SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SIWZ) Zakup urządzeń do obsługi sceny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SIWZ) Zakup urządzeń do obsługi sceny"

Transkrypt

1 GK /07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SIWZ) Przedmiot zamówienia: I. Zamawiający Opera Śląska Moniuszki 21/ Bytom od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze. Zakup urządzeń do obsługi sceny II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zg z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jedn.:dz. U. z 2006 r. nr 164, poz z późn. zmian./ III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego urządzeń do obsługi sceny - zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 Zamawiający wymaga urządzeń fabrycznie nowych,dobrej jakości pochodzących od producenta, który posiada przynajmniej 10-letnie doświadczenie produkcyjne w wytwarzaniu sprzętu elektroakustycznego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z podziałem na następujące zadania: zadanie nr 1 - Pulpit nastawczo-sterowniczy oświetleniem scenicznym z komputerem do oprogramowania oświetlenia - 1 kpl. zadanie nr 2 - Mikrofony -6 szt. zadanie nr 3 - Zestaw wyjazdowy- kolumna pełnopasmowa 3-drożna 2 szt. i profesjonalna końcówka mocy TD 1 szt. zadanie nr 4 - Końcówki mocy - 1 szt. zadanie nr 5 - System rejestracji dźwięku oparty na komputerze przenośnym 1 kpl. zadanie nr 6 - Konsola mikserska dźwięku 1 szt. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: ; ; ; ; IV. Termin wykonania zamówienia Pożądany termin wykonania zamówienia max.30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2 V. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do wykonawcy wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał bądź wykonuje ( jeżeli są to dostawy ciągłe lub okresowe) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawę sprzętu elektroakustycznego odpowiadającym swoim rodzajem i wartością do konkretnego zadania w którym będzie brał udział. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał przynajmniej 1 tożsamą dostawę instrumentów. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnianie spełnia". Podstawę oceny stanowić będą informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach jak i same dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zg. z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,wg treści załącznika nr 2; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa. 4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie zg. z art 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,wg treści załącznika nr Dokumenty wystawione przez uprzednich zamawiających potwierdzające, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Wszystkie dokumenty winny był złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3 Podmioty występujące wspólnie winny złożyć oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2, wspólnie pozostałe dokumenty. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty wymienione w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający działając w oparciu o przepisy art 26 ust.3 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający działając w oparciu o przepisy art. 26 ust 4 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytanie zadane drogą elektroniczną może zawierać załączniki wyłącznie w programach WORD lub EXCEL, w formie tekstu lub tabel. Jeżeli kontakt z Zamawiającym ( np.: przesłanie faksu, poczty elektronicznej, złożenie pisma lub doręczenie listu) nastąpi po godz. 15-tej, przyjmie on jako datę wpływu pisma następny dzień roboczy. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres: Opera Śląska w Bytomiu ul. Moniuszki 21/23 faks: (032) Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Leszek Matuszewski 2. Agnieszka Kubik Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą tylko w trybie opisanym w rozdziale VII. VIII. Wadium Zamawiający nie przewiduje wadium IX. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty Przygotowanie oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

4 wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Oferta winna zawierać zatwierdzony projekt umowy. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Na każde zadanie powinna być oddzielna oferta i dodatkowo zawierać tabelę zawierającą nazwę zaoferowanego sprzętu, nazwę producenta oraz opis potwierdzający spełnienie żądanych parametrów przez zaproponowany sprzęt. Ofertę należy złożyć w 2 opakowaniach, z których opakowanie zewnętrzne nie będzie posiadało znaków identyfikacyjnych wykonawcy, będzie zaadresowane na Zamawiającego i zatytułowane: Przetarg nieograniczony - Zakup urządzeń do obsługi sceny Opakowanie wewnętrzne dodatkowo winno posiadać pieczęć firmową wykonawcy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) należy umieścić w kopercie z napisem Tajne. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi którakolwiek z przesłanek wyszczególnionych w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zmawiającego w sekretariacie administracyjnym do dnia do godz. 10:00. Oferty przesłane muszą w podanym terminie wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, dnia o godz. 10:30. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. XIII. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - ceny 80% - okres gwarancji (podany w miesiącach) 20%

5 2. Sposób punktowania kryteriów: a) w celu obliczenia punktacji w kryterium cena projektu Zamawiający będzie posługiwał się wzorem: najniższa cena występująca w ofertach C = [ x 100 ] x 80% cena punktowanej oferty b) w celu obliczenia punktacji w kryterium gwarancji Zamawiający będzie posługiwał się wzorem: okres gwarancji w miesiącach oferty badanej G = [ x 100 ] x 20% okres gwarancji w miesiącach najdłuższy podany w ofertach Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacje o formalnościach w celu zawarcia umowy. Jeżeli wybrana zostanie oferta konsorcjum, to przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum sporządzoną na piśmie. Umowa musi być podpisana przez wszystkich członków konsorcjum z oznaczeniem stron i określać jednoznacznie: 1. Podmiot upoważniony o reprezentowania konsorcjum, zawarcia umowy oraz podejmowania zobowiązań do wysokości niniejszego zamówienia wraz z adresem, nazwą i siedzibą. 2. Cel gospodarczy dla którego zawarta została umowa. 3. Czas trwania konsorcjum, nie krótszy od okresu realizacji i udzielonej gwarancji łącznie. 4. Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw konsorcjum. 5. Zakres działania poszczególnych członków konsorcjum w przedmiocie realizacji zamówienia. 6. Ustalenie sposobu ustania konsorcjum. Wyklucza się uchwałę członków konsorcjum. Wyklucza się możliwość wypowiedzenia umowy przez członka konsorcjum. 7. Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia terminowo i z należytą starannością. XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Warunki Umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz oświadczeń zawartych w ofercie.

6 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy. XVII. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych. XVIII. Inne informacje a) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. c) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. d) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. e) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny ( jeśli Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej). XIV. Załączniki Załącznikami do SIWZ stanowiącymi jej integralną część są: 1. zestawienie sprzętu elektroakustycznego; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy pzp; 3. wykaz wykonanych dostaw 4. wzór oferty 5. projekt umowy Bytom, dnia Zatwierdzam...

7 Zestawienie sprzętu akustycznego zakupy inwestycyjne załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa sprzętu Ilość 1 Pulpit nastawczo-sterowniczy oświetleniem scenicznym z komputerem do programowania oświetlenia klasy PHOENIX 5/XT lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: 7. możliwość sterowania 512 obwodami (instrumentami) sterownia regulatorami, zmieniaczami kolorów, urządzeniami ruchu, z możliwością wykorzystania 12 x 512 = 6144 obwodów (instrumentów) adresów wyjściowych DMX adresów wejściowych DMX scen świetlnych dla pojedynczo zapisanego widowiska, z poziomami wysterowania obwodów, czasami zmian, wybranymi kolorami zmieniaczy, pozycjami urządzeń ruchu. możliwość odczytu, zapisu na twardy dysk, dyskietkę i kopiowania widowisk świetlnych zawierające poziomy wysterowania opraw, kolory zmieniaczy, pozycje i parametry urządzeń ruchu - funkcje pomocne przy tworzeniu skomplikowanych zmian 11. profesjonalny edytor do tworzenia i modyfikacji pamięci 12. możliwość wyboru i przyporządkowania 16 różnych charakterystyk regulacji grup (grupom przyporządkowujemy wybrane obwody bez określenia poziomu wysterowania) ułatwiających szybkie programowanie scen świetlnych chaserów z 99 krokami dla: obwodów, zmieniaczy kolorów i urządzeń ruchu 15. biblioteka z 20 programowanymi paletami efektów zbudowanych w 99 krokach pętli pamięci,99 banków podgrup (submasterów),999 bibliotek dla zmieniaczy kolorów i urządzeń ruchu 17. możliwość konfigurowania dowolnego potencjometru podgrupy i przycisku pulsacji możliwość nadawania tytułów dla pamięci, grup, efektów, pętli obrazów, bibliotek, przedstawień MAKRO do bezpośredniego zastosowania lub przyłączenia do zmian sekwencyjnych, do klawiszy, linii sterowania zewnętrznego czy wejścia MIDI podgrup (submasters) w 2 stronach 24 potencjometry (do zapisu i wprowadzania: scen, efektów scen z czasem odtwarzania, grup, pamięci i innych. Do podgrup powinna istnieć możliwość wpisywania sceny wraz z czasem zmiany 20. precyzyjne koło obrotowe do sterowania intensywnością czy czasem zmian pola zmieniaczy scen (Playback) każdy z niezależnym przyciskiem GO kpl. 1

8 Lp. Nazwa sprzętu Ilość 22. klawisze efektów, pętli scen świetlnych 23. Trackball i 3 koła do programowania zmian położenia urządzeń efektowych 24. zestaw klawiszy obsługi zdalnego sterowania zmian położenia, kolorów 25. klawiatura obsługi obwód, pamięć, kolor, grupa,. selekcja 26. ściemniacz generalny - GENERAL MASTER z przyciskiem Blackout zestaw klawiszy dla odczytu, zapisu, kopiowania fizyczne wyjścia DMX fizyczne wejście DMX 29. wyjście monitorowe SVGA 30. interfejsy ze złączami: Ethernet RAJ45, IR i HF, Audio, Midi, external lines, RS możliwość aktualizowania oprogramowania pulpitu na nowe wersje, oraz na uaktualnianie biblioteki sterowników urządzeń dysków 3,5 z oprogramowaniem do obsługi pulpitu i urządzań 32. do pulpitu należy przewidzieć komputer z bardzo wydajnym twardym dyskiem o pojemności nie mniej niż 160 GB na procesorze intel pentium 4, 1024 MB pamięci RAM, i stacją dysków 3,5 z oprogramowaniem do obsługi pulpitu i umożliwiającym programowe ustawianie świateł w spektaklu np. system operacyjny ISIS (Integrated Softwarefor Intelligent Systems). 2 Mikrofony: 2.1. Mikrofon wielko membranowy pojemnościowy klasy AKG C414 (2 szt.) ( lub równoważny) o parametrach nie gorszych niż charakterystyka biegunowa : wszechkierunkowa/ szerokokardioidalna/ kardioidalna/ hiperkardioidalna/ ósemkowa zakres częstotliwości 20 do Hz czułość 23 mv/pa stosunek sygnał /szum 88 db tłumik wstępny filtr niskich częstotliwości dynamika 134 db złącze XLR uchwyt, osłona przeciwwietrzna 2 szt 2.2. Zestaw mikrofonowy (mikroporty) klasy sennheiser EW 122-p G2, lub równoważne o parametrach nie gorszych niż: - dysponują ce 9 ławkami kanałowymi z dopasowanymi do każdego 4 guzikami do bezpośredniego wyboru kanału-działające natychmiast po włączeniu. - częstotliwości 1440 UHF do wyboru dla odbioru bez zakłóceń - bezpieczny przekaz przez wysoką jakość nadajnika - technologia Pilotton-Squelch lub równoważna dla działania bez zakłóceń - Auto-Tune dla wszystkich zakresów częstotliwości do znalezienia wolnych kanałów odbioru - nadajnik i odbiornik w solidnej metalowej obudowie - łatwe w obsłudze menu ze świecącym z tyłu wyświetlaczem 2 szt.

9 Lp. Nazwa sprzętu Ilość - blokada guzików przed przypadkowym naduszeniem - sygnał o niskim naładowaniu baterii na nadajniku i odbiorniku - funkcja MUTE do wygłuszenia nadajnika 2) Mikrofony bezprzewodowe klasy sennheiser ew 165 G2 lub równoważne o parametrach nie gorszych niż: -długopolaryzowana kapsuła kondensatorowa -stacjonarny odbiornik dysponującym 9 ławkami kanałowymi z dopasowanymi do każdego 4 guzikami do bezpośredniego wyboru kanału-działające natychmiast po włączeniu. -częstotliwości 1440 UHF do wyboru dla odbioru bez zakłóceń -bezpieczny przekaz przez wysoką jakość nadajnika -technika True-Diversity lub równoważna - dla najwyższej jakości odbioru -Pilotton-Squelch lub równoważna - dla działania bez zakłóceń -Auto-Tune dla wszystkich zakresów częstotliwości do znalezienia wolnych kanałów odbioru -nadajnik i odbiornik w odpornej, metalowej obudowie -nadajnik ze świecącym z tyłu Displayem (przy nacisku) -łatwe w obsłudze menu z dwukolorowo świecącym z tyłu Displayem -blokada guzików przed przypadkowym naduszeniem -sygnał o niskim naładowaniu baterii na odbiorniku -funkcja MUTE do wygłuszenia nadajnika 3 Zestaw wyjazdowy: 3.1.kolumna pełnopasmowa 3-drożna, klasy EAW LA325 Black lub równoważna o parametrach nie niższych niż: -dwa 15" głośniki niskotonowe, dwa 7" głośniki średniotonowe, 2" g łośnik wysokotonowy. -pasmo przenoszenia 35 Hz 20 khz, promieniowanie 90º x 70º. -moc FR: 600W/127dB SPL 8 Ohm. LF:1000W/130dB SPL 8 Ohm MF/HF: 600W/127dB SPL 4 Ohm. -złącza NL4 Speakon. - kolor czarny. Do kolumn należy przewidzieć skrzynie transportowe na kółkach 2 szt. szt Profesjonalna końcówka mocy TD klasy Lab Gruppen FP Q o parametrach nie niższych niż: - Moc 4 x 2500W 2 Ohm; 4 x 2100W 4 Ohm; 4 x 1300 W 8 Ohm; 4 x 660W16 Ohm; 2 x 5000 W 4 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D); 2 x 4200W 8 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D); 2 x 2600W 16 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D). - Sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP. - Łagodny start minimalizujący gwałtowny przerost mocy. - Zbudowana na 50A przełączalnych tranzystorach MOS pracujących w 800kHz. - Złącza wejść Neutrik Combo; równoległe wyjścia na XLR-3M dla łatwego łączenia wielu końcówek. Wyjścia na złączach Neutrik Speakon. szt.1

10 Lp. Nazwa sprzętu Ilość - Przełączniki Clip Limiter, MLS, multiprzełącznik wzmocnienia dla każdego kanału indywidualnie od 20dB do 41 db w skokach co 3 db. -Zakres częstotliwości 20 Hz 20 khz; -Separacja kanałów stosunek Sygnał/Szum: >112dBA. Zasilanie 130V- 265V; Profesjonalna końcówka mocy klasy TD Lab Gruppen EF 7000 o parametrach nie niższych niż: -Moc 2 x 3500W 2 Ohm; 2 x 2800W 4 Ohm; 2 x 1450W 8Ohm; 2 x 730W 16 Ohm; 1 x 7000W 4 Ohm (bridge); 1 x 5600W 8 Ohm (bridge); 1 x 2900 W16 Ohm (bridge) -Sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP -System dopasowania dostarczanej mocy do przetworników MLS (Minimum Load System). - Łagodny start minimalizujący gwałtowny przerost mocy. -Zbudowana na 50A przełączalnych tranzystorach MOS pracujących w klasie 800kHz. -Złącza wejść Neutrik Combo; równoległe wyjścia na XLR-3M dla łatwego łączenia wielu końcówek. -Wyjścia na złączach Neutrik Speakon. -Przełączniki Clip Limiter, MLS, multiprzełącznik wzmocnienia dla każdego kanału indywidualnie od 20dB do 41 db w skokach co 3 db. Zakres częstotliwości 20 Hz 20 khz; Separacja kanałów stosunek Sygnał/Szum: >112dBA. Zasilanie 130V- 265V; szt. 1 5 System rejestracji dźwięku oparty na komputerze przenośnym: 5.1 Interface do komputera klasy Motu Ultra Lite lub równoważny o parametrach nie niższych niż: mobilność samodzielna obudowa - 8 wejść (2 preampy) - 8 wyjść - główne wyjśćie - wyjście słuchawkowe z kontrolą na przednim panelu - s/pdif 24-bit/96 khz - MIDI - SMPTE - możliwość pracy standalone - przełącznik PAD (0,18, 36 db) plus 24 db ustawialny potencjometr - zakres gainu 60 db - 18 db extra gain dla 6 wejść TRS - możliwość rozbudowy poprzez dodawanie kolejnych kart (UltraLite, 828, 828mkII, 896, 896HD lub Traveler) - MAC/PC, ASIO, WDM, Wave, GSIF, CoreAudio, CoreMIDI - 2 porty FireWire - osobne główne wyjście z kontrolą na przednim panelu - wyświetlacz LCD 5.2. Oprogramowanie do edycji i zapisu wielośladowego na platformie Intel PC kpl 1

11 Lp. Nazwa sprzętu Ilość 5.3. Laptop klasy Intel PC Pentium : - Procesor Intel Core 2 Duo T7100 (1.80 GHz, 4MB cache) - Przekątna ekranu LCD15,4 in Nominalna rozdzielczość LCD1280 x 800 px - Pamięć RAM 2048 MB rozszerzalna do 4096 MB - Dysk twardy pojemność 200 GB - Napęd optyczny DVD±RW DL - Karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator X3100 Karta graficzna złącza Wyjście video (tv-out), wyjście D-Sub Pamięć karty graficznej 256 MB lub równoważna - Karta dźwiękowa: wejście mikrofonu, wejście liniowe, stereo, midi Czytnik kart pamięci SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick - Komunikacja WiFi IEEE a/b/g, modem analogowy, LAN 1 Gbps, Bluetooth Interfejsy PCMCIA, FireWire, 4x USB parametrami dopasowany do współpracy z interface audio. 6 Konsola mikserska dźwięku klasy soundcraft 8/40 lub równoważna parametrach nie niższych niż: -40 kanałów mono i 4 stereo, -przedwzmacniacze mikrofonowe i korektory, -19 szyn sygnałowych -4 w pełni rozbudowane kanały wejściowe stereo -4 powroty stereo -wyjścia bezpośrednie (Direct) na każdym kanale wejściowym -Tor Interkomowy -100mm tłumiki -Przełączane zasilanie 48V phantom na każdym kanale -8 torów pomocniczych (Aux) -18dB/oktawę filtr górno przepustowy -8 subgrup -4 grupy tłumień (mute groups) -11x4 matryca wyjściowa -12-segmentowe mierniki LED -Wyjścia Record i Alt z limiterem szt. 1

12 załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Złożone zgodnie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawą z dnia roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.). Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI SCENY przedmiot zamówienia ja... (imię i nazwisko), zamieszkały (adres), reprezentując firmę (nazwa firmy), jako (stanowisko służbowe)... ja... (imię i nazwisko), zamieszkały (adres), reprezentując firmę (nazwa firmy), jako (stanowisko służbowe)... ja... (imię i nazwisko), zamieszkały (adres), reprezentując firmę (nazwa firmy), jako (stanowisko służbowe)... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie wyżej wymienionego zamówienia nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy miejscowość... dnia r.

13 załącznik nr 3 do SIWZ... pieczęć wykonawcy. wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw ( lista referencyjna) lp przedmiot zamówienia wartość brutto Zamawiający data realizacji zamówienia Miejscowość data... Podpis Wykonawcy

14 załącznik nr 4 do SIWZ O F E R T A Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i spiętych stron. Nazwa i adres siedziby Oferenta:... NIP... e- mail:... tel.... fax... Nazwa i numer rachunku bankowego:... Do: dotyczy: Opery Śląskiej w Bytomiu Zakupu urządzeń do obsługi sceny 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: zadanie nr... tj. ( nazwa zadania)...w cenie: netto...pln + podatek VAT w wysokości:...% tj....pln brutto...pln słownie: Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie : zadanie nr... ( nazwa zadania)... w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 3. Udzielimy gwarancji na w/w sprzęt na okres... miesięcy. 4. Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie do... dni. Oświadczamy, że: Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz z późniejszymi zmianami) Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. Akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy. Integralną częścią oferty jest tabela zawierającą nazwę zaoferowanego sprzętu, nazwę producenta oraz opis potwierdzający spełnienie żądanych parametrów przez zaproponowany sprzęt. Data... Podpisy osób uprawnionych:

15 załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr...( projekt) W dniu:... pomiędzy OPERĄ ŚLĄSKĄ ul. Moniuszki 21/23, Bytom zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez: 1. Z-cę Dyrektora Opery Śląskiej Ilonę Łuczak 2. Głównego Księgowego Jolantę Orzeł a firmą: zwaną dalej wykonawcą, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie: wydanego przez, reprezentowaną przez: - p. zwanych w dalszej części umowy stronami, zawarta została umowa następującej treści Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr sprawy: GK /07 zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostawę: Urządzeń do obsługi sceny Realizacja zadania nr... ( nazwa zadania)... zgodnie z złożoną ofertą i opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2 Termin realizacji umowy: 30 (trzydzieści ) dni kalendarzowych od podpisania umowy 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie: ) uzgodnione na podstawie złożonej oferty. 2. Ustalona należność obejmuje należny podatek VAT rozliczanego wg obowiązujących w tym zakresie przepisów. 4 Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez żądania podpisu zamawiającego. Nr NIP zamawiającego: wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr NIP wykonawcy: 5 1. W przypadku zakwestionowania jakości towaru przez zamawiającego w czasie dostawy (przy jego odbiorze), wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zamienić go na towar dobrej (właściwej, odpowiedniej) jakości. 2. Zamawiający, po stwierdzeniu ukrytych wad jakościowych, w okresie terminu gwarancyjnego określonego dla każdego asortymentu pozostawi towar do dyspozycji wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie (telefonicznie) o wadach. 3. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Opery Śląskiej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

16 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna. 6 Należność przysługująca wykonawcy płatna będzie z konta bankowego zamawiającego, na konto bankowe wykonawcy. 7 Należność płatna będzie przelewem w ciągu... dni po otrzymaniu faktury. 8 Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 9 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego. 10 W sporach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy i 2 (dwa) dla Zamawiającego. 11 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA... Uzgodniono: Radca Prawny

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt Razem dla biznesu współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę sprzętu komputerowego, audio oraz oprogramowania POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego Specyfikację zatwierdzono: dnia 04.05.2012 roku PREZYDENT Miasta Kalisza /---/ dr inż.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, 14.12.2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo