A list of publications Books

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A list of publications Books"

Transkrypt

1 A list of publications Books 1. Jara, Zbigniew and co-authors, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck) (Commercial Companies Code, Commentary (from the Big Commentary Series), Warsaw 2014 (Eds. Z. Jara) 2. Jara, Zbigniew and co-authors, [in:] Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz Online (Commercial Companies Code, Online Commentary), C.H. Beck, Warsaw 2012 (Eds. Z. Jara) 3. Jara, Zbigniew / Chrzan, Maciej, Polnisches Kartellrecht (Polish Cartel Law), [in:] Stephan Breidenbach, Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Länderteil Polen (Handbook of Economy and Law in Eastern Europe, Region Poland), C.H. Beck, Munich Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Polnisches Zivilgesetzbuch mit Einführung (Polish Civil Code with Introduction - German Translation of the Polish Civil Code), DE- IURE-PL, Regensburg Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes Gesetzessammlung (Competition and Consumer Protection Law - A Collection of Laws - German Translation of Polish Laws Concerning Competition and Consumer Protection Law), C.H. Beck, Warsaw Chomiuk, Marcin / Siwik, Robert, [in:] Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo , C.H. Beck, Warsaw 2011 (Eds. R. L. Kwaśnicki, P. Letolc) 7. Drapała, Przemysław, [in:] System Prawa Prywatnego, Suplement do vol. VI, Prawo zobowiązań-część ogólna (Private Law, Supplement to Volume 6, Law of Obligations General Part), ed. A. Olejniczak, C.H. Beck, Warsaw Drapała, Przemysław, Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna (Management of business of another without an order. Legal Concept), C.H. Beck, Warsaw Siwik, Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych Zbiór praktycznych komentarzy (Judicial Decisions of the Polish Supreme Court in the Field of Commercial Companies Law Collection of Practical Commentaries), OIRP Warsaw, Warsaw 2010 (ed. R. L. Kwaśnicki) 10. Drapała, Przemysław, [in:] System Prawa Prywatnego, vol. V, Prawo zobowiązań (Private Law, Volume 5, Law of Obligations), E. Łętowska [ed.], C.H. Beck Warsaw 2006 (author of the following chapters: Kara umowna [Liquidated Damages], Umowne prawo odstąpienia od umowy [Contractual Right of Withdrawal], Odstępne [Compensation Fee], Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia [Agreement to Release Debtor from an Obligation by a Third Party], Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and M. Bednarek, PhD, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences) 11. Drapała, Przemysław, Umowy odnoszące się do osób trzecich (Contracts Relating to Third Parties), C.H. Beck, Warsaw 2006 (co-author with Prof. E. Łętowską and Dr. r M. Bednarek of the Polish Academy of Sciences) 12. Jara, Zbigniew, Spółka Akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem z przedmową prof. dr hab. Janusza Szwaji (Joint-Stock Companies. Templates of Documents with Commentary and Foreword by Janusz Szwaja), Prawo i Praktyka, Warsaw Drapała, Przemysław, Zwalniające przejęcie długu (Expromissio), C.H. Beck, Warsaw 2002

2 Articles, Commentaries, Reports and Reviews 1. Chomiuk, Marcin, Spór o dopuszczalność zastrzegania warunku potestatywnego na tle obowiązujących regulacji warunku w Kodeksie cywilnym (The Debate on the admissibility of a potestative condition under the Civil Code), Monitor Prawa Handlowego, No. 4/ Chrzan, Maciej, Hipoteka nie zabezpieczy roszczenia (The mortgage will not secure the claim), Gazeta Prawna, (No. 225) 3. Siwik, Robert / Kwaśnicki Radosław, Binding an acquirer of an enterprise with an Arbitration clause concerning obligations assumed by the seller of the enterprise, [in:] Arbitration and Mediation. Essays in Honour of Dr. Andrzej Tynel, Warsaw 2012, p Siwik, Robert, Umowny zakaz cesji de lege ferenda (The Contractual prohibition of assignment de lege ferenda), Państwo Prawne 2012, No. 1, p Siwik, Robert, Nowy Kodeks cywilny oraz czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym (The new Civil Code and delicts under Polish and comparative law). IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów w Toruniu czerwca 2011 r., Państwo Prawne 2012, No. 1, p Chomiuk, Marcin, Elektroniczna rewolucja w wymiarze sprawiedliwości (The Electronic Revolution in Justice), Chrzan, Maciej, Można żądać zmniejszenia sumy zabezpieczenia (It is Possible To Demand a Reduction of the Security Amount), Dziennik Gazeta Prawna, , No.161 (3299) 8. Elbers, Patricia / Chomiuk, Marcin, Jak zlikwidować i rozwiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (How to Liquidate And Dissolve a Limited Liability Company), Dziennik Gazeta Prawna, , No. 161 (3299) 9. Chrzan, Maciej, Przejście wierzytelności hipotecznej na nabywcę po wpisie do księgi (The Passage of a mortgage debt to the purchaser after the entry in the Land Register), Gazeta Prawna, (No. 132) 10. Chrzan, Maciej, Obiekty budowlane: obowiązki są, ale adresat nie do końca określony (Construction objects: the duties are defined, but the recipient is not fully specified), Gazeta Prawna, (No. 66) 11. Siwik, Robert, Reżim odpowiedzialności deliktowej jako instrument zwalczania nadużycia formy prawnej spółki (Tort liability as an instrument for combating misuse of the legal form of a company), [in:] M. Nesterowicz (ed.) Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym (Torts in Polish and Comparative Law), Warsaw 2012, p Siwik, Robert, Materia ta sama, stanowiska różne (The same matter, different positions), Dziennik Gazeta Prawna, , No. 137 [dot. zasady poświadczania kopii dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego] ([rules for certifying copies of documents relating to a third party, on whose resources the contractor involved in the procedure for public procurement relies]) 13. Chomiuk, Marcin, Szlaban przed nowym wspólnikiem (Barriers against a new shareholder), Rzeczpospolita No. 78, Siwik, Robert, Wszczęcie transgranicznych postępowań insolwencyjnych. Przegląd najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Commencement of Crossborder Insolvency Proceedings. The Review of the Recent Case Law of the European Court of Justice), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/2012

3 15. Siwik, Robert, Staatshaftung Unionsrechtliche Vorgaben und ihre Auswirkungen auf polnisches Recht (Member State Liability EU Guidelines and their Consequences in Polish Law), [in:] von Bar Ch., Wudarski A. (Eds.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft (Germany and Poland in the European Legal Community), Sellier European Law Publishers, München 2012, p Siwik, Robert, Specyfika klauzul arbitrażowych stosowanych w umowach dotyczących popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (Arbitration Clauses in Bilateral Investment Treaties), [in:] P. Sosnowski, A. Garnuszek, Rola trybunałów i doktryny w prawie międzynarodowym (The Role of Tribunals and Doctrine in International Law), Warsaw 2011, p Siwik, Robert, Umowne ograniczenie przelewu wierzytelności. Uwagi prawnoporównawcze (Contractual Restrictions of Assignment of Receivables. A Comparative Study), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 12/ Siwik, Robert, Wspólne przepisy dotyczące sprzedaży (Common Regulations on Sale Transactions), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 11/2011, p. 43 et seq. 19. Chrzan, Maciej, Zabezpieczenie na przynależnościach nieruchomości (Secured Transactions Involving Appurtenances of a Plot), Rzeczpospolita No. 272 (9088), Rasała, Filip, Wykonawca robót nie zwolni się z odpowiedzialności za szkody (A Contractor Will Not Release Himself from Liability), Rzeczpospolita No. 265 (9081), Chrzan, Maciej, Najem nie zawsze można wypowiedzieć (Termination of Lease Agreements Not Always Possible), Prawo w Firmie No. 182 (3068), Siwik, Robert, Implementacja dyrektywy o usługach płatniczych (Implementation of Payment Services Directive), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 10/2011, p. 57 et seq. 23. Siwik, Robert, Udział stowarzyszeń konsumenckich w procedurze koncentracji przedsiębiorstw. Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z r. w sprawie T-224/10 Association belge des consommateurs test-achats ASBL v. Komisja Europejska (Participation of Consumer Associations in the Corporate Consolidations. A Gloss to the Judgment of the Court of the European Union of 12 October 2011 in T- 224/10 Association belge des consommateurs test-achats ASBL v. European Commission), Prawo Europejskie w Praktyce, No 10/2011, p. 50 et seq. 24. Siwik, Robert, Międzynarodowy arbitraż w bilateralnych umowach o ochronie inwestycji (International Arbitration in Bilateral Contracts for Investment Protection), Prawo Europejskie w Praktyce, No 7-8/2011, p Siwik, Robert, Europejski Instytut Prawa (European Law Institute), Prawo Europejskie w Praktyce, No 7-8/2011, p Siwik, Robert, Zakres roszczeń pauliańskich. Glosa do wyroku TSUE z r. w sprawie C-339/07 Christopher Seagon przeciwko Deko Marty Belgium NV (Fraudulent Conveyance Claim. A Gloss to the Judgment of the European Court of Justice of 12 February 2009 in Christopher Seagon v. Deko Marty Belgium NV), Prawo Europejskie w Praktyce, No 6/2011, p. 35 et seq. 27. Chomiuk, Marcin, Zasady zaskarżania uchwał zarządu i rady nadzorczej spółek kapitałowych (Rules for Challenging the Resolutions of the Management and Supervisory Boards of Capital Companies), Przegląd Corporate Governance 2011, No. 1, p Chomiuk, Marcin, Czas listów patronackich (Times of Letters of Comfort), Parkiet , No. 70, p. 24

4 29. Siwik, Robert, Skarga odszkodowawcza z tytułu odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej Unii Europejskiej lub jej funkcjonariuszy (Compensation Claims Involving Contractual and Tort Liability of the European Union and its Officers), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Siwik, Robert, Die Staatshaftung in Polen (Government Liability in Poland), Osteuropa-Recht No. 1/2011, p Chomiuk, Marcin, Nie ma gwarancji wypłacalności spółki (No Guarantee of Corporate Solvency), Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Prawo w firmie, , No. 16, p. C Chomiuk, Marcin, Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej w spółkach kapitałowych - glosa krytyczna do wyroku SN z r. (II CSK 419/08) (Challenging Resolutions of Supervisory Boards in Capital Companies a Critical Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 20 January 2010 (II CSK 419/08)), Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - No. 1/2011, p Chomiuk, Marcin, Umowa przedwstępna bez zgody zgromadzenia wspólników (Preliminary Agreement without Consent of Partners), Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego, , No Siwik, Robert, Złota akcja w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Sprawa C-543/08 Komisja v. Portugalia (Golden Share in the Latest Case Law of the European Court of Justice of the European Union Case C- 543/08 European Commission v. Portugal), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 1/ Siwik, Robert, Ograniczenie odwołania członka zarządu spółki kapitałowej - Sprawa C-232/09 Dita Danosa v. LKB Lîzings SIA, (Limitation of Removing a Member of the Management Board of Capital Company Case C-232/09 C-232/09 Dita Danosa v. LKB Lîzings SIA), Prawo Europejskie w Praktyce No. 1/ Chomiuk, Marcin, Wygaśnięcie mandatów organów spółek kapitałowych po upływie kadencji - spojrzenie praktyczne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (Expiration of Mandates of Capital Company Governing Bodies after Expiration of the Term of Office Practical Outlook. De lega lata and de lege ferenda remarks), Monitor Prawniczy 22/ Siwik, Robert, Prawo właściwe dla umowy o arbitraż w międzynarodowym i krajowym arbitrażu handlowym (Competent Law for Arbitration Agreement in International and Domestic Commercial Arbitration), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 10/ Siwik, Robert, Harmonizacja prawa prywatnego w Unii Europejskiej. Na drodze ku Europejskiemu Kodeksowi Cywilnemu (Harmonization of Private Law in the European Union. Towards the European Civil Code), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 9/ Chomiuk, Marcin, Przyspieszona rejestracja spółek z o.o. (Accelerated Registration of Limited Liability Companies), Rzeczpospolita No. 191 (8702), Siwik, Robert, Odpowiedzialność państwa członkowskiego UE za naruszenie prawa wspólnotowego (Liability of a EU Member State for Infringing on Community Law), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/ Drapała, Przemysław, Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art k.c.) (Guarantee of Payment for Construction Works in the Polish Civil Code (Art of the Civil Code)), Przegląd Prawa Handlowego 6/ Chomiuk, Marcin, Nowe rozwiązania w świecie spółek, Rozmowa z prof. dr. Marcusem Lutterem - kierownikiem Centrum Europejskiego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie w Bonn (New Solutions in the World of Companies, Interview with

5 Prof. Marcus Lutter, the Manager of the European Centre of Commercial Law at the University of Bonn) Rzeczpospolita No.142 (8653), Siwik, Robert, Transgraniczne postępowania upadłościowe (Cross-Border Bankruptcy Proceedings), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 4/ Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Rechtsschutzmöglichkeiten im polnischen Vergabeverfahren (Possibilities of Legal Protection in Polish Procurement Proceedings), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, No. 3/ Siwik, Robert, Zapis na sąd polubowny w umowach konsumenckich wnioski z najnowszego orzecznictwa ETS (Arbitration Clauses in Consumer Contracts Conclusions from the Latest Case Law of the European Court of Justice), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Chomiuk, Marcin, Kiedy wygasają mandaty organów spółek kapitałowych po upływie kadencji (When Do the Mandates of Capital Companies Expire after Expiration of the Term of Office), Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego No. 37 (2668), Chomiuk, M., Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji. Glosa do postanowienia SN z , II CSK 489/08 (Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company in Organization. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 25 February 2009, II CSK 489/08), Monitor Prawniczy 2/ Siwik, Robert, Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenie kartelowe jej spółek zależnych w prawie europejskim (Liability of a Dominant Company for Cartel Infringement of its Subsidiary Companies in European Law), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 1/ Elbers, Patricia / Siwik, Robert, Auflösung und Liquidation der GmbH nach polnischem Recht (Dissolution and Liquidation of a Limited Liability Company under Polish Law), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, No. 1/ Chomiuk, Marcin, Zakres prawa reprezentacji członka zarządu spółki z o.o. działającego łącznie z prokurentem (Scope of the Right of Representation of the Limited Liability Company s Management Board Member Acting Jointly with a Proxy), Przegląd Prawa Handlowego 12/ Siwik, Robert, Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w prawie Unii Europejskiej. Sprawa C-101/08 Audiolux SA i in. przeciwko Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) i in., Bertelsmann AG i in. (Protection of Minority Shareholders in the EU Law. Case C-101/08 Audiolux SA and others v. Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) and others, Bertelsmann AG and others), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 12/ Siwik, Robert, Status sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Status of the Judge of the European Court of Justice), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 10/ Leipert, Thorsten / Siwik, Robert, Jak zawrzeć umowę z podmiotem prywatnym (How to Conclude a Contract with a Private Entity), Gazeta Prawna, Siwik, Robert, Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (European Petty Claims Proceedings), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/ Siwik, Robert, Arbitraż międzynarodowy w jurysdykcji ETS - Sprawa C-185/07 Allianz SpA, Generali SpA v. West Tankers Inc. (International Arbitration in the Jurisdiction of the ECJ Case C-185/07 Allianz SpA, Generali SpA v. West Tankers Inc.), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/ Siwik, Robert, Kary finansowe za niezastosowanie wyroku ETS - sprawa C- 568/07 Komisja v. Grecja (Financial Penalty for Non-Application of a ECJ Judgment Case- 568/07 European Commission v. Greece), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 7-8/2009

6 57. Siwik, Robert, Europejska Spółka Prywatna (European Private Company), Prawo Europejskie w Praktyce, No 6/ Siwik, Robert, Polskie ubezpieczenie zdrowotne niezgodne z prawem UE - Sprawa C- 544/07 (Rüffler) (Polish Health Insurance Contrary to EU Law Case C-544/07 (Rüffler)), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 5/ Siwik, Robert, Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej formule (Public-Private Partnership in the New Formula), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 5/ Siwik, Robert, Zaniedbanie implementacji dyrektywy MiFID - Sprawa C-143/08 Komisja v. Polska (Failure to Implement the MiFID Directive Case C-143/08 European Commission v. Poland), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 4/ Siwik, Robert, Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Porównanie regulacji polskich i niemieckich (Compulsory Buyout of Minority Shareholders Shares. Comparison of Polish and German Regulations), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 4/ Siwik, Robert, System poboru akcyzy za energię a prawo UE - Sprawa C-475/07 Komisja v. Polska Collecting (Excise Tax on Energy and EU Law Case C-475/07 European Commission v. Poland), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Siwik, Robert, Sąd arbitrażowy a postępowanie prejudycjalne do ETS (Arbitration Court v. Proceedings Concerning a Preliminary Ruling in front of the ECJ), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 3/ Siwik, Robert, Commentary on a verdict by the European Court of Justice from , signature C-538/07 Assitur Srl against Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Milano (A Gloss to the EJC Ruling of 19 May 2009 in C- 538/07 Assitur Srl v. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Milano [concerning the participation in public procurement of related parties]), PZP Prawo Zamówień Publicznych, 2009, No. 3(22), p. 89 et seq. et seq. 65. Siwik, Robert, Holdingowa spółka europejska (European Holding Company), Prawo Europejskie w Praktyce, No. 2/ Chomiuk, Marcin, Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy (Investor s and Contractor s Liability towards the Subcontractor), Gazeta Prawna No. 18 (2394) of Chomiuk, Marcin, Jak działają spółki w Niemczech (Companies Activity in Germany Interview with Professor Marcus Lutter, Head of the Centre for European Economic Law at the University of Bonn), Rzeczpospolita No. 16 dated Siwik, Robert, Schiedsgerichtsbarkeit in Polen (Arbitration Proceedings in Poland), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift No. 1/2009, pp p Siwik, Robert, Opóźnienia w transpozycji dyrektyw - komisja v. Szwecja (sprawa C- 59/07) and Komisja v. Luksemburg (Sprawa C-273/07) (Delay in Transposition of Directives Commission v. Sweden (Case C-59/07) and Commission v. Luxembourg (Case C )), Prawo Europejskie w Praktyce No. 1/ Drapała, Przemysław, Klauzule salwatoryjne a nieważność części czynności prawnej (Severability Clauses and Invalidity of a Part of a Legal Transaction), [in:] Europeizacja Prawa Prywatnego - Księga pamiątkowa II Zjazdu Cywilistów (Europeanization of Private Law Memorial Booklet of the 2nd Meeting of Civil Lawyers), Warsaw Siwik, Robert, Decyzja ramowa a dyrektywa. Porównanie w świetle orzeczenia ETS w sprawie C-105/03 (Pupino) (Framework Decision v. Directive. Comparison in the Light of ECJ Ruling in the Case 105/03 (Pupino)), Prawo Europejskie w Praktyce No. 12/2008, pp.p

7 72. Chomiuk, Marcin, Czego może nas nauczyć reforma niemieckiego prawa spółek (What Can we Learn from A Reform of German Corporate Law), Rzeczpospolita No. 273, Chomiuk, Marcin, Możesz się zabezpieczyć, gdy klient nie płaci od razu (You Can Secure Yourself Once a Customer Does not Pay Immediately), Rzeczpospolita, Gazeta Prawa i Podatków, Leipert, Thorsten / Siwik, Robert, Przypisanie odpowiedzialności podmiotowi trzeciemu (Ascribing Liability to a Third Party), Prawo Europejskie w Praktyce No. 10/2008, pp. p Leipert, Thorsten / R. Siwik, Robert, Władztwo oraz odpowiedzialność koncernu (Concern s Power and Liability), Prawo Europejskie w Praktyce No. 9/2008, p , (also published in the monthly magazine "Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja", 10/2008, pp ) 76. Siwik, Robert, Ograniczenie znaczenia złotej akcji - Sprawa C-112/05 Komisja v. Niemcy (Restricting the Meaning of a Golden Share Case C-112/05 Commission v. Germany), Prawo Europejskie w Praktyce No. 10/2008, pp Leipert, Thorsten / Siwik, Robert, Prawo Koncernowe - dyskusja trwa (Concern Law the Ongoing Discussion), Prawo Europejskie w Praktyce No. 9/2008, pp. p Chomiuk, Marcin, W jakiej formie zawrzeć umowę dzierżawy przedsiębiorstwa (In What Form we Should Conclude a Company Leasing Contract), Gazeta Prawna No. 171 (2293), Chomiuk, Marcin, Niemcy wprowadzają ułatwienia w zakładaniu małych spółek z o.o. (Germany Introduces Facilitations in Setting up Small Limited Liability Companies), Rzeczpospolita, Dobra Firma, Siwik, Robert, Doktryna bezpośredniego skutku dyrektyw (Direct Effect of Directives), Prawo Europejskie w Praktyce No. 7-8/2008, pp. p Siwik, Robert, Das Schiedsgericht - die effektive Lösung von Streitigkeiten in Polen (Court of Arbitration an Effective Solution for the Settlement of Disputes in Poland), Osteuropa-Recht No. 6/2008, pp.p Leipert, Thorsten / Smardzewska, Olga, Czy polska odmiana niemieckiej spółki GmbH & Co. KG może stać się równie popularna? (Can a Polish Variety of a German GmbH & Co. KG Become Equally Popular?), PPH No. 3/2008, p. p Chomiuk, Marcin, Przedsiębiorca ma dwa tygodnie na odpowiedź (Entrepreneur Has Two Weeks to Give an Answer), Gazeta Prawna No. 59 (2181), Chomiuk, Marcin, Wywiad z Brygitte Zypries - Minister Sprawiedliwości Niemiec (Interview with Brygitte Zypries, German Minster of Justice), Gazeta Prawna No. 30 (2152), Chomiuk, Marcin, Wspólnicy mogą uniknąć opłaty notarialnej (Partners Can Avoid Paying a Notarial Fee), Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego No. 10 (2132), Drapała, Przemysław, Commentary to the ruling of the Supreme Court dated III CZP 36/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, book 7/8, item book 86 [concerning contracts for construction work; joint and several liabilities of the investor and general contractor for payment of remuneration] 87. Drapała, Przemysław, Commentaries to the resolution of 7 Supreme Court dated r. III CZP 50/05, Państwo i Prawo 2007, book 3, p. 139 et seq. et seq. [concerning the claims of the tenant for reimbursement of the value of improvements from the purchaser of the leased property] 88. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated IV CSK 89/05, Przegląd Sądowy 2007, book 5 p. 122 et seq. et seq.

8 [concerning prerequisite calculations of contractual penalties for default in performance of contracts for construction work] 89. Chomiuk, Marcin, Komisant może ograniczyć swoją odpowiedzialność (A Consignee May Limit its Liability), Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Gospodarczego No. 235 (2105), Chomiuk, Marcin, Instytucja promocyjna powinna być elastyczna (A Promoting Institution Should Always Be Flexible), Puls Biznesu No. 222 (2477), Chomiuk, Marcin, Deklaracja wsparcia jako forma zabezpieczenia zobowiązań (Support Declaration as a Form of Securing Obligations), Monitor Prawniczy No. 11/ Chrzan, Maciej / Spilker, Bettina, Importbesteuerung von Gegenständen und Dienstleistungen in Deutschland und Polen (Taxation of Imported Goods and Services in Germany and Poland), Umsatzsteuer-Rundschau No. 6/ Sokołowski, Andrzej / Wróbel, Krzysztof, Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - część II (Withdrawal from a Construction Works Contract (Part II)), Temidium No. 4 (47) Sokołowski, Andrzej / Wróbel, Krzysztof, Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - część I (Withdrawal from a Construction Works Contract (Part I)), Temidium No. 3 (46) Chomiuk, Marcin, Jak sprawdzić kontrahenta niemieckiego (How to Verify a German Contractor), Gazeta Prawna No. 170 (1788), Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Adria (C-143/99) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Adria (C-143/99) Translation of the Judgment into Polish and a Commentary to the Judgment), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 6/ Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated z r. II CK 129/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, book 2, item book 19 [on the impact of releasing the takeover of debt on the identity of the liability] 98. Jara, Zbigniew / Schlichte, Johannes, Grenzenlose Mobilität für polnische Gesellschaften nach Inspire Art? (Unlimited Mobility for Polish Companies according to Inspire Art?), Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) No. 2/2006, p Jara, Zbigniew / Schlichte, Johannes, Przenoszenie siedzib polskich i niemieckich spółek do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (II) (Moving Registered Offices of Polish and German Companies to Another EU Member State (II)), Przegląd Prawa Handlowego (PPH) No. 2/2006, p Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Heikki Antero Pusa (C-224/02) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Heikki Antero Pusa (C-224/02) A Translation of the Judgment and a Commentary to the Judgment), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 1/ Drapała, Przemysław, Wola prowadzenia cudzej sprawy jako przesłanka negotiorum gestio (Will of Managing Other s Affairs as a Premise of Negotiorum Gestio), Państwo i Prawo 2006, book 8, p. 88 et seq Jara, Zbigniew / Schlichte, Johannes, Przenoszenie siedzib polskich i niemieckich spółek do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (I) (Moving Registered Offices of Polish and German Companies to Another Member State (I)), Przegląd Prawa Handlowego (PPH) No. 1/2006, p Chomiuk, Marcin, VAT a usługi targowe (VAT and Trade Fair Services), Przegląd Podatkowy No. 7/2005

9 104. Chomiuk, Marcin, Jeśli rzemieślnik, to tylko z dyplomem (A Craftsman Only with a Diploma), Gazeta Prawna No. 105 (1470), Jara, Zbigniew, Odwołanie z funkcji i wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu - orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem (Dismissing a Management Board Member from his Function and Terminating his Employment Contract Case Law of the Supreme Court with Commentary), Company Law No. 6/2005, p Chomiuk, Marcin, Spory transgraniczne w Unii Europejskiej. Pomoc finansowa dla najuboższych (Cross-Border Disputes in the European Union. Financial Aid for the Poorest), Gazeta Prawna No. 43 (1408), Jara, Zbigniew, Sądowa i pozasądowa reprezentacja spółki w stosunku do członków zarządu (art i art KSH) (Court and Out-of-Court Representation of a Company in Relation to Management Board Members (Article and Article of the Polish Code of Commercial Companies)), Monitor Prawniczy (MoP) No. 2/2005, p Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Laszlo Baksci (C-415/98) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Laszlo Baksci (C-415/98) Translation of the Judgment into Polish with a Commentary), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 2/ Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 8 July 2004, IV CK 522/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, book 7-8, item book 97 [concerning calculation of liquidated damages] 110. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 10 October 2003, Supreme Court dated, II CK 120/02, Monitor Prawniczy 2005, book19, p. 958 et seq. et seq. [concerning the interrelation between liquidated damages and socalled penal interest] 111. Chomiuk, Marcin, Jak rozpocząć działalność rzemieślniczą w Niemczech (How to Start a Crafts Business in Germany), Gazeta Prawna No. 25 (1390), Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Yorkshire Co-operatives (C-398/99) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Yorkshire Cooperatives (C-398/99) Translation of the Judgment into Polish with a Commentary), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 1/ Jara, Zbigniew / Kwaśnicki, Radosław L., Dopuszczalność niejednolitego wykonywania prawa głosu z odrębnych udziałów spółki z o.o. (Admissibility of Split Voting in Relation to Separate Shares in a Limited Liability Company under Polish Law), Przegląd Prawa Handlowego (PPH) No. 10/2004, p Chomiuk, Marcin, Stempel konsula już niepotrzebny (Consul s Seal not Needed Anymore), Gazeta Prawna No. 203 (1312), Chomiuk, Marcin, Umowa może być sporządzona po francusku lub hiszpańsku (A Contract May be Drafted in French or Spanish), Gazeta Prawna No. 178, (1287), Jara, Zbigniew, Z dyrektora przedsiębiorca (From Director to Entrepreneur), Rzeczpospolita ( ) 117. Jara, Zbigniew, MBO - wykup menedżerski. Konflikt interesów menedżerów (Management Buy-Out. Conflict of Managers Interest), Rzeczpospolita Chomiuk, Marcin, Duże urzędy skarbowe a swoboda działalności gospodarczej (Big Tax Offices and Freedom to Conduct Business Activity), Edukacja Prawnicza No. 5 (62), maj 2004;

10 119. Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Keeping Newcastle Warm (C-353/00) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku (Judgment of the European Court of Justice in Keeping Newcastle Warm (C- 353/00) Translation of the Judgment into Polish with a Commentary), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 4/ Jara, Zbigniew / Kwaśnicki, Radosław L., Zamiast zmieniać przepis - należy prawidłowo go stosować (Regulations Should be Applied Correctly Instead of Being Amended), Rzeczpospolita Jara, Zbigniew, Problemy nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (Problems with Amending the Polish Code of Commercial Companies), Monitor Prawniczy (MoP) No. 13/2004, p Jara, Zbigniew, Przygotowanie transakcji Mergers & Acquisitions, transakcje fuzji i przejęć - wyzwania nowoczesnego rynku (Preparation of M&A Transactions the Challenges of the Modern Market), Eurofinance, Warsaw Chrzan, Maciej, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Zurstrassen (C-87/99) - tłumaczenie wyroku na język polski oraz komentarz do wyroku, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego No. 3/ Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 13 February 2002 Supreme Court dated IV CKN 672/00, Państwo i Prawo 2003, book 10, p. 122 et seq. [concerning the legal character of earnest money and prepayment] 125. Drapała, Przemysław, Mängelhaftung beim Unternehmenserwerb im polnischen Recht (Liability for Defects in the Acquisition of Companies under Polish Law), Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 2003, book 10, p. 456 et seq Drapała, Przemysław, Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Conjugal Community in Fractions of the Share in a Limited Liability Company), Przegląd Prawa Handlowego 2003, book 5, p. 37 et seq Drapała, Przemysław, Umowa o roboty budowlane po nowelizacji kodeksu cywilnego (Contract for Construction Works after the Amendment to the Polish Civil Code), Przegląd Prawa Handlowego 2003, book 8, p. 11 et seq Drapała, Przemysław, Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) (Agreement to Release Debtor from an Obligation by a Third Party (Article 392 of the Polish Civil Code)), Przegląd Sądowy 2003, book 2, p. 16 i nast Drapała, Przemysław, Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) (Datio in solutum), Państwo i Prawo 2003, book 12, p. 28 i nast Drapała, Przemysław, Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) (Liquidated damages (Article 483 of the Civil Code) and General Damages (Art. 471 of the Civil Code)), Państwo i Prawo 2003, book 6, p. 55 i nast Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 24 January 2002, III CKN 495/00, Przegląd Sądowy 2003, book 11-12, p. 153 [concerning recording of obligation performed by the debtor] 132. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 22 March 2001, V CKN 769/00, Przegląd Prawa Handlowego 2003, book 2, p. 48 et seq. [concerning reimbursement of undue benefit] 133. Chrzan, Maciej, Selektywność środka podatkowoprawnego jako element konstytutywny zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w europejskim prawie podatkowym. Implikacje dla Polski (Selectivity of Legal and Tax Remedies as a Constitutive Element of the Ban on Granting Public Aid to Entrepreneurs in European Tax Law. Implications for Poland), Kwartalnik Prawa Podatkowego No. 1/2003

11 134. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 17 April 2002,, IV CKN 985/00, OSP 2003, book 7-8, book 97 [concerning transfer in lieu of performance - cessio solutionis causa] 135. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 12 October 2001, V CKN 500/00, Przegląd Sądowy 2002, book 10, p. 117 et seq. [concerning cumulative assumption of debt] 136. Drapała, Przemysław, Zwalniające przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa ((Expromissio connected with Conducting Business Activity), Monitor Prawniczy 2002, book 10, p. 441 et seq Drapała, Przemysław, Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenia wierzytelności ((Expromissio and Security over Receivables), Monitor Prawniczy 2002, book 1, p. 15 et seq Jara, Zbigniew, Zasady przeprowadzania transakcji asset deal i share deal ze szczególnym uwzględnieniem memorandum of understanding oraz due diligence (The Principles of Conducting Asset Deal and Share Deal Transactions with a Paricular Focus on Memorandum of Understanding and Due Diligence), Monitor Prawniczy (MoP), Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisition), supplement to Monitor Prawniczy No. 23/2002, p Drapała, Przemysław, Czynność prawna z samym sobą" (art. 108 k.c.) (Self-Dealing (Article 108 of the Polish Civil Code)), Państwo i Prawo 2002, book 10, p. 45 et seq Jara, Zbigniew / Markowicz, Michał, Transakcje M&A w prawie konkurencji (M&A Transactions in Competition Law), Monitor Prawniczy (MoP), Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisition), supplement to Monitor Prawniczy No. 23/2002, p Drapała, Przemysław, Wybrane problemy cywilnoprawne w transakcjach typu asset deal i share deal (Selected Civil Law Problems in Asset Deal and Share Deal Transactions), Monitor Prawniczy 2002, book 23 ( Fuzje i przejęcia" supplement), p. 10 et seq. et seq Drapała, Przemysław, Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.), (Debt Cancellation) (Article 508 of the Civil Code)), Przegląd Sądowy 2002, book 7-8, p. 11 et seq Drapała, Przemysław, Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego (Unauthorized Agent s Liability for Damages), Przegląd Prawa Handlowego 2002, book 9, p. 34 et seq Drapała, Przemysław, Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu (Cumulative Assumption of Debt Contract), Państwo i Prawo 2002, book 4, p. 48 et seq Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 9 February 2000Supreme Court dated, III CKN 599/98, Przegląd Sądowy 2002, book 3, p. 115 et seq. [concerning the structure of joint and several liability] 146. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 23 November 1999, II CKN 565/98, OSNC 2000, book 5, pobook98, Przegląd Sądowy 2001, book 2, p. 101 et seq. [concerning limitation to claim assignment, in particular, the declaration of intent assignment] 147. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 15 December 2000,, IV CKN 197/2000, Państwo i Prawo 2001, book 11, p [concerning legal consequences of the principle of the debt acquisition by a guarantor] 148. Chrzan, Maciej, Problem dyskryminacji odwróconej w sferze podatków bezpośrednich w europejskim prawie wspólnotowym (The problem of Reverse Discrimination in the Field of Direct Taxes in European Community Law), Kwartalnik Prawa Podatkowego No. 3-4/2001

12 149. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 7 October 1999, I CKN 262/98, OSNC 2000, book 4, book 71, Radca Prawny 2001, book 1, p. 139 et seq. [concerning consequences of pro ante contract termination] 150. Drapała, Przemysław, a conference report Prawne aspekty nabycia przedsiębiorstwa" (Legal Aspects of a Company Acquisition) Vienna March 2000, Palestra 2000, book 9-10, p. 136 et seq Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 3 November 1998, I CKN 653/98, Przegląd Prawa Handlowego 2000, book 4, p. 41 et seq. [concerning acquisition of a future debt] 152. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 23 March 1999,, II CKN 24/98 OSNC 1999, book 11, book 187, Przegląd Sądowy 2000, book 7-8, p. 168 et seq. [concerning conclusion of an agreement between a sole shareholder of a limited liability company and a member of the company s management board] 153. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 26 June 1998, II CKN 825/97, OSN 1999, book 1, book 6, Przegląd Prawa Handlowego 1999, book 6, p. 45 et seq. [concerning creditor s consent to assignment of debt] 154. Drapała, Przemysław, A Review of a monograph by Z. Orlicki, Przewłaszczenie na zabezpieczenie (Transfer of Ownership for Security Purposes), Poznań 1997, Prawo Bankowe 1998, book 2, p. 93 et seq Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Supreme Court dated 7 March 1997, II CKN 57/96, OSN 1997, book 6-7, book 92, Przegląd Sądowy 1998, book 11-12, p. 175 et seq. [concerning the legal character of a claim for reimbursement of costs] 156. Drapała, Przemysław, Commentary on a verdict by the Court of Appeal in Poznań dated 11 July 1995, I Acr 78/95, Palestra 1997, book 7-8, p. 211 et seq. [concerning establishment of a number of loan securities by a bank] 157. Drapała, Przemysław, Hipoteki bankowe (Bank Mortgages), Monitor Prawniczy 1997, book 5, p. 12 et seq Drapała, Przemysław, Ustanowienie hipoteki przymusowej (The Establishment of a Compulsory Mortgage), Rejent 1996, book 9, p. 32 et seq.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Poland A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Nieruchomości komercyjne w Polsce Praktyczny przewodnik po przepisach i regulacjach prawnych B A

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Biuletyn Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 25 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2014 Rok XVII ISSN 1506 8285 Kolegium Redakcyjne/Editorial Board Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief dr Jarosław Kostrubiec

Bardziej szczegółowo

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ M.PUNKT HOLDINGS LIMITED Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW (continued)

POLISH LAW REVIEW (continued) POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2011 Poland USA Canada Mexico China GDY REKLAMA KOŃCZY SIĘ KARĄ KOMENTARZ DO WYBRANYCH DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW,,OCHRONA

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

The Banking Law Prawo bankowe

The Banking Law Prawo bankowe Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Banking Law Prawo bankowe T umaczenie Mateusz Medyƒski Konsultacja j zykowa Nicholas Faulkner The Banking Law Prawo bankowe T umaczenie / Translation Mateusz

Bardziej szczegółowo

The Bankruptcy and Reorganisation Law. Prawo upad oêciowe i naprawcze. Maja Biƒkowska Karolina Niemirska-Fido Richard A. Walawender.

The Bankruptcy and Reorganisation Law. Prawo upad oêciowe i naprawcze. Maja Biƒkowska Karolina Niemirska-Fido Richard A. Walawender. Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Bankruptcy and Reorganisation Law Prawo upad oêciowe i naprawcze T umaczenie Maja Biƒkowska Karolina Niemirska-Fido Richard A. Walawender Wydanie II The Bankruptcy

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Zmiany w prawie pracy Inwestycje budowlane na gruntach rolnych w miastach Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 Poland USA Canada Mexico China ZATRZYMANIE WADIUM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KONTROWERSJE NA KANWIE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA RETENTION OF BID SECURITY BY CONTRACTING

Bardziej szczegółowo

LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations

LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium D OMINIK G AJEWSKI LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on

Bardziej szczegółowo

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora podatki taxes podatki taxes 1. podatek vat 1.1 Ograniczenie skutków wyroku w sprawie C-414/07 Magoora W 2011 r. utrzymane były przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m

Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y S z a n o w n i P a ń s t w o, Nasz kraj

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Take our 2009 TAX trip

Take our 2009 TAX trip w w w. m d d p. p l Take our 2009 TAX trip Okladka MDDP.indd 1-2 2/25/09 9:34:05 AM Summary Spis treści Tax system in Poland outline Zarys systemu podatkowego w Polsce Corporate Income Tax (CIT) Podatek

Bardziej szczegółowo

Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit. Uwaga zarządca gorzka niespodzianka przy zakupie mieszkania. Biokominki ogień pod kontrolą

Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit. Uwaga zarządca gorzka niespodzianka przy zakupie mieszkania. Biokominki ogień pod kontrolą grudzień 2010 magazyn bezpłatny Numer ISSN: 2082-1891 Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit A rent free flat true or false Biokominki ogień pod kontrolą fire under control Uwaga zarządca gorzka niespodzianka

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

PERSONAL INCOME TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI

PERSONAL INCOME TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI PERSONAL INCOME TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI PERSONAL INCOME TAX A Compendium PERSONAL INCOME TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Dominik Gajewski Personal Income

Bardziej szczegółowo