pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii."

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY - ANEKS opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zawierający materiały z badań przeprowadzonych w ramach projektu ewaluacyjnego pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii /08 ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno, ul. Grunwaldzka 5 Tel. 024/ Fax 024/ lub 03 Kutno, kwiecień 2009 z budŝetu województwa lubuskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

2 I. SPIS TREŚCI IIII.. NNAARRZZĘĘDZZII AA BBAAD AAWCCZZ EE // SSCCEENN AARRII UUSSZZEE WYYWIIAADÓW IIIIII.. WYYNNIIKKII BB AADAAŃŃ -- TTAABBEELL EE WYYNNII KKOWEE IIVV.. TT RRAANNSSKKRRYYPP CCJJEE VV.. WYYKKAAZZ WYYKKO RRZZYY SSTTAANN YY CCH ŹŹRRÓDEEŁŁ

3 II.. NARZĘDZIA BADAWCZE /SCENARIUSZE WYWIADÓW Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI Nr pytania Treść pytania Uwagi AranŜacja wywiadu, metryczka METRYCZKA: Proszę krótko przedstawić swoją instytucję. Proszę powiedzieć równieŝ co naleŝy do Pan/i obowiązków? W jakim zakresie pracował Pan/i nad powstawaniem wniosku? Co było Pana/i głównym zadaniem? Ile osób było zaangaŝowanych w pracę nad wnioskiem? Jak Pan/i wspomina pracę nad wnioskiem i jego złoŝeniem? Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowali się Państwo ubiegać o dofinansowanie projektów ze środków unijnych? Czy wcześniej kiedykolwiek aplikowali Państwo o jakieś dofinansowanie z funduszy unijnych? Jakie były efekty tych starań? W jakich konkursach konkretnie Pana/i instytucja brała udział? Z którego działania 6.3, 7.3, 9.5)? [uwaga: instytucja mogła aplikować w kilku konkursach] Na dofinansowanie jakich przedsięwzięć zaleŝało Pana/i organizacji najbardziej? Nazwa firmy Profil firmy Nazwisko respondenta Stanowisko Wynotuj konkursy/rok Działania Inicjatywy lokalne 10. Proszę powiedzieć co to jest inicjatywa lokalna według POKL? Jak Pan/i rozumie to pojęcie? 11. Jakie są Pana/i zdaniem najwaŝniejsze oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnych? 12. Czy wsparcie przewidywane w ramach działań 6.3, 7,3, 9.5 POKL jest wystarczające dla tych 13. społeczności? Jakie wsparcie według Pana/i byłoby najbardziej 3

4 poŝądane, potrzebne? W jakim stopniu Pana/i zdaniem rodzaje wsparcia określone w tych działaniach wyszły naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych? Pytanie uszczegóławiające.. W jaki sposób dociera Pana/i do informacji na temat społeczności lokalnych i ich potrzeb? a) Czy Pana/i organizacja wychodzi z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania b) Czy Pana/i organizacja przeprowadza analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych, czy korzysta z analiz juŝ przeprowadzonych? Czym Pana/i zdaniem powinna charakteryzować się instytucja poŝądana (czyli taka instytucja, która jest jak najbardziej zbliŝona do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia skuteczności aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5? Pytania uszczegóławiające. a)jaki powinna posiadać profil działalności (np. instytucja szkoleniowa, instytucja samorządowa (urząd gminy, miasta), stowarzyszenia wspierające społeczności lokalne, itp.)? b) Jakie wymagania powinna spełniać? (np. powinna posiadać kadrę z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym odpowiadającym potrzebom składanego wniosku, zaplecze lokalowe np. sale szkoleniowe, dydaktyczne odpowiednio wyposaŝone w sprzęt techniczny niezbędny do realizacji projektu, itp.) Jakie są mocne strony Pana/i instytucji, które pomogły Wam w aplikowaniu o pieniądze? Jakie są słabe strony Pana/i instytucji, które utrudniały pracę nad wnioskiem? Jakie przesłanki zdecydowały według Pana/i, ze Wasza instytucja otrzymała lub nie otrzymała wsparcia w ramach rozstrzygniętych konkursów? Jak Pan/i ocenia swoją instytucję na tle innych instytucji i firm aplikujących o dofinansowanie? W jakim stopniu Pana/i instytucja spełniała wymienione uprzednio kryteria instytucji poŝądanej z punktu widzenia aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowych działań POKL? Proszę o uzasadnienie swojej odpowiedzi. 4

5 Aplikowanie o dofinansowanie Proszę opowiedzieć, jak wyglądało aplikowanie o środki w Pana/i instytucji? Jak przebiegały prace nad wnioskiem i jego składaniem? Skąd się Państwo dowiedzieli o moŝliwości złoŝenia wniosku o dofinansowanie? Czy poszukiwali Państwo informacji niezbędnych do złoŝenia wniosku? Jakich i gdzie? Czy poszukiwali Państwo jakichkolwiek danych/informacji potrzebnych do opracowania wniosku (np. danych statystycznych, itp.)? Czy mieli Państwo problemy ze znalezieniem poszukiwanych danych? Jakie to były problemy? Czy korzystali Państwo z pomocy firm doradczych (np. specjalizujących się w pisaniu projektów) opracowując wniosek. Czy w czasie pracy nad projektem, spotkali się Państwo z nieprzewidzianymi sytuacjami? Jakie to były sytuacje? Jakie czynniki według Pana/i sprzyjają aplikowaniu o środki? Czy Pana/i zdaniem przyjęte zasady aplikowania i kryteria wyboru projektów są trafne? Czy rzeczywiście umoŝliwiają wybór tych projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji zamierzonych celów? Jakie Pana/i zdaniem rozwiązania ułatwiłyby aplikowanie i wdraŝanie projektów realizowanych w ramach przedmiotowych działań? Pytania uszczegóławiające: Czy Pana/i zdaniem istnieją bariery proceduralne we wdraŝaniu PO KL w regionie tzw. wąskie gardła systemowe (tzn. przeszkody wynikające ze struktury organizacyjnej wdraŝanych działań np. zbyt długi obieg dokumentacji, procedury przekazywania dokumentacji (konieczność akceptacji wydawanych decyzji przez kilka osób co wiąŝe się z uzyskaniem podpisów tych osób i wydłuŝa proces wdraŝania), braki kadrowe uniemoŝliwiające sprawną obsługę, itp.)? JeŜeli tak, to gdzie one występują i w jaki sposób moŝna je zniwelować? 5

6 37. Jakie konkretnie bariery napotykał/a Pan/i w ubieganiu się o wsparcie swoich projektów z POKL? Instytucje pośredniczące Jak Pan/i ocenia dostępność informacji na temat przedmiotowych działań? Jak Pan/i ocenia komunikację z Punktem Informacyjnym Instytucji Pośredniczących? Czy uzyskane informacje od Instytucji Pośredniczących były zrozumiałe, rzetelne, przydatne przy aplikowaniu, adekwatne do potrzeb, wystarczające? Czy informacje pochodzące od Instytucji Pośredniczących były na bieŝąco aktualizowane, w czasie który umoŝliwiał dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej do zmieniających się zasad? Czy chciałby Pan/i coś jeszcze dodać na temat instytucji pośredniczących i ich roli w pracy nad wnioskiem? Podsumowanie rozmowy Gdyby konkurs był ogłoszony w identycznej formie jeszcze raz to czy wzięliby Państwo w nim udział? Co zmieniliby Państwo w procesie pracy nad wnioskiem? 45. Co Państwo by zmienili w składanym wniosku? Czy w przyszłości zamierzają Państwo aplikować o kolejne dofinansowania? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź 46. Czy chciałaby Pan/i coś jeszcze dodać do naszej rozmowy? Zakończenie 47. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. 6

7 Kwestionariusz Badania - Face to Face Dzień Dobry! Nazywam się i jestem ankieterem pracującym na zlecenie firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Obecnie przeprowadzamy badanie, którego celem jest poznanie Pana/i opinii na temat sposobu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach Działań 6.3, 7.3, 9.5 PO KL. Wnioski z tego badania mają słuŝyć planowaniu działań na rzecz poprawy obecnego systemu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach przedmiotowych działań, tak aby bardziej odpowiadały na potrzeby społeczności lokalnych i skłaniały do powoływania inicjatyw lokalnych. Bardzo zaleŝy nam na poznaniu Pana/i opinii. Zapraszając Pana/ią do udziału w badaniu ankietowym zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi. Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych, a z drugiej strony standardy i zasady etyki ankieterskiej. Wyniki tego badania posłuŝą jedynie do zbiorczych statystyk. Badanie zostanie przeprowadzone wśród 25 wybranych członków Komisji Oceny Projektów dla Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL. PYTANIA REKRUTACYJNE: 1. Czy jest/był/a Pan/i członkiem: 1. Komisji Oceny Projektów dla Działania 6.3 PO KL 1. Tak 2. Nie 2. Komisji Oceny Projektów dla Działania 7.3 PO KL 1. Tak 2. Nie 3. Komisji Oceny Projektów dla Działania 9.5 PO KL 1. Tak 2. Nie Ankieter! W przypadku wskazania 3 razy opcji,,nie zakończyć wywiad! PYTANIA WŁAŚCIWE 1. Jak ocenia Pan/i poziom wiedzy projektodawców na temat moŝliwości pozyskania dofinansowania projektów w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5 POKL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 2. Niski 2. Niski 2. Niski 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki, ani niski 4. Wysoki 4. Wysoki 4. Wysoki 5. Bardzo wysoki 5. Bardzo wysoki 5. Bardzo wysoki 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 2. Jakie wymagania związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie mogą stanowić/stanowią dla projektodawców największą trudność? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Wymagania dotyczące adresatów pomocy (Beneficjentów Ostatecznych) 1. Wymagania dotyczące adresatów pomocy (Beneficjentów Ostatecznych) 1. Wymagania dotyczące adresatów pomocy (Beneficjentów Ostatecznych) 2. Wymogi formalne-załączniki 2. Wymogi formalne załączniki 2. Wymogi formalne - załączniki 3. Konieczność wykazania w treści wniosku, Ŝe projekt jest odpowiedzią na inicjatywę lokalną (inicjatywa oddolna) 4. Inne, jakie Konieczność wykazania w treści wniosku, Ŝe projekt jest odpowiedzią na inicjatywę lokalną (inicjatywa oddolna) 4. Inne, jakie Konieczność wykazania w treści wniosku, Ŝe projekt jest odpowiedzią na oddolną inicjatywę edukacyjną 4. Inne, jakie Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 3. Jakie błędy na etapie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Pana/i zdaniem popełniają najczęściej projektodawcy poszczególnych działań? Działanie 6.3 PO KL

8 Działanie 7.3 PO KL Działanie 9.5 PO KL Czy Pana/i zdaniem moŝna określić pole wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie projektodawcy uzyskiwali najczęściej najmniejszą ilość punktów? 1. Tak, moŝna 2. Nie, nie moŝna pyt.6 5. Proszę wskazać pole wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie projektodawcy uzyskiwali najczęściej najmniejszą ilość punktów? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Pole 3.1 wniosku o dofinansowanie: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Pole 3.2 wniosku o dofinansowanie: Grupy docelowe 1. Pole 3.1 wniosku o dofinansowanie: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Pole 3.2 wniosku o dofinansowanie: Grupy docelowe 1. Pole 3.1 wniosku o dofinansowanie: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Pole 3.2 wniosku o dofinansowanie: Grupy docelowe 3. Pole 3.3 wniosku o dofinansowanie: Działania 3. Pole 3.3 wniosku o dofinansowanie: Działania 3. Pole 3.3 wniosku o dofinansowanie: Działania 4. Pole 3.5 wniosku o dofinansowanie: Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 4. Pole 3.5 wniosku o dofinansowanie: Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 4. Pole 3.5 wniosku o dofinansowanie: Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 5. Pole IV wniosku o dofinansowanie: Wydatki projektu 5. Pole IV wniosku o dofinansowanie: Wydatki projektu 5. Pole IV wniosku o dofinansowanie: Wydatki projektu 4. Inne, jakie 4. Inne, jakie.. 4. Inne, jakie 6. Czy Pana/i zdaniem Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach omawianych działań poszukują informacji na temat społeczności lokalnych i ich potrzeb? a) potencjalni Beneficjenci Działania 6.3 POKL: 1. Tak, poszukują 2. Nie, nie poszukują b) potencjalni Beneficjenci Działania 7.3 POKL : 1. Tak, poszukują 2. Nie, nie poszukują c) potencjalni Beneficjenci Działania 9.5 POKL.: 1. Tak, poszukują 2. Nie, nie poszukują Ankieter! W przypadku wskazania 3 razy opcji,,nie przejść do pytania W jaki sposób Pana/i zdaniem Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach omawianych działań docierają do informacji na temat społeczności lokalnych i ich potrzeb? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Przeprowadzają analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych 2. Korzystają z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Wychodzą z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania 4. Inne, jakie Przeprowadzają analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych 2. Korzystają z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Wychodzą z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania 4. Inne, jakie Przeprowadzają analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych 2. Korzystają z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Wychodzą z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania 4. Inne, jakie nie wiem/trudno powiedzieć 99. nie wiem/trudno powiedzieć 99. nie wiem/trudno powiedzieć 8

9 8. Czy Pana/i zdaniem podmioty znają i rozumieją definicję inicjatyw lokalnych? 1. Znają i rozumieją 2. W większości znają i rozumieją 3. Częściowo znają, a częściowo nie 4. W większości nie znają i nie rozumieją 5. Zupełnie nie znają i nie rozumieją 99. Trudno powiedzieć 9. Jaki typ podmiotów Pan/i zdaniem najczęściej ubiega się o środki w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Instytucje samorządowe 1. Instytucje samorządowe 1. Instytucje samorządowe 2. Szkoły i uczelnie 2. Szkoły i uczelnie 2. Szkoły i uczelnie 3. Organizacje pozarządowe 3. Organizacje pozarządowe 3. Organizacje pozarządowe 4. Przedsiębiorcy 4. Przedsiębiorcy 4. Przedsiębiorcy 5. Inne, jakie? Inne, jakie? Inne, jakie? Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 10. Jaki Pana/i zdaniem jest zestaw cech identyfikujący instytucję poŝądaną (czyli taką instytucję, która jest jak najbardziej zbliŝona do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia istniejącego systemu naboru projektów w ramach poszczególnych działań? Działanie Działanie Działanie W jakim stopniu Pana/i zdaniem istniejące w regionie instytucje spełniają profil instytucji poŝądanej (czyli najbardziej zbliŝonej do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia celów Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 9

10 12. W jakim stopniu Pana/i zdaniem istniejący potencjał instytucjonalny pozwala na realizację celów programu w kontekście Działań: 6.3, 7.3 i 9.5 komponentu regionalnego PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 13. Proszę wskazać jakie typy projektów w ramach poszczególnych działań (6.3, 7.3, 9.5) najczęściej składali projektodawcy na ogłaszane dotychczas konkursy. Działanie 6.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 7.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) 2. Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 9.5 PO KL 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 3. Działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia 4. Inne, jakie 14. Jakiego typu projekty (składane w dotychczas ogłaszanych konkursach) najczęściej uzyskiwały dofinansowanie w ramach Działań: 6.3, 7.3 i 9.5 komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim? Działanie 6.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 7.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) 2. Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 10

11 4. Inne, jakie Działanie 9.5 PO KL 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 3. Działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia 4. Inne, jakie 15. Jak ocenia Pan/i poziom merytoryczny złoŝonych w poprzednich konkursach wniosków w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Bardzo wysoki 1. Bardzo wysoki 1. Bardzo wysoki 2. Wysoki 2. Wysoki 2. Wysoki 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki,ani niski 4. Niski 4. Niski 4. Niski 5. Bardzo niski 5. Bardzo niski 5. Bardzo niski 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 16. Jakiego typu projekty (składane w dotychczas ogłaszanych konkursach) najczęściej nie uzyskiwały dofinansowania w ramach Działań: 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL w województwie lubuskim? Działanie 6.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 7.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) 2. Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 9.5 PO KL 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 3. Działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia 4. Inne, jakie 17. Dlaczego wskazane przez Pana/ią typy projektów nie uzyskały dofinansowania? Działanie

12 Działanie Działanie Jakie bariery Pana/i zdaniem najczęściej napotykają podmioty starające się o wsparcie z POKL w ramach omawianych działań? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Merytoryczne brak wystarczającej wiedzy 2. Komunikacyjne brak konsultacji z punktem informacyjnym IP 3. Finansowe brak wystarczających środków 4. Realizacyjne kryteria realizacji projektu 5.Grupy docelowej adresaci pomocy 6. Inne, jakie? Merytoryczne brak wystarczającej wiedzy 2. Komunikacyjne brak konsultacji z punktem informacyjnym IP 3. Finansowe brak wystarczających środków 4. Realizacyjne kryteria realizacji projektu 5.Grupy docelowej adresaci pomocy 6. Inne, jakie? Merytoryczne brak wystarczającej wiedzy 2. Komunikacyjne brak konsultacji z punktem informacyjnym IP 3. Finansowe brak wystarczających środków 4. Realizacyjne kryteria realizacji projektu 5.Grupy docelowej adresaci pomocy 6. Inne, jakie? Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 19. Co Pana/i zdaniem mogłoby przyczynić się do zmniejszenia/wyeliminowania barier utrudniających ubieganie się o środki w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć 20. Czy Pana/i zdaniem zapisy dokumentacji konkursowej są dla Projektodawców zrozumiałe i jednoznacznie interpretowane? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 12

13 21. Czy Pana/i zdaniem Projektodawcy właściwie interpretują cel Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działania 6.3 POKL 2. Działania 7.3 POKL 3. Działania 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 22. Jakie czynniki Pana/i zdaniem sprzyjają aplikowaniu przez projektodawców o środki w poszczególnych działaniach? Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć 23. Czy Pana/i zdaniem system informacji i promocji wpływa na poprawność aplikowania o środki unijne? 1. Tak 2. Nie pyt Trudno powiedzieć pyt Proszę określić w jakim stopniu system informacji i promocji wpływa na poprawność aplikowania o środki unijne? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 25. Czy Pana/i zdaniem Beneficjenci mają stały, bieŝący nieograniczony dostęp do informacji na temat zasad aplikowania o środki z poszczególnych działań? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 26. Czy Pana/i zdaniem sposób dostępu do informacji na temat moŝliwości aplikowania o środki ma wpływ na udział Beneficjenta w konkursie? 1. Działania 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 13

14 27. Jak duŝa jest Pana/i zdaniem skala protestów składanych w ramach rozpatrywanych konkursów na dofinansowanie projektów z Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Bardzo duŝa 1. Bardzo duŝa 1. Bardzo duŝa 2. DuŜa 2. DuŜa 2. DuŜa 3. Ani duŝa, ani mała 3. Ani duŝa, ani mała 3. Ani duŝa, ani mała 4. Mała 4. Mała 4. Mała 5. Bardzo mała 5. Bardzo mała 5. Bardzo mała 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 28. Czego najczęściej dotyczyły składane protesty (np. oceny formalnej/merytorycznej)? Czy były one uzasadnione, jak Pan/i ocenia ich zasadność? Działanie 6.3 Działanie 7.3 Działanie Jaki procent złoŝonych protestów rozpatrzono pozytywnie? Działanie % z ogółu złoŝonych protestów 2. nie rozpatrzono pozytywnie Ŝadnego protestu 99. trudno powiedzieć/nie wiem Działanie % z ogółu złoŝonych protestów 2. nie rozpatrzono pozytywnie Ŝadnego protestu 99. trudno powiedzieć/nie wiem Działanie % z ogółu złoŝonych protestów 2. nie rozpatrzono pozytywnie Ŝadnego protestu 99. trudno powiedzieć/nie wiem METRYCZKA 1. Jaką instytucje Pan/i reprezentuje w Komisji Oceny Projektów? 1. jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 2. jestem pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 3. jestem pracownikiem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 4. jestem asesorem niezaleŝnym 5. inna, jaka?... 14

15 SCENARIUSZ ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO (FGI) 1. Przywitanie, podziękowanie za przybycie. 2. Przedstawienie się Moderatora. 3. Wyjaśnienie celu badania. WSTĘP 4. Krótkie przedstawienie techniki, za pomocą której realizowane jest badanie. Moderator:,,.podczas takich spotkań waŝne jest aby wszyscy Państwo brali czynny udział w dyskusji, poprzez wypowiadanie bez skrępowania swoich opinii, nawet gdy są one róŝne od opinii pozostałych uczestników spotkania.,, w dyskusji nie ma złych ani dobrych wypowiedzi. NajwaŜniejsze jest, by Państwo podzielili się swoimi opiniami pozostałymi uczestnikami. 5. Moderator informuje respondentów o zasadach, jakie obowiązują podczas badania: prośba o aktywne uczestnictwo w dyskusji; prośba o nieskrępowane wyraŝanie swoich opinii, poglądów i doświadczenia; prośba o zabieranie głosu pojedynczo, nie przerywanie sobie nawzajem; informacja o tym, Ŝe kaŝdy moŝe bez skrępowania zadawać pytania Moderatorowi i pozostałym uczestnikom; informacja o długości spotkania 6. Wyjaśnienie konieczności rejestracji spotkania Moderator: Dzisiejsze spotkanie jest rejestrowane ale proszę nie zwracać na to najmniejszej uwagi. Rejestracja naszej dyskusji ma pomóc w przygotowaniu raportu ze spotkania niestety nie jestem w stanie zanotować wszystkich Państwa wypowiedzi i stąd muszę się wspierać zapisem To co dziś rejestrujemy posłuŝy do przygotowania precyzyjnego raportu nagranie nie będę nigdzie upublicznione i dystrybuowane. 7. Przedstawienie się uczestników spotkania Moderator: Teraz miałabym do Państwa prośbę, o krótkie przedstawienie się. Proszę podać swoje imię i nazwisko, jaką instytucję Pan/i reprezentuje i czym Pan/i się w niej zajmuje. Jaką stronę (rządową, samorządową, partner społeczny/gospodarczy) Pan/i reprezentuje w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zadaniem Moderatora jest wzbudzenie zaufania uczestników swojej osoby. Ponadto, próbuje teŝ rozładować początkowe napięcie. Dodatkowo, juŝ na tym etapie Moderator zaczyna moderować dynamikę grupy w kierunku poŝądanym z perspektywy tematu badania. [Łączny czas na wstęp (przywitanie uczestników, wyjaśnienie celu badania, poznanie uczestników spotkania): ok. 10 minut] CZĘŚĆ ZASADNICZA 8. Na początku chciałabym się dowiedzieć, jakie są Państwa zdaniem oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnych (tzn. społeczności pochodzących z danego terenu np. wsi, gminy, małego miasteczka województwa lubuskiego do których skierowane są poniŝsze działania) w zakresie wsparcia przewidzianego w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5 POKL? Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 15

16 W ramach Działania przewidziano formy wsparcia przyczyniające się do poprawy sytuacji na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia, które odpowiadają specyfice obszarów wiejskich, tj. wsparcie na rzecz tworzenia i podejmowania aktywności przez lokalne inicjatywy i pakty na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców wsi w obszarze zatrudnienia. Działanie 6.3 skierowane jest do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w Ŝyciu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. Działanie 7.3 skierowane jest do mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem. Wszystkie powyŝsze instrumenty będą prowadzić do zmniejszenia zróŝnicowań w obszarze edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi. Działanie 9.5 skierowane jest do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju 9. W jakim stopniu Państwa zdaniem rodzaje wsparcia określone w tych działaniach wyszły naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych? 10. Czy wnioski składane przez podmioty dotyczyły potrzeb społeczności lokalnych? Czy próbowały zaspokoić ich faktyczne potrzeby? 11. Czy podmioty składające wnioski znają i rozumieją definicje inicjatyw lokalnych? Inicjatywą lokalną w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki jest projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej - mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz zakładający udział grupy docelowej w określaniu problemów i celów oraz tworzeniu załoŝeń i/lub realizacji projektu. Inicjatywa lokalna powinna wynikać z wewnętrznej potrzeby społeczności lokalnej, mającej słuŝyć rozwiązaniu problemu zdefiniowanego i zdiagnozowanego przez tą społeczność lub słuŝyć pobudzeniu jej aktywności, polegającej na zwiększeniu inwencji oraz własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów objętych Działaniem. Społeczność lokalna moŝe artykułować swoje potrzeby poprzez: spotkania mieszkańców omawiające potrzeby i podstawowe kierunki działania lub inna forma konsultacji społecznych, wykorzystanie istniejących lub tworzenie forów lokalnych organizacji pozarządowych, stosowanie metody centrum aktywności lokalnej, realizacja ankiety poprzez lokalne media, zaangaŝowanie jednostek pomocniczych samorządu gminnego w proces przygotowania i konsultacji projektu. 12. Co wpływa na jakość wniosków składanych w ramach działań (6.3, 7.3, 9.5) na rzecz inicjatyw lokalnych? Jakie są ich mocne i słabe strony? 16

17 13. Jakie są bariery wpływające na ilość składanych projektów na ogłaszane konkursy w ramach w/w działań? Co zachęca beneficjentów do składania wniosków a co im przeszkadza? 14. W jaki sposób Państwa zdaniem moŝna wpłynąć na poprawę jakości składnych wniosków oraz na liczbę tych wniosków? 15. Czy Państwa zdaniem przyjęte zasady aplikowania (tzn. mam tutaj na myśli wymagania konkursowe) w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5 są trafne i przyczyniają się do realizacji celów programowych tych działań? Informacja dla Moderatora przykładowe wymagania konkursowe dla działania wymagania dotyczące rodzaju podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu (o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 2. wymagania dotyczące grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów). 3. wymagania czasowe (np. maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, zakończenie realizacji projektu nie przypada później niŝ 31 grudnia 2010 r.) 4. wymagania finansowe (np. maksymalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł) 5.wymagane rezultaty (np. ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu.) 6. wymagania dotyczące partnerstwa i podwykonawstwa 16. Czy kryteria (np. formalne, dostępu, horyzontalne, merytoryczne, strategiczne) wyboru projektów w ramach działania 6.3, 7.3, 9.5 umoŝliwiają wybór tych projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów tych działań? Cel działania Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Cel działania Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Cel działania Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 17. Czym Państwa zdaniem powinna charakteryzować się instytucja poŝądana (czyli taka instytucja, która jest jak najbardziej zbliŝona do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia skuteczności aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5? Jaki profil działalności (np. instytucja szkoleniowa, instytucja samorządowa (urząd gminy, miasta), stowarzyszenia wspierające społeczności lokalne, itp.)? Jakie wymagania powinna spełniać? (np. powinna posiadać kadrę z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym odpowiadającym potrzebom składanego wniosku, zaplecze lokalowe np. sale szkoleniowe, dydaktyczne odpowiednio wyposaŝone w sprzęt techniczny niezbędny do realizacji projektu, itp.) 17

18 18. A w jakim stopniu Beneficjenci omawianych działań POKL spełnili profil instytucji,,poŝądanej tzn. czy posiadają odpowiedni profil działalności, czy spełniają wskazane przez Państwo wymagania? 19. Czy Państwa zdaniem istnieją bariery proceduralne we wdraŝaniu PO KL w regionie tzw. wąskie gardła systemowe (tzn. przeszkody wynikające ze struktury organizacyjnej wdraŝanych działań np. zbyt długi obieg dokumentacji, procedury przekazywania dokumentacji (konieczność akceptacji wydawanych decyzji przez kilka osób co wiąŝe się z uzyskaniem podpisów tych osób i wydłuŝa proces wdraŝania), braki kadrowe uniemoŝliwiające sprawną obsługę)? JeŜeli tak, to gdzie one występują (np. podczas opracowywania kryteriów wyboru wniosków, podczas rozpatrywania wniosków, ich realizacji)? W jaki sposób moŝna je zniwelować? Czy moŝliwe są rozwiązania systemowe, które ułatwiłyby aplikowanie i wdraŝanie projektów realizowanych w ramach omawianych działań? 20. Jakie są Państwa zdaniem słabe i mocne strony obecnego systemu aplikowania i wdraŝania przedmiotowych działań? Słabe strony Mocne strony 21. Jakie dostrzegają Państwo szanse i zagroŝenia dla obecnego systemu aplikowania i wdraŝania przedmiotowych działań? Szanse ZagroŜenia [Łączny czas na część zasadniczą: ok. 70 minut] PODSUMOWANIE 22. Na zakończenie chciałabym zapytać, czy macie Państwo jeszcze coś do dodania do naszej dzisiejszej dyskusji, w związku z tematami dzisiaj poruszanymi? ZAKOŃCZENIE Moderator: Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i poświęcony czas. Informacje, które uzyskaliśmy są dla nas bardzo cenne. Mam nadzieję, Ŝe Państwo są równie zadowoleni z tego spotkania jak ja. Jeszcze raz dziękuję. [Łączny czas na podsumowanie i zakończenie: 10 minut] [Łączny czas na badanie FGI: 90 minut] 18

19 Kwestionariusz Badania CATI Dzień Dobry! Nazywam się i jestem ankieterem pracującym na zlecenie firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Obecnie przeprowadzamy badanie, którego celem jest poznanie Pana/i opinii na temat sposobu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach Działań 6.3, 7.3, 9.5 PO KL. Wnioski z tego badania mają słuŝyć planowaniu działań na rzecz poprawy obecnego systemu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach przedmiotowych działań, tak aby bardziej odpowiadały na potrzeby społeczności lokalnych i skłaniały do powoływania inicjatyw lokalnych. Bardzo zaleŝy nam na poznaniu Pana/i opinii. Zapraszając Pana/ią do udziału w badaniu ankietowym zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi. Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych, a z drugiej strony standardy i zasady etyki ankieterskiej. Wyniki tego badania posłuŝą jedynie do zbiorczych statystyk. Badanie zostanie przeprowadzone wśród 50 losowo wybranych instytucji/firm, które mogą być potencjalnymi Beneficjentami w/w działań w ramach PO KL tzn. podmiotów do których skierowane są w/w działania. PYTANIA REKRUTACYJNE: 1. Czy Pana/i firma/instytucja dotychczas aplikowała o środki (tzn. składała wnioski o dofinansowanie) w ramach: a) Działania 6.3 PO KL 1. Tak zakończyć wywiad 2. Nie b) Działania 7.3 PO KL 1. Tak zakończyć wywiad 2. Nie c) Działania 9.5 PO KL 1. Tak zakończyć wywiad 2. Nie ZNAJOMOŚĆ DZIAŁAŃ POKL 2. Czy posiada Pan/i wiedzę na temat moŝliwości dofinansowania projektów w ramach: a) Działania 6.3 POKL 1. Tak 2. Nie b) Działania 7.3 POKL 1. Tak 2. Nie c) Działania 9.5 POKL. 1. Tak 2. Nie Ankieter! Jeśli respondent wskazał 3 razy opcje,,nie przejść do pytania 3. Uwaga! Pytanie 2 zadajemy w odniesieniu tych działań w przypadku których respondent posiada wiedzę o moŝliwości dofinansowania projektów. Tzn. opcja,,tak w pyt. 1a, 1b, 1c. 3. Jak ocenia Pan/i swój poziom wiedzy na temat moŝliwości dofinansowania projektów w ramach: 1. Działania 6.3 POKL 2. Działania 7.3 POKL 3. Działania 9.5 PO KL 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 2. Niski 2. Niski 2. Niski 3. Ani wysoki ani niski 3. Ani wysoki ani niski 3. Ani wysoki ani niski 4. Wysoki 4. Wysoki 4. Wysoki 5. Bardzo Wysoki 5. Bardzo Wysoki 5. Bardzo Wysoki 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 4. Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan/i informacje o moŝliwościach wsparcia z POKL? 1. z Internetu 2. z prasy 3. z broszur informacyjnych 4. z bezpośrednich konsultacji z Punktami Informacyjnymi Instytucji Pośredniczących 5. ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę 6. ze szkoleń/seminariów/konferencji organizowanych przez zewnętrzne podmioty (np. WUP) 7. z innych, jakich?.. 19

20 5. Czy Pana/i firma/instytucja/organizacja szkoli pracowników w zakresie wiedzy na temat POKL i moŝliwości płynących z funduszy europejskich? 1. Tak 2. Nie 6. Czy Pana/i firma/instytucja/organizacja przeprowadzała bądź przeprowadza analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych? 1. Tak, przeprowadzaliśmy/przeprowadzamy takie analizy 2. Tak, przeprowadzaliśmy/przeprowadzamy takie analizy, ale korzystamy takŝe z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Nie, korzystamy tylko z analiz juŝ przeprowadzonych 7. Czy w Pana/i firmie/instytucji/organizacji znana jest i rozumiana definicja inicjatyw lokalnych? 1. Zupełnie nie znamy takiej definicji 2. Częściowo ją znamy i rozumiemy 3. Dobrze ją znamy i rozumiemy 99 Trudno powiedzieć DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W APLIKOWANIU O ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 8. Czy Pana/i firma/instytucja/organizacja dotychczas ubiegała się o pozyskanie środków unijnych? 1. Tak 2. Nie - dlaczego? 1. nie było takiej potrzeby 2. brak wystarczającej wiedzy na temat moŝliwości dofinansowania 3. brak wystarczających środków finansowych na przygotowanie/ opracowanie wniosku o dofinansowanie przejść do pyt brak czasu 5. braki kadrowe 6.zbyt duŝo wymagań formalnych (dokumentacji) przy składaniu wniosków 4. inne, jakie? W ramach jakiego programu, priorytetu i działania Pana/i firma/instytucja/organizacja dotychczas aplikowała o środki z funduszy strukturalnych? Ankieter: Wpisać dokładna nazwę programu (np. ZPORR), priorytetu (np. 1) i działania (np. 1.1) a) Program. Priorytet. Działanie b) Program. Priorytet. Działanie c) Program. Priorytet. Działanie d) Program. Priorytet. Działanie e) Program. Priorytet. Działanie 10. Czy aplikowanie zakończyło się sukcesem, tzn. czy otrzymali Państwo dofinansowanie o które się ubiegali? 1. Tak Proszę powiedzieć w ramach jakiego programu, priorytetu i działania otrzymali Państwo dofinansowanie: a) Program. Priorytet. Działanie b) Program. Priorytet. Działanie c) Program. Priorytet. Działanie d) Program. Priorytet. Działanie e) Program. Priorytet. Działanie 2. Nie dlaczego? a) nasz wniosek/wnioski nie spełnił/spełniały wymogów formalnych b) nasz wniosek/wnioski nie spełnił/spełniały wymogów merytorycznych c) z powodu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie d) inne, jakie?... 20

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 00-0 w latach 00-00 Warszawa, grudzień 00 Projekt finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA ORGANIZACJI PO KL dla początkujących Poradnik dla organizacji pozarządowych Joanna Szymańska Jakub Zgierski

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP - 3 - I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH..-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi

Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi Raport z badań systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce na przykładzie ewaluacji tego procesu w województwach małopolskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r.

Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. W dniach 25-27 lipca br. odbyło się kilka spotkań poświęconych prezentacji i przedyskutowaniu załoŝeń projektu Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo