4600 MFP Option. Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarka C772n. sierpień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4600 MFP Option. Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarka C772n. sierpień 2006. www.lexmark.com"

Transkrypt

1 4600 MFP Option Podręcznik instalacji drukarki i skanera drukarka C772n sierpień

2 Informacje dotyczące stabilności CAUTION: Floor-mounted configurations require additional furniture for stability. More information is available on our Lexmark Web site at VOORZICHTIG: Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Meer informatie is beschikbaar op de website van Lexmark op ATTENTION : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : VORSICHT: Für auf dem Boden stehende Drucker ist aus Stabilitätsgründen ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter ATTENZIONE: Le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo PRECAUCIÓN: para las configuraciones que se vayan a colocar en el suelo se necesita un mueble adicional para proporcionar estabilidad. Obtendrá más información en el sitio Web de Lexmark en PRECAUCIÓ: per a les disposicions muntades sobre el terra cal mobiliari addicional per aconseguir estabilitat. Trobareu més informació a la pàgina Web de Lexmark: CUIDADO: As configurações com montagem no chão requerem móveis adicionais para que a estabilidade seja assegurada. Mais informações disponíveis no Web site da Lexmark em CUIDADO: As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Mais informações estão disponíveis no site da Lexmark, em multifunctionprinters. VAR FÖRSIKTIG: Om skrivaren är placerad på golvet krävs ytterligare möbler för att den ska stå stabilt. Mer information finns på Lexmarks webbplats FORSIGTIG: Gulvbaserede konfigurationer kræver ekstra møbler for at gøre den pågældende konfiguration mere stabil. Du kan få yderligere oplysninger på vores websted VAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Lisätietoja on Lexmarkin Web-sivuilla osoitteessa Informacje dotyczące stabilności 1

3 FORSIKTIG: Gulvmonterte konfigurasjoner krever ekstra møbelenheter som støtter og stabiliserer skriveren. Du kan finne mer informasjon på Lexmarks internasjonale hjemmeside multifunctionprinters. UWAGA: Konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: ВНИМАНИЕ! Конфигурации, предусматривающие установку на полу, требуют дополнительных конструкций для обеспечения устойчивости. Дополнительная информация представлена на webузле корпорации Lexmark по адресу UPOZORNĚNÍ: Sestavy usazené na podlahu potřebují kvůli stabilitě další díl. Další informace jsou uvedeny na webové stránce společnosti Lexmark na adrese POZOR: Konfigurácie, ktoré sa inštalujú na podlahu, vyžadujú kvôli stabilite doplnkové vybavenie. Viac informácií je dostupných na našej webovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese FIGYELEM! A padlóra állított készülékek stabil elhelyezése érdekében támasztékra van szükség. További információkat a Lexmark webhelyén olvashat a címen. DİKKAT: Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Daha fazla bilgiyi, Lexmark Web sitemizde, adresinde bulabilirsiniz. ÐÑÏÓÏ Ç: Ïé åðéäáðýäéåò äéáìïñöþóåéò áðáéôïýí åðéðëýïí åðßðëùóç ãéá óôáèåñüôçôá. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò èá âñåßôå óôçí ôïðïèåóßá ôçò Lexmark óôï Web óôç äéåýèõíóç Lexmark Web Informacje dotyczące stabilności 2

4 Informacje dotyczące stabilności 3

5 Polski

6 Wydanie: August 2006 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których tego rodzaju uregulowania są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRA_NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie się gwarancji wyraźnej lub dorozumianej w pewnych przypadkach. W takich przypadkach niniejsza klauzula nie ma zastosowania. Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom. Zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Zmiany lub udoskonalenia opisanych produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. Uwagi dotyczące tej publikacji można kierować pod adres Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. W Wielkiej Brytanii i Irlandii uwagi należy kierować do firmy Lexmark International Ltd. pod adresem Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark może wykorzystywać lub rozpowszechniać wszystkie informacje dostarczone przez użytkowników w dowolny sposób uznany przez nią za właściwy, nie zaciągając żadnych zobowiązań wobec użytkowników. Aby otrzymać dodatkowe kopie publikacji dotyczących tego produktu, należy odwiedzić witrynę firmy Lexmark pod adresem Zawarte w niniejszej publikacji odniesienia do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że producent zamierza je udostępniać we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Jakiekolwiek odniesienie do produktu, programu lub usługi nie stanowi stwierdzenia ani sugestii, że można korzystać tylko z danego produktu, programu lub usługi. Zamiennie można używać dowolnego funkcjonalnego odpowiednika produktu, programu lub usługi, o ile nie narusza to żadnych praw własności intelektualnej. Ocena i sprawdzanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza wyraźnie wymienionymi przez producenta, odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Znaki towarowe Lexmark, logo Lexmark z symbolem diamentu oraz StapleSmart są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Szczegóły dotyczące zgodności znajdują się w dziale Technical Reference (Dokumentacja techniczna). Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH To oprogramowanie wraz z całą dołączoną do niego dokumentacją dostarczone w ramach tej umowy są produktami komercyjnymi i powstały wyłącznie ze środków prywatnych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: Należy używać tylko przewodów telefonicznych o rozmiarze AWG 26 lub większym z wtykiem RJ-11 do podłączania produktu do sieci telefonicznej. UWAGA: Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w instrukcji obsługi, powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. UWAGA: Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów firmy Lexmark i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania innych części zamiennych. UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie wszystkich kabli zewnętrznych (np. kabli Ethernet lub przewodów telefonicznych) do właściwych gniazd, zgodnie z oznaczeniami. UWAGA: Ten produkt wykorzystuje technologię laserową. Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż określone w niniejszej publikacji może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania. 5

7 UWAGA: Ten produkt zawiera rtęć (<5 mg Hg) w lampie. Wyrzucanie rtęci może być uregulowane prawnie ze względu na ochronę środowiska. Informacje na temat wyrzucania lub recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub od organizacji Electronic Industries Alliance pod adresem UWAGA: Drukarka waży kg. Do jej bezpiecznego podniesienia potrzebne są co najmniej trzy osoby. Drukarkę należy podnosić za uchwyty, a nie za przód należy także uważać na palce przy stawianiu drukarki. UWAGA: Jeśli opcjonalne elementy wyposażenia są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. UWAGA: Jeśli pamięć lub opcjonalne karty są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. UWAGA: Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia. Nie należy korzystać z funkcji faksu podczas burzy. Nie należy instalować urządzenia, dokonywać żadnych połączeń elektrycznych ani podłączać żadnych przewodów (np. przewodu zasilającego lub telefonu) podczas burzy. Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne Ostrzeżenie: Ten symbol oznacza części wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed dotknięciem miejsc w pobliżu tych symboli należy najpierw dotknąć metalowej obudowy urządzenia wielofunkcyjnego. 6

8 Spis treści Informacje dotyczące stabilności... 1 Rozdział 1: Informacje wstępne... 9 Definicje pojęć... 9 Korzystanie z tego podręcznika... 9 Wyłączanie drukarki... 9 Wybór miejsca do postawienia drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego... 9 Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego...10 Sterowniki i opcjonalne elementy Od czego zacząć? Rozdział 2: Instalacja podstawy na kółkach Instalacja podstawy na kółkach Instalacja półki skanera Instalacja skanera Rozdział 3: Instalacja szafki skanera Ustawianie szafki skanera Instalacja opcjonalnych odbiorników Rozdział 4: Instalacja opcjonalnego skanera Ustawianie skanera Rozdział 5: Instalacja drukarki Usuwanie opakowania kaset drukujących Ładowanie papieru Rozdział 6: Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Dostęp do płyty systemowej drukarki Instalacja karty pamięci Instalacja karty z oprogramowaniem drukarki Instalacja karty interfejsu Zakładanie osłony Rozdział 7: Instalacja skanera Instalacja pokrywy panelu operacyjnego drukarki Odblokowywanie skanera Podłączanie kabli i przewodów zasilania Instalacja sterowników Konfiguracja faksu Sprawdzanie konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego

9 Spis treści Rozdział 8: Rozprowadzanie informacji dla użytkowników urządzenia wielofunkcyjnego Znajdowanie informacji Rozprowadzanie informacji dla użytkowników Ograniczanie użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego Rozdział 9: Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją Uzyskiwanie dodatkowej pomocy

10 1 Informacje wstępne Definicje pojęć Uwaga: Oznacza informacje, które mogą być użyteczne. UWAGA: Oznacza sytuację, która może spowodować obrażenia ciała. Ostrzeżenie: Oznacza sytuację, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania produktu. Korzystanie z tego podręcznika W tym podręczniku zawarto informacje pomocne podczas instalacji drukarki i skanera (opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego). W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów opcjonalnych należy pominąć instrukcje go dotyczące i przejść do następnego zadania. Jeśli do montażu danego opcjonalnego elementu lub drukarki potrzeba więcej informacji, należy zajrzeć do dokumentacji dołączonej do opcjonalnego elementu lub drukarki, a potem wrócić do tego podręcznika i kontynuować instalację. Wyłączanie drukarki Jeśli skaner jest instalowany już po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego oraz z drukarki i szuflady na 2000 arkuszy. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i odłączyć ich przewody zasilania. Wybór miejsca do postawienia drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego Wybierając miejsce do postawienia drukarki i opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego, należy zostawić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, by można było otwierać zasobniki, pokrywy i drzwiczki drukarki oraz opcjonalne urządzenie wielofunkcyjne. Ważne jest również, by: zapewnić odpowiednią wentylację, pozostawiając odpowiednią ilość miejsca wokół drukarki; zapewnić solidną, płaską i stabilną powierzchnię do postawienia drukarki; ustawić urządzenie poza bezpośrednim strumieniem powietrza z klimatyzatorów, grzejników i wentylatorów; chronić urządzenie przed narażeniem na zbyt mocne światło słoneczne, skrajnie wysoką lub niską wilgotność oraz zmiany temperatury; utrzymywać urządzenie w stanie czystym i suchym oraz chronić przed kurzem. UWAGA: Drukarka waży kg. Do jej bezpiecznego podniesienia potrzebne są co najmniej trzy osoby. Drukarkę należy podnosić za uchwyty, a nie za przód należy także uważać na palce przy stawianiu drukarki. Uwaga: Drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne należy zostawić w pudle do momentu montażu. Informacje wstępne 9

11 Informacje wstępne Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego Urządzenie wielofunkcyjne można dostosować do indywidualnych potrzeb, instalując opcjonalne zasobniki, odbiorniki i karty pamięci. Uwaga: Wszystkie komponenty i sprzęt należy pozostawić w opakowaniach do momentu instalacji. Należy sprawdzić otrzymane opakowania i upewnić się, że są tam wszystkie potrzebne komponenty zamówionej konfiguracji. Drukarkę i wszystkie zakupione elementy należy zainstalować w następującej kolejności: UWAGA: Jeśli opcjonalne elementy wyposażenia są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. 1 Szafka skanera lub podstawa na kółkach 2 Szuflada na 2000 arkuszy 3 Szuflada na 500 arkuszy 4 Moduł dupleksu 5 Drukarka 6 Półka skanera lub opcjonalne odbiorniki 7 Opcjonalne urządzenie wielofunkcyjne (skaner) Następujące opcjonalne elementy są dostępne dla tego modelu urządzenia wielofunkcyjnego. Opcjonalne elementy do podawania papieru Opcjonalne odbiorniki Inne elementy opcjonalne Szuflada na 500 arkuszy Opcjonalny odbiornik Moduł dupleksu Szuflada na 2000 arkuszy Odbiornik 5-przegrodowy Półka skanera Szuflada na koperty Szuflada na materiały do zastosowań zewnętrznych na 100 arkuszy Moduł wykańczający StapleSmart Podstawa na kółkach Szafka skanera UWAGA: Niektóre konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: Dostosowywanie opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego 10

12 Informacje wstępne Sterowniki i opcjonalne elementy Po podłączeniu kabli zasilania oraz włączeniu komputera należy zainstalować dwa zestawy sterowników. Najpierw należy zainstalować sterowniki drukarki znajdujące się na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja dołączonym do drukarki, a następnie sterowniki urządzenia wielofunkcyjnego znajdujące się na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja urządzenia 4600 MFP dołączonym do urządzenia wielofunkcyjnego. Więcej informacji dotyczących instalacji sterowników i sprawdzania poprawności instalacji elementów opcjonalnych drukarki znajduje się w sekcji Instalacja sterowników na str. 29. Od czego zacząć? Pierwsze kroki instalacji zależą od rodzaju zastosowanej szafki skanera lub podstawy na kółkach. Jeśli używany jest: Podstawa na kółkach, patrz str. 12. Szafka skanera (numer katalogowy 16C0700), patrz str. 15. Tylko skaner, patrz str. 17. Podstawa na kółkach Szafka skanera Skaner Sterowniki i opcjonalne elementy 11

13 2 Instalacja podstawy na kółkach UWAGA: Niektóre konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego przy użyciu podstawy na kółkach. Do montażu potrzebne są następujące elementy: podstawa na kółkach, drukarka, urządzenie 4600 MFP option (skaner). Użytkownik może posiadać również następujące elementy: opcjonalne szuflady, opcjonalny moduł dupleksu, półka skanera, pamięć drukarki lub karty opcjonalne. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów należy pominąć tę część instalacji i przejść do następnego zadania. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Montaż podstawy na kółkach 2 Mocowanie opcjonalnej szuflady do podstawy na kółkach 3 Instalacja dodatkowych opcjonalnych szuflad 4 Instalacja opcjonalnego modułu dupleksu 5 Instalacja drukarki 6 Instalacja półki skanera 7 Instalacja skanera Instalacja podstawy na kółkach Podstawa na kółkach jest stosowana w przypadku umieszczania urządzenia wielofunkcyjnego na półce skanera, zaś drukarki na podłodze. Stanowi ona stabilną podstawę dla drukarki, jednocześnie umożliwiając łatwe przemieszczanie zestawu. Wykonaj czynności opisane w instrukcji montażu dołączonej do podstawy na kółkach, zainstaluj dodatkowe opcjonalne elementy, moduł dupleksu i drukarkę, a następnie przejdź do sekcji Instalacja półki skanera na str. 13. Instalacja podstawy na kółkach 12

14 Instalacja podstawy na kółkach Instalacja półki skanera Uwaga: Jeśli półka skanera nie jest dostępna, przejdź do sekcji Instalacja szafki skanera na str. 15 lub Instalacja opcjonalnego skanera na str Zdejmij górną pokrywę drukarki. Gdy półka skanera będzie zainstalowana, pokrywa nie będzie potrzebna. Zachowaj pokrywę, gdyż będzie ona potrzebna w przypadku demontażu półki skanera. 2 Usuń spodnią warstwę z taśmy u dołu półki. 3 Wyrównaj wsporniki do montażu półki skanera z otworami na górze drukarki i umieść je w nich. 4 Sprawdź, czy półka skanera jest dobrze osadzona. 5 Umieść końcówki dociskacza w końcach plastikowych wsporników, tak aby dociskacz zagiął się w dół. Dociskacz dołączany jest do drukarki i jeśli jest zainstalowany, opiera się na standardowym odbiorniku. 6 Przymocuj plastikowy wspornik do półki skanera. 1 2 Instalacja półki skanera 13

15 Instalacja podstawy na kółkach Instalacja skanera 1 Umieść podstawę skanera na półce skanera. Wyrównaj cztery występy na spodzie skanera z wgłębieniami w półce. 2 Włóż dwie śruby skrzydełkowe przymocowane do dołu półki do spodu skanera i mocno dokręć. 3 Wyrównaj zawiasy pokrywy skanera z otworami na skanerze, a następnie opuść pokrywę skanera na skaner. Informacje na temat zdejmowania pokrywy skanera można znaleźć w sekcji Zdejmowanie górnej części skanera w Podręczniku użytkownika znajdującym się na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja urządzenia 4600 MFP. 4 Podłącz dwa kable skanera. Uwaga: Aby zapobiec błędom i nieprawidłowemu działaniu skanera, należy sprawdzić, czy śruby przewodów skanera są dobrze przykręcone. 5 Przejdź do sekcji Usuwanie opakowania kaset drukujących na str. 18 i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji drukarki. Informacje dotyczące instalacji kart interfejsu i pamięci oraz kart z oprogramowaniem drukarki można znaleźć w sekcji Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych na str. 21. Instalacja skanera 14

16 3 Instalacja szafki skanera UWAGA: Niektóre konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji opcjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z szafką skanera. Do montażu potrzebne są następujące elementy: szafka skanera (numer katalogowy 16C0700), drukarka, urządzenie 4600 MFP option (skaner). Użytkownik może mieć również następujące elementy: podstawa na kółkach, opcjonalne szuflady, opcjonalny moduł dupleksu, pamięć drukarki lub karty opcjonalne, opcjonalne odbiorniki. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych elementów należy pominąć tę część instalacji i przejść do następnego zadania. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Ustawianie szafki skanera 2 Instalacja opcjonalnych odbiorników Ustawianie szafki skanera Wyjmij szafkę skanera z kartonu i usuń opakowanie. Umieść szafkę skanera w miejscu wybranym dla drukarki wielofunkcyjnej i przejdź do sekcji Instalacja opcjonalnych odbiorników na str. 16. Instalacja szafki skanera 15

17 Instalacja szafki skanera Instalacja opcjonalnych odbiorników Jeśli zakupiono również opcjonalny odbiornik (moduł wykańczający, odbiornik o dużej pojemności lub odbiornik przegrodowy) wykonaj poniższe czynności: 1 Zdejmij górną pokrywę z drukarki. Gdy opcjonalny odbiornik będzie zainstalowany, pokrywa nie będzie potrzebna. Zachowaj pokrywę, gdyż będzie ona potrzebna w przypadku demontażu opcjonalnego odbiornika. 2 Wyjmij opcjonalny element z kartonu i wykonaj czynności opisane w instrukcji instalacji dołączonej do danego elementu. 3 Umieść końcówki dociskacza w końcach plastikowego wspornika, tak aby dociskacz zagiął się w dół. Dociskacz dołączany jest do drukarki i jeśli jest zainstalowany, opiera się na standardowym odbiorniku. 4 Przymocuj plastikowy wspornik do modułu wykańczającego, opcjonalnego odbiornika lub odbiornika przegrodowego Przejdź do sekcji Usuwanie opakowania kaset drukujących na str. 18 i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji drukarki. Informacje dotyczące instalacji kart interfejsu i pamięci oraz kart z oprogramowaniem drukarki można znaleźć w sekcji Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych na str. 21. Instalacja opcjonalnych odbiorników 16

18 4 Instalacja opcjonalnego skanera W tym rozdziale zawarto informacje na temat instalacji urządzenia wielofunkcyjnego (skanera). Do montażu potrzebne są następujące elementy: drukarka, urządzenie 4600 MFP option (skaner), pamięć drukarki lub karty opcjonalne. Instrukcje instalacji zawarte w tej części podręcznika obejmują następujące czynności: 1 Ustawianie skanera 2 Instalacja opcjonalnych kart pamięci 3 Instalacja drukarki Ustawianie skanera 1 Wyjmij podstawę skanera z kartonu. 2 Umieść podstawę skanera na stole, szafce skanera lub innej płaskiej powierzchni. 3 Wyrównaj zawiasy pokrywy skanera z otworami na skanerze, a następnie opuść pokrywę skanera na skaner. Informacje na temat zdejmowania pokrywy skanera można znaleźć w sekcji Zdejmowanie górnej części skanera w Podręczniku użytkownika na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja. 4 Podłącz dwa kable skanera. Uwaga: Aby zapobiec błędom i nieprawidłowemu działaniu skanera, należy sprawdzić, czy śruby przewodów skanera są dobrze przykręcone. 5 Przejdź do sekcji Usuwanie opakowania kaset drukujących na str. 18 i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji drukarki. Informacje dotyczące instalacji kart interfejsu i pamięci oraz kart z oprogramowaniem drukarki można znaleźć w sekcji Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych na str. 21. Instalacja opcjonalnego skanera 17

19 5 Instalacja drukarki Usuwanie opakowania kaset drukujących Uwaga: Jeśli skaner jest instalowany po zainstalowaniu samej drukarki, opakowania kaset drukujących zostały już usunięte. 1 Usuń wszystkie zewnętrzne taśmy zabezpieczające. 2 Otwórz drzwiczki przednie. 3 Usuń taśmy ochronne. 4 Usuń etykiety z kaset. 5 Wyrzuć etykiety i opakowanie kasety. Instalacja drukarki 18

20 Instalacja drukarki 6 Potrząśnij kasetą drukującą. 7 Zdejmij pokrywę kaset drukujących. Ostrzeżenie: Nie dotykaj bębna światłoczułego. 8 Włóż ponownie kasetę do drukarki. Kasety osuną się w dół i zatrzasną się we właściwym miejscu. 9 Powtórz czynności opisane w punktach od 6 do 8, aby włożyć pozostałe kasety drukujące. 10 Zamknij przednią pokrywę Usuwanie opakowania kaset drukujących 19

21 Instalacja drukarki Ładowanie papieru Wykonaj poniższe czynności, by załadować papier do zasobników standardowych lub opcjonalnych. Wszystkie zasobniki ładuje się w ten sam sposób. 1 Wyjmij zasobnik. 2 Ustaw prowadnice długości i szerokości w położeniu zgodnym z rozmiarem ładowanego papieru. 3 Zegnij arkusze papieru w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj je. Papieru nie należy składać ani gnieść. Wyrównaj krawędzie stosu arkuszy, opierając krawędź stosu na płaskiej powierzchni. 4 Włóż papier do zasobnika i przesuń prowadnice, aby lekko oparły się o krawędź stosu papieru. 5 Włóż zasobnik. Ładowanie papieru 20

22 6 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych UWAGA: Jeśli pamięć lub opcjonalne karty są instalowane już po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Po zainstalowaniu kart pamięci i kart opcjonalnych przejdź do sekcji Instalacja skanera na str. 26. Instrukcje przedstawione w tej sekcji mają na celu pomoc w zainstalowaniu karty interfejsu, karty pamięci oraz karty z oprogramowaniem drukarki. Informacje na temat innych kart pamięci i kart opcjonalnych zawiera Podręcznik użytkownika drukarki. Dostęp do płyty systemowej drukarki W celu zainstalowania karty interfejsu, karty pamięci oraz karty z oprogramowaniem drukarki konieczne jest uzyskanie dostępu do płyty systemowej drukarki. Uwaga: Do zdejmowania pokrywy ochronnej płyty systemowej potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy. 1 Odszukaj pokrywę ochronną płyty systemowej z tyłu drukarki. 2 Wykręć cztery wkręty pokrywy ochronnej. 3 Zdejmij pokrywę ochronną. 4 Odłóż pokrywę na bok. Na podstawie poniższej ilustracji odszukaj złącze dla instalowanej karty. Karta opcjonalna Karty z oprogramowaniem drukarki i karty pamięci flash Złącze karty pamięci Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych 21

23 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Instalacja karty pamięci Uwaga: Karty pamięci drukarki mogą nie działać z innym modelem drukarki firmy Lexmark niż ten, dla którego je stworzono. 1 Zdejmij pokrywę ochronną płyty systemowej. (Patrz sekcja Dostęp do płyty systemowej drukarki). Ostrzeżenie: Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie kart pamięci drukarki. Przed dotknięciem karty należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki. 2 Otwórz zaczepy znajdujące się na obu końcach złącza karty pamięci. 3 Rozpakuj kartę pamięci. Unikaj dotykania punktów połączeniowych ulokowanych wzdłuż krawędzi karty. Zachowaj opakowanie. 4 Wyrównaj wycięcia znajdujące się na spodzie karty z wycięciami na złączu. 5 Wciśnij kartę pamięci do złącza, tak aby zaczepy znajdujące się po obu stronach złącza zatrzasnęły się na właściwym miejscu. Prawidłowe umieszczenie karty może wymagać zastosowania pewnej siły. 6 Upewnij się, że oba zaczepy zostały prawidłowo dopasowane do wycięć na obu końcach karty. Instalacja karty pamięci 22

24 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Instalacja karty z oprogramowaniem drukarki Uwaga: Karty z oprogramowaniem drukarki nie działają z innym modelem drukarki firmy Lexmark niż ten, dla którego je stworzono. 1 Zdejmij pokrywę ochronną płyty systemowej. (Patrz sekcja Dostęp do płyty systemowej drukarki). Uwaga: Jeśli wcześniej zainstalowano kartę z oprogramowaniem drukarki, należy ją wyjąć. 2 Rozpakuj kartę z oprogramowaniem drukarki. 3 Trzymając kartę za krawędzie, wyrównaj kołki na karcie z otworami w płycie systemowej. 4 Dociśnij kartę z oprogramowaniem drukarki. Złącze na karcie pamięci z oprogramowaniem drukarki musi dotykać płyty systemowej i być wpasowane w złącze na płycie systemowej na całej swojej długości. Postępuj ostrożnie, aby nie spowodować uszkodzenia złączy. Kołki Instalacja karty z oprogramowaniem drukarki 23

25 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Instalacja karty interfejsu Ostrzeżenie: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie kart interfejsu. Przed dotknięciem karty interfejsu należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki. 1 Odszukaj złącza kart na płycie systemowej. 2 Wyjmij śrubę i zdejmij zaślepkę. Zachowaj wszystkie elementy. 3 Rozpakuj kartę interfejsu i kabel skanera. Zachowaj opakowanie. a Podłącz kabel połączeniowy USB do karty. b Podłącz kabel połączeniowy USB do płyty systemowej. 4 Wyrównaj styki karty ze złączem na płycie systemowej i umocuj kartę w złączu, wciskając ją do oporu. 5 Umieść śrubę pochodzącą z zaślepki (lub śrubę dodatkową dostarczoną z kartą) w otworach. 6 Dokręć śrubę, aby przymocować kartę. Złącze Śruba Zaślepka Kabel połączeniowy USB Instalacja karty interfejsu 24

26 Instalowanie pamięci drukarki i kart opcjonalnych Zakładanie osłony Po zainstalowaniu kart opcjonalnych na płycie systemowej postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie zamocować osłonę i zamknąć drzwiczki. 1 Wyrównaj otwory w górnej części pokrywy ochronnej z wkrętami w pobliżu górnej części drukarki. 2 Wsuń do oporu pokrywę pod zagięcie pokrywy górnej. 3 Włóż wkręty w górnej części pokrywy i wkręć je. 4 Włóż wkręty w dolnej części pokrywy i wkręć je. Zakładanie osłony 25

27 7 Instalacja skanera Instalacja pokrywy panelu operacyjnego drukarki Urządzenie wielofunkcyjne jest dostarczane wraz z pokrywą panelu operacyjnego drukarki. Jej zainstalowanie nie jest wymagane. Aby zainstalować pokrywę: 1 Otwórz drzwiczki przednie. 2 Wykręć dwa wkręty zabezpieczające pokrywę panelu operacyjnego. 3 Zamknij przednie drzwiczki. 4 Zdejmij pokrywę panelu operacyjnego Instalacja skanera 26

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka. Drukarki laserowe

Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka. Drukarki laserowe Informacje na temat zgodności, wyposażenia opcjonalnego i stojaka Drukarki laserowe Styczeń 2012 www.lexmark.com Informacje o wydaniu Styczeń 2012 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r.

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r. Moduły pami ci Numer katalogowy dokumentu: 406852-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Spis tre ci 1 Dodawanie i wymienianie modułów pami ci Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skaner DocuMate 510 Uwaga:

Skaner DocuMate 510 Uwaga: Skaner DocuMate 510 K a r t a S z y b k i e j I n s t a l a c j i Uwaga: Nie podłączaj przewodu USB dopóki nie zainstalujesz oprogramowania. Wykonaj starannie czynności opisane w niniejszej Karcie Szybkiej

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

T630, T632. Podręcznik instalacji. styczeń 2003. www.lexmark.com.pl

T630, T632. Podręcznik instalacji. styczeń 2003. www.lexmark.com.pl T630, T632 Podręcznik instalacji styczeń 2003 www.lexmark.com.pl Wydanie: styczeń 2003 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne zastrzeżenia są niezgodne z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka. Drukarki laserowe

Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka. Drukarki laserowe Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka Drukarki laserowe Sierpień 2014 Spis treści 2 Spis treści Obsługiwane konfiguracje maksymalne...3 typu 5027...3 Drukarka typu

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo