1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 12/11 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 16 grudnia 2011 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Sali nr 25 gimnazjum Nr 1 przy ul. T. Kościuszki 21 w godzinach Obecni byli Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski, Członek Komisji Igpor Łukszuk. W posiedzeniu uczestniczyli takŝe: Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Zastępca Burmistrza Miasta - Walentyna Szymczuk, Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski, Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus oraz Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska, która na wstępie powitała wszystkich zebranych i zapoznała z proponowanym porządkiem obrad. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu. Dotyczy punktu numer 1 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŝecie miasta na 2011 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy ul. Orzeszkowa jest juŝ rozliczona. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe część ul. Orzeszkowej do ul. Studziwodzkiej została zakończona, prace na niej odbywały się wyłącznie ze środków własnych i była tam wykonywana tylko nawierzchnia. Odcinek od ul. Studziwodzkiej do ul. DubiaŜyńskiej robiony jest w ramach zadania Rozbudowa Infrastruktury Ochrony Środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim i to zostanie zakończone dopiero we wrześniu następnego roku. Obecnie naprzeciwko stadionu wykonywany jest kanał sanitarny, a od ul. DubiaŜyńskiej Przedsiębiorstwo Komunalne przebudowuje wodociąg. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 odbywała się w ramach jednego projektu.

2 2 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe termomodernizacje były realizowane w ramach jednego projektu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jakie środki zostały na to przeznaczone. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska powiedziała, Ŝe zł. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jak kwota ta została podzielona na poszczególne szkoły. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe na roboty budowlane na Szkołę Podstawową Nr 5 przeznaczono ok zł, a na Szkołę Podstawową Nr 2 ok zł. Dodatkowo był jeszcze nadzór inwestorski. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jaka kwota była ze środków unijnych. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wyjaśniła, Ŝe całość zadania wyniosła zł, z tego środki unijne stanowiły zł. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jaka kwota ze środków unijnych była przeznaczona na Szkołę Podstawową Nr 5. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe dofinansowanie to wyniosło zł, a na Szkołę Podstawową Nr zł. Całość robót na dwójce to zł, a na piątce w samych robotach budowlanych. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ nie jest to aŝ tak wielka kwota gdyby trzeba było ją zwracać. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe nadzór finansowany był z budŝetu miasta i nie był objęty dofinansowaniem. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk potwierdziła słowa przedmówcy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy mowa o inwestorze zastępczym. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wyjaśniła, Ŝe chodzi o nadzór, był inspektor robót elektrycznych, inspektor robót sanitarnych i inspektor robót budowlanych. Powiedziała, Ŝe część inspektorów jest z zewnątrz. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski powiedział, Ŝe przyjmując budŝet moŝna przewidzieć niektóre sprawy i wprowadzić je od razu, a nie później wprowadzać autopoprawki. UwaŜa, Ŝe szkoły planują np. jubileuszówki itp. i moŝna byłoby od razu wprowadzać je do budŝetu, aby później po kila razy nie nowelizować budŝetu miasta.

3 3 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe takie rzeczy są przewidywane i wprowadzane. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ w zmianach budŝetowych są np. środki na składki na ubezpieczenie społeczne. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska wyjaśniła, iŝ chodzi w tym o wypłatę dodatków nauczycielom i w związku z tym równocześnie muszą pójść składki na ubezpieczenie społeczne. Poinformowała, Ŝe wypłata tych dodatków następuje w kwocie do 70%, całe rozliczenie zostanie dokonane po zakończeniu roku budŝetowego, a wypłata następnej części nastąpi po nowym roku. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za 2, prz. - 0, wstrz. -1) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe uchwała ta będzie obowiązywała tylko do nowego roku. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk potwierdziła słowa przedmówcy. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za - 2, prz. 0, wstrz. - 1) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŝetu miasta niewygasających z upływem roku budŝetowego Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, co to za wykonawca. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe jest to Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ZUP z Białegostoku. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy firma ta ma duŝe zaległości w remoncie. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ przedsiębiorstwo późno przystąpiło do realizacji tego zadania dopiero w lipcu, mieli do zakończenia roboty na innych budowach i w związku z tym zamiast przerobić zł, przerobią ok zł. Z uwagi na to pieniądze zostaną przeniesione na następny rok.

4 4 Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska powiedziała, Ŝe być moŝe jest to niewypał przy wyborze firmy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe wszystko zaleŝy od tego jak była podpisana umowa z Urzędem Miasta. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe w umowie są przewidziane kary. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy w umowie są zapisy pozwalające na zerwanie przetargu np. juŝ w tym roku i tym samym na wyłonienie drugiego wykonawcy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe nie ma takiej moŝliwości. Zaznaczyła, Ŝe przerabiała to juŝ jak była układana kostka w parku obok Trójki. Poinformowała, Ŝe wtedy to firma Ekoinsbud w trakcie wykonywania robót ogłosiła upadłość i zaczął się nieporządek. Stwierdziła, iŝ urząd występował do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aby pozwolił rozwiązać umowę i z wolnej ręki wybrać następną firmę, lecz prezes nie wyraził zgody. Prezes twierdził, Ŝe Ustawa o zamówieniach publicznych nie przewiduje rozwiązania umowy w trakcie trwania inwestycji. Obecnie gdyby firma remontująca budynek urzędu ogłosiła upadłość, to moŝna byłoby dopiero wtedy rozwiązać umowę, w innych przypadkach nie ma takiej moŝliwości. Dodała, Ŝe kary o których wcześniej wspomniała naliczane są za nieterminowe przekazanie obiektu do uŝytku. Zaznaczyła, Ŝe w interesie urzędu leŝy to, aby remont został ukończony. Rozwiązanie umowy byłoby moŝliwe tylko gdyby firma ogłosiła upadłość. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska uwaŝa, Ŝe firma ta moŝe przeciągać remont w nieskończoność, a dla Urzędu Miasta będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami np. za wynajem pomieszczeń. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, iŝ z wyjaśnień tych rozumie, Ŝe jeŝeli są przewidywania, Ŝe firma nie ukończy remontu w terminie oraz, Ŝe zawali inwestycję to nie ma moŝliwości zerwania umowy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe wtedy w grę wchodzą tylko kary umowne. Wyjaśniła, Ŝe jeŝeli jest przesunięcie terminu o miesiąc, czy dwa to Ŝaden aneks nie jest zawierany, a naliczane są kary. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy moŝe być zapis w umowie, aby w przypadku niewywiązania się z terminu umowa była zrywana. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ jest taka moŝliwość, tylko naleŝy zastanowić się, jaki byłoby sens zrywania umowy jak firma jest na finiszu. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska zapytała, czy zawsze kary płacone są na finiszu, czy zdarza się, iŝ są wypłacane takŝe w trakcie prac.

5 5 Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe jak firma miała przerobić zł, a przerobiła tylko zł to powinny być moŝliwości do zerwania umowy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe jest taka moŝliwość. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ podobna sytuacja była z chińczykami jak zrywano umowę na budowę autostrady. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, Ŝe tam była inna sytuacja, poniewaŝ chińczycy powiedzieli, Ŝe nie będą pracować za takie pieniądze i chcieli podwyŝszenia kwoty w trakcie budowy autostrady. Zaznaczyła, Ŝe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na podwyŝszenie tej kwoty, a wybrała w przetargu firmę, która będzie znacznie droŝsza. Powiedziała, Ŝe problemy powstały równieŝ przy budowie stadionu w Białymstoku. UwaŜa, Ŝe jeŝeli firma remontująca budynek urzędu w dalszym ciągu będzie pracować tak opieszale, to trzeba będzie pomyśleć o zerwaniu umowy. Znaczyła jednak, Ŝe jeŝeli firma przedłuŝy termin o miesiąc, to nie naleŝy zrywać umowy tylko trzeba naliczać kary. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe jak firma będzie pracować w takim tempie jak teraz, to będzie remontować budynek kilka lat. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaznaczyła, iŝ w umowie jest termin do końca września 2012 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ naleŝy ich pilnować. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe dziś o godz. 10 odbędzie się narada, takie narady odbywają się prawie co 2 tyg. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, dlaczego została wybrana właśnie ta firma. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe w przetargu wystartowało 9 firm, a oni mieli najniŝszą cenę. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska zapytała, czy zawsze wybiera się firmy które proponują najniŝszą cenę. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wyjaśniała, iŝ kiedyś prawo zamówień publicznych przewidywało, Ŝe moŝna było stosować kryteria nie tylko do przedmiotu zamówienia, ale równieŝ i do wykonawców. W związku z powyŝszym moŝna było zbadać np. sytuację ekonomiczną firmy, doświadczenie itp. itd. Kryteria jakie są obecnie stosowane nie mogą odnosić się do danej firmy tylko muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia, a więc termin wykonania, cena, gwarancja itp.

6 6 Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe przetargi są źle ogłaszane, poniewaŝ na papierze firmy mogą wiele pisać, jako przykład przytoczył sprawę z czasów, kiedy burmistrzem miasta był Pan Leszczyński. Mówił o budowie kotłów fluidalnych i o tym jak firma, która miała się tym zająć twierdziła, Ŝe budowała juŝ takie kotły, a po ich sprawdzeniu okazało się Ŝe nie mieli jeszcze z tym do czynienia. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ Ustawa prawo zamówień publicznych nie obowiązywała w latach Ustawa ta weszła fakultatywnie do samorządów od 1 stycznia 1995 r., a obligatoryjnie od 1 stycznia 1996 r. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska powiedziała, Ŝe moŝe przed wybraniem danej firmy naleŝy sprawdzać ile osób zatrudnia itp. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, iŝ teraz kaŝda firma bierze podwykonawców. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe nie wszystko to co tanie jest dobre. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za - 2, prz. 0, wstrz. 1) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych z budŝetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska wobec braku uwag i pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za - 3, prz. 0, wstrz. 0) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielsk Podlaski na rok Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe ma propozycję i będzie stawiał wniosek, aby wprowadzić do budŝetu drogę znajdującą się na osiedlu Białowieska. Droga ta nie ma nazwy, a ma jedynie numer geodezyjny. Powiedział, Ŝe zadanie to chciałby wprowadzić do pkt. 5 ze str. 14, który obecnie brzmi: Przebudowa ulicy Malinowej, zaułka ul. Kleeberga ( nr geod. 3806) wykonanie dokumentacji projektowej zł.. Zaznaczył, Ŝe chciałby, aby droga ta została wyremontowana, poniewaŝ obecnie jest tam błoto. Kolejna sprawa jaką naleŝałoby wykonać to parking przy ostatnim bloku. Mieszkańcy juŝ bardzo długo dopominają się o tą drogę i parking. UwaŜa, iŝ są robione uliczki do domów jednorodzinnych np. dla 10 rodzin, a droga o której mówi dotyczy znacznie większej ilości mieszkańców naszego miasta. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska zapytała, czy radny uwaŝa, Ŝe mieszkańcy tych bloków będą jeździli tą drogą.

7 7 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, Ŝe mieszkańcy bloków mają dojazd od ulicy przy której jest Sklep Arhelan. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe mieszkańcy tych bloków od dłuŝszego czasu monitują o to, aby wykonać tam parking i drogę. Droga, o której mówi Pani Burmistrz jest zastawiona samochodami, poniewaŝ brakuje tam miejsc parkingowych i samochody stawiane wzdłuŝ tej drogi. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaprezentowała na mapie, o której drodze mówi radny Łukaszuk. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, Ŝe na tym osiedlu jest tylko jedna utwardzona droga. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe jak uda się pozyskać pieniądze, to utwardzona zostanie równieŝ droga, która znajduje się z drugiej strony osiedla. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, iŝ mieszkańcy tego osiedla Ŝalili się, Ŝe budowa tej drogi i parkingu odkładana jest z roku na rok. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, Ŝe Burmistrz Miasta prowadzi politykę równomiernego zagospodarowywania ulic. Stwierdziła, Ŝe na kaŝdym osiedlu coś się dzieje. Członek Komisji Igor Łukaszuk wtrącił, Ŝe na osiedlu Białowieska od kilku lat nic się nie robi. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe w poprzedniej kadencji została wykonana droga przy sklepie Arhelan, a teraz podjęto się tematu uzbrojenia. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ na osiedlu Studziwodzka teŝ jest sporo małych uliczek, które naleŝałoby wykonać. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe na tym osiedlu zostały wykonane następujące ulice: Studziwodzka, Koszarowa, E. Orzeszkowej, Myśliwska itp. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski powiedział, Ŝe są tam jeszcze takie ulice jak ul. Krótka, Mała, Niecała. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, Ŝe wszystkiego na raz nie da się zrobić. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, iŝ naleŝy rozwaŝyć ilu mieszkańcom i gościom będzie słuŝyła droga, o której wspomniał. Dodał, Ŝe w ostatnim bloku mieści się Agencja Nieruchomości Rolnych, z której korzystają mieszkańcy całego powiatu. Stwierdził, iŝ parking jaki tam się znajduje jest w fatalnym stanie i na miejscu spółdzielni postawiłby tabliczkę informującą, Ŝe jest

8 8 to teren miasta. UwaŜa, Ŝe wysiadając z samochodu wsiada się w błoto i przez błoto trzeba iść do biura. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ zgadza się z tym i absolutnie tego nie neguje, ale są tam dwie spółdzielnie, jest teŝ agencja wiec mogliby partycypować w kosztach. Powiedziała, Ŝe na podobnych zasadach była budowana droga do Przedszkola Nr 9, spółdzielnia miała tam swój wkład. UwaŜa, Ŝe wszyscy chcieliby mieć ładne drogi, ale nie chcieliby wkładać w to swoich pieniędzy. Członek Komisji Igor Łukaszuk zaproponował, aby przygotowanie dokumentacji na drogę, o której mówił wprowadzić do budŝetu, będzie wtedy wiadome, o jakich kwotach rozmawiamy i wtedy będzie moŝna zacząć działania. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe jak wykonywana jest dokumentacja, to w przeciągu 3 lat trzeba ją zrealizować. Poinformowała, Ŝe obecnie są wykonane dokumentacje na 43 ulice, dokumentacje te są porobione blokami, dzięki temu moŝna wykonać jedną ulice z danego bloku i pozwolenie to nie przepada. UwaŜa, Ŝe nie powinno wydawać się pieniędzy na dokumentację, jeŝeli zadanie to nie będzie realizowane. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy w przeciągu tych 3 lat naleŝy rozpocząć zadanie, czy takŝe zakończyć. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe wystarczy rozpocząć. Członek Komisji Igor Łukaszuk w związku z powyŝszym uwaŝa, Ŝe w pierwszej kolejności moŝna byłoby wykonać parking, a następnie ulice, lub odwrotnie. Powiedział, Ŝe ten odcinek drogi nie jest długi, parking teŝ nie jest duŝy. UwaŜa, Ŝe jeŝeli zadanie te nie zostanie teraz wprowadzone do budŝetu, to znowu będzie spychane, a po wprowadzeniu do budŝetu i ustaleniu kosztu będzie podstawa do rozmowy nt. współfinansowania. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ być moŝe najpierw naleŝałoby wystąpić do spółdzielni i do agencji z zapytaniem, czy będą partycypować. UwaŜa, Ŝe parking ten byłby budowany dla spółdzielni, poniewaŝ mieszkańcy domków jednorodzinnych parkują na swoich posesjach. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe jest to odwlekanie tematu. Zaznaczył, Ŝe tam jest ciemno, nic nie jest oświetlone, a zaraz za blokiem jest pole, to wszystko wygląda nieprzyzwoicie. Powiedział, Ŝe droga o której mówi jest drogą miejską, więc nie moŝna wszystkiego zrzucać na spółdzielnię zwłaszcza, Ŝe jest to niewielki odcinek, a dotyczy duŝej liczby mieszkańców. Stwierdzi, iŝ nie rozumie tego oporu ze strony Urzędu Miasta. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, Ŝe widzi fizyczną moŝliwość poprowadzenia tylu budów, ale trzeba liczyć się z tym, Ŝe coś kosztem czegoś. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe jak będzie opracowana dokumentacja, to będzie wiadome o jakich kosztach się rozmawia.

9 9 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaznaczyła, iŝ wprowadzając coś do budŝetu miasta naleŝy podać czym miałoby być finansowane. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, ile taka dokumentacja mogłaby kosztować, czy wystarczyłaby kwota zł. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe kwoty wychodzą dopiero po przetargach, ale na pewno naleŝałoby zakładać min zł. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe w pozycji Przebudowa ulicy Malinowej, zaułka ul. Kleeberga zabezpiecza się zł. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe w ulicy tej w Społecznym Komitecie Budowy został wykonany kanał deszczowy i sanitarny. Miasto miałoby w tym przypadku opracować dokumentację na samą nawierzchnię, a jeŝeli chodzi o drogę w osiedlu Białowieska naleŝałoby równieŝ opracować dokumentację na kanał sanitarny itp. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe jeŝeli miałby wskazać z czego droga w osiedlu Białowieska miałaby być finansowana, to w budŝecie jest wiele pozycji z których moŝna byłoby zdjąć środki np. na str. 19 rozdz Pozostała działalność, zakup kwiatów, upominków, słodyczy itp. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska stwierdziła, Ŝe na zakup kwiatów jest tylko zł. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, Ŝe nie wie, czy to tylko, czy aŝ. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska powiedziała, Ŝe kwota ta na pewno nie wystarczy na tę dokumentację. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe kolejną pozycją z której moŝna byłoby zdjąć środki jest zamieszczanie Ŝyczeń w prasie i organizacja spotkania noworocznego. Powiedział, Ŝe wszyscy przeŝyją przy mniej zastawionym stole, a te pieniądze moŝna będzie przeznaczyć na inny cel. UwaŜa, iŝ moŝe okazać się, Ŝe dokumentacja zmieści się w kwocie zł zaplanowanych na ul. Malinową i zaułek ul. Kleberga. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska zaznaczyła, Ŝe rozdział, który radny cytował uległ zmianie i stosunkowo nie jest to duŝy plan. Dodała, Ŝe w bieŝącym i poprzednim roku był rozdział Pobór podatków i opłat, wszystkie koszty postępowania procesowego, zakup druków, kopert itp. były pokrywane właśnie z niego, a obecnie rozdział ten zostanie zlikwidowany. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, jaka kwota była zabezpieczana w rozdziale Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska poinformowała, Ŝe była tam kwota zł.

10 10 Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe jest przekonany o tym, iŝ Pan Burmistrz jest na tyle zaradny, Ŝe uda mu się wygospodarować kwotę na przygotowanie dokumentacji o której wspominał. Powiedział, Ŝe będzie to zaczątkiem zrobienia porządnej rzeczy dla duŝej ilości mieszkańców. UwaŜa, iŝ do pkt. 5 ze stron 14 wystarczyłoby dodać zł, otrzymane zł w zupełności byłoby wystarczające na sporządzenie trzech dokumentacji. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zaproponował, aby radny Łukaszuk zgłaszał wniosek. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe wniosek dotyczyłby drogi i parkingu. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus wtrącił, Ŝe parking juŝ nie będzie na gruncie miejskim, obecnie parking znajduje się na gruntach przynaleŝnych do budynku po PGR. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zwróciła się z prośbą do Kierownika Ref. Gp. Kazimierza Prusa, aby dokładnie ustalił kto jest właścicielami gruntów. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy radny Łukaszuk będzie wnioskował o zwiększenie środków w przytaczanym wyŝej rozdziale, czy kwota pozostanie bez zmian. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe kwota ta moŝe zostać, a jeŝeli przetarg rozstrzygnie się na wyŝszą kwotę, to wtedy będzie się myślało. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe jeŝeli wyjdzie wyŝsza kwota, to trzeba będzie uniewaŝnić przetarg. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy z działu Pozostała działalność, pkt.1 zakup materiałów ( kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości) wystarczyłoby zdjąć kwotę zł, z pkt. 2 zakup usług pozostałych równieŝ zł. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zapytała, dla kogo droga ta miałaby słuŝyć. Zaznaczyła, Ŝe są przy niej 4 domy. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe dla mieszkańców bloku. Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus poprosił, aby rady wskazał na mapie w którym miejscu miałby powstać parking. Członek Komisji Igor Łukaszuk wskazał, o który tern chodzi. Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus poinformował, Ŝe teren ten jest zabezpieczony pod budownictwo wysokie, dla tych bloków nie powinno się budować parkingów na miejskim terenie.

11 11 Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska uwaŝa, Ŝe mieszkańcy tych bloków mają dojazd drogą znajdującą się przy sklepie Arhelan, więc naleŝy zastanowić się czy będą jeździć drogą, o której mówi radny. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe jeŝeli zasadnym byłoby utworzenie parkingu, to moŝna się tym zając np. za 3 lata, a budowę drogi moŝna byłoby odłoŝyć na później. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus zaznaczył, Ŝe wszystkie mieszkania w tym bloku zostały juŝ sprzedane, jest tam wspólnota mieszkaniowa, a więc jest to prywatne. W związku z powyŝszym cała obsługa powinna zamknąć się w gruncie wspólnoty. JeŜeli wspólnota chce realizować coś na miejskim gruncie to powinna wystąpić do Burmistrza i odkupić cześć tego gruntu. Zaznaczył, Ŝe potrzeb prywatnych nie moŝna zabezpieczać na gruncie miejskim. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe miasto dla Ŝadnej spółdzielni nie budowało parkingów. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus stwierdził, Ŝe wiosek radnego nie jest w interesie publicznym, tylko w interesie prywatnym kosztem interesu miejskiego. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy obecnie jest tam parking. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe jest dziki parking. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus powiedział, Ŝe gdyby wspólnota nie miała dostępu do drogi publicznej to miasto musiałoby go zapewnić. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe rada przyjmując wniosek radnego nie złamałaby prawa. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus podkreślił, Ŝe Rada Miasta nie ma prawa do dysponowania majątkiem gminnym. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy jeŝeli będzie przygotowana dokumentacja, to będzie to juŝ niewłaściwe działanie. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus powiedział, Ŝe status drogi jest inny z tego względu, Ŝe kilka podmiotów ma dostęp, czyli spółdzielnia i właściciele domków jednorodzinnych. Droga ta nie jest zaliczona do dróg publicznych, ma charakter wewnętrzny. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wskazała na mapie, która część jest miejska, a która wspólnoty. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe wspólnota mogłaby ułoŝyć chodnik za swoje środki i w ten sposób partycypować. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus stwierdził, iŝ naleŝy zwrócić uwagę na to, Ŝe nieruchomość ma dostęp równieŝ do innej drogi. UwaŜa, Ŝe do agencji dojeŝdŝa się

12 12 równieŝ z innej strony. Dodał, Ŝe spółdzielnia mieszkaniowa wykonała parkingi, a miasto wykonało drogę, tylko agencja nieruchomości nie zadbała o swój parking. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe jak wniosek przejdzie to będzie moŝna poddać go analizie i wtedy uznać czy jest wykonalny, czy nie. Powiedział, Ŝe w blokach znajdujących się przy tej drodze mieszkają mieszkańcy naszego miasta, podobnie jak w domach jednorodzinnych przy innych ulicach. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaznaczyła, Ŝe w mieście są np. przychodnie, które domagały się budowy parkingów, lecz miasto domawiało. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe nie powinno się porównywać własnej działalności gospodarczej z mieszkańcami miasta. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus powiedział, Ŝe w naszym mieście funkcjonują 4 spółdzielnie mieszkaniowe, plus wspólnota po PGR owska, są równieŝ mieszkańcy miejskich zasobów komunalnych. Zaznaczył, Ŝe do Ŝadnej spółdzielni miasto nie dokłada. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe jak miasto budowało ul. Ogrodową, to spółdzielnia z ul. 11 Listopada chciała, aby pobudowało równieŝ parking, który znajduje się pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Ogrodową. Powiedziała, Ŝe miasto do tego nie przystąpiło, poniewaŝ spółdzielnia ma swoje zasoby i swoje tereny. Dodała, iŝ parking ten został juŝ wykonany za środki spółdzielni. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe mieszkańcy i wspólnota bloków o których mówił jest otwarta na współpracę. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus wtrącił, Ŝe jest tam wspólnota, którą zarządza Spółdzielnia Świt i to oni są za to odpowiedzialni. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, iŝ oni nie mogą czynić inwestycji w drodze miejskiej. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe to nie jest droga miejska, jest to działka. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝeby temat parkingu odłoŝyć i porozmawiać o drodze. Zgłosił wniosek, aby w uzasadnieniu do projektu budŝetu miasta na 2012 r. w dziale 600, rozdziale Drogi publiczne gminne, w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 5 wprowadzić wydatek opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej nr 3468/12. W związku z powyŝszym punkt 5 otrzymałby brzmienie: Przebudowa ulicy Malinowej, zaułka ul. Kleeberga ( nr geod. 3806) oraz drogi wewnętrznej o nr geod. 3468/12 wykonanie dokumentacji projektowej zł. Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus uwaŝa, Ŝe agencja na terenie miasta sprzedaje nieruchomości, co najmniej za zł, więc za te pieniądze mogłaby zrobić parking.

13 13 Członek Komisji Igor Łukaszuk zgodziła się ze słowami przedmówcy i uwaŝa, Ŝe Burmistrz powinien wykonać w tym kierunku stosowne kroki. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe agencja powinna opracować dokumentację. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe byłoby to dobre rozwiązanie. UwaŜa jednak, Ŝe miasto, spółdzielnia i agencja będą spychać na siebie wzajemnie wykonanie tego zadania. Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Łukaszuka. Komisja przyjęła ( za 1, prz. - 0, wstrz. - 2) wniosek. Zastępca Kierownika Ref. Fn Ludmiła Korzeniewska poinformowała, Ŝe do przedłoŝonego projektu uchwały są drobne poprawki: 1. Na str. 74 załącznika nr 2 Wydatki budŝetu 2012 naleŝy uzupełnić tabelę wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ( w kol. 6 i 15) w dz. 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( zapis wg treści na str. 24 załącznika nr 2) zapis dotyczy dotacji dla Powiatu bielskiego na przebudowę dalszego odcinka drogi powiatowej, tj. ul. Chmielnej. 2. W załączniku nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 naleŝy poprawić numeracje zadań od nr 1 do nr 13, a zadanie nr 7 ( wg nowej numeracji) na str. 74 powinno brzmieć: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta. Ponadto zadnienie to powinno być rozpisane ( zamiast 6050 kwota zł) następująco w: 6075 kwota zł, w 6059 kwota zł dz. 700, rozdział ( dotyczy zapisu na str. 27 w załączniku nr 2 Wydatki budŝetu 2012 oraz w poz. Nr 7 na str. 76 w załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2012). Dotyczące tego zdania planowana do pozyskania dotacja w kwocie zł, wykazana w załączniki Nr 1 Dochody budŝetu 2012 na stronie 5 w dz. 700 rozdział w paragrafie 6200 powinna zostać zastąpiona paragrafem 6207 ( dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich). 3. W załączniku nr 5 Plan dochodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych w poz. 9, w kolumnie 4 zapis: rozdz naleŝy zastąpić: rozdział

14 14 4. W uzasadnieniu do projektu na str. 15 w punkcie nr 2 naleŝy wykreślić słowa: wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie (0 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące). Podjęcie uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe z materiału wynika, iŝ dochody w 2012 r. wyniosą 103% normy. Zapytał skąd wiadome jest, jakie będą dochody. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska wyjaśniła, Ŝe dochody zawsze są prognozowane. Powiedziała, Ŝe na przykładzie roku bieŝącego, to w tym roku zmniejsza się podatek od nieruchomości od osób prawnych, a zwiększa od osób fizycznych, więc to się prawie równowaŝy. Stwierdziła jednak, Ŝe plan był załoŝony w stosunku do wykonania za rok 2010, a Ŝe rok 2011 wyszedł zupełnie inaczej to nie moŝna było tego przewidzieć, poniewaŝ są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe przy takich załoŝeniach występuje duŝe ryzyko błędu. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska potwierdziła, Ŝe nie wszystko da się przewidzieć. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, iŝ załoŝenia są bardzo optymistyczne. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska uwaŝa, Ŝe załoŝenia są porównywalne do roku poprzedniego. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie (0 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące). Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, gdzie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje taki klub. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska poinformowała, Ŝe naprzeciw sklepu Kaufland. Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski wyjaśnił, Ŝe osoby te zarejestrowały działalność gospodarczą którą nazwały Klub Malucha, a w między czasie ukazała

15 15 się ustawa, która pozwala na zakładanie Ŝłóbków i klubów dziecięcych. Bielski klub jest prowadzany na takich zasadach jak inne działalności gospodarcze, nie jest ani Ŝłobkiem, ani klubem dziecięcym. W związku z powyŝszym właściciele złoŝyli podanie o zarejestrowanie zgodnie z ustawą oraz podanie o dofinansowanie ich działalności. Na dzień dzisiejszy klub ten ma pewne braki formalne, poniewaŝ nie uzyskał w pełni pozytywnej opinii Sanepidu, został wyznaczony termin na uzupełnienie braków. W przypadku kiedy to klub spełni ustawowe wymogi zostanie zarejestrowany w rejestrze Burmistrza i z tą chwilą będzie mógł pozyskiwać dotację. W przypadku kiedy klub ten nie spełni wymogów ustawowych pieniądze przeznaczane na dotację pozostaną w budŝecie. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał na czym polega klub dziecięcy, czy są pewne obwarowania, czy jest ustalona ilość godzin itp. Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski wyjaśnił, Ŝe wymogi wynikają z ustawy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, dlaczego dotacja wynosi akurat 150 zł. Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski powiedział, Ŝe w Polsce są róŝne kwoty, jest 150 zł i 200 zł, jest równieŝ i 500 zł, ustalają to samorządy. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska uwaŝa, Ŝe przed przyznaniem dotacji warto byłoby odwiedzić klub i zobaczyć jak funkcjonuje. Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski poinformował, Ŝe placówka ta była wizytowana i jeŝeli się zarejestruje, to zostanie przyjęta uchwała o sprawowaniu kontroli. Komisja pozytywnie ( za 1, prz. - 0, wstrz. 2) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w Bielsku Podlaskim. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, ile razy w ciągu roku zbierała się komisja. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk po kontakcie telefonicznym z sekretarzem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, Ŝe łącznie odbyły się 44 komisje, w tym 12 w pełnym, 7 osobowym składzie; 18 dla uzaleŝnionych w składzie 4 osobowym; odbyło się równieŝ 14 kontroli w składzie 3 osobowym. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ kiedyś jak był członkiem takiej komisji to spotkania odbywały się raz w miesiącu, bądź raz na kwartał. UwaŜa, Ŝe obecnie odbywa się tyle spotkań komisji, poniewaŝ jest ustalona dieta za kaŝde posiedzenie.

16 16 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe komisja zbierała się 12 razy w pełnym składzie, więc prawdopodobnie liczba spotkań była uzaleŝniona od ilości podań osób, które chciały sprzedawać alkohol. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, iŝ komisja nie musiała zbierać się kilka razy w miesiącu. Zapytał, po co zbierała się aŝ 44 razy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wyjaśniła, Ŝe np. odbyło się 18 komisji dla uzaleŝnionych. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe dla jednego delikwenta komisja nie powinna się zbierać. Stwierdził, Ŝe gdyby dieta dla członków komisji była wypłacana ryczałtem, to prawdopodobnie nie byłoby 44 posiedzeń, a np. 8. Powiedział, Ŝe moŝliwe, iŝ posiedzenia trwają po 30 min, a kaŝdy członek otrzymuje za to 250 zł diety. Członek Komisji Igor Łukaszuk wtrącił, Ŝe członkom tej komisji nie są wypłacane diety, osoby te pracują na podstawie umowy zlecania. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, iŝ naleŝy zmienić zasady wynagradzania. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, kto wchodzi w skład komisji. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe w skład komisji wchodzą: przewodniczący Tomasz Wyszkowski, sekretarz ElŜbieta Borawska, członek Genowefa Koranik Jakimiuk, członek Marek Krzysztof Godlewski, członek Anna Barszczewska, członek Ala Dębowska, członek Ks. Ludwik Olszewski. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe komisja mogłaby zbierać się rzadziej i dłuŝej obradować, a część tych pieniędzy moŝna byłoby przeznaczyć dla potrzebujących. Zaznaczył, Ŝe nie wie jak komisja pracuje i ile czasu jej członkowie przeznaczają na pracę, nie chce nikogo skrzywdzić, ale twierdzi, Ŝe uwaga radnego Grzybowskiego jest słuszna. Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski uwaŝa, Ŝe pracę w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych naleŝy odróŝnić od pracy radnego. Zaznaczył, Ŝe radny za utracony czas otrzymuje dietę, a członkowie wyŝej wspomnianej komisji otrzymują wynagrodzenie za wykonaną pracę. Podkreślił, Ŝe wspomniana komisja zbiera się wtedy kiedy zachodzi taka potrzeba. UwaŜa równieŝ, Ŝe komisja zbiera się w róŝnych składach i zmieniając zasady wypłacania trudno byłoby wyliczyć kto był na danym posiedzeniu, a kogo nie było. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe moŝna byłoby ustalić ryczałt i za kaŝdą nieobecność procentowo ryczałt byłby zmniejszany.

17 17 Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ organ prowadzący mógłby zwrócić uwagę na to, aby komisja zbierała się tylko w słusznych przypadkach i pracowała w określonym czasie, a nie np. 30 min. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska zapytała, czy na rozpatrzenie podań komisja ma ograniczony termin. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe termin na rozpatrzenie podania ustala kodeks postępowania administracyjnego. Dodała równieŝ, Ŝe w takich sprawach komisja zbierała się tylko raz w miesiącu. JeŜeli chodzi o komisję dla uzaleŝnionych to prawdopodobnie zbierała się wtedy, gdy zgłoszonych było kilka osób. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski powiedział, Ŝe z własnego doświadczenia wie, iŝ przed komisje miało stawić się np. 8 osób, lecz jeszcze nigdy nie było tak, aby wszyscy się pojawili. Bywały spotkania gdzie nikt się nie zgłaszał, a komisja uznawana była za odbytą. UwaŜa, iŝ nie powinno się wypłacać diety za 10 min. spotkania. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe moŝna ustalić stawkę godzinową. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ moŝe być tak, Ŝe członkowie komisji będą przedłuŝali posiedzenie, aby otrzymać wyŝsze wynagrodzenie. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy do powyŝszej uchwały moŝna wprowadzać zmiany w późniejszym czasie. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk twierdząco odpowiedziała na powyŝsze pytanie. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy są dostępne protokoły z posiedzeń. Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski powiedział, Ŝe tak. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe organ prowadzący powinien zaproponować coś, co zmieni zasady wypłacania wynagrodzenia za udział w komisjach. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ moŝna się nad tym zastanowić. Zaznaczyła jednak, Ŝe są to pieniądze znaczone, których nie moŝna wydać na nic innego Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe środki te moŝna wykorzystać np. na wsparcie dla rodzin uzaleŝnionych, a nie na wynagrodzenia dla członków komisji. Stwierdził, iŝ nikt nie neguje potrzeby funkcjonowania komisji, tylko naleŝy zastanowić się czy wypłacane wynagrodzenia są adekwatne do poświęconego czasu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zgłosił wniosek, aby w protokołach z posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieszczane były godziny rozpoczęcia i zakończenia prac komisji.

18 18 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek. Komisja przyjęła ( za 3, prz. -0, wstrz. - 0) wniosek. Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie (0 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące). Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski. Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za 3, prz. - 0, wstrz.- 0) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2012 r. Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za 3, prz. -0, wstrz.- 0) zaopiniowała projekt uchwały. Dotyczy punktu nr 2 Pismo w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym połoŝonym na terenie miasta. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe w sprawie nazwy ulic powinni wypowiedzieć się ich mieszkańcy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ ulice te nie są zamieszkałe. Komisja pozytywnie ( za - 3, prz. - 0, wsztrz. 0) zaopiniowała propozycję nadania następujących nazw: 1. ulica Strokowska drodze biegnącej od ulicy Obwodowej w kierunku zachodnim od gruntów wsi Augustowo; 2. ulica Graniczna drodze biegnącej od ulicy Białostockiej w kierunku zachodnim wzdłuŝ granicy z gruntami wsi Proniewicze; 3. nazwę ulica Torfowa ( zamiast proponowanej nazwy ulica Gruntowa) drodze biegnącej od ulicy Ogrodowej w kierunku wschodnim od rzeki Białka; 4. ulica Czesława Miłosza (zamiast proponowanej nazwy ulica Stalowa) drodze biegnącej prostopadle od ul.brańskiej w kierunku południowym w pobliŝu gruntów wsi Augustowo.

19 19 Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zgłosił, Ŝe przy ul. Kilińskiego na słupie nr 4 mruga lampa. Dodał, Ŝe kilka razy przyjeŝdŝali elektrycy, lecz nie zostało to naprawione. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe przekaŝe to Kierownikowi Ref. Gk. Przyjęcie protokółu Nr 11 z 22 listopada 2011 r. Komisja przyjęła ( za 2, prz. 0, wstrz. -1) protokół. Na powyŝszym protokół zakończono. Przewodnicząca Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi GraŜyna Rzepniewska

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad

Ad 2 Ustalenie porządku obrad Ad 2 Ustalenie porządku obrad W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski skargi Pana Andrzeja Prochoruka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dot. zalania działki oraz przedłoŝeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad. Wnioski do porządku obrad:

Ad 2 Ustalenie porządku obrad. Wnioski do porządku obrad: Ad 2 Ustalenie porządku obrad Wnioski do porządku obrad: wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski tematu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r.

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r. Br.0012.16.2013 Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r.

Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r. Br. 0063-2-5/10 Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36 w

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/13 z posiedzenia Komisji Finansów i BudŜetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 23 stycznia 2013 r. r.

Protokół Nr 25/13 z posiedzenia Komisji Finansów i BudŜetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 23 stycznia 2013 r. r. Br. 0012.6.2013 Protokół Nr 25/13 z posiedzenia Komisji Finansów i BudŜetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 23 stycznia 2013 r. r. Posiedzenie Komisji Finansów i BudŜetu Miasta odbyło się w sali

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budŝetu miasta na rok 2007 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 29/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 29/08 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 21.04.2008r. o godz. 11.00 13.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 754 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 p a ź d z i e r n i k a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 754 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 p a ź d z i e r n i k a 2010 roku UCHWAŁA Nr 754 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 p a ź d z i e r n i k a 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 17 sierpnia 2009 r.

Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 17 sierpnia 2009 r. 1 Br. 0063-3-7/09 Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 17 sierpnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 36 w godzinach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Sternik przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2363 Nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY FN 3421/2/2010

WYKONAWCY FN 3421/2/2010 Ostrów Mazowiecka 2010.07.13 FN 3421/2/2010 WYKONAWCY Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, stosownie do treści art.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz.

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. 15 30 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 06 września 2006 roku

Uchwała Nr LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 06 września 2006 roku Uchwała Nr LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 06 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z odbytego posiedzenia XLIII ostatniej sesji V kadencji Rady Gminy w Rozprzy w dniu 12 listopada 2010 roku.

Protokół z odbytego posiedzenia XLIII ostatniej sesji V kadencji Rady Gminy w Rozprzy w dniu 12 listopada 2010 roku. Protokół z odbytego posiedzenia XLIII ostatniej sesji V kadencji Rady Gminy w Rozprzy w dniu 12 listopada 2010 roku. Obrady rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy. Punkt 1 Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. UCHWAŁA Nr XXIX/200/09 RADY GMINY DĄBROWA w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 151/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 151/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 151/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 27 sierpnia 2009 r. w godz. od 8 00 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BENEFICJENTA - Gminy Dąbrowa Górnicza

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BENEFICJENTA - Gminy Dąbrowa Górnicza projekt 01193 Str. 1 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BENEFICJENTA - Gminy Dąbrowa Górnicza Analiza sytuacji finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza została opracowana na podstawie następujących dokumentów: Sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli IV. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Protokół z kontroli IV. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI I. PODMIOT KONTROLOWANY Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. II. OSOBY KONTROLUJĄCE Protokół z kontroli Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublinie w składzie: (zał. nr 1).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku -

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - 1 1. Zarząd jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje jej działalnością,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urz

P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urz P R O T O K Ó Ł NR 3/2010 z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady III sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 216/XXXVII/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 216/XXXVII/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 216/XXXVII/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo