografowanie sekwencyjne Fotografowanie z samowyzwalaczem Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem Absorpcja drga

22 6 Tryb zapisu, balans bieli i tryb obrazu 62 Opisuje funkcje regulacji obrazu, dotycz ce aparatów cyfrowych. Wybór trybu zapisu Formaty zapisu Wybór trybu zapisu Wybór balansu bieli Ustawianie automatycznej / zaprogramowanej / niestandardowej warto ci balansu bieli Kompensacja balansu bieli Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli Tryb obrazu Gradacja...68 Redukcja zak óce Filtr szumów Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej 70 Opisuje sposób fotografowania przy u yciu wbudowanej i zewn trznej lampy b yskowej. Ustawienie trybu pracy lampy b yskowej Fotografowanie przy u yciu wbudowanej lampy b yskowej Sterowanie nat eniem b ysku Fotografowanie przy u yciu zewn trznej lampy b yskowej Fotografowanie przy u yciu bezprzewodowej lampy b yskowej RC firmy Olympus U ywanie lamp b yskowych dost pnych na rynku Funkcje odtwarzania 78 Opisuje funkcje odtwarzania obrazów. Odtwarzanie pojedynczych zdj / Odtwarzanie z powi kszeniem Wy wietlanie miniatur / Widok kalendarza Wy wietlanie informacji Pokaz zdj Obracanie zdj Odtwarzanie na ekranie telewizora Edycja zdj Kopiowanie zdj Ochrona obrazów Usuwanie obrazów

23 9 Dostosowywanie aparatu do indywidualnych wymaga 87 Opisuje sposób dostosowania ustawie aparatu. Menu u ytkownika a AF / MF AF ILLUMINAT FOCUS RING RESET LENS BULB FOCUSING b BUTTON / DIAL DIAL FUNCTION DIAL DIRECTION AEL / AFL AEL / AFL MEMO FUNCTION j FUNCTION c DISP / 8 / PC SLEEP BACKLIT LCD (Timer pod wietlenia) USB MODE LIVE VIEW BOOST g FACE DETECT FRAME ASSIST (Wy wietlanie linii pomocniczych) d EXP / e / ISO ISO-AUTO SET ISO-AUTO Pomiar AEL BULB TIMER e # CUSTOM w+f AUTO POP UP f K / COLOR / WB ALL > COLOR SPACE K SET PIXEL COUNT g RECORD / ERASE RAW+JPEG ERASE FILE NAME dpi SETTING Menu u ytkownika CF / xd s (Regulacja jasno ci monitora) W (Zmiana j zyka wy wietlacza) VIDEO OUT REC VIEW FIRMWARE

24 10 Drukowanie 96 Opisuje sposób drukowania zdj. Zaznaczanie zdj do wydruku (DPOF) Zaznaczanie do wydruku Zaznaczanie do wydruku pojedynczych zdj Zaznaczanie wszystkich zdj Kasowanie danych zaznaczenia do wydruku Drukowanie bezpo rednie (PictBridge) Pod czanie aparatu do drukarki Drukowanie uproszczone Wydruk zdefiniowany przez u ytkownika Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master 102 Opis sposobu przenoszenia zdj z aparatu do komputera i ich zapisywania w komputerze. Schemat Korzystanie z dostarczonego oprogramowania OLYMPUSMaster Co to jest OLYMPUS Master? Pod czanie aparatu do komputera Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master Wy wietlanie zdj z aparatu na komputerze Pobieranie i zapis zdj Od czanie aparatu od komputera Ogl danie zdj Rozszerzanie wyboru j zyków Przenoszenie obrazów do komputera bez pomocy programu OLYMPUS Master Wskazówki dotycz ce fotografowania i konserwacja 108 W tym rozdziale mo na znale informacje dotycz ce rozwi zywania problemów z aparatem i jego konserwacji. Rady i informacje dotycz ce fotografowania Rady przed rozpocz ciem fotografowania Rady dotycz ce fotografowania Dodatkowe rady i informacje dotycz ce fotografowania Wskazówki dotycz ce wy wietlania i odtwarzania Przegl danie zdj na komputerze Kody b dów Piel gnacja aparatu Czyszczenie i przechowywanie aparatu Tryb czyszczenia Usuwanie kurzu Mapowanie pikseli Kontrola funkcji przetwarzania obrazów

25 13 Informacje 118 W tym rozdziale mo na znale informacje dotycz ce akcesoriów dodatkowych, danych technicznych aparatu oraz inne informacje, które s pomocne podczas fotografowania. Informacje podstawowe o kartach Stosowane karty pami ci Formatowanie karty Bateria i adowarka U ycie adowarki w innych krajach Wymienne obiektywy Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL Dane techniczne obiektywu ZUIKO DIGITAL Wykres programu (tryb P) Wy wietlanie ostrze enia o ekspozycji Tryby lampy b yskowej, które mo na ustawia za po rednictwem trybu fotografowania Temperatura kolorów balansu bieli Tryb zapisu i rozmiar pliku / dost pna liczba zdj Funkcje zapisywane w niestandardowym resetowaniu ustawie Schemat menu S ownik Dane techniczne ZASADY BEZPIECZE STWA Indeks

26 1 Aparat podstawowe operacje 1Aparat podstawowe operacje Istniej trzy podstawowe sposoby ustawiania funkcji w aparacie. 1 Korzystanie z przycisków bezpo rednich do obs ugi aparatu str. 27 Ustawienia funkcji mo na wprowadza, obracaj c pokr t o steruj ce i jednocze nie naciskaj c przyciski bezpo rednie przypisane do danej funkcji. 2 Ustawianie za pomoc pe nego panelu sterowania str. 28 Mo na wprowadza ustawienia funkcji za pomoc pe nego panelu sterowania na monitorze LCD. Mo na u ywa pe nego panelu sterowania do wy wietlania bie cych ustawie i ich bezpo redniej zmiany. 3 Ustawianie przy pomocy menu str. 29 Mo na u y menu do wprowadzenia ustawie fotografowania i odtwarzania oraz dostosowania funkcji aparatu. Oznaczenia stosowane w instrukcji Praca z pe nym panelem sterowania, przyciskami bezpo rednimi oraz menu jest opisana w nast puj cy sposób. + wskazuje operacje wykonywane jednocze nie. wskazuje konieczno przej cia do nast pnego kroku. np.: podczas ustawiania sterowania nat eniem b ysku Przycisk bezpo redni Pe ny panel sterowania Menu # + F j i p: [w] MENU [X] [w] 26

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-410

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-410 PL CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi Podstawowy przewodnik Poznawanie modelu E-410 Ulepszanie swoich umiejętności fotografowania Przewodniki fotografowania Funkcje fotografowania Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. 5. Opcje odtwarzania. 6. Konfiguracja aparatu

Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. 5. Opcje odtwarzania. 6. Konfiguracja aparatu Biura: Dostawy towarów: Listy: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40 23 77 3-0/Faks: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obsługi Uwagi i informacje prawne Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS 1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe operacje. 6. Korzystanie z opcji fotografowania. 7. Funkcje menu. 8. Drukowanie zdjęć. 10. Bateria, ładowarka baterii i karta

5. Podstawowe operacje. 6. Korzystanie z opcji fotografowania. 7. Funkcje menu. 8. Drukowanie zdjęć. 10. Bateria, ładowarka baterii i karta Spis treści Szybki indeks zadań CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi.. 3. 4. Przygotowywanie aparatu i wykonywanie operacji Fotografowanie za pomocą celownika Fotografowanie za pomocą funkcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gimpbi.zip

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gimpbi.zip Tytuł oryginału: GIMP Bible Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-2766-0 Copyright 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo