1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 12/11 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 16 grudnia 2011 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Sali nr 25 gimnazjum Nr 1 przy ul. T. Kościuszki 21 w godzinach Obecni byli Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski, Członek Komisji Igpor Łukszuk. W posiedzeniu uczestniczyli takŝe: Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Zastępca Burmistrza Miasta - Walentyna Szymczuk, Kierownik Ref. Ok. Eugeniusz Jakubowski, Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus oraz Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska, która na wstępie powitała wszystkich zebranych i zapoznała z proponowanym porządkiem obrad. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu. Dotyczy punktu numer 1 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŝecie miasta na 2011 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy ul. Orzeszkowa jest juŝ rozliczona. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe część ul. Orzeszkowej do ul. Studziwodzkiej została zakończona, prace na niej odbywały się wyłącznie ze środków własnych i była tam wykonywana tylko nawierzchnia. Odcinek od ul. Studziwodzkiej do ul. DubiaŜyńskiej robiony jest w ramach zadania Rozbudowa Infrastruktury Ochrony Środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim i to zostanie zakończone dopiero we wrześniu następnego roku. Obecnie naprzeciwko stadionu wykonywany jest kanał sanitarny, a od ul. DubiaŜyńskiej Przedsiębiorstwo Komunalne przebudowuje wodociąg. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 odbywała się w ramach jednego projektu.

2 2 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe termomodernizacje były realizowane w ramach jednego projektu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jakie środki zostały na to przeznaczone. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska powiedziała, Ŝe zł. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jak kwota ta została podzielona na poszczególne szkoły. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe na roboty budowlane na Szkołę Podstawową Nr 5 przeznaczono ok zł, a na Szkołę Podstawową Nr 2 ok zł. Dodatkowo był jeszcze nadzór inwestorski. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jaka kwota była ze środków unijnych. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wyjaśniła, Ŝe całość zadania wyniosła zł, z tego środki unijne stanowiły zł. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, jaka kwota ze środków unijnych była przeznaczona na Szkołę Podstawową Nr 5. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe dofinansowanie to wyniosło zł, a na Szkołę Podstawową Nr zł. Całość robót na dwójce to zł, a na piątce w samych robotach budowlanych. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ nie jest to aŝ tak wielka kwota gdyby trzeba było ją zwracać. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe nadzór finansowany był z budŝetu miasta i nie był objęty dofinansowaniem. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk potwierdziła słowa przedmówcy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy mowa o inwestorze zastępczym. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wyjaśniła, Ŝe chodzi o nadzór, był inspektor robót elektrycznych, inspektor robót sanitarnych i inspektor robót budowlanych. Powiedziała, Ŝe część inspektorów jest z zewnątrz. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski powiedział, Ŝe przyjmując budŝet moŝna przewidzieć niektóre sprawy i wprowadzić je od razu, a nie później wprowadzać autopoprawki. UwaŜa, Ŝe szkoły planują np. jubileuszówki itp. i moŝna byłoby od razu wprowadzać je do budŝetu, aby później po kila razy nie nowelizować budŝetu miasta.

3 3 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe takie rzeczy są przewidywane i wprowadzane. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ w zmianach budŝetowych są np. środki na składki na ubezpieczenie społeczne. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska wyjaśniła, iŝ chodzi w tym o wypłatę dodatków nauczycielom i w związku z tym równocześnie muszą pójść składki na ubezpieczenie społeczne. Poinformowała, Ŝe wypłata tych dodatków następuje w kwocie do 70%, całe rozliczenie zostanie dokonane po zakończeniu roku budŝetowego, a wypłata następnej części nastąpi po nowym roku. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za 2, prz. - 0, wstrz. -1) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe uchwała ta będzie obowiązywała tylko do nowego roku. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk potwierdziła słowa przedmówcy. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za - 2, prz. 0, wstrz. - 1) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŝetu miasta niewygasających z upływem roku budŝetowego Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, co to za wykonawca. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe jest to Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ZUP z Białegostoku. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy firma ta ma duŝe zaległości w remoncie. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ przedsiębiorstwo późno przystąpiło do realizacji tego zadania dopiero w lipcu, mieli do zakończenia roboty na innych budowach i w związku z tym zamiast przerobić zł, przerobią ok zł. Z uwagi na to pieniądze zostaną przeniesione na następny rok.

4 4 Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska powiedziała, Ŝe być moŝe jest to niewypał przy wyborze firmy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe wszystko zaleŝy od tego jak była podpisana umowa z Urzędem Miasta. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe w umowie są przewidziane kary. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy w umowie są zapisy pozwalające na zerwanie przetargu np. juŝ w tym roku i tym samym na wyłonienie drugiego wykonawcy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe nie ma takiej moŝliwości. Zaznaczyła, Ŝe przerabiała to juŝ jak była układana kostka w parku obok Trójki. Poinformowała, Ŝe wtedy to firma Ekoinsbud w trakcie wykonywania robót ogłosiła upadłość i zaczął się nieporządek. Stwierdziła, iŝ urząd występował do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aby pozwolił rozwiązać umowę i z wolnej ręki wybrać następną firmę, lecz prezes nie wyraził zgody. Prezes twierdził, Ŝe Ustawa o zamówieniach publicznych nie przewiduje rozwiązania umowy w trakcie trwania inwestycji. Obecnie gdyby firma remontująca budynek urzędu ogłosiła upadłość, to moŝna byłoby dopiero wtedy rozwiązać umowę, w innych przypadkach nie ma takiej moŝliwości. Dodała, Ŝe kary o których wcześniej wspomniała naliczane są za nieterminowe przekazanie obiektu do uŝytku. Zaznaczyła, Ŝe w interesie urzędu leŝy to, aby remont został ukończony. Rozwiązanie umowy byłoby moŝliwe tylko gdyby firma ogłosiła upadłość. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska uwaŝa, Ŝe firma ta moŝe przeciągać remont w nieskończoność, a dla Urzędu Miasta będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami np. za wynajem pomieszczeń. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, iŝ z wyjaśnień tych rozumie, Ŝe jeŝeli są przewidywania, Ŝe firma nie ukończy remontu w terminie oraz, Ŝe zawali inwestycję to nie ma moŝliwości zerwania umowy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe wtedy w grę wchodzą tylko kary umowne. Wyjaśniła, Ŝe jeŝeli jest przesunięcie terminu o miesiąc, czy dwa to Ŝaden aneks nie jest zawierany, a naliczane są kary. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy moŝe być zapis w umowie, aby w przypadku niewywiązania się z terminu umowa była zrywana. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ jest taka moŝliwość, tylko naleŝy zastanowić się, jaki byłoby sens zrywania umowy jak firma jest na finiszu. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska zapytała, czy zawsze kary płacone są na finiszu, czy zdarza się, iŝ są wypłacane takŝe w trakcie prac.

5 5 Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe jak firma miała przerobić zł, a przerobiła tylko zł to powinny być moŝliwości do zerwania umowy. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe jest taka moŝliwość. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ podobna sytuacja była z chińczykami jak zrywano umowę na budowę autostrady. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, Ŝe tam była inna sytuacja, poniewaŝ chińczycy powiedzieli, Ŝe nie będą pracować za takie pieniądze i chcieli podwyŝszenia kwoty w trakcie budowy autostrady. Zaznaczyła, Ŝe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na podwyŝszenie tej kwoty, a wybrała w przetargu firmę, która będzie znacznie droŝsza. Powiedziała, Ŝe problemy powstały równieŝ przy budowie stadionu w Białymstoku. UwaŜa, Ŝe jeŝeli firma remontująca budynek urzędu w dalszym ciągu będzie pracować tak opieszale, to trzeba będzie pomyśleć o zerwaniu umowy. Znaczyła jednak, Ŝe jeŝeli firma przedłuŝy termin o miesiąc, to nie naleŝy zrywać umowy tylko trzeba naliczać kary. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe jak firma będzie pracować w takim tempie jak teraz, to będzie remontować budynek kilka lat. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaznaczyła, iŝ w umowie jest termin do końca września 2012 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ naleŝy ich pilnować. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe dziś o godz. 10 odbędzie się narada, takie narady odbywają się prawie co 2 tyg. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, dlaczego została wybrana właśnie ta firma. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe w przetargu wystartowało 9 firm, a oni mieli najniŝszą cenę. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska zapytała, czy zawsze wybiera się firmy które proponują najniŝszą cenę. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wyjaśniała, iŝ kiedyś prawo zamówień publicznych przewidywało, Ŝe moŝna było stosować kryteria nie tylko do przedmiotu zamówienia, ale równieŝ i do wykonawców. W związku z powyŝszym moŝna było zbadać np. sytuację ekonomiczną firmy, doświadczenie itp. itd. Kryteria jakie są obecnie stosowane nie mogą odnosić się do danej firmy tylko muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia, a więc termin wykonania, cena, gwarancja itp.

6 6 Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe przetargi są źle ogłaszane, poniewaŝ na papierze firmy mogą wiele pisać, jako przykład przytoczył sprawę z czasów, kiedy burmistrzem miasta był Pan Leszczyński. Mówił o budowie kotłów fluidalnych i o tym jak firma, która miała się tym zająć twierdziła, Ŝe budowała juŝ takie kotły, a po ich sprawdzeniu okazało się Ŝe nie mieli jeszcze z tym do czynienia. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ Ustawa prawo zamówień publicznych nie obowiązywała w latach Ustawa ta weszła fakultatywnie do samorządów od 1 stycznia 1995 r., a obligatoryjnie od 1 stycznia 1996 r. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska powiedziała, Ŝe moŝe przed wybraniem danej firmy naleŝy sprawdzać ile osób zatrudnia itp. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, iŝ teraz kaŝda firma bierze podwykonawców. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe nie wszystko to co tanie jest dobre. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za - 2, prz. 0, wstrz. 1) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych z budŝetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska wobec braku uwag i pytań poddała pod głosowanie projekt uchwały. Komisja pozytywnie ( za - 3, prz. 0, wstrz. 0) zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielsk Podlaski na rok Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe ma propozycję i będzie stawiał wniosek, aby wprowadzić do budŝetu drogę znajdującą się na osiedlu Białowieska. Droga ta nie ma nazwy, a ma jedynie numer geodezyjny. Powiedział, Ŝe zadanie to chciałby wprowadzić do pkt. 5 ze str. 14, który obecnie brzmi: Przebudowa ulicy Malinowej, zaułka ul. Kleeberga ( nr geod. 3806) wykonanie dokumentacji projektowej zł.. Zaznaczył, Ŝe chciałby, aby droga ta została wyremontowana, poniewaŝ obecnie jest tam błoto. Kolejna sprawa jaką naleŝałoby wykonać to parking przy ostatnim bloku. Mieszkańcy juŝ bardzo długo dopominają się o tą drogę i parking. UwaŜa, iŝ są robione uliczki do domów jednorodzinnych np. dla 10 rodzin, a droga o której mówi dotyczy znacznie większej ilości mieszkańców naszego miasta. Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska zapytała, czy radny uwaŝa, Ŝe mieszkańcy tych bloków będą jeździli tą drogą.

7 7 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, Ŝe mieszkańcy bloków mają dojazd od ulicy przy której jest Sklep Arhelan. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe mieszkańcy tych bloków od dłuŝszego czasu monitują o to, aby wykonać tam parking i drogę. Droga, o której mówi Pani Burmistrz jest zastawiona samochodami, poniewaŝ brakuje tam miejsc parkingowych i samochody stawiane wzdłuŝ tej drogi. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaprezentowała na mapie, o której drodze mówi radny Łukaszuk. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, Ŝe na tym osiedlu jest tylko jedna utwardzona droga. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe jak uda się pozyskać pieniądze, to utwardzona zostanie równieŝ droga, która znajduje się z drugiej strony osiedla. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, iŝ mieszkańcy tego osiedla Ŝalili się, Ŝe budowa tej drogi i parkingu odkładana jest z roku na rok. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk uwaŝa, Ŝe Burmistrz Miasta prowadzi politykę równomiernego zagospodarowywania ulic. Stwierdziła, Ŝe na kaŝdym osiedlu coś się dzieje. Członek Komisji Igor Łukaszuk wtrącił, Ŝe na osiedlu Białowieska od kilku lat nic się nie robi. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe w poprzedniej kadencji została wykonana droga przy sklepie Arhelan, a teraz podjęto się tematu uzbrojenia. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, iŝ na osiedlu Studziwodzka teŝ jest sporo małych uliczek, które naleŝałoby wykonać. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe na tym osiedlu zostały wykonane następujące ulice: Studziwodzka, Koszarowa, E. Orzeszkowej, Myśliwska itp. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski powiedział, Ŝe są tam jeszcze takie ulice jak ul. Krótka, Mała, Niecała. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, Ŝe wszystkiego na raz nie da się zrobić. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, iŝ naleŝy rozwaŝyć ilu mieszkańcom i gościom będzie słuŝyła droga, o której wspomniał. Dodał, Ŝe w ostatnim bloku mieści się Agencja Nieruchomości Rolnych, z której korzystają mieszkańcy całego powiatu. Stwierdził, iŝ parking jaki tam się znajduje jest w fatalnym stanie i na miejscu spółdzielni postawiłby tabliczkę informującą, Ŝe jest

8 8 to teren miasta. UwaŜa, Ŝe wysiadając z samochodu wsiada się w błoto i przez błoto trzeba iść do biura. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ zgadza się z tym i absolutnie tego nie neguje, ale są tam dwie spółdzielnie, jest teŝ agencja wiec mogliby partycypować w kosztach. Powiedziała, Ŝe na podobnych zasadach była budowana droga do Przedszkola Nr 9, spółdzielnia miała tam swój wkład. UwaŜa, Ŝe wszyscy chcieliby mieć ładne drogi, ale nie chcieliby wkładać w to swoich pieniędzy. Członek Komisji Igor Łukaszuk zaproponował, aby przygotowanie dokumentacji na drogę, o której mówił wprowadzić do budŝetu, będzie wtedy wiadome, o jakich kwotach rozmawiamy i wtedy będzie moŝna zacząć działania. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe jak wykonywana jest dokumentacja, to w przeciągu 3 lat trzeba ją zrealizować. Poinformowała, Ŝe obecnie są wykonane dokumentacje na 43 ulice, dokumentacje te są porobione blokami, dzięki temu moŝna wykonać jedną ulice z danego bloku i pozwolenie to nie przepada. UwaŜa, Ŝe nie powinno wydawać się pieniędzy na dokumentację, jeŝeli zadanie to nie będzie realizowane. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy w przeciągu tych 3 lat naleŝy rozpocząć zadanie, czy takŝe zakończyć. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe wystarczy rozpocząć. Członek Komisji Igor Łukaszuk w związku z powyŝszym uwaŝa, Ŝe w pierwszej kolejności moŝna byłoby wykonać parking, a następnie ulice, lub odwrotnie. Powiedział, Ŝe ten odcinek drogi nie jest długi, parking teŝ nie jest duŝy. UwaŜa, Ŝe jeŝeli zadanie te nie zostanie teraz wprowadzone do budŝetu, to znowu będzie spychane, a po wprowadzeniu do budŝetu i ustaleniu kosztu będzie podstawa do rozmowy nt. współfinansowania. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, iŝ być moŝe najpierw naleŝałoby wystąpić do spółdzielni i do agencji z zapytaniem, czy będą partycypować. UwaŜa, Ŝe parking ten byłby budowany dla spółdzielni, poniewaŝ mieszkańcy domków jednorodzinnych parkują na swoich posesjach. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe jest to odwlekanie tematu. Zaznaczył, Ŝe tam jest ciemno, nic nie jest oświetlone, a zaraz za blokiem jest pole, to wszystko wygląda nieprzyzwoicie. Powiedział, Ŝe droga o której mówi jest drogą miejską, więc nie moŝna wszystkiego zrzucać na spółdzielnię zwłaszcza, Ŝe jest to niewielki odcinek, a dotyczy duŝej liczby mieszkańców. Stwierdzi, iŝ nie rozumie tego oporu ze strony Urzędu Miasta. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk stwierdziła, Ŝe widzi fizyczną moŝliwość poprowadzenia tylu budów, ale trzeba liczyć się z tym, Ŝe coś kosztem czegoś. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe jak będzie opracowana dokumentacja, to będzie wiadome o jakich kosztach się rozmawia.

9 9 Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaznaczyła, iŝ wprowadzając coś do budŝetu miasta naleŝy podać czym miałoby być finansowane. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, ile taka dokumentacja mogłaby kosztować, czy wystarczyłaby kwota zł. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe kwoty wychodzą dopiero po przetargach, ale na pewno naleŝałoby zakładać min zł. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe w pozycji Przebudowa ulicy Malinowej, zaułka ul. Kleeberga zabezpiecza się zł. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe w ulicy tej w Społecznym Komitecie Budowy został wykonany kanał deszczowy i sanitarny. Miasto miałoby w tym przypadku opracować dokumentację na samą nawierzchnię, a jeŝeli chodzi o drogę w osiedlu Białowieska naleŝałoby równieŝ opracować dokumentację na kanał sanitarny itp. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe jeŝeli miałby wskazać z czego droga w osiedlu Białowieska miałaby być finansowana, to w budŝecie jest wiele pozycji z których moŝna byłoby zdjąć środki np. na str. 19 rozdz Pozostała działalność, zakup kwiatów, upominków, słodyczy itp. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska stwierdziła, Ŝe na zakup kwiatów jest tylko zł. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, Ŝe nie wie, czy to tylko, czy aŝ. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska powiedziała, Ŝe kwota ta na pewno nie wystarczy na tę dokumentację. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe kolejną pozycją z której moŝna byłoby zdjąć środki jest zamieszczanie Ŝyczeń w prasie i organizacja spotkania noworocznego. Powiedział, Ŝe wszyscy przeŝyją przy mniej zastawionym stole, a te pieniądze moŝna będzie przeznaczyć na inny cel. UwaŜa, iŝ moŝe okazać się, Ŝe dokumentacja zmieści się w kwocie zł zaplanowanych na ul. Malinową i zaułek ul. Kleberga. Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska zaznaczyła, Ŝe rozdział, który radny cytował uległ zmianie i stosunkowo nie jest to duŝy plan. Dodała, Ŝe w bieŝącym i poprzednim roku był rozdział Pobór podatków i opłat, wszystkie koszty postępowania procesowego, zakup druków, kopert itp. były pokrywane właśnie z niego, a obecnie rozdział ten zostanie zlikwidowany. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, jaka kwota była zabezpieczana w rozdziale Zastępca Kierownika Ref. Fn. Ludmiła Korzeniewska poinformowała, Ŝe była tam kwota zł.

10 10 Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe jest przekonany o tym, iŝ Pan Burmistrz jest na tyle zaradny, Ŝe uda mu się wygospodarować kwotę na przygotowanie dokumentacji o której wspominał. Powiedział, Ŝe będzie to zaczątkiem zrobienia porządnej rzeczy dla duŝej ilości mieszkańców. UwaŜa, iŝ do pkt. 5 ze stron 14 wystarczyłoby dodać zł, otrzymane zł w zupełności byłoby wystarczające na sporządzenie trzech dokumentacji. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zaproponował, aby radny Łukaszuk zgłaszał wniosek. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe wniosek dotyczyłby drogi i parkingu. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus wtrącił, Ŝe parking juŝ nie będzie na gruncie miejskim, obecnie parking znajduje się na gruntach przynaleŝnych do budynku po PGR. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zwróciła się z prośbą do Kierownika Ref. Gp. Kazimierza Prusa, aby dokładnie ustalił kto jest właścicielami gruntów. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy radny Łukaszuk będzie wnioskował o zwiększenie środków w przytaczanym wyŝej rozdziale, czy kwota pozostanie bez zmian. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe kwota ta moŝe zostać, a jeŝeli przetarg rozstrzygnie się na wyŝszą kwotę, to wtedy będzie się myślało. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe jeŝeli wyjdzie wyŝsza kwota, to trzeba będzie uniewaŝnić przetarg. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy z działu Pozostała działalność, pkt.1 zakup materiałów ( kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości) wystarczyłoby zdjąć kwotę zł, z pkt. 2 zakup usług pozostałych równieŝ zł. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zapytała, dla kogo droga ta miałaby słuŝyć. Zaznaczyła, Ŝe są przy niej 4 domy. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe dla mieszkańców bloku. Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus poprosił, aby rady wskazał na mapie w którym miejscu miałby powstać parking. Członek Komisji Igor Łukaszuk wskazał, o który tern chodzi. Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus poinformował, Ŝe teren ten jest zabezpieczony pod budownictwo wysokie, dla tych bloków nie powinno się budować parkingów na miejskim terenie.

11 11 Przewodnicząca Komisji GraŜyna Rzepniewska uwaŝa, Ŝe mieszkańcy tych bloków mają dojazd drogą znajdującą się przy sklepie Arhelan, więc naleŝy zastanowić się czy będą jeździć drogą, o której mówi radny. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe jeŝeli zasadnym byłoby utworzenie parkingu, to moŝna się tym zając np. za 3 lata, a budowę drogi moŝna byłoby odłoŝyć na później. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus zaznaczył, Ŝe wszystkie mieszkania w tym bloku zostały juŝ sprzedane, jest tam wspólnota mieszkaniowa, a więc jest to prywatne. W związku z powyŝszym cała obsługa powinna zamknąć się w gruncie wspólnoty. JeŜeli wspólnota chce realizować coś na miejskim gruncie to powinna wystąpić do Burmistrza i odkupić cześć tego gruntu. Zaznaczył, Ŝe potrzeb prywatnych nie moŝna zabezpieczać na gruncie miejskim. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe miasto dla Ŝadnej spółdzielni nie budowało parkingów. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus stwierdził, Ŝe wiosek radnego nie jest w interesie publicznym, tylko w interesie prywatnym kosztem interesu miejskiego. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy obecnie jest tam parking. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe jest dziki parking. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus powiedział, Ŝe gdyby wspólnota nie miała dostępu do drogi publicznej to miasto musiałoby go zapewnić. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski uwaŝa, Ŝe rada przyjmując wniosek radnego nie złamałaby prawa. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus podkreślił, Ŝe Rada Miasta nie ma prawa do dysponowania majątkiem gminnym. Członek Komisji Igor Łukaszuk zapytał, czy jeŝeli będzie przygotowana dokumentacja, to będzie to juŝ niewłaściwe działanie. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus powiedział, Ŝe status drogi jest inny z tego względu, Ŝe kilka podmiotów ma dostęp, czyli spółdzielnia i właściciele domków jednorodzinnych. Droga ta nie jest zaliczona do dróg publicznych, ma charakter wewnętrzny. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk wskazała na mapie, która część jest miejska, a która wspólnoty. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe wspólnota mogłaby ułoŝyć chodnik za swoje środki i w ten sposób partycypować. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus stwierdził, iŝ naleŝy zwrócić uwagę na to, Ŝe nieruchomość ma dostęp równieŝ do innej drogi. UwaŜa, Ŝe do agencji dojeŝdŝa się

12 12 równieŝ z innej strony. Dodał, Ŝe spółdzielnia mieszkaniowa wykonała parkingi, a miasto wykonało drogę, tylko agencja nieruchomości nie zadbała o swój parking. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe jak wniosek przejdzie to będzie moŝna poddać go analizie i wtedy uznać czy jest wykonalny, czy nie. Powiedział, Ŝe w blokach znajdujących się przy tej drodze mieszkają mieszkańcy naszego miasta, podobnie jak w domach jednorodzinnych przy innych ulicach. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk zaznaczyła, Ŝe w mieście są np. przychodnie, które domagały się budowy parkingów, lecz miasto domawiało. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe nie powinno się porównywać własnej działalności gospodarczej z mieszkańcami miasta. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus powiedział, Ŝe w naszym mieście funkcjonują 4 spółdzielnie mieszkaniowe, plus wspólnota po PGR owska, są równieŝ mieszkańcy miejskich zasobów komunalnych. Zaznaczył, Ŝe do Ŝadnej spółdzielni miasto nie dokłada. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk poinformowała, Ŝe jak miasto budowało ul. Ogrodową, to spółdzielnia z ul. 11 Listopada chciała, aby pobudowało równieŝ parking, który znajduje się pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Ogrodową. Powiedziała, Ŝe miasto do tego nie przystąpiło, poniewaŝ spółdzielnia ma swoje zasoby i swoje tereny. Dodała, iŝ parking ten został juŝ wykonany za środki spółdzielni. Członek Komisji Igor Łukaszuk uwaŝa, Ŝe mieszkańcy i wspólnota bloków o których mówił jest otwarta na współpracę. Kierownik Ref. Gp. Kazimierz Prus wtrącił, Ŝe jest tam wspólnota, którą zarządza Spółdzielnia Świt i to oni są za to odpowiedzialni. Członek Komisji Igor Łukaszuk stwierdził, iŝ oni nie mogą czynić inwestycji w drodze miejskiej. Zastępca Burmistrza Miasta Walentyna Szymczuk powiedziała, Ŝe to nie jest droga miejska, jest to działka. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝeby temat parkingu odłoŝyć i porozmawiać o drodze. Zgłosił wniosek, aby w uzasadnieniu do projektu budŝetu miasta na 2012 r. w dziale 600, rozdziale Drogi publiczne gminne, w wydatkach inwestycyjnych w punkcie 5 wprowadzić wydatek opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej nr 3468/12. W związku z powyŝszym punkt 5 otrzymałby brzmienie: Przebudowa ulicy Malinowej, zaułka ul. Kleeberga ( nr geod. 3806) oraz drogi wewnętrznej o nr geod. 3468/12 wykonanie dokumentacji projektowej zł. Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus uwaŝa, Ŝe agencja na terenie miasta sprzedaje nieruchomości, co najmniej za zł, więc za te pieniądze mogłaby zrobić parking.

13 13 Członek Komisji Igor Łukaszuk zgodziła się ze słowami przedmówcy i uwaŝa, Ŝe Burmistrz powinien wykonać w tym kierunku stosowne kroki. Zastępca Przewodniczącego Komisji Ignacy Grzybowski stwierdził, Ŝe agencja powinna opracować dokumentację. Członek Komisji Igor Łukaszuk powiedział, Ŝe byłoby to dobre rozwiązanie. UwaŜa jednak, Ŝe miasto, spółdzielnia i agencja będą spychać na siebie wzajemnie wykonanie tego zadania. Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Łukaszuka. Komisja przyjęła ( za 1, prz. - 0, wstrz. - 2) wniosek. Zastępca Kierownika Ref. Fn Ludmiła Korzeniewska poinformowała, Ŝe do przedłoŝonego projektu uchwały są drobne poprawki: 1. Na str. 74 załącznika nr 2 Wydatki budŝetu 2012 naleŝy uzupełnić tabelę wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ( w kol. 6 i 15) w dz. 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( zapis wg treści na str. 24 załącznika nr 2) zapis dotyczy dotacji dla Powiatu bielskiego na przebudowę dalszego odcinka drogi powiatowej, tj. ul. Chmielnej. 2. W załączniku nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 naleŝy poprawić numeracje zadań od nr 1 do nr 13, a zadanie nr 7 ( wg nowej numeracji) na str. 74 powinno brzmieć: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta. Ponadto zadnienie to powinno być rozpisane ( zamiast 6050 kwota zł) następująco w: 6075 kwota zł, w 6059 kwota zł dz. 700, rozdział ( dotyczy zapisu na str. 27 w załączniku nr 2 Wydatki budŝetu 2012 oraz w poz. Nr 7 na str. 76 w załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2012). Dotyczące tego zdania planowana do pozyskania dotacja w kwocie zł, wykazana w załączniki Nr 1 Dochody budŝetu 2012 na stronie 5 w dz. 700 rozdział w paragrafie 6200 powinna zostać zastąpiona paragrafem 6207 ( dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich). 3. W załączniku nr 5 Plan dochodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych w poz. 9, w kolumnie 4 zapis: rozdz naleŝy zastąpić: rozdział

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Br.0012.2.2014 Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Br.0012.24.2014 Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy

P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/10 z sesji Rady Miejskiej ChełmŜy XXXVI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy odbyła się w dniu 1 lutego 2010 roku w godzinach od 12,00 do 13,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Sesja odbywała się w dniu 29 czerwca 2011 roku, w sali narad Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie i trwała do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r.

PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r. Obecni członkowie Komisji: 1. Pani GraŜyna Szlendak Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r.

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r. Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice w dniu 25 lutego 2013r. Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 14 radnych, co według Przewodniczącego Rady stanowiło quorum zdolne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo