BUDOWANIE ZESPOŁU Autor: Małgorzata Starkiewicz Szczecin 16 marca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWANIE ZESPOŁU Autor: Małgorzata Starkiewicz Szczecin 16 marca 2013"

Transkrypt

1 BUDOWANIE ZESPOŁU Autor: Małgorzata Starkiewicz Szczecin 16 marca 2013

2 1. Grupa a Zespół Pracowniczy GRUPA-TO 3 OS. LUB WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCE ZE SOBĄ W TYM SAMYM MIEJSCU I CZASIE-KTÓRE WIĄŻE JEDEN CEL-ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ZESPÓŁ- GENERUJE DODATNI EFEKT SYNERGII, NIE WYSTEPUJE TU TZW. PRÓZNIACTWO GRUPOWE, WSZYSCY SĄ NIEZBĘDNI W DZIAŁANIU TYPY ZESPOŁÓW: SAMOZARZADZAJĄCY- składa się niewielkiej liczby osób i zajmuje się wykonywaniem powtarzających się zadań PROJEKTOWY- powoływany jest w celu wykonania niestandardowego zadania w określonym czasie TYPY ZADAŃ: ADDYTYWNE- zadanie, którego wykonanie jest uzależnione od wysiłku wszystkich osób wszyscy członkowie wykonują ten sam rodzaj pracy KONIUNKTYWNE- wynik zależy od tego jak dobrze pracuje najsłabszy jej członek DYSJUNKTYWNE- poziom rozwiązania zależy od pracy najsprawniejszego członka grupy ABY ZESPÓŁ ODNIÓSŁ SUKCES MUSI DYSPONOWAĆ: 1.TALENTEM, 2.WIEDZĄ, 3. CELAMI, 4. DOŚWIADCZENIEM 5. ORAZ ZNAJOMOŚCIĄ ODPOWIEDNICH ZAGADNIEŃ ZAWODOWYCH NARODZINY ZESPOŁU- plan zbudowania zespołu 1. OKREŚL CELE co chcemy uzyskać tworząc zespół, jakie oczekiwania, priorytety 2. OKREŚL ZASOBY- Należy zastanowić się czy dysponuje się ludźmi, kapitałem, infrastrukturą, czasem i informacjami 3. OKREŚL SPOSÓB PRACY ZESPOŁU- Czy działalność zespołu ma być ciągła czy czasowa? Czy praca w zespole będzie jedynym zajęciem dla osób stanowiących zespół czy dodatkowym? Jakie zadania stoją przed grupą i od czego powinna zacząć? 4. OKREŚL SPOSOBY MOTYWOWANIA 5. OKREŚL SPOSOBY OCENY PRACY 6. OKREŚL SKŁAD GRUPY 7. WYBIERZ LIDERA Wyniki badań psychologicznych wykazują, że obecność innych ludzi wpływa bardzo dobrze na efektywność pracy członków grupy. Rozwój więzi grupowych w organizacji zwiększa pozytywne oddziaływanie grupy na pracownika, praca zespołowa zmniejsza stres pracownika i pozwala na bogatsze kontakty społeczne.

3 Grupa Silny, wyraźnie określony lider Odpowiedzialność indywidualna Cel grupy tożsamy z szerszą misją organizacji Indywidualne produkty pracy Odbywanie efektywnych spotkań Pośredni pomiar efektywności przez wpływ na innych (np. dokonania finansowe) Dyskutuje, decyduje i deleguje uprawnienia Rola lidera podzielona Zespół Odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa Cel zespołu specyficzny dla danego zespołu Zespołowe produkty pracy Zachęcanie do otwartych dyskusji i aktywnego zespołowego rozwiązywania problemów Bezpośredni pomiar dokonań przez ocenę zespołowych produktów pracy Wspólnie dyskutuje, decyduje i wykonuje pracę Zespół to grupa ludzi mających wspólny cel oraz wspólne normy i wartości, za które wszyscy czują się odpowiedzialni. Wspólny cel wyznacza kierunek pracy i nadaje sens działalności Normy określają sposoby i warunki działania członków zespołu Wartości pozwalają koncentrować się na rzeczach ważnych, a pomijać nieistotne To właśnie te dokładnie określone elementy odróżniają zespół od grupy zwłaszcza grupy, w której cele nie są specyficzne i konkretne, a wartości nie są wypracowywane przez jej członków, ale przejmowane z otoczenia. Ludzie przebywają wtedy obok siebie, ale nie współpracują i nie potrafią w pełni wykorzystać możliwości płynących z bycia razem. Rozprasza to potencjał energii i uniemożliwia ścisłą orientację na zadanie.

4 Skuteczne zespoły charakteryzują następujące cechy: Wspólny cel (lub zadanie), który zna i akceptuje każdy członek zespołu i w którego osiągnięcie jest zaangażowany. Członkowie zespołu rozumieją jego cele, bo sami zwykle uczestniczą w ich ustalaniu. Wiedzą, jakie zadania trzeba wykonać, i akceptują je, bo zwykle dyskutują, jak wykonać je najlepiej. Każdy czuje się więc w pełni zaangażowany. Ma też poczucie, że naprawdę wpływa na efekt końcowy wykonywanej pracy. Atmosfera zaufania i otwartości. Zespół tworzy atmosferę, w której jego członkowie czują się komfortowo i swobodnie, co sprzyja kreatywności i wzmacnia chęć działania. W atmosferze zaufania ludzie są zdolni do podejmowania ryzyka i robią to chętnie. W takiej atmosferze możliwe jest też uczenie się i rozwijanie, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Otwarta i szczera wymiana informacji, myśli i idei. Członkowie zespołu mogą swobodnie wyrażać swoje opinie, odczucia i pomysły. Ludzie słuchają się nawzajem i każdy wie, że będzie wysłuchany, a żaden pomysł nie zostanie poddany bezpodstawnej krytyce. Konflikty i nieporozumienia uważa się za naturalne i możliwe do rozwiązania. Zespół sam koryguje swoje błędy, dzięki temu że jego członkowie wzajemnie informują się o pozytywnych i negatywnych skutkach podejmowanych działań. Poczucie przynależności do zespołu. W zespole wszyscy mają poczucie współuczestnictwa i odpowiedzialności za wspólną sprawę. Każdy czuje się ważną częścią zespołu i wie, jakie znaczenie ma jego praca. To rodzi zaangażowanie i dumę z osiągnięć zespołu. 2. Etapy rozwoju zespołu: Etap 1. Orientacja Chęć działania Duże nadzieje Podniecenie, niepewność znaczenia swojej roli Przyglądanie się sytuacji i osobom (liderowi) Poleganie na autorytecie i hierarchii zależności Potrzeba znalezienie miejsca dla siebie i ustabilizowania swojej pozycji Etap 2. Niezadowolenie Dostrzeżenie sprzeczności między nadziejami a rzeczywistością Niezadowolenie z zależności i władzy innych Poczucie frustracji: złość w związku z celami, zadaniami i planami Poczucie niekompetencji i zagubienia Reagowanie negatywnie na liderów i inne osoby Współzawodniczenie o władzę Chęć zwrócenia na siebie uwagi

5 Doświadczenie przeciwności: zależność/niezależność Etap 3. Nabywanie śmiałości Zmniejszające się niezadowolenie Znalezienie różnic między rzeczywistością a nadziejami Rozwiązywanie przeciwności i niechęci Rozwijanie harmonii, zaufania, popieranie się, uznanie dla innych Rozwijanie pewności siebie i zaufania do swoich umiejętności Większe otwarcie, udzielanie informacji zwrotnych Dzielenie się odpowiedzialnością i funkcjami kontrolnymi Używanie języka zespołu Etap 4. Efektywność Poczucie podekscytowania w związku z pracą w zespole Praca wspólna i niezależna w całej grupie i podzespołach Poczucie siły zespołu Pokazywanie wzajemnego zaufania przy wykonywaniu prac Dzielenie się rolą kierowniczą Poczucie dumy z sukcesów Działanie na wysokim poziomie 3. Role w Zespole Role w zespołach nie mają wiele wspólnego z przydziałem funkcji (stanowiskami) w firmie i jej strukturą. Ludzie pracujący w zespołach preferują różne typy zachowań i dlatego preferują pewne role. Jeżeli zespół użytkowników funkcjonuje opierając się na modelu mniej scentralizowanym to wówczas, aby działał sprawnie, jego członkowie muszą podjąć się następujących ról (jeden pracownik może realizować więcej niż jedną rolę). Jeżeli w zespole zabraknie kogoś, kto będzie wykonywał jedną z pięciu poniższych ról, zespół będzie działał mniej wydajnie: Mózg zespołu wymyśla nowe pomysły, pokazuje ścieżki rozwiązań, jest twórczy. Pracownik taki widzi obraz całości. Jest dobrym organizatorem, dodaje wigoru zespołowi. Pracownicy spełniający role mózgów zespołów mają także swoje słabe strony: często nie wsłuchują się w głosy innych, zapominają, że oprócz entuzjazmu ważna jest też kontrola wykonania, pomijają drobne, lecz ważne detale Planista szacuje potrzeby, planuje strategie, budżet i harmonogram. Planiści myślą logicznie, sprawiają wrażenie dobrze zorganizowanych i rzeczywiście tacy są, lepiej czują się, gdy pracują w stabilnym środowisku, dlatego często są przeciwnikami zmian. Patrzą w przyszłość, są otwarci na potrzeby i poglądy innych. Zawsze szukają

6 słabych punktów w planowanych przedsięwzięciach. Stawiają wysoko poprzeczkę sobie i oczekują tego samego od innych. Planiści nie są ideałami mają także swoje słabe strony: mają tendencję do zapominania o ustaleniach z własnych planów, są mało skłonni do ustępstw ustalają czasami nierealistyczne cele i oczekują ich realizacji, są nadmiernie ostrożni szukają hipotetycznych zagrożeń i są przesadnie ostrożni Koń pociągowy/lokomotywa zarządza zasobami, ma dobre kontakty z kierownictwem, któremu próbuje sprzedać pomysły powstałe w zespole, jest rzecznikiem prasowym zespołu i jego negocjatorem. Ludzie tacy to urodzeni sprzedawcy, zadają sobie zawsze wiele trudu, aby przekonać wątpiących. Są przyjacielscy, otwarci na wszelkie nowości, nie mają oporów przed nawiązywaniem nowych znajomości. Do wad pracowników, którzy w zespole pełnią rolę lokomotywy, zaliczamy to, że mają oni tendencję do myślenia o zbyt wielu rzeczach jednocześnie ( sto pomysłów na godzinę ). Często zakładają, że druga strona potrzebuje tego, co oni mają właśnie teraz do zaoferowania, a nie zawsze jest to zgodne z prawdą Koordynator utrzymuje spójność zespołu, zajmuje się realizacją końcowych etapów wdrożenia. Koordynator odnajduje wąskie gardła w pracy zespołu. Często jest tym, który jako pierwszy odważa się na krytykę pewnych działań. Koordynatorzy powinni nieustannie doskonalić swoje umiejętności współpracy z innymi członkami zespołu Kontroler zapisuje, audytuje i ocenia pracę zespołu, jest jego kronikarzem, sprawozdawcą i policjantem. Kontroler jest często osamotniony, ale nie oznacza to, że jest powszechnie nielubianym członkiem zespołu. Kontrolerzy potrafią odkryć subtelne zmiany i potencjalne niebezpieczeństwa po to, by ostrzec o nich innych członków zespołu Wszystkie dobre zespoły mają wśród swoich członków kogoś, kto wypełnia powyższe role nawet zespoły dwuosobowe!

7 PRÓBA OKREŚLENIA WAD I ZALET PRACY W ZESPOLE NA PRZYKŁADZIE ĆWICZEŃ I PATRZĄC NA DOŚWIADCZENIA OGÓLNIE..- BURZA MÓZGÓW, FLIPCZART, DYSKUSJA PLUSY: Zaletą pracy zespołowej jest nie tylko ułatwienie realizacji zadań poprzez ich podział i odciążenie jednostki, lecz także zwiększenie wydajności, wynikające z tego, że zintegrowana grupa jest bardziej efektywna w działaniu niż poszczególne osoby wchodzące w jej skład. ZASPÓŁ WIE WIĘCEJ MOBILIZUJE ŁAGODZI NAPIĘCIA EMOCJONALNE MINUSY: Do wad możemy zaliczyć niezadowolenie z podziału odniesionego sukcesu, zarobków między członkami grupy, niedopasowanie, niezgranie zespołu, co prowadzi do częstych konfliktów. Zły wybór przewodnika pracy, niekonsekwentne wypełnianie obowiązków, nie przestrzeganie zasad obowiązujących w kontaktach międzyludzkich oraz reguł ustalonych przez grupę to kolejne powody, które obniżają wartość pracy zespołowej. Dodatkowo rywalizacja, która przekracza dopuszczalne normy utrudnia, a nawet uniemożliwia działanie. Współpraca międzynarodowa młodzieży Jedną z form poznawania innych kultur i obyczajów panujących w innych krajach, jest wymiana młodzieży. Jest to jedna z form edukacji, która wspiera rozwój i edukację młodych ludzi. Międzynarodowa wymiana młodzieży jest bardzo popularnym sposobem na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami w rożnych krajach. W takich akcjach ukryty jest ogromny potencjał. I choć głównym celem wymiany młodzieży jest poznawanie języków obcych oraz obyczajów innych państw, to jednak te korzyści są dużo większe. Organizacją wymiany młodzieży może zając się każdy, kto pracuje z młodymi ludźmi i ma jakiś plan do zrealizowania, a także posiada partnera do wymiany. Bo podstawą jest właśnie spotykanie się z młodzieżą z innych krajów i wspólna realizacja jednego projektu. Do realizacji takiej wymiany potrzebne są także środki. Jeśli nie dysponujemy własnymi środkami, możemy zwrócić się o pomoc do różnych instytucji. Jeśli władze lokalne nie chcą nam pomóc, możemy także zwrócić się o pomoc do innych organizacji. Środkami na wyjazdy młodzieży dysponuje Unia Europejska. PAMIETAJMY ABY ZAWSZE PRZED KAZDYM SPOTKANIEM, WYJAZDEM MIĘDZYNARODOWYM UPEWNIĆ SIĘ JAKIE PANUJĄ ZASADY ETYKIETY W DANYM KRAJU!!!!

8 AKTYWNA KOMINIKACJA 4 Płaszczyzny kontaktów międzyludzkich JA Sfera produktywna Ja mam problem Problem rzeczowy Sam sobie pomogę Komunikat JA Proces rozwiązania problemu Informacja zwrotna Komunikat asertywny i komunikat o sobie Druga osoba posiada problem Problem pomiędzy stronami Pomagam Zarządzanie konfliktem Aktywne słuchanie Parafraza, Klaryfikacja, Werbalizacja, Zadawanie pytań A. KOD JĘZYKOWY: KOD nie jest tożsamy z KOMUNIKATEM. KOD to jedynie symbole, za pomocą których komunikat został wyrażony TRZY KODY KOMUNIKACYJNE: 1/ język, czyli kod werbalny słowa mówione i pisane, wykorzystywane do komunikowania

9 myśli i emocji 2/ parajęzyk, czyli kod wokalny ton głosu, wysokość, tempo, głośność i akcentowanie 3/ wskazówki niewerbalne, czyli kod wizualny wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, gesty, wygląd, postawa, wielkość i lokalizacja biura, punktualność KANAŁ SUKCES Twojego komunikatu może zależeć od spójności kodów, jak również od wybranego kanału. Kanał to medium wybrane w celu przekazania komunikatu. Do kanałów komunikacyjnych należą: - spotkania bezpośrednie - rozmowy telefoniczne - notatki służbowe - komunikatory internetowe - blogi - newslettery - czasopisma - radio i telewizję B. SZTUKA ZADAWANIA WŁAŚCIWYCH PYTAŃ Badanie wykazują, że dzieci od dwóch do dwunastu lat są w stanie zadać aż 80 pytań w ciągu dnia. W okresie nauki w szkole średniej liczba pytań spada do 30 dziennie. Natomiast ludzie dorośli, pracujący stawiają od 10 do 15 pytań w ciągu dnia. Uczmy się od dzieci zadawać pytania, to usprawnia komunikację i ułatwia życie W efektywnej komunikacji bardzo ważne jest zadawanie pytań, umożliwiają one bowiem zdobycie potrzebnych informacji i dają sygnał rozmówcy, że jest uważnie słuchany Trudno przy tym nie zauważyć, iż sposób sformułowania pytania często wpływa na treść udzielanej odpowiedzi. Prawidłowość tę ilustruje następująca anegdota:

10 Pewien człowiek zapytał swojego spowiednika: Ojcze, czy mogę palić papierosa w czasie modlitwy? Odpowiedź brzmiała: Oczywiście, nie! Chyba sam rozumiesz niestosowność takiego postępowania. Inny człowiek zapytał tego samego duchownego: Ojcze, czy mogę modlić się, gdy palę papierosa? W odpowiedzi usłyszał: No cóż, każda sytuacja jest dobra na modlitwę... Rodzaje pytań: TYP PYTANIA Pytania otwarte wymuszają na rozmówcy udzielenie obszernej odpowiedzi, pozwalając na uzyskanie dużej ilości informacji PRZYKŁADY Dlaczego sądzi Pan, że przedstawiony projekt nie ma szans realizacji? W jaki sposób powinniśmy promować nasz nowy produkt? Jak można wykorzystać ten pomysł w przyszłości? Pytania zamknięte to pytania, na które rozmówca odpowiada tak lub nie bądź udziela krótkiej odpowiedzi dotyczącej faktów Pytania sugerujące alternatywne rozwiązania - wskazują określone możliwości, proponują różne metody rozwiązania określonego problemu, często nakłaniają rozmówcę do podjęcia pożądanej decyzji. Pytania służące uspokojeniu rozmówcy - przykładem może być sytuacja, gdy zdenerwowany klient składa reklamację. Wypowiedziane uprzejmym tonem pytanie typu: Pytania skłaniające do zastanowienia się - stanowią jednoznaczny komunikat dla rozmówcy, że jest uważnie słuchany, zachęcają do rozszerzenia wypowiedzianych opinii Czy możemy spotkać się w środę? Czy podjął Pan już decyzję? Ile osób pracuje w Państwa firmie? Co powiedziałby Pan na propozycję 15-procentowej bonifikaty? Woli Pan zapłacić gotówką czy przelewem? Co moglibyśmy zrobić, aby naprawić nasz błąd? Na ogół łagodzi złość klienta i kieruje rozmowę na spokojne tory. A więc, Pańskim zdaniem, warunkiem powodzenia tego projektu jest zatrudnienie nowych pracowników? Powiada Pan zatem, że należy zmienić obowiązujące procedury?

11 Pytanie dlaczego ma najczęściej destrukcyjną moc, chociaż jeśli posiada się odpowiednią wiedzę można tę moc wykorzystać na własną korzyść DESTRUKCYJNY PRZYKŁAD: A; Chce pan kupić telefon? B: Nie A: Dlaczego? B: tu uwaga B jest kierowana na szukanie powodów, dla których na pewno nie kupi telefonu, czyli tak naprawdę utwierdzanie klienta w podjętym zamiarze KONSTRUKTYWNY PRZYKŁAD: A: Który z telefonów najbardziej się panu podoba? B: hmm.. ten A: Dlaczego właśnie ten telefon najbardziej się panu podoba? B: kieruje swoją uwagę na szukanie powodów, dla których wybrał ten, a nie inny Telefon A: A co musiałoby się stać, żeby zechciał pan go kupić dla siebie, a może dla kogoś w prezencie? C. TECHNIKI LINGWISTYCZNE 1. ALE 1. Jesteś bardzo inteligentnym i kreatywnym człowiekiem, ale Ja chcę być lojalnym pracownikiem, ale Nasza firma jest bardzo skuteczna, ale... słowo ale" kasuje i unieważnia na poziomie nieświadomym tę część zadania, która się przed nim znajduje na poziomie świadomym informacja została zauważona oraz zaakceptowana i jednocześnie wykasowana na poziomie nieświadomym, co oznacza, że w ten sposób zostało przygotowane miejsce na wprowadzenie innej informacji, którą może być także sugestia tę zależność możesz wykorzystać w wielu różnych kontekstach, pamiętając wszakże

12 o jeszcze jednej niezwykle ważnej rzeczy. Treść obu części zdania, przed i po ale", NIE MOŻE pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym. Jest to bardzo ważne i kluczowe dla skuteczności wykorzystania tej struktury lingwistycznej. Tak to prawda, inne salony samochodowe również dysponują bardzo dobrymi warunkami zakupu, ale nasz salon ma najlepsze warunki." Tak to prawda, inne salony samochodowe również dysponują bardzo dobrymi warunkami zakupu, ale ponieważ już tu jestem, to chciałbym zaprezentować pani warunki zakupu, które nasz salon ma do zaoferowania" Nasza firma jest bardzo skuteczna i natychmiast rozwiązuje problemy zgłaszane przez klienta, ale pobiera wysokie opłaty za swoje usługi Nasza firma pobiera wysokie opłaty za swoje usługi, ale jest bardzo skuteczna i natychmiast rozwiązuje problemy zgłaszane przez klienta 2. POMIMO, ŻE odwracanie kota ogonem - mimo, że, nawet jeśli ma dokładnie odwrotne działanie do ale - wyciąga na główny plan pierwszą cześć zdania i jest genialne do odwracania kota ogonem, np.: Te kozaki są ładne ale za wysokie Cieszę się, że podobają Ci się moje kozaki, mimo, że są wysokie Cieszę się, że jesteś ale się spóźniłaś Też jestem zadowolona, że Cię widzę, pomimo, że powinnaś być wcześniej Jestem usatysfakcjonowany ze zrealizowania przez Ciebie planów ale musisz utrzymywać większy porządek na biurku Cieszę się, że docenia Pan moje zaangażowanie i wkład, jaki wnoszę w podnoszenie zysków, nawet jeśli moje biurko nie jest w idealnym porządku 3. SIŁA I - ale i pomimo, że wyciągają jedną z części zdania na główny plan - i daje równą moc obu powyższym

13 Przykład: 1. Mam nową pracę i jest bardzo sympatyczna atmosfera, i mam dobrą pensję, i mogę rozwijać swój potencjał ale..wszyscy pracownicy są starsi ode mnie i czuję się trochę zestresowana 2. Było super na tym wakacyjnym wyjeździe urokliwe miejsca, fajni ludzie, miła obsługa ale zdecydowanie za gorąco Kontra: Było super na tym wakacyjnym wyjeździe urokliwe miejsca, fajni ludzie, miła obsługa i zdecydowanie za gorąco 4. PONIEWAŻ, BO, DLATEGO, ŻE czyli zasłona dymna - ludzie lubią mieć solidne podstawy i dawanie im powodów jest dobrym tego przykładem Proszę pomóż mi przygotować wyliczenia do raportu ponieważ nie zdążę tego zrobić sama - wyjaśnienia mają większą siłę niż sobie wyobrażamy bo uprzedzamy ewentualne wątpliwości, podając powód Przykład: Spóźniłam się bo za późno wyszłam z biura. Przepraszam Podniosłam głos na klienta bo on też na mnie krzyczał 5. NIE Proszę Cię, abyś w tej chwili nie zwracał uwagi na swoją lewą rękę. I nie myśl o tym, jak jest Ci w tej chwili wygodnie. I absolutnie nie zaczynaj ruszać tą ręką. Niech nawet nie drgnie. Dlatego nie myśl o lewej ręce i nie miej ochoty ruszyć nią w jakikolwiek sposób. Kochanie, muszę Ci powiedzieć coś ważnego, ale proszę, tylko się nie denerwuj REGUŁA Żeby o czymś nie myśleć, trzeba o tym pomyśleć, o czym świadomie chcemy nie myśleć, żeby o tym nie myśleć! Nie denerwuj się Nie możesz mieć takiego bałaganu na biurku Nie potknij się przechodząc przez ulicę

14 Nie popsuj tego nowego komputera Nie wpadnij pod samochód W rozmowie z klientem nie poddawaj się emocjom 6. SPRÓBUJ, POSTARAJ SIĘ Spróbuj nie czytać tego, co jest napisane poniżej! - polecenia takie, jak spróbuj, postaraj się oznaczają zawsze pewną trudność i są uzasadnieniem dla ewentualnego niepowodzenia związanego z podjęciem określonego w zdaniu działania - spróbuj zakłada porażkę - Przecież nie mówiłem, że zrobię, tylko, że spróbuję, no i próbowałem - spróbuj może też działać na naszą korzyść, np. żeby kogoś do czegoś zniechęcić, odwieść od jakiejś decyzji, np.: Kochanie, spróbuj nie myśleć o mnie choć przez jeden dzień na tej tygodniowej wycieczce Proszę spróbować znaleźć lepszą ofertę u konkurencji Spróbuj powstrzymać się przed realizowaniem swoich wakacyjnych planów Spróbuję się powstrzymać przed powaleniem wszystkich na kolana na najbliższym zebraniu działu 1. TRYB WARUNKOWY - jakby to było, gdybyś w tej chwili znalazł się w jakimś pięknym miejscu? - jakie byłoby to miejsce? - co byś tam robił/robiła? - i jak pięknie by tam było? - co najbardziej zwróciłoby Twoją uwagę? - i będąc w tym pięknym miejscu, zwracając uwagę na to, co najbardziej Cię przyciąga, wsłuchany w dźwięki bądź otulony ciszą jak dobrze byś się tam czuł? I co teraz sobie wyobrażasz? Jak się czujesz? Co sobie myślisz? Jakie jest Twoje samopoczucie?

15 Tryb warunkowy pomaga także omijać mechanizmy oporu u rozmówców przecież nie mówię, że to zrobimy, tylko mówię, że gdybyśmy pojechali to i dużo łatwiej kierować wówczas ich myśli na inny tor: A: Nie, wykluczone, nie pojedziemy w góry B: No dobrze, a gdybyśmy pojechali, to co zabrałbyś ze sobą w pierwszej kolejności? A: No jakbyśmy jechali, to wziąłbym dobre buty i kurtkę przeciwdeszczową B: Acha, to gdybyś już spakował te buty, kurtkę przeciwdeszczową i inne niezbędne rzeczy, to wolałbyś pojechać w góry Izerskie czy w Tatry? EFEKTYWNE SŁUCHANIE WSKAZÓWKI DO EFEKTYWNEGO SŁUCHANIA Jak zostać ekspertem skutecznego porozumiewania się? 1. Skoncentruj się na mówiącym 2. Nawiąż kontakt wzrokowy przez około 30% - 60% rozmowy: - ogranicz obserwację do twarzy - znajdź punkt neutralny twarzy, czyli punkt na czole, u nasady nosa - unikać wpatrywania się - nie zakładać ciemnych okularów 3. Pamiętaj o postawie otwartej 4. Pracuj nad empatią i pozytywnym nastawieniem: - pozwól rozmówcy czuć się swobodnie - pomóż mu wypowiedzieć wszystko, co chce - staraj się zrozumieć odmienny punkt widzenia - bądź wnikliwy w dociekaniu do zrozumienia zdania rozmówcy: z jakiego powodu ma taką opinię, co wpłynęło na przyjęcie takiego zdania/ - bądź otwarty i wrażliwy na odczucia rozmówcy - okazuj empatię, np. przez odzwierciedlanie niewerbalne lub klaryfikację Widzę, że jesteś smutny, Wygląda na to, że ta propozycja jest dla pana satysfakcjonująca - pamiętaj, że nie musisz zgadzać się z opinią drugiej strony, żeby ją zrozumieć - bądź oszczędny w wyrażaniu swojej niezgody czy niechęci poprzez mowę ciała lub intonację głosu - pamiętaj, że nie zawsze twoja opinia jest tą najlepszą 5. Upewnij się, że dobrze zrozumiałeś używając:

16 - parafrazy - odpowiednich pytań 6. Stosuj potwierdzenia niewerbalne 7. Uśmiechaj się 8. Stwarzaj dobry klimat 9. Bądź cierpliwy i opanowany 10. Rób notatki 11. Zawsze możesz mieć własne zdanie: - wysłuchaj najpierw, co ma do powiedzenia - zapoznaj się ze wszystkimi jego argumentami - upewnij się, że właściwie je zrozumiałeś - dopiero wówczas możesz powiedzieć: Mój pogląd różni się od twojego. Jeśli pozwolisz, spróbuję go przedstawić (przedstawię go) TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA PARAFRAZA to potwierdzanie własnymi słowami tego, co się usłyszało Jeżeli dobrze rozumiem? A więc chodzi o to, że? Czy tak? Z tego, co pani powiedziała, zrozumiałem, że? Czy o to chodziło? Twierdzisz, że? Innymi słowy, zależy panu na? Rozumiem, że jest pani przekonana, iż? Chciałbym wiedzieć, czy mówiąc to, masz na myśli? KLARYFIKACJA to prośba o wyjaśnienie elementów niezrozumiałych Czy mogłaby mi pani jeszcze raz to wyjaśnić? Mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Co skłania cię do wyrażania takiej opinii? Czy mógłby pan powiedzieć mi to prostszymi słowami? Chciałbym to usłyszeć jeszcze raz Jeżeli mógłbyś to przedstawić w innym kontekście, to jak by to brzmiało? Nie zrozumiałem ostatniej części pana wypowiedzi, proszę podać jakiś przykład.

17 ODZWIERCIEDLANIE - to dostrojenie się do partnera, jego tempa wypowiedzi, głosu, emocji, poglądów, przekonań, itp. Rozumiem, co pani czuje Też bym się tak poczuł na pana miejscu Ma pan prawo tak myśleć W tym przypadku to prawda Zgadzam się z panią Masz całkowitą rację Myślę podobnie DOWARTOŚCIOWANIE to przekazanie rozmówcy, że to, co zrobił, o czym mówi, jakie ma zamiary, itp.; jest czymś godnym podziwu, czymś wartym docenienia, a przynajmniej dostrzeżenia Podziwiam, ja bym tak nie potrafił Jak pan to zrobił? Trzeba mieć odwagę, zazdroszczę Też chciałbym być tak asertywny jak pan Nic dodać, nic ująć doskonale pani to przedstawiła Zrobiłbym tak samo, chociaż trochę bym się bał Ma pan rzadką umiejętność ujmowania trudnych zagadnień w proste słowa To nie jest łatwe, jak pani to robi? PODSUMOWANIE to rodzaj parafrazy, która służy do podsumowania i zamknięcia jakiegoś tematu lub zagadnienia. Najczęściej jest stosowana przy rozwiewaniu zastrzeżeń klienta i zamykaniu sprzedaży Czyli podsumowując to, co pani powiedziała, chodzi o to, że Czyli zbierając to wszystko, co tu powiedzieliśmy, zależy panu na Biorąc pod uwagę wszystkie pana wypowiedzi, dochodzimy do tego, że Zatem całą kwestię możemy podsumować w ten sposób, że chce pani uzyskać Pozwoli pan, że podsumuję to, co do tej pory ustaliliśmy Zostawmy zatem wszystkie informacje Podsumowując: chce pani mieć

18 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Filtr pięciu K : I. kontekstu II. klasterów III. kongruencji IV. konsekwencji V. kultury I kontekst: - w kontaktach międzyludzkich kontekst jest określony przez zachodzącą między osobami relację, np. inną mowę ciała stosujemy w obecności szefa, a inną w obecności kolegi II klastery: - klaster jest to grupa ruchów, póz i działań, które wspólnie podkreślają przekazywaną treść - pojedynczy gest może być zupełnie inaczej odczytany niż grupa gestów z nim połączonych - zawsze szukaj w zachowaniu klasterów - gdy gesty przeczą słowom, staje się widoczna inkongruencja, czyli niezgodność (wewnętrzny konflikt między myślami a wypowiadanymi słowami) - zgodność między myślami i słowami, odzwierciedla mowa ciała (kongruencja) IV konsekwencja: - dobrze jest poznać drugiego człowieka w różnych sytuacjach, np. zrelaksowania, spokoju, jak również zdenerwowania, stresu - jak patrzy, stoi, siedzi w różnych sytuacjach życiowych? - następnie łatwo będzie wychwycić nawet najdrobniejsze zmiany w mowie ciała V kultura: - im więcej wiesz o czyimś pochodzeniu, hobby, zainteresowaniach, tym lepiej rozumiesz przyczyny, dla których pewne gesty i miny występują u tej osoby - czasami ludzie zmieniają pozycję wraz ze zmianą tematu bądź nastawienia do osoby, o której opowiadają CZYTANIE CAŁEGO CIAŁA KINETYKA to określenie odnoszące się do ruchów ciała i kryjących się za nimi znaczeń. Jeżeli uważnie obserwujesz ruchy ciała drugiej osoby zmiany postawy, pochylenia, tempo oddechu - i nagle zauważysz zmianę, to z dużym prawdopodobieństwem będziesz mógł przypuszczać, że zmienił się nastrój tej osoby bądź jej nastawienie.

19 1/ EMOCJONALNA MOWA CIAŁA: kiedyś uważano, że emocje wyrażamy tylko za pomocą wyrazu twarzy, jednak najnowsze badania neurologii kognitywnej i afektywnej sugerują, że w komunikacji emocjonalnej i podejmowaniu decyzji biorą udział sygnały wysyłane przez całe ciało neurony lustrzane odczytują stany innej osoby i reagują na nie klatka piersiowa zdradza, czy kogoś rozpiera duma wypięta pierś, czy jest przygnębionygarbi się oddychanie ma również ogromne znaczenie; kiedy ktoś zamierza powiedzieć nieprawdęwstrzymuje oddech; płytki oddech świadczy o braku pewności siebie, taka osoba przemawiając może wywołać zaniepokojenia u rozmówców 2/ OTWARTA I ZAMKNIĘTA MOWA CIAŁA: zamknięta postawa ciała charakteryzuje się rękami założonymi na piersiach, nogą założoną na nogę i lekkim odwróceniem całego ciała w bok o niższej pozycji w hierarchii świadczy pochylenie głowy (gest służalczości) i kurczenie ciała, żeby sprawiało wrażenie mniejszego (i mniej groźnego) garbienie się i chowanie dłoni może być również interpretowane jako objawy zamkniętej postawy ciała, słabej; jednak może to być zupełnie mylące Otwarta postawa ciała: nogi są rozstawione, ręce rozłożone, dłonie otwarte ręce luźno zwisają wzdłuż ciała chęć nawiązywania kontaktów, otwartość człowiek w pozycji otwartej jest odbierany pozytywniej niż ten, który przyjmuje postawę zamkniętą człowiek w pozycji otwartej jest bardziej przekonujący, wywiera wpływ na innych 3/ POCHYLANIE: odchylenie do tyłu w pozycji zamkniętej jest wyrazem niezgody lub braku zainteresowania odchylenie do tyłu w pozycji otwartej może świadczyć o zastanawianiu się pochylenie do przodu w pozycji zamkniętej pokazuje wrogość pochylenie do przodu w pozycji otwartej może być wyrazem zgody lub zainteresowania przechylenie w bok (i lekko do tyłu), niesymetryczne ułożenie rąk i nóg oraz swobodne położenie dłoni może być oznaką zrelaksowania. Występuje tu jeszcze jedno ciekawe zjawisko, tzn. ludzie chętniej odchylają się na boki w kontaktach z osobami o niższym statusie

20 WSKAZÓWKA: Widząc jakąś osobę w kontaktach biznesowych, wyobraź sobie, że symbolizuje znak drogowy. Jeżeli pozą i gestami pokazuje otwartość, możemy to potraktować jako zielone światło do dalszych kontaktów. Jeśli komunikacja niewerbalna wysyła sygnały niedowierzania żółte światło- zwolnij, zwiększ czujność i zachowaj ostrożność. Natomiast postawy wyraźnie zamknięte plus naburmuszona mina to światło czerwone. Wówczas należy się wycofać i spróbować innego podejścia 4/ CIAŁO W STRESIE: kłamstwu zawsze towarzyszy stres, co można zaobserwować w mowie ciała pozycja zamknięta, zaciśnięte ręce, odchylanie się, itp. nadmierna ruchliwość przeważnie świadczy o zdenerwowaniu lub podekscytowaniu, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym podekscytowanym ludziom trudno ustać w jednej pozycji: czasami trzęsą im się ręce, nadmiernie się pocą (zwłaszcza nad górną wargą), a na stojąco przestępują z nogi na nogę 5/ RĘCE NA BIODRACH: oznacza agresywność, niezależność i nadmiar pewności siebie pamiętaj, aby patrzeć na ten gest przez klaster 6/ GOTOWOŚĆ NA SIEDZĄCO: często ludzie sygnalizują chęć zakończenia rozmowy poprzez zsunięcie się na brzeg krzesła albo pochylenie się do przodu z dłońmi na podłokietnikach lub kolanach zakończ wówczas jak najszybciej rozmowę 7/ UKŁAD CIAŁA: kąt, pod którym układamy nogi i ramiona względem rozmówcy pokazuje nasz poziom sympatii do niego lub świadczy o jego statusie im bardziej stajemy naprzeciwko siebie, tym większe prawdopodobieństwo, ze mamy wobec siebie pozytywne zamiary gdy ludzie odwracają się od siebie, prawdopodobnie tracą zainteresowanie (znudzenie, obojętność) w przypadku mężczyzn ustawienie bardziej na ukos jest podświadomie odbierane jako pozycja bardziej otwarta i przyjazna kobiety wolą stawać naprzeciwko siebie

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Promocja zdrowia psychicznego Materiały warsztatowe do zajęć fakultatywnych w wyższych szkołach medycznych Donata Kurpas, Marta Kaczmarek-Dylewska Państwowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Elżbieta Bowdur Komunikacja i informacja Wstęp do zagadnienia 1 Wstęp spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że komunikacja międzyludzka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany Zapowiedzi katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁACZNIK NR 4 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA 4 SESJE INDYWIDUALNE Z PODOPIECZNYM 8 Coaching jako metoda pracy opiekuna 9 Zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)...

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)... SPIS TREŚCI Leszek GAJOS, Joanna DŁUGOSZ: Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w organizacji... 5 Leszek GAJOS, Agnieszka ŁĄTKA: Dobór personelu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, w nowym semestrze zapraszam Was do przeczytania nowego Kwadransa Akademickiego. W tym numerze między innymi dowiecie się jak działa rynek Forex, będziecie mogli sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem i zmianą

Zarządzanie czasem i zmianą Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka Zarządzanie czasem i zmianą Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo