KOLUMNOWA ELUCYJNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA w skali PREPRATYWNEJ / PROCESOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLUMNOWA ELUCYJNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA w skali PREPRATYWNEJ / PROCESOWEJ"

Transkrypt

1 KOLUMNOWA ELUCYJNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA w skali PREPRATYWNEJ / PROCESOWEJ Zasady doboru optymalnych warunków rozdzielania prof. dr hab. inż. Marian Kamiński Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej TR -TCh/ TRM BT prezentacja wykładowa r. ak

2 Wydajność kolumny R h = Q r / t c [kg / godz. ] Produktywność kolumny P t Q Q t Q r i = * 2 i c A h kg * m Definicje, pojęcia, wielkości wydajność, produktywność kolumny P t - wydajność wyraŝona jako masa substancji otrzymana w ciągu jednostki czasu i jednostki powierzchni przekroju kolumny; Q i - masa substancji i wprowadzona do kolumny; Q r - masa substancji i o czystości (p), otrzymana z kolumny; t c - czas trwania procesu rozdzielania (w warunkach repetycyjnego dozowania czas jednego etapu rozdzielania); A - powierzchnia przekroju poprzecznego wypełnienia kolumny A =Πd c2 /4 ; WyraŜenie Q Q r i nazwane jest stopniem odzysku. Masa dozowanej substancji (m i ) określona jest iloczynem objętości (V i ) i stęŝenia izolowanej substancji (C i ) : m i = V i * C i

3 Chromatogram rozdzielania składników mieszaniny A+B+C w warunkach elucyjnych

4 Najprostszy sposób obserwacji przeładowania kolumny (sorbentu)

5 Przeładowanie kolumny - Brak - Objętościowe - Masowe (stęŝeniowe) - StęŜeniowo objętościowe

6 Izotermy sorpcji objętość (Vi) i stężenie (Ci) wsadu przeładowanie kolumny

7 Zasady powiększania skali rozdzielania w kolumnowej elucyjnej chromatografii (nie tylko cieczowej, ale takŝe P-GC, P-SFC) Dobór : dp, Lc, u/w, Ci, Vi, p-ty kolekcji, czas cyklu rozdzielania // Ŝądana czystość produktu (ów) M (A) P Produkcja M GPC/SEC RP / HIC NP/ NP-w / HILIC IEC / IPC Przygotowane wsadu : fragmentacja / suszenie rozdrabnianie, homogenizacja, roztwarzanie / ekstrakcja / ługowanie, filtracja/ dekantacja, wirowanie, NF / UF / MF, LE / CC-LE / CCC / FFF / CC-LE i inne techniki Ilustracja dwuetapowego postępowania podczas powiększania skali procesu rozdzielania w celu otrzymywania substancji metodami chromatografii w skali preparatywnej lub procesowej. M-skala modelowa rozdzielania, P skala preparatywna / procesowa rozdzielania

8 Sonication in ultrasonic bath Investigated modern extraction/ leaching techniques Sonification in ultrasonic dezintegrator Mixing high shear rotary homogenizer Microwave Assisted Extraction Accelerated Solvent Extraction

9 NP-w NP-C RP-B NP- B RP-C czas Porównanie róŝnych warunków rozdzielania w układach RP i NP. bez przeładowania i z przeładowaniem kolumny (powierzchni sorbentu)

10 Przykład badań w skali modelowej z zastosowaniem kolumny HPLC oraz przenoszenia skali rozdzielania

11 The examples of chromatograms obtained during research on optimization of process scale HPLC separation and obtaining of cardiac glycosides using NP.- HPLC and model scale columns; Important separation parameters should be chosen using model scale column and after them recalculated for preparative or process scale column; The important parameters to should be optimized: dp, Lc, u (w), Ci, Vi, sample (feed) solvent, fraction collection points,

12

13 Problem nieliniowości odpowiedzi detektora w warunkach przeładowania kolumny i sposoby rozwiązania / obejścia problemu

14 Wybór optymalnych p-tów kolekcji frakcji w elucyjnej kolumnowej PLC

15 Schemat ideowy i funkcjonalny układu zautomatyzowanego sterowanego komputerem gradientowego chromatografu preparatywnego z zaworami dwustanowymi (Z 1... Z 24 ), z moŝliwością recyrkulacji części eluentu oraz z podwójnym systemem automatycznie kontrolowanego dozowania roztworu substancji rozdzielanych (dozownik pętlicowy z samoczynnym repetycyjnym napełnianiem pętli z regulowaną objętością cieczy lub dozowanie duŝych objętości poprzez zawory Z 2 i Z 3 ), oraz z systemem samoczynnego wykrywania ewentualnych przecieków eluentu. Znaczenie symboli (które nie zostały wyjaśnione na rysunku lub powyŝej): P pompa ssąco-tłocząca o małej objętości skokowej, Z zawory (A D: programowanie składu eluenta, 1 10: sterowania przebiegiem procesu separacji, 11 24: kolekcji frakcji); MSP moduł sterowania pompą, MSWE moduł sterowania niskociśnieniowym systemem gradientowym, MSZ moduł sterowania zaworami, MK moduł komunikacji z uŝytkownikiem i wzajemnej koordynacji programów, obsługi awarii oraz kontroli warunków pracy kolumn (moduł o nadrzędnych priorytetach, moŝe umoŝliwiać wykorzystywanie komputera do innych zadań w przypadku bezawaryjnej pracy aparatu, a w przyszłości ewentualne wyeliminowanie konieczności stosowania komputera) obecnie część funkcji tego modułu powierzono nadrzędnemu komputerowi.

16 Etapy procesu technologicznego produkcji czystych substancji z zastosowaniem chromatografii kolumnowej (cieczowej)

17 NajwaŜniejsze znaczenie ma optymalna konstrukcja kolumny i poprawny sposób jej wypełnienia -- poprawny profil przepływu eluentu w przekroju poprzecznym wypełnienia kolumny

18 A. B. C. D. E. F. Wybrane konstrukcje kolumn preparatywnych / procesowych do chromatografii

19 Typ Opis Schemat Kształty impulsu stęŝeniowego DOZOWANIE WSADU ( próbki ) V i Skala Uwagi Zawór z pętlicowym zasobnikiem próbki Najczęściej sześciodrogowy dwupołoŝeniowy zawór dozujący z zasobnikiem w formie pętli wykonanej z rurki. MoŜliwie róŝne kształty pętli a. pętla zwykła b. pętla o małym prom. krzywizny c. pętla typu ml (do 50 ml) j.w. j.w. Skala analityczna, modelowa preparatywna j.w. j.w. σ v2 = V i2 /B Re<2100: Im większe natęŝenie przepływu cieczy wymywającej, im mniejsza średnica rurki zasobnika, oraz im bardziej zbliŝone lepkości i napięcia powierzchniowe cieczy wymywanej i wymywającej, tym bardziej korzystny profil dozowania Zawór dwupołoŝeniowy z innym zasobnikiem niŝ pętla Zasobnik w postaci kolumny z warstwą porowatą Zasobnik w postaci pseudo-strzykawki 0,1 ml do 1000 ml 0,5 ml do 500 ml (do 5000 ml) Skala modelowa do procesowej j.w. Rzadko uŝywany w praktyce ze względu na konieczne nadciśnienie podczas napełniania pojemnika Oferowany Amicon. korzystny dozowania przez Bardzo profil Dozowanie pompą 6a. Dodatkowa pompa dozująca 6b. Dozowanie pompą tłoczącą eluent od 0,5 ml od 10 ml j.w. j.w. Rozwiązanie kosztowne, gwarantujące bardzo korzystny profil dozowania Tylko z pompą o b. niskiej objętości skokowej

20 Zniekształcenia pików spowodowane nadmierną róŝnicą lepkości i napięcia powierzchniowego między eluentem i roztworem wsadu

21 The uniformity of flow profile in the large scale column and bed structure stability is very much important in preparative or process chromatography dp<25 um Wet packed columns Dry packed columns dp>25 um

22 Flow profiles in the column and peak shapes comparison A -- dry packed B -- wet packed Results using two collored particle fractions of with different particle diameter -the segregation of different particle in dry packed PLC columns is possible; -the peak tailing in wet packed ( slurry or DAC)preparative or process scale columns is very often the main problem found if a very high purity of separation product needed

23 The Infinite diameter column mode gives better purity, but loweres column productivity S - tzn., takŝe stopień obniŝenia produktywności kolumny If peak tailing occure the infinite diameter column mode for very pure substances obtaining is needed --if purity can be lower than 99.5 % normal column operation is sufficient; --if purity should be higher than 99.9% infinite diameter column mode is needed

24 The simple construction of preparative HPLC column for: -a normal column operation; -b infinite diameter column operation

25 Problem ogonowania pików w przypadku kolumn P-HPLC wypełnionych na mokro

26 -The number of theoretical plate of preparative column should be graeter than critical (base line separation without column overloading), but not to high; -The surface of the sorbent should be high in PLC; For this study the column efficiency should be measured without overloading

27 Hupe Lauer, Wyniki badań poszukiwania optymalnej prędkości przepływu eluentu maksymalizacja Pt M. Kamiński, B. Śledzińska,...

28 The optimal low rate in a preparative LC column is much higher than optimal value for minimum HETP and as higher as lower is particle diameter of the packing; The normal phase partition chromatography with dynamic genaration of hydrophylic stationary phase is the most effective separation system of column preparative or process scale chromatography of glycosides or alkaloides more effective than RP-HPLC or NP-HPLC or HILIC

29 Hupe Lauer, Wyniki badań poszukiwania optymalnej długości kolumny maksymalizacja Pt M. Kamiński, B. Śledzińska,... M. Kamiński, B. Śledzińska,...

30 The maximal column productivity can be grater than :20 kg of separated mixture / m2 * hour by pressure drop approximately 20 bar NP-w

31 Schema of process scale HPLC apparatus; S.C. separating column - 800x150 mm i.d.; PC sample pre-purifficaing column 1000 x 200 mm i.d.; P1 eluent pump; P2 sample (feed) pump; V 4-way valve; PD pulse damper; D- UV or RI detektor situated on the bypasse; V 1- V 6 fraction collection valves, R recorder or data system; ST control system;

32 Example of chromatogram obtained during production of cardiac glucisides using HPLC process column (800 mm (Lc) x 200 mm i.d..d.(dc) (broken lines fraction collection points) NP-w chromatographic system -- process LC-chromatography -- Time

33

34 Recycling chromatography... with peak shaving Recycling of components until sufficient separation is achieved Simulation of a long column Advisable for a low separation factor Substances with a high separation factor (to the target) are withdrawn in the first cycle Improved performance by withdrawal of the product fractions (peak shaving) Recycle fraction Chromatography Workshop 03/06 (Poland) Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 34

35 Recycling chromatography Example (Paclitaxel purification) Extraction - Solvent extraction, Sohxlet - SFE (Supercritical CO 2 ) Herbal or animal material 8,48 10,19 11,31 14,11 15,25 16,61 17,23 18,03 18,93 19,92 19,57 20,72 21,39 22,24 23,04 29,41 29,73 24,24 24,88 25,12 26,00 27,25 28,05 29,04 34,08 30,37 31,31 32,80 0,08 0,06 0,04 Intensity (AU) 0,02 0, Pre-Purification - liquid/liquid-partitioning, solid phase extraction, silica chromatography crude extract 1,4 Retention Time (min) 28,00 1,2 1,0 0,8 purified extract Polishing - chromatography in batch-, recycling- or SMB-mode 27,25 26,99 29,25 27,76 Chromatography Workshop 03/06 (Poland) pure product 0,4 0,3 0,2 0,1 Intensity (AU) 20,69 24,21 24,56 25,01 25,79 27,47 29,01 28,75 29,81 29,52 30,29 32,88 27,20 0,6 0,4 Intensity (AU) 0,2 0, Retention Time (min) 0,0 Merck KGaA Darmstadt/Germany Page Retention Time (min)

36 Transposition, example 1 Flush Chromatography In ideal conditions, transposition from TLC to Flash Chromatography should give such results Merck Chimie S.A.S. 25/11/2005 Page 36

37 Particle size comparisons Test silice Si µm Test silice Si µm Test silice Si µm Merck Chimie S.A.S. 25/11/2005 Page 37

38 SMB-Chromatography basic principle Batch Chromatography salad True Moving Bed (TMB) salad Chromatography Workshop 03/06 (Poland) Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 38

39 SMB-Chromatography basic principle extract (A) feed raffinate (B) fluid solid Chromatography Workshop 03/06 (Poland) counter-current flow of solid and liquid feed is injected in the centre of the process stronger retained component is carried with the solid stream less retained component is carried with the fluid stream Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 39

40 Isolation of Cyclosporine A new process New Process: Batch separation + two SMB-separations SP: Silica MP: ETAT Cyclosporines D,G,A Cyclosporines A,U,L,B,C ELUENT EXTRACT ELUENT EXTRACT elution order RP Liquid Liquid Si RAFFINATE FEED RAFFINATE FEED Chromatography Workshop 03/06 (Poland) Raffinate: Cyclosporine A Raffinate: Cyclosporine A

41 SMB-Chromatography equipment (lab scale) NOVASEP France Chromatography Workshop 03/06 (Poland) BTS, Germany Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 41

42 SMB-Chromatography equipment (production scale) Industrial SMB-systems 5 to 8 columns, up to 1m diameter Chromatography Workshop 03/06 (Poland) Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 42

43 SMB-Chromatography running processes (enantioseparation) Name: Levetiracetam Tetralon Escitalopram DOLE Keppra Zoloft Cipralex Indication: antiepileptic antidepressant antidepressant CSE-inhibit. H H N CN O N F H Cl OH OH Cl F CO 2 Et SMB-size: * Prod.amount: 145 to/a 45 to/a 160 to/a 10 to/a N Sales: 417 m (2004) 789 m$ (2003) 163 m (1-9/2004) Chromatography Workshop 03/06 (Poland) Merck KGaA Darmstadt/Germany Page 43

44 WYPEŁNIANIE KOLUMNN TECHNIKĄ DYNAMICZNEJ KOMPRESJI OSIOWEJ ZAWIESINY SORBENTU DAC

45 Techniki i technologie wypełniania kolumn P-HPLC / P-GC / P-SFC

46 Wnioski końcowe Ustalenie optymalnych warunków rozdzielania w skali procesowej jest trudne i bardzo pracochłonne, jednak obecnie istnieją już odpowiednie oprogramowania wspomagające Najważniejsze - dobranie najwyższej selektywności rozdzielania Następnie dobór w skali modelowej -Ci, Vi, dp, Lc, u (w), punktów kolekcji frakcji; P t nawet do 20 kg / m2 godz Kolumna modelowa i procesowa powinny być tej samej długości, wypełnione tym samym sorbentem, posiadać tę samą sprawność oraz, co szczególnie ważne - Obie kolumny powinny mieć taki sam profil przepływu eluentu równomierny - tłokowy; Wówczas przenoszenie skali rozdzielania jest proste, a odpowiedni wskaźnik zmiany skali wynosi dc P2 / dc M2 ; Wypełnianie sprawnych i stabilnych kolumn preparatywnych nie jest łatwe, ale wykonalne

47 Odmiany techniczne kolumnowej chromatografii elucyjnej - klasyczna, flush chromatography, recycling chromatography, SMB Każdy rodzaj układu chromatograficznego może być wykorzystywany do otrzymywania substancji, jednak ukł. NP-w, szczególnie wydajne Technika SMB, szczególnie przydatna w rozdzielaniu izomerów optycznych Ogólne zasady optymalizacji warunków rozdzielania, opisane w czasie wykładu obowiązują dla każdej odmiany technicznej PLC, a większość także, dla P-GC I P-SFC

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAOSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Rozdział, analiza i identyfikacja pochodnych fenolu metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Chromatograf cieczowy serii UHPLC

Chromatograf cieczowy serii UHPLC Chromatograf cieczowy serii UHPLC Jedyny bez kompromisów Najlepszy chromatograf cieczowy (UHPLC) o bardzo wysokiej wydajności na następną erę w chromatografii cieczowej Nexera, osiągając nowy poziom wydajności,

Bardziej szczegółowo

W analizie oznaczania tetracyklin w paszach leczniczych zastosowano micelarną fazę ruchomą składająca się z 7% butanolu, 0,02 M kwasu szczawiowego i

W analizie oznaczania tetracyklin w paszach leczniczych zastosowano micelarną fazę ruchomą składająca się z 7% butanolu, 0,02 M kwasu szczawiowego i STRESZCZENIE W części wstępnej pracy przedstawiono charakterystykę pasz oraz omówiono właściwości fizykochemiczne, zakres i mechanizm działania tetracyklin. Przedyskutowano występowanie pozostałości tych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZYGOTOWANIA POLSKOJĘZYCZNEJ WERSJI MONOGRAFII FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ

INSTRUKCJA DO PRZYGOTOWANIA POLSKOJĘZYCZNEJ WERSJI MONOGRAFII FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ INSTRUKCJA DO PRZYGOTOWANIA POLSKOJĘZYCZNEJ WERSJI MONOGRAFII FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ I. Wymagania ogólne 1. Przygotowane (opracowane/zweryfikowane) monografie należy przekazać w formie wydruków oraz na

Bardziej szczegółowo

Demulgowanie jako efektywna technika rozdzielania stosowana w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych

Demulgowanie jako efektywna technika rozdzielania stosowana w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych CAMERA SEPARATORIA Volume 4, Number 2 / December 2012, 123-134 Grzegorz BOCZKAJ *, Mariusz JASZCZOŁT, Marian KAMIŃSKI ** Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), styczeń-marzec 2014 STRESZCZENIA Sergei ALEXANDROV 1 Elena LYAMINA 2 Nguyen Minh TUAN 3 AN UPPER BOUND SOLUTION

Bardziej szczegółowo

ISSN 1733-1919. Seria ta stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej Mechanika (ostatni 49. numer ukazał się w 2003 r.

ISSN 1733-1919. Seria ta stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej Mechanika (ostatni 49. numer ukazał się w 2003 r. Komitet Redakcyny serii Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcą dr hab. inż. MACIEJ KUPCZYK, prof. nadzw.; dr hab. inż. ANDRZEJ MODRZYŃSKI, prof. nadzw.; dr hab. inż. MARIAN OSTWALD, prof. nadzw.; dr hab.

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

CFD MODELLING OF FLUIDIZED-BED CRYSTALLIZER

CFD MODELLING OF FLUIDIZED-BED CRYSTALLIZER JANUSZ WÓJCIK, ROCH PLEWIK CFD MODELLING OF FLUIDIZED-BED CRYSTALLIZER Politechnika Śląska, Katedra InŜynierii Chemicznej i Procesowej, ul. ks. M. Strzody 7, 44-101 Gliwice W pracy przedstawiono rezultaty

Bardziej szczegółowo

Selected aspects of application of dual fuel marine engines

Selected aspects of application of dual fuel marine engines Selected aspects of application of dual fuel marine engines Tomasz KNIAZIEWICZ Leszek PIASECZNY PTNSS-2012-SS1-104 Selected aspects of application of dual fuel marine engines The paper presents examples

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LV Year 2015 Number 1 2015 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2015.02 Zastosowanie rentgenowskiej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management

Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management Daniele Peila, Andrea Picchio Department of Land, Environment and Geo-Engineering TUSC - Tunnelling and Underground Space Center

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 120 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 121 W 2005 r. w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego PROJEKTOWANIE I BADANIA Dr inŝ. Bogdan GICALA Dr inŝ. Marek LENARTOWICZ Instytut Techniki Górniczej KOMAG Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Elżbieta U. Stolarczyk 1, Andrzej Kutner 2 1 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 2 Instytut Farmaceutyczny,

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności 7 Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności Recenzent: Jerzy Przystański Politechnika Poznańska 1. Wstęp Janusz Hauryłkiewicz Politechnika Koszalińska Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 Maciej Roskosz Krzysztof Fryczowski Stefan

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 4 JUSTYNA GROMADZKA,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo