4600 MFP Option. Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarka C772n. sierpień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4600 MFP Option. Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarka C772n. sierpień 2006. www.lexmark.com"

Transkrypt

1 4600 MFP Option Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarka C772n sierpień 2006

2 Informacje dotyczące stabilności CAUTION: Floor-mounted configurations require additional furniture for stability. More information is available on our Lexmark Web site at VOORZICHTIG: Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Meer informatie is beschikbaar op de website van Lexmark op ATTENTION : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : VORSICHT: Für auf dem Boden stehende Drucker ist aus Stabilitätsgründen ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter ATTENZIONE: Le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo PRECAUCIÓN: para las configuraciones que se vayan a colocar en el suelo se necesita un mueble adicional para proporcionar estabilidad. Obtendrá más información en el sitio Web de Lexmark en PRECAUCIÓ: per a les disposicions muntades sobre el terra cal mobiliari addicional per aconseguir estabilitat. Trobareu més informació a la pàgina Web de Lexmark: CUIDADO: As configurações com montagem no chão requerem móveis adicionais para que a estabilidade seja assegurada. Mais informações disponíveis no Web site da Lexmark em CUIDADO: As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Mais informações estão disponíveis no site da Lexmark, em multifunctionprinters. VAR FÖRSIKTIG: Om skrivaren är placerad på golvet krävs ytterligare möbler för att den ska stå stabilt. Mer information finns på Lexmarks webbplats FORSIGTIG: Gulvbaserede konfigurationer kræver ekstra møbler for at gøre den pågældende konfiguration mere stabil. Du kan få yderligere oplysninger på vores websted VAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Lisätietoja on Lexmarkin Web-sivuilla osoitteessa Informacje dotyczące stabilności 1

3 FORSIKTIG: Gulvmonterte konfigurasjoner krever ekstra møbelenheter som støtter og stabiliserer skriveren. Du kan finne mer informasjon på Lexmarks internasjonale hjemmeside multifunctionprinters. UWAGA: Konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: ВНИМАНИЕ! Конфигурации, предусматривающие установку на полу, требуют дополнительных конструкций для обеспечения устойчивости. Дополнительная информация представлена на webузле корпорации Lexmark по адресу UPOZORNĚNÍ: Sestavy usazené na podlahu potřebují kvůli stabilitě další díl. Další informace jsou uvedeny na webové stránce společnosti Lexmark na adrese POZOR: Konfigurácie, ktoré sa inštalujú na podlahu, vyžadujú kvôli stabilite doplnkové vybavenie. Viac informácií je dostupných na našej webovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese FIGYELEM! A padlóra állított készülékek stabil elhelyezése érdekében támasztékra van szükség. További információkat a Lexmark webhelyén olvashat a címen. DİKKAT: Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Daha fazla bilgiyi, Lexmark Web sitemizde, adresinde bulabilirsiniz. ÐÑÏÓÏ Ç: Ïé åðéäáðýäéåò äéáìïñöþóåéò áðáéôïýí åðéðëýïí åðßðëùóç ãéá óôáèåñüôçôá. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò èá âñåßôå óôçí ôïðïèåóßá ôçò Lexmark óôï Web óôç äéåýèõíóç Lexmark Web Informacje dotyczące stabilności 2

4 Informacje dotyczące stabilności 3

5 Polski

6 Wydanie: August 2006 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego rodzaju uregulowania są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRA_NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie się gwarancji wyraźnej lub dorozumianej w pewnych przypadkach. W takich przypadkach niniejsza klauzula nie ma zastosowania. Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom. Zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Zmiany lub udoskonalenia opisanych produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. Uwagi dotyczące tej publikacji można kierować pod adres Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. W Wielkiej Brytanii i Irlandii uwagi należy kierować do firmy Lexmark International Ltd. pod adresem Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark może wykorzystywać lub rozpowszechniać wszystkie informacje dostarczone przez użytkowników w dowolny sposób uznany przez nią za właściwy, nie zaciągając żadnych zobowiązań wobec użytkowników. Aby otrzymać dodatkowe kopie publikacji dotyczących tego produktu, należy odwiedzić witrynę firmy Lexmark pod adresem Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że producent zamierza je udostępniać we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Jakiekolwiek odniesienie do produktu, programu lub usługi nie stanowi stwierdzenia ani sugestii, że można korzystać tylko z danego produktu, programu lub usługi. Zamiennie można używać dowolnego funkcjonalnego odpowiednika produktu, programu lub usługi, o ile nie narusza to żadnych praw własności intelektualnej. Ocena i sprawdzanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza wyraźnie wymienionymi przez producenta, odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Znaki towarowe Lexmark, logo Lexmark z symbolem diamentu oraz StapleSmart są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Szczegóły dotyczące zgodności znajdują się w dziale Technical Reference (Dokumentacja techniczna). Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH To oprogramowanie wraz z całą dołączoną do niego dokumentacją dostarczone w ramach tej umowy są produktami komercyjnymi i powstały wyłącznie ze środków prywatnych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: Należy używać tylko przewodów telefonicznych o rozmiarze AWG 26 lub większym z wtykiem RJ-11 do podłączania produktu do sieci telefonicznej. UWAGA: Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w instrukcji obsługi, powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. UWAGA: Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów firmy Lexmark i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania innych części zamiennych. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie wszystkich kabli zewnętrznych (np. kabli Ethernet lub przewodów telefonicznych) do właściwych gniazd, zgodnie z oznaczeniami. UWAGA: Ten produkt wykorzystuje technologię laserową. Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż określone w niniejszej publikacji może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania. 5

7 UWAGA: Ten produkt zawiera rtęć (<5 mg Hg) w lampie. Wyrzucanie rtęci może być uregulowane prawnie ze względu na ochronę środowiska. Informacje na temat wyrzucania lub recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub od organizacji Electronic Industries Alliance pod adresem UWAGA: Drukarka waży kg. Do jej bezpiecznego podniesienia potrzebne są co najmniej trzy osoby. Drukarkę należy podnosić za uchwyty, a nie za przód należy także uważać na palce przy stawianiu drukarki. UWAGA: Jeśli opcjonalne elementy wyposażenia są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. UWAGA: Jeśli pamięć lub opcjonalne karty są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. UWAGA: Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia. Nie należy korzystać z funkcji faksu podczas burzy. Nie należy instalować urządzenia, dokonywać żadnych połączeń elektrycznych ani podłączać żadnych przewodów (np. przewodu zasilającego lub telefonu) podczas burzy. Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne Ostrzeżenie: Ten symbol oznacza części wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed dotknięciem miejsc w pobliżu tych symboli należy najpierw dotknąć metalowej obudowy urządzenia wielofunkcyjnego. 6

8 Spis treści Informacje dotyczące stabilności... 1 Rozdział 1: Informacje wstępne... 9 Definicje pojęć... 9 Korzystanie z tego podręcznika... 9 Wyłączanie drukarki... 9 Wybór miejsca do postawienia drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego... 9 Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego...10 Sterowniki i opcjonalne elementy Od czego zacząć? Rozdział 2: Instalacja podstawy na kółkach Instalacja podstawy na kółkach Instalacja półki skanera Instalacja skanera Rozdział 3: Instalacja szafki skanera Ustawianie szafki skanera Instalacja opcjonalnych odbiorników Rozdział 4: Instalacja opcjonalnego skanera Ustawianie skanera Rozdział 5: Instalacja drukarki Usuwanie opakowania kaset drukujących Ładowanie papieru Rozdział 6: Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Dostęp do płyty systemowej drukarki Instalacja karty pamięci Instalacja karty z oprogramowaniem drukarki Instalacja karty interfejsu Zakładanie osłony Rozdział 7: Instalacja skanera Instalacja pokrywy panelu operacyjnego drukarki Odblokowywanie skanera Podłączanie kabli i przewodów zasilania Instalacja sterowników Konfiguracja faksu Sprawdzanie konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego

9 Spis treści Rozdział 8: Rozprowadzanie informacji dla użytkowników urządzenia wielofunkcyjnego Znajdowanie informacji Rozprowadzanie informacji dla użytkowników Ograniczanie użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego Rozdział 9: Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją Uzyskiwanie dodatkowej pomocy

10 1 Informacje wstępne Definicje pojęć Uwaga: Oznacza informacje, które mogą być użyteczne. UWAGA: Oznacza sytuację, która może spowodować obrażenia ciała. Ostrzeżenie: Oznacza sytuację, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania produktu. Korzystanie z tego podręcznika W tym podręczniku zawarto informacje pomocne podczas instalacji drukarki i skanera (opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego). W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów opcjonalnych należy pominąć instrukcje go dotyczące i przejść do następnego zadania. Jeśli do montażu danego opcjonalnego elementu lub drukarki potrzeba więcej informacji, należy zajrzeć do dokumentacji dołączonej do opcjonalnego elementu lub drukarki, a potem wrócić do tego podręcznika i kontynuować instalację. Wyłączanie drukarki Jeśli skaner jest instalowany już po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego oraz z drukarki i szuflady na 2000 arkuszy. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i odłączyć ich przewody zasilania. Wybór miejsca do postawienia drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego Wybierając miejsce do postawienia drukarki i opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego, należy zostawić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, by można było otwierać zasobniki, pokrywy i drzwiczki drukarki oraz opcjonalne urządzenie wielofunkcyjne. Ważne jest również, by: zapewnić odpowiednią wentylację, pozostawiając odpowiednią ilość miejsca wokół drukarki; zapewnić solidną, płaską i stabilną powierzchnię do postawienia drukarki; ustawić urządzenie poza bezpośrednim strumieniem powietrza z klimatyzatorów, grzejników i wentylatorów; chronić urządzenie przed narażeniem na zbyt mocne światło słoneczne, skrajnie wysoką lub niską wilgotność oraz zmiany temperatury; utrzymywać urządzenie w stanie czystym i suchym oraz chronić przed kurzem. UWAGA: Drukarka waży kg. Do jej bezpiecznego podniesienia potrzebne są co najmniej trzy osoby. Drukarkę należy podnosić za uchwyty, a nie za przód należy także uważać na palce przy stawianiu drukarki. Uwaga: Drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne należy zostawić w pudle do momentu montażu. Informacje wstępne 9

11 Informacje wstępne Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego Urządzenie wielofunkcyjne można dostosować do indywidualnych potrzeb, instalując opcjonalne zasobniki, odbiorniki i karty pamięci. Uwaga: Wszystkie komponenty i sprzęt należy pozostawić w opakowaniach do momentu instalacji. Należy sprawdzić otrzymane opakowania i upewnić się, że są tam wszystkie potrzebne komponenty zamówionej konfiguracji. Drukarkę i wszystkie zakupione elementy należy zainstalować w następującej kolejności: UWAGA: Jeśli opcjonalne elementy wyposażenia są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. 1 Szafka skanera lub podstawa na kółkach 2 Szuflada na 2000 arkuszy 3 Szuflada na 500 arkuszy 4 Moduł dupleksu 5 Drukarka 6 Półka skanera lub opcjonalne odbiorniki 7 Opcjonalne urządzenie wielofunkcyjne (skaner) Następujące opcjonalne elementy są dostępne dla tego modelu urządzenia wielofunkcyjnego. Opcjonalne elementy do podawania papieru Opcjonalne odbiorniki Inne elementy opcjonalne Szuflada na 500 arkuszy Opcjonalny odbiornik Moduł dupleksu Szuflada na 2000 arkuszy Odbiornik 5-przegrodowy Półka skanera Szuflada na koperty Szuflada na materiały do zastosowań zewnętrznych na 100 arkuszy Moduł wykańczający StapleSmart Podstawa na kółkach Szafka skanera UWAGA: Niektóre konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego 10

12 Informacje wstępne Sterowniki i opcjonalne elementy Po podłączeniu kabli zasilania oraz włączeniu komputera należy zainstalować dwa zestawy sterowników. Najpierw należy zainstalować sterowniki drukarki znajdujące się na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja dołączonym do drukarki, a następnie sterowniki urządzenia wielofunkcyjnego znajdujące się na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja urządzenia 4600 MFP dołączonym do urządzenia wielofunkcyjnego. Więcej informacji dotyczących instalacji sterowników i sprawdzania poprawności instalacji elementów opcjonalnych drukarki znajduje się w sekcji Instalacja sterowników na str. 29. Od czego zacząć? Pierwsze kroki instalacji zależą od rodzaju zastosowanej szafki skanera lub podstawy na kółkach. Jeśli używany jest: Podstawa na kółkach, patrz str. 12. Szafka skanera (numer katalogowy 16C0700), patrz str. 15. Tylko skaner, patrz str. 17. Podstawa na kółkach Szafka skanera Skaner Sterowniki i opcjonalne elementy 11

13 2 Instalacja podstawy na kółkach UWAGA: Niektóre konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego przy użyciu podstawy na kółkach. Do montażu potrzebne są następujące elementy: podstawa na kółkach, drukarka, urządzenie 4600 MFP option (skaner). Użytkownik może posiadać również następujące elementy: opcjonalne szuflady, opcjonalny moduł dupleksu, półka skanera, pamięć drukarki lub karty opcjonalne. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów należy pominąć tę część instalacji i przejść do następnego zadania. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Montaż podstawy na kółkach 2 Mocowanie opcjonalnej szuflady do podstawy na kółkach 3 Instalacja dodatkowych opcjonalnych szuflad 4 Instalacja opcjonalnego modułu dupleksu 5 Instalacja drukarki 6 Instalacja półki skanera 7 Instalacja skanera Instalacja podstawy na kółkach Podstawa na kółkach jest stosowana w przypadku umieszczania urządzenia wielofunkcyjnego na półce skanera, zaś drukarki na podłodze. Stanowi ona stabilną podstawę dla drukarki, jednocześnie umożliwiając łatwe przemieszczanie zestawu. Wykonaj czynności opisane w instrukcji montażu dołączonej do podstawy na kółkach, zainstaluj dodatkowe opcjonalne elementy, moduł dupleksu i drukarkę, a następnie przejdź do sekcji Instalacja półki skanera na str. 13. Instalacja podstawy na kółkach 12

14 Instalacja podstawy na kółkach Instalacja półki skanera Uwaga: Jeśli półka skanera nie jest dostępna, przejdź do sekcji Instalacja szafki skanera na str. 15 lub Instalacja opcjonalnego skanera na str Zdejmij górną pokrywę drukarki. Gdy półka skanera będzie zainstalowana, pokrywa nie będzie potrzebna. Zachowaj pokrywę, gdyż będzie ona potrzebna w przypadku demontażu półki skanera. 2 Usuń spodnią warstwę z taśmy u dołu półki. 3 Wyrównaj wsporniki do montażu półki skanera z otworami na górze drukarki i umieść je w nich. 4 Sprawdź, czy półka skanera jest dobrze osadzona. 5 Umieść końcówki dociskacza w końcach plastikowych wsporników, tak aby dociskacz zagiął się w dół. Dociskacz dołączany jest do drukarki i jeśli jest zainstalowany, opiera się na standardowym odbiorniku. 6 Przymocuj plastikowy wspornik do półki skanera. 1 2 Instalacja półki skanera 13

15 Instalacja podstawy na kółkach Instalacja skanera 1 Umieść podstawę skanera na półce skanera. Wyrównaj cztery występy na spodzie skanera z wgłębieniami w półce. 2 Włóż dwie śruby skrzydełkowe przymocowane do dołu półki do spodu skanera i mocno dokręć. 3 Wyrównaj zawiasy pokrywy skanera z otworami na skanerze, a następnie opuść pokrywę skanera na skaner. Informacje na temat zdejmowania pokrywy skanera można znaleźć w sekcji Zdejmowanie górnej części skanera w Podręczniku użytkownika znajdującym się na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja urządzenia 4600 MFP. 4 Podłącz dwa kable skanera. Uwaga: Aby zapobiec błędom i nieprawidłowemu działaniu skanera, należy sprawdzić, czy śruby przewodów skanera są dobrze przykręcone. 5 Przejdź do sekcji Usuwanie opakowania kaset drukujących na str. 18 i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji drukarki. Informacje dotyczące instalacji kart interfejsu i pamięci oraz kart z oprogramowaniem drukarki można znaleźć w sekcji Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych na str. 21. Instalacja skanera 14

16 3 Instalacja szafki skanera UWAGA: Niektóre konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z szafką skanera. Do montażu potrzebne są następujące elementy: szafka skanera (numer katalogowy 16C0700), drukarka, urządzenie 4600 MFP option (skaner). Użytkownik może mieć również następujące elementy: podstawa na kółkach, opcjonalne szuflady, opcjonalny moduł dupleksu, pamięć drukarki lub karty opcjonalne, opcjonalne odbiorniki. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów należy pominąć tę część instalacji i przejść do następnego zadania. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Ustawianie szafki skanera 2 Instalacja opcjonalnych odbiorników Ustawianie szafki skanera Wyjmij szafkę skanera z kartonu i usuń opakowanie. Umieść szafkę skanera w miejscu wybranym dla drukarki wielofunkcyjnej i przejdź do sekcji Instalacja opcjonalnych odbiorników na str. 16. Instalacja szafki skanera 15

17 Instalacja szafki skanera Instalacja opcjonalnych odbiorników Jeśli zakupiono również opcjonalny odbiornik (moduł wykańczający, odbiornik o dużej pojemności lub odbiornik przegrodowy) wykonaj poniższe czynności: 1 Zdejmij górną pokrywę z drukarki. Gdy opcjonalny odbiornik będzie zainstalowany, pokrywa nie będzie potrzebna. Zachowaj pokrywę, gdyż będzie ona potrzebna w przypadku demontażu opcjonalnego odbiornika. 2 Wyjmij opcjonalny element z kartonu i wykonaj czynności opisane w instrukcji instalacji dołączonej do danego elementu. 3 Umieść końcówki dociskacza w końcach plastikowego wspornika, tak aby dociskacz zagiął się w dół. Dociskacz dołączany jest do drukarki i jeśli jest zainstalowany, opiera się na standardowym odbiorniku. 4 Przymocuj plastikowy wspornik do modułu wykańczającego, opcjonalnego odbiornika lub odbiornika przegrodowego Przejdź do sekcji Usuwanie opakowania kaset drukujących na str. 18 i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji drukarki. Informacje dotyczące instalacji kart interfejsu i pamięci oraz kart z oprogramowaniem drukarki można znaleźć w sekcji Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych na str. 21. Instalacja opcjonalnych odbiorników 16

18 4 Instalacja opcjonalnego skanera W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji urządzenia wielofunkcyjnego (skanera). Do montażu potrzebne są następujące elementy: drukarka, urządzenie 4600 MFP option (skaner), pamięć drukarki lub karty opcjonalne. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Ustawianie skanera 2 Instalacja opcjonalnych kart pamięci 3 Instalacja drukarki Ustawianie skanera 1 Wyjmij podstawę skanera z kartonu. 2 Umieść podstawę skanera na stole, szafce skanera lub innej płaskiej powierzchni. 3 Wyrównaj zawiasy pokrywy skanera z otworami na skanerze, a następnie opuść pokrywę skanera na skaner. Informacje na temat zdejmowania pokrywy skanera można znaleźć w sekcji Zdejmowanie górnej części skanera w Podręczniku użytkownika na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja. 4 Podłącz dwa kable skanera. Uwaga: Aby zapobiec błędom i nieprawidłowemu działaniu skanera, należy sprawdzić, czy śruby przewodów skanera są dobrze przykręcone. 5 Przejdź do sekcji Usuwanie opakowania kaset drukujących na str. 18 i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji drukarki. Informacje dotyczące instalacji kart interfejsu i pamięci oraz kart z oprogramowaniem drukarki można znaleźć w sekcji Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych na str. 21. Instalacja opcjonalnego skanera 17

19 5 Instalacja drukarki Usuwanie opakowania kaset drukujących Uwaga: Jeśli skaner jest instalowany po zainstalowaniu samej drukarki, opakowania kaset drukujących zostały już usunięte. 1 Usuń wszystkie zewnętrzne taśmy zabezpieczające. 2 Otwórz drzwiczki przednie. 3 Usuń taśmy ochronne. 4 Usuń etykiety z kaset. 5 Wyrzuć etykiety i opakowanie kasety. Instalacja drukarki 18

20 Instalacja drukarki 6 Potrząśnij kasetą drukującą. 7 Zdejmij pokrywę kaset drukujących. Ostrzeżenie: Nie dotykaj bębna światłoczułego. 8 Włóż ponownie kasetę do drukarki. Kasety osuną się w dół i zatrzasną się we właściwym miejscu. 9 Powtórz czynności opisane w punktach od 6 do 8, aby włożyć pozostałe kasety drukujące. 10 Zamknij przednią pokrywę Usuwanie opakowania kaset drukujących 19

21 Instalacja drukarki Ładowanie papieru Wykonaj poniższe czynności, by załadować papier do zasobników standardowych lub opcjonalnych. Wszystkie zasobniki ładuje się w ten sam sposób. 1 Wyjmij zasobnik. 2 Ustaw prowadnice długości i szerokości w położeniu zgodnym z rozmiarem ładowanego papieru. 3 Zegnij arkusze papieru w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj je. Papieru nie należy składać ani gnieść. Wyrównaj krawędzie stosu arkuszy, opierając krawędź stosu na płaskiej powierzchni. 4 Włóż papier do zasobnika i przesuń prowadnice, aby lekko oparły się o krawędź stosu papieru. 5 Włóż zasobnik. Ładowanie papieru 20

22 6 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych UWAGA: Jeśli pamięć lub opcjonalne karty są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Po zainstalowaniu kart pamięci i kart opcjonalnych przejdź do sekcji Instalacja skanera na str. 26. Instrukcje przedstawione w tej sekcji mają na celu pomoc w zainstalowaniu karty interfejsu, karty pamięci oraz karty z oprogramowaniem drukarki. Informacje na temat innych kart pamięci i kart opcjonalnych zawiera Podręcznik użytkownika drukarki. Dostęp do płyty systemowej drukarki W celu zainstalowania karty interfejsu, karty pamięci oraz karty z oprogramowaniem drukarki konieczne jest uzyskanie dostępu do płyty systemowej drukarki. Uwaga: Do zdejmowania pokrywy ochronnej płyty systemowej potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy. 1 Odszukaj pokrywę ochronną płyty systemowej z tyłu drukarki. 2 Wykręć cztery wkręty pokrywy ochronnej. 3 Zdejmij pokrywę ochronną. 4 Odłóż pokrywę na bok. Na podstawie poniższej ilustracji odszukaj złącze dla instalowanej karty. Karta opcjonalna Karty z oprogramowaniem drukarki i karty pamięci flash Złącze karty pamięci Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych 21

23 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Instalacja karty pamięci Uwaga: Karty pamięci drukarki mogą nie działać z innym modelem drukarki firmy Lexmark niż ten, dla którego je stworzono. 1 Zdejmij pokrywę ochronną płyty systemowej. (Patrz sekcja Dostęp do płyty systemowej drukarki). Ostrzeżenie: Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie kart pamięci drukarki. Przed dotknięciem karty należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki. 2 Otwórz zaczepy znajdujące się na obu końcach złącza karty pamięci. 3 Rozpakuj kartę pamięci. Unikaj dotykania punktów połączeniowych ulokowanych wzdłuż krawędzi karty. Zachowaj opakowanie. 4 Wyrównaj wycięcia znajdujące się na spodzie karty z wycięciami na złączu. 5 Wciśnij kartę pamięci do złącza, tak aby zaczepy znajdujące się po obu stronach złącza zatrzasnęły się na właściwym miejscu. Prawidłowe umieszczenie karty może wymagać zastosowania pewnej siły. 6 Upewnij się, że oba zaczepy zostały prawidłowo dopasowane do wycięć na obu końcach karty. Instalacja karty pamięci 22

24 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Instalacja karty z oprogramowaniem drukarki Uwaga: Karty z oprogramowaniem drukarki nie działają z innym modelem drukarki firmy Lexmark niż ten, dla którego je stworzono. 1 Zdejmij pokrywę ochronną płyty systemowej. (Patrz sekcja Dostęp do płyty systemowej drukarki). Uwaga: Jeśli wcześniej zainstalowano kartę z oprogramowaniem drukarki, należy ją wyjąć. 2 Rozpakuj kartę z oprogramowaniem drukarki. 3 Trzymając kartę za krawędzie, wyrównaj kołki na karcie z otworami w płycie systemowej. 4 Dociśnij kartę z oprogramowaniem drukarki. Złącze na karcie pamięci z oprogramowaniem drukarki musi dotykać płyty systemowej i być wpasowane w złącze na płycie systemowej na całej swojej długości. Postępuj ostrożnie, aby nie spowodować uszkodzenia złączy. Kołki Instalacja karty z oprogramowaniem drukarki 23

25 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Instalacja karty interfejsu Ostrzeżenie: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie kart interfejsu. Przed dotknięciem karty interfejsu należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki. 1 Odszukaj złącza kart na płycie systemowej. 2 Wyjmij śrubę i zdejmij zaślepkę. Zachowaj wszystkie elementy. 3 Rozpakuj kartę interfejsu i kabel skanera. Zachowaj opakowanie. a Podłącz kabel połączeniowy USB do karty. b Podłącz kabel połączeniowy USB do płyty systemowej. 4 Wyrównaj styki karty ze złączem na płycie systemowej i umocuj kartę w złączu, wciskając ją do oporu. 5 Umieść śrubę pochodzącą z zaślepki (lub śrubę dodatkową dostarczoną z kartą) w otworach. 6 Dokręć śrubę, aby przymocować kartę. Złącze Śruba Zaślepka Kabel połączeniowy USB Instalacja karty interfejsu 24

26 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Zakładanie osłony Po zainstalowaniu kart opcjonalnych na płycie systemowej postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie zamocować osłonę i zamknąć drzwiczki. 1 Wyrównaj otwory w górnej części pokrywy ochronnej z wkrętami w pobliżu górnej części drukarki. 2 Wsuń do oporu pokrywę pod zagięcie pokrywy górnej. 3 Włóż wkręty w górnej części pokrywy i wkręć je. 4 Włóż wkręty w dolnej części pokrywy i wkręć je. Zakładanie osłony 25

27 7 Instalacja skanera Instalacja pokrywy panelu operacyjnego drukarki Urządzenie wielofunkcyjne jest dostarczane wraz z pokrywą panelu operacyjnego drukarki. Jej zainstalowanie nie jest wymagane. Aby zainstalować pokrywę: 1 Otwórz drzwiczki przednie. 2 Wykręć dwa wkręty zabezpieczające pokrywę panelu operacyjnego. 3 Zamknij przednie drzwiczki. 4 Zdejmij pokrywę panelu operacyjnego Instalacja skanera 26

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 T640, T642, T644 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005 X644e, X646e Podręcznik użytkownika październik 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 Lexmark C920 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

X46x Series. Podręcznik użytkownika

X46x Series. Podręcznik użytkownika X46x Series Podręcznik użytkownika Marzec 2012 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 7014, 4569, 4570 Model(e): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Spis treści 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna X642e

Drukarka wielofunkcyjna X642e Drukarka wielofunkcyjna X642e Podręcznik użytkownika Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Bardziej szczegółowo

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006 4600 MFP Option Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644 kwiecień 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc.,

Bardziej szczegółowo

Pro900 Series Podręcznik użytkownika

Pro900 Series Podręcznik użytkownika Pro900 Series Podręcznik użytkownika Listopad 2009 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4444 Model(e): 301, 30E Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...6 Drukarka informacje...7 Dziękujemy za dokonany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowej

Podręcznik instalacji bezprzewodowej Podręcznik instalacji bezprzewodowej 2008 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje o wydaniu Wrzesień 2008 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...6 Wprowadzenie... 6 Zakaz prawny... 6 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Podręcznik użytkownika Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik

Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik Maj 2009 www.lexmark.com Ważna informacja na temat recyklingu nabojów drukujących! Prosimy o przeczytanie przed otwarciem pudełka z zakupionymi nabojami

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Bardziej szczegółowo

Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika

Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika Dell Inspiron 660s Instrukcja użytkownika Model komputera: Inspiron 660s Model wg normy: D06S Typ wg normy: D06S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo