A list of publications Books

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A list of publications Books"

Transkrypt

1 A list of publications Books 1. Jara, Zbigniew and co-authors, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck) (Commercial Companies Code, Commentary (from the Big Commentary Series), Warsaw 2014 (Eds. Z. Jara) 2. Jara, Zbigniew and co-authors, [in:] Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz Online (Commercial Companies Code, Online Commentary), C.H. Beck, Warsaw 2012 (Eds. Z. Jara) 3. Jara, Zbigniew / Chrzan, Maciej, Polnisches Kartellrecht (Polish Cartel Law), [in:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen (Handbook of Economy and Law in Eastern Europe, Region Poland), C.H. Beck, Munich Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Polnisches Zivilgesetzbuch mit Einführung (Polish Civil Code with Introduction - German Translation of the Polish Civil Code), DE- IURE-PL, Regensburg Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes Gesetzessammlung (Competition and Consumer Protection Law - A Collection of Laws - German Translation of Polish Laws Concerning Competition and Consumer Protection Law), C.H. Beck, Warsaw Chomiuk, Marcin / Siwik, Robert, [in:] Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo , C.H. Beck, Warsaw 2011 (Eds. R. L. Kwaśnicki, P. Letolc) 7. Drapała, Przemysław, [in:] System Prawa Prywatnego, Suplement do vol. VI, Prawo zobowiązań-część ogólna (Private Law, Supplement to Volume 6, Law of Obligations General Part), ed. A. Olejniczak, C.H. Beck, Warsaw Drapała, Przemysław, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna (Management of business of another without an order. Legal Concept), C.H. Beck, Warsaw Siwik, Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych Zbiór praktycznych komentarzy (Judicial Decisions of the Polish Supreme Court in the Field of Commercial Companies Law Collection of Practical Commentaries), OIRP Warsaw, Warsaw 2010 (ed. R. L. Kwaśnicki) 10. Drapała, Przemysław, [in:] System Prawa Prywatnego, vol. V, Prawo zobowiązań (Private Law, Volume 5, Law of Obligations), E. Łętowska [ed.], C.H. Beck Warsaw 2006 (author of the following chapters: Kara umowna [Liquidated Damages], Umowne prawo odstąpienia od umowy [Contractual Right of Withdrawal], Odstępne [Compensation Fee], Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia [Agreement to Release Debtor from an Obligation by a Third Party], Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and M. Bednarek, PhD, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences) 11. Drapała, Przemysław, Umowy odnoszące się do osób trzecich (Contracts Relating to Third Parties), C.H. Beck, Warsaw 2006 (co-author with Prof. E. Łętowską and Dr. r M. Bednarek of the Polish Academy of Sciences) 12. Jara, Zbigniew, Spółka Akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem z przedmową prof. dr hab. Janusza Szwaji (Joint-Stock Companies. Templates of Documents with Commentary and Foreword by Janusz Szwaja), Prawo i Praktyka, Warsaw Drapała, Przemysław, Zwalniające przejęcie długu (Expromissio), C.H. Beck, Warsaw 2002

2 Articles, Commentaries, Reports and Reviews 1. Chomiuk, Marcin, Spór o dopuszczalność zastrzegania warunku potestatywnego na tle obowiązujących regulacji warunku w Kodeksie cywilnym (The Debate on the admissibility of a potestative condition under the Civil Code), Monitor Prawa Handlowego, No. 4/ Chrzan, Maciej, Hipoteka nie zabezpieczy roszczenia (The mortgage will not secure the claim), Gazeta Prawna, (No. 225) 3. Siwik, Robert / Kwaśnicki Radosław, Binding an acquirer of an enterprise with an Arbitration clause concerning obligations assumed by the seller of the enterprise, [in:] Arbitration and Mediation. Essays in Honour of Dr. Andrzej Tynel, Warsaw 2012, p Siwik, Robert, Umowny zakaz cesji de lege ferenda (The Contractual prohibition of assignment de lege ferenda), Państwo Prawne 2012, No. 1, p Siwik, Robert, Nowy Kodeks cywilny oraz czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym (The new Civil Code and delicts under Polish and comparative law). IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Toruniu czerwca 2011 r., Państwo Prawne 2012, No. 1, p Chomiuk, Marcin, Elektroniczna rewolucja w wymiarze sprawiedliwości (The Electronic Revolution in Justice), Chrzan, Maciej, Można żądać zmniejszenia sumy zabezpieczenia (It is Possible To Demand a Reduction of the Security Amount), Dziennik Gazeta Prawna, , No.161 (3299) 8. Elbers, Patricia / Chomiuk, Marcin, Jak zlikwidować i rozwiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (How to Liquidate And Dissolve a Limited Liability Company), Dziennik Gazeta Prawna, , No. 161 (3299) 9. Chrzan, Maciej, Przejście wierzytelności hipotecznej na nabywcę po wpisie do księgi (The Passage of a mortgage debt to the purchaser after the entry in the Land Register), Gazeta Prawna, (No. 132) 10. Chrzan, Maciej, Obiekty budowlane: obowiązki są, ale adresat nie do końca określony (Construction objects: the duties are defined, but the recipient is not fully specified), Gazeta Prawna, (No. 66) 11. Siwik, Robert, Reżim odpowiedzialności deliktowej jako instrument zwalczania nadużycia formy prawnej spółki (Tort liability as an instrument for combating misuse of the legal form of a company), [in:] M. Nesterowicz (ed.) Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym (Torts in Polish and Comparative Law), Warsaw 2012, p Siwik, Robert, Materia ta sama, stanowiska różne (The same matter, different positions), Dziennik Gazeta Prawna, , No. 137 [dot. zasady poświadczania kopii dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego] ([rules for certifying copies of documents relating to a third party, on whose resources the contractor involved in the procedure for public procurement relies]) 13. Chomiuk, Marcin, Szlaban przed nowym wspólnikiem (Barriers against a new shareholder), Rzeczpospolita No. 78, Siwik, Robert, Wszczęcie transgranicznych postępowań insolwencyjnych. Przegląd najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Commencement of Crossborder Insolvency Proceedings. The Review of the Recent Case Law of the European Court of Justice), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/2012

3 15. Siwik, Robert, Staatshaftung Unionsrechtliche Vorgaben und ihre Auswirkungen auf polnisches Recht (Member State Liability EU Guidelines and their Consequences in Polish Law), [in:] von Bar Ch., Wudarski A. (Eds.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft (Germany and Poland in the European Legal Community), Sellier European Law Publishers, München 2012, p Siwik, Robert, Specyfika klauzul arbitrażowych stosowanych w umowach dotyczących popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (Arbitration Clauses in Bilateral Investment Treaties), [in:] P. Sosnowski, A. Garnuszek, Rola trybunałów i doktryny w prawie międzynarodowym (The Role of Tribunals and Doctrine in International Law), Warsaw 2011, p Siwik, Robert, Umowne ograniczenie przelewu wierzytelności. Uwagi prawnoporównawcze (Contractual Restrictions of Assignment of Receivables. A Comparative Study), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 12/ Siwik, Robert, Wspólne przepisy dotyczące sprzedaży (Common Regulations on Sale Transactions), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 11/2011, p. 43 et seq. 19. Chrzan, Maciej, Zabezpieczenie na przynależnościach nieruchomości (Secured Transactions Involving Appurtenances of a Plot), Rzeczpospolita No. 272 (9088), Rasała, Filip, Wykonawca robót nie zwolni się z odpowiedzialności za szkody (A Contractor Will Not Release Himself from Liability), Rzeczpospolita No. 265 (9081), Chrzan, Maciej, Najem nie zawsze można wypowiedzieć (Termination of Lease Agreements Not Always Possible), Prawo w Firmie No. 182 (3068), Siwik, Robert, Implementacja dyrektywy o usługach płatniczych (Implementation of Payment Services Directive), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 10/2011, p. 57 et seq. 23. Siwik, Robert, Udział stowarzyszeń konsumenckich w procedurze koncentracji przedsiębiorstw. Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z r. w sprawie T-224/10 Association belge des consommateurs test-achats ASBL v. Komisja Europejska (Participation of Consumer Associations in the Corporate Consolidations. A Gloss to the Judgment of the Court of the European Union of 12 October 2011 in T- 224/10 Association belge des consommateurs test-achats ASBL v. European Commission), Prawo Europejskie w Praktyce, No 10/2011, p. 50 et seq. 24. Siwik, Robert, Międzynarodowy arbitraż w bilateralnych umowach o ochronie inwestycji (International Arbitration in Bilateral Contracts for Investment Protection), Prawo Europejskie w Praktyce, No 7-8/2011, p Siwik, Robert, Europejski Instytut Prawa (European Law Institute), Prawo Europejskie w Praktyce, No 7-8/2011, p Siwik, Robert, Zakres roszczeń pauliańskich. Glosa do wyroku TSUE z r. w sprawie C-339/07 Christopher Seagon przeciwko Deko Marty Belgium NV (Fraudulent Conveyance Claim. A Gloss to the Judgment of the European Court of Justice of 12 February 2009 in Christopher Seagon v. Deko Marty Belgium NV), Prawo Europejskie w Praktyce, No 6/2011, p. 35 et seq. 27. Chomiuk, Marcin, Zasady zaskarżania uchwał zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych (Rules for Challenging the Resolutions of the Management and Supervisory Boards of Capital Companies), Przegląd Corporate Governance 2011, No. 1, p Chomiuk, Marcin, Czas listów patronackich (Times of Letters of Comfort), Parkiet , No. 70, p. 24

4 29. Siwik, Robert, Skarga odszkodowawcza z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej Unii Europejskiej lub jej funkcjonariuszy (Compensation Claims Involving Contractual and Tort Liability of the European Union and its Officers), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Siwik, Robert, Die Staatshaftung in Polen (Government Liability in Poland), Osteuropa-Recht No. 1/2011, p Chomiuk, Marcin, Nie ma gwarancji wypłacalności spółki (No Guarantee of Corporate Solvency), Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Prawo w firmie, , No. 16, p. C Chomiuk, Marcin, Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej w spółkach kapitałowych - glosa krytyczna do wyroku SN z r. (II CSK 419/08) (Challenging Resolutions of Supervisory Boards in Capital Companies a Critical Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 20 January 2010 (II CSK 419/08)), Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - No. 1/2011, p Chomiuk, Marcin, Umowa przedwstępna bez zgody zgromadzenia wspólników (Preliminary Agreement without Consent of Partners), Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego, , No Siwik, Robert, Złota akcja w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Sprawa C-543/08 Komisja v. Portugalia (Golden Share in the Latest Case Law of the European Court of Justice of the European Union Case C- 543/08 European Commission v. Portugal), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 1/ Siwik, Robert, Ograniczenie odwołania członka zarządu spółki kapitałowej - Sprawa C-232/09 Dita Danosa v. LKB Lîzings SIA, (Limitation of Removing a Member of the Management Board of Capital Company Case C-232/09 C-232/09 Dita Danosa v. LKB Lîzings SIA), Prawo Europejskie w Praktyce No. 1/ Chomiuk, Marcin, Wygaśnięcie mandatów organów spółek kapitałowych po upływie kadencji - spojrzenie praktyczne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (Expiration of Mandates of Capital Company Governing Bodies after Expiration of the Term of Office Practical Outlook. De lega lata and de lege ferenda remarks), Monitor Prawniczy 22/ Siwik, Robert, Prawo właściwe dla umowy o arbitraż w międzynarodowym i krajowym arbitrażu handlowym (Competent Law for Arbitration Agreement in International and Domestic Commercial Arbitration), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 10/ Siwik, Robert, Harmonizacja prawa prywatnego w Unii Europejskiej. Na drodze ku Europejskiemu Kodeksowi Cywilnemu (Harmonization of Private Law in the European Union. Towards the European Civil Code), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 9/ Chomiuk, Marcin, Przyspieszona rejestracja spółek z o.o. (Accelerated Registration of Limited Liability Companies), Rzeczpospolita No. 191 (8702), Siwik, Robert, Odpowiedzialność państwa członkowskiego UE za naruszenie prawa wspólnotowego (Liability of a EU Member State for Infringing on Community Law), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/ Drapała, Przemysław, Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art k.c.) (Guarantee of Payment for Construction Works in the Polish Civil Code (Art of the Civil Code)), Przegląd Prawa Handlowego 6/ Chomiuk, Marcin, Nowe rozwiązania w świecie spółek, Rozmowa z prof. dr. Marcusem Lutterem - kierownikiem Centrum Europejskiego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie w Bonn (New Solutions in the World of Companies, Interview with

5 Prof. Marcus Lutter, the Manager of the European Centre of Commercial Law at the University of Bonn) Rzeczpospolita No.142 (8653), Siwik, Robert, Transgraniczne postępowania upadłościowe (Cross-Border Bankruptcy Proceedings), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 4/ Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Rechtsschutzmöglichkeiten im polnischen Vergabeverfahren (Possibilities of Legal Protection in Polish Procurement Proceedings), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, No. 3/ Siwik, Robert, Zapis na sąd polubowny w umowach konsumenckich wnioski z najnowszego orzecznictwa ETS (Arbitration Clauses in Consumer Contracts Conclusions from the Latest Case Law of the European Court of Justice), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Chomiuk, Marcin, Kiedy wygasają mandaty organów spółek kapitałowych po upływie kadencji (When Do the Mandates of Capital Companies Expire after Expiration of the Term of Office), Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego No. 37 (2668), Chomiuk, M., Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji. Glosa do postanowienia SN z , II CSK 489/08 (Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company in Organization. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 25 February 2009, II CSK 489/08), Monitor Prawniczy 2/ Siwik, Robert, Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenie kartelowe jej spółek zależnych w prawie europejskim (Liability of a Dominant Company for Cartel Infringement of its Subsidiary Companies in European Law), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 1/ Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Auflösung und Liquidation der GmbH nach polnischem Recht (Dissolution and Liquidation of a Limited Liability Company under Polish Law), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, No. 1/ Chomiuk, Marcin, Zakres prawa reprezentacji członka zarządu spółki z o.o. działającego łącznie z prokurentem (Scope of the Right of Representation of the Limited Liability Company s Management Board Member Acting Jointly with a Proxy), Przegląd Prawa Handlowego 12/ Siwik, Robert, Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w prawie Unii Europejskiej. Sprawa C-101/08 Audiolux SA i in. przeciwko Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) i in., Bertelsmann AG i in. (Protection of Minority Shareholders in the EU Law. Case C-101/08 Audiolux SA and others v. Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) and others, Bertelsmann AG and others), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 12/ Siwik, Robert, Status sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Status of the Judge of the European Court of Justice), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 10/ Leipert, Thorsten / Siwik, Robert, Jak zawrzeć umowę z podmiotem prywatnym (How to Conclude a Contract with a Private Entity), Gazeta Prawna, Siwik, Robert, Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (European Petty Claims Proceedings), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/ Siwik, Robert, Arbitraż międzynarodowy w jurysdykcji ETS - Sprawa C-185/07 Allianz SpA, Generali SpA v. West Tankers Inc. (International Arbitration in the Jurisdiction of the ECJ Case C-185/07 Allianz SpA, Generali SpA v. West Tankers Inc.), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/ Siwik, Robert, Kary finansowe za niezastosowanie wyroku ETS - sprawa C- 568/07 Komisja v. Grecja (Financial Penalty for Non-Application of a ECJ Judgment Case- 568/07 European Commission v. Greece), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/2009

6 57. Siwik, Robert, Europejska Spółka Prywatna (European Private Company), Prawo Europejskie w Praktyce, No 6/ Siwik, Robert, Polskie ubezpieczenie zdrowotne niezgodne z prawem UE - Sprawa C- 544/07 (Rüffler) (Polish Health Insurance Contrary to EU Law Case C-544/07 (Rüffler)), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 5/ Siwik, Robert, Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej formule (Public-Private Partnership in the New Formula), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 5/ Siwik, Robert, Zaniedbanie implementacji dyrektywy MiFID - Sprawa C-143/08 Komisja v. Polska (Failure to Implement the MiFID Directive Case C-143/08 European Commission v. Poland), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 4/ Siwik, Robert, Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Porównanie regulacji polskich i niemieckich (Compulsory Buyout of Minority Shareholders Shares. Comparison of Polish and German Regulations), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 4/ Siwik, Robert, System poboru akcyzy za energię a prawo UE - Sprawa C-475/07 Komisja v. Polska Collecting (Excise Tax on Energy and EU Law Case C-475/07 European Commission v. Poland), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Siwik, Robert, Sąd arbitrażowy a postępowanie prejudycjalne do ETS (Arbitration Court v. Proceedings Concerning a Preliminary Ruling in front of the ECJ), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Siwik, Robert, Commentary on a verdict by the European Court of Justice from , signature C-538/07 Assitur Srl against Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Milano (A Gloss to the EJC Ruling of 19 May 2009 in C- 538/07 Assitur Srl v. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Milano [concerning the participation in public procurement of related parties]), PZP Prawo Zamówień Publicznych, 2009, No. 3(22), p. 89 et seq. et seq. 65. Siwik, Robert, Holdingowa spółka europejska (European Holding Company), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 2/ Chomiuk, Marcin, Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy (Investor s and Contractor s Liability towards the Subcontractor), Gazeta Prawna No. 18 (2394) of Chomiuk, Marcin, Jak działają spółki w Niemczech (Companies Activity in Germany Interview with Professor Marcus Lutter, Head of the Centre for European Economic Law at the University of Bonn), Rzeczpospolita No. 16 dated Siwik, Robert, Schiedsgerichtsbarkeit in Polen (Arbitration Proceedings in Poland), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift No. 1/2009, pp p Siwik, Robert, Opóźnienia w transpozycji dyrektyw - komisja v. Szwecja (sprawa C- 59/07) and Komisja v. Luksemburg (Sprawa C-273/07) (Delay in Transposition of Directives Commission v. Sweden (Case C-59/07) and Commission v. Luxembourg (Case C )), Prawo Europejskie w Praktyce No. 1/ Drapała, Przemysław, Klauzule salwatoryjne a nieważność części czynności prawnej (Severability Clauses and Invalidity of a Part of a Legal Transaction), [in:] Europeizacja Prawa Prywatnego - Księga pamiątkowa II Zjazdu Cywilistów (Europeanization of Private Law Memorial Booklet of the 2nd Meeting of Civil Lawyers), Warsaw Siwik, Robert, Decyzja ramowa a dyrektywa. Porównanie w świetle orzeczenia ETS w sprawie C-105/03 (Pupino) (Framework Decision v. Directive. Comparison in the Light of ECJ Ruling in the Case 105/03 (Pupino)), Prawo Europejskie w Praktyce No. 12/2008, pp.p

7 72. Chomiuk, Marcin, Czego może nas nauczyć reforma niemieckiego prawa spółek (What Can we Learn from A Reform of German Corporate Law), Rzeczpospolita No. 273, Chomiuk, Marcin, Możesz się zabezpieczyć, gdy klient nie płaci od razu (You Can Secure Yourself Once a Customer Does not Pay Immediately), Rzeczpospolita, Gazeta Prawa i Podatków, Leipert, Thorsten / Siwik, Robert, Przypisanie odpowiedzialności podmiotowi trzeciemu (Ascribing Liability to a Third Party), Prawo Europejskie w Praktyce No. 10/2008, pp. p Leipert, Thorsten / R. Siwik, Robert, Władztwo oraz odpowiedzialność koncernu (Concern s Power and Liability), Prawo Europejskie w Praktyce No. 9/2008, p , (also published in the monthly magazine "Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja", 10/2008, pp ) 76. Siwik, Robert, Ograniczenie znaczenia złotej akcji - Sprawa C-112/05 Komisja v. Niemcy (Restricting the Meaning of a Golden Share Case C-112/05 Commission v. Germany), Prawo Europejskie w Praktyce No. 10/2008, pp Leipert, Thorsten / Siwik, Robert, Prawo Koncernowe - dyskusja trwa (Concern Law the Ongoing Discussion), Prawo Europejskie w Praktyce No. 9/2008, pp. p Chomiuk, Marcin, W jakiej formie zawrzeć umowę dzierżawy przedsiębiorstwa (In What Form we Should Conclude a Company Leasing Contract), Gazeta Prawna No. 171 (2293), Chomiuk, Marcin, Niemcy wprowadzają ułatwienia w zakładaniu małych spółek z o.o. (Germany Introduces Facilitations in Setting up Small Limited Liability Companies), Rzeczpospolita, Dobra Firma, Siwik, Robert, Doktryna bezpośredniego skutku dyrektyw (Direct Effect of Directives), Prawo Europejskie w Praktyce No. 7-8/2008, pp. p Siwik, Robert, Das Schiedsgericht - die effektive Lösung von Streitigkeiten in Polen (Court of Arbitration an Effective Solution for the Settlement of Disputes in Poland), Osteuropa-Recht No. 6/2008, pp.p Leipert, Thorsten / Smardzewska, Olga, Czy polska odmiana niemieckiej spółki GmbH & Co. KG może stać się równie popularna? (Can a Polish Variety of a German GmbH & Co. KG Become Equally Popular?), PPH No. 3/2008, p. p Chomiuk, Marcin, Przedsiębiorca ma dwa tygodnie na odpowiedź (Entrepreneur Has Two Weeks to Give an Answer), Gazeta Prawna No. 59 (2181), Chomiuk, Marcin, Wywiad z Brygitte Zypries - Minister Sprawiedliwości Niemiec (Interview with Brygitte Zypries, German Minster of Justice), Gazeta Prawna No. 30 (2152), Chomiuk, Marcin, Wspólnicy mogą uniknąć opłaty notarialnej (Partners Can Avoid Paying a Notarial Fee), Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego No. 10 (2132), Drapała, Przemysław, Commentary to the ruling of the Supreme Court dated III CZP 36/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, book 7/8, item book 86 [concerning contracts for construction work; joint and several liabilities of the investor and general contractor for payment of remuneration] 87. Drapała, Przemysław, Commentaries to the resolution of 7 Supreme Court dated r. III CZP 50/05, Państwo i Prawo 2007, book 3, p. 139 et seq. et seq. [concerning the claims of the tenant for reimbursement of the value of improvements from the purchaser of the leased property] 88. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated IV CSK 89/05, Przegląd Sądowy 2007, book 5 p. 122 et seq. et seq.

8 [concerning prerequisite calculations of contractual penalties for default in performance of contracts for construction work] 89. Chomiuk, Marcin, Komisant może ograniczyć swoją odpowiedzialność (A Consignee May Limit its Liability), Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego No. 235 (2105), Chomiuk, Marcin, Instytucja promocyjna powinna być elastyczna (A Promoting Institution Should Always Be Flexible), Puls Biznesu No. 222 (2477), Chomiuk, Marcin, Deklaracja wsparcia jako forma zabezpieczenia zobowiązań (Support Declaration as a Form of Securing Obligations), Monitor Prawniczy No. 11/ Chrzan, Maciej / Spilker, Bettina, Importbesteuerung von Gegenständen und Dienstleistungen in Deutschland und Polen (Taxation of Imported Goods and Services in Germany and Poland), Umsatzsteuer-Rundschau No. 6/ Sokołowski, Andrzej / Wróbel, Krzysztof, Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - część II (Withdrawal from a Construction Works Contract (Part II)), Temidium No. 4 (47) Sokołowski, Andrzej / Wróbel, Krzysztof, Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - część I (Withdrawal from a Construction Works Contract (Part I)), Temidium No. 3 (46) Chomiuk, Marcin, Jak sprawdzić kontrahenta niemieckiego (How to Verify a German Contractor), Gazeta Prawna No. 170 (1788), Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Adria (C-143/99) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Adria (C-143/99) Translation of the Judgment into Polish and a Commentary to the Judgment), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 6/ Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated z r. II CK 129/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, book 2, item book 19 [on the impact of releasing the takeover of debt on the identity of the liability] 98. Jara, Zbigniew / Schlichte, Johannes, Grenzenlose Mobilität für polnische Gesellschaften nach Inspire Art? (Unlimited Mobility for Polish Companies according to Inspire Art?), Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) No. 2/2006, p Jara, Zbigniew / Schlichte, Johannes, Przenoszenie siedzib polskich i niemieckich spółek do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (II) (Moving Registered Offices of Polish and German Companies to Another EU Member State (II)), Przegląd Prawa Handlowego (PPH) No. 2/2006, p Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Heikki Antero Pusa (C-224/02) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Heikki Antero Pusa (C-224/02) A Translation of the Judgment and a Commentary to the Judgment), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 1/ Drapała, Przemysław, Wola prowadzenia cudzej sprawy jako przesłanka negotiorum gestio (Will of Managing Other s Affairs as a Premise of Negotiorum Gestio), Państwo i Prawo 2006, book 8, p. 88 et seq Jara, Zbigniew / Schlichte, Johannes, Przenoszenie siedzib polskich i niemieckich spółek do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (I) (Moving Registered Offices of Polish and German Companies to Another Member State (I)), Przegląd Prawa Handlowego (PPH) No. 1/2006, p Chomiuk, Marcin, VAT a usługi targowe (VAT and Trade Fair Services), Przegląd Podatkowy No. 7/2005

9 104. Chomiuk, Marcin, Jeśli rzemieślnik, to tylko z dyplomem (A Craftsman Only with a Diploma), Gazeta Prawna No. 105 (1470), Jara, Zbigniew, Odwołanie z funkcji i wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu - orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem (Dismissing a Management Board Member from his Function and Terminating his Employment Contract Case Law of the Supreme Court with Commentary), Company Law No. 6/2005, p Chomiuk, Marcin, Spory transgraniczne w Unii Europejskiej. Pomoc finansowa dla najuboższych (Cross-Border Disputes in the European Union. Financial Aid for the Poorest), Gazeta Prawna No. 43 (1408), Jara, Zbigniew, Sądowa i pozasądowa reprezentacja spółki w stosunku do członków zarządu (art i art KSH) (Court and Out-of-Court Representation of a Company in Relation to Management Board Members (Article and Article of the Polish Code of Commercial Companies)), Monitor Prawniczy (MoP) No. 2/2005, p Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Laszlo Baksci (C-415/98) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Laszlo Baksci (C-415/98) Translation of the Judgment into Polish with a Commentary), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 2/ Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 8 July 2004, IV CK 522/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, book 7-8, item book 97 [concerning calculation of liquidated damages] 110. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 10 October 2003, Supreme Court dated, II CK 120/02, Monitor Prawniczy 2005, book19, p. 958 et seq. et seq. [concerning the interrelation between liquidated damages and socalled penal interest] 111. Chomiuk, Marcin, Jak rozpocząć działalność rzemieślniczą w Niemczech (How to Start a Crafts Business in Germany), Gazeta Prawna No. 25 (1390), Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Yorkshire Co-operatives (C-398/99) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Yorkshire Cooperatives (C-398/99) Translation of the Judgment into Polish with a Commentary), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 1/ Jara, Zbigniew / Kwaśnicki, Radosław L., Dopuszczalność niejednolitego wykonywania prawa głosu z odrębnych udziałów spółki z o.o. (Admissibility of Split Voting in Relation to Separate Shares in a Limited Liability Company under Polish Law), Przegląd Prawa Handlowego (PPH) No. 10/2004, p Chomiuk, Marcin, Stempel konsula już niepotrzebny (Consul s Seal not Needed Anymore), Gazeta Prawna No. 203 (1312), Chomiuk, Marcin, Umowa może być sporządzona po francusku lub hiszpańsku (A Contract May be Drafted in French or Spanish), Gazeta Prawna No. 178, (1287), Jara, Zbigniew, Z dyrektora przedsiębiorca (From Director to Entrepreneur), Rzeczpospolita ( ) 117. Jara, Zbigniew, MBO - wykup menedżerski. Konflikt interesów menedżerów (Management Buy-Out. Conflict of Managers Interest), Rzeczpospolita Chomiuk, Marcin, Duże urzędy skarbowe a swoboda działalności gospodarczej (Big Tax Offices and Freedom to Conduct Business Activity), Edukacja Prawnicza No. 5 (62), maj 2004;

10 119. Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Keeping Newcastle Warm (C-353/00) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Keeping Newcastle Warm (C- 353/00) Translation of the Judgment into Polish with a Commentary), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 4/ Jara, Zbigniew / Kwaśnicki, Radosław L., Zamiast zmieniać przepis - należy prawidłowo go stosować (Regulations Should be Applied Correctly Instead of Being Amended), Rzeczpospolita Jara, Zbigniew, Problemy nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (Problems with Amending the Polish Code of Commercial Companies), Monitor Prawniczy (MoP) No. 13/2004, p Jara, Zbigniew, Przygotowanie transakcji Mergers & Acquisitions, transakcje fuzji i przejęć - wyzwania nowoczesnego rynku (Preparation of M&A Transactions the Challenges of the Modern Market), Eurofinance, Warsaw Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Zurstrassen (C-87/99) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 3/ Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 13 February 2002 Supreme Court dated IV CKN 672/00, Państwo i Prawo 2003, book 10, p. 122 et seq. [concerning the legal character of earnest money and prepayment] 125. Drapała, Przemysław, Mängelhaftung beim Unternehmenserwerb im polnischen Recht (Liability for Defects in the Acquisition of Companies under Polish Law), Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 2003, book 10, p. 456 et seq Drapała, Przemysław, Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Conjugal Community in Fractions of the Share in a Limited Liability Company), Przegląd Prawa Handlowego 2003, book 5, p. 37 et seq Drapała, Przemysław, Umowa o roboty budowlane po nowelizacji kodeksu cywilnego (Contract for Construction Works after the Amendment to the Polish Civil Code), Przegląd Prawa Handlowego 2003, book 8, p. 11 et seq Drapała, Przemysław, Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) (Agreement to Release Debtor from an Obligation by a Third Party (Article 392 of the Polish Civil Code)), Przegląd Sądowy 2003, book 2, p. 16 i nast Drapała, Przemysław, Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) (Datio in solutum), Państwo i Prawo 2003, book 12, p. 28 i nast Drapała, Przemysław, Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) (Liquidated damages (Article 483 of the Civil Code) and General Damages (Art. 471 of the Civil Code)), Państwo i Prawo 2003, book 6, p. 55 i nast Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 24 January 2002, III CKN 495/00, Przegląd Sądowy 2003, book 11-12, p. 153 [concerning recording of obligation performed by the debtor] 132. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 22 March 2001, V CKN 769/00, Przegląd Prawa Handlowego 2003, book 2, p. 48 et seq. [concerning reimbursement of undue benefit] 133. Chrzan, Maciej, Selektywność środka podatkowoprawnego jako element konstytutywny zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w europejskim prawie podatkowym. Implikacje dla Polski (Selectivity of Legal and Tax Remedies as a Constitutive Element of the Ban on Granting Public Aid to Entrepreneurs in European Tax Law. Implications for Poland), Kwartalnik Prawa Podatkowego No. 1/2003

11 134. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 17 April 2002,, IV CKN 985/00, OSP 2003, book 7-8, book 97 [concerning transfer in lieu of performance - cessio solutionis causa] 135. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 12 October 2001, V CKN 500/00, Przegląd Sądowy 2002, book 10, p. 117 et seq. [concerning cumulative assumption of debt] 136. Drapała, Przemysław, Zwalniające przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa ((Expromissio connected with Conducting Business Activity), Monitor Prawniczy 2002, book 10, p. 441 et seq Drapała, Przemysław, Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenia wierzytelności ((Expromissio and Security over Receivables), Monitor Prawniczy 2002, book 1, p. 15 et seq Jara, Zbigniew, Zasady przeprowadzania transakcji asset deal i share deal ze szczególnym uwzględnieniem memorandum of understanding oraz due diligence (The Principles of Conducting Asset Deal and Share Deal Transactions with a Paricular Focus on Memorandum of Understanding and Due Diligence), Monitor Prawniczy (MoP), Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisition), supplement to Monitor Prawniczy No. 23/2002, p Drapała, Przemysław, Czynność prawna z samym sobą" (art. 108 k.c.) (Self-Dealing (Article 108 of the Polish Civil Code)), Państwo i Prawo 2002, book 10, p. 45 et seq Jara, Zbigniew / Markowicz, Michał, Transakcje M&A w prawie konkurencji (M&A Transactions in Competition Law), Monitor Prawniczy (MoP), Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisition), supplement to Monitor Prawniczy No. 23/2002, p Drapała, Przemysław, Wybrane problemy cywilnoprawne w transakcjach typu asset deal i share deal (Selected Civil Law Problems in Asset Deal and Share Deal Transactions), Monitor Prawniczy 2002, book 23 ( Fuzje i przejęcia" supplement), p. 10 et seq. et seq Drapała, Przemysław, Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.), (Debt Cancellation) (Article 508 of the Civil Code)), Przegląd Sądowy 2002, book 7-8, p. 11 et seq Drapała, Przemysław, Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego (Unauthorized Agent s Liability for Damages), Przegląd Prawa Handlowego 2002, book 9, p. 34 et seq Drapała, Przemysław, Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu (Cumulative Assumption of Debt Contract), Państwo i Prawo 2002, book 4, p. 48 et seq Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 9 February 2000Supreme Court dated, III CKN 599/98, Przegląd Sądowy 2002, book 3, p. 115 et seq. [concerning the structure of joint and several liability] 146. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 23 November 1999, II CKN 565/98, OSNC 2000, book 5, pobook98, Przegląd Sądowy 2001, book 2, p. 101 et seq. [concerning limitation to claim assignment, in particular, the declaration of intent assignment] 147. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 15 December 2000,, IV CKN 197/2000, Państwo i Prawo 2001, book 11, p [concerning legal consequences of the principle of the debt acquisition by a guarantor] 148. Chrzan, Maciej, Problem dyskryminacji odwróconej w sferze podatków bezpośrednich w europejskim prawie wspólnotowym (The problem of Reverse Discrimination in the Field of Direct Taxes in European Community Law), Kwartalnik Prawa Podatkowego No. 3-4/2001

12 149. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 7 October 1999, I CKN 262/98, OSNC 2000, book 4, book 71, Radca Prawny 2001, book 1, p. 139 et seq. [concerning consequences of pro ante contract termination] 150. Drapała, Przemysław, a conference report Prawne aspekty nabycia przedsiębiorstwa" (Legal Aspects of a Company Acquisition) Vienna March 2000, Palestra 2000, book 9-10, p. 136 et seq Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 3 November 1998, I CKN 653/98, Przegląd Prawa Handlowego 2000, book 4, p. 41 et seq. [concerning acquisition of a future debt] 152. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 23 March 1999,, II CKN 24/98 OSNC 1999, book 11, book 187, Przegląd Sądowy 2000, book 7-8, p. 168 et seq. [concerning conclusion of an agreement between a sole shareholder of a limited liability company and a member of the company s management board] 153. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 26 June 1998, II CKN 825/97, OSN 1999, book 1, book 6, Przegląd Prawa Handlowego 1999, book 6, p. 45 et seq. [concerning creditor s consent to assignment of debt] 154. Drapała, Przemysław, A Review of a monograph by Z. Orlicki, Przewłaszczenie na zabezpieczenie (Transfer of Ownership for Security Purposes), Poznań 1997, Prawo Bankowe 1998, book 2, p. 93 et seq Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 7 March 1997, II CKN 57/96, OSN 1997, book 6-7, book 92, Przegląd Sądowy 1998, book 11-12, p. 175 et seq. [concerning the legal character of a claim for reimbursement of costs] 156. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Court of Appeal in Poznań dated 11 July 1995, I Acr 78/95, Palestra 1997, book 7-8, p. 211 et seq. [concerning establishment of a number of loan securities by a bank] 157. Drapała, Przemysław, Hipoteki bankowe (Bank Mortgages), Monitor Prawniczy 1997, book 5, p. 12 et seq Drapała, Przemysław, Ustanowienie hipoteki przymusowej (The Establishment of a Compulsory Mortgage), Rejent 1996, book 9, p. 32 et seq.

Publikacje. Książki. Artykuły, Głosy, Raporty i Recenzje

Publikacje. Książki. Artykuły, Głosy, Raporty i Recenzje Publikacje Książki 1. Jara, Zbigniew i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), Warszawa 2014 (red. Z. Jara) 2. Jara, Zbigniew i in., [w:] Kodeks Spółek Handlowych.

Bardziej szczegółowo

Publikacje. Książki. Artykuły, Głosy, Raporty i Recenzje

Publikacje. Książki. Artykuły, Głosy, Raporty i Recenzje Publikacje Książki 1. Jara, Zbigniew i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), Warszawa 2014 (red. Z. Jara) 2. Jara, Zbigniew i in., [w:] Kodeks Spółek Handlowych.

Bardziej szczegółowo

Veröffentlichungen. Bücher

Veröffentlichungen. Bücher Veröffentlichungen Bücher 1. Jara, Zbigniew u.a., Kodeks spółek handlowych. Komentarz (aus der Serie Duże Komentarze C.H. Beck), Warschau 2014 ( Hg. Z. Jara) 2. Jara, Zbigniew u.a., [in:] Kodeks Spółek

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 4(276) Kwiecieñ 2014 Artyku³y Spis treœci Rafa³ Adamus Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej wierzytelnoœci... 9 Tatiana Przychodzka

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Artyku³y Spis treœci ukasz Bazañski Odrêbna w³asnoœæ w³ókna œwiat³owodowego zagadnienia ogólne... 9 Pawe³ Blajer Z historii rejestrów

Bardziej szczegółowo

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych T umaczenie Katarzyna Micha owska Adiustacja j zykowa Fergal Harford Wydanie V The Commercial Companies Code

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009 Spis treœci Artyku³y Bernadetta Fuchs Normy kolizyjne dla umów ubezpieczenia w prawie wspólnotowym i w prawie polskim zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Program. 15.10.2015 Warszawa, sala konferencyjna AHK Polska Ul. Miodowa 14, Warszawa

Program. 15.10.2015 Warszawa, sala konferencyjna AHK Polska Ul. Miodowa 14, Warszawa Program Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi dominującymi udziałowcami, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu polskiej spółki

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 6(194) Czerwiec 2007 Artyku³y Spis treœci Aneta M. Arkuszewska Notarialny tytu³ egzekucyjny... 9 Rafa³ Adamus Skutki uk³adu spó³ki jawnej zawartego w postêpowaniu

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt

UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt dr Grzegorz Gorczyński PRAWO CYWILNE UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt I. Krótkie repetytorium nt. zasady swobody umów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA 1. Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie prawnych podstaw i form dekoncentracji kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do załatwiania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

6) Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w polskim prawie konsumenckim, RPEiS 2003, z. 3, s. 41-54.

6) Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w polskim prawie konsumenckim, RPEiS 2003, z. 3, s. 41-54. dr Maciej Mataczyński PUBLIKACJE NAUKOWE Rok 2000 1) Formy bezpośredniej działalności przedsiębiorców zagranicznych w prawie polskim, [w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące. Tytuł raportu. Data przekazania. raportu

Wykaz Raportów. Raporty bieżące. Tytuł raportu. Data przekazania. raportu Wykaz Raportów Raporty bieżące Lp. Nr raportu Data przekazania Tytuł raportu 1 1/2012 12.01.2012 Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI 2014 r. 1. Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów, ADR 4/2014 (w druku); 2. O potrzebie

Bardziej szczegółowo

dr Radosław L. Kwaśnicki

dr Radosław L. Kwaśnicki POJĘCIE DUE DILIGENCE I ZNACZENIE W DIAGNOZIE PRZEDSIĘBIORSTWA STRATEGICZNE, FINANSOWE I PODATKOWE DUE DILIGENCE dr Radosław L. Kwaśnicki MOTTO Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Tax & Fiscal Alert. January May 2013. Deadline for 2012 Financial Statements Approval. Accidents at work and insurance protection

Tax & Fiscal Alert. January May 2013. Deadline for 2012 Financial Statements Approval. Accidents at work and insurance protection Tax & Fiscal Alert Deadline for 2012 Financial Statements Approval The deadline for approving the 2012 financial statements is promptly approaching for companies whose fiscal year overlaps with the calendar

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa Spis treści I. Przegląd orzecznictwa 1. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa handlowego za 2011 r. 15 Dr Bartłomiej Gliniecki, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego II. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9 SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Prof. dr hab. Karol Sł a w i k, Uczelnia Łazarskiego Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce................... 9 Dr Danuta Tarnowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRAWO I POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 302/10 Dr hab. Pawe³ Chmielnicki, profesor Wy szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie Mo liwoœci potraktowania

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne 1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej podano na podstawie rejestru REGON. 2. Spółka jest prawną

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law Module code Module name Module name in English Valid from academic year 01/013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

w postêpowaniu wszczêtym z wniosku zamieszczonego

w postêpowaniu wszczêtym z wniosku zamieszczonego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 7(279) Lipiec 2014 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Kognicja s¹du wieczystoksiêgowego (odwo³awczego) w postêpowaniu wszczêtym z wniosku zamieszczonego

Bardziej szczegółowo

IV. Prawo angielskie V. Prawo holenderskie VI. Uwagi podsumowujące Charakter prawny instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z o

IV. Prawo angielskie V. Prawo holenderskie VI. Uwagi podsumowujące Charakter prawny instytucji wyłączenia wspólnika ze spółki z o Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... Wykaz literatury... XI XVII XIX XXIII Rozdział I. Status prawny wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a natura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS Seminar: LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS 5 November 2015 r, Warsaw, JM Hotel**** OBJECTIVE OF THE SEMINAR: The seminar will enable its participants, in particular

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Część I. Rozwiązania systemowe w zakresie kompensacji szkód 19 Part I. Traffic Accident Compensation - Systemie Solutions 19

Część I. Rozwiązania systemowe w zakresie kompensacji szkód 19 Part I. Traffic Accident Compensation - Systemie Solutions 19 g/m - jr m Spis treści Wprowadzenie (Katarzyna Ludwichowska) 11 Introduction {Katarzyna Ludwichowska) 13 Przedmowa {FranzFuchs) 15 Część I. Rozwiązania systemowe w zakresie kompensacji szkód 19 Part I.

Bardziej szczegółowo

Passionate about Legal English

Passionate about Legal English Passionate about Legal English SPECJALISTYCZNA SZKOŁA PRAWNICZEGO ANGIELSKIEGO TRANSKRYPT JEDYNA SZKOŁA LEGAL ENGLISH, KTÓRA WYDAŁA WŁASNY PODRĘCZNIK OFERTA WAKACYJNA 2014 Kurs INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016 Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Zespół prawników z PNP LAW chciałby przybliżyć Państwu w ramach niniejszego Newslettera wybrane zagadnienia prawne,

Bardziej szczegółowo

Code of commercial companies. Kodeks spółek handlowych

Code of commercial companies. Kodeks spółek handlowych Code of commercial companies Kodeks spółek handlowych Warszawa 2011 Naszym Przyjaciołom Prawnikom 5 6 Spis treści Słowo wstępne do wydania IV...12 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych...16

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Administracyjny tytu³ wykonawczy wystawiony. Spó³dzielnie pracy w œwietle przygotowywanych nowych

Artyku³y. Administracyjny tytu³ wykonawczy wystawiony. Spó³dzielnie pracy w œwietle przygotowywanych nowych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 15 Nr 2(166) Luty 2005 Artyku³y Spis treœci Kazimierz Korzan Podmioty postêpowania nieprocesowego (cz. I)... 9 Aleksander Oleszko Administracyjny tytu³ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Krzysztof Piotr Soko³owski

Artyku³y. Krzysztof Piotr Soko³owski 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 25 Nr 2(286) Luty 2015 Artyku³y Spis treœci Marcin Jagodziñski Rozwa ania na temat charakteru prawnego pe³nomocnictwa, o którym stanowi¹ art. 253 i 426 kodeksu

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr hab. Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Maciej Gutowski - publikacje

Maciej Gutowski - publikacje Maciej Gutowski - publikacje Komentarze; redakcja: 1. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449 1, redaktor: M. Gutowski, CH Beck, Warszawa 2016, ss. 1-1944. 2. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art.

Bardziej szczegółowo

DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives. 22-23 October 2015. International Conference

DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives. 22-23 October 2015. International Conference ORGANIZERS International Conference DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives 22-23 October 2015 Faculty of Law and Administration University of Gdańsk

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Palestra 58/1-2( ), 57-63

Palestra 58/1-2( ), 57-63 Wpływ wspólnotowego prawa procesowego cywilnego na ewolucję instytucji pomocy prawnej w polskim międzynarodowym postępowaniu cywilnym w świetle Kodeksu postępowania cywilnego Palestra 58/1-2(661-662),

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Artyku³y

SPIS TREŒCI. Artyku³y SPIS TREŒCI Artyku³y Teresa SOKÓLSKA, Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce stan prawny de lege lata......... 11 Katarzyna ZALASIÑSKA, Ochrona ruchomego dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Prawa i Administracji Tom CI Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3644 Przegląd Prawa i Administracji Tom CI Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Subject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 09/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that the Company

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego

Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego Kamil Joński Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Konferencja PTE, Warszawa 8 VI 2016 Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SEMESTR ZIMOWY NAZWA PRZEDMIOTU/ Fuzje i przejęcia spółek. Aspekty prawne i praktyczne. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Selected Monographs by Lecturers of the Faculty of law and Administration Published in Silesian Journal of Legal Studies 3,

Selected Monographs by Lecturers of the Faculty of law and Administration Published in Silesian Journal of Legal Studies 3, Selected Monographs by Lecturers of the Faculty of law and Administration Published in 2009-2010 Silesian Journal of Legal Studies 3, 121-125 2011 SELECTED MONOGRAPHS BY LECTURERS OF THE FACULTY OF LAW

Bardziej szczegółowo

NATIONAL COURT REGISTER

NATIONAL COURT REGISTER Page 1 of 13 [imprint of seal representing the Polish national emblem on the right with text around it reading CENTRAL INTELLIGENCE BRANCH OF THE NATIONAL COURT REGISTER 31 [CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Table of Contents

Spis treœci Table of Contents Spis treœci Table of Contents TABLE Spis Wstêp... treœci OF CONTENTS XIII Preface... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX Kodeks cywilny... 1 1. Osoba fizyczna... 1 2. Osoba prawna... 4 3. Mienie...

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Andrzej J. Szwarc Wprowadzenie 11. Jochen Fritzweiler Wprowadzenie ' 23. Andrzej J. Szwarc Zakazy stadionowe w polskim prawie 29

Spis treści. Andrzej J. Szwarc Wprowadzenie 11. Jochen Fritzweiler Wprowadzenie ' 23. Andrzej J. Szwarc Zakazy stadionowe w polskim prawie 29 Spis treści Wprowadzenie 11 Zakazy stadionowe Jochen Fritzweiler Wprowadzenie ' 23 Zakazy stadionowe w polskim prawie 29 Wolf-Dietrich Walker Zakazy stadionowe z (niemieckiej) perspektywy cywilnoprawnej

Bardziej szczegółowo

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o.

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. 26 stycznia 2016, Warszawa Zaufać chmurze Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. Jak zbudować zaufanie do chmury?

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA PODYPLOMOWE Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE. 10h 1. System prawa UE. 2h Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo