Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Przemysław Bugaj SZKOLENIE PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW ORAZ DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI NA DRODZE SĄDOWEJ KOMPENDIUM WIEDZY dla przedsiębiorców, działów handlowych, ofertowych oraz księgowych małych i średnich firm

2 CEL SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm oraz osób zajmujących się na co dzień przygotowywaniem ofert handlowych, redagowaniem, sprawdzaniem oraz zawieraniem umów, a także kwestiami związanymi z ich wykonywaniem, w tym dochodzeniem należności na drodze sądowej. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji, których znajomość nierzadko decyduje o możliwości skutecznego i szybkiego odzyskania należnych nam pieniędzy. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można szybko, tanio i skutecznie dochodzić naszych należności. Obserwacja obrotu gospodarczego pozwala na stwierdzenie, że wiele umów oraz kontraktów zawieranych przez przedsiębiorców dotkniętych jest błędami, które często powodują brak możliwości skutecznego dochodzenia zapłaty lub znacznie wydłużają czas, w którym można byłoby uzyskać te środki. Błędów tych najczęściej można w łatwy sposób uniknąć, lecz konieczna jest do tego odpowiednia wiedza, która w trakcie szkolenia przekazują prowadzący. Rzeczą oczywistą jest, że znacznie lepiej zapobiegać pożarom, niż je gasić. Zapobieganie jest przede wszystkim tańsze. Dodatkowo nierzetelny kontrahent może w łatwy sposób wywołać brak płynności finansowej w firmie, a drobne błędy popełnione na etapie zawierania umowy potrafią często bardzo wydłużyć drogę do odzyskania naszych pieniędzy lub całkowicie ją zamknąć. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak takim sytuacjom zapobiegać. Szkolenie niniejsze podzielone zostało na dwie zasadnicze części odpowiadające praktyce obrotu tj. na część dotyczącą zawarcia i wykonania umowy oraz część obejmującą wskazówki dotyczące samodzielnego dochodzenia jej zapłaty przed sądem. W ramach pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną przede wszystkim z praktycznymi aspektami skutecznego zawarcia umowy oraz odpowiedniego zabezpieczenia się na wypadek jej nienależytego wykonywania przez drugą stronę. W części tej poruszona zostanie m.in. tematyka prawidłowej reprezentacji stron oraz skutki jej braku. Wskazane zostaną również sposoby naprawienia popełnionych błędów. Dodatkowo omówione zostaną instytucje służące zaspokojeniu roszczeń w drodze tak popularnych w praktyce obrotu czynności, jak potrącenie, odnowienie lub cesja wierzytelności. Druga część szkolenia, zawiera w sobie praktyczne przełożenie informacji uzyskanych w ramach części pierwszej na możliwość skutecznego oraz jak najtańszego dochodzenia zapłaty należności przed sądem. W części tej omówione zostaną tryby postępowania sądowego, które są najszybsze oraz najmniej kosztowne dla przedsiębiorców. Uczestnicy zapoznani zostaną z informacjami obejmującymi wysokość opłat przed sądami oraz możliwościami ich obniżenia. Ponieważ szkolenie ukierunkowane jest przede wszystkim na praktyczność przekazywanych informacji, uczestnikom przekazane zostaną wskazówki obejmujące prawidłowe przygotowanie się do procesu oraz jego przeprowadzenie.

3 PROWADZĄCY Prowadzącymi szkolenie są radcowie prawni, posiadający doświadczenie z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Radca Prawny Radosław Kuś: Radca Prawny Przemysław Bugaj: Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prawnej obsłudze przedsiębiorstw, w tym z zakresu prawa egzekucyjnego. Współpraca z dużymi podmiotami gospodarczymi: bankami oraz funduszami inwestycyjnymi, pozwoliła mu na zdobycie bogatej wiedzy i umiejętności, koniecznych do skutecznej windykacji roszczeń oraz opracowywania i wdrażania systemów zarządzania wierzytelnościami. Służy wsparciem prawnym przy sporządzaniu i opiniowaniu umów, procesach reorganizacji prowadzonej działalności (zmiany własnościowe, przekształcenia formy prawnej) oraz restrukturyzacji zadłużenia. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego oraz funduszy inwestycyjnych, fundacji i stowarzyszeń. Właściciel Kancelarii. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej międzynarodowej sieci sklepów wielkopowierzchniowych, funduszy inwestycyjnych, a także windykacji roszczeń ogólnopolskiego operatora pocztowego. Prowadzi sprawy firm z branży budowlanej oraz wykończeniowej, w tym przeciwko Inwestorom i Generalnym Wykonawcom. Głównym obszarem jego praktyki jest prawo cywilne oraz gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów handlowych. Uczestniczył w przeprowadzaniu wielu procesów due dilligence. Doradza również w kwestiach zakładania oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Niezależnie od świadczenia pomocy prawnej podmiotom gospodarczym prowadzi również procesy o odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w tym związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej oraz od nieszczęśliwych wypadków. Zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe, pozwala mu na dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz praktycznymi wskazówkami przydatnymi w prowadzeniu działalności, poprzez prowadzenie szkoleń, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, oraz zarządzania i windykacji należności. Wiedzą oraz doświadczeniem zdobytymi w trakcie praktyki zawodowej oraz prowadzenia Kancelarii Radcy Prawnego dzieli również poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu prawa prywatnego, w tym przede wszystkim prawa cywilnego oraz gospodarczego, dla małych, średnich oraz dużych firm. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Przemysław Bugaj

4 PROGRAM SZKOLENIA CZĘŚĆ I. JAK PRAWIDŁOWO ZAWRZEĆ ORAZ WYKONAĆ UMOWĘ I. Jak prawidłowo zawrzeć umowę: 1. Wstęp: Dlaczego formalności związane z zawarciem umowy są ważne i jakie mogą być skutki braku zachowania wymagań formalnych? 2. Umowy zawierane na piśmie; a) Co to jest forma pisemna umowy i jakie musi spełniać wymagania? b) Czy umowa w formie pisemnej musi zostać zawarta w jednym dokumencie? c) Czy do zawarcia umowy w formie pisemnej konieczna jest jednoczesna obecność obu stron? d) Jaka jest chwila zawarcia umowy w formie pisemnej (czy zawsze decyduje data wskazana w umowie) i dlaczego chwila zawarcia umowy ma istotne znaczenie? e) Inne formy zawarcia umowy: forma z podpisami notarialnie poświadczonymi, forma aktu notarialnego, forma pisemna z datą pewną znaczenie dla stron. f) Jakie wymagania musi spełnić umowa zawarta ze spółką, aby była ważna?; Zawarcie umowy ze spółką osobową: jawną, partnerską, komandytową, Zawarcie umowy ze spółką kapitałową: sp. z o. o. i S.A., Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej, najczęstsze błędy oraz na co zwraca uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dla prawidłowego zawarcia umowy ze spółką; Jak korzystać z KRS? Znaczenie wydruku KRS z Internetu? Domniemania wynikające z wpisu w KRS? Zmiany nieujawnione w KRS i ich wpływ na skuteczność zawartej umowy. Wymóg podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na zawarcie umowy i skutek braku takiej uchwały dla kontrahenta, Zawarcie umowy ze spółką cywilną, Zawarcie umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Zawarcie umowy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zawarcie umowy przez pełnomocnika osoby fizycznej lub spółki; Jak powinno wyglądać prawidłowe pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną lub spółkę, Skutki wadliwego pełnomocnictwa: co można zrobić. g) Brak prawidłowej reprezentacji, a potwierdzenie zawarcia umowy lub rozpoczęcie jej faktycznego wykonywania przez obie strony. h) Co zrobić, gdy umowa zawarta została w sposób nieprawidłowy?

5 3. Co zrobić, gdy nie ma umowy, a są jedynie faktury VAT? 4. Inne niż forma pisemna sposoby zawarcia umowy; a) Zawarcie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość; Zawarcie umowy przez telefon, Zawarcie umowy za pomocą a, Zawarcie umowy przy pośrednictwie portali aukcyjnych lub sklepów internetowych, Zlecenie, Oferta i jej przyjęcie, Milczące przyjęcie oferty, Zawarcie umowy z osobą czynną w lokalu przedsiębiorcy. II. Zapłata za wykonanie umowy: 1. Czy każda faktura VAT wystawiona zgodnie z przepisami podatkowymi jest prawidłowa pod względem prawa cywilnego? 2. Potrącenie, jako sposób zapłaty; a) Jak prawidłowo złożyć oświadczenie o potrąceniu? b) Czy każda osoba w firmie może złożyć oświadczenie o potrąceniu? c) Czy oświadczenie o potrąceniu może złożyć pełnomocnik? d) Kiedy można złożyć oświadczenie o potrąceniu? e) Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o potrąceniu? f) Potrącenie dokonane względem dłużnika przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja komornicza, g) Potrącenie, a odsetki kiedy nie można potrącić odsetek? h) Przykładowe orzecznictwo sądów na temat potrącenia. 3. Odnowienie, jako sposób uregulowania zaległych płatności. 4. Odsetki; a) Kiedy można naliczać odsetki? b) Jak dochodzić odsetek przed sądem i kiedy to się opłaca? 5. Kary umowne: a) Kiedy i jak skutecznie wprowadzić karę umowną? b) Dochodzenie kary umownej, c) Miarkowanie wysokości kary umownej, d) Kara umowna, a podatki. 6. Zmiana kontrahenta po zawarciu umowy, a zapłata; a) Sprzedaż przedsiębiorstwa kto powinien mi zapłacić? b) Przekształcenie spółki z którą zawarto umowę - nabycie jednej spółki przez drugą,

6 c) Przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę. 7. Przelew wierzytelności, przelew powierniczy, cesja itp. 8. Kiedy można wstrzymać się z wykonaniem umowy lub od niej odstąpić? CZĘŚĆ II KOSZTY, OPŁATY I WYDATKI ZWIĄZANE Z DOCHODZENIEM ROSZCZEŃ NA DRODZE SĄDOWEJ ORAZ ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WYNIK PROCESU. 1. Czynności przedsądowe od czego zacząć? a) Weryfikacja sytuacji prawnej i majątkowej dłużnika, b) Ocena charakteru wierzytelności i przedawnienie roszczeń, c) Przedsądowe wezwanie do zapłaty i jego znaczenie, d) Zawezwanie do próby ugodowej, czyli jak dochodzić zapłaty za 40 zł?, e) Odsetki. 2. Rodzaje trybów postępowania cywilnego; a) Proces (postępowanie sporne), b) Tryb nieprocesowe. 3. Rodzaje postępowań; a) Rozpoznawcze; Zwykłe, Postępowanie odrębne: nakazowe, upominawcze, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze które z nich wybrać? b) Zabezpieczające, c) Egzekucyjne, d) Międzynarodowe. 4. Koszty postępowania ile to kosztuje?; a) Koszty postępowania sądowego podział i ich rodzaj, b) Opłaty i wydatki, c) Wpis sądowy i jego wysokość na tle rożnego rodzaju postępowania, d) Koszty zastępstwa procesowego (w postępowaniu rozpoznawczym, zabezpieczającym, egzekucyjnym i klauzulowym) - komu się należą? e) Zwolnienie z kosztów, f) Opłata skarbowa od pełnomocnictwa, g) Odstąpienie od obciążania strony kosztami, h) Częściowe zasądzenie kosztów, i) Wpływ cofnięcia pozwu na zwrot opłaty sądowej i koszty zastępstwa procesowego; j) Ugoda sądowa, a częściowy zwrot kosztów. 5. Częściowe dochodzenie roszczeń kiedy warto i co dalej? 6. Postępowanie dowodowe odpowiednie przygotowanie dokumentacji, jako czynnik wpływający na wynik procesu; a) Ciężar dowodu - kto ma udowodnić daną okoliczność? b) Rodzaje dowodów, c) Zasada swobodnej oceny dowodów,

7 d) Prekluzja dowodowa czyli kiedy jest już za późno na przedstawienie swoich dowodów? 7. Ugoda sądowa - egzekucja oraz rozłożenie świadczenia na raty. 8. Orzeczenia sądowe; a) Rodzaje orzeczeń, b) Rygor natychmiastowej wykonalności, c) Tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy. 9. Dochodzenie należności od; a) Małżonka dłużnika, b) Spadkobierców dłużnika, c) Wspólników spółek osobowych, d) Członków zarządu Sp. z o. o. 10. Skarga Pauliańska czyli co zrobić, gdy dłużnik próbuje uciec z majątkiem? 11. Wyjawienie majątku. 12. Dochodzenie zapłaty w postępowaniu karnym; a) Wniosek o naprawienie szkody, b) Powództwo adhezyjne. NOTA PRAWNA: Niniejszy program szkolenia objęty jest prawami autorskimi i nie może być powielany, modyfikowany ani wykorzystywany w jakikolwiek sposób bez zgody z jego autorów. Autorami programu szkolenia są radcowie prawni Przemysław Bugaj i Radosław Kuś. We wszelkich kwestiach związanych z niniejszym programem szkolenia należy kontaktować się pod adresem: Kancelaria Radcy Prawnego. Radca Prawny Przemysław Bugaj ul. Piotra Trębacza 6/ Kraków tel.: , tel.: mail: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Przemysław Bugaj

8

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH Poradnik dla polskich przedsiębiorców Kancelaria ECDDP Rechtsanwaltsgesellschaft

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE PARTNERSTWO

STRATEGICZNE PARTNERSTWO STRATEGICZNE PARTNERSTWO W Krakowie mówią: [ ] szanujemy was, ponieważ działacie w oparciu o jasno określone standardy. Nieraz udowodniliście, że jesteście świadomi wielkiej odpowiedzialności, która na

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW Title of the presentation Date 1 BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW czyli jak spróbować nie dać się oszukać... European Commission Enterprise and Industry Kiedy zawarta zostaje umowa? Umowa zawarta zostaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych OWU ochrpl xx/2013 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Podmiotów Leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 1/2014 styczeń Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY (SWU) DLA KLIENTÓW IEXPERT.PL

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY (SWU) DLA KLIENTÓW IEXPERT.PL SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY (SWU) DLA KLIENTÓW IEXPERT.PL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Czego dotyczą szczególne warunki ubezpieczenia? 1. Niniejsze Szczególne Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo