PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOCI TUCHOLA ARSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOCI TUCHOLA ARSKA"

Transkrypt

1 1 Załcznik Nr 3 Do UCHWAŁY NR XXXIII/231/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 czerwca 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOCI TUCHOLA ARSKA Tuchola arska czerwiec 2005r. Sołectwo Tuchola arska.

2 2 SPIS TRECI I. Charakterystyka miejscowoci Tuchola arska 3 II. III. IV. Analiza zasobów sołectwa Analiza SWOT Wizja Rozwoju Wsi V. Plan rozwoju wsi 11 VI. Opis planowanego przedsiwzicia 12 VII. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsiwzicia VIII. Harmonogram planowanego przedsiwzicia 13 14

3 3 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOCI TUCHOLA ARSKA 1. Rys historyczny Wie powstała w XIII wieku jako mała owalnica. Tuchola 1442 roku, naleała do posiadłoci Bibersteinów w Brodach. Lennikami brodzkiego dominum byli w drugiej połowie XV wieku Dalwitzowie, potem Knobelsdorfowie i wielu innych. W XVII wieku, w odległoci 1 km od Tucholi, przy drodze z Lubska do Nowogrodu Bobrzaskiego, powstał przysiółek zwizany z hodowl folwarczn lub produkcyjn (cegielnia). Najstarsze fakty historyczne, jakie si zachowały w pamici obecnych mieszkaców wsi, to wydarzenia zwizane ze zdobyciem miejscowoci, w lutym 1945r. przez prce wówczas na Berlin wojska rodzieckie. W wyniku silnego ostrzału altyleryjskiego zginło kilkanacie osób, spaleniu uległo 6 budynków mieszkalnych i 7 gospodarczych. W tym samym roku przybyli pierwsi osadnicy z rodzinami. W latach , dla upamitnienia osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, ustawiono i powicono, w obu bliniaczych wioskach, krzye nieodłczne symbole wiary i kultury chrzecijaskiej. Przeprowadzone w 1985r. badanie powierzchniowe AZP zewidencjonowały na tym terenie 10 stanowisk archeologicznych. S to osady, punkty i lady osadnicze dotowane epok kamienn, brzu i elaza oraz staroytno i redniowiecze, wiele stanowisk wie si z kultur łuyck oraz okresem halsztackiego. Do najstarszych i najcenniejszych budowli wsi nale obiekty sakralne sigajce czasów redniowiecza jak kociół z XVI wieku. Barokowy pałac wraz z zabudowaniami folwarcznymi nieco zniszczony. Park z cennymi gatunkami pomników przyrody. 1.2 Warunki geograficzne Sołectwo Tuchola arska połoone jest we wschodniej czci gminy Lubsko na 10 km od Lubska w kierunku Zielonej Góry. 1.3 Klimat Miejscowo połoona jest w obrbie XII krainy wzniesienia południowo zachodniego. Charakteryzuje si duymi sumami opadów oraz krótsz i łagodniejsz zim.

4 4 2. Strefa społeczna 2.1 Ludno Liczb mieszkaców wg stanu na dzie r. szacuje si na 520 osób. 2.2 Kultura Na terenie sołectwa Tuchola arska w sferze kultury działaj: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Gospody Wiejskich - Katolickie Stowarzyszenie Młodziey - Parafialny Zespół Caritas 3. Infrastruktura Techniczna 3.1 Zaopatrzenie w wod Na terenie sołectwa funkcjonuje wodocig znajdujcy si we wsi Białków od 1997r. Składa si z ujcia wody i stacji uzdatniania wody. 3.2 Kanalizacja i oczyszczanie cieków. Na terenie wsi brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. Wie posiada biologiczn oczyszczalnie cieków z pobliskich bloków tzw. blokowa. Potrzebna jest budowa przepompowni aby pobierała cieki z pobliskich gospodarstw. 3.3 Składowanie nieczystoci. Miasto i gmina posiada uregulowan gospodark odpadami stałymi. Odpady gromadzone s przez mieszkaców w typowych pojemnikach. Wywozem nieczystoci na wysypisko zajmuje si PGKiM Lubsko. Wysypisko usytuowane jest na pograniczu miasta. 3.4 Energetyka Wyposaenie gospodarstw domowych w instalacj energetyczn. Sołectwo jest obsługiwane przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Kronie Odrzaskim.

5 5 3.5 Telekomunikacja Sołectwo Tuchola arska obsługiwane jest przez Telekomunikacj Polsk i firm Dialog drog radiow. 3.6 Komunikacja Przez teren sołectwa przebiega droga krajowa nr 289 oraz drogi powiatowe i gminne. 4. Strefa Gospodarcza 4.1 Rolnictwo Na terenie sołectwa Tuchola arska znajduje si Prywatne Gospodarstwo Rolne firma Radan WEU doskonalca si w produkcji mleka i hodowli bydła mlecznego. 4.2 Handel Wie posiada trzy sklepy ogólno - spoywcze oraz przydrony bar. 4.3 Usługi Na terenie sołectwa znajduj si dwie firmy prywatne: - stolarka budowlana usługi trakowe - Parkan produkcja ogrodze betonowych Celem Planu rozwoju miejscowoci jest próba ocalenia od zapomnienia, ochrony i wykorzystania wiejskiego dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczo krajobrazowych wsi. rodkiem i celem programu jest mobilizacja lokalnej społecznoci i pobudzenie do aktywnoci na rzecz poprawy warunków ycia mieszkaców.

6 6 Kluczowe obszary problemowe rozwoju 1. Kim s mieszkacy? 2. Jak jest organizowana wie? II. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA TUCHOLA ARSKA, GMINA LUBSKO Analiza Diagnoza Plan Programy Projekty Co jest? Jak jest? Jak ma by? Co konkretnie? Liczba mieszkaców 520 osób. Mieszkacy w wikszoci to ludno miejscowa oraz napływowa. Na terenie sołectwa działa: - Towarzystwo przyjaciół dzieci - Rada sołecka - Katolickie Stowarzyszenie Młodziey - Parafialny Zespół Caritas - Koło Gospody Wiejskich Dua cz mieszkaców to ludzie bezrobotni. Społeczestwo z roku na rok uboejce, patologia społeczna. Społeczestwo niezbyt zintegrowane, ale zwizane ze swoj wsi. Wikszo organizacji działa mało aktywnie. Społeczestwo powinno by zintegrowane. O wyszym poziomie kulturalnym i owiatowym. Naley połoy wikszy nacisk na róne istniejce organizacje, wiksz ich aktywno oraz promowanie ich działa i sukcesów. Co? W jaki sposób? Podnoszenie poziomu wykształcenia, podtrzymywanie kontaktów midzy ssiedzkich. Wiksza aktywizacja dzieci, młodziey i dorosłych. Organizacja imprez, które wchodz w zakres działania poszczególnych organizacji. Pozyskiwanie wikszej liczby członków do istniejcych organizacji. Pozyskiwanie wsparcia finansowego i rodków na rozwój Organizowanie szkole dla bezrobotnych. Organizowanie rodzinnych festynów wiejskich dla dzieci i rodziców. Spotkania z ludmi kultury, sportu i polityki. Pokazy i festyny. Utworzenie kawiarenki internetowej. Udział w szkoleniach i kursach dotyczcych grantów np. z funduszy Unii.

7 7 3. Co daje utrzymanie? 4. Z kim rozwizuje problemy? 5. Jakie obyczaje i tradycje pielgnuje i rozwija wie? 6. Jaki wygld ma wie? Praca zarobkowa. wiadczenia emerytalne i rentowe. Działalno na własny rachunek. Zasiłki dla bezrobotnych. Zasiłki wypłacane przez MOPS. Szara strefa. Sołtys Rada Sołecka Burmistrz Kultywowanie uroczystoci religijnych, festyny rodzinne, imprezy okolicznociowe. Z roku na rok wygld sołectwa pogarsza si. Stopa bezrobocia w sołectwie jest bardzo wysoka zwłaszcza wród ludzi młodych (z tendencj rosnc). Spora grupa osób szukajcych pracy wyjeda poza miejsce zamieszkania. Współpraca pomidzy organizacjami układa si pomylnie. Mała liczba festynów i imprez. Zabudowa do zwarta. Mieszkacy powinni mie zapewnione godziwe warunki pracy i płacy na terenie gminy Lubsko. Poprawa warunków bytowych ludnoci moe sprawi wielofunkcyjny rozwój wsi. Naley połoy wikszy nacisk na aktywno mieszkaców, spowodowa, aby byli bardziej zainteresowani sprawami wsi. Kultywowanie obchodzonych uroczystoci, wit. Organizowanie imprez okolicznociowych. Wie zadbana i estetyczna. Wicej zieleni wokół posesji, wsi. Utworzenie nowych miejsc pracy. Pozyskanie inwestora zagranicznego. Rozbudzenie inicjatyw w społeczestwie w celu szukania nowych ródeł dochodów. Utworzenie grup działania dla rozwizywania poszczególnych problemów. Organizowanie imprez okolicznociowych oraz festynów z okazji rónych rocznic pastwowych czy wit kocielnych. Współpraca z instytucjami. Tworzenie nowych miejsc pracy Zakładanie klubów i stowarzysze, społecznego komitetu, remontu wietlicy wiejskiej. Festyny rodzinne z okazji np. Dnia Dziecka, Mikołajki, Dzie Matki itp. Organizowanie konkursów na najładniejszy ogródek.

8 8 7. Jaki jest stan otoczenia i rodowiska naturalnego? 8. Jakie jest rolnictwo? 9. Jakie s połczenia komunikacyjne? Stan otoczenia i rodowiska poprawia si, wie si to z brakiem zakładów na terenie gminy. Brak zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania cieków. Słabe gleby. Dominuj małe gospodarstwa, które produkuj na własne potrzeby. Dobre połczenia komunikacyjne PKS. Blisko lasów sprzyja jakoci i czystoci powietrza. Brak u mieszkaców nawyku segregacji mieci i odpadów. Nie istniej wiksze gospodarstwa rolne. Słabe gleby nie pozwalaj na specjalistyczn i wydajn upraw. Sie drogowa umoliwia dobre połczenie. odnowa elewacji domów. Naley połoy wikszy nacisk na ochron rodowiska oraz działania w sferze rozbudowy infrastruktury która powinna by uzupełniana przez zalesienie najsłabszych gleb. Zorganizowanie systemu odprowadzania cieków. Konieczna jest restrukturyzacja tej brany, które bd w stanie zapewni dochody. Dobry stan nawierzchni dróg. Kanalizacja gminy oraz rozwizanie problemu odpadów stałych to działania, których realizacja bdzie najwaniejsza. Szkolenie rolników w zakresie przyszłoci rolnictwa w Unii Europejskiej. Modernizacja dróg, budowa cieek rowerowych. Nasadzanie drzewek, ywopłotów. Wybudowanie kanalizacji. Przeprowadzanie czstszych akcji typu sprztanie wiata. Program zalesie. Organizowanie kursów, szkole dla rolników. Pomoc w zakresie alternatywnych ródeł dochodów dla rolników. Modernizacja dróg, budowa cieek rowerowych, chodników.

9 9 III. ANALIZA SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 1. SILNE STRONY - walory krajobrazowo turystyczne (lasy, czyste powietrze) - infrastruktura techniczna - zwodocigowana wie - potencjał ludzki - zabytki 2. SŁABE STRONY - brak kanalizacji - wysokie bezrobocie strukturalne uboenie społeczestwa - słabe gleby - brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodziey - niski stan zasobnoci gospodarstw domowych 3. SZANSE - pozyskiwanie inwestorów i kapitału - dokształcanie społeczestwa szkolenia i kursy - sprzyjajca polityka regionalna adresowana do rozwoju obszarów wiejskich - dostpno do kapitałów i rodków pochodzcych z Unii Europejskiej - promocja walorów sołectwa - tworzenie nowych miejsc pracy 4. ZAGROENIA - rosnce bezrobocie degradacja społeczestwa - migracja młodziey do duych miast - rosnca przestpczo i patologie społeczne - likwidacja zakładów pracy - brak rodków finansowych

10 10 IV. WIZJA ROZWOJU WSI PRIORYTET 1. Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów architektonicznych. Cele: 1. wyodrbnienie i zagospodarowanie wsi 2. zagospodarowanie parku 3. remont budynku sali wiejskiej 4. remont obiektu sakralnego 5. zagospodarowanie terenów wokół budynków uytecznoci publicznej PRIORYTET 2. Podnoszenie aktywnoci infrastruktury społeczno usługowej, kulturalnej. Cele: 1. budowa boiska sportowego 2. organizacja placu zabaw dla dzieci 3. remont sali wiejskiej 4. promocja walorów wsi PRIORYTET 3. Kultywowanie tradycji społecznoci lokalnej. Cele: 1. wspieranie imprez kulturalnych 2. urzdzenie kawiarenki internetowej PRIORYTET 4. Modernizacja istniejcego systemu komunikacji drogowej. Cele: 1. budowa chodników, przej dla pieszych 2. budowa i modernizacja owietlenia, zatoczek autobusowych, wiat przystankowych

11 11 V. PLAN ROZWOJU WSI PRIORYTET 1. Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów architektonicznych. Cel: Wyodrbnienie i zagospodarowanie centrum wsi. 1. Od czego trzeba zacz eby nam nie kapało na głow remont budynku sali wiejskiej w celu stworzenia centrum rozrywki tj. miejsca chtnie odwiedzanego przez mieszkaców wsi I etap remont dachu. 2. Kontynuujemy remont eby nam nie wiało wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wietlicy. 3. Nasz park pierwszym krokiem do ycia w zgodzie ze rodowiskiem 4. Prace konserwatorsko-remontowe przy kociele w. Stanisława oraz zagospodarowanie terenu wokół kocioła. PRIORYTET 2. - Podnoszenie aktywnoci infrastruktury społeczno-usługowej, kulturalnej. Cel: Rozszerzenie działalnoci rekreacyjno- sportowej 1.Tuchola na sportowo- piłka, kosz budowa boiska sportowego. 2. Hutawka i skakanka nasza codzienna sielanka - organizacja placu zabaw dla dzieci. 3. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie cieek rowerowych. 4. Wspieranie rozwoju bazy gastronomicznej. PRIORYTET 3. - Kultywowanie tradycji społecznoci lokalnej. Cel: Krzewienie kultury 1. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujcych lokaln kultur 2. Organizowanie imprez promujcych i integracyjnych dla mieszkaców 3. wiatłowodem do Europy urzdzenie kawiarenki internetowej PRIORYTET 4. Modernizacja istniejcego systemu komunikacji drogowej. Cel: Unowoczenienie infrastruktury komunikacyjnej 1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczestwa na drogach lokalnych. 2. Budowa i modernizacja cieek rowerowych oraz owietlenia. 3. Budowa chodników i przej dla pieszych. 4. Renowacja zatoczek autobusowych - monta wiat przystankowych.

12 12 VI. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA ZADANIE NR 1 PRIORYTET 1.- Ochrona i wykorzystanie obiektów wiejskich. Cel 1: Wyodrbnienie i zagospodarowanie centrum wsi. Projekt: Od czego trzeba zacz eby nam nie kapało na głow - remont budynku wietlicy w celu stworzenia centrum rozrywki tj. miejsca chtnie odwiedzanego przez mieszkaców wsi I etap remontu. Przedmiotem projektu jest modernizacja wietlicy wiejskiej. Prace remontowe polega bd na : - wymianie zniszczonych elementów istniejcej podłogi drewnianej w sali wietlicy, - remoncie sceny z elementów drewnianych - wymianie istniejcej stolarki okiennej i drzwiowej, - odnowieniu pomieszcze poprzez malowanie cian i sufitów, - ułoenie posadzki płytek ceramicznych na zapleczu, - odnowienie elewacji zewntrznej budynku, - remont instalacji elektrycznej wewntrznej, - przestawienie piecy kaflowych, - remont wybetonowanego placu przy budynku wietlicy, - remont pokrycia dachu budynku z papy i wymiana rynien i rur spustowych, - wykonanie ogrodzenia działki z siatki na cokole, - zakup wyposaenia wietlicy (stoły wietlicowe 8-osobowe i krzesła), Powyszy zakres prac jest niezbdny i wynika z opracowanej ekspertyzy technicznej budynku. Planowany jest do wykonania w latach , o szacunkowym koszcie wykonania ok zł. Odbiorcami projektu bdzie społeczno lokalna, a w szczególnoci dzieci, młodzie korzystajcy z budynku wietlicy wiejskiej.

13 13 VII. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA Szacunkowe koszty planowanego zadania polegajcego na modernizacji wietlicy wiejskiej, planuje si na poziomie ok zł i maj one polega na: - wymianie zniszczonych elementów istniejcej podłogi drewnianej w sali wietlicy -90,25 m zł - remoncie sceny z elementów drewnianych 7,50 m zł - wymianie istniejcej stolarki okiennej -8 szt.( 13,57 m 2 ) 6463 zł i drzwiowej 2 szt. (6,150m 2 ) 1828 zł - odnowieniu pomieszcze poprzez malowanie cian i sufitów farb emulsyjn i olejn ciany 134,00m zł sufit 208,6 m zł - ułoenie posadzki płytek ceramicznych na zapleczu 28,00 m zł - odnowienie elewacji zewntrznej budynku 200,30 m zł - remont instalacji elektrycznej wewntrznej- 1 kpl zł - przestawienie piecy kaflowych 1,06 m ,58 zł - remont wybetonowanego placu przy bud. wietlicy- 40,00m zł - remont pokrycia dachu budynku z papy i wymiana rynien i rur spustowych 177,00 m zł - wykonanie ogrodzenia działki z siatki na cokole 50,00 mb 7854 zł - zakup wyposaenia wietlicy (stoły wietlicowe 8-osobowe 14 szt i krzesła 100 szt.) 6300 zł.

14 14 VII. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA Prace remontowe zwizane z modernizacj wietlicy wiejskiej planowane s do wykonania w nastpujcych miesicach: Zakres robót - remont pokrycia dachu budynku z papy i wymiana rynien i rur spustowych, - wymianie istniejcej stolarki okiennej i drzwiowej, Miesic i rok wykonania Padziernik 2005 grudzie wymianie zniszczonych elementów istniejcej podłogi drewnianej w sali wietlicy, - remoncie sceny z elementów drewnianych - odnowieniu pomieszcze poprzez malowanie cian i sufitów, - ułoenie posadzki z płytek ceramicznych na zapleczu, - odnowienie elewacji zewntrznej budynku, - remont instalacji elektrycznej wewntrznej, - przestawienie piecy kaflowych, - remont wybetonowanego placu przy budynku wietlicy, Marzec 2006 czerwiec wykonanie ogrodzenia działki z siatki na cokole, - zakup wyposaenia wietlicy (stoły i krzesła), Maj 2006 czerwiec 2006

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA Załcznik do Uchwały nr XXIV/133/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA Kronica, maj 2008r. 1 Spis treci I. WSTP 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOCI Z UWZGLDNIENIEM 4

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW

PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW PLAN ODNOWY Miejscowości SIERAKÓW Spis treści 1.Metodologia Tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieraków.. str.3 2.Obszar i Czas Realizacji Planu...str.4 3.Charakterystyka sołectwa Sieraków..str.5 3.1.Rys

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia 22.03.2012r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Górze Siewierskiej z dnia 9 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 maja 2008 r. Maj 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 340/LII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA 2010-2017 STROJEC, wrzesień 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY BIEGONICKIE

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY BIEGONICKIE Załącznik do Uchwały 1/2011 Zebrania Mieszkańców Wsi Łazy Biegonickie z dnia 23 stycznia 2011 r. Załącznik do Uchwały V/28/11 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016 Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XLV/187/10 Rady Gminy Piecki Z dnia 24 lutego 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016 GMINA PIECKI/ POWIAT MRĄGOWSKI/ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Babięta

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego 1 05090 Raszyn Falenty tel./fax (0 22) 720 54 26 hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) 720 80 90 prace, badania, ekspertyzy tel. kom. 0602 766 884 Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Załącznik do Uchwały nr V/98/2012 Rady Gminy Grodziec z dn. 23.02.2012r. AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Urząd Gminy ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo