Powstanie i rozwój polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powstanie i rozwój polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego"

Transkrypt

1 Powstanie i rozwój polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego Nestor Oszczypko* Development of the Polish sector of the Carpathian Foredeep. Prz. Geol., 54: Summary.The Early to Middle Miocene Carpathian Foredeep in Poland developed as a peripheral foreland basin related to the moving Carpathian front. The important driving force of tectonic subsidence in the PCF was emplacement of the nappe load related to the subduction roll-back. During that time the loading effect of the thickening of the Carpathian wedge on the foreland plate increased and was followed by the progressive acceleration of total subsidence. The Miocene convergence of the Carpathian wedge resulted in the migration of depocenters and onlap of the successively younger deposits onto the foreland plate.the foreland basin was supplied by clastics derived both from the Carpathian orogen as well as from the foreland platform. During the Early Miocene the rates of subsidence and sedimentation were more or less balanced, whereas in the Middle Miocene subsidence was higher, what resulted in marine sedimentary conditions. Key words: Miocene, Paratethys, Outer Carpathian Foredeep, lithostratigraphy, overthrusting, subsidence Polskie zapadlisko przedkarpackie o d³ugoœci oko³o 300 km i szerokoœæ do 100 km jest czêœci¹ wielkiego basenu sedymentacyjnego, który rozci¹ga siê wzd³u ³uku karpackiego. Na zachodzie zapadlisko przedkarpackie ³¹czy siê z alpejskim basenem molasowym, a na wschodzie z basen przedgórskim Ba³kanidów (ryc. 1). Podobnie jak inne rowy przedgórskie zapadlisko przedkarpackie jest asymetryczne i wype³nione g³ównie klastycznymi osadami mioceñskimi o gruboœci do 3 km w Polsce i do 5 km na Ukrainie. Osady molasowe zapadliska s¹ podœcielone utworami platformowymi. Pó³nocna granica zapadliska jest erozyjna, po³udniowa zaœ tektoniczna, wyznaczona przez czo³o Karpat zewnêtrznych, które w ca³oœci s¹ p³asko nasuniête na mioceñskie osady zapadliska przedkarpackiego (Wdowiarz, 1976; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Oszczypko, 2004). Wzd³u czo³a Karpat fliszowych wystêpuje w¹ska strefa miocenu sfa³dowanego utworzona z jednostek stebnickiej i zg³obickiej (Kotlarczyk, 1985). Jednostki allochtoniczne tworz¹ rodzaj w¹skiego, zapadaj¹cego na po³udnie klina, a ich powierzchnie odk³ucia s¹ zwi¹zane z dolno- i œrodkowomioceñskimi osadami chemicznymi. Pod³o e zapadliska oraz brze nej czêœci Karpat zosta³o rozpoznane licznymi wierceniami górnictwa naftowego i Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz badaniami geofizycznymi (sejsmika, grawimetria, sondowania magnetotelluryczne). Pod³o e to stanowi platforma epiwaryscyjska i jej pokrywa permsko-mezozoiczna (Oszczypko i in., 1989, 2005). Wspó³czesna struktura pod³o a uformowa³a siê w okresie póÿnoalpejskiej kolizji kontynentalnej miêdzy p³yt¹ pó³nocnoeuropejsk¹ i blokiem wewnêtrznokarpackim (mikrop³yty Alcapa i Tisza-Dacia). Skonsolidowane pod³o e tworz¹ proterozoiczne ska³y krystaliczne i proterozoiczno-dolnopaleozoiczne metasedymenty. G³êbokoœæ pod³o a platformowego w zapadlisku waha siê od kilkuset metrów do 3500 m, a w rozpoznanej wierceniami czêœci Karpat wartoœci te wynosz¹ odpowiednio od 500 do 4500 m w czêœci zachodniej (otwór Zawoja 1) oraz od 2000 m do 7000 m w czêœci wschodniej (otwór KuŸmina 1). Sondowaniami magnetotellurycznymi wykryto wysokooporowy poziom, prawdopodobnie zwi¹zany ze stropem skonsolidowanego pod³o a (Ry³ko & Tomaœ, 1995; ytko, 1997). W brze nej czêœci Karpat jego strop znajduje siê na g³êb. od 3 do 5 km. W kierunku po³udniowym obni a siê on a do km, po czym w najbardziej po³udniowej czêœci, *Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloñski, ul. Oleandry 2a, ; ponownie podnosi siê do g³êb km. Oœ obni enia w przybli eniu pokrywa siê z osi¹ regionalnego minimum grawimetrycznego. Badaniami geomagnetycznymi wykryto równie liniê zerowych wartoœci wektora Wiesego, zwi¹zan¹ z niskooporowym oœrodkiem wystêpuj¹cym na g³êb km (Jankowski i in., 1982) i byæ mo e wyznaczaj¹c¹ po³udniow¹ krawêdÿ platformy pó³nocnoeuropejskiej ( ytko, 1997). Zachodnia czêœæ zapadliska charakteryzuje siê blokow¹ struktur¹ pod³o a, podczas gdy w czêœci wschodniej s¹ widoczne g³êbokie struktury erozyjne. Te dowi¹zuj¹ce do kierunku NW SE paleodoliny, wyerodowane zosta³y w okresie paleogenu-wczesnego miocenu. Erozja poprzedzona zosta³a ruchami laramijskimi, w ich nastêpstwie powsta³y uskoki inwersyjne o kierunku NW SE, znane z pó³nocnej czêœci zapadliska (Oszczypko i in., 1989). W czasie œrodkowomioceñskiej ekstensji czêœæ tych uskoków uleg³a odnowieniu (Krzywiec, 1997). W pod³o u polskich Karpat zewnêtrznych powierzchnia nieci¹g³oœci miêdzy skorup¹ i górnym p³aszczem jest usytuowana na g³êb. od km w brze nej czêœci Karpat do ok. 50 km w ich czêœci po³udniowej. W pobli u pieniñskiego pasa ska³kowego powierzchnia ta podnosi siê do g³êb km. Mechanizmy subsydencji Stwierdzona wierceniami wielkoœæ nasuniêcia Karpat fliszowych na miocen zapadliska przedkarpackiego jest nie mniejsza od km (Wdowiarz, 1976; Oszczypko & Tomas, 1985). Bior¹c pod uwage wyniki badañ geofizycznych oraz rekonstrukcje palinspastyczne (Kotlarczyk, 1985; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Oszczypko & Œl¹czka, 1985, 1989) mo na przypuszczaæ, e pod Karpatami miocen wystêpuje co najmniej po pieniñski pas ska³kowy, co powiêksza amplitudê nasuniêcia do km. Na podstawie dotychczasowych badañ mo na wnioskowaæ o wieloetapowym rozwoju nasuniêæ karpackich (Kotlarczyk, 1985; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Moryc, 1989; Kovaè i in., 1998). Analiza subsydencji w polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego wykazuje jej zwiazek z obci¹ eniem p³aszczowinami karpackimi (Oszczypko, 1998, 1999). W okresie wczesnego-œrodkowego miocenu konwergencja karpackiej pryzmy akrecyjnej spowodowa³a stopniowy wzrost subsydencji w zapadlisku, migracjê osi basenu na pó³noc i przekraczaj¹c¹ depozycjê coraz mlodszych osadów na platformie. W okresie od karpatu do koñca sarmatu (trwajacym ok. 8 mln lat) oœ subsydencji, w polskiej czêœci zapadliska, przemieœci³a sie o 85 km na N i 396

2 Tarnobrzeg POLSKA POLAND WR2 BIG1 P1 C K³1 KW1 Rzeszów Dr 1 Ch CZEC REP. Cieszyn CZECY Bielsko Bia³a ywiec Su Ru trzon krystaliczny Tatr crystalline core of the Tatra Mts. jednostki reglowe i wierchowe Tatr high Tatra and sub-tatra units flisz podhalañski Podhale flysch pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt jednostka magurska Magura Unit Bu Ku Dolny Kubin SIG1 Z1 Nowy Targ 0 30km Zakopane jednostka grybowska Grybów Unit jednostka dukielska Dukla Unit jednostka przedmagurska Fore-Magura Unit jednostka œl¹ska Silesian Unit jednostka podœl¹ska Sub-Silesian Unit Nowy S¹cz Krynica S OWACJA SLOVAKIA Gorlice jednostka skolska Skole Unit jednostka stebnicka Stebnyk (Sambir) Unit miocen transgresywny na Karpatach transgressive Miocene deposits upon the Carpathians jednostka zg³obicka Zg³obice Unit miocen zapadliska Miocene of the Carpathian Foredeep Jas³o Su Bardejov Malcov Ru Bu Ku Krosno dolny miocen jednostki skolskiej i magurskiej Lower Miocene of the Skole Unit and Magura Unit platformowe przedpole Karpat platform basement andezyty andesite zerowa linia anomalii Wisego zero line of Wise's vectors izobaty pod³o a mioceñskiego isobath of Miocene substratum P136 CIG1 K1 K1 Ch1 UKRAINA UKRAINE wybrane wiercenia selected boreholes wiercenia z diagramami subsydencji boreholes with backstripped diagrams Ryc. 1. Szkic tektoniczny polskiej czêœci Karpat i zapadliska przedkarpackiego (wg Oszczypki, 1998, uzupe³niony). Strefa (podjednostki): Su Siar, Ru raczañska, Bu bystrzycka, Ku krynicka p³aszczowiny magurskiej Fig. 1. Sketch map of the Polish Carpathians and their foredeep (based on Oszczypko, 1998). Su Siary, Ru Raèa, Bu Bystrica, Ku Krynica subunits of the Magura Nappe 17 Ostrawa 1 19 Zebrzydowice An Rzeszów 23 Brno 4 Wiedeñ BW Ss S 0 50km przypuszczalny zasiêg zbiornika wczesnomioceñskiego Early Miocene sea diatomity diatomites P Domaczka 14 3 PPS Nowy S¹cz 9 Nowy Targ 10 Presov BS 5 Gorlice NE, co pozwala oszacowaæ stopê konwergencji na 12 mm/rok, której odpowiada podobna wartoœæ stopy migracji depocentrów. Wartoœci te sa nieco ni sze od stopy migracji wyklinowan (13,8 mm/rok), co w póÿnym badenie i sarmacie spowodowa³o poszerzenie wschodniej czêœci zapadliska. W tym czasie subsydencja objêta zosta³a nie tylko platforma, lecz tak e brze na czêœæ Karpat (Oszczypko & Œl¹czka, 1985, 1989), podczas gdy strefa maksymalnej subsydencji by³a usytuowana zazwyczaj przed czo³em nasuwaj¹cych siê Karpat. 12 olistolity debris-flow deposits ewaporaty evaporites 8 Kremna Sk 6 D Kochanovce 13 Modra n/cirochou linia brzegowa shore line osuwiska slumps 7 BP 2 przesmyki sea-ways wiercenia boreholes lokalizacja osadów wczesnomioceñskich position of the Early Miocene deposits Ryc. 2. Paleogeograficzno-palinspastyczny szkic basenów Karpat Pó³nocnych we wczesnym miocenie (NN2 NN3?) (wg Kovaèa i in., 1998; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003, uzupe³niony). Wydzielenia litostratygraficzne: 1 formacja zebrzydowicka, 2 warstwy worotyszczañskie,3 warstwy z Domaczki, 4 formacja sakvicka, 5 formacja prešovska, 6 - ³upkowe warstwy kroœnieñskie, 7 warstwy kroœnieñskie piaskowce glaukonitowe,8 warstwy z Gorlic, 9 formacja z Zawady, 10 formacja waksmundzka, 11 formacja andrychowska, 12 formacja z Kremnej, 13 formacja kochanowicka, 14 warstwy ostryskie Fig. 2. Early Miocene (NN2 NN3?) paleogeography of the Northern Carpathian sedimentary area (after Kovaè et al., 1998, Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003, supplemented). Lithostratigraphic subdivisions: 1 Zebrzydowice Fm., 2 Vorotyshcha Fm., 3 Domaczka Fm., 4 Sakvice Fm., 5 Prešov Fm., 6 shaly facies of Krosno Beds, 7 sandstone facies of Krosno Beds,8 GorliceBeds, 9 Zawada Fm., 10 Waksmund Fm., 11 Andrychów Fm., 12 Kremna Fm., 13 Kochanovce Fm, 14 Ostrysz beds 397

3 Powstanie i rozwój zapadliska We wczesnym miocenie (burdygale) istnia³ jeszcze rozleg³y, szcz¹tkowy basen morski Karpat zewnêtrznych o szerokoœci ok. 150 km (Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2002, 2003). Wynurzona by³a tylko brze na czêœæ p³aszczowiny magurskiej oraz byæ mo e tak e pó³nocna czêœæ jednostki dukielskiej. W kierunku pó³nocnym basen ten ³¹czy³ z siê z zatok¹ morsk¹ w po³udniowej czêœci platformy europejskiej, a w kierunku SW z basenem wiedeñskim (ryc. 2). W œrodkowym burdygale (ottnang i?karpat) resztkowy basen fliszowy przesun¹³ siê ku NE (basen zdanicki, borys³awsko-pokucki oraz basen fa³dów brze nych w Rumunii) i uleg³ ewaporacji deponuj¹c osady solne warstw worotyszczañskich na przedpolu Karpat Ukraiñskich oraz dolnomioceñsk¹ formacjê soln¹ w Rumunii. Z koñcem burdyga³u w wyniku kolizji miêdzy p³yt¹ europejsk¹ i teranami Alcapy i Tiszy-Dacii Karpaty zewnêtrzne zosta³y sfa³dowane i wypiêtrzone. Równoczesnie zosta³ zapocz¹tkowany proces nasuwania Karpat na pó³noc, po³¹czony z formowaniem siê zapadliska przedkarpackiego (ryc. 3) przed czo³em orogenu (Oszczypko, 1997, 1998, 2004; Kovac i in., 1998). Na prze³omie ottnangu i karpatu czo³o Karpat zewnêtrznych znajdowa³o siê ok. 50 km na po³udnie od wspó³czesnego czo³a (Oszczypko & Tomaœ 1985; Oszczypko & Œl¹czka, 1985; Oszczypko, 1997; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Pod wp³ywem obci¹ enia nasuwaj¹cymi siê Karpatami utworzy³a siê na platformie depresja fleksuralna (wewnêtrzne zapadlisko), wype³nione osadami gruboklastycznymi (ryc. 4A). Subsydencji tej towarzyszy³y sp³ywy grawitacyjne powstaj¹ce w czo³owej czêœci jednostki podœl¹skiej. Na Morawach i Œl¹sku Cieszyñskim cienkonaskórkowe p³aszczowiny grawitacyjne przykry³y pod³o e platformowe i jego paleogeñsko-dolnomioceñsk¹ pokrywê osadow¹. S¹ one znane jako starostyryjskie nasuniêcia (Jurkova, 1971) lub jako formacje z Suchej i Zamarskich(olistoplaki fliszowe, por. Bu³a & Jura, 1983; Oszczypko & Tomaœ, 1985; Moryc, 1989; Oszczypko, 1998). W rejonie Cieszyna zasiêg tych nasuniêæ pokrywa³ siê, w przybli eniu, ze wspó³czesnym brzegiem Karpat (Oszczypko & Luciñska-Anczkiewicz, 2000; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Po starostyryjskich nasuniêciach wewnêtrzna czêœæ zapadliska podlega³a intensywnej subsydencji i akumulacji gruboklastycznych osadów formacji stryszawskiej (Œl¹czka, 1977; Oszczypko, 1997, 1998; Oszczypko i in., 2005). S¹ to osady sto ków aluwialnych, pochodz¹ce zarówno z brzegu Karpat, jak i wyniesionych fragmentów platformy (ryc. 5). Potwierdzi³y to wiercenia Bielowicko IG-1, Zawoja 1 i Sucha IG-1 (ryc. 1). Najm³odsza redeponowana mikrofauna formacji stryszawskiej nale y do eggenburgu-ottnangu (Strzêpka, 1981; Oszczypko, 1997). Zbli ony wiek sugeruje równie nanoplankton wapienny (zona NN4, por. Garecka i in., 1996) pochodz¹cy z tej formacji. Podobna mikrofauna i nanoplankton wapienny s¹ znane z najm³odszych osadów Karpat zewnêtrznych oraz formacji zebrzydowickiej w pod³o u Karpat Cieszyñskich (por. Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Po sedymentacji formacji stryszawskiej grzbiet cieszyñsko-s³awkowski zosta³ wypiêtrzony i podlega³ erozji (por. Oszczypko & Tomaœ, 1985; Oszczypko, 1997; Oszczypko & Luciñska-Anczkiewicz, 2000). W po³udniowych Morawach ten okres erozji mo na korelowaæ z niezgodnoœci¹, stwierdzon¹ w sp¹gu osadów górnego karpatu (Jiøièek, 1995). Równoczeœnie na pó³noc od grzbietu cieszyñsko-s³awkowskiego zacz¹³ rozwijaæ siê system rowów, ograniczonych uskokami normalnymi, o kierunku W E i NW SE (mln lat) (Ma) PODZIA MEDYTERAÑSKI MEDITERRANEAN SUBDIVISION CENTRALNA PARATETYDA CENTRAL PARATETYS TORTON TORTONIAN SERRAWAL SERRAVALIAN LANG LANGIAN BURDYGA BURDIGALIAN AKWITAN AQUITANIAN SZAT CATIAN Pa S LB EB K Ot EGGENBURG EGGENBURGIAN EGER EGERIAN NANOZONY NANNOZONES NN9 NN8 NN7 NN6 NN5 NN4 NN3 NN2 NN1 NP25 S KARPATY ZEWNÊTRZNE OUTER CARPATIANS warstwy grabowieckie Grabowiec Beds zlepieniec Nockowej Nockowa Congl. flisz Flysch Stryszawa Fm Sucha Fm Zebrzydowice Fm Skawina Fm GRZBIET CIESZYNA- S AWKOWA CIESZYN- -SLAVKOV RIDGE Zawoja Fm sfa³dowany miocen Folded Miocene zlepieniec Sypkiej Góry Sypka Góra Congl. Wieliczka Fm zlepieniec Dêbowca Dêbowiec Congl. Zamarski Mb zlepieñce conglomerates wapienie limestones tufity tuffites pod³o e platformowe platform basement ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE CARPATIAN FOREDEEP GRZBIET RZESZOWA RZESZÓW RIDGE Machów Fm Krzy anowice Fm Trrzydnik Fm P Y T A P Ó N O C N O E U R O P E J S K A N O R T E U R O P E A N P L A T E piaskowce sandstones gipsy i anhydryty gypsum, anhydrites olistostromy fliszowe flysch olistostromes Pinczów Fm mu³owce,i³owce mudstones, clays sole kamienne salt deposits luka stratygraficzna hiatus N Chmielnik Fm Ryc 3. Schemat litostratygraficzny osadów mioceñskich zapadliska przedkarpackiego (wg Oszczypki, 1999, zmieniony). Ot ottnang, K karpat, EB wczesny baden, LB póÿny baden, S sarmat, Pa panon Fig. 3. Lithostratigraphic model of the Miocene deposits of the Polish Carpathian Foredeep (after Oszczypko, 1999, suplemented). Ot Ottnangian; K Karpatian; EB Early Badenian; LB Late Badenian; S Sarmatian; Pa Pannonian 398

4 znany jako paleodolina bludowicko-skoczowska (Oszczypko & Luciñska-Anczkiewicz, 2000). W póÿnym karpacie-wczesnym badenie obni aj¹ca siê paleodolina by³a zasypywana utworami zboczowymi (bloki ska³ karboñskich), a nastêpnie przybrze nymi zlepieñcami dêbowieckimi i wreszcie g³êbokowodnymi marglistymi mu³owcami formacji skawiñskiej. Wczesnomioceñskie i wczesnobadeñskie depocetra by³y usytuowane w zachodniej czêœci zapadliska wewnêtrznego i przed³u a³y siê do basenu samborskiego (stebnickiego) (Vass & Cech, 1983; Oszczypko, 1997, 1998). W ottnangu-karpacie? stopa subsydencji ca³kowitej ( m/mln lat) by³a w pe³ni kompensowana przez stopê sedymentacji, co znalaz³o wyraz w l¹dowej i p³ytkomorskiej sedymentacji (Oszczypko, 1997, 1999). W kierunku wschodnim (basen samborski) stopa subsydencji dochodzi³a do 2000 m/mln lat (Oszczypko, 1998). W wyniku wczesnobadeñskiej transgresji brzeg basenu przesun¹³ sie od 30 do 100 km na pó³noc (ryc. 4B). W jego w osiowej czêœci stopa sedymentacji wynosi³a od A CZECY CZEC REP. 50km 50km paleogen Paleogene mezozoik Mesozoic paleozoik Paleozoic prekambr Precambrian Karpaty zewnêtrzne Outer Carpathians olistoplaki fliszowe flysch olistoplaque Nowy Targ Dunajec Nowy Targ jednostka œl¹ska/podœl¹ska Silesian/Sub-Silesian Units jednostka magurska Magura Unit pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt równiny aluwialne alluvial plain Wis³a speneplenizowany l¹d peneplained land wy yny i góry highlands & mountains b³ota i laguny swamps & lagoons strefa litoralna littoral zone San jednostka skolska/skiby Skole/Skiba Unit czo³o starostyryjskich nasuniêæ front of the Old-Styrian nappes wspó³czesne czo³o Karpat present-day front of the Carpathians czo³o sfa³dowanego miocenu front of the folded Miocene Zone pó³nocny zasiêg morskich osadów mioceñskich northern extent of the Miocene marine deposits Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 5, 2006 Dnister B CZECY CZEC REP. jednostka œl¹ska/podœl¹ska Silesian/Sub-Silesian Units jednostka magurska Magura Unit pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt strefa neretyczna neritic zone strefa batialna bathial zone POLSKA POLAND S OWACJA SLOVAKIA Dunajec Wis³a POLSKA POLAND S OWACJA SLOVAKIA jednostka skolska/skiby Skole/Skiba Unit jednostka borys³awsko-pokucka Boryslav-Pokutya Unit San Dnister UKRAINA UKRAINE jednostka borys³awsko-pokucka Boryslav-Pokutya Unit RUMUNIA ROMANIA Zah. Boh UKRAINA UKRAINE Lviv Zah. Boh Lviv sto ek aluwialny alluvial fan delta sto kowa fan-delta Ryc. 4. Palinspastyczny szkic paleogeograficzny polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego w karpacie (A) i wczesnym badenie (B) wg Oszczypko i in. (2005) uproszczony Fig. 4. Karpatian (A) and Early Badenian (B) palinspastic paleogeography maps of the Polish Carpathian Foredeep (after Oszczypko et al., 2005, simplified) m/mln lat w czêœci morawskiej (Meulenkamp i in., 1996) do 200 m/mln lat w polskiej czêœci basenu. Równoczeœnie w pó³nocnej (szelfowej) czêœci basenu stopa sedymentacji nie przekracza³a 50 m/mln lat. Wczesnobadeñska transgresja morska wkroczy³a zarówno na utwory platformowe przedpola, jak i na Karpaty fliszowe. W badenie osie ekstensyjnych rowów przesunê³y siê ku NE (rów Zawady i krzeszowicki). Od wczesnobadeñskiej trangresji po schy³ek wczesnego sarmatu w zapadlisku przedkarpackim stopa subsydencji by³a wy sza od stopy sedymentacji, co uwarunkowa³o morsk¹ sedymentacjê (ryc. 3, 4B, 6). We wczesnym badenie osiowa czêœæ basenu osi¹ga³a g³êbokoœæ górnego batia³u, podczas gdy w pó³nocnej i po³udniowej szelfowej czêœci basenu g³êbokoœci mieœci³y siê w obrêbie nerytyku litoralu. Od serrawalu (15 mln lat temu) zaznaczy³o siê stopniowe ogólne sp³ycenie zbiornika morskiego, które zapocz¹tkowa³o poÿnobadeñski kryzys salinarny w zapadlisku (por. Andreyeva-Grigorovich i in., 2003). Na diagramach subsydencji wydarzenie to zaznacza siê tendencj¹ wznosz¹ca (Oszczypko, 1997, 1998). PóŸnobadeñskie obni enie poziomu morza oraz oziêbienie klimatu zainicjowa³o kryzys salinarny na przedpolu Karpat (ryc. 6, por. Oszczypko, 1998; Andreyeva-Grigorovich i in., 2003; B¹bel, 2004). P³ytka czêœæ basenu ewaporacyjnego rozwiniêta na szelfie by³a zdominowana przez facjê siarczanow¹ oraz podrzêdnie przez osady wêglanowo-litoralne (Kasprzyk, 1993, 1999; Peryt i in., 1998a, b; B¹bel, 1999, 2004). G³êbsza czêœæ basenu, zajêta przez facjê chlorkow¹, usytuowana by³a na po³udniu, wzd³u ówczesnego brzegu Karpat (por. Garlicki, 1979; B¹bel, 2004, 2005; Kasprzyk, 2005). Po³udniowy brzeg basenu ewaporatowego znajdowa³ siê na Karpatach, gdzie lokalnie deponowane by³y sole kamienne Wieliczki oraz gipsy i wapienie litotamniowe zatoki rzeszowskiej (ryc. 6, por. Oszczypko, 1997; Andreyeva-Grigorovich i in., 2003). Wed³ug B¹bla (2004) g³êbokoœæ subbasenu gipsowego nie przekracza³a kilka metrów, natomiast w subbasenie halitowym wynosi³a nie wiêcej ni m. W tym czasie stopa sedymentacji, w polu facji siarczanowej, waha sie od kilkunastu metrów do 50 m/mln lat w polu facji chlorkowej. Gdybyœmy jednak przyjeli za Garlickim (1968) okres akumulacji chemicznej na Ka, to stopa sedymentacji by³aby o rz¹d wy sza (Oszczypko, 1998). Po sedymentacji chemicznej brzeg Karpat przesun¹³ siê o kilka kilometrów na pó³noc; równoczeœnie dosz³o do teleskopowego skrócenia Karpat zewnêtrznych, znanego jako œrodbadeñska kompresja (por. Oszczypko, 1997, 1998; Kovaè i in., 1998). Skracanie to zosta³o udokumentowane przez co najmniej 12 km nasuniêcie p³aszczowiny magurskiej i jednostek grupy przedmagurskiej na jednostkê œl¹sk¹ oraz zdwojenie tektoniczne jednostki podœl¹skiej (Oszczypko, 1997, 1998; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). Po sedymentacji chemicznej lokalnie zaznaczy³a siê erozja (Peryt & Peryt, 1994; 399

5 400 P ASZCZOWINY KARPAT ZEWNÊTRZNYC OUTER CARPATIANS NAPPES / SM ZF SF / SM AF ZF? 2538 Panow & Plotnikow, 1996; Andreyeva-Grigorovich i in., 1997). W rejonie Rzeszowa pod³o e zewnêtrznej czêœci zapadliska zosta³o wypiêtrzone i lokalnie by³o erodowane ( bezanhydrytowa wyspa rzeszowska ). W obszarze tym erozja usunê³a co najmniej m osadów chemicznych i podchemicznych (Komorowska-B³aszczyñska, 1965). Obni enie poziomu morza spowodowa³o równie progradacjê osadów klastycznych w kierunku basenu (Krzywiec, 1997), a w rejonie Krakowa depozycjê piasków bogucickich (Porebski & Oszczypko, 1999). U schy³ku badenu basen uleg³ pog³êbieniu do g³êbokoœci nerytycznych (Oszczypko, 1998), a transgresja morska osi¹gnê³a Kotlinê Sadeck¹ (por. Oszczypko i in., 1992). W tym czasie najwy- sza stopa subsydencji dochodz¹ca do 2000 m/mln lat zaznaczy³a siê w wierceniach -136 i Drohobyczka 1 (ryc. 1). W okolicach Rzeszowa subsydencja nie przekraczala m/mln lat (Oszczypko, 1998, 1999), podczas gdy stopa sedymentacji oscylowa³a wokó³ wartoœci 1000 m/mln lat. W obszarze tym ( wyspa rzeszowska ) osady górnobadenskie transgresywnie przykrywaja platformowe pod³o e. W okolicach Bochni i Tarnowa oraz na NE obrze eniu zapadliska stopa sedymentacji wynosila m/mln lat. Póznobadeñska subsydencja w sposób ciag³y przesz³a w sarmack¹. W sarmacie w stosunku do badenu istotnie zmieni³o siê po³o enie osi subsydencji, która przemieœci³a siê o km na NE. W rowie Wielkich Oczu (wiercenia Ch 1, JK 1, ryc. 1) subsydencja wynosi³a od 1500 m w czêœci NE do m w czêœci SE (Oszczypko, 1998, 1999). Towarzyszy³a jej wysoka stopa sedymentacji dochodz¹ca do 1700 do 2400 BIELOWICKO IG1 ANDRYCÓW 6 dolnobadeñskie mu³owce szelfowe/ sk³on kontynentalny 2108 ZAWOJA 1 LACOWICE 1 GR (API) Low er Badeni ans hel f/ GR NN slopem uds tones GR R GR R R (omh/m) (imp/min) (imp/min) (imp/min) (ohm/m) (imp/min) (ohm/m) SK , górnokarpackie dolnobadeñskie zlepieñce transgresywne DC 3792,5 Upper Karpatian Lower Badenian transgressive conglomerates 3300 DC DC 2200 DC karpacki sto ek aluwialny (mu³owce, piaskowce, zlepieñce) Karpatian alluvial fan (mudstones, sandstones, conglomerates) mu³owce 2290 szelfowe egeru 1200 ZbF Egerian shelf 2321 mudstones 4000 ZmF g³êbokoœæ (m) depth (m) górny paleozoik Upper Palaeozoic karpacki sto ek aluwialny (zlepieñce) Karpatian alluvial fan (conglomerates) górny paleozoik Upper Palaeozoic fliszowa olistoplaka (p³aszczowiny starostyryjskie ) Flysch olistoplaque ( Old Styrian nappes ) 2400 dolny paleozoik Lower Palaeozoic delta sto kowa egeru - - zlepieñce Egerian fan delta conglomerates 1400 KF 581 ~ 455m WM fliszowa olistoplaka (p³aszczowiny starostyryjskie ) Flysch olistoplaque ( Old Styrian nappes ) ZmF 1485,5 górny paleozoik Upper Palaeozoic Ryc. 5. Korelacja wczesnomioceñskich i wczesnobadeñskich utworów pod nasuniêciem karpackim w rejonie Zawoji, Andrychowa i Cieszyna (wg Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003; Oszczypko, 2006). ZF formacja z Zawoji (oligocen?dolny miocen), AF formacja z Andrychowa (eger), ZBF formacja zebrzydowicka (eger egenburg): olistopaki fliszowe ( starorostyryjskie nasuniêcia ): SF formacja z Suchej, ZmF formacja z Zamarskich, formacja stryszawska (?ottnang karpat), /SM ogniwo zlepieñców ze Stachorówki formacji stryszawskiej, KF i WM zlepieñce z przewag¹ materia³u karpackiego, DC zlepieñce dêbowieckie (?górny karpat dolny baden), SK formacja skawiñska (dolny baden) Fig. 5. Well log cross-section of the sub-thrust Early Miocene to Early Badenian deposits of the Zawoja Andrychów Cieszyn area (Polish Western Carpathians) after Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003 and Oszczypko, 2006). ZF Zawoja Formation (Oligocene?Lower Miocene), AF Andrychów Formation (Egerian), ZBF Zebrzydowice Formation (Egerian Eggenburgian): flysch olistoplaue ( Old Styrian nappe ): SF Sucha Formationa, ZmF Zamarski Formation, Stryszawa Formation (?Ottnagnian Karpatian), /SM Stachorówka Conglomerate Member of the Stryszawa Formation, KF and WM mainly flysch derived conglomerates, DC Dêbowiec conglomerates (?Upper Karpatian-Lower Badenian), SK Skawina Formation (Lower Badenian) m/mln lat. W kierunku SE, ju na terytorium Ukrainy, mi¹ szoœæ sarmackich osadów dochodzi do 5000 m (por. Meulenkamp i in., 1996; Andreyeva-Grigorovich i in., 1997; Bubniak i in., 2001; Kurovets i in., 2004), a odpowiadaj¹ca im stopa sedymentacji osi¹ga 4440 m/mln lat (Meulenkamp i in., 1996). W pó³nocnej, brze nej czêœci zapadliska ca³kowita subsydencja nie przekracza³a kilkuset metrów. Koñcowy okres sedymentacji w zapadlisku przebiega³ w p³ytkim, wys³adzaj¹cym siê zbiorniku morskim. Sedymentacja morska w zapadlisku przedkarpackim prawdopodobnie przetrwa³a do póÿnego miocenu (Wójcik & Jugowiec, 1998), po czym mia³y miejsce ostatnie ruchy nasuwcze w po³udniowej czêœci zapadliska. Ostatecznie p³aszczowiny karpackie osi¹gnê³y swoj¹ dzisiejsz¹ pozycjê w okresie posarmackim (Wójcik & Jugowiec, 1998; Oszczypko, 1998). Sfa³dowany miocen Strefa sfa³dowanego miocenu jest najlepiej wykszta³cona na obszarze tzw. sigmoidy przemyskiej, gdzie wzd³u granicy polsko-ukraiñskiej osi¹ga szerokoœæ do 20 km (ryc. 1). W Karpatach Wschodnich, na terytorium Ukrainy i Rumunii, miocen sfa³dowany jest dzielony na dwie jednostki tektoniczne. Bardziej po³udniowa znana jest jako jednostka borys³awsko-pokucka ( fa³dy wg³êbne ) na Ukrainie lub jako jednostka fa³dów brze nych w Rumunii. Miêdzy Dobromilem a Samborem jednostka ta chowa siê pod nasuniêciem skolskim. Jej przed³u enie w kierunku zachodnim jest wci¹ dyskusyjne, a liczne próby poszukiwania fa³dów wg³êbnych w polskich Karpatach nie przynios³y dotychczas jednoznacznych wyników. Bardziej zewnêtrzna czêœæ strefy miocenu sfa³dowanego nale y do jednostki samborskiej (podkarpackiej w Rumunii), znanej w Polsce jako jednostka stebnicka. Tworz¹ j¹ utwory molasowe dolnego i œrodkowego miocenu (karpat, baden i sarmat), nasuniête na utwory sarmatu zapadliska przedkarpackiego (strefa Bilche-Volytsa na Ukrainie). W Karpatach Ukraiñskich amplituda nasuniêcia jednostki stebnickiej wynosi co najmniej 20 km (por. Andreyeva-Grigorovich i in., 2003; Oszczypko i in., 2005).

6 W Polsce, na wschód od a, jednostka stebnicka ods³ania siê na powierzchni (Ney, 1968; Ksi¹ kiewicz, 1972). Tworzy j¹ kilka szerokich, zimbrykowanych fa³dów z utworami karpatu i dolnego badenu (warstwy stebnickie i balickie, por. Garecka & Olszewska, 1997) w j¹drach antyklinalnych oraz utworów górnobadeñsko-sarmackich wystêpuj¹cych w synklinach. W rejonie a wielkoœæ nasuniêcia jednostki stebnickiej na utwory sarmackie zapadliska przedkarpackiego jest nie mniejsza od 15 km (Ney, 1968; Oszczypko i in., 2005). W kilku odwiertach, na z³o u gazu ziemnego -Jaksmanice, w sp¹gu jednostki stebnickiej nawiercone zosta³y eoceñsko-oligoceñskie utwory fliszowe (Zieliñski, 1963; Ksi¹ kiewicz, 1972). W podobnej sytuacji tektonicznej nawiercone zosta³y oligoceñskie utwory fliszowe w odwiercie Cisowa Wien NCA Bratislava Zagreb Brno ZAPADLISKO FOREDEEP MK linia raby WEST EUROPEAN PLATFORM PAPUK IGAL Pécs VILLÁNY wypiêtrzona czêœæ platformy europejskiej uplifted area of the European Platform wypiêtrzona czêœæ Karpat zewnêtrznych uplifted area of the Outer Carpathians wypiêtrzona czêœæ Karpat wewnêtrznych uplifted area of the Intra Carpathian region pieniñski pas ska³kowy Pieniny Klippen Belt Pó³nocne Alpy Wapienne Northern Calcareous Alps Rybnik MECSEK CWC Banská Bystrica Budapest Wieliczka PLATFORMA ZACODNIOEUROPEJSKA Vesprem rába line TCR S+SS MA Szeged Košice Miškolc B Debrecen Szolnok Bochnia SK Góry APUSENI Mts. œrodowiska brakiczno-jeziorne brackish-lacustrine environment œrodowisko morskie marine environment facje wêglanowo-litoralne carbonate-littoral facies facje siarczanowe sulphate facies Cluj Sibiu facje chlorkowe chloride facies facje chlorkowe (sole potasowe) chloride facies (potasium salts) bezanhydrytowa wyspa rzeszowska Rzeszów Island (areas without evaporites) D ZAPADLISKO FOREDEEP ST SR SK+BP Lviv Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 5, 2006 IG-1, usytuowanym 15 km na po³udnie od czo³a Karpat (Wdowiarz, 1967). Na zachód od a jednostka stebnicka chowa siê pod nasuniêciem jednostki skolskiej. Fragmenty jednostki stebnickiej nawiercono w kilku odwiertach miêdzy em i Ropczycami (Ksi¹ kiewicz, 1972; Po³towicz, 2004). W wielu wierceniach, miêdzy em i Dêbic¹, pod jednostk¹ stebnicka lub wprost pod jednostk¹ skolsk¹ by³a nawiercana ³uska utworów badeñskich o niewielkiej mi¹ szoœci (por.ney, 1968; Po³towicz, 2004). Od Dêbicy w kierunku Brzeska szerokoœæ sfa³dowanych utworów badeñsko-sarmackich wyraÿnie siê poszerza, maksymalnie do 10 km (ryc. 1). Strefa ta jest znana jako fa³dy badeñskie (Ksi¹ kiewicz, 1972) lub jako jednostka zg³obicka (Kotlarczyk, 1985; por. Krzywiec i in., 0 100km Kalush 26 PLATFORMA WSCODNIOEUROPEJSKA EAST EUROPEAN PLATFORM Kolomya OD C+A T+MF SC 26 Suceava F O R E D E E P I S K O Z A P A D L uskok passive fault aktywny uskok normalny active normal fault aktywny uskok przesuwczy active strike - slip fault nasuniêcia passive thrust aktywne nasuniêcia active thrust zasiêg morza póÿnobadeñskiego extent of Late Badenian sea wspó³czesny brzeg Karpat present front of the Carpathians wspó³czesny brzeg zapadliska przedkarpackiego present margin of the Carpathian Foredeep wspó³czesne kontury gór present counturs of mountains Ryc. 6. Palinspastyczna mapa paleogeograficzna póÿnobadeñskiego kryzysu salinarnego w zapadlisku przedkarpackim i w basenach systemu transylwañsko-panoñskiego (wg Andreyeva-Grigorovich i in., 2003, uproszczona). Jednostki Karpat zewnêtrznych i wewnêtrznych: AC Audia, Macla, p³aszczowiny fliszu konwolutnego, BP jednostka borys³awsko-pokucka, CWC Centralne Zachodnie Karpaty, D jednostka dukielska, MA jednostka magurska, MF jednostka fa³dów brze nych, MK Ma³e Karpaty, OD zewnêtrzne Dacydy, SC jednostka podkarpacka, SK jednostka skolska, SR jednostka samborska, S jednostka œl¹ska, SS jednostka podœl¹ska, ST jednostka stebnicka, T jednostka- Tarcau, TCR Zadunajski Grzbiet (Œrodkowy), ZD jednostka zdanicka Fig. 6. Late Badenian palinspastic paleogeography of the Carpathian Foredeep andtransylvanian-panonian basin system (after Andreyeva-Grigorovich et al., 2003, simplified). Outer Carpathians and Intracarpathian area: AC Audia, Macla, Convolute Flysch nappes, BP Borislav-Pokutya Unit, CWC Central Western Carpathians, D Dukla Unit, MA Magura Nappe, MF Marginal Folds Unit; MK Male Karpaty Mts., OD Outer Dacides, SC Subcarpathian Unit, SK Skole Unit, SR Sambir Unit, S Silesian Unit, SS Subsilesian Unit, ST Stebnyk Unit, T Tarcua Unit, TCR Transdanubian Central Range, ZD danice Unit ; Oszczypko i in., 2005). Do strefy miocenu sfa³dowanego nale ¹ równie fa³dy bocheñskie (Poborski & Skoczylas-Ciszewska, 1963). S¹ to stromo ustawione fa³dy Bochni i Zborni, zaklinowane pomiêdzy czo³em Karpat oraz miocenem autochtonicznym zewnêtrznego zapadliska przedkarpackiego (Ney, 1968; Ksi¹ kiewicz, 1972; Poborski & Skoczylas-Ciszewska, 1963). J¹dra fa³dów s¹ utworzone z utworów fliszowych, natomiast skrzyd³a s¹ zbudowane z dolnobadeñskiej formacji skawiñskiej oraz górnobadeñskich utworów solnych formacji wielickiej i warstw chodenickich. Kilka kilometrów na zachód od Bochni (z³o a Moszczenica i ê kowice) utwory solne i warstwy chodenickie tworz¹ kilka fa³dów, nasuniêtych na autochtoniczne utwory górnego badenu (Garlicki, 1971). Na zachód od Raby czo³o nasuniêcia karpackiego cofa siê prawie o 10 km na po³udnie, tworz¹c tzw. zatokê gdowsk¹. S¹ to s³abo zdeformowane utwory formacji skawiñskiej, gipsy i warstwy chodenickie (Ksi¹ kiewicz, 1972; Po³towicz, 1962, 2004). W póÿnym badenie (przed depozycj¹ piasków bogucickich) utwory badeñskie zatoki gdowskiej wraz z pod³o em mezozoicznym uczestniczy³y w synsedymentacyjnych ruchach nasuwczych (Porêbski & Oszczypko, 1999). Struktura zatoki gdowskiej by³a interpretowana przez Jonesa (1996, 1997) jako tzw. strefa trójk¹tna. Przed czo³em Karpat fliszowych, przy zachodnim zakoñczeniu zatoki gdowskiej jest usytuowana kopalnia soli w Wieliczce. Z³o e jest utworzone ze sfa³dowanych utworów formacji skawiñskiej (dolny baden), 401

7 utworów solnych (górny baden) oraz warstw chodenickich (górny baden). Na zachód od Krakowa strefa miocenu sfa³dowanego jest bardzo w¹ska (Ksi¹ kiewicz, 1972). W rejonie Andrychowa i Kêt brze na czêœæ Karpat zbudowana jest z szeregu ³usek jednostki podœl¹skiej przykrytych utworami dolnego i górnego badenu (por. Baran i in., 1997; Oszczypko & Oszczypko-Clowes, 2003). uski te zosta³y okreœlone ostatnio przez Wójcika i in. (1999) jako olistrostromy fliszowe, wystêpuj¹ce w osadach górnego sarmatu (panonu) i nasuniête na miocen autochtoniczny zewnêtrznego zapadliska. Jednostka zg³obicka na ca³ej swej d³ugoœci jest tektonicznie niejednorodna. Miêdzy Wis³ok¹ i Dunajcem ( zatoka Pilzna i pó³wysep Tarnowa ) w budowê jednostki zg³obickiej uczestnicz¹ utwory jednostki skolskiej, o mi¹ szoœci przekraczaj¹cej niekiedy 1000 m (Ney, 1968). Ten sektor miocenu sfa³dowanego jest uwa any przez Po³towicza (2004) za p³aszczowinê grawitacyjn¹. Odmienn¹ budowê ma, bardzo szczegó³owo rozpoznana wierceniami i badaniami sejsmicznym, jednostka zg³obicka miêdzy Dunajcem i Brzeskiem. Wed³ug wczeœniejszych badañ Kirchnera & Po³towicza (1974) by³y tutaj wyró niane trzy ³uski (Dêbna, Wojnicza i Biadolin), utworzone wy³¹cznie z utworów badeñsko-?sarmackich. Interpretacja tektoniczna tego segmentu jednostki zg³obickiej sta³a siê ostatnio przedmiotem kontrowersji (por. Po³towicz, 2004; Krzywiec i in., 2004). Wed³ug Po³towicza (2004) ta czêœæ jednostki zg³obickiej jest utworzona z trzech tektonosomów (olistoplak) pochodzenia grawitacyjnego, natomiast Krzywiec i in. (2004) interpretuj¹ tektonikê jednostki zg³obickiej w rejonie Brzeska-Wojnicza ca³kowicie odmiennie, uznaj¹c j¹ za strefê trójk¹tn¹ powsta³¹ w wyniku kompresji. W interpretacji Krzywca i in. (2004) ³uska Dêbna jest œciœle zwi¹zana z nasuniêciem karpackim, ³uska Wojnicza to dupleks o pasywnym stropie, natomiast ³uska Biadolin to element tektoniczny ograniczony od po³udnia nasuniêciem wstecznym, a od pó³nocy nasuniêciem czo³owym. Ponad nasuniêciem wstecznym utwory nadewaporatowe s¹ sfa³dowane, tworz¹c g³êbok¹ synklinê. Prawdopodobna obecnoœæ sarmatu w tej synklinie mo e œwiadczyæ o synsedymentacyjnym charakterze tych deformacji. Podsumowanie 1) W Karpatach zewnêtrznych, od wczesnego do póÿnego miocenu, w nastêpstwie subdukucji œcienionej skorupy p³yty europejskiej pod mikrop³yty Alcapa i Tisza-Dacia, trwa³y skierowane kunineruchy nasuwcze. W polskich Karpatach zewnêtrznych œrednia stopa ruchów nasuwczych wynosi³a 12 mm/rok. 2) Przy koñcu ottnangu przed czo³em aktywnej pryzmy akrecyjnej uformowa³ siê fleksuralny basen przedgórski, usytuowany na styku pryzmy akrecyjnej i p³yty przedpola. Pocz¹tkowo w basenie tym osadza³y siê gruboklastyczne osady l¹dowe i p³ytkomorskie, a od miocenu œrodkowego dominowa³a sedymentacja morska. Si³¹ sprawcz¹ subsydencji tektonicznej w zapadlisku przedkarpackim by³o obci¹ enie przemieszczaj¹cymi siê ku pó³nocy p³aszczowinami karpackimi oraz ugiêcie zwi¹zane z procesami subdukcyjnymi. 3) We wczesnym-œrodkowym miocenie w miarê przesuwania siê orogenu karpackiego zaznacza sie stopniowy wzrost subsydencji. 4) Zapadlisko przedkarpackie by³o zasypywane osadami klastycznymi pochodz¹cymi z erozji Karpat fliszowych i utworów platformowych przedpola. Wyj¹tek stanowi okres póÿnobadeñskiej sedymentacji chemicznej, kiedy to stagnacji brze nej czêœci Karpat zewnêtrznych towarzyszy³a pocz¹tkowo bardzo wolna subsybsydencja, a nastêpnie ruchy wznosz¹ce. 5) Mioceñska konwergencja karpackiej pryzmy akrecyjnej powodowa³a migracjê depocentrów na pó³noc i przekraczaj¹ce zaleganie, na p³ycie przedpola, stopniowo coraz m³odszych osadów. Praca zosta³a sfinansowana z funduszu Badañ Statutowych Uniwersytetu Jagielloñskiego DS 1/V/ING/ oraz czêœciowo z grantu KBN 4T Literatura ANDREYEVA-GRIGOROVIC, A. S., KULCYTSKY Y. O., GRUZMAN A. D., LOZYNYAK P. Y., PETRASKEVIC M. I., PORTNYAGINA L. O,. IVANINA A. V, SMIRNOV S. E., TROFIMOVIC N. A., SAVITSKAYA N. A. & SVAREVA N. J Regional stratigraphic scheme of Neogene formations of the Central Paratethys in the Ukraine. Geol. Carpathica, 48: ANDREYEVA-GRIGOROVIC A. S., OSZCZYPKO N., ŒL CZKA A., SAVITSKAYA N. A. & TROFIMOVIC N. A Correlation of the Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Ann. Soc. Geol. Pol., 73: BARAN U., JAWOR E. & JAWOR W Rozpoznanie geologiczne i wyniki prac poszukiwawczych za weglowodorami w zachodniej czesci polskich Karpat. Prz. Geol., 45: B BEL M istory of sedimentation of the Nida Gypsum deposits (Middle Miocene, Carpathian Foredeep, southern Poland). Geol. Quart., 43: B BEL M Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep as a drawdown salina basin. Acta Geol. Pol., 54: B BEL M Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep. Acta Geol. Pol., 55: BEAUMONT F Foreland basins: Geoph. Jour. Royal Astron. Soc., 65: BUBNIAK I., POPRAWA P. & BUBNIAK A Tectonic evolution of the Carpathian foredeep in Ukrainian segment: implications from subsidence analysis, [In:] A. Adam, L. Szarka, and J. Szendroi, (eds.), Pancardi 2001, Sopron, ungary-abstracts book, p. CP-3. BU A W. & JURA D Litostratygrafia osadów rowu przedgórskiego Karpat w rejoin Œl¹ska Cieszyñskiego. Geol. Kwart. AG, 9: GARECKA M & OLSZEWSKA B Ostratygrafii jednostki stebnickiej w Polsce. Prz. Geol., 45: GARECKA M., MARCINIEC P., OLSZEWSKA B. & WÓJCIK A., 1996 Nowe dane biostratygraficzne oraz próba korelacji utworów mioceñskich w pod³o u Karpat Zachodnich. Prz. Geol., 44: GARLICKI A Autochtoniczna seria solna w miocenie Podkarpacia miêdzy Skawin¹ a Tarnowem. Biul. Inst. Geol., 215: GARLICKI A Z³o e soli kamiennej w Lê kowicach nad Rab¹. Kwart. Geol., 15: GARLICKI A.1979 Sedymentacja soli mioceñskich w Polsce. Pr. Geol. Inst. Geol., 119: JANKOWSKI J., NEY R. & PRAUS A Czy pod ca³ym ³ukiem po³nocno-wschodnich Karpat istniej¹ g³êbokie wody termalne? Prz. Geol., 4: JIØIÈEK R Stratigraphy and geology of the Lower Miocene sediments of the Carpathian Foredeep in South Moravia and adjacent part of Lower Austria, [In:] B. amršmid ed., New results in Tertiary of West Carpathians II, Knohovnièka ZPN, 16: 37 65, odonin. JONES P Triangle zone geometry, terminology and kinematics. Bull. Canad. Petrol. Geol., 44: JONES P The Carpathian of the Southern Poland: thrust tectonics or wedge tectonic? AAPG Int. Conf. and Exhibition. September 7 10, 1997 Vienna. Abstracts: A JIØIÈEK R Stratigraphy and geology of the Lower Miocene sediments of the Carpathian Foredeep in South Moravia and adjacent part of Lower Austria, [In:] B. amršmid ed., New results in Tertiary of West Carpathians II, Knohovnièka ZPN, 16: 37 65, odonin. JURKOVA A Die Entwicklung der badener Vortiefe im Raum der Mährischen Pforte und Gebiet von Ostrava (German Summary). Geol. Pr., 57: KASPRZYK A Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian Foredeep, southern Poland. Ann. Soc. Geol. Pol., 63:

8 KASPRZYK A Sedimentary evolution of Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits in the northern Carpathian Foredeep. Geol. Quart., 43: KASPRZYK A Modele genetyczne badeñskich anhydrytów w zapadlisku przedkarpackim na obszarze Polski. Prz. Geol., 53: KIRCNER Z. & PO TOWICZ, S Budowa geologiczna obszaru miêdzy Brzeskiem a Wojniczem. Rocz. Pol. Tow. Geol., 44: KOMOROWSKA-B ASZCZYÑSKA M The anhydrite-less island in the profiles of the Rzeszów Fooreland. Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Sc. Geol. Geogr., 13: KOTLARCZYK J An outline of the stratigraphy of Marginal Tectonic Units of the Carpathian Orogene in the Rzeszów-Przemysl area, [In:] J. Kotlarczyk, (ed.), Geotraverse -Baranów-Rzeszów-Przemysl-Komancza-Dukla. Guide to excursion 4. XIII Congr. Carpath.-Balkan Geol. Ass., Cracow, Poland 1985: KOVAÈ M., NAGYMAROSY A., OSZCZYPKO N., ŒL CZKA A., CSONTOS L., MARUNTEANU M., MATENCO L.& MARTON E Palinspastic reconstruction of the Carpathian-Pannonian region during the Miocene, [In:] M. Rakus, (ed.), Geodynamic development of the Western Carpathias. Slovak Geol. Surv., Bratislava: KRZYWIEC P Large-scale tectono-sedimentary Middle Miocene history of the central and eastern Polish Carpathian Foredeep Basin results of seismic data interpretation. Prz. Geol., 45: KRZYWIEC P. & JOCYM P Charakterystyka mioceñskiej strefy subdukcji Karpat Polskich na podstawie wyników modelowañ ugiêcia litosfery. Prz. Geol., 45: KRZYWIEC P., ALEKSANDROWSKI P., FLOREK R. & SIUPIK J Budowa frontalnej strefy Karpat zewnêtrznych na przyk³adzie mioceñskiej jednostki Zg³obic w rejonie Brzeska-Wojnicza nowe dane, nowe modele, nowe pytania. Prz. Geol., 52: KSI KIEWICZ M Budowa geologiczna Polski, T. IV, Tektonika, cz. 3, Karpaty. Wyd. Geol. KUROVETS I., PRYTULKA G. SPOT Y. & PERYT T. M Middle Miocene Dashava Formation sandstones, Carpathian Foredeep, Ukraine. Jour. Petrol. Geol., 27: MEULENKAMP J. E., KOVAÈ M. & CICA I On Late Oligocene to Pliocene depocentre migration and the evolution of the Carpathian-Pannonian system. Tectonophysics, 266: MORYC W Miocen przedgórza Karpat Zachodnich w strefie Bielsko-. [In:]Tektonika Karpat i Przedgórza w œwietle badañ geofizycznych i geologicznych (zagadnienia wybrane). Referaty sesji Komisja Tekt. Komit. Nauk Geol. PAN. : NEY R Rola rygla krakowskiego w geologii zapadliska przedkarpackiego i rozmieszczeniu z³ó ropy i gazu. Pr. Geol. 45: OSZCZYPKO N The Early-Middle Miocene Carpathian peripheral foreland basin (Western Carpathians, Poland). Prz. Geol., 45: OSZCZYPKO N The Western Carpathian foredeep-development of the foreland basin in front of the accretionary wedge and its burial history (Poland). Geol. Carpathica, 49: OSZCZYPKO N Przebieg mioceñskiej subsydencji w polskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego. Pr. Pañst. Inst. Geol., 168: OSZCZYPKO N The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians. Prz. Geol., 52: OSZCZYPKO N Late Jurassic Miocene geodynamic evolution of the Outer Carpathian fold and thrust belt and its foredeep (Western Carpathians, Poland). Geol. Quart., 50: OSZCZYPKO N. & OSZCZYPKO-CLOWES M The new findings of Lower Miocene deposits in the Nowy S¹cz area (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geol. Quart., 46: OSZCZYPKO N. & OSZCZYPKO-CLOWES M The Aquitanian arine deposits in the basement of Polish Western Carpathians and its paleogeographical and paleotectonic implications. Acta Geol. Pol., 53: OSZCZYPKO N. & ŒL CZKA A An attempt to palinspastic reconstruction of Neogene basins in the Carpathian Foredeep. Ann. Soc. Geol. Pol., 55: OSZCZYPKO N. & ŒL CZKA A The evolution of the Miocene basin in the Polish Outer Carpathians and their foreland. Geol. Carpathica, 40: OSZCZYPKO N. & TOMAŒ A Tectonic evolution of marginal part of the Polish Flysch Carpathians in the Middle Miocene: Kwart. Geol., 29: OSZCZYPKO N. & LUCIÑSKA-ANCZKIEWICZ A Early stages of the Polish Carpathian foredeep development. Slovak Geol. Mag., 6: OSZCZYPKO N., OLSZEWSKA B., ŒLÊZAK J. & STRZÊPKA J Miocene Marine and Brackish Deposits of the Nowy S¹cz Basin (Polish Western Carpathians) New Lithostratigraphic and Biostratigraphic Standarts. Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 40: OSZCZYPKO N., KRZYWIEC P., POPADYUK I. & PERYT T Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine) its sedimentary, structural and geodynamic evolution. [In:] J. Golonka and F. J. Picha (eds.), The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. Mem. AAPG, 84: OSZCZYPKO N., ZAJ C R., GARLICKA I., MENÈIK E., DVORAK J. & MATEJOVSKA O Geological map of the substratum of the Tertiary of the Western Outer Carpathians and their foreland, [In:] D. Poprawa, and J. Nemcok, cords., Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and their foreland. Pañstw. Inst. Geol. PANOW G. M. &. PLOTNIKOW A. M Badeñskie ewaporaty ukraiñskiego Przedkarpacia: litofacje I mi¹ szoœæ. Prz. Geol., 44: PERYT D Calcareous nannoplankton stratigraphy of the Middle Miocene in the Gliwice area (Upper Silesia, Poland). Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 45: PERYT T. M. & PERYT D Badenian (Middle Miocene) Ratyn Limestone in western Ukraine and northern Moldavia: microfacies, calcareous nannoplankton and isotope geochemistry. Bull. Pol. Acad. Sc., Earth Sc., 42: PERYT T. M., JASIONOWSKI M., KAROLI S., PETRICENKO O. I., POBEREGSKI A. V. & TURCINOV I. I. 1998a Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic). Prz. Geol., 46: PERYT T. M., PERYT D., SZARAN J. A AS S. & JASIONOWSKI M. 1998b O poziomie anhydrytowym badenu w otworze wiertniczym Ryszkowa Wola 7 k. Jaros³awia (SE Polska). Biul. Pañst. Inst. Geol., 379: POBORSKI J. & SKOCZYLAS-CISZEWSKA K O miocenie w strefie nasuniêcia karpackiego w okolicy Wieliczki i Bochni. Rocz. Pol. Tow. Geol., 33: PO TOWICZ S Outline of the tectonic structure of the bay. Bull. Acad. Pol, Sc. Ser. Sc. Geol. Geogr., 10: PO TOWICZ S Jednostka stebnicka i zg³obicka w budowie Karpat Polskich. Geol., Kwart. AG, 30: PORÊBSKI S. & OSZCZYPKO N Litofacje i geneza piasków bogucickich (górny baden), zapadlisko przedkarpackie. Pr. Pañst. Inst. Geol., 168: PRICE R. J Large scale gravitational flow of supracrustal rocks, Southern Canadian Rockies. [In:] De Jong K. A. & Scholten R. (eds.), Gravity and Tectonics. Wiley, New York, ROYDEN L..& KARNER G. D Flexure of lithosphere beneath Apennine and Carpathian foredeep basins: evidence for insufficient topographic load. AAPG Bull., 68: ROYDEN L Evolution of retreating subduction boundaries formed during continental collision. Tectonics, 12: RYLKO W. & TOMAS A Morphology of the consolidated basement of the Polish Carpathians in the light of magnetotelluric data. Kwart. Geol., 39: STRZÊPKA J Dolnomiocenska mikrofauna z wiercenia Sucha IG 1, Polska. Biul. Inst. Geol., 331: ŒL CZKA A Profil geologiczny otworu wiertniczego Sucha IG 1. Kwart. Geol., 21: VASS D. & CEC F Sedimentation rates in Molasse basins of the Western Carpathians. Geol. Carpathica, 34: WDOWIARZ S Wyniki wiercenia Cisowa IG 1. Kwart. Geol., 11: WDOWIARZ S O stosunku Karpat do zapadliska przedkarpackiego w Polsce. Prz. Geol., 24: WÓJCIK A. & JUGOWIEC M The youngest members of the folded Miocene in the Andrychów region (Southern Poland). Prz. Geol., 46: WÓJCIK A., SZYD O A., MARCINIEC P. & NESCIERUK P Sfa³dowany miocen rejonu andrychowskiego-nowa jednostka tektoniczna. Pr. Pañst. Inst., Geol., 168: ZOETEMEIJER R., TOMEK C. & CLOETING S Flexural expression of European continental lithosphere under the Western Outer Carpathians. Tectonics, 18: ZIELIÑSKI J.J Odkrycie fliszowego fa³du wg³êbnego w rejonie a. Rocz. Pol. Tow. Geol., 33: YTKO K Electrical conductivity anomaly of the northern Carpathians and the deep structure of the orogen. Ann. Soc. Geol. Pol., 67: Praca wp³ynê³a do redakcji r. Akceptowano do druku r. 403

Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego

Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Piotr Krzywiec* Geodynamic and tectonic control on evolution of foreland basins,

Bardziej szczegółowo

Rafa³ Chodyñ* Przegl¹d Geologiczny, vol. 52, nr 4, 2004

Rafa³ Chodyñ* Przegl¹d Geologiczny, vol. 52, nr 4, 2004 Zastosowanie cyfrowego modelu terenu (DEM) w badaniach geologicznych na przyk³adzie obszaru miêdzy Dobczycami a Mszan¹ Doln¹ (polskie Karpaty zewnêtrzne) Rafa³ Chodyñ* Przegl¹d Geologiczny, vol., nr 4,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSY CHAOTYCZNE W REJONIE GORLICKIM (POLSKIE KARPATY ZEWNÊTRZNE)

KOMPLEKSY CHAOTYCZNE W REJONIE GORLICKIM (POLSKIE KARPATY ZEWNÊTRZNE) BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 426: 27 52, 2007 R. KOMPLEKSY CHAOTYCZNE W REJONIE GORLICKIM (POLSKIE KARPATY ZEWNÊTRZNE) CHAOTIC COMPLEXES IN GORLICE REGION (POLISH OUTER CARPATHIANS) LESZEK

Bardziej szczegółowo

Refleksje krytyczne nad austro-wêgierskimi reliktami w stratygrafii dolnego triasu w Tatrach

Refleksje krytyczne nad austro-wêgierskimi reliktami w stratygrafii dolnego triasu w Tatrach Refleksje krytyczne nad austro-wêgierskimi reliktami w stratygrafii dolnego triasu w Tatrach Micha³ Szulczewski 1 Critical comments on the Austro-Hungarian relics in the Lower Triassic stratigraphy in

Bardziej szczegółowo

Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pu³apek z³o owych w utworach dolomitu g³ównego (Ca2) u podnó a platform

Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pu³apek z³o owych w utworach dolomitu g³ównego (Ca2) u podnó a platform Kryteria identyfikacji obiektów litofacjalnych jako potencjalnych pu³apek z³o owych w utworach dolomitu g³ównego (Ca2) u podnó a platform i mikroplatform wêglanowych w œrodkowo-zachodniej Polsce Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO I ZABEZPIECZE BRZEGU MORSKIEGO

ZASADY DOKUMENTOWANIA GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO I ZABEZPIECZE BRZEGU MORSKIEGO ZASADY DOKUMENTOWANIA GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO I ZABEZPIECZE BRZEGU MORSKIEGO Wykonano na zamówienie MINISTRA ÂRODOWISKA za Êrodki finansowe wyp acone

Bardziej szczegółowo

Konkrecje hiatusowe z i³ów rudonoœnych Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej

Konkrecje hiatusowe z i³ów rudonoœnych Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej Konkrecje hiatusowe z i³ów rudonoœnych Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej Micha³ Zatoñ*, Leszek Marynowski*, Gra yna Bzowska* Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 2, 2006 M. Zatoñ L. Marynowski G. Bzowska Hiatus

Bardziej szczegółowo

Czy struktury koliste w Sudetach mog¹ mieæ genezê uderzeniow¹?

Czy struktury koliste w Sudetach mog¹ mieæ genezê uderzeniow¹? zmniejszania siê wykorzystania wód zwyk³ych w gospodarce komunalnej i na cele bytowo-technologiczne, zrzucane s¹ wody o mineralizacji zbli onej do jakoœci wód w odbiornikach. Do znacz¹cego zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia i opinie. Kopalne i wspó³czesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego Sycylia 2007

Wydarzenia i opinie. Kopalne i wspó³czesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego Sycylia 2007 GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/2 Wydarzenia i opinie GRZEGORZ CZAPOWSKI*, KRZYSZTOF BUKOWSKI**, HANNA TOMASSI-MORAWIEC*, KATARZYNA POBORSKA-M YNARSKA** * Pañstwowy Instytut Geologiczny,

Bardziej szczegółowo

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000 Stefan Cwojdziƒski Wiesław Kozdrój Sudety Przewodnik geoturystyczny wzdłu trasy drogowej Nysa Złoty Stok Kłodzko Wałbrzych Jelenia Góra Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dedolomityzacja w górnojurajskich ska³ach wêglanowych z okolic Krakowa

Dedolomityzacja w górnojurajskich ska³ach wêglanowych z okolic Krakowa Dedolomityzacja w górnojurajskich ska³ach wêglanowych z okolic Krakowa Aleksandra Vierek* Dedolomitization of Upper Jurassic carbonates in the Cracow area (southern Poland). Prz. Geol., 53: 156 161. Summary.TheUpper

Bardziej szczegółowo

Informatyczny system rejestracji zagro eñ wodnych w Kopalni Soli K³odawa w K³odawskim Wysadzie Solnym (Centralna Polska)

Informatyczny system rejestracji zagro eñ wodnych w Kopalni Soli K³odawa w K³odawskim Wysadzie Solnym (Centralna Polska) GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/2 JACEK CHE MIÑSKI*, MACIEJ TOMASZCZYK*, MARCIN S ODKOWSKI*, GRZEGORZ CZAPOWSKI*, GRZEGORZ MISIEK** Informatyczny system rejestracji zagro eñ wodnych

Bardziej szczegółowo

Orogeniczne y³owe z³o a z³ota i ich rozsypiska a najwiêksze œwiatowe gor¹czki z³ota w drugiej po³owie XIX wieku w Ameryce i Australii

Orogeniczne y³owe z³o a z³ota i ich rozsypiska a najwiêksze œwiatowe gor¹czki z³ota w drugiej po³owie XIX wieku w Ameryce i Australii Orogeniczne y³owe z³o a z³ota i ich rozsypiska a najwiêksze œwiatowe gor¹czki z³ota w drugiej po³owie XIX wieku w Ameryce i Australii Stanis³aw Z. Mikulski 1 Orogenic lode gold deposits and placers and

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I GENEZA Z OTONOŒNEJ MINERALIZACJI ARSENOWO-POLIMETALICZNEJ W Z O U CZARNÓW (SUDETY ZACHODNIE)

CHARAKTERYSTYKA I GENEZA Z OTONOŒNEJ MINERALIZACJI ARSENOWO-POLIMETALICZNEJ W Z O U CZARNÓW (SUDETY ZACHODNIE) BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 439: 303 320, 2010 R. CHARAKTERYSTYKA I GENEZA Z OTONOŒNEJ MINERALIZACJI ARSENOWO-POLIMETALICZNEJ W Z O U CZARNÓW (SUDETY ZACHODNIE) THE CHARACTERISTIC AND

Bardziej szczegółowo

SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM

SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 440: 15 24, 2010 R. SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM EVALUATION OF THERMAL ENERGY FOR GROUNDWATER

Bardziej szczegółowo

Historia zlodowacenia doliny omnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu

Historia zlodowacenia doliny omnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu Historia zlodowacenia doliny omnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu Andrzej Traczyk 1, Barbara Woronko 2 The history of glaciation of the omnica Valley in Karkonosze as

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Œl¹sk)

Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Œl¹sk) GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 29 2013 Zeszyt 2 DOI 10.2478/gospo-2013-0016 JOANNA MARIA GORECKA*, HENRYK MARSZA EK** Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland

Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Leszek Marks* Abstract.Thelimitsoffourmajoricesheets can be traced in the present landscape of Poland. Glacial deposits and ice-dammed lakes indicate

Bardziej szczegółowo

Problemy gospodarki zasobami œrodowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru

Problemy gospodarki zasobami œrodowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/2 ANDRZEJ GA AŒ* Problemy gospodarki zasobami œrodowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru Wprowadzenie W artykule omówiono problemy wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

PROFILE G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO

PROFILE G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO P A Ñ S T W O W Y I N S T Y T U T G E O L O G I C Z N Y PROFILE G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO ZESZYT 111 OPOCZNO PIG 2 Pod redakcj¹ naukow¹ Zbigniewa KOWALCZEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TARAS WODNY GÓR WSCHODNICH NAJSTARSZY WYCIEK W KOPALNI SOLI WIELICZKA

TARAS WODNY GÓR WSCHODNICH NAJSTARSZY WYCIEK W KOPALNI SOLI WIELICZKA Geology, Geophysics & Environment 2012 Vol. 38 No. 1 35 49 http://dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.1.35 TARAS WODNY GÓR WSCHODNICH NAJSTARSZY WYCIEK W KOPALNI SOLI WIELICZKA Taras Wodny Gór Wschodnich the

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych

Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 84, rok 2013 El bieta PILECKA* Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych Streszczenie: W artykule omówione

Bardziej szczegółowo

Propozycje zagospodarowania istniej¹cych a niewykorzystanych otworów wiertniczych w rejonie Podhala

Propozycje zagospodarowania istniej¹cych a niewykorzystanych otworów wiertniczych w rejonie Podhala Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 77, rok 2010 Katarzyna BATKIEWICZ* Propozycje zagospodarowania istniej¹cych a niewykorzystanych otworów wiertniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE HISTORYCZNYCH NAWARSTWIEÑ I PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY KRAKOWA, KAZIMIERZA I ICH PRZEDMIEŒÆ 1

ROZPOZNANIE HISTORYCZNYCH NAWARSTWIEÑ I PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY KRAKOWA, KAZIMIERZA I ICH PRZEDMIEŒÆ 1 Rozpoznanie historycznych POLSKIE TOWARZYSTWO nawarstwieñ i podziemnej INFORMACJI infrastruktury PRZESTRZENNEJ Krakowa, Kazimierza... ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 8 235 ROZPOZNANIE HISTORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50

Centralne Archiwum Geologiczne... 44 Bazy danych... 45 Biblioteka Geologiczna... 49 Infrastruktura informatyczna... 50 Spis treści Contents Słowo wstępne Dyrektora.................... 3 Podstawowe informacje...................... 5 Finanse................................... 6 Kadra.................................... 6

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazynowanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego

Podziemne magazynowanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego Podziemne magazywanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego Grzegorz Pieñkowski 1 Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009 Storage

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Jerzy Nita*, Zbigniew Ma³olepszy*, Ryszard Chybiorz* Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 6, 2007

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie POLSKIE PRZESTRZENNA TOWARZYSTWO INWENTARYZACJA INFORMACJI WRZOSOWISK POMORZA PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 1(4) 6 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY

Bardziej szczegółowo