pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii."

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY - ANEKS opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zawierający materiały z badań przeprowadzonych w ramach projektu ewaluacyjnego pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii /08 ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno, ul. Grunwaldzka 5 Tel. 024/ Fax 024/ lub 03 Kutno, kwiecień 2009 z budŝetu województwa lubuskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

2 I. SPIS TREŚCI IIII.. NNAARRZZĘĘDZZII AA BBAAD AAWCCZZ EE // SSCCEENN AARRII UUSSZZEE WYYWIIAADÓW IIIIII.. WYYNNIIKKII BB AADAAŃŃ -- TTAABBEELL EE WYYNNII KKOWEE IIVV.. TT RRAANNSSKKRRYYPP CCJJEE VV.. WYYKKAAZZ WYYKKO RRZZYY SSTTAANN YY CCH ŹŹRRÓDEEŁŁ

3 II.. NARZĘDZIA BADAWCZE /SCENARIUSZE WYWIADÓW Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI Nr pytania Treść pytania Uwagi AranŜacja wywiadu, metryczka METRYCZKA: Proszę krótko przedstawić swoją instytucję. Proszę powiedzieć równieŝ co naleŝy do Pan/i obowiązków? W jakim zakresie pracował Pan/i nad powstawaniem wniosku? Co było Pana/i głównym zadaniem? Ile osób było zaangaŝowanych w pracę nad wnioskiem? Jak Pan/i wspomina pracę nad wnioskiem i jego złoŝeniem? Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowali się Państwo ubiegać o dofinansowanie projektów ze środków unijnych? Czy wcześniej kiedykolwiek aplikowali Państwo o jakieś dofinansowanie z funduszy unijnych? Jakie były efekty tych starań? W jakich konkursach konkretnie Pana/i instytucja brała udział? Z którego działania 6.3, 7.3, 9.5)? [uwaga: instytucja mogła aplikować w kilku konkursach] Na dofinansowanie jakich przedsięwzięć zaleŝało Pana/i organizacji najbardziej? Nazwa firmy Profil firmy Nazwisko respondenta Stanowisko Wynotuj konkursy/rok Działania Inicjatywy lokalne 10. Proszę powiedzieć co to jest inicjatywa lokalna według POKL? Jak Pan/i rozumie to pojęcie? 11. Jakie są Pana/i zdaniem najwaŝniejsze oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnych? 12. Czy wsparcie przewidywane w ramach działań 6.3, 7,3, 9.5 POKL jest wystarczające dla tych 13. społeczności? Jakie wsparcie według Pana/i byłoby najbardziej 3

4 poŝądane, potrzebne? W jakim stopniu Pana/i zdaniem rodzaje wsparcia określone w tych działaniach wyszły naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych? Pytanie uszczegóławiające.. W jaki sposób dociera Pana/i do informacji na temat społeczności lokalnych i ich potrzeb? a) Czy Pana/i organizacja wychodzi z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania b) Czy Pana/i organizacja przeprowadza analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych, czy korzysta z analiz juŝ przeprowadzonych? Czym Pana/i zdaniem powinna charakteryzować się instytucja poŝądana (czyli taka instytucja, która jest jak najbardziej zbliŝona do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia skuteczności aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5? Pytania uszczegóławiające. a)jaki powinna posiadać profil działalności (np. instytucja szkoleniowa, instytucja samorządowa (urząd gminy, miasta), stowarzyszenia wspierające społeczności lokalne, itp.)? b) Jakie wymagania powinna spełniać? (np. powinna posiadać kadrę z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym odpowiadającym potrzebom składanego wniosku, zaplecze lokalowe np. sale szkoleniowe, dydaktyczne odpowiednio wyposaŝone w sprzęt techniczny niezbędny do realizacji projektu, itp.) Jakie są mocne strony Pana/i instytucji, które pomogły Wam w aplikowaniu o pieniądze? Jakie są słabe strony Pana/i instytucji, które utrudniały pracę nad wnioskiem? Jakie przesłanki zdecydowały według Pana/i, ze Wasza instytucja otrzymała lub nie otrzymała wsparcia w ramach rozstrzygniętych konkursów? Jak Pan/i ocenia swoją instytucję na tle innych instytucji i firm aplikujących o dofinansowanie? W jakim stopniu Pana/i instytucja spełniała wymienione uprzednio kryteria instytucji poŝądanej z punktu widzenia aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowych działań POKL? Proszę o uzasadnienie swojej odpowiedzi. 4

5 Aplikowanie o dofinansowanie Proszę opowiedzieć, jak wyglądało aplikowanie o środki w Pana/i instytucji? Jak przebiegały prace nad wnioskiem i jego składaniem? Skąd się Państwo dowiedzieli o moŝliwości złoŝenia wniosku o dofinansowanie? Czy poszukiwali Państwo informacji niezbędnych do złoŝenia wniosku? Jakich i gdzie? Czy poszukiwali Państwo jakichkolwiek danych/informacji potrzebnych do opracowania wniosku (np. danych statystycznych, itp.)? Czy mieli Państwo problemy ze znalezieniem poszukiwanych danych? Jakie to były problemy? Czy korzystali Państwo z pomocy firm doradczych (np. specjalizujących się w pisaniu projektów) opracowując wniosek. Czy w czasie pracy nad projektem, spotkali się Państwo z nieprzewidzianymi sytuacjami? Jakie to były sytuacje? Jakie czynniki według Pana/i sprzyjają aplikowaniu o środki? Czy Pana/i zdaniem przyjęte zasady aplikowania i kryteria wyboru projektów są trafne? Czy rzeczywiście umoŝliwiają wybór tych projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji zamierzonych celów? Jakie Pana/i zdaniem rozwiązania ułatwiłyby aplikowanie i wdraŝanie projektów realizowanych w ramach przedmiotowych działań? Pytania uszczegóławiające: Czy Pana/i zdaniem istnieją bariery proceduralne we wdraŝaniu PO KL w regionie tzw. wąskie gardła systemowe (tzn. przeszkody wynikające ze struktury organizacyjnej wdraŝanych działań np. zbyt długi obieg dokumentacji, procedury przekazywania dokumentacji (konieczność akceptacji wydawanych decyzji przez kilka osób co wiąŝe się z uzyskaniem podpisów tych osób i wydłuŝa proces wdraŝania), braki kadrowe uniemoŝliwiające sprawną obsługę, itp.)? JeŜeli tak, to gdzie one występują i w jaki sposób moŝna je zniwelować? 5

6 37. Jakie konkretnie bariery napotykał/a Pan/i w ubieganiu się o wsparcie swoich projektów z POKL? Instytucje pośredniczące Jak Pan/i ocenia dostępność informacji na temat przedmiotowych działań? Jak Pan/i ocenia komunikację z Punktem Informacyjnym Instytucji Pośredniczących? Czy uzyskane informacje od Instytucji Pośredniczących były zrozumiałe, rzetelne, przydatne przy aplikowaniu, adekwatne do potrzeb, wystarczające? Czy informacje pochodzące od Instytucji Pośredniczących były na bieŝąco aktualizowane, w czasie który umoŝliwiał dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej do zmieniających się zasad? Czy chciałby Pan/i coś jeszcze dodać na temat instytucji pośredniczących i ich roli w pracy nad wnioskiem? Podsumowanie rozmowy Gdyby konkurs był ogłoszony w identycznej formie jeszcze raz to czy wzięliby Państwo w nim udział? Co zmieniliby Państwo w procesie pracy nad wnioskiem? 45. Co Państwo by zmienili w składanym wniosku? Czy w przyszłości zamierzają Państwo aplikować o kolejne dofinansowania? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź 46. Czy chciałaby Pan/i coś jeszcze dodać do naszej rozmowy? Zakończenie 47. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. 6

7 Kwestionariusz Badania - Face to Face Dzień Dobry! Nazywam się i jestem ankieterem pracującym na zlecenie firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Obecnie przeprowadzamy badanie, którego celem jest poznanie Pana/i opinii na temat sposobu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach Działań 6.3, 7.3, 9.5 PO KL. Wnioski z tego badania mają słuŝyć planowaniu działań na rzecz poprawy obecnego systemu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach przedmiotowych działań, tak aby bardziej odpowiadały na potrzeby społeczności lokalnych i skłaniały do powoływania inicjatyw lokalnych. Bardzo zaleŝy nam na poznaniu Pana/i opinii. Zapraszając Pana/ią do udziału w badaniu ankietowym zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi. Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych, a z drugiej strony standardy i zasady etyki ankieterskiej. Wyniki tego badania posłuŝą jedynie do zbiorczych statystyk. Badanie zostanie przeprowadzone wśród 25 wybranych członków Komisji Oceny Projektów dla Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL. PYTANIA REKRUTACYJNE: 1. Czy jest/był/a Pan/i członkiem: 1. Komisji Oceny Projektów dla Działania 6.3 PO KL 1. Tak 2. Nie 2. Komisji Oceny Projektów dla Działania 7.3 PO KL 1. Tak 2. Nie 3. Komisji Oceny Projektów dla Działania 9.5 PO KL 1. Tak 2. Nie Ankieter! W przypadku wskazania 3 razy opcji,,nie zakończyć wywiad! PYTANIA WŁAŚCIWE 1. Jak ocenia Pan/i poziom wiedzy projektodawców na temat moŝliwości pozyskania dofinansowania projektów w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5 POKL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 2. Niski 2. Niski 2. Niski 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki, ani niski 4. Wysoki 4. Wysoki 4. Wysoki 5. Bardzo wysoki 5. Bardzo wysoki 5. Bardzo wysoki 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 2. Jakie wymagania związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie mogą stanowić/stanowią dla projektodawców największą trudność? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Wymagania dotyczące adresatów pomocy (Beneficjentów Ostatecznych) 1. Wymagania dotyczące adresatów pomocy (Beneficjentów Ostatecznych) 1. Wymagania dotyczące adresatów pomocy (Beneficjentów Ostatecznych) 2. Wymogi formalne-załączniki 2. Wymogi formalne załączniki 2. Wymogi formalne - załączniki 3. Konieczność wykazania w treści wniosku, Ŝe projekt jest odpowiedzią na inicjatywę lokalną (inicjatywa oddolna) 4. Inne, jakie Konieczność wykazania w treści wniosku, Ŝe projekt jest odpowiedzią na inicjatywę lokalną (inicjatywa oddolna) 4. Inne, jakie Konieczność wykazania w treści wniosku, Ŝe projekt jest odpowiedzią na oddolną inicjatywę edukacyjną 4. Inne, jakie Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 3. Jakie błędy na etapie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Pana/i zdaniem popełniają najczęściej projektodawcy poszczególnych działań? Działanie 6.3 PO KL

8 Działanie 7.3 PO KL Działanie 9.5 PO KL Czy Pana/i zdaniem moŝna określić pole wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie projektodawcy uzyskiwali najczęściej najmniejszą ilość punktów? 1. Tak, moŝna 2. Nie, nie moŝna pyt.6 5. Proszę wskazać pole wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie projektodawcy uzyskiwali najczęściej najmniejszą ilość punktów? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Pole 3.1 wniosku o dofinansowanie: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Pole 3.2 wniosku o dofinansowanie: Grupy docelowe 1. Pole 3.1 wniosku o dofinansowanie: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Pole 3.2 wniosku o dofinansowanie: Grupy docelowe 1. Pole 3.1 wniosku o dofinansowanie: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Pole 3.2 wniosku o dofinansowanie: Grupy docelowe 3. Pole 3.3 wniosku o dofinansowanie: Działania 3. Pole 3.3 wniosku o dofinansowanie: Działania 3. Pole 3.3 wniosku o dofinansowanie: Działania 4. Pole 3.5 wniosku o dofinansowanie: Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 4. Pole 3.5 wniosku o dofinansowanie: Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 4. Pole 3.5 wniosku o dofinansowanie: Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 5. Pole IV wniosku o dofinansowanie: Wydatki projektu 5. Pole IV wniosku o dofinansowanie: Wydatki projektu 5. Pole IV wniosku o dofinansowanie: Wydatki projektu 4. Inne, jakie 4. Inne, jakie.. 4. Inne, jakie 6. Czy Pana/i zdaniem Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach omawianych działań poszukują informacji na temat społeczności lokalnych i ich potrzeb? a) potencjalni Beneficjenci Działania 6.3 POKL: 1. Tak, poszukują 2. Nie, nie poszukują b) potencjalni Beneficjenci Działania 7.3 POKL : 1. Tak, poszukują 2. Nie, nie poszukują c) potencjalni Beneficjenci Działania 9.5 POKL.: 1. Tak, poszukują 2. Nie, nie poszukują Ankieter! W przypadku wskazania 3 razy opcji,,nie przejść do pytania W jaki sposób Pana/i zdaniem Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach omawianych działań docierają do informacji na temat społeczności lokalnych i ich potrzeb? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Przeprowadzają analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych 2. Korzystają z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Wychodzą z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania 4. Inne, jakie Przeprowadzają analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych 2. Korzystają z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Wychodzą z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania 4. Inne, jakie Przeprowadzają analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych 2. Korzystają z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Wychodzą z inicjatywą do społeczności lokalnych z propozycjami projektów do zrealizowania 4. Inne, jakie nie wiem/trudno powiedzieć 99. nie wiem/trudno powiedzieć 99. nie wiem/trudno powiedzieć 8

9 8. Czy Pana/i zdaniem podmioty znają i rozumieją definicję inicjatyw lokalnych? 1. Znają i rozumieją 2. W większości znają i rozumieją 3. Częściowo znają, a częściowo nie 4. W większości nie znają i nie rozumieją 5. Zupełnie nie znają i nie rozumieją 99. Trudno powiedzieć 9. Jaki typ podmiotów Pan/i zdaniem najczęściej ubiega się o środki w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Instytucje samorządowe 1. Instytucje samorządowe 1. Instytucje samorządowe 2. Szkoły i uczelnie 2. Szkoły i uczelnie 2. Szkoły i uczelnie 3. Organizacje pozarządowe 3. Organizacje pozarządowe 3. Organizacje pozarządowe 4. Przedsiębiorcy 4. Przedsiębiorcy 4. Przedsiębiorcy 5. Inne, jakie? Inne, jakie? Inne, jakie? Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 10. Jaki Pana/i zdaniem jest zestaw cech identyfikujący instytucję poŝądaną (czyli taką instytucję, która jest jak najbardziej zbliŝona do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia istniejącego systemu naboru projektów w ramach poszczególnych działań? Działanie Działanie Działanie W jakim stopniu Pana/i zdaniem istniejące w regionie instytucje spełniają profil instytucji poŝądanej (czyli najbardziej zbliŝonej do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia celów Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 9

10 12. W jakim stopniu Pana/i zdaniem istniejący potencjał instytucjonalny pozwala na realizację celów programu w kontekście Działań: 6.3, 7.3 i 9.5 komponentu regionalnego PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 13. Proszę wskazać jakie typy projektów w ramach poszczególnych działań (6.3, 7.3, 9.5) najczęściej składali projektodawcy na ogłaszane dotychczas konkursy. Działanie 6.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 7.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) 2. Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 9.5 PO KL 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 3. Działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia 4. Inne, jakie 14. Jakiego typu projekty (składane w dotychczas ogłaszanych konkursach) najczęściej uzyskiwały dofinansowanie w ramach Działań: 6.3, 7.3 i 9.5 komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim? Działanie 6.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 7.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) 2. Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 10

11 4. Inne, jakie Działanie 9.5 PO KL 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 3. Działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia 4. Inne, jakie 15. Jak ocenia Pan/i poziom merytoryczny złoŝonych w poprzednich konkursach wniosków w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Bardzo wysoki 1. Bardzo wysoki 1. Bardzo wysoki 2. Wysoki 2. Wysoki 2. Wysoki 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki, ani niski 3. Ani wysoki,ani niski 4. Niski 4. Niski 4. Niski 5. Bardzo niski 5. Bardzo niski 5. Bardzo niski 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 16. Jakiego typu projekty (składane w dotychczas ogłaszanych konkursach) najczęściej nie uzyskiwały dofinansowania w ramach Działań: 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL w województwie lubuskim? Działanie 6.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 7.3 PO KL 1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) 2. Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 4. Inne, jakie Działanie 9.5 PO KL 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangaŝowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach 3. Działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia 4. Inne, jakie 17. Dlaczego wskazane przez Pana/ią typy projektów nie uzyskały dofinansowania? Działanie

12 Działanie Działanie Jakie bariery Pana/i zdaniem najczęściej napotykają podmioty starające się o wsparcie z POKL w ramach omawianych działań? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Merytoryczne brak wystarczającej wiedzy 2. Komunikacyjne brak konsultacji z punktem informacyjnym IP 3. Finansowe brak wystarczających środków 4. Realizacyjne kryteria realizacji projektu 5.Grupy docelowej adresaci pomocy 6. Inne, jakie? Merytoryczne brak wystarczającej wiedzy 2. Komunikacyjne brak konsultacji z punktem informacyjnym IP 3. Finansowe brak wystarczających środków 4. Realizacyjne kryteria realizacji projektu 5.Grupy docelowej adresaci pomocy 6. Inne, jakie? Merytoryczne brak wystarczającej wiedzy 2. Komunikacyjne brak konsultacji z punktem informacyjnym IP 3. Finansowe brak wystarczających środków 4. Realizacyjne kryteria realizacji projektu 5.Grupy docelowej adresaci pomocy 6. Inne, jakie? Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 19. Co Pana/i zdaniem mogłoby przyczynić się do zmniejszenia/wyeliminowania barier utrudniających ubieganie się o środki w ramach Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć 20. Czy Pana/i zdaniem zapisy dokumentacji konkursowej są dla Projektodawców zrozumiałe i jednoznacznie interpretowane? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 12

13 21. Czy Pana/i zdaniem Projektodawcy właściwie interpretują cel Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działania 6.3 POKL 2. Działania 7.3 POKL 3. Działania 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 22. Jakie czynniki Pana/i zdaniem sprzyjają aplikowaniu przez projektodawców o środki w poszczególnych działaniach? Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć Działanie Trudno powiedzieć 23. Czy Pana/i zdaniem system informacji i promocji wpływa na poprawność aplikowania o środki unijne? 1. Tak 2. Nie pyt Trudno powiedzieć pyt Proszę określić w jakim stopniu system informacji i promocji wpływa na poprawność aplikowania o środki unijne? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 1. W bardzo duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 2. W duŝym stopniu 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 3. Ani w duŝym, ani w małym 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 4. W małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 5. W bardzo małym stopniu 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 25. Czy Pana/i zdaniem Beneficjenci mają stały, bieŝący nieograniczony dostęp do informacji na temat zasad aplikowania o środki z poszczególnych działań? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 26. Czy Pana/i zdaniem sposób dostępu do informacji na temat moŝliwości aplikowania o środki ma wpływ na udział Beneficjenta w konkursie? 1. Działania 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Tak 1. Tak 1. Tak 2. Nie 2. Nie 2. Nie 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 13

14 27. Jak duŝa jest Pana/i zdaniem skala protestów składanych w ramach rozpatrywanych konkursów na dofinansowanie projektów z Działania 6.3, 7.3, 9.5 PO KL? 1. Działanie 6.3 POKL 2. Działanie 7.3 POKL 3. Działanie 9.5 PO KL 1. Bardzo duŝa 1. Bardzo duŝa 1. Bardzo duŝa 2. DuŜa 2. DuŜa 2. DuŜa 3. Ani duŝa, ani mała 3. Ani duŝa, ani mała 3. Ani duŝa, ani mała 4. Mała 4. Mała 4. Mała 5. Bardzo mała 5. Bardzo mała 5. Bardzo mała 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 28. Czego najczęściej dotyczyły składane protesty (np. oceny formalnej/merytorycznej)? Czy były one uzasadnione, jak Pan/i ocenia ich zasadność? Działanie 6.3 Działanie 7.3 Działanie Jaki procent złoŝonych protestów rozpatrzono pozytywnie? Działanie % z ogółu złoŝonych protestów 2. nie rozpatrzono pozytywnie Ŝadnego protestu 99. trudno powiedzieć/nie wiem Działanie % z ogółu złoŝonych protestów 2. nie rozpatrzono pozytywnie Ŝadnego protestu 99. trudno powiedzieć/nie wiem Działanie % z ogółu złoŝonych protestów 2. nie rozpatrzono pozytywnie Ŝadnego protestu 99. trudno powiedzieć/nie wiem METRYCZKA 1. Jaką instytucje Pan/i reprezentuje w Komisji Oceny Projektów? 1. jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 2. jestem pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 3. jestem pracownikiem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 4. jestem asesorem niezaleŝnym 5. inna, jaka?... 14

15 SCENARIUSZ ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO (FGI) 1. Przywitanie, podziękowanie za przybycie. 2. Przedstawienie się Moderatora. 3. Wyjaśnienie celu badania. WSTĘP 4. Krótkie przedstawienie techniki, za pomocą której realizowane jest badanie. Moderator:,,.podczas takich spotkań waŝne jest aby wszyscy Państwo brali czynny udział w dyskusji, poprzez wypowiadanie bez skrępowania swoich opinii, nawet gdy są one róŝne od opinii pozostałych uczestników spotkania.,, w dyskusji nie ma złych ani dobrych wypowiedzi. NajwaŜniejsze jest, by Państwo podzielili się swoimi opiniami pozostałymi uczestnikami. 5. Moderator informuje respondentów o zasadach, jakie obowiązują podczas badania: prośba o aktywne uczestnictwo w dyskusji; prośba o nieskrępowane wyraŝanie swoich opinii, poglądów i doświadczenia; prośba o zabieranie głosu pojedynczo, nie przerywanie sobie nawzajem; informacja o tym, Ŝe kaŝdy moŝe bez skrępowania zadawać pytania Moderatorowi i pozostałym uczestnikom; informacja o długości spotkania 6. Wyjaśnienie konieczności rejestracji spotkania Moderator: Dzisiejsze spotkanie jest rejestrowane ale proszę nie zwracać na to najmniejszej uwagi. Rejestracja naszej dyskusji ma pomóc w przygotowaniu raportu ze spotkania niestety nie jestem w stanie zanotować wszystkich Państwa wypowiedzi i stąd muszę się wspierać zapisem To co dziś rejestrujemy posłuŝy do przygotowania precyzyjnego raportu nagranie nie będę nigdzie upublicznione i dystrybuowane. 7. Przedstawienie się uczestników spotkania Moderator: Teraz miałabym do Państwa prośbę, o krótkie przedstawienie się. Proszę podać swoje imię i nazwisko, jaką instytucję Pan/i reprezentuje i czym Pan/i się w niej zajmuje. Jaką stronę (rządową, samorządową, partner społeczny/gospodarczy) Pan/i reprezentuje w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zadaniem Moderatora jest wzbudzenie zaufania uczestników swojej osoby. Ponadto, próbuje teŝ rozładować początkowe napięcie. Dodatkowo, juŝ na tym etapie Moderator zaczyna moderować dynamikę grupy w kierunku poŝądanym z perspektywy tematu badania. [Łączny czas na wstęp (przywitanie uczestników, wyjaśnienie celu badania, poznanie uczestników spotkania): ok. 10 minut] CZĘŚĆ ZASADNICZA 8. Na początku chciałabym się dowiedzieć, jakie są Państwa zdaniem oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnych (tzn. społeczności pochodzących z danego terenu np. wsi, gminy, małego miasteczka województwa lubuskiego do których skierowane są poniŝsze działania) w zakresie wsparcia przewidzianego w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5 POKL? Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 15

16 W ramach Działania przewidziano formy wsparcia przyczyniające się do poprawy sytuacji na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia, które odpowiadają specyfice obszarów wiejskich, tj. wsparcie na rzecz tworzenia i podejmowania aktywności przez lokalne inicjatywy i pakty na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców wsi w obszarze zatrudnienia. Działanie 6.3 skierowane jest do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w Ŝyciu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. Działanie 7.3 skierowane jest do mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich ukierunkowane na rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem. Wszystkie powyŝsze instrumenty będą prowadzić do zmniejszenia zróŝnicowań w obszarze edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi. Działanie 9.5 skierowane jest do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju 9. W jakim stopniu Państwa zdaniem rodzaje wsparcia określone w tych działaniach wyszły naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych? 10. Czy wnioski składane przez podmioty dotyczyły potrzeb społeczności lokalnych? Czy próbowały zaspokoić ich faktyczne potrzeby? 11. Czy podmioty składające wnioski znają i rozumieją definicje inicjatyw lokalnych? Inicjatywą lokalną w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki jest projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej - mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz zakładający udział grupy docelowej w określaniu problemów i celów oraz tworzeniu załoŝeń i/lub realizacji projektu. Inicjatywa lokalna powinna wynikać z wewnętrznej potrzeby społeczności lokalnej, mającej słuŝyć rozwiązaniu problemu zdefiniowanego i zdiagnozowanego przez tą społeczność lub słuŝyć pobudzeniu jej aktywności, polegającej na zwiększeniu inwencji oraz własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów objętych Działaniem. Społeczność lokalna moŝe artykułować swoje potrzeby poprzez: spotkania mieszkańców omawiające potrzeby i podstawowe kierunki działania lub inna forma konsultacji społecznych, wykorzystanie istniejących lub tworzenie forów lokalnych organizacji pozarządowych, stosowanie metody centrum aktywności lokalnej, realizacja ankiety poprzez lokalne media, zaangaŝowanie jednostek pomocniczych samorządu gminnego w proces przygotowania i konsultacji projektu. 12. Co wpływa na jakość wniosków składanych w ramach działań (6.3, 7.3, 9.5) na rzecz inicjatyw lokalnych? Jakie są ich mocne i słabe strony? 16

17 13. Jakie są bariery wpływające na ilość składanych projektów na ogłaszane konkursy w ramach w/w działań? Co zachęca beneficjentów do składania wniosków a co im przeszkadza? 14. W jaki sposób Państwa zdaniem moŝna wpłynąć na poprawę jakości składnych wniosków oraz na liczbę tych wniosków? 15. Czy Państwa zdaniem przyjęte zasady aplikowania (tzn. mam tutaj na myśli wymagania konkursowe) w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5 są trafne i przyczyniają się do realizacji celów programowych tych działań? Informacja dla Moderatora przykładowe wymagania konkursowe dla działania wymagania dotyczące rodzaju podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu (o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 2. wymagania dotyczące grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów). 3. wymagania czasowe (np. maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, zakończenie realizacji projektu nie przypada później niŝ 31 grudnia 2010 r.) 4. wymagania finansowe (np. maksymalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł) 5.wymagane rezultaty (np. ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu.) 6. wymagania dotyczące partnerstwa i podwykonawstwa 16. Czy kryteria (np. formalne, dostępu, horyzontalne, merytoryczne, strategiczne) wyboru projektów w ramach działania 6.3, 7.3, 9.5 umoŝliwiają wybór tych projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów tych działań? Cel działania Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Cel działania Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Cel działania Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich 17. Czym Państwa zdaniem powinna charakteryzować się instytucja poŝądana (czyli taka instytucja, która jest jak najbardziej zbliŝona do ideału instytucji/firmy, która jest preferowana jako Beneficjent w danym działaniu) z punktu widzenia skuteczności aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach działań 6.3, 7.3, 9.5? Jaki profil działalności (np. instytucja szkoleniowa, instytucja samorządowa (urząd gminy, miasta), stowarzyszenia wspierające społeczności lokalne, itp.)? Jakie wymagania powinna spełniać? (np. powinna posiadać kadrę z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym odpowiadającym potrzebom składanego wniosku, zaplecze lokalowe np. sale szkoleniowe, dydaktyczne odpowiednio wyposaŝone w sprzęt techniczny niezbędny do realizacji projektu, itp.) 17

18 18. A w jakim stopniu Beneficjenci omawianych działań POKL spełnili profil instytucji,,poŝądanej tzn. czy posiadają odpowiedni profil działalności, czy spełniają wskazane przez Państwo wymagania? 19. Czy Państwa zdaniem istnieją bariery proceduralne we wdraŝaniu PO KL w regionie tzw. wąskie gardła systemowe (tzn. przeszkody wynikające ze struktury organizacyjnej wdraŝanych działań np. zbyt długi obieg dokumentacji, procedury przekazywania dokumentacji (konieczność akceptacji wydawanych decyzji przez kilka osób co wiąŝe się z uzyskaniem podpisów tych osób i wydłuŝa proces wdraŝania), braki kadrowe uniemoŝliwiające sprawną obsługę)? JeŜeli tak, to gdzie one występują (np. podczas opracowywania kryteriów wyboru wniosków, podczas rozpatrywania wniosków, ich realizacji)? W jaki sposób moŝna je zniwelować? Czy moŝliwe są rozwiązania systemowe, które ułatwiłyby aplikowanie i wdraŝanie projektów realizowanych w ramach omawianych działań? 20. Jakie są Państwa zdaniem słabe i mocne strony obecnego systemu aplikowania i wdraŝania przedmiotowych działań? Słabe strony Mocne strony 21. Jakie dostrzegają Państwo szanse i zagroŝenia dla obecnego systemu aplikowania i wdraŝania przedmiotowych działań? Szanse ZagroŜenia [Łączny czas na część zasadniczą: ok. 70 minut] PODSUMOWANIE 22. Na zakończenie chciałabym zapytać, czy macie Państwo jeszcze coś do dodania do naszej dzisiejszej dyskusji, w związku z tematami dzisiaj poruszanymi? ZAKOŃCZENIE Moderator: Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i poświęcony czas. Informacje, które uzyskaliśmy są dla nas bardzo cenne. Mam nadzieję, Ŝe Państwo są równie zadowoleni z tego spotkania jak ja. Jeszcze raz dziękuję. [Łączny czas na podsumowanie i zakończenie: 10 minut] [Łączny czas na badanie FGI: 90 minut] 18

19 Kwestionariusz Badania CATI Dzień Dobry! Nazywam się i jestem ankieterem pracującym na zlecenie firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Obecnie przeprowadzamy badanie, którego celem jest poznanie Pana/i opinii na temat sposobu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach Działań 6.3, 7.3, 9.5 PO KL. Wnioski z tego badania mają słuŝyć planowaniu działań na rzecz poprawy obecnego systemu aplikowania i wdraŝania projektów w ramach przedmiotowych działań, tak aby bardziej odpowiadały na potrzeby społeczności lokalnych i skłaniały do powoływania inicjatyw lokalnych. Bardzo zaleŝy nam na poznaniu Pana/i opinii. Zapraszając Pana/ią do udziału w badaniu ankietowym zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi. Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych, a z drugiej strony standardy i zasady etyki ankieterskiej. Wyniki tego badania posłuŝą jedynie do zbiorczych statystyk. Badanie zostanie przeprowadzone wśród 50 losowo wybranych instytucji/firm, które mogą być potencjalnymi Beneficjentami w/w działań w ramach PO KL tzn. podmiotów do których skierowane są w/w działania. PYTANIA REKRUTACYJNE: 1. Czy Pana/i firma/instytucja dotychczas aplikowała o środki (tzn. składała wnioski o dofinansowanie) w ramach: a) Działania 6.3 PO KL 1. Tak zakończyć wywiad 2. Nie b) Działania 7.3 PO KL 1. Tak zakończyć wywiad 2. Nie c) Działania 9.5 PO KL 1. Tak zakończyć wywiad 2. Nie ZNAJOMOŚĆ DZIAŁAŃ POKL 2. Czy posiada Pan/i wiedzę na temat moŝliwości dofinansowania projektów w ramach: a) Działania 6.3 POKL 1. Tak 2. Nie b) Działania 7.3 POKL 1. Tak 2. Nie c) Działania 9.5 POKL. 1. Tak 2. Nie Ankieter! Jeśli respondent wskazał 3 razy opcje,,nie przejść do pytania 3. Uwaga! Pytanie 2 zadajemy w odniesieniu tych działań w przypadku których respondent posiada wiedzę o moŝliwości dofinansowania projektów. Tzn. opcja,,tak w pyt. 1a, 1b, 1c. 3. Jak ocenia Pan/i swój poziom wiedzy na temat moŝliwości dofinansowania projektów w ramach: 1. Działania 6.3 POKL 2. Działania 7.3 POKL 3. Działania 9.5 PO KL 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 1. Bardzo niski 2. Niski 2. Niski 2. Niski 3. Ani wysoki ani niski 3. Ani wysoki ani niski 3. Ani wysoki ani niski 4. Wysoki 4. Wysoki 4. Wysoki 5. Bardzo Wysoki 5. Bardzo Wysoki 5. Bardzo Wysoki 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 99. Trudno powiedzieć 4. Z jakich źródeł najczęściej czerpie Pan/i informacje o moŝliwościach wsparcia z POKL? 1. z Internetu 2. z prasy 3. z broszur informacyjnych 4. z bezpośrednich konsultacji z Punktami Informacyjnymi Instytucji Pośredniczących 5. ze szkoleń organizowanych przez pracodawcę 6. ze szkoleń/seminariów/konferencji organizowanych przez zewnętrzne podmioty (np. WUP) 7. z innych, jakich?.. 19

20 5. Czy Pana/i firma/instytucja/organizacja szkoli pracowników w zakresie wiedzy na temat POKL i moŝliwości płynących z funduszy europejskich? 1. Tak 2. Nie 6. Czy Pana/i firma/instytucja/organizacja przeprowadzała bądź przeprowadza analizy na temat potrzeb społeczności lokalnych? 1. Tak, przeprowadzaliśmy/przeprowadzamy takie analizy 2. Tak, przeprowadzaliśmy/przeprowadzamy takie analizy, ale korzystamy takŝe z analiz juŝ przeprowadzonych 3. Nie, korzystamy tylko z analiz juŝ przeprowadzonych 7. Czy w Pana/i firmie/instytucji/organizacji znana jest i rozumiana definicja inicjatyw lokalnych? 1. Zupełnie nie znamy takiej definicji 2. Częściowo ją znamy i rozumiemy 3. Dobrze ją znamy i rozumiemy 99 Trudno powiedzieć DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W APLIKOWANIU O ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 8. Czy Pana/i firma/instytucja/organizacja dotychczas ubiegała się o pozyskanie środków unijnych? 1. Tak 2. Nie - dlaczego? 1. nie było takiej potrzeby 2. brak wystarczającej wiedzy na temat moŝliwości dofinansowania 3. brak wystarczających środków finansowych na przygotowanie/ opracowanie wniosku o dofinansowanie przejść do pyt brak czasu 5. braki kadrowe 6.zbyt duŝo wymagań formalnych (dokumentacji) przy składaniu wniosków 4. inne, jakie? W ramach jakiego programu, priorytetu i działania Pana/i firma/instytucja/organizacja dotychczas aplikowała o środki z funduszy strukturalnych? Ankieter: Wpisać dokładna nazwę programu (np. ZPORR), priorytetu (np. 1) i działania (np. 1.1) a) Program. Priorytet. Działanie b) Program. Priorytet. Działanie c) Program. Priorytet. Działanie d) Program. Priorytet. Działanie e) Program. Priorytet. Działanie 10. Czy aplikowanie zakończyło się sukcesem, tzn. czy otrzymali Państwo dofinansowanie o które się ubiegali? 1. Tak Proszę powiedzieć w ramach jakiego programu, priorytetu i działania otrzymali Państwo dofinansowanie: a) Program. Priorytet. Działanie b) Program. Priorytet. Działanie c) Program. Priorytet. Działanie d) Program. Priorytet. Działanie e) Program. Priorytet. Działanie 2. Nie dlaczego? a) nasz wniosek/wnioski nie spełnił/spełniały wymogów formalnych b) nasz wniosek/wnioski nie spełnił/spełniały wymogów merytorycznych c) z powodu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie d) inne, jakie?... 20

Inicjatywy oddolne w ramach

Inicjatywy oddolne w ramach Konferencja Regionalna Inicjatywy oddolne w ramach Działania 6.3 i 7.3 Cel Działania 6.3 Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

Oddolne inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich Oddolne inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich

Oddolne inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich Oddolne inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich Oddolne inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich Działania 6.3, 7.3, 9.5 Integracja społeczna Zatrudnienie Edukacja Rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw OBSZARY INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Prowadząca: Dominika Janas-Pach

Prowadząca: Dominika Janas-Pach Możliwości wsparcia obszarów wiejskich w ramach hefs oddolne inicjatywy lokalne Prowadząca: Dominika Janas-Pach Skawina 25.11.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Konkursy ogłaszane w 2007 roku Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Anna Brzyska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Chełm, dnia 22 września 2008 r. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentacja konkursowa Konkurs otwarty nr: PO KL/9.5/1/07 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH Nie wiesz jak pozyskać środki z UE na swoją działalność? Masz problem z rozliczeniem projektu? Mamy na to sprawdzone rozwiązania! ul. Jedności 19/2 65-018 Zielona

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL Aleksandra Mykowska Konferencja Jakość usług świadczonych na rzecz osób starszych w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora ECORYS Polska Iwona Burakowska Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora Kraków, 11 października 2007 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia:

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia: W związku z duŝą ilością wniosków składanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie spełniają kryteriów dostępu, Urząd Marszałkowski w Łodzi jako Instytucja Organizująca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do przemysłu

Od pomysłu do przemysłu Od pomysłu do przemysłu czyli jak stworzyć logiczny projekt. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 10.09.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

W trakcie dyskusji nad wynikami tych ankiet, pojawiły się następujące wnioski:

W trakcie dyskusji nad wynikami tych ankiet, pojawiły się następujące wnioski: Sprawozdanie ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego pt. "Czy LEADER jest skutecznym narzędziem zrównowaŝonego rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowanego na budowę kapitału społecznego i aktywizację

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 3: ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 3: ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 3: ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego szczególne znaczenie wydają się mieć zapisy priorytetu V Dobre rządzenie i poszczególnych działań

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj.

Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. Programy rozwojowe szkół jako projekty edukacyjne w ramach konkursów 1/POKL/9.1.2/2011 oraz 2/POKL/9.2/2011 ogłoszonych w woj. lubelskim - szkolenie dla Wnioskodawców Ewa Pachowska - Kurzepa Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych Patrycja Drobniak Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Dokumenty programowe A04 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Roman Włodarczyk Plan prezentacji Dokumenty programowe

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie P E R S P E K T Y W Y N A ( S A M O ) Z A T R U D N I E N I E W P R O G R A M I E O U T P L A C E

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. dla. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. dla. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Wyciąg z Planu działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Mocne strony Leader a

Mocne strony Leader a Mocne strony Leader a 1. moŝliwość zdobycia pieniędzy przez małe organizacje; 2. aktywizacja społeczności lokalnej, poprzez włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdraŝania lokalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODYFIKACJI KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA KOMPONENTU CENTRALNEGO PO KL (PRIORYTETY I V) Priorytet I

ZAKRES MODYFIKACJI KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA KOMPONENTU CENTRALNEGO PO KL (PRIORYTETY I V) Priorytet I ZAKRES MODYFIKACJI KRYTERIÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA KOMPONENTU CENTRALNEGO PO KL (PRIORYTETY I V) Priorytet I Dotychczasowy zapis we właściwym Planie działania Propozycja zmiany zgłoszona przez IP 1.3.2 Wkład

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo