Powstanie i rozwój polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powstanie i rozwój polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego"

Transkrypt

1 Powstanie i rozwój polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego Nestor Oszczypko* Development of the Polish sector of the Carpathian Foredeep. Prz. Geol., 54: Summary.The Early to Middle Miocene Carpathian Foredeep in Poland developed as a peripheral foreland basin related to the moving Carpathian front. The important driving force of tectonic subsidence in the PCF was emplacement of the nappe load related to the subduction roll-back. During that time the loading effect of the thickening of the Carpathian wedge on the foreland plate increased and was followed by the progressive acceleration of total subsidence. The Miocene convergence of the Carpathian wedge resulted in the migration of depocenters and onlap of the successively younger deposits onto the foreland plate.the foreland basin was supplied by clastics derived both from the Carpathian orogen as well as from the foreland platform. During the Early Miocene the rates of subsidence and sedimentation were more or less balanced, whereas in the Middle Miocene subsidence was higher, what resulted in marine sedimentary conditions. Key words: Miocene, Paratethys, Outer Carpathian Foredeep, lithostratigraphy, overthrusting, subsidence Polskie zapadlisko przedkarpackie o d³ugoœci oko³o 300 km i szerokoœæ do 100 km jest czêœci¹ wielkiego basenu sedymentacyjnego, który rozci¹ga siê wzd³u ³uku karpackiego. Na zachodzie zapadlisko przedkarpackie ³¹czy siê z alpejskim basenem molasowym, a na wschodzie z basen przedgórskim Ba³kanidów (ryc. 1). Podobnie jak inne rowy przedgórskie zapadlisko przedkarpackie jest asymetryczne i wype³nione g³ównie klastycznymi osadami mioceñskimi o gruboœci do 3 km w Polsce i do 5 km na Ukrainie. Osady molasowe zapadliska s¹ podœcielone utworami platformowymi. Pó³nocna granica zapadliska jest erozyjna, po³udniowa zaœ tektoniczna, wyznaczona przez czo³o Karpat zewnêtrznych, które w ca³oœci s¹ p³asko nasuniête na mioceñskie osady zapadliska przedkarpackiego (Wdowiarz, 1976; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Oszczypko, 2004). Wzd³u czo³a Karpat fliszowych wystêpuje w¹ska strefa miocenu sfa³dowanego utworzona z jednostek stebnickiej i zg³obickiej (Kotlarczyk, 1985). Jednostki allochtoniczne tworz¹ rodzaj w¹skiego, zapadaj¹cego na po³udnie klina, a ich powierzchnie odk³ucia s¹ zwi¹zane z dolno- i œrodkowomioceñskimi osadami chemicznymi. Pod³o e zapadliska oraz brze nej czêœci Karpat zosta³o rozpoznane licznymi wierceniami górnictwa naftowego i Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz badaniami geofizycznymi (sejsmika, grawimetria, sondowania magnetotelluryczne). Pod³o e to stanowi platforma epiwaryscyjska i jej pokrywa permsko-mezozoiczna (Oszczypko i in., 1989, 2005). Wspó³czesna struktura pod³o a uformowa³a siê w okresie póÿnoalpejskiej kolizji kontynentalnej miêdzy p³yt¹ pó³nocnoeuropejsk¹ i blokiem wewnêtrznokarpackim (mikrop³yty Alcapa i Tisza-Dacia). Skonsolidowane pod³o e tworz¹ proterozoiczne ska³y krystaliczne i proterozoiczno-dolnopaleozoiczne metasedymenty. G³êbokoœæ pod³o a platformowego w zapadlisku waha siê od kilkuset metrów do 3500 m, a w rozpoznanej wierceniami czêœci Karpat wartoœci te wynosz¹ odpowiednio od 500 do 4500 m w czêœci zachodniej (otwór Zawoja 1) oraz od 2000 m do 7000 m w czêœci wschodniej (otwór KuŸmina 1). Sondowaniami magnetotellurycznymi wykryto wysokooporowy poziom, prawdopodobnie zwi¹zany ze stropem skonsolidowanego pod³o a (Ry³ko & Tomaœ, 1995; ytko, 1997). W brze nej czêœci Karpat jego strop znajduje siê na g³êb. od 3 do 5 km. W kierunku po³udniowym obni a siê on a do km, po czym w najbardziej po³udniowej czêœci, *Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Oleandry 2a, ; ponownie podnosi siê do g³êb km. Oœ obni enia w przybli eniu pokrywa siê z osi¹ regionalnego minimum grawimetrycznego. Badaniami geomagnetycznymi wykryto równie liniê zerowych wartoœci wektora Wiesego, zwi¹zan¹ z niskooporowym oœrodkiem wystêpuj¹cym na g³êb km (Jankowski i in., 1982) i byæ mo e wyznaczaj¹c¹ po³udniow¹ krawêdÿ platformy pó³nocnoeuropejskiej ( ytko, 1997). Zachodnia czêœæ zapadliska charakteryzuje siê blokow¹ struktur¹ pod³o a, podczas gdy w czêœci wschodniej s¹ widoczne g³êbokie struktury erozyjne. Te dowi¹zuj¹ce do kierunku NW SE paleodoliny, wyerodowane zosta³y w okresie paleogenu-wczesnego miocenu. Erozja poprzedzona zosta³a ruchami laramijskimi, w ich nastêpstwie powsta³y uskoki inwersyjne o kierunku NW SE, znane z pó³nocnej czêœci zapadliska (Oszczypko i in., 1989). W czasie œrodkowomioceñskiej ekstensji czêœæ tych uskoków uleg³a odnowieniu (Krzywiec, 1997). W pod³o u polskich Karpat zewnêtrznych powierzchnia nieci¹g³oœci miêdzy skorup¹ i górnym p³aszczem jest usytuowana na g³êb. od km w brze nej czêœci Karpat do ok. 50 km w ich czêœci po³udniowej. W pobli u pieniñskiego pasa ska³kowego powierzchnia ta podnosi siê do g³êb km. Mechanizmy subsydencji Stwierdzona wierceniami wielkoœæ nasuniêcia Karpat fliszowych na miocen zapadliska przedkarpackiego jest nie mniejsza od km (Wdowiarz, 1976; Oszczypko & Tomas, 1985). Bior¹c pod uwage wyniki badañ geofizycznych oraz rekonstrukcje palinspastyczne (Kotlarczyk, 1985; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Oszczypko & Œl¹czka, 1985, 1989) mo na przypuszczaæ, e pod Karpatami miocen wystêpuje co najmniej po pieniñski pas ska³kowy, co powiêksza amplitudê nasuniêcia do km. Na podstawie dotychczasowych badañ mo na wnioskowaæ o wieloetapowym rozwoju nasuniêæ karpackich (Kotlarczyk, 1985; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Moryc, 1989; Kovaè i in., 1998). Analiza subsydencji w polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego wykazuje jej zwiazek z obci¹ eniem p³aszczowinami karpackimi (Oszczypko, 1998, 1999). W okresie wczesnego-œrodkowego miocenu konwergencja karpackiej pryzmy akrecyjnej spowodowa³a stopniowy wzrost subsydencji w zapadlisku, migracjê osi basenu na pó³noc i przekraczaj¹c¹ depozycjê coraz mlodszych osadów na platformie. W okresie od karpatu do koñca sarmatu (trwajacym ok. 8 mln lat) oœ subsydencji, w polskiej czêœci zapadliska, przemieœci³a sie o 85 km na N i 396

2 Tarnobrzeg POLSKA POLAND WR2 BIG1 P1 C K³1 KW1 Rzeszów Dr 1 Ch CZEC REP. Cieszyn CZECY Bielsko Bia³a ywiec Su Ru trzon krystaliczny Tatr crystalline core of the Tatra Mts. jednostki reglowe i wierchowe Tatr high Tatra and sub-tatra units flisz podhalañski Podhale flysch pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt jednostka magurska Magura Unit Bu Ku Dolny Kubin SIG1 Z1 Nowy Targ 0 30km Zakopane jednostka grybowska Grybów Unit jednostka dukielska Dukla Unit jednostka przedmagurska Fore-Magura Unit jednostka œl¹ska Silesian Unit jednostka podœl¹ska Sub-Silesian Unit Nowy S¹cz Krynica S OWACJA SLOVAKIA Gorlice jednostka skolska Skole Unit jednostka stebnicka Stebnyk (Sambir) Unit miocen transgresywny na Karpatach transgressive Miocene deposits upon the Carpathians jednostka zg³obicka Zg³obice Unit miocen zapadliska Miocene of the Carpathian Foredeep Jas³o Su Bardejov Malcov Ru Bu Ku Krosno dolny miocen jednostki skolskiej i magurskiej Lower Miocene of the Skole Unit and Magura Unit platformowe przedpole Karpat platform basement andezyty andesite zerowa linia anomalii Wisego zero line of Wise's vectors izobaty pod³o a mioceñskiego isobath of Miocene substratum P136 CIG1 K1 K1 Ch1 UKRAINA UKRAINE wybrane wiercenia selected boreholes wiercenia z diagramami subsydencji boreholes with backstripped diagrams Ryc. 1. Szkic tektoniczny polskiej czêœci Karpat i zapadliska przedkarpackiego (wg Oszczypki, 1998, uzupe³niony). Strefa (podjednostki): Su Siar, Ru raczañska, Bu bystrzycka, Ku krynicka p³aszczowiny magurskiej Fig. 1. Sketch map of the Polish Carpathians and their foredeep (based on Oszczypko, 1998). Su Siary, Ru Raèa, Bu Bystrica, Ku Krynica subunits of the Magura Nappe 17 Ostrawa 1 19 Zebrzydowice An Rzeszów 23 Brno 4 Wiedeñ BW Ss S 0 50km przypuszczalny zasiêg zbiornika wczesnomioceñskiego Early Miocene sea diatomity diatomites P Domaczka 14 3 PPS Nowy S¹cz 9 Nowy Targ 10 Presov BS 5 Gorlice NE, co pozwala oszacowaæ stopê konwergencji na 12 mm/rok, której odpowiada podobna wartoœæ stopy migracji depocentrów. Wartoœci te sa nieco ni sze od stopy migracji wyklinowan (13,8 mm/rok), co w póÿnym badenie i sarmacie spowodowa³o poszerzenie wschodniej czêœci zapadliska. W tym czasie subsydencja objêta zosta³a nie tylko platforma, lecz tak e brze na czêœæ Karpat (Oszczypko & Œl¹czka, 1985, 1989), podczas gdy strefa maksymalnej subsydencji by³a usytuowana zazwyczaj przed czo³em nasuwaj¹cych siê Karpat. 12 olistolity debris-flow deposits ewaporaty evaporites 8 Kremna Sk 6 D Kochanovce 13 Modra n/cirochou linia brzegowa shore line osuwiska slumps 7 BP 2 przesmyki sea-ways wiercenia boreholes lokalizacja osadów wczesnomioceñskich position of the Early Miocene deposits Ryc. 2. Paleogeograficzno-palinspastyczny szkic basenów Karpat Pó³nocnych we wczesnym miocenie (NN2 NN3?) (wg Kovaèa i in., 1998; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003, uzupe³niony). Wydzielenia litostratygraficzne: 1 formacja zebrzydowicka, 2 warstwy worotyszczañskie,3 warstwy z Domaczki, 4 formacja sakvicka, 5 formacja prešovska, 6 - ³upkowe warstwy kroœnieñskie, 7 warstwy kroœnieñskie piaskowce glaukonitowe,8 warstwy z Gorlic, 9 formacja z Zawady, 10 formacja waksmundzka, 11 formacja andrychowska, 12 formacja z Kremnej, 13 formacja kochanowicka, 14 warstwy ostryskie Fig. 2. Early Miocene (NN2 NN3?) paleogeography of the Northern Carpathian sedimentary area (after Kovaè et al., 1998, Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003, supplemented). Lithostratigraphic subdivisions: 1 Zebrzydowice Fm., 2 Vorotyshcha Fm., 3 Domaczka Fm., 4 Sakvice Fm., 5 Prešov Fm., 6 shaly facies of Krosno Beds, 7 sandstone facies of Krosno Beds,8 GorliceBeds, 9 Zawada Fm., 10 Waksmund Fm., 11 Andrychów Fm., 12 Kremna Fm., 13 Kochanovce Fm, 14 Ostrysz beds 397

3 Powstanie i rozwój zapadliska We wczesnym miocenie (burdygale) istnia³ jeszcze rozleg³y, szcz¹tkowy basen morski Karpat zewnêtrznych o szerokoœci ok. 150 km (Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2002, 2003). Wynurzona by³a tylko brze na czêœæ p³aszczowiny magurskiej oraz byæ mo e tak e pó³nocna czêœæ jednostki dukielskiej. W kierunku pó³nocnym basen ten ³¹czy³ z siê z zatok¹ morsk¹ w po³udniowej czêœci platformy europejskiej, a w kierunku SW z basenem wiedeñskim (ryc. 2). W œrodkowym burdygale (ottnang i?karpat) resztkowy basen fliszowy przesun¹³ siê ku NE (basen zdanicki, borys³awsko-pokucki oraz basen fa³dów brze nych w Rumunii) i uleg³ ewaporacji deponuj¹c osady solne warstw worotyszczañskich na przedpolu Karpat Ukraiñskich oraz dolnomioceñsk¹ formacjê soln¹ w Rumunii. Z koñcem burdyga³u w wyniku kolizji miêdzy p³yt¹ europejsk¹ i teranami Alcapy i Tiszy-Dacii Karpaty zewnêtrzne zosta³y sfa³dowane i wypiêtrzone. Równoczesnie zosta³ zapocz¹tkowany proces nasuwania Karpat na pó³noc, po³¹czony z formowaniem siê zapadliska przedkarpackiego (ryc. 3) przed czo³em orogenu (Oszczypko, 1997, 1998, 2004; Kovac i in., 1998). Na prze³omie ottnangu i karpatu czo³o Karpat zewnêtrznych znajdowa³o siê ok. 50 km na po³udnie od wspó³czesnego czo³a (Oszczypko & Tomaœ 1985; Oszczypko & Œl¹czka, 1985; Oszczypko, 1997; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Pod wp³ywem obci¹ enia nasuwaj¹cymi siê Karpatami utworzy³a siê na platformie depresja fleksuralna (wewnêtrzne zapadlisko), wype³nione osadami gruboklastycznymi (ryc. 4A). Subsydencji tej towarzyszy³y sp³ywy grawitacyjne powstaj¹ce w czo³owej czêœci jednostki podœl¹skiej. Na Morawach i Œl¹sku Cieszyñskim cienkonaskórkowe p³aszczowiny grawitacyjne przykry³y pod³o e platformowe i jego paleogeñsko-dolnomioceñsk¹ pokrywê osadow¹. S¹ one znane jako starostyryjskie nasuniêcia (Jurkova, 1971) lub jako formacje z Suchej i Zamarskich(olistoplaki fliszowe, por. Bu³a & Jura, 1983; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Moryc, 1989; Oszczypko, 1998). W rejonie Cieszyna zasiêg tych nasuniêæ pokrywa³ siê, w przybli eniu, ze wspó³czesnym brzegiem Karpat (Oszczypko & Luciñska-Anczkiewicz, 2000; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Po starostyryjskich nasuniêciach wewnêtrzna czêœæ zapadliska podlega³a intensywnej subsydencji i akumulacji gruboklastycznych osadów formacji stryszawskiej (Œl¹czka, 1977; Oszczypko, 1997, 1998; Oszczypko i in., 2005). S¹ to osady sto ków aluwialnych, pochodz¹ce zarówno z brzegu Karpat, jak i wyniesionych fragmentów platformy (ryc. 5). Potwierdzi³y to wiercenia Bielowicko IG-1, Zawoja 1 i Sucha IG-1 (ryc. 1). Najm³odsza redeponowana mikrofauna formacji stryszawskiej nale y do eggenburgu-ottnangu (Strzêpka, 1981; Oszczypko, 1997). Zbli ony wiek sugeruje równie nanoplankton wapienny (zona NN4, por. Garecka i in., 1996) pochodz¹cy z tej formacji. Podobna mikrofauna i nanoplankton wapienny s¹ znane z najm³odszych osadów Karpat zewnêtrznych oraz formacji zebrzydowickiej w pod³o u Karpat Cieszyñskich (por. Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Po sedymentacji formacji stryszawskiej grzbiet cieszyñsko-s³awkowski zosta³ wypiêtrzony i podlega³ erozji (por. Oszczypko & Tomaœ, 1985; Oszczypko, 1997; Oszczypko & Luciñska-Anczkiewicz, 2000). W po³udniowych Morawach ten okres erozji mo na korelowaæ z niezgodnoœci¹, stwierdzon¹ w sp¹gu osadów górnego karpatu (Jiøièek, 1995). Równoczeœnie na pó³noc od grzbietu cieszyñsko-s³awkowskiego zacz¹³ rozwijaæ siê system rowów, ograniczonych uskokami normalnymi, o kierunku W E i NW SE (mln lat) (Ma) PODZIA MEDYTERAÑSKI MEDITERRANEAN SUBDIVISION CENTRALNA PARATETYDA CENTRAL PARATETYS TORTON TORTONIAN SERRAWAL SERRAVALIAN LANG LANGIAN BURDYGA BURDIGALIAN AKWITAN AQUITANIAN SZAT CATIAN Pa S LB EB K Ot EGGENBURG EGGENBURGIAN EGER EGERIAN NANOZONY NANNOZONES NN9 NN8 NN7 NN6 NN5 NN4 NN3 NN2 NN1 NP25 S KARPATY ZEWNÊTRZNE OUTER CARPATIANS warstwy grabowieckie Grabowiec Beds zlepieniec Nockowej Nockowa Congl. flisz Flysch Stryszawa Fm Sucha Fm Zebrzydowice Fm Skawina Fm GRZBIET CIESZYNA- S AWKOWA CIESZYN- -SLAVKOV RIDGE Zawoja Fm sfa³dowany miocen Folded Miocene zlepieniec Sypkiej Góry Sypka Góra Congl. Wieliczka Fm zlepieniec Dêbowca Dêbowiec Congl. Zamarski Mb zlepieñce conglomerates wapienie limestones tufity tuffites pod³o e platformowe platform basement ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE CARPATIAN FOREDEEP GRZBIET RZESZOWA RZESZÓW RIDGE Machów Fm Krzy anowice Fm Trrzydnik Fm P Y T A P Ó N O C N O E U R O P E J S K A N O R T E U R O P E A N P L A T E piaskowce sandstones gipsy i anhydryty gypsum, anhydrites olistostromy fliszowe flysch olistostromes Pinczów Fm mu³owce,i³owce mudstones, clays sole kamienne salt deposits luka stratygraficzna hiatus N Chmielnik Fm Ryc 3. Schemat litostratygraficzny osadów mioceñskich zapadliska przedkarpackiego (wg Oszczypki, 1999, zmieniony). Ot ottnang, K karpat, EB wczesny baden, LB póÿny baden, S sarmat, Pa panon Fig. 3. Lithostratigraphic model of the Miocene deposits of the Polish Carpathian Foredeep (after Oszczypko, 1999, suplemented). Ot Ottnangian; K Karpatian; EB Early Badenian; LB Late Badenian; S Sarmatian; Pa Pannonian 398

4 znany jako paleodolina bludowicko-skoczowska (Oszczypko & Luciñska-Anczkiewicz, 2000). W póÿnym karpacie-wczesnym badenie obni aj¹ca siê paleodolina by³a zasypywana utworami zboczowymi (bloki ska³ karboñskich), a nastêpnie przybrze nymi zlepieñcami dêbowieckimi i wreszcie g³êbokowodnymi marglistymi mu³owcami formacji skawiñskiej. Wczesnomioceñskie i wczesnobadeñskie depocetra by³y usytuowane w zachodniej czêœci zapadliska wewnêtrznego i przed³u a³y siê do basenu samborskiego (stebnickiego) (Vass & Cech, 1983; Oszczypko, 1997, 1998). W ottnangu-karpacie? stopa subsydencji ca³kowitej ( m/mln lat) by³a w pe³ni kompensowana przez stopê sedymentacji, co znalaz³o wyraz w l¹dowej i p³ytkomorskiej sedymentacji (Oszczypko, 1997, 1999). W kierunku wschodnim (basen samborski) stopa subsydencji dochodzi³a do 2000 m/mln lat (Oszczypko, 1998). W wyniku wczesnobadeñskiej transgresji brzeg basenu przesun¹³ sie od 30 do 100 km na pó³noc (ryc. 4B). W jego w osiowej czêœci stopa sedymentacji wynosi³a od A CZECY CZEC REP. 50km 50km paleogen Paleogene mezozoik Mesozoic paleozoik Paleozoic prekambr Precambrian Karpaty zewnêtrzne Outer Carpathians olistoplaki fliszowe flysch olistoplaque Nowy Targ Dunajec Nowy Targ jednostka œl¹ska/podœl¹ska Silesian/Sub-Silesian Units jednostka magurska Magura Unit pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt równiny aluwialne alluvial plain Wis³a speneplenizowany l¹d peneplained land wy yny i góry highlands & mountains b³ota i laguny swamps & lagoons strefa litoralna littoral zone San jednostka skolska/skiby Skole/Skiba Unit czo³o starostyryjskich nasuniêæ front of the Old-Styrian nappes wspó³czesne czo³o Karpat present-day front of the Carpathians czo³o sfa³dowanego miocenu front of the folded Miocene Zone pó³nocny zasiêg morskich osadów mioceñskich northern extent of the Miocene marine deposits Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 5, 2006 Dnister B CZECY CZEC REP. jednostka œl¹ska/podœl¹ska Silesian/Sub-Silesian Units jednostka magurska Magura Unit pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt strefa neretyczna neritic zone strefa batialna bathial zone POLSKA POLAND S OWACJA SLOVAKIA Dunajec Wis³a POLSKA POLAND S OWACJA SLOVAKIA jednostka skolska/skiby Skole/Skiba Unit jednostka borys³awsko-pokucka Boryslav-Pokutya Unit San Dnister UKRAINA UKRAINE jednostka borys³awsko-pokucka Boryslav-Pokutya Unit RUMUNIA ROMANIA Zah. Boh UKRAINA UKRAINE Lviv Zah. Boh Lviv sto ek aluwialny alluvial fan delta sto kowa fan-delta Ryc. 4. Palinspastyczny szkic paleogeograficzny polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego w karpacie (A) i wczesnym badenie (B) wg Oszczypko i in. (2005) uproszczony Fig. 4. Karpatian (A) and Early Badenian (B) palinspastic paleogeography maps of the Polish Carpathian Foredeep (after Oszczypko et al., 2005, simplified) m/mln lat w czêœci morawskiej (Meulenkamp i in., 1996) do 200 m/mln lat w polskiej czêœci basenu. Równoczeœnie w pó³nocnej (szelfowej) czêœci basenu stopa sedymentacji nie przekracza³a 50 m/mln lat. Wczesnobadeñska transgresja morska wkroczy³a zarówno na utwory platformowe przedpola, jak i na Karpaty fliszowe. W badenie osie ekstensyjnych rowów przesunê³y siê ku NE (rów Zawady i krzeszowicki). Od wczesnobadeñskiej trangresji po schy³ek wczesnego sarmatu w zapadlisku przedkarpackim stopa subsydencji by³a wy sza od stopy sedymentacji, co uwarunkowa³o morsk¹ sedymentacjê (ryc. 3, 4B, 6). We wczesnym badenie osiowa czêœæ basenu osi¹ga³a g³êbokoœæ górnego batia³u, podczas gdy w pó³nocnej i po³udniowej szelfowej czêœci basenu g³êbokoœci mieœci³y siê w obrêbie nerytyku litoralu. Od serrawalu (15 mln lat temu) zaznaczy³o siê stopniowe ogólne sp³ycenie zbiornika morskiego, które zapocz¹tkowa³o poÿnobadeñski kryzys salinarny w zapadlisku (por. Andreyeva-Grigorovich i in., 2003). Na diagramach subsydencji wydarzenie to zaznacza siê tendencj¹ wznosz¹ca (Oszczypko, 1997, 1998). PóŸnobadeñskie obni enie poziomu morza oraz oziêbienie klimatu zainicjowa³o kryzys salinarny na przedpolu Karpat (ryc. 6, por. Oszczypko, 1998; Andreyeva-Grigorovich i in., 2003; B¹bel, 2004). P³ytka czêœæ basenu ewaporacyjnego rozwiniêta na szelfie by³a zdominowana przez facjê siarczanow¹ oraz podrzêdnie przez osady wêglanowo-litoralne (Kasprzyk, 1993, 1999; Peryt i in., 1998a, b; B¹bel, 1999, 2004). G³êbsza czêœæ basenu, zajêta przez facjê chlorkow¹, usytuowana by³a na po³udniu, wzd³u ówczesnego brzegu Karpat (por. Garlicki, 1979; B¹bel, 2004, 2005; Kasprzyk, 2005). Po³udniowy brzeg basenu ewaporatowego znajdowa³ siê na Karpatach, gdzie lokalnie deponowane by³y sole kamienne Wieliczki oraz gipsy i wapienie litotamniowe zatoki rzeszowskiej (ryc. 6, por. Oszczypko, 1997; Andreyeva-Grigorovich i in., 2003). Wed³ug B¹bla (2004) g³êbokoœæ subbasenu gipsowego nie przekracza³a kilka metrów, natomiast w subbasenie halitowym wynosi³a nie wiêcej ni m. W tym czasie stopa sedymentacji, w polu facji siarczanowej, waha sie od kilkunastu metrów do 50 m/mln lat w polu facji chlorkowej. Gdybyœmy jednak przyjeli za Garlickim (1968) okres akumulacji chemicznej na Ka, to stopa sedymentacji by³aby o rz¹d wy sza (Oszczypko, 1998). Po sedymentacji chemicznej brzeg Karpat przesun¹³ siê o kilka kilometrów na pó³noc; równoczeœnie dosz³o do teleskopowego skrócenia Karpat zewnêtrznych, znanego jako œrodbadeñska kompresja (por. Oszczypko, 1997, 1998; Kovaè i in., 1998). Skracanie to zosta³o udokumentowane przez co najmniej 12 km nasuniêcie p³aszczowiny magurskiej i jednostek grupy przedmagurskiej na jednostkê œl¹sk¹ oraz zdwojenie tektoniczne jednostki podœl¹skiej (Oszczypko, 1997, 1998; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Po sedymentacji chemicznej lokalnie zaznaczy³a siê erozja (Peryt & Peryt, 1994; 399

5 400 P ASZCZOWINY KARPAT ZEWNÊTRZNYC OUTER CARPATIANS NAPPES / SM ZF SF / SM AF ZF? 2538 Panow & Plotnikow, 1996; Andreyeva-Grigorovich i in., 1997). W rejonie Rzeszowa pod³o e zewnêtrznej czêœci zapadliska zosta³o wypiêtrzone i lokalnie by³o erodowane ( bezanhydrytowa wyspa rzeszowska ). W obszarze tym erozja usunê³a co najmniej m osadów chemicznych i podchemicznych (Komorowska-B³aszczyñska, 1965). Obni enie poziomu morza spowodowa³o równie progradacjê osadów klastycznych w kierunku basenu (Krzywiec, 1997), a w rejonie Krakowa depozycjê piasków bogucickich (Porebski & Oszczypko, 1999). U schy³ku badenu basen uleg³ pog³êbieniu do g³êbokoœci nerytycznych (Oszczypko, 1998), a transgresja morska osi¹gnê³a Kotlinê Sadeck¹ (por. Oszczypko i in., 1992). W tym czasie najwy- sza stopa subsydencji dochodz¹ca do 2000 m/mln lat zaznaczy³a siê w wierceniach -136 i Drohobyczka 1 (ryc. 1). W okolicach Rzeszowa subsydencja nie przekraczala m/mln lat (Oszczypko, 1998, 1999), podczas gdy stopa sedymentacji oscylowa³a wokó³ wartoœci 1000 m/mln lat. W obszarze tym ( wyspa rzeszowska ) osady górnobadenskie transgresywnie przykrywaja platformowe pod³o e. W okolicach Bochni i Tarnowa oraz na NE obrze eniu zapadliska stopa sedymentacji wynosila m/mln lat. Póznobadeñska subsydencja w sposób ciag³y przesz³a w sarmack¹. W sarmacie w stosunku do badenu istotnie zmieni³o siê po³o enie osi subsydencji, która przemieœci³a siê o km na NE. W rowie Wielkich Oczu (wiercenia Ch 1, JK 1, ryc. 1) subsydencja wynosi³a od 1500 m w czêœci NE do m w czêœci SE (Oszczypko, 1998, 1999). Towarzyszy³a jej wysoka stopa sedymentacji dochodz¹ca do 1700 do 2400 BIELOWICKO IG1 ANDRYCÓW 6 dolnobadeñskie mu³owce szelfowe/ sk³on kontynentalny 2108 ZAWOJA 1 LACOWICE 1 GR (API) Low er Badeni ans hel f/ GR NN slopem uds tones GR R GR R R (omh/m) (imp/min) (imp/min) (imp/min) (ohm/m) (imp/min) (ohm/m) SK , górnokarpackie dolnobadeñskie zlepieñce transgresywne DC 3792,5 Upper Karpatian Lower Badenian transgressive conglomerates 3300 DC DC 2200 DC karpacki sto ek aluwialny (mu³owce, piaskowce, zlepieñce) Karpatian alluvial fan (mudstones, sandstones, conglomerates) mu³owce 2290 szelfowe egeru 1200 ZbF Egerian shelf 2321 mudstones 4000 ZmF g³êbokoœæ (m) depth (m) górny paleozoik Upper Palaeozoic karpacki sto ek aluwialny (zlepieñce) Karpatian alluvial fan (conglomerates) górny paleozoik Upper Palaeozoic fliszowa olistoplaka (p³aszczowiny starostyryjskie ) Flysch olistoplaque ( Old Styrian nappes ) 2400 dolny paleozoik Lower Palaeozoic delta sto kowa egeru - - zlepieñce Egerian fan delta conglomerates 1400 KF 581 ~ 455m WM fliszowa olistoplaka (p³aszczowiny starostyryjskie ) Flysch olistoplaque ( Old Styrian nappes ) ZmF 1485,5 górny paleozoik Upper Palaeozoic Ryc. 5. Korelacja wczesnomioceñskich i wczesnobadeñskich utworów pod nasuniêciem karpackim w rejonie Zawoji, Andrychowa i Cieszyna (wg Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003; Oszczypko, 2006). ZF formacja z Zawoji (oligocen?dolny miocen), AF formacja z Andrychowa (eger), ZBF formacja zebrzydowicka (eger egenburg): olistopaki fliszowe ( starorostyryjskie nasuniêcia ): SF formacja z Suchej, ZmF formacja z Zamarskich, formacja stryszawska (?ottnang karpat), /SM ogniwo zlepieñców ze Stachorówki formacji stryszawskiej, KF i WM zlepieñce z przewag¹ materia³u karpackiego, DC zlepieñce dêbowieckie (?górny karpat dolny baden), SK formacja skawiñska (dolny baden) Fig. 5. Well log cross-section of the sub-thrust Early Miocene to Early Badenian deposits of the Zawoja Andrychów Cieszyn area (Polish Western Carpathians) after Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003 and Oszczypko, 2006). ZF Zawoja Formation (Oligocene?Lower Miocene), AF Andrychów Formation (Egerian), ZBF Zebrzydowice Formation (Egerian Eggenburgian): flysch olistoplaue ( Old Styrian nappe ): SF Sucha Formationa, ZmF Zamarski Formation, Stryszawa Formation (?Ottnagnian Karpatian), /SM Stachorówka Conglomerate Member of the Stryszawa Formation, KF and WM mainly flysch derived conglomerates, DC Dêbowiec conglomerates (?Upper Karpatian-Lower Badenian), SK Skawina Formation (Lower Badenian) m/mln lat. W kierunku SE, ju na terytorium Ukrainy, mi¹ szoœæ sarmackich osadów dochodzi do 5000 m (por. Meulenkamp i in., 1996; Andreyeva-Grigorovich i in., 1997; Bubniak i in., 2001; Kurovets i in., 2004), a odpowiadaj¹ca im stopa sedymentacji osi¹ga 4440 m/mln lat (Meulenkamp i in., 1996). W pó³nocnej, brze nej czêœci zapadliska ca³kowita subsydencja nie przekracza³a kilkuset metrów. Koñcowy okres sedymentacji w zapadlisku przebiega³ w p³ytkim, wys³adzaj¹cym siê zbiorniku morskim. Sedymentacja morska w zapadlisku przedkarpackim prawdopodobnie przetrwa³a do póÿnego miocenu (Wójcik & Jugowiec, 1998), po czym mia³y miejsce ostatnie ruchy nasuwcze w po³udniowej czêœci zapadliska. Ostatecznie p³aszczowiny karpackie osi¹gnê³y swoj¹ dzisiejsz¹ pozycjê w okresie posarmackim (Wójcik & Jugowiec, 1998; Oszczypko, 1998). Sfa³dowany miocen Strefa sfa³dowanego miocenu jest najlepiej wykszta³cona na obszarze tzw. sigmoidy przemyskiej, gdzie wzd³u granicy polsko-ukraiñskiej osi¹ga szerokoœæ do 20 km (ryc. 1). W Karpatach Wschodnich, na terytorium Ukrainy i Rumunii, miocen sfa³dowany jest dzielony na dwie jednostki tektoniczne. Bardziej po³udniowa znana jest jako jednostka borys³awsko-pokucka ( fa³dy wg³êbne ) na Ukrainie lub jako jednostka fa³dów brze nych w Rumunii. Miêdzy Dobromilem a Samborem jednostka ta chowa siê pod nasuniêciem skolskim. Jej przed³u enie w kierunku zachodnim jest wci¹ dyskusyjne, a liczne próby poszukiwania fa³dów wg³êbnych w polskich Karpatach nie przynios³y dotychczas jednoznacznych wyników. Bardziej zewnêtrzna czêœæ strefy miocenu sfa³dowanego nale y do jednostki samborskiej (podkarpackiej w Rumunii), znanej w Polsce jako jednostka stebnicka. Tworz¹ j¹ utwory molasowe dolnego i œrodkowego miocenu (karpat, baden i sarmat), nasuniête na utwory sarmatu zapadliska przedkarpackiego (strefa Bilche-Volytsa na Ukrainie). W Karpatach Ukraiñskich amplituda nasuniêcia jednostki stebnickiej wynosi co najmniej 20 km (por. Andreyeva-Grigorovich i in., 2003; Oszczypko i in., 2005).

6 W Polsce, na wschód od a, jednostka stebnicka ods³ania siê na powierzchni (Ney, 1968; Ksi¹ kiewicz, 1972). Tworzy j¹ kilka szerokich, zimbrykowanych fa³dów z utworami karpatu i dolnego badenu (warstwy stebnickie i balickie, por. Garecka & Olszewska, 1997) w j¹drach antyklinalnych oraz utworów górnobadeñsko-sarmackich wystêpuj¹cych w synklinach. W rejonie a wielkoœæ nasuniêcia jednostki stebnickiej na utwory sarmackie zapadliska przedkarpackiego jest nie mniejsza od 15 km (Ney, 1968; Oszczypko i in., 2005). W kilku odwiertach, na z³o u gazu ziemnego -Jaksmanice, w sp¹gu jednostki stebnickiej nawiercone zosta³y eoceñsko-oligoceñskie utwory fliszowe (Zieliñski, 1963; Ksi¹ kiewicz, 1972). W podobnej sytuacji tektonicznej nawiercone zosta³y oligoceñskie utwory fliszowe w odwiercie Cisowa Wien NCA Bratislava Zagreb Brno ZAPADLISKO FOREDEEP MK linia raby WEST EUROPEAN PLATFORM PAPUK IGAL Pécs VILLÁNY wypiêtrzona czêœæ platformy europejskiej uplifted area of the European Platform wypiêtrzona czêœæ Karpat zewnêtrznych uplifted area of the Outer Carpathians wypiêtrzona czêœæ Karpat wewnêtrznych uplifted area of the Intra Carpathian region pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt Pó³nocne Alpy Wapienne Northern Calcareous Alps Rybnik MECSEK CWC Banská Bystrica Budapest Wieliczka PLATFORMA ZACODNIOEUROPEJSKA Vesprem rába line TCR S+SS MA Szeged Košice Miškolc B Debrecen Szolnok Bochnia SK Góry APUSENI Mts. œrodowiska brakiczno-jeziorne brackish-lacustrine environment œrodowisko morskie marine environment facje wêglanowo-litoralne carbonate-littoral facies facje siarczanowe sulphate facies Cluj Sibiu facje chlorkowe chloride facies facje chlorkowe (sole potasowe) chloride facies (potasium salts) bezanhydrytowa wyspa rzeszowska Rzeszów Island (areas without evaporites) D ZAPADLISKO FOREDEEP ST SR SK+BP Lviv Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 5, 2006 IG-1, usytuowanym 15 km na po³udnie od czo³a Karpat (Wdowiarz, 1967). Na zachód od a jednostka stebnicka chowa siê pod nasuniêciem jednostki skolskiej. Fragmenty jednostki stebnickiej nawiercono w kilku odwiertach miêdzy em i Ropczycami (Ksi¹ kiewicz, 1972; Po³towicz, 2004). W wielu wierceniach, miêdzy em i Dêbic¹, pod jednostk¹ stebnicka lub wprost pod jednostk¹ skolsk¹ by³a nawiercana ³uska utworów badeñskich o niewielkiej mi¹ szoœci (por.ney, 1968; Po³towicz, 2004). Od Dêbicy w kierunku Brzeska szerokoœæ sfa³dowanych utworów badeñsko-sarmackich wyraÿnie siê poszerza, maksymalnie do 10 km (ryc. 1). Strefa ta jest znana jako fa³dy badeñskie (Ksi¹ kiewicz, 1972) lub jako jednostka zg³obicka (Kotlarczyk, 1985; por. Krzywiec i in., 0 100km Kalush 26 PLATFORMA WSCODNIOEUROPEJSKA EAST EUROPEAN PLATFORM Kolomya OD C+A T+MF SC 26 Suceava F O R E D E E P I S K O Z A P A D L uskok passive fault aktywny uskok normalny active normal fault aktywny uskok przesuwczy active strike - slip fault nasuniêcia passive thrust aktywne nasuniêcia active thrust zasiêg morza póÿnobadeñskiego extent of Late Badenian sea wspó³czesny brzeg Karpat present front of the Carpathians wspó³czesny brzeg zapadliska przedkarpackiego present margin of the Carpathian Foredeep wspó³czesne kontury gór present counturs of mountains Ryc. 6. Palinspastyczna mapa paleogeograficzna póÿnobadeñskiego kryzysu salinarnego w zapadlisku przedkarpackim i w basenach systemu transylwañsko-panoñskiego (wg Andreyeva-Grigorovich i in., 2003, uproszczona). Jednostki Karpat zewnêtrznych i wewnêtrznych: AC Audia, Macla, p³aszczowiny fliszu konwolutnego, BP jednostka borys³awsko-pokucka, CWC Centralne Zachodnie Karpaty, D jednostka dukielska, MA jednostka magurska, MF jednostka fa³dów brze nych, MK Ma³e Karpaty, OD zewnêtrzne Dacydy, SC jednostka podkarpacka, SK jednostka skolska, SR jednostka samborska, S jednostka œl¹ska, SS jednostka podœl¹ska, ST jednostka stebnicka, T jednostka- Tarcau, TCR Zadunajski Grzbiet (Œrodkowy), ZD jednostka zdanicka Fig. 6. Late Badenian palinspastic paleogeography of the Carpathian Foredeep andtransylvanian-panonian basin system (after Andreyeva-Grigorovich et al., 2003, simplified). Outer Carpathians and Intracarpathian area: AC Audia, Macla, Convolute Flysch nappes, BP Borislav-Pokutya Unit, CWC Central Western Carpathians, D Dukla Unit, MA Magura Nappe, MF Marginal Folds Unit; MK Male Karpaty Mts., OD Outer Dacides, SC Subcarpathian Unit, SK Skole Unit, SR Sambir Unit, S Silesian Unit, SS Subsilesian Unit, ST Stebnyk Unit, T Tarcua Unit, TCR Transdanubian Central Range, ZD danice Unit ; Oszczypko i in., 2005). Do strefy miocenu sfa³dowanego nale ¹ równie fa³dy bocheñskie (Poborski & Skoczylas-Ciszewska, 1963). S¹ to stromo ustawione fa³dy Bochni i Zborni, zaklinowane pomiêdzy czo³em Karpat oraz miocenem autochtonicznym zewnêtrznego zapadliska przedkarpackiego (Ney, 1968; Ksi¹ kiewicz, 1972; Poborski & Skoczylas-Ciszewska, 1963). J¹dra fa³dów s¹ utworzone z utworów fliszowych, natomiast skrzyd³a s¹ zbudowane z dolnobadeñskiej formacji skawiñskiej oraz górnobadeñskich utworów solnych formacji wielickiej i warstw chodenickich. Kilka kilometrów na zachód od Bochni (z³o a Moszczenica i ê kowice) utwory solne i warstwy chodenickie tworz¹ kilka fa³dów, nasuniêtych na autochtoniczne utwory górnego badenu (Garlicki, 1971). Na zachód od Raby czo³o nasuniêcia karpackiego cofa siê prawie o 10 km na po³udnie, tworz¹c tzw. zatokê gdowsk¹. S¹ to s³abo zdeformowane utwory formacji skawiñskiej, gipsy i warstwy chodenickie (Ksi¹ kiewicz, 1972; Po³towicz, 1962, 2004). W póÿnym badenie (przed depozycj¹ piasków bogucickich) utwory badeñskie zatoki gdowskiej wraz z pod³o em mezozoicznym uczestniczy³y w synsedymentacyjnych ruchach nasuwczych (Porêbski & Oszczypko, 1999). Struktura zatoki gdowskiej by³a interpretowana przez Jonesa (1996, 1997) jako tzw. strefa trójk¹tna. Przed czo³em Karpat fliszowych, przy zachodnim zakoñczeniu zatoki gdowskiej jest usytuowana kopalnia soli w Wieliczce. Z³o e jest utworzone ze sfa³dowanych utworów formacji skawiñskiej (dolny baden), 401

7 utworów solnych (górny baden) oraz warstw chodenickich (górny baden). Na zachód od Krakowa strefa miocenu sfa³dowanego jest bardzo w¹ska (Ksi¹ kiewicz, 1972). W rejonie Andrychowa i Kêt brze na czêœæ Karpat zbudowana jest z szeregu ³usek jednostki podœl¹skiej przykrytych utworami dolnego i górnego badenu (por. Baran i in., 1997; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). uski te zosta³y okreœlone ostatnio przez Wójcika i in. (1999) jako olistrostromy fliszowe, wystêpuj¹ce w osadach górnego sarmatu (panonu) i nasuniête na miocen autochtoniczny zewnêtrznego zapadliska. Jednostka zg³obicka na ca³ej swej d³ugoœci jest tektonicznie niejednorodna. Miêdzy Wis³ok¹ i Dunajcem ( zatoka Pilzna i pó³wysep Tarnowa ) w budowê jednostki zg³obickiej uczestnicz¹ utwory jednostki skolskiej, o mi¹ szoœci przekraczaj¹cej niekiedy 1000 m (Ney, 1968). Ten sektor miocenu sfa³dowanego jest uwa any przez Po³towicza (2004) za p³aszczowinê grawitacyjn¹. Odmienn¹ budowê ma, bardzo szczegó³owo rozpoznana wierceniami i badaniami sejsmicznym, jednostka zg³obicka miêdzy Dunajcem i Brzeskiem. Wed³ug wczeœniejszych badañ Kirchnera & Po³towicza (1974) by³y tutaj wyró niane trzy ³uski (Dêbna, Wojnicza i Biadolin), utworzone wy³¹cznie z utworów badeñsko-?sarmackich. Interpretacja tektoniczna tego segmentu jednostki zg³obickiej sta³a siê ostatnio przedmiotem kontrowersji (por. Po³towicz, 2004; Krzywiec i in., 2004). Wed³ug Po³towicza (2004) ta czêœæ jednostki zg³obickiej jest utworzona z trzech tektonosomów (olistoplak) pochodzenia grawitacyjnego, natomiast Krzywiec i in. (2004) interpretuj¹ tektonikê jednostki zg³obickiej w rejonie Brzeska-Wojnicza ca³kowicie odmiennie, uznaj¹c j¹ za strefê trójk¹tn¹ powsta³¹ w wyniku kompresji. W interpretacji Krzywca i in. (2004) ³uska Dêbna jest œciœle zwi¹zana z nasuniêciem karpackim, ³uska Wojnicza to dupleks o pasywnym stropie, natomiast ³uska Biadolin to element tektoniczny ograniczony od po³udnia nasuniêciem wstecznym, a od pó³nocy nasuniêciem czo³owym. Ponad nasuniêciem wstecznym utwory nadewaporatowe s¹ sfa³dowane, tworz¹c g³êbok¹ synklinê. Prawdopodobna obecnoœæ sarmatu w tej synklinie mo e œwiadczyæ o synsedymentacyjnym charakterze tych deformacji. Podsumowanie 1) W Karpatach zewnêtrznych, od wczesnego do póÿnego miocenu, w nastêpstwie subdukucji œcienionej skorupy p³yty europejskiej pod mikrop³yty Alcapa i Tisza-Dacia, trwa³y skierowane kunineruchy nasuwcze. W polskich Karpatach zewnêtrznych œrednia stopa ruchów nasuwczych wynosi³a 12 mm/rok. 2) Przy koñcu ottnangu przed czo³em aktywnej pryzmy akrecyjnej uformowa³ siê fleksuralny basen przedgórski, usytuowany na styku pryzmy akrecyjnej i p³yty przedpola. Pocz¹tkowo w basenie tym osadza³y siê gruboklastyczne osady l¹dowe i p³ytkomorskie, a od miocenu œrodkowego dominowa³a sedymentacja morska. Si³¹ sprawcz¹ subsydencji tektonicznej w zapadlisku przedkarpackim by³o obci¹ enie przemieszczaj¹cymi siê ku pó³nocy p³aszczowinami karpackimi oraz ugiêcie zwi¹zane z procesami subdukcyjnymi. 3) We wczesnym-œrodkowym miocenie w miarê przesuwania siê orogenu karpackiego zaznacza sie stopniowy wzrost subsydencji. 4) Zapadlisko przedkarpackie by³o zasypywane osadami klastycznymi pochodz¹cymi z erozji Karpat fliszowych i utworów platformowych przedpola. Wyj¹tek stanowi okres póÿnobadeñskiej sedymentacji chemicznej, kiedy to stagnacji brze nej czêœci Karpat zewnêtrznych towarzyszy³a pocz¹tkowo bardzo wolna subsybsydencja, a nastêpnie ruchy wznosz¹ce. 5) Mioceñska konwergencja karpackiej pryzmy akrecyjnej powodowa³a migracjê depocentrów na pó³noc i przekraczaj¹ce zaleganie, na p³ycie przedpola, stopniowo coraz m³odszych osadów. Praca zosta³a sfinansowana z funduszu Badañ Statutowych Uniwersytetu Jagielloñskiego DS 1/V/ING/ oraz czêœciowo z grantu KBN 4T Literatura ANDREYEVA-GRIGOROVIC, A. S., KULCYTSKY Y. O., GRUZMAN A. D., LOZYNYAK P. Y., PETRASKEVIC M. I., PORTNYAGINA L. O,. IVANINA A. V, SMIRNOV S. E., TROFIMOVIC N. A., SAVITSKAYA N. A. & SVAREVA N. J Regional stratigraphic scheme of Neogene formations of the Central Paratethys in the Ukraine. Geol. Carpathica, 48: ANDREYEVA-GRIGOROVIC A. S., OSZCZYPKO N., ŒL CZKA A., SAVITSKAYA N. A. & TROFIMOVIC N. A Correlation of the Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Ann. Soc. Geol. Pol., 73: BARAN U., JAWOR E. & JAWOR W Rozpoznanie geologiczne i wyniki prac poszukiwawczych za weglowodorami w zachodniej czesci polskich Karpat. Prz. Geol., 45: B BEL M istory of sedimentation of the Nida Gypsum deposits (Middle Miocene, Carpathian Foredeep, southern Poland). Geol. Quart., 43: B BEL M Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep as a drawdown salina basin. Acta Geol. Pol., 54: B BEL M Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep. Acta Geol. Pol., 55: BEAUMONT F Foreland basins: Geoph. Jour. Royal Astron. Soc., 65: BUBNIAK I., POPRAWA P. & BUBNIAK A Tectonic evolution of the Carpathian foredeep in Ukrainian segment: implications from subsidence analysis, [In:] A. Adam, L. Szarka, and J. Szendroi, (eds.), Pancardi 2001, Sopron, ungary-abstracts book, p. CP-3. BU A W. & JURA D Litostratygrafia osadów rowu przedgórskiego Karpat w rejoin Œl¹ska Cieszyñskiego. Geol. Kwart. AG, 9: GARECKA M & OLSZEWSKA B Ostratygrafii jednostki stebnickiej w Polsce. Prz. Geol., 45: GARECKA M., MARCINIEC P., OLSZEWSKA B. & WÓJCIK A., 1996 Nowe dane biostratygraficzne oraz próba korelacji utworów mioceñskich w pod³o u Karpat Zachodnich. Prz. Geol., 44: GARLICKI A Autochtoniczna seria solna w miocenie Podkarpacia miêdzy Skawin¹ a Tarnowem. Biul. Inst. Geol., 215: GARLICKI A Z³o e soli kamiennej w Lê kowicach nad Rab¹. Kwart. Geol., 15: GARLICKI A.1979 Sedymentacja soli mioceñskich w Polsce. Pr. Geol. Inst. Geol., 119: JANKOWSKI J., NEY R. & PRAUS A Czy pod ca³ym ³ukiem po³nocno-wschodnich Karpat istniej¹ g³êbokie wody termalne? Prz. Geol., 4: JIØIÈEK R Stratigraphy and geology of the Lower Miocene sediments of the Carpathian Foredeep in South Moravia and adjacent part of Lower Austria, [In:] B. amršmid ed., New results in Tertiary of West Carpathians II, Knohovnièka ZPN, 16: 37 65, odonin. JONES P Triangle zone geometry, terminology and kinematics. Bull. Canad. Petrol. Geol., 44: JONES P The Carpathian of the Southern Poland: thrust tectonics or wedge tectonic? AAPG Int. Conf. and Exhibition. September 7 10, 1997 Vienna. Abstracts: A JIØIÈEK R Stratigraphy and geology of the Lower Miocene sediments of the Carpathian Foredeep in South Moravia and adjacent part of Lower Austria, [In:] B. amršmid ed., New results in Tertiary of West Carpathians II, Knohovnièka ZPN, 16: 37 65, odonin. JURKOVA A Die Entwicklung der badener Vortiefe im Raum der Mährischen Pforte und Gebiet von Ostrava (German Summary). Geol. Pr., 57: KASPRZYK A Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian Foredeep, southern Poland. Ann. Soc. Geol. Pol., 63:

8 KASPRZYK A Sedimentary evolution of Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits in the northern Carpathian Foredeep. Geol. Quart., 43: KASPRZYK A Modele genetyczne badeñskich anhydrytów w zapadlisku przedkarpackim na obszarze Polski. Prz. Geol., 53: KIRCNER Z. & PO TOWICZ, S Budowa geologiczna obszaru miêdzy Brzeskiem a Wojniczem. Rocz. Pol. Tow. Geol., 44: KOMOROWSKA-B ASZCZYÑSKA M The anhydrite-less island in the profiles of the Rzeszów Fooreland. Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Sc. Geol. Geogr., 13: KOTLARCZYK J An outline of the stratigraphy of Marginal Tectonic Units of the Carpathian Orogene in the Rzeszów-Przemysl area, [In:] J. Kotlarczyk, (ed.), Geotraverse -Baranów-Rzeszów-Przemysl-Komancza-Dukla. Guide to excursion 4. XIII Congr. Carpath.-Balkan Geol. Ass., Cracow, Poland 1985: KOVAÈ M., NAGYMAROSY A., OSZCZYPKO N., ŒL CZKA A., CSONTOS L., MARUNTEANU M., MATENCO L.& MARTON E Palinspastic reconstruction of the Carpathian-Pannonian region during the Miocene, [In:] M. Rakus, (ed.), Geodynamic development of the Western Carpathias. Slovak Geol. Surv., Bratislava: KRZYWIEC P Large-scale tectono-sedimentary Middle Miocene history of the central and eastern Polish Carpathian Foredeep Basin results of seismic data interpretation. Prz. Geol., 45: KRZYWIEC P. & JOCYM P Charakterystyka mioceñskiej strefy subdukcji Karpat Polskich na podstawie wyników modelowañ ugiêcia litosfery. Prz. Geol., 45: KRZYWIEC P., ALEKSANDROWSKI P., FLOREK R. & SIUPIK J Budowa frontalnej strefy Karpat zewnêtrznych na przyk³adzie mioceñskiej jednostki Zg³obic w rejonie Brzeska-Wojnicza nowe dane, nowe modele, nowe pytania. Prz. Geol., 52: KSI KIEWICZ M Budowa geologiczna Polski, T. IV, Tektonika, cz. 3, Karpaty. Wyd. Geol. KUROVETS I., PRYTULKA G. SPOT Y. & PERYT T. M Middle Miocene Dashava Formation sandstones, Carpathian Foredeep, Ukraine. Jour. Petrol. Geol., 27: MEULENKAMP J. E., KOVAÈ M. & CICA I On Late Oligocene to Pliocene depocentre migration and the evolution of the Carpathian-Pannonian system. Tectonophysics, 266: MORYC W Miocen przedgórza Karpat Zachodnich w strefie Bielsko-. [In:]Tektonika Karpat i Przedgórza w œwietle badañ geofizycznych i geologicznych (zagadnienia wybrane). Referaty sesji Komisja Tekt. Komit. Nauk Geol. PAN. : NEY R Rola rygla krakowskiego w geologii zapadliska przedkarpackiego i rozmieszczeniu z³ó ropy i gazu. Pr. Geol. 45: OSZCZYPKO N The Early-Middle Miocene Carpathian peripheral foreland basin (Western Carpathians, Poland). Prz. Geol., 45: OSZCZYPKO N The Western Carpathian foredeep-development of the foreland basin in front of the accretionary wedge and its burial history (Poland). Geol. Carpathica, 49: OSZCZYPKO N Przebieg mioceñskiej subsydencji w polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego. Pr. Pañst. Inst. Geol., 168: OSZCZYPKO N The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians. Prz. Geol., 52: OSZCZYPKO N Late Jurassic Miocene geodynamic evolution of the Outer Carpathian fold and thrust belt and its foredeep (Western Carpathians, Poland). Geol. Quart., 50: OSZCZYPKO N. & OSZCZYPKO-CLOWES M The new findings of Lower Miocene deposits in the Nowy S¹cz area (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geol. Quart., 46: OSZCZYPKO N. & OSZCZYPKO-CLOWES M The Aquitanian arine deposits in the basement of Polish Western Carpathians and its paleogeographical and paleotectonic implications. Acta Geol. Pol., 53: OSZCZYPKO N. & ŒL CZKA A An attempt to palinspastic reconstruction of Neogene basins in the Carpathian Foredeep. Ann. Soc. Geol. Pol., 55: OSZCZYPKO N. & ŒL CZKA A The evolution of the Miocene basin in the Polish Outer Carpathians and their foreland. Geol. Carpathica, 40: OSZCZYPKO N. & TOMAŒ A Tectonic evolution of marginal part of the Polish Flysch Carpathians in the Middle Miocene: Kwart. Geol., 29: OSZCZYPKO N. & LUCIÑSKA-ANCZKIEWICZ A Early stages of the Polish Carpathian foredeep development. Slovak Geol. Mag., 6: OSZCZYPKO N., OLSZEWSKA B., ŒLÊZAK J. & STRZÊPKA J Miocene Marine and Brackish Deposits of the Nowy S¹cz Basin (Polish Western Carpathians) New Lithostratigraphic and Biostratigraphic Standarts. Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 40: OSZCZYPKO N., KRZYWIEC P., POPADYUK I. & PERYT T Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine) its sedimentary, structural and geodynamic evolution. [In:] J. Golonka and F. J. Picha (eds.), The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. Mem. AAPG, 84: OSZCZYPKO N., ZAJ C R., GARLICKA I., MENÈIK E., DVORAK J. & MATEJOVSKA O Geological map of the substratum of the Tertiary of the Western Outer Carpathians and their foreland, [In:] D. Poprawa, and J. Nemcok, cords., Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and their foreland. Pañstw. Inst. Geol. PANOW G. M. &. PLOTNIKOW A. M Badeñskie ewaporaty ukraiñskiego Przedkarpacia: litofacje I mi¹ szoœæ. Prz. Geol., 44: PERYT D Calcareous nannoplankton stratigraphy of the Middle Miocene in the Gliwice area (Upper Silesia, Poland). Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 45: PERYT T. M. & PERYT D Badenian (Middle Miocene) Ratyn Limestone in western Ukraine and northern Moldavia: microfacies, calcareous nannoplankton and isotope geochemistry. Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 42: PERYT T. M., JASIONOWSKI M., KAROLI S., PETRICENKO O. I., POBEREGSKI A. V. & TURCINOV I. I. 1998a Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic). Prz. Geol., 46: PERYT T. M., PERYT D., SZARAN J. A AS S. & JASIONOWSKI M. 1998b O poziomie anhydrytowym badenu w otworze wiertniczym Ryszkowa Wola 7 k. Jaros³awia (SE Polska). Biul. Pañst. Inst. Geol., 379: POBORSKI J. & SKOCZYLAS-CISZEWSKA K O miocenie w strefie nasuniêcia karpackiego w okolicy Wieliczki i Bochni. Rocz. Pol. Tow. Geol., 33: PO TOWICZ S Outline of the tectonic structure of the bay. Bull. Acad. Pol, Sc. Ser. Sc. Geol. Geogr., 10: PO TOWICZ S Jednostka stebnicka i zg³obicka w budowie Karpat Polskich. Geol., Kwart. AG, 30: PORÊBSKI S. & OSZCZYPKO N Litofacje i geneza piasków bogucickich (górny baden), zapadlisko przedkarpackie. Pr. Pañst. Inst. Geol., 168: PRICE R. J Large scale gravitational flow of supracrustal rocks, Southern Canadian Rockies. [In:] De Jong K. A. & Scholten R. (eds.), Gravity and Tectonics. Wiley, New York, ROYDEN L..& KARNER G. D Flexure of lithosphere beneath Apennine and Carpathian foredeep basins: evidence for insufficient topographic load. AAPG Bull., 68: ROYDEN L Evolution of retreating subduction boundaries formed during continental collision. Tectonics, 12: RYLKO W. & TOMAS A Morphology of the consolidated basement of the Polish Carpathians in the light of magnetotelluric data. Kwart. Geol., 39: STRZÊPKA J Dolnomiocenska mikrofauna z wiercenia Sucha IG 1, Polska. Biul. Inst. Geol., 331: ŒL CZKA A Profil geologiczny otworu wiertniczego Sucha IG 1. Kwart. Geol., 21: VASS D. & CEC F Sedimentation rates in Molasse basins of the Western Carpathians. Geol. Carpathica, 34: WDOWIARZ S Wyniki wiercenia Cisowa IG 1. Kwart. Geol., 11: WDOWIARZ S O stosunku Karpat do zapadliska przedkarpackiego w Polsce. Prz. Geol., 24: WÓJCIK A. & JUGOWIEC M The youngest members of the folded Miocene in the Andrychów region (Southern Poland). Prz. Geol., 46: WÓJCIK A., SZYD O A., MARCINIEC P. & NESCIERUK P Sfa³dowany miocen rejonu andrychowskiego-nowa jednostka tektoniczna. Pr. Pañst. Inst., Geol., 168: ZOETEMEIJER R., TOMEK C. & CLOETING S Flexural expression of European continental lithosphere under the Western Outer Carpathians. Tectonics, 18: ZIELIÑSKI J.J Odkrycie fliszowego fa³du wg³êbnego w rejonie a. Rocz. Pol. Tow. Geol., 33: YTKO K Electrical conductivity anomaly of the northern Carpathians and the deep structure of the orogen. Ann. Soc. Geol. Pol., 67: Praca wp³ynê³a do redakcji r. Akceptowano do druku r. 403

Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego

Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Piotr Krzywiec* Geodynamic and tectonic control on evolution of foreland basins,

Bardziej szczegółowo

Karpaty zewnętrzne fliszowe

Karpaty zewnętrzne fliszowe Karpaty zewnętrzne fliszowe Opracowanie: Kaźnica Gabriela Kęska Danuta Geologia regionalna Wstęp : Karpaty polskie stanowią cześć wielkiego pasma górskiego, ciągnącego się łukiem od Wiednia do przełomu

Bardziej szczegółowo

STRATYGRAFIA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM

STRATYGRAFIA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM GEOLOGIA 2007 Tom 33 Zeszyt 4/1 5 28 STRATYGRAFIA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM Stratigraphy of the Polish Flysch Carpathians between Bielsko-Bia³a and Nowy Targ Jan

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI?

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI? KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI? PROWINCJE NAFTOWE POLSKI: DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I DALSZE PERSPEKTYWY POSZUKIWAWCZE dr hab. PAWEŁ KARNKOWSKI Polskie Górnictwo

Bardziej szczegółowo

TEKTONIKA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM

TEKTONIKA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM GEOLOGIA 2007 Tom 33 Zeszyt 4/1 29 38 TEKTONIKA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM Tectonics of the Polish Flysch Carpathians between Bielsko-Bia³a and Nowy Targ Jan GOLONKA

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

TEKTONIKA MIOCEŃSKICH ZŁÓŻ SOLI W POLSCE

TEKTONIKA MIOCEŃSKICH ZŁÓŻ SOLI W POLSCE Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Zakład Geologii Złożowej i Górniczej Rozprawa doktorska TEKTONIKA MIOCEŃSKICH ZŁÓŻ SOLI W POLSCE Katarzyna

Bardziej szczegółowo

nr 2/2009 Budowa geologiczna

nr 2/2009 Budowa geologiczna Program SEDPAK umożliwia, stosując klasyczny model stratygrafii sekwencji, analizę warunków sedymentacji w basenie na podstawie opracowanych wcześniej profili depozycyjnych. Program posiada algorytmy zmienności

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA Informacje ogólne Numer KDG: 2209 1. Nazwa obiektu: Odsłonięcie utworów piaszczystych miocenu w Lipowcu 2. Typ obiektu geostanowiska: odsłonięcie geologiczne sztuczne 3. Współrzędne (WGS84): Długość: 50

Bardziej szczegółowo

ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim

ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim Lublin, 27 wrze nia 2010 r. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz o ci. Faktyczne warunki panuj ce w przysz o ci (w tym warunki gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Badania grawimetryczno-magnetotelluryczne struktury kompleksu mezopaleozoicznego brzeżnej strefy Karpat pomiędzy Gromnikiem a Wojniczem

Badania grawimetryczno-magnetotelluryczne struktury kompleksu mezopaleozoicznego brzeżnej strefy Karpat pomiędzy Gromnikiem a Wojniczem NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 7 / 2013 Radosław Florek 1, Michał Stefaniuk 2, 3, Adam Koryczan 2, Cezary Ostrowski 2 1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 2 Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z

Bardziej szczegółowo

GEOLOGICAL CHARACTERISATION OF THE KRYNICA SUBUNIT IN THE VICINITY OF KROŒCIENKO ON THE DUNAJEC RIVER (MAGURA NAPPE, OUTER FLYSCH CARPATHIANS)

GEOLOGICAL CHARACTERISATION OF THE KRYNICA SUBUNIT IN THE VICINITY OF KROŒCIENKO ON THE DUNAJEC RIVER (MAGURA NAPPE, OUTER FLYSCH CARPATHIANS) GEOLOGIA 2005 Tom 31 Zeszyt 1 127 144 127 GEOLOGICAL CHARACTERISATION OF THE KRYNICA SUBUNIT IN THE VICINITY OF KROŒCIENKO ON THE DUNAJEC RIVER (MAGURA NAPPE, OUTER FLYSCH CARPATHIANS) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POD O A DO FLISZU KARPAT ZEWNÊTRZNYCH POMIÊDZY WADOWICAMI A BABI GÓR W ŒWIETLE REFLEKSYJNYCH BADAÑ SEJSMICZNYCH

STOSUNEK POD O A DO FLISZU KARPAT ZEWNÊTRZNYCH POMIÊDZY WADOWICAMI A BABI GÓR W ŒWIETLE REFLEKSYJNYCH BADAÑ SEJSMICZNYCH GEOLOGIA 2007 Tom 33 Zeszyt 4/1 197 210 STOSUNEK POD O A DO FLISZU KARPAT ZEWNÊTRZNYCH POMIÊDZY WADOWICAMI A BABI GÓR W ŒWIETLE REFLEKSYJNYCH BADAÑ SEJSMICZNYCH Relationship of the basement to the flysh

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy geologiczne Pienin

Aktualne problemy geologiczne Pienin Pieniny Przyroda i Człowiek 8: 33 40 (2003) Aktualne problemy geologiczne Pienin Geological problems under study in the Pieniny Mountains, West Carpathians: a review KRZYSZTOF BIRKENMAJER Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Pytania z geografii Polski Вопросы с географии Польши 1. Powierzchnia Polski? Площадь Польши? Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie.

Bardziej szczegółowo

WYKSZTA CENIE FACJALNE WARSTW KROŒNIEÑSKICH W OKNIE TEKTONICZNYM MSZANY DOLNEJ (POLSKIE KARPATY ZACHODNIE)

WYKSZTA CENIE FACJALNE WARSTW KROŒNIEÑSKICH W OKNIE TEKTONICZNYM MSZANY DOLNEJ (POLSKIE KARPATY ZACHODNIE) 375 GEOLOGIA 2007 Tom 33 Zeszyt 4 375 393 WYKSZTA CENIE FACJALNE WARSTW KROŒNIEÑSKICH W OKNIE TEKTONICZNYM MSZANY DOLNEJ (POLSKIE KARPATY ZACHODNIE) Facial development of the Krosno Beds in the Mszana

Bardziej szczegółowo

Miocene rock and potash salts of West Ukraine: Field geological-mining seminar of the Polish Salt Mining Society

Miocene rock and potash salts of West Ukraine: Field geological-mining seminar of the Polish Salt Mining Society 479 GEOLOGIA 2009 Tom 35 Zeszyt 3 479 490 MIOCEÑSKIE SOLE KAMIENNE I POTASOWE ZACHODNIEJ UKRAINY: SEMINARIUM GEOLOGICZNO-GÓRNICZE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GÓRNICTWA SOLNEGO PT. Z O A SOLI NA KRESACH WSCHODNICH

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania -1r/1- XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania W zadaniach 1-3 należy wykorzystać mapę (s. 4) i przekrój geologiczny (s. 5). Zadanie 1. Uwaga: w miejscach pozostawionych

Bardziej szczegółowo

DODATEK. Przykłady map

DODATEK. Przykłady map DODATEK Przykłady map Mapa 1. Fragment mapy sztabowej 1:100 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego z r. 1938, obejmujący wschodnia część Puszczy Niepołomickiej [Pas 48, słup 31, Brzesko Nowe]. Mapy WIG

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania i doświadczenie badawcze:

Zainteresowania i doświadczenie badawcze: Dr hab. Paweł Aleksandrowski Prof. nadzw. w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Kierownik Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej e-mail: pawel.aleksandrowski@ing.uni.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gonet*, Aleksandra Lewkiewicz-Ma³ysa*, Jan Macuda* ANALIZA MO LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA**

Andrzej Gonet*, Aleksandra Lewkiewicz-Ma³ysa*, Jan Macuda* ANALIZA MO LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 22/1 2005 Andrzej Gonet*, Aleksandra Lewkiewicz-Ma³ysa*, Jan Macuda* ANALIZA MO LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD MINERALNYCH REJONU KROSNA** 1. WSTÊP Na obszarze Polski wody mineralne

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

Model póÿnojurajsko-wczesnomioceñskiej ewolucji tektonicznej zachodnich Karpat zewnêtrznych

Model póÿnojurajsko-wczesnomioceñskiej ewolucji tektonicznej zachodnich Karpat zewnêtrznych Model póÿnojurajsko-wczesnomioceñskiej ewolucji tektonicznej zachodnich Karpat zewnêtrznych Pawe³ Poprawa*, Tomasz Malata** P. Poprawa T. Malata Model of late Jurassic to early Miocene tectonic evolution

Bardziej szczegółowo

Fig. 1.1.3_31 Przyk ad dyskretnego modelu litologicznego

Fig. 1.1.3_31 Przyk ad dyskretnego modelu litologicznego Regionalne modele przestrzenne dla utworów dolnej jury i dolnego triasu (Bartosz Papiernik, Marek Hajto, Jacek Che mi ski, Ewa Szynkaruk, Maciej Tomaszczyk) Wspó cze nie, modelowanie w asno ci o rodka

Bardziej szczegółowo

Ludwik Zawisza* HYDRODYNAMICZNE MODELOWANIE PROCESU MIGRACJI I AKUMULACJI WÊGLOWODORÓW W BASENIE NAFTOWYM ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO**

Ludwik Zawisza* HYDRODYNAMICZNE MODELOWANIE PROCESU MIGRACJI I AKUMULACJI WÊGLOWODORÓW W BASENIE NAFTOWYM ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Ludwik Zawisza* HYDRODYNAMICZNE MODELOWANIE PROCESU MIGRACJI I AKUMULACJI WÊGLOWODORÓW W BASENIE NAFTOWYM ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO** 1. WSTÊP Zapadlisko przedkarpackie,

Bardziej szczegółowo

Zarys budowy geologicznej rejonu Tarnowa

Zarys budowy geologicznej rejonu Tarnowa W artykule omówiono możliwości wykorzystania wytypowanych, mioceńskich złóż gazu ziemnego z rejonu Tarnowa, dla celów budowy podziemnych magazynów gazu o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Złoża tego

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

DWUWYMIAROWE MODELOWANIA GRAWIMETRYCZNE W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH

DWUWYMIAROWE MODELOWANIA GRAWIMETRYCZNE W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH 147 GEOLOGIA 2008 Tom 34 Zeszyt 2 147 170 DWUWYMIAROWE MODELOWANIA GRAWIMETRYCZNE W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH Two dimensional gravity modelling in Polish Western Carpathians Grzegorz BOJDYS, Teresa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości 8. 1 8. ginanie ukośne 8.1 Podstawowe wiadomości ginanie ukośne zachodzi w przypadku, gdy płaszczyzna działania obciążenia przechodzi przez środek ciężkości przekroju pręta jednak nie pokrywa się z żadną

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA. Tomasz Kalicki. tomaszkalicki@ymail.com http://www.ujk.edu.pl. www.ujk.edu.pl/zgks/

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA. Tomasz Kalicki. tomaszkalicki@ymail.com http://www.ujk.edu.pl. www.ujk.edu.pl/zgks/ GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA Tomasz Kalicki tomaszkalicki@ymail.com http://www.ujk.edu.pl www.ujk.edu.pl/zgks/ Ukształtowanie powierzchni Zestawienie ogólnych prawidłowości geograficznych (Kalesnik 1975)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Analiza przydatności wybranych złóż gazu ziemnego zapadliska przedkarpackiego do konwersji na PMG

Analiza przydatności wybranych złóż gazu ziemnego zapadliska przedkarpackiego do konwersji na PMG NAFTA-GAZ, ROK LXXII, Nr 2 / 2016 DOI: 10.18668/NG.2016.02.03 Wacława Piesik-Buś Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Analiza przydatności wybranych złóż gazu ziemnego zapadliska przedkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Potencjał geotermiczny Polski w świetle uwarunkowań geologicznych

Potencjał geotermiczny Polski w świetle uwarunkowań geologicznych Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki ul. Skrzatów 1, Kraków Potencjał geotermiczny Polski w świetle uwarunkowań geologicznych Józef Chowaniec Warszawa, 2.10.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych CZARNY DWÓR oraz ZASPA w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Udział tektoniki w pogrzebaniu Pienińskiego Pasa Skałkowego w rejonie Starego Bystrego Miętustwa

Udział tektoniki w pogrzebaniu Pienińskiego Pasa Skałkowego w rejonie Starego Bystrego Miętustwa Pieniny Przyroda i Człowiek 6: 171 178 (1998) Udział tektoniki w pogrzebaniu Pienińskiego Pasa Skałkowego w rejonie Starego Bystrego Miętustwa The role of tectonics in the burial of the Pieniny Klippen

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE POD O E REGIONU KRAKOWSKIEGO W ŒWIETLE BADAÑ MAGNETOTELLURYCZNYCH G ÓWNE RYSY TEKTONICZNE

SKONSOLIDOWANE POD O E REGIONU KRAKOWSKIEGO W ŒWIETLE BADAÑ MAGNETOTELLURYCZNYCH G ÓWNE RYSY TEKTONICZNE BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 443: 81 94, 2010 R. SKONSOLIDOWANE POD O E REGIONU KRAKOWSKIEGO W ŒWIETLE BADAÑ MAGNETOTELLURYCZNYCH G ÓWNE RYSY TEKTONICZNE CONSOLIDATED BASEMENT OF THE KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH W NIECCE ÓDZKIEJ

MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH W NIECCE ÓDZKIEJ Beata WIKTOROWICZ Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Oddzia³ Œwiêtokrzyski im. J. Czarnockiego 25-95 Kielce, ul. Zgoda 21 e-mail: beata.wiktorowicz@pgi.gov.pl Technika Poszukiwañ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

Piotr Nescieruk*, Antoni Wójcik*,** Tomasz Malata*, Pawe³ Aleksandrowski***

Piotr Nescieruk*, Antoni Wójcik*,** Tomasz Malata*, Pawe³ Aleksandrowski*** Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 8, 27 Tektoniczne struktury deformacyjne w i³ach krakowieckich sarmatu w Wylewie k. Sieniawy (zapadlisko przedkarpackie): œwiadectwo m³odej przesuwczej aktywnoœci pod³o

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin maturalny maj 2009 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html Katowice: Druk offsetowy i oprawa trzech nakładów książek:

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Architektura depozycyjna warstw magurskich w strefie Siar na po³udnie od Gorlic (p³aszczowina magurska, polskie Karpaty zewnêtrzne) Micha³ Warcho³*

Architektura depozycyjna warstw magurskich w strefie Siar na po³udnie od Gorlic (p³aszczowina magurska, polskie Karpaty zewnêtrzne) Micha³ Warcho³* Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 7, 27 Architektura depozycyjna warstw magurskich w strefie Siar na po³udnie od Gorlic (p³aszczowina magurska, polskie Karpaty zewnêtrzne) Micha³ Warcho³* Depositional

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

MO LIWOŒCI I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŒWIÊTOKRZYSKIM

MO LIWOŒCI I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŒWIÊTOKRZYSKIM Beata WIKTOROWICZ Technika Poszukiwañ Geologicznych Pañstwowy Instytut Geologiczny Geotermia, Zrównowa ony Rozwój nr 2/2013 Pañstwowy Instytut Badawczy Oddzia³ Œwiêtokrzyski im. J. Czarnockiego 25-953

Bardziej szczegółowo

Micha³ Myœliwiec*, Kazimierz Madej*, Iwona Byœ* Gdañsk Koszalin Olsztyn. Szczecin. Poznañ PILZNO

Micha³ Myœliwiec*, Kazimierz Madej*, Iwona Byœ* Gdañsk Koszalin Olsztyn. Szczecin. Poznañ PILZNO Z³o a gazu ziemnego w osadach miocenu rejonu Rzeszowa (zapadlisko przedkarpackie) odkryte na podstawie wyników nowoczesnej kompleksowej interpretacji danych sejsmicznych Micha³ Myœliwiec*, Kazimierz Madej*,

Bardziej szczegółowo

Złożona budowa geologiczna oraz występowanie wód mineralnych w rejonie

Złożona budowa geologiczna oraz występowanie wód mineralnych w rejonie Piotr Kłapyta Zarys budowy geologicznej Karpat w rejonie Rabki-Zdroju Piotr Kłapyta Zarys budowy geologicznej Karpat w rejonie Rabki-Zdroju Złożona budowa geologiczna oraz występowanie wód mineralnych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 29 2013 Zeszyt 2. DOI 10.2478/gospo-2013-0015 STANIS AW DUBIEL*, BARBARA ULIASZ-MISIAK**

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI. Tom 29 2013 Zeszyt 2. DOI 10.2478/gospo-2013-0015 STANIS AW DUBIEL*, BARBARA ULIASZ-MISIAK** GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 29 2013 Zeszyt 2 DOI 10.2478/gospo-2013-0015 STANIS AW DUBIEL*, BARBARA ULIASZ-MISIAK** Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej-kredy dolnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Ruch drgający. Drgania harmoniczne opisuje równanie: ( ω + φ) x = Asin t gdzie: A amplituda ruchu ω prędkość

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GEOTERMICZNE Z O A WÊGLA KWK "SILESIA" GEOTHERMIC CONDITIONS OF "SILESIA" MINE COAL DEPOSIT

WARUNKI GEOTERMICZNE Z O A WÊGLA KWK SILESIA GEOTHERMIC CONDITIONS OF SILESIA MINE COAL DEPOSIT S³awomir KÊDZIOR Uniwersytet Œl¹ski Katedra Geologii Stosowanej ul. Bêdziñska 6, 41 Sosnowiec Proceedings of International Scientific Conference "Geothermal Energy in Underground Mines" November 21-23,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Jak dowieść, że woda ma wzór H 2 O? Na podstawie pracy uczniów pod opieką Tomasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48339-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Dział

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych

Załącznik 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych Załącznik 2. Wykaz opublikowanych prac naukowych Przed doktoratem 1 artykuł w bazie Web of Science (lista ISI) (współautorstwo) 1 monografia (współautorstwo) 5 artykułów recenzowanych, w tym 4 indywidualne

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Teoria tektoniki płyt litosfery

Teoria tektoniki płyt litosfery Teoria tektoniki płyt litosfery Pytania i odpowiedzi 1. Podaj przyczynę przemieszczania się płyt litosferycznych Przyczyną przemieszczania się płyt litosfery jest najprawdopodobniej ruch materii (prądy

Bardziej szczegółowo