P P n n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture"

Transkrypt

1 Éducation et culture

2

3 Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci Wspólne opracowanie metodologii Wsparcie młodzieży przed założeniem firmy podzielone na etapy, jest uzupełnieniem każdego kroku tworzenia firmy, zgodnie z potrzebami Kre aktorów ; zawiera dobre praktyki Oś pierwsza: Ukształtowanie lub wzmocnienie Kre aktora Wola (energia) i motywacja Młodego Kre aktora (Dokument podsumowujący nr 1) Zachowania uaktywniające i rozwój kultury przedsiębiorczości (Dokument podsumowujący nr2) Oś druga: opracowanie i studium wykonalności projektu założenia firmy Opracowanie projektu i weryfikacja jego wykonalności (Dokument podsumowujący nr 3) Rozwój projektu, zaprezentowanie go partnerom i klientom oraz jego skonkretyzowanie (Dokument podsumowujący nr 4) Wsparcie po założeniu firmy zgodnie z oczekiwaniami nowych Kre aktorów : Doradztwo ze strony Sieci i wzmacnianie swoich kompetencji: W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (Dokument podsumowujący nr 5); W zakresie aspektów finansowych (Dokument podsumowujący nr 6); Związanych z zarządzaniem (Dokument podsumowujący nr 7); Umiejętności przezwyciężania trudności administracyjnych (Dokument podsumowujący nr 8); Związanych ze sferą biznesu i marketingu (Dokument podsumowujący nr 9); Związanych z problemami technicznymi (Dokument podsumowujący nr 10). WNIOSKI: OSIĄGNIĘCIA, SŁABE PUNKTY I PERSPEKTYW Osiągnięcia Dobre praktyki Słabe punkty Perspektywy Sieć Partnerów wspierających Kre aktorów

4 WSTĘP We współpracy z francuskimi, hiszpańskimi, szwajcarskimi i polskimi ekspertami, francuska organizacja pracodawców MEDEF Franche-Comté zainicjowała europejski projekt pilotażowy KRE AKTOR w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Celem projektu było wspieranie tworzenia firm przez młodych ludzi z problemami adaptacji na rynku pracy. Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez francuskich partnerów społecznych, grupą docelową byli młodzi ludzie do 26 roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim. Podsumowanie badań przeprowadzonych na początku projektu przez europejskich partnerów ( State of affairs ) jasno sprecyzowało następujące kwestie: >Grupa docelowa młodych ludzi do 26 roku życia nie jest dobrze znana potencjalnym partnerom, za wyjątkiem instytucji szkoleniowych i instytucji rynku pracy, które jednak też niezbyt często mają do czynienia z potencjalnymi kreatorami w tym wieku; >Badane organizacje zgadzają się z faktem, że założenie własnej firmy może być sposobem na wejście na rynek pracy młodych ludzi (wobec braku innych możliwości lub dzięki ich motywacji, a nawet dzięki dobremu pomysłowi lub czasem po prostu dzięki dobrej nadarzającej się okazji); >Decydując się na bycie kreatorem, młodzi ludzie zdobywają niezbędne kompetencje i opierają się na własnej motywacji; >Uzyskują pomoc od sieci wielu podmiotów (ekspertów, mentorów, trenerów itp.) w środowisku społecznym, ekonomicznym i rodzinnym, które jest przychylne i stymulujące ich działania. Wychodząc na przeciw istniejącym wyzwaniom, projekt miał na celu: >Stworzenie i uruchomienie sieci wsparcia kreowania firm przez młodych ludzi w każdym kraju partnerskim, >Opracowanie metodologii wsparcia młodzieży, opartej na działających sieciach i doświadczeniach zdobytych przez młodych ludzi w każdym kraju, które pozwoliły im na założenie i rozwój firmy z sukcesem. To wyzwanie było ważne z powodu istniejących barier i ograniczeń, na jakie wskazywali eksperci w odniesieniu do tworzenia firm przez młodych ludzi mających trudności ze znalezieniem się na rynku pracy. Partnerzy podjęli to wyzwanie i odnieśli sukces: w każdym kraju minimum dwóch młodych Kre aktorów skonkretyzowało i wdrożyło projekt własnej firmy. Dzięki swego rodzaju przygodzie, jaką był projekt Kre- aktor dla młodych ludzi, Partnerzy projektu angażując własnych trenerów i korzystając z utworzonych silnych i różnorodnych Sieci, mogli przetestować opracowywaną metodologię, wspierając tych młodych ludzi i ich projekty, uwzględniając przy tym posiadane przez młodzież zasoby i wyrażane potrzeby. Partnerzy zidentyfikowali i ocenili niektóre dobre praktyki, które można odnieść do grupy docelowej projektu. Te dobre praktyki zawarte są w niniejszym Przewodniku, w celu umożliwienia ich przeniesienia na inne regiony i kraje Europy - w duchu projektów Leonardo da Vinci. Tym samym, nasz projekt zawiera aspekt innowacyjny i... daje nadzieję na rozwój w obszarze kreowania firm, co jest obecnie tak bardzo promowane. WSTĘP I 124

5 PROFIL Profil Kre aktorów Europejskie Podsumowanie Badań ( State of affairs ), będące pierwszym rezultatem projektu jasno pokazało, że grupa docelowa - młodzież bez wyższego wykształcenia do 26 roku życia, nie jest postrzegana jako potencjalni kreatorzy własnych firm, przynajmniej na razie. POTENCJALNA GRUPA DOCELOWA MŁODYCH KRE AKTORÓW Obecnie przedstawiciele naszej grupy docelowej stanowią margines wszystkich kreatorów własnych firm i potencjalnych założycieli firm, którzy kontaktują się np. z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. Analizując liczbę młodych kandydatów na przedsiębiorców, z którymi mieli do czynienia respondenci naszych badań (od 10 do 2398 rocznie), wydaje się, że nasza potencjalna grupa docelowa jest jednak wyraźnie poza strukturami wsparcia dla tworzenia nowych firm. Liczba odpowiedzi uzyskanych w trakcie badań od instytucji zajmujących się zatrudnieniem (jak również od instytucji szkoleniowych) jest najmniejsza spośród wszystkich badanych podmiotów. Liczba młodych ludzi, z którymi miały do czynienia te instytucje i którzy mogliby potencjalnie wziąć udział w naszym projekcie, też jest niska (od 5 do 133 młodych ludzi w ciągu roku, w zależności od kraju). Z drugiej strony instytucje szkoleniowe, które wzięły udział w badaniach mogłyby zapewnić kandydatów na Kre aktorów (miały do czynienia z młodymi potencjalnymi kreatorami w ciągu roku w zależności od kraju). Instytucje finansowe miały natomiast od 20 do 105 takich potencjalnych kandydatów. CHARAKTERYSTYKA KRE AKTORÓW >Wiek poniżej 26 lat, wykształcenie najwyżej średnie >Różnorodność wykształcenia i doświadczenia >Często znajdujący się w sytuacji przegranej, z brakiem poczucia pewności siebie, strachem przed ryzykiem, który nie pobudza motywacji, ale z wytrwałością do rozwoju ducha przedsiębiorczości >Czasem mała kreatywność, ale z drugiej strony wiele iluzji >Brak wiedzy ekonomicznej lub brak dostępu do informacji o otoczeniu ekonomicznym i rynku >Niewiele kontaktów z partnerami mogącymi pomóc w założeniu firmy, nieznajomość tych partnerów >Brak wsparcia ze strony rodziny, znajomych... z wyjątkiem rodzin, które miały wcześniej ducha przedsiębiorczości (firmy rodzinne) >I co być może najbardziej istotne - brak środków finansowych lub brak dostępu do źródeł finansowania i instytucji finansowych (brak zdolności kredytowej) Podkreślana była następująca problematyka: >Trudność w określeniu szans na zweryfikowanie wartości i możliwości realizacji własnego pomysłu >Złe lub błędne wyobrażenie przedsiębiorcy >Brak szkoleń/kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, brak niezbędnych kompetencji, szczególnie komunikacyjnych, organizacyjnych (np. zarządzanie) >Fakt bycia niewiarygodnymi dla instytucji finansowych >Silna potrzeba bycia wspomaganym, pobudzanym i otoczonym opieką. PROFIL I 125

6 METODOLOGIA Stając przed tą problematyką, wydaje się, że klasyczne metody i narzędzia wsparcia młodzieży o niskich kwalifikacjach w zakresie kreowania firm są nieodpowiednie i nieefektywne. W związku z tym, Partnerzy projektu Kre aktor zdecydowali się przetestować inną metodę, która polega na spersonalizowanym i komplementarnym wsparciu ze strony Sieci i na dużej roli indywidualnego śledzenia poczynań potencjalnego kreatora przez osobistego doradcę/tutora razem z przedsiębiorcą mentorem. TWORZENIE SIECI Badania dotyczące obecnego stanu rzeczy, (których wyniki jako Europejskie podsumowanie badań zamieszczone zostały w wydawnictwie projektu Pobudzanie energii ), prowadzone na początku projektu, pozwoliły wszystkim Partnerom z poszczególnych krajów na dotarcie do organizacji, firm i instytucji mogących włączyć się do uczestnictwa w projekcie, w następującym zakresie: >Identyfikacji, uwrażliwienia na problemy oraz pobudzania do działania młodych ludzi z naszej grupy docelowej >Dodatkowych szkoleń, celem nabycia niezbędnych kompetencji >Specyficznego doradztwa w zakresie tworzenia ich projektów (realizacji pomysłów) >Wsparcia na etapie realizacji projektów: ocena, ekspertyzy, rozwiązania >Dzielenia się doświadczeniem, kontaktów, tutoringu, mentoringu, pracy sieciowej >Wsparcia finansowego i in. Te podmioty (aktorzy w procesie wparcia młodych Kre aktorów ) wykazały duże zainteresowanie projektem, co pozwoliło partnerom na utworzenie całkiem dużej wstępnej bazy do tworzenia Sieci Wsparcia. (304 instytucje, organizacje i firmy - średnio ok. 60 w każdym kraju!) Idealna Sieć Kre aktorów może być przedstawiona w następujący sposób graficzny (młodzi ludzie ze swoimi projektami własnych firm znajdują się w centrum tej sieci). 126

7 Instytucje te zostały zaproszone do zaangażowania się i oceny metodologicznych aspektów wsparcia młodych ludzi w realizacji ich projektów tworzenia własnych firm. Istotnie część tych instytucji i organizacji wykonała konkretne działania, stając się dodatkowym źródłem zasobów dla Kre aktorów, lub też uczestniczyły one w rozwiązaniu ich niektórych problemów, na różnych etapach realizacji projektów. WSPÓLNE OPRACOWANIE METODOLOGII Równolegle z działaniami praktycznymi w zakresie wsparcia młodych ludzi, którzy zostali wybrani do udziału w projekcie, partnerzy Leonardo da Vinci pracowali nad sformalizowaniem ścieżki, jaką powinni podążać młodzi ludzie: >Etap przed założeniem firmy - od momentu pojawienia się pomysłu do pierwszego dnia po rejestracji firmy >Etap po założeniu firmy - rozwój jej działalności Przedstawia to poniższy rysunek: W każdym kraju partnerskim projektu odbyło się po kilka warsztatów na temat metodologii wsparcia młodzieży i niektóre z nich zgromadziły razem ponad 50 przedstawicieli 7 typów aktorów, idealnie wpisujących się w tworzoną Sieć Wsparcia (patrz poprzedni schemat, str. 9) Pierwszym, bowiem celem było zebranie razem potencjalnych członków tworzonych sieci, którzy mogli się wymieniać w sposób owocny i konstruktywny swoimi doświadczeniami, ponieważ posiadali bardzo różnorodne kompetencje. Wspólnym celem było określenie procesu indywidualnego wsparcia, który mógłby być wdrożony i zaadaptowany dla naszej grupy docelowej. Cztery warsztaty, jakie odbyły się w krajach partnerskich, obejmowały proces przygotowania i tworzenia własnej firmy. WARSZTAT 1 ETAPY PROCESU WSPARCIA TWO- RZENIA FIRMY (Jakie są główne etapy, które młodzi ludzie muszą przejść, aby stworzyć własną firmę od zamiaru do pierwszego dnia jej działalności?) >Np. Zrobienie własnych badań rynku WARSZTAT 2 ZADANIA I DZIAŁANIA NA KAŻDYM ETAPIE (W ODNIESIENIU DO POTENCJALNYCH PROBLEMÓW) (Biorąc pod uwagę wszystkie etapy zidentyfikowane w czasie pierwszego warsztatu, szczegółowe określenie nieodłącznych zadań, jakie się pojawiają - używając poleceń) >Np. Określ swoich konkurentów, klientów WARSZTAT 3 ROZWIĄZANIA, NARZĘDZIA I ZASO- BY DO WYKORZYSTANIA (Co zrobić, co zastosować - aby zrealizować określone zadania i rozwiązać pojawiające się problemy? Jakie zasoby ludzkie, finansowe, techniczne można wykorzystać?) >Np. Problem Nie mogę zdobyć informacji na temat moich konkurentów Rozwiązanie skontaktuj się z doradcą lub organizacją branżową, wejdź na odpowiednią stronę internetową itp. WARSZTAT 4 NASZE PODEJŚCIE PEDAGOGICZNE (Jak uatrakcyjnić ten proces dla młodych ludzi? Jak sprawić, by był on przyswajalny dla naszego specyficznego odbiorcy? Jak zbudować naszą stronę internetową, by była efektywna?) Warto podkreślić, że wszyscy europejscy partnerzy włączyli się do tych działań w oparciu o powyższą metodę pracy. Jedyne różnice wynikały z różnorodności aktorów lub narzędzi, które mogą być stosowane i są specyficzne dla danego kraju, ale które w niektórych przypadkach mogą być używane przez większość (np. szwajcarskie narzędzia informatyczne). 127

8 WSPARCIE MŁODZIEŻY PRZED ZAŁOŻENIEM FIRMY PODZIELONE NA ETAPY, JEST UZUPEŁNIENIEM KAŻDEGO KROKU TWORZENIA FIRMY, ZGODNIE Z POTRZEBAMI KRE AKTORÓW ; ZAWIERA DOBRE PRAKTYKI Jeśli nawet kultura każdego kraju uwypukla trochę inną problematykę, interesujące jest przedstawienie dobrych praktyk, jakie wynikają z doświadczeń zebranych w ramach realizacji projektu. Reasumując - dobre praktyki wiążące się ze wsparciem młodych kreatorów w procesie tworzenia przez nich firm (konieczne działania) zawarte są w 4 dokumentach podsumowujących, ukazujących 4 najważniejsze etapy, jakie trzeba przejść przed założeniem firmy (wiążące się z dwoma głównymi celami projektu): Oś pierwsza: Ukształtowanie lub wzmocnienie Kre aktora >Wola (energia) i motywacja Młodego Kre aktora (dokument podsumowujący nr 1) >Zachowania uaktywniające i rozwój kultury przedsiębiorczości (dokument podsumowujący nr2) Oś druga: opracowanie i studium wykonalności projektu założenia firmy >Opracowanie projektu i weryfikacja jego wykonalności (dokument podsumowujący nr 3) >Rozwój projektu, jego prezentacja partnerom i klientom i jego skonkretyzowanie (dokument podsumowujący nr 4) Każde z czterech podsumowań ma następującą strukturę: >Najpierw określony jest ostateczny rezultat i główny cel danego etapu i niezbędne warunki wstępne, jakie musi spełniać młody człowiek. >Następnie ten główny cel jest podzielony na pewne cele specyficzne, co umożliwia proces ich progresywnego osiągania, przeważnie w odniesieniu do istniejących potrzeb. W tej części wymieniane są specyficzne formy wsparcia. >Dalej są wymienione metody i narzędzia, które były zaproponowane przez uczestników warsztatów oraz określeni są aktorzy (uczestnicy procesu) kompetentne instytucje, organizacje i firmy, które mogą towarzyszyć Kre aktorom na ich drodze. Te podsumowania określają nie tylko rezultaty warsztatów dot. metodologii, ale także doświadczenia, jakie zdobyli i przekazali Kre aktorzy. Pierwsze 2 dokumenty podsumowujące formalizują pracę, jaka miała być wykonana lub, jaka była wykonana w kierunku założenia własnej działalności gospodarczej przez- i z- młodymi ludźmi w odniesieniu do ich możliwości i motywacji do kreowania firmy. W tym wieku jest to niezwykła przygoda, co wydaje się być paradoksalne, jeśli weźmiemy pod uwagę wizerunek tych młodych ludzi, którzy nie mają wysokich kwalifikacji i uważa się często, że mają problemy z nauką. Dla kogokolwiek, kto jest pełen iluzji na temat bycia przedsiębiorcą lub jest mu to jeszcze obojętne, ten etap jest ważny, gdyż może wzmocnić jego zasoby, podnieść jego wartość, pomóc mu stać się realistą i zaakceptować istniejące ograniczenia, a także zrozumieć, jakie są potrzebne inwestycje i jak się poddać konstruktywnej samoocenie. W dokumentach podsumowujących nr 3 i 4 zawarte są klasyczne praktyki dla tworzenia firm. Te etapy muszą być uzupełniane, w kontekście doświadczeń z pracy z kilkoma młodymi ludźmi, którzy byli włączeni do naszych pilotażowych działań w tym obszarze. Musi się to odbywać w porozumieniu z Partnerami projektu. Jest to więc duże wyzwanie, do realizacji którego zachęcamy i które powinno być regularnie wspierane. 128

9 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 1 KRE AKTOR : OD ZAZDROŚCI DO MOTYWACJI Ostateczny rezultat: Planowanie bycia przyszłym przedsiębiorcą i umiejscowienie siebie w roli aktora, Kre aktora z potrzebną energią i motywacją. Cel główny: Pozwolić uczestnikom ujawnić ich motywację, odkryć zalety ich osobowości i umiejscowić ich na aktywnej drodze realizacji własnego projektu założenia firmy. Specyficzne warunki: Posiadanie pomysłu i chęci do założenia firmy. Specyfika grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach : Inaczej niż w przypadku starszych kreatorów, młodym ludziom często brakuje: >Doświadczenia zawodowego i realistycznej wizji firmy lub przedsiębiorcy >Poczucia własnej wartości, wiary we własne umiejętności, czy nawet brak własnych planów życiowych Z drugiej jednak strony mają oni zwykle mniej ograniczeń rodzinnych Ten etap jest ważny, gdyż pozwala młodym ludziom stać się aktorami - świadomymi posiadanych zasobów i kompetencji. Etap ów powinien być wcześniej doceniany w ramach rozwoju kultury przedsiębiorczości w sferze edukacji (szkoły i instytucje szkoleniowe). W niektórych krajach, środowiska polityczne i gospodarcze odcisnęły tu swój ślad w sensie przeciwnym: bezrobocie wśród rodziców tych młodych ludzi, kultura braku inicjatywy, bariery administracyjne, dżungla organizacyjna, złożoność form pomocy, porozumień, pozwoleń, itp. Obecnie funkcjonuje w niektórych krajach wiele kursów i szkoleń dla młodych ludzi, ale są one zbyt teoretyczne. Kształcenie ustawiczne, postawy proaktywnościowe, pojęcie ścieżek rozwoju zawodowego itp. są nadal pojęciami nowymi, szczególnie dla młodych ludzi, postrzeganych jako osoby w złej sytuacji. Jest to więc kluczowy etap dla naszej grupy docelowej, gdyż pomaga w rozwoju profesjonalnej postawy i zachowań oraz w zdobyciu większej dojrzałości do podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich przyszłość i czasem wymagają zainwestowania dużych pieniędzy! Pozwala także na potwierdzenie ukierunkowania wyborów życiowych i głównej motywacji dla włączenia się w ryzykowną przygodę, jaką jest kreowanie firmy. Specyficzne cele: Podczas przechodzenia tego etapu, młody kreator powinien być w stanie precyzyjnie: >Określić własną motywację; >Określić swoje usposobienie i cechy charakteru, żeby lepiej poznać samego siebie; >Odkryć wszystkie aspekty własnej osobowości, aby łatwiej osiągnąć cele tego etapu; >Dostrzec te aspekty swojej osobowości, które go ograniczają i które powodują konieczność pracy nad sobą; >Postawić siebie w roli przedsiębiorcy i odkrywać w sobie przedsiębiorczą postawę; >Ocenić własną zdolność do ponoszenia ryzyka >określić ograniczenia wynikające z własnego życia osobistego i ograniczenia, które wiążą się z byciem przedsiębiorcą, porównać je i zdobyć wiedzę potrzebną do wyboru swojego dalszego życia >zdobyć pewność co do swojej postawy >zważyć wszystkie za i przeciw >mieć śmiałość do kontynuowania swojego projektu Proponowane działania: 1. Aby wzmacniać pewność siebie (w tym etapie i w ciągu całego procesu kreowania firmy), młody człowiek powinien: >Śmiało wyrażać swoje intencji >Pracować nad poczuciem własnej wartości >Skupić się na tworzeniu czegoś >Spotkać się z instytucjami i partnerami, pomocnymi w kreowaniu własnej firmy >Wybrać tutora :, np. przedsiębiorcę, który pokieruje nim w trakcie procesu >Śmiało prezentować własny projekt 2. Aby zbadać własną osobowość i wzmocnić swój potencjał, młody człowiek powinien: >Określić profil nowego przedsiębiorcy z psychologicznego i technicznego punktu widzenia >Zanalizować mocne i słabe strony swojej osobowości >Pracować nad swoimi słabym i stronami >Podnieść wartość silnych stron swojej osobowości >Zaakceptować zastrzeżenia i krytyczne opinie wobec siebie, ale robić coś żeby to zmienić i czynić postępy w rozwoju 3. Aby zmienić nastawienie, kształtować się jako przyszły przedsiębiorca, młody człowiek powinien: >Ustalić genezę swojego pomysłu na firmę >Zrozumieć i zaakceptować fakt, że aby pomysł dojrzał będzie trzeba przejść pewne niezbędne etapy >Nie spieszyć się, aby unikać błędów >Postawić się w sytuacji przedsiębiorcy, obserwować innych przedsiębiorców i zdać sobie sprawę z ograniczeń, jakie niesie za sobą praca we własnej firmie >Zweryfikować, czy jest się zdolnym do podejmowania decyzji i ryzyka >Wziąć na siebie odpowiedzialność i zacząć działać! 4. Aby rzeczywiście opracować projekt własnej firmy, młody człowiek powinien: >Sprecyzować swoje oczekiwania i motywacje, własną wizję bycia młodym przedsiębiorcą, swoje cele, szczególnie w zakresie spodziewanych zysków >Zweryfikować swoje możliwości wobec wykonywania przyszłej pracy (zdrowie np. alergie, prawo jazdy, posiadane uprawnienia, pozwolenia itp.) >Zdefiniować wszelkie ograniczenia czasowe (plan pracy) >Ocenić ograniczenia finansowe (czy np. lepiej kupić samochód, czy wynajmować transport, itp.) >Zweryfikować własne możliwości finansowe i/lub wsparcie zewnętrzne >Zweryfikować, czy swoje plany życiowe i wizja własnej firmy są adekwatne do posiadanych mocnych stron (motywacja, know-how, kapitał, kompetencje, itp.) 129

10 >Rozmawiać o powodzeniu swojego projektu z rodziną >Ocenić swój projekt wspólnie z rodziną (np. porozumieć się z małżonkiem) i otrzymać od niej wsparcie Rekomendowane metody: Mówiąc ogólnie zaleca się: >Organizowanie kursów, warsztatów i konferencji na temat tworzenia firm i zarządzania dla uczniów i studentów w celu rozwoju ich wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczej oraz przedstawienia im nowych perspektyw >Propagowanie możliwości regularnego poznawania zawodów i miejsc pracy w działających firmach (np. raz na miesiąc lub raz na 3 miesiące). >Organizowanie warsztatów wzmacniających pewność siebie i aktywną postawę młodzieży >Promowanie kontaktów międzynarodowych i nauki języków obcych >Analizę sytuacji młodzieży rok po zakończeniu nauki W czasie tego etapu, a nawet później biorąc pod uwagę cechy osobowości młodych ludzi, ich zainteresowania zawodowe, życiowe wybory należałoby zapewnić im pomoc i wsparcie ekspertów (głównie w formie indywidualnych konsultacji) w następujących formach: >Przeprowadzanie testów psychologicznych, osobowościowych i zawodowych >Napisanie dobrego CV i opracowanie portfolio kompetencji >Zastosowanie narzędzi oceny kompetencji zawodowych (np. bilans kompetencji) >Ocena zachowań i postaw pro przedsiębiorczych, umiejętności podejmowania ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności >Opracowania budżetu rodzinnego >Uświadomienia, jak ważne jest porozumienie z małżonkiem, rodziną i bycie przez nich utwierdzanym w swoich zamierzeniach W czasie tego etapu, a nawet później biorąc pod uwagę cechy osobowości młodych ludzi, ich zainteresowania zawodowe, życiowe wybory należałoby zapewnić im pomoc i wsparcie ekspertów (głównie w formie indywidualnych konsultacji) w następujących formach: >Przeprowadzanie testów psychologicznych, osobowościowych i zawodowych >Napisanie dobrego CV i opracowanie portfolio kompetencji >Zastosowanie narzędzi oceny kompetencji zawodowych (np. bilans kompetencji) >Ocena zachowań i postaw pro-przedsiębiorczych, umiejętności podejmowania ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności >Opracowania budżetu rodzinnego >Uświadomienia, jak ważne jest porozumienie z małżonkiem, rodziną i bycie przez nich utwierdzanym w swoich zamierzeniach Biorąc pod uwagę pomysł i wyobrażenie swojej przyszłej firmy, jaką mają młodzi ludzie, w celu zweryfikowania, czy pasują one do ich życiowych wyborów, powinni oni: >Spotykać się z innymi przedsiębiorcami >Mieć stały kontakt z zawodem/branżą, pracować w danym zawodzie (nabierać doświadczenia zawodowego) >Organizować dyskusje, fora internetowe, brać udział w chatach, gorących liniach itp. >Mieć dostęp do informacji na temat tworzenia firm: być w kontakcie z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, wchodzić na odpowiednie strony internetowe, mieć dostęp do baz danych i niezbędnych dla przedsiębiorcy dokumentów oraz poradników praktycznych dla osób zakładających firmy >Organizować spotkania i wymieniać informacje z pracodawcami, bankami, organizacjami zajmującymi się wspieraniem tworzenia firm (np. raz na miesiąc, raz na 3 miesiące). Pośredniczenie w kontaktach młodych ludzi z innymi podmiotami i wsparcie od działających społecznie ekspertów i trenerów byłaby na tym pierwszym etapie najlepszym rozwiązaniem szczególnie, aby nabrać przez przyszłych kreatorów pewności siebie, umieć prezentować swój pomysł/projekt, utwierdzić się co do kroków, jakie trzeba przejść wybraną przez siebie drogą. Aktorzy (uczestnicy tego procesu) Niezależnie od tego, kim są wymienieni przez poszczególne kraje aktorzy instytucje, organizacje i firmy uczestniczące w tym procesie (patrz tabela poniżej), cechą specyficzną tej grupy jest komplementarne i zorganizowane wsparcie, jakiego udziela większość podmiotów z tej sieci. Jest wielu aktorów, którzy uzupełniają się w działaniach na rzecz: wzmocnienia motywacji i poczucia własnej wartości młodych ludzi oraz zweryfikowania ich możliwości (mocnych stron) do opracowania własnego projektu założenia firmy. 130

11 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 2 KRE AKTOR I PRZYSZŁY PRZEDSIĘBIORCA: INTEGROWANIE SIĘ Z KULTURĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ostateczny rezultat: Zintegrowanie się z kulturą przedsiębiorczości i nabycie potrzebnej i niezbędnej wiedzy, kompetencji i zachowań, żeby odnieść sukces w przyszłości jako kreator przedsiębiorca w wybranym przez siebie polu aktywności gospodarczej. Główny cel tego etapu: Pozwolić młodym ludziom lepiej poznać wybrane pole aktywności zawód, branżę, aby bardziej precyzyjnie mogli zidentyfikować swoje potrzeby i konsekwentnie rozwijać swoje kompetencje: wiedzę, know-how, zachowania i postawy, które po pierwsze są potrzebne do oceny własnego potencjału, a po drugie - dla rozwoju własnego projektu kreowania firmy. Specyficzne warunki to: Posiadanie projektu i rzeczywista chęć założenia firmy w konkretnym polu aktywności gospodarczej. Specyfika grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach Podobnie jak w poprzednim etapie, celem jest wspieranie ukształtowania młodego człowieka jako kreatora i przyszłego przedsiębiorcy. Należy rozwijać jego kreatywność, pragmatyzm, ukierunkowanie na klienta i zrekompensować jego brak doświadczenia w danej dziedzinie/branży i na stanowisku pracy w firmie. Ten etap powinien być właściwie rozwijany w ciągu całego procesu. Może być także wcześniej rozwijany poprzez rozwój kultury przedsiębiorczej, np. przez szkoły, instytucje szkoleniowe, poprzez warsztaty i kontakty z zakładami pracy. Na przykład dzięki praktykom, spotkaniom szkół z firmami, pracom sezonowym w czasie wakacji młodzi ludzie umieją lepiej identyfikować i rozwijać profesjonalne zachowania i postawy, takie jak: respektowanie harmonogramów pracy, rozumienie pojęcia inwestowanie, ograniczenia i możliwości, jakie mają przedsiębiorcy. Ta wiedza może pozbawić niektórych młodych ludzi złudzeń, że bycie przedsiębiorcą to tylko swoboda i wysokie zarobki, a z drugiej strony może wzmocnić projekt założenia własnej firmy i zdopingować do działania innych. Specyficzne cele: W czasie tego etapu młody kreator praktykant powinien umieć precyzyjnie: Ustalić, jakie są wymagane kompetencje dotyczące jego przyszłego zajęcia, przyszłej działalności, jako szefa własnej firmy: >Uświadomić sobie, jakie jest miejsce przedsiębiorcy w społeczeństwie oraz nauczyć się, jak pełnić funkcję właściciela firmy w konkretnym polu aktywności gospodarczej. >Ocenić własne zdolności/możliwości w zakresie zidentyfikowanych i sprecyzowanych postaw i kompetencji i pracować nad ich rozwojem >Ocenić własne kompetencje zawodowe w wybranym przez siebie polu aktywności Aby rozwijać swoje kompetencje, młodzi ludzie powinni poszukiwać informacji oraz szkolić się: >Rozumieć podstawy: organizacji i zarządzania, funkcjonowania firmy oraz poznać specyfikę otoczenia gospodarczego przyszłej firmy >Poznać niezbędne metody prowadzenia firmy >Rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne >Słuchać, poznawać i rozumieć różnych partnerów biznesowych Proponowane działania: 1. Aby zidentyfikować, jakie kompetencje są potrzebne do przyszłej samodzielnej pracy, młody człowiek powinien: >Wiedzieć, jakie będzie jego miejsce w społeczeństwie jako przedsiębiorcy >Określić swoje zalety i mocne strony, ocenić wszystkie posiadane kompetencje zawodowe >Ocenić swoje mocne i słabe strony w odniesieniu do wybranej działalności/zawodu, zaakceptować swoje potrzeby i braki >Poznać ludzi, którzy są ekspertami w danym zawodzie/branży >Sprawdzić się konkretnie w danym zawodzie dzięki np. praktykom, pracy sezonowej/tymczasowej itp. >Sporządzić swoje CV, aby zaprezentować własną ścieżkę rozwoju (będzie to narzędzie oceny i przeglądu wszystkich etapów na tej drodze) Powinien też być odpowiednio przeszkolony w zależności od zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych, np. znać: >Kompetencje zawodowe potrzebne w danej profesji, na danym stanowisku >Środki komunikacji, techniki publicznej prezentacji projektu >Pojęcie autorytetu i zdolności przywódcze >Sposoby lepszej samoorganizacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących >Metody i techniki biznesowe do budowania i rozwoju portfolio klientów >Zasady negocjacji biznesowych na etapie zakładania firmy >Księgowość i finanse w firmie, utrzymanie płynności finansowej >Sposoby reagowania na zmiany w środowisku pracy >Jak zmieniać planowany profil i status firmy w zależności od potrzeb, na etapie przygotowywania się do podjęcia działalności gospodarczej Aby wzmocnić swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, młody człowiek powinien: >Zdobywać wiedzę używając np. specyficznych stron internetowych i kontaktując się z ekspertami (np. związki zawodowe, organizacje branżowe) 131

12 >Uczyć się i monitorować podaż i popyt w swojej branży jak również śledzić konkurencję, perspektywy rozwoju technologicznego, przepisy itp. >Zidentyfikować głównych aktorów w swojej branży i spotykać się z nimi Rekomendowane metody: >Organizowanie kursów, warsztatów i konferencji na temat kreowania firm i zarządzania nimi - dla uczniów i studentów, w celu wzmocnienia ich wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczej i pokazania nowych perspektyw >Organizacja warsztatów rozwijających kompetencje komunikacyjne, w celu ćwiczeń praktycznych i przygotowania się do profesjonalnych wywiadów (badań ankietowych) Biorąc pod uwagę projekt założenia własnej firmy i konieczność zweryfikowania możliwości jego wdrożenia, zaleca się, aby młodzi ludzie: >Poznali przedsiębiorców i wybrali swojego tutora >Byli w stałym kontakcie ze swoim zawodem/branżą, aby zdobywać doświadczenie oraz być może uczyć się praktycznie zawodu >Byli w kontakcie z instytucjami zajmującymi się wsparciem młodych ludzi, mieli dostęp do stron internetowych, baz danych i niezbędnych dla przedsiębiorcy dokumentów, praktycznych przewodników dla osób zakładających własne firmy, itp. >Zdobywali informacje na temat pola aktywności gospodarczej, w którym chcą działać, rynku, możliwości rozwoju, innowacji i głównych aktorów w branży, aby poznawali statystyki, dokumentację techniczną i biznesową w danej branży, odwiedzali targi i wystawy, spotykali się z ekspertami. >Spotykali się i wymieniali doświadczeniami i informacjami z innymi przedsiębiorcami, doradcami finansowymi i instytucjami zajmującymi się wsparciem przedsiębiorczości Wsparcie od A do Z przez społecznego doradcę i trenera przedsiębiorczości to kluczowa korzyść wynikająca z regularnego śledzenia poczynań młodego człowieka, a szczególnie cenne jest: >Zmuszenie przyszłego przedsiębiorcy do myślenia nie tylko o know-how firmy, ale o jej różnorodnych celach >Zaszczepienie potrzeby zdobywania kompetencji, aby być coraz bardziej konkurencyjnym w dłuższym okresie funkcjonowania firmy >Zrozumienie przez niego, jak należy działać w sposób innowacyjny, aby odróżnić się od innych podmiotów funkcjonujących na rynku Aktorzy: 132

13 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 3 KRE AKTOR : BUDOWA WŁASNEGO PROJEKTU Ostateczny rezultat: Aktywne przygotowanie, opracowanie i sformalizowanie projektu założenia własnej firmy. Główny cel tego etapu: Pozwolenie uczestnikom na wyklarowanie swojego pomysłu na firmę, odkrycie możliwości rozwoju biznesu, analiza silnych stron, ale też ograniczeń, różnych możliwych wariantów własnej działalności i sformalizowanie (opracowanie pisemne) projektu i jego prezentacja. Specyficzne warunki: Posiadanie projektu założenia firmy (nawet jeśli nie jest jeszcze całkiem ukształtowany). Specyfika naszej grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach W czasie tego etapu młody kreator konfrontuje swój pomysł z rzeczywistością rynkową i konkurencją. Od idei aż do jej konkretyzacji, etap ten wymaga głębokiej refleksji, badań, uzupełnień i nawet zmian w projekcie, co czasem może być bolesne dla młodego człowieka. Zorganizować się, zarządzać własnym czasem, zacząć formalizować swój pomysł, zmusić się do poukładania wszystkiego... te zadania są nowymi doświadczeniami i są raczej trudne dla młodego człowieka, który nie skończył studiów, a czasem wypadł nawet z systemu szkolnego (przerwał naukę). Tak więc młodzi ludzie bardziej potrzebują wsparcia i pomocy w nabywaniu nowych, niezbędnych kompetencji wobec konfrontacji z niebezpieczeństwami, jakie są przed nim. Potrzebują też motywacji. Specyficzne cele: Podczas tego etapu młody kreator praktykant powinien umieć precyzyjnie: Określić swój pomysł i poznać możliwe opcje oraz szanse jego realizacji Opracować konkretny projekt: określić strategię i cele, nakreślić kilka możliwych scenariuszy działania Umiejscowić swoją przyszłą firmę na rynku Zidentyfikować istniejące nisze rynkowe Poszukiwać pierwszych klientów Ocenić zakładane scenariusze po ocenie ryzyka Potwierdzić zgodę swojego środowiska/rodziny na własną działalność gospodarczą Proponowane działania: 1. Aby opracować swój projekt, młody człowiek powinien: >Zrobić pierwszy opis swojego pomysłu: od początkowej wizji aż do technicznej i finansowej analizy wykonalności. Spisanie tego pomoże sprecyzować własne myśli >Zaprezentować ten projekt doradcy w zakresie wsparcia tworzenia firm lub swojemu mentorowi, którzy pomogą mu zastanowić się nad odpowiednimi pytaniami oceniającymi mocne i słabe strony projektu oraz ocenić istniejące ryzyko. 2. Aby pogłębić swoją wiedzę na temat wybranego pola aktywności gospodarczej i zbadać rynek, młody człowiek powinien: >Zdobyć odpowiednie informacje, które pozwolą na rozeznanie rynku: dokumentacja, strony internetowe, poznanie aktorów na rynku >Sprawdzić, czy podobny pomysł już funkcjonuje na rynku >Zbadać rynek i dokonać analizy: potencjalnych klientów i ich potrzeb, sposobów dokonywania zakupu, postrzegania produktu, itp. >Dokonać analizy konkurencji i głównych aktorów na rynku Aby obronić swój projekt, Kre aktor powinien go przedstawić w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym, a tym celu: >Aby doskonalić projekt, pokazać jego innowację, zróżnicowanie, uwzględnić ewentualne uwagi krytyczne >Zidentyfikować najważniejszych dla projektu aktorów >Przygotować własne wywiady (badania): pytania, odpowiedzi, obiekcje >Uzasadniać (argumentować) założenia własnego projektu, słuchać i akceptować uwagi krytyczne, identyfikować newralgiczne punkty, aby mieć kontrolę nad całością (ograniczenia, zagrożenia, słabe strony) >Skorygować popełnione błędy i wzbogacić projekt Rekomendowane metody: W czasie procesu należy: >Ułatwiać pisanie, formalizowanie projektu poprzez regularne rozmowy >Pracować w grupie z rodziną i znajomymi (ludźmi, którym ufają młodzi ludzie) >Stymulować zmiany z innymi Kre aktorami >Dbać o samorozwój, szkolić w zakresie lepszego wykorzystywania technologii informatycznej (oprogramowanie, narzędzia komputerowe, wyszukiwarki itp.) Biorąc pod uwagę projekt założenia firmy, chcąc zweryfikować możliwość jego realizacji, młody człowiek powinien: >Pozyskiwać informacje o polu aktywności gospodarczej, na którym chce działać, o rynku i istniejących na nim możliwościach, innowacjach i głównych aktorach na nim funkcjonujących: dane statystyczne, dokumentacja techniczna i biznesowa, wizyty na targach, wystawach, spotkania z ekspertami >W przypadku projektu innowacyjnego, zweryfikować jego zgodność z przepisami prawnymi i sprawdzić możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia, >Wykonać badania rynkowe i jeśli to możliwe dokonać pewnych testów/symulacji poprzez badania w branży: zrobić np. badania ankietowe wśród osób, które będą potencjalnie zainteresowane ofertą >Wykorzystać Internet dla pierwszej analizy konkurencji i zbadać, jaka jest jej oferta i jakie są oferowane ceny 133

14 >Wykonaną pracę poddać ocenie profesjonalistów, regularnie spotykać się ze swoim tutorem, czyli przedsiębiorcą, który udzieli rad, wygłosi opinie i wspomoże >Nawiązywać kontakty i przygotować wywiady -badania (np. wideo-warsztaty, i in.) Tu również kompleksowe wsparcie od A do Z przez społecznego doradcę i trenera przedsiębiorczości to kluczowa korzyść wynikająca z regularnego śledzenia poczynań młodego człowieka. Szczególnie cenne jest: >Pokierowanie Kre aktorem w opracowaniu jego projektu >Uświadomienie, w jaki sposób innowacja może stworzyć szansę wejścia na rynek i odróżnić nowego przedsiębiorcę od innych podmiotów działających na rynku >Ocena dynamiki zakładanego biznesu i poprawa strategii działania >Rozwój relacji i powiązań z kompetentnymi instytucjami działającymi w sieci powiązań biznesowych Aktorzy: 134

15 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 4 KRE AKTOR : FINALIZOWANIE PROJEKTU Ostateczny rezultat: Ocena własnego projektu szczególnie na poziomie ekonomiczno-finansowym i jego sfinalizowanie w celu rozpoczęcia działalności, w oparciu o jak najlepsze założenia. Główny cel tego etapu to: Umożliwienie Kre aktorom analizy wykonalności swoich projektów, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, techniczne, prawne, biznesowe - aby mogli wybrać formę i czas założenia firmy, skutecznie znaleźć środki finansowe i wszcząć procedurę formalnej rejestracji firmy, jednocześnie zaczynając kampanię promocyjną. Specyficzne warunki: Mieć udoskonalony projekt założenia firmy (wynik etapu 3 i poprzednich). Specyfika grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach W czasie tego ostatniego etapu przed założeniem firmy, młody kreator musi poznać swoich przyszłych partnerów w biznesie, szczególnie swojego doradcę bankowego. Musi być postrzegany jako wypłacalny i dlatego też powinien starannie przygotować swój biznesplan. Żeby go dobrze opracować, przyszły biznesmen musi m.in. określić statut swojej firmy i sposób zainwestowania środków, co w młodym wieku nie jest łatwe. Biznesplan może się więc okazać bardzo trudnym zadaniem. Przedsiębiorcy, którzy doradzają młodym ludziom, jak również inni członkowie Sieci Wsparcia, powinni więc zwrócić wielką uwagę na ten element. Będą często proszeni o pomoc i radę, aby ułatwić młodym ludziom to zadanie. Często też będą musieli wzmocnić ich morale. Specyficzne cele: W czasie tego etapu młody kreator praktykant powinien także precyzyjnie: Poszukać i analizować różne niezbędne zasoby potrzebne w swojej działalności Wziąć pod uwagę różne aspekty prawne działalności (w zakresie technicznym, bezpieczeństwa, społecznym, przepisów kodeksu pracy, itp.) Określić i przemyśleć najlepszą lokalizację/siedzibę dla swojej firmy, biorąc pod uwagę niezbędne usługi, jakie muszą być do dyspozycji i ostatecznie dokonać wyboru miejsca dla firmy Określić status prawny firmy Opracować biznes plan Znaleźć potrzebne środki finansowe i/lub różne możliwości ich pozyskania Ocenić wykonalność projektu i podjąć decyzję o rejestracji firmy (lub zmienić strategię, jeśli to konieczne) Zakończyć wszystkie sprawy związane z przygotowaniem założenia firmy: promocja, zakupy, itp. Proponowane działania : 1. Aby skonkretyzować swój projekt i zorganizować firmę, młody człowiek powinien: >Dokonać analizy zasobów niezbędnych do wytwarzania produktów lub świadczenia usług zgodnie z wymogami, biorąc pod uwagę aktualne przepisy prawne; Znać wymogi dotyczące ludzi: warunki zatrudnienia, szkolenia, uprawnienia, usługi, podwykonawstwo Znać wymagania techniczne: pozwolenia, wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie Znać potrzeby finansowe: kapitał początkowy, bieżące przepływy gotówkowe >Opracować kilka scenariuszy dla rozwoju swojej organizacji >Rozwijać swoje relacje z profesjonalistami z tej samej branży, aby zbudować wokół siebie własną sieć powiązań >Wybrać swoich głównych dostawców >Wystąpić o potrzebne zezwolenia >Zweryfikować czas założenia firmy i lokalizację z odniesieniu do zgromadzonych środków finansowych >Przeanalizować możliwe formy prawne prowadzenia działalności i dokonać odpowiedniego wyboru (prawnego, podatkowego) 2. Aby znaleźć niezbędne zasoby dla założenia firmy, młody człowiek powinien: >Przeprowadzić ekonomiczne i finansowe analizy swojej przyszłej działalności, zawierające elementy planowania strategicznego: Określić stałe i zmienne koszty działalności, określić przewidywane działania, przychody, próg rentowności, wymagania odnośnie zaangażowanego kapitału, Ustalić swoje ceny zgodnie z oczekiwaną marżą, ale też w odniesieniu do cen u konkurencji Poszukiwać możliwych źródeł finansowania (pożyczki, dotacje, fundusze gwarancyjne, ) >Napisać biznesplan 3. Aby obronić swój projekt i być postrzeganym jako wiarygodny podmiot wobec swoich partnerów (szczególnie np. księgowego, doradcy bankowego itp.), młody człowiek powinien: >Otaczać się ekspertami, którzy w tym etapie swoimi profesjonalnymi opiniami i radami pomogą w sfinalizowaniu i ostatecznej ocenie strategii w zakresie: marketingu, finansów, spraw technicznych, zasobów ludzkich, itp. >Zidentyfikować najbardziej odpowiednich partnerów biznesowych dla swojego projektu >Przygotować własne wywiady (badania) >Argumentować i przekonywać! 4. Jednocześnie, aby zapewnić firmie promocję i reklamę, młody człowiek powinien: >Wybrać dla firmy nazwę (sprawdzić wcześniej, czy taka firma już nie istnieje na rynku) >Wybrać logo, które będzie adekwatne do branży i rodzaju działalności 135

16 >Przewidzieć pierwsze działania reklamowe i promocyjne (druk wizytówek, ulotek, itp.) 5. Następnie należy podjąć decyzję o formalnym rozpoczęciu działalności, pod warunkiem posiadania niezbędnych informacji, zebrania potrzebnych funduszy, wstępnych uzgodnień i ustaleń z przyszłymi kontrahentami i otoczeniem firmy. Wtedy trzeba już przejść niezbędną procedurę rejestracyjną firmy, wybrać odpowiedni kod (kody) działalności gospodarczej (PKD, EKD) i uzyskać wszystkie niezbędne wpisy, rejestracje, pozwolenia, które są niezbędne do oficjalnej działalności! Rekomendowane metody: W czasie całego procesu należy proponować szkolenia odpowiadające potrzebom młodych ludzi: >Organizować moduły szkoleniowe i warsztaty zadaniowe na temat prawnych aspektów funkcjonowania firmy, zarządzania, opracowania biznesplanu, itp. >Dawać możliwość uzupełnienia potrzebnych kompetencji technicznych w specjalistycznych organizacjach działających w tym obszarze >Przekazać do dyspozycji kreatorów pewne wzory, modele (np. biznesplanu), komputerowe programy symulacyjne, wzory dokumentacji biznesowej >Dzielić się wiedzą i doświadczeniami innych Kre- aktorów Biorąc pod uwagę projekt firmy i chcąc zweryfikować jego wykonalność, młody Kre aktor powinien: >Spotykać się z przedsiębiorcami, regularnie otrzymywać porady od swojego przedsiębiorcy-tutora ( ojca chrzestnego ) >Wykorzystywać dostęp do niezbędnych informacji: strony internetowe, bazy danych, wyniki badań, targi i wystawy, zdobywać doświadczenie techniczne (praktyki, szkolenia, praca) >Zapisać się do organizacji pracodawców, klubu przedsiębiorców itp. >Prowadzić swoje własne badania biznesowe >Organizować spotkania i wymianę wiedzy i doświadczeń z ekspertami i przyszłymi partnerami gospodarczymi: np. prawnicy, doradcy bankowi, księgowi, kontrahenci itp. >Przygotować prezentację swojego biznesplanu dla potencjalnych partnerów, szczególnie dla partnerów finansowych >Zintegrować się i współpracować z siecią wsparcia, budować wokół siebie własną profesjonalną sieć biznesową Wsparcie ze strony odpowiedniego doradcy w zakresie tworzenia firmy, będzie kluczowym elementem śledzenia poczynań młodego kreatora na ostatnim etapie przed założeniem firmy. Większość młodych Kre aktorów potrzebuje stałego wsparcia w zakresie ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i technicznym, jak również w aspektach informacyjnych. Aby to zrobić, potrzebne jest ustanowienie stałej współpracy wszystkich instytucji/organizacji, które zapewniają pomoc młodym ludziom zakładającym własne firmy, polegającą na: >Pomocy Kre aktorom w zorganizowaniu się, w przeszkoleniu się w zakresie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia działalności, w rozwiązywaniu krok po kroku pojawiających się problemów >Wyjaśnieniu młodym ludziom zawiłości związanych z przepływem środków finansowych/rozliczeń w czasie tworzenia i rozwoju firmy >Uświadomieniu im, że międzynarodowy rynek to mit, kiedy się dopiero zaczyna działalność; pomocy w ustaleniu kolejności poszukiwania klientów, ukierunkowaniu najpierw na klientów, którym będzie można coś sprzedać w krótkim czasie, a dopiero potem na innych potencjalnych klientów (którym będzie można coś oferować w dłuższym czasie) >Mierzeniu dynamiki rozwoju firmy; zidentyfikowaniu poczynań, które powodują osłabienie rozwoju (wyrażone np. stratą klientów) i poprawę poziomu działania firmy >Szkoleniu do realizacji profesjonalnych wywiadów (badań), argumentowania swojego projektu, realizacji biznesplanu, zapewnienia wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonych wywiadów Aktorzy: 136

17 WSPARCIE PO ZAŁOŻENIU FIRMY ZGODNIE Z POTRZEBAMI NOWYCH KRE AKTORÓW: DORADZTWO ZE STRONY SIECI I WZMACNIANIE SWOICH KOMPETENCJI Według Partnerów niniejszego projektu Leonardo da Vinci, wsparcie udzielane młodzieży po założeniu firmy jest logiczną kontynuacją całego procesu, nawet jeśli to wsparcie nie jest już tak intensywne lub nawet czasem nie istnieje w takim wymiarze czasowym i nie dotyczy wszystkich sytuacji, z jakimi mają do czynienia Kre aktorzy. Im bardziej Kre aktor przemyślał założenie i rozwój swojej firmy i zaplanował strategię, tym mniej będzie potrzebował wsparcia i pomocy, gdy już zacznie działać. Jak zostało to wcześniej pokazane, proces wsparcia przed założeniem firmy składa się z kilku etapów, które są mniej więcej wspólne dla każdego młodego kreatora, niezależnie od rodzaju działalności, jaką chce prowadzić. Metodologia wsparcia po założeniu firmy jest bardziej spersonalizowana, w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się młody przedsiębiorca i od potrzeb, które zależą w dużej mierze od jego profilu i kompetencji. Ta droga po rozpoczęciu działalności była przedmiotem międzynarodowego spotkania we Włoszech, w którym udział wzięli wszyscy Partnerzy Projektu, jak również Młodzi Kre aktorzy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Wspólnie poddali ocenie metody wsparcia, które wykorzystali, aby uzyskać niezbędną pomoc w założeniu własnej firmy i które to metody pozwoliły im nabrać pewności siebie na tej drodze wobec statystyk, które mówią, że wiele firm upada między 3 a 5 rokiem działania. Wsparcie zaraz po założeniu firmy polega głównie na: >Zapewnieniu Nowego Przedsiębiorcy, że nie jest sam i nie musi się samotnie borykać z nowymi obowiązkami i zadaniami, >Pomocy w podejmowaniu trudnych decyzji, ale tez zachęcania go do coraz większej samodzielności w działaniu >Pomocy w nabywaniu kompetencji poprzez doświadczenie, ale też rozwój świadomości, że bardzo ważne jest kształcenie ustawiczne >Wspomaganiu młodego przedsiębiorcy w budowaniu wokół siebie własnej profesjonalnej sieci powiązań biznesowych, w jej utrzymaniu i rozwoju >Przygotowywaniu go do bycia świadomym obywatelem, który także może przekazywać swoje doświadczenia, być mentorem czy ojcem chrzestnym innych przedsięwzięć; uświadomieniu mu, że on także ma do odegrania swoją ważną rolę w społeczeństwie (np. może się angażować w działania na styku edukacji i biznesu) Tak więc, zamiast identyfikować etapy, jak to miało miejsce poprzednio, Partnerzy wylistowali sporą liczbę problemów, z którymi młodzi ludzie mogą mieć do czynienia po rozpoczęciu działalności i podzielili je na kilka głównych grup: (handlowe, techniczne, dot. zasobów ludzkich, administracyjne, finansowe, organizacyjne). To stanowiło podstawę dla przeprowadzenia w każdym kraju partnerskim warsztatów zgodnie z poniższym scenariuszem: WARSZTAT 5 W STOSUNKU DO TRUDNOŚCI, NA JA- KIE NAPOTYKAJĄ MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY, NA- LEŻY ODPOWIEDZIEĆ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: >Jakie instytucje można zmobilizować, aby aktywnie działały w Sieci Wsparcia? >Jakie SPECYFICZNE wsparcie mogą one zapewnić dla tej SPECYFICZNEJ grupy? >Jakie środki techniczne są w ich dyspozycji? >Jakie rady mogą dać młodym ludziom? Wszyscy Partnerzy Projektu przeprowadzili te warsztaty, zapraszając na nie zarówno członków Sieci Wsparcia, jak również młodych ludzi, którzy ze wsparcia korzystali i chcieli się podzielić własnymi doświadczeniami. Rezultatem tej wspólnej pracy było stworzenie 6 opracowań tematycznych, które zawierają wszystkie formy wsparcia, jakich mogą udzielić przedstawiciele 7 typów zaangażowanych w proces instytucji - w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów. Celem doradztwa ze strony tych instytucji jest wzmocnienie kompetencji młodego przedsiębiorcy: >W zakresie zasobów ludzkich >W zagadnieniach finansowych >W obszarze zarządzania >W odniesieniu do trudności administracyjnych (biurokracji) >W zmierzeniu się z problemami handlowymi, biznesowymi >W odniesieniu do problemów dotyczących aspektów technicznych Wszystkie organizacje/instytucje zaprezentowały to w ten sam sposób: >Najpierw określiły, jaki ma być ostateczny rezultat pomocy, którą zapewniają młodym ludziom, zmagającym się z napotkanymi trudnościami i problemami >Następnie zwięźle sprecyzowały ogólny cel doradztwa >Został zaprezentowany kontekst, w jakim pojawiają się trudności, z którymi muszą się zmierzyć nowi młodzi przedsiębiorcy >Zostały przedstawione wszystkie metody wsparcia, które mogą być udzielane i które zostały wymienione w czasie warsztatów, także dzięki doświadczeniom, jakimi podzielili się młodzi Kre aktorzy >Na koniec Partnerzy i przedstawiciele Sieci Wsparcia rekomendowali niektóre specyficzne metody i narzędzia pomocy dla młodych ludzi, wymieniając podmioty posiadające odpowiednie kompetencje, które mogą taką pomoc zapewnić. 137

18 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 5 NOWY PRZEDSIĘBIORCA: ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ ZASOBY LUDZKIE Ostateczny rezultat: Pozwolenie młodemu nowemu przedsiębiorcy na lepsze zrozumienie własnego otoczenia i zoptymalizowania swoich relacji osobistych i zawodowych, jak również poprawę jakości własnych zachowań. Główny cel: Pomóc młodemu nowemu przedsiębiorcy w nabyciu kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zaczynając od siebie i analizując kontakty z innymi, zarówno z otoczeniem zewnętrznym (krąg zawodowy i osobisty), jak i wewnętrznym (współpracownicy, koledzy, pracownicy). Problem, z którym trzeba się zmierzyć: Po rozpoczęciu działania firmy, mogą się pojawić pewne problemy w kontaktach z partnerami przy realizacji określonych przedsięwzięć. Aby się przyzwyczaić do swojej nowej roli przedsiębiorcy, młody człowiek powinien analizować wszelkie ograniczenia i trudności, jakie napotyka w relacjach z innymi, poddając krytycznej analizie swoje zachowanie wobec innych, jak również zastanawiając się nad przyczynami niepowodzeń. Młody przedsiębiorca powinien cały czas mieć na uwadze to, że jest właśnie przedsiębiorcą, pamiętać, dlaczego założył firmę, pamiętać jakie są jego oczekiwania i cele. Powinien zastanawiać się nad swoją osobowością, motywacją, możliwościami, swoim potencjałem i poddać je samo-ocenie. Musi też oceniać posiadane kompetencje (dot. aspektów technicznych, biznesowych, zarządzania), doświadczenie oraz wiedzę na temat pola aktywności gospodarczej, w którym działa. Powinien też zidentyfikować istniejące ograniczenia (związane z brakiem środków finansowych, zobowiązaniami rodzinnymi, środowiskiem w którym żyje, czasem którym dysponuje, itp.). Bycie przedsiębiorcą oznacza umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, co obejmuje wszystkie relacje, niezbędne dla funkcjonowania firmy: z partnerami, z którymi trzeba budować sieć powiązań w dłuższym czasie, z pracownikami, którymi trzeba kierować i przydzielać odpowiedzialność w zależności od posiadanych kompetencji, jak również kreować ich lojalność. Jest to również zarządzanie samym sobą aby być aktywnym aktorem tego działania. Można tu dodać uwagę od polskich członków Sieci Wsparcia, że przedsiębiorca nie może liczyć na owocny rozwój i sukces firmy bez dobrych relacji z otoczeniem i dobrej komunikacji interpersonalnej. Rady dla nowego przedsiębiorcy odnośnie zarządzania samym sobą: >Pracować nad własnym image i sposobem argumentacji, aby rozwijać się wykorzystując posiadane kompetencje >Korzystać z doświadczeń i rad przedsiębiorców, zdać sobie sprawę, że zajmowana pozycja nie jest kwestią wieku, ale dojrzałości >Zwracać się o poradę do związków zawodowych, instytucji wspierających przedsiębiorców oraz instytucji szkoleniowych, które specjalizują się w promocji i zarządzaniu zasobami ludzkimi >Nie zapominać, że najważniejsze dla nowego przedsiębiorcy jest bycie konkurencyjnym, że trzeba być dobrze przygotowanym do swojej pracy zawodowej, ale że nie koniecznie zna się wszystkie zagadnienia, jakie się wiążą z byciem przedsiębiorcą (biznesman, księgowy, dyrektor personalny, kierownik administracyjny itp.), ważne jest więc, aby znaleźć czas na nauczenie się niezbędnych rzeczy i na szkolenie swoich pracowników >Znaleźć czas na poznanie dostępnych form pomocy, szczególnie możliwych środków na finansowanie działań szkoleniowych >Znaleźć czas na szkolenie i planowanie, traktując je jako ważne czynniki rozwoju >Zidentyfikować nowe potrzeby i braki w firmie, obserwować potrzeby pracowników i klientów w celu 138

19 określenia, w jakim obszarze wymagane jest dalsze szkolenie >Mieć świadomość, że bycie przedsiębiorcą oznacza ciągłe doskonalenie i uczenie się przez całe życie; ważnym jest, aby podnosić poziom konkurencyjności firmy Rekomendowane narzędzia i metody : >Programy szkoleniowe w zakresie komunikacji, zarządzania społecznego, negocjacji, komunikacji społecznej >Informacje i szkolenia praktyczne on-line >Sieci dla wymiany doświadczeń >Tworzenie portfolio kompetencji >Wywiady z rodziną i krewnymi >Testowanie własnej osobowości (postrzeganie siebie przez siebie i innych), testowanie cech przedsiębiorczych, testowanie metod zarządzania, np. szwajcarski portal >Ogólne i specjalistyczne szkolenia - w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, w celu zapewnienia rozwoju firmy >Stworzenie systemu wsparcia, który zawierałby elementy testowania nowych firm, analizy i możliwości doradztwa i szkoleń ze strony studentów uniwersytetu (np. zarządzania, ekonomii), emerytowanych ekspertów - wolontariuszy >Przeznaczenie środków na nagrody dla młodych przedsiębiorców osiągających sukces (nawet w sposób symboliczny, poprzez ufundowanie komputera) Aktorzy: 139

20 Rady dla Kre aktora jak pozyskać partnerów: Bycie otoczonym przez dobrych partnerów - daje dodatkową szansę na odniesienie sukcesu firmy. Pozwala wzbogacić pomysł młodego Kre aktora i pobudzić jego kreatywność. Nie czuje się on sam w czasie realizacji przedsięwzięcia, którego się podjął. Zorganizowanie i zarządzanie siecią wsparcia oznacza zidentyfikowanie kompetentnych aktorów (organizacji, instytucji, firm), możliwość poznania doświadczonych ludzi z branży, rozwoju kompetencji społecznych i zwiększenia możliwości kontaktów i wymiany doświadczeń. >Znajdź odpowiednich partnerów dla Kre aktorów, włącz do sieci także przedsiębiorców i managerów >Utrzymuj dobre relacje z przedsiębiorcą, który może być mentorem, tutorem dla młodego przedsiębiorcy, będzie jak ojciec chrzestny, który udziela rad odnośnie dokonywanych wyborów i który udostępni swoją sieć powiązań zawodowych i partnerskich >Upewnij się, że firma jest postrzegana jako wiarygodna finansowo (przejrzystość i jakość zarządzania), co wzbudzi zaufanie u partnerów >Polegaj na instytucjach wspieranych przez władze publiczne (np. inkubatorach przedsiębiorczości), organizacjach wspierających przedsiębiorczość i organizacjach branżowych, które pomogą w wejściu do sieci profesjonalnych powiązań biznesowych >Regularnie działaj w tej sieci, nie bądź onieśmielony, bądź otwarty na rady i aktywny Rekomendowane narzędzia i metody: >Profesjonalne targi i wystawy >Wsparcie przedsiębiorców i różnych działających sieci (formalnych i nieformalnych), np. Krajowa Sieć Usług w Polsce >Bazy danych i specjalistyczne strony internetowe dla MSP, np. w Szwajcarii Aktorzy: 140

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Program Leonardo da Vinci Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Tekst: Anna Kowalczyk, Ewa Machelska Anna Kowalczyk, główny specjalista w zespole

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY www.fundacja-proeuropa.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo