SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SIWZ) Zakup urządzeń do obsługi sceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SIWZ) Zakup urządzeń do obsługi sceny"

Transkrypt

1 GK /07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SIWZ) Przedmiot zamówienia: I. Zamawiający Opera Śląska Moniuszki 21/ Bytom od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze. Zakup urządzeń do obsługi sceny II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zg z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jedn.:dz. U. z 2006 r. nr 164, poz z późn. zmian./ III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego urządzeń do obsługi sceny - zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 Zamawiający wymaga urządzeń fabrycznie nowych,dobrej jakości pochodzących od producenta, który posiada przynajmniej 10-letnie doświadczenie produkcyjne w wytwarzaniu sprzętu elektroakustycznego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z podziałem na następujące zadania: zadanie nr 1 - Pulpit nastawczo-sterowniczy oświetleniem scenicznym z komputerem do oprogramowania oświetlenia - 1 kpl. zadanie nr 2 - Mikrofony -6 szt. zadanie nr 3 - Zestaw wyjazdowy- kolumna pełnopasmowa 3-drożna 2 szt. i profesjonalna końcówka mocy TD 1 szt. zadanie nr 4 - Końcówki mocy - 1 szt. zadanie nr 5 - System rejestracji dźwięku oparty na komputerze przenośnym 1 kpl. zadanie nr 6 - Konsola mikserska dźwięku 1 szt. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: ; ; ; ; IV. Termin wykonania zamówienia Pożądany termin wykonania zamówienia max.30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2 V. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do wykonawcy wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał bądź wykonuje ( jeżeli są to dostawy ciągłe lub okresowe) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawę sprzętu elektroakustycznego odpowiadającym swoim rodzajem i wartością do konkretnego zadania w którym będzie brał udział. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał przynajmniej 1 tożsamą dostawę instrumentów. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnianie spełnia". Podstawę oceny stanowić będą informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach jak i same dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zg. z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,wg treści załącznika nr 2; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa. 4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie zg. z art 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,wg treści załącznika nr Dokumenty wystawione przez uprzednich zamawiających potwierdzające, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Wszystkie dokumenty winny był złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3 Podmioty występujące wspólnie winny złożyć oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2, wspólnie pozostałe dokumenty. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty wymienione w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający działając w oparciu o przepisy art 26 ust.3 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający działając w oparciu o przepisy art. 26 ust 4 Ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytanie zadane drogą elektroniczną może zawierać załączniki wyłącznie w programach WORD lub EXCEL, w formie tekstu lub tabel. Jeżeli kontakt z Zamawiającym ( np.: przesłanie faksu, poczty elektronicznej, złożenie pisma lub doręczenie listu) nastąpi po godz. 15-tej, przyjmie on jako datę wpływu pisma następny dzień roboczy. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres: Opera Śląska w Bytomiu ul. Moniuszki 21/23 faks: (032) Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Leszek Matuszewski 2. Agnieszka Kubik Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą tylko w trybie opisanym w rozdziale VII. VIII. Wadium Zamawiający nie przewiduje wadium IX. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty Przygotowanie oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do SIWZ, Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

4 wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Oferta winna zawierać zatwierdzony projekt umowy. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Na każde zadanie powinna być oddzielna oferta i dodatkowo zawierać tabelę zawierającą nazwę zaoferowanego sprzętu, nazwę producenta oraz opis potwierdzający spełnienie żądanych parametrów przez zaproponowany sprzęt. Ofertę należy złożyć w 2 opakowaniach, z których opakowanie zewnętrzne nie będzie posiadało znaków identyfikacyjnych wykonawcy, będzie zaadresowane na Zamawiającego i zatytułowane: Przetarg nieograniczony - Zakup urządzeń do obsługi sceny Opakowanie wewnętrzne dodatkowo winno posiadać pieczęć firmową wykonawcy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) należy umieścić w kopercie z napisem Tajne. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi którakolwiek z przesłanek wyszczególnionych w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zmawiającego w sekretariacie administracyjnym do dnia do godz. 10:00. Oferty przesłane muszą w podanym terminie wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, dnia o godz. 10:30. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. XIII. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - ceny 80% - okres gwarancji (podany w miesiącach) 20%

5 2. Sposób punktowania kryteriów: a) w celu obliczenia punktacji w kryterium cena projektu Zamawiający będzie posługiwał się wzorem: najniższa cena występująca w ofertach C = [ x 100 ] x 80% cena punktowanej oferty b) w celu obliczenia punktacji w kryterium gwarancji Zamawiający będzie posługiwał się wzorem: okres gwarancji w miesiącach oferty badanej G = [ x 100 ] x 20% okres gwarancji w miesiącach najdłuższy podany w ofertach Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacje o formalnościach w celu zawarcia umowy. Jeżeli wybrana zostanie oferta konsorcjum, to przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum sporządzoną na piśmie. Umowa musi być podpisana przez wszystkich członków konsorcjum z oznaczeniem stron i określać jednoznacznie: 1. Podmiot upoważniony o reprezentowania konsorcjum, zawarcia umowy oraz podejmowania zobowiązań do wysokości niniejszego zamówienia wraz z adresem, nazwą i siedzibą. 2. Cel gospodarczy dla którego zawarta została umowa. 3. Czas trwania konsorcjum, nie krótszy od okresu realizacji i udzielonej gwarancji łącznie. 4. Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw konsorcjum. 5. Zakres działania poszczególnych członków konsorcjum w przedmiocie realizacji zamówienia. 6. Ustalenie sposobu ustania konsorcjum. Wyklucza się uchwałę członków konsorcjum. Wyklucza się możliwość wypowiedzenia umowy przez członka konsorcjum. 7. Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia terminowo i z należytą starannością. XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Warunki Umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz oświadczeń zawartych w ofercie.

6 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy. XVII. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych. XVIII. Inne informacje a) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. c) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. d) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. e) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny ( jeśli Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej). XIV. Załączniki Załącznikami do SIWZ stanowiącymi jej integralną część są: 1. zestawienie sprzętu elektroakustycznego; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ustawy pzp; 3. wykaz wykonanych dostaw 4. wzór oferty 5. projekt umowy Bytom, dnia Zatwierdzam...

7 Zestawienie sprzętu akustycznego zakupy inwestycyjne załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa sprzętu Ilość 1 Pulpit nastawczo-sterowniczy oświetleniem scenicznym z komputerem do programowania oświetlenia klasy PHOENIX 5/XT lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: 7. możliwość sterowania 512 obwodami (instrumentami) sterownia regulatorami, zmieniaczami kolorów, urządzeniami ruchu, z możliwością wykorzystania 12 x 512 = 6144 obwodów (instrumentów) adresów wyjściowych DMX adresów wejściowych DMX scen świetlnych dla pojedynczo zapisanego widowiska, z poziomami wysterowania obwodów, czasami zmian, wybranymi kolorami zmieniaczy, pozycjami urządzeń ruchu. możliwość odczytu, zapisu na twardy dysk, dyskietkę i kopiowania widowisk świetlnych zawierające poziomy wysterowania opraw, kolory zmieniaczy, pozycje i parametry urządzeń ruchu - funkcje pomocne przy tworzeniu skomplikowanych zmian 11. profesjonalny edytor do tworzenia i modyfikacji pamięci 12. możliwość wyboru i przyporządkowania 16 różnych charakterystyk regulacji grup (grupom przyporządkowujemy wybrane obwody bez określenia poziomu wysterowania) ułatwiających szybkie programowanie scen świetlnych chaserów z 99 krokami dla: obwodów, zmieniaczy kolorów i urządzeń ruchu 15. biblioteka z 20 programowanymi paletami efektów zbudowanych w 99 krokach pętli pamięci,99 banków podgrup (submasterów),999 bibliotek dla zmieniaczy kolorów i urządzeń ruchu 17. możliwość konfigurowania dowolnego potencjometru podgrupy i przycisku pulsacji możliwość nadawania tytułów dla pamięci, grup, efektów, pętli obrazów, bibliotek, przedstawień MAKRO do bezpośredniego zastosowania lub przyłączenia do zmian sekwencyjnych, do klawiszy, linii sterowania zewnętrznego czy wejścia MIDI podgrup (submasters) w 2 stronach 24 potencjometry (do zapisu i wprowadzania: scen, efektów scen z czasem odtwarzania, grup, pamięci i innych. Do podgrup powinna istnieć możliwość wpisywania sceny wraz z czasem zmiany 20. precyzyjne koło obrotowe do sterowania intensywnością czy czasem zmian pola zmieniaczy scen (Playback) każdy z niezależnym przyciskiem GO kpl. 1

8 Lp. Nazwa sprzętu Ilość 22. klawisze efektów, pętli scen świetlnych 23. Trackball i 3 koła do programowania zmian położenia urządzeń efektowych 24. zestaw klawiszy obsługi zdalnego sterowania zmian położenia, kolorów 25. klawiatura obsługi obwód, pamięć, kolor, grupa,. selekcja 26. ściemniacz generalny - GENERAL MASTER z przyciskiem Blackout zestaw klawiszy dla odczytu, zapisu, kopiowania fizyczne wyjścia DMX fizyczne wejście DMX 29. wyjście monitorowe SVGA 30. interfejsy ze złączami: Ethernet RAJ45, IR i HF, Audio, Midi, external lines, RS możliwość aktualizowania oprogramowania pulpitu na nowe wersje, oraz na uaktualnianie biblioteki sterowników urządzeń dysków 3,5 z oprogramowaniem do obsługi pulpitu i urządzań 32. do pulpitu należy przewidzieć komputer z bardzo wydajnym twardym dyskiem o pojemności nie mniej niż 160 GB na procesorze intel pentium 4, 1024 MB pamięci RAM, i stacją dysków 3,5 z oprogramowaniem do obsługi pulpitu i umożliwiającym programowe ustawianie świateł w spektaklu np. system operacyjny ISIS (Integrated Softwarefor Intelligent Systems). 2 Mikrofony: 2.1. Mikrofon wielko membranowy pojemnościowy klasy AKG C414 (2 szt.) ( lub równoważny) o parametrach nie gorszych niż charakterystyka biegunowa : wszechkierunkowa/ szerokokardioidalna/ kardioidalna/ hiperkardioidalna/ ósemkowa zakres częstotliwości 20 do Hz czułość 23 mv/pa stosunek sygnał /szum 88 db tłumik wstępny filtr niskich częstotliwości dynamika 134 db złącze XLR uchwyt, osłona przeciwwietrzna 2 szt 2.2. Zestaw mikrofonowy (mikroporty) klasy sennheiser EW 122-p G2, lub równoważne o parametrach nie gorszych niż: - dysponują ce 9 ławkami kanałowymi z dopasowanymi do każdego 4 guzikami do bezpośredniego wyboru kanału-działające natychmiast po włączeniu. - częstotliwości 1440 UHF do wyboru dla odbioru bez zakłóceń - bezpieczny przekaz przez wysoką jakość nadajnika - technologia Pilotton-Squelch lub równoważna dla działania bez zakłóceń - Auto-Tune dla wszystkich zakresów częstotliwości do znalezienia wolnych kanałów odbioru - nadajnik i odbiornik w solidnej metalowej obudowie - łatwe w obsłudze menu ze świecącym z tyłu wyświetlaczem 2 szt.

9 Lp. Nazwa sprzętu Ilość - blokada guzików przed przypadkowym naduszeniem - sygnał o niskim naładowaniu baterii na nadajniku i odbiorniku - funkcja MUTE do wygłuszenia nadajnika 2) Mikrofony bezprzewodowe klasy sennheiser ew 165 G2 lub równoważne o parametrach nie gorszych niż: -długopolaryzowana kapsuła kondensatorowa -stacjonarny odbiornik dysponującym 9 ławkami kanałowymi z dopasowanymi do każdego 4 guzikami do bezpośredniego wyboru kanału-działające natychmiast po włączeniu. -częstotliwości 1440 UHF do wyboru dla odbioru bez zakłóceń -bezpieczny przekaz przez wysoką jakość nadajnika -technika True-Diversity lub równoważna - dla najwyższej jakości odbioru -Pilotton-Squelch lub równoważna - dla działania bez zakłóceń -Auto-Tune dla wszystkich zakresów częstotliwości do znalezienia wolnych kanałów odbioru -nadajnik i odbiornik w odpornej, metalowej obudowie -nadajnik ze świecącym z tyłu Displayem (przy nacisku) -łatwe w obsłudze menu z dwukolorowo świecącym z tyłu Displayem -blokada guzików przed przypadkowym naduszeniem -sygnał o niskim naładowaniu baterii na odbiorniku -funkcja MUTE do wygłuszenia nadajnika 3 Zestaw wyjazdowy: 3.1.kolumna pełnopasmowa 3-drożna, klasy EAW LA325 Black lub równoważna o parametrach nie niższych niż: -dwa 15" głośniki niskotonowe, dwa 7" głośniki średniotonowe, 2" g łośnik wysokotonowy. -pasmo przenoszenia 35 Hz 20 khz, promieniowanie 90º x 70º. -moc FR: 600W/127dB SPL 8 Ohm. LF:1000W/130dB SPL 8 Ohm MF/HF: 600W/127dB SPL 4 Ohm. -złącza NL4 Speakon. - kolor czarny. Do kolumn należy przewidzieć skrzynie transportowe na kółkach 2 szt. szt Profesjonalna końcówka mocy TD klasy Lab Gruppen FP Q o parametrach nie niższych niż: - Moc 4 x 2500W 2 Ohm; 4 x 2100W 4 Ohm; 4 x 1300 W 8 Ohm; 4 x 660W16 Ohm; 2 x 5000 W 4 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D); 2 x 4200W 8 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D); 2 x 2600W 16 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D). - Sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP. - Łagodny start minimalizujący gwałtowny przerost mocy. - Zbudowana na 50A przełączalnych tranzystorach MOS pracujących w 800kHz. - Złącza wejść Neutrik Combo; równoległe wyjścia na XLR-3M dla łatwego łączenia wielu końcówek. Wyjścia na złączach Neutrik Speakon. szt.1

10 Lp. Nazwa sprzętu Ilość - Przełączniki Clip Limiter, MLS, multiprzełącznik wzmocnienia dla każdego kanału indywidualnie od 20dB do 41 db w skokach co 3 db. -Zakres częstotliwości 20 Hz 20 khz; -Separacja kanałów stosunek Sygnał/Szum: >112dBA. Zasilanie 130V- 265V; Profesjonalna końcówka mocy klasy TD Lab Gruppen EF 7000 o parametrach nie niższych niż: -Moc 2 x 3500W 2 Ohm; 2 x 2800W 4 Ohm; 2 x 1450W 8Ohm; 2 x 730W 16 Ohm; 1 x 7000W 4 Ohm (bridge); 1 x 5600W 8 Ohm (bridge); 1 x 2900 W16 Ohm (bridge) -Sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP -System dopasowania dostarczanej mocy do przetworników MLS (Minimum Load System). - Łagodny start minimalizujący gwałtowny przerost mocy. -Zbudowana na 50A przełączalnych tranzystorach MOS pracujących w klasie 800kHz. -Złącza wejść Neutrik Combo; równoległe wyjścia na XLR-3M dla łatwego łączenia wielu końcówek. -Wyjścia na złączach Neutrik Speakon. -Przełączniki Clip Limiter, MLS, multiprzełącznik wzmocnienia dla każdego kanału indywidualnie od 20dB do 41 db w skokach co 3 db. Zakres częstotliwości 20 Hz 20 khz; Separacja kanałów stosunek Sygnał/Szum: >112dBA. Zasilanie 130V- 265V; szt. 1 5 System rejestracji dźwięku oparty na komputerze przenośnym: 5.1 Interface do komputera klasy Motu Ultra Lite lub równoważny o parametrach nie niższych niż: mobilność samodzielna obudowa - 8 wejść (2 preampy) - 8 wyjść - główne wyjśćie - wyjście słuchawkowe z kontrolą na przednim panelu - s/pdif 24-bit/96 khz - MIDI - SMPTE - możliwość pracy standalone - przełącznik PAD (0,18, 36 db) plus 24 db ustawialny potencjometr - zakres gainu 60 db - 18 db extra gain dla 6 wejść TRS - możliwość rozbudowy poprzez dodawanie kolejnych kart (UltraLite, 828, 828mkII, 896, 896HD lub Traveler) - MAC/PC, ASIO, WDM, Wave, GSIF, CoreAudio, CoreMIDI - 2 porty FireWire - osobne główne wyjście z kontrolą na przednim panelu - wyświetlacz LCD 5.2. Oprogramowanie do edycji i zapisu wielośladowego na platformie Intel PC kpl 1

11 Lp. Nazwa sprzętu Ilość 5.3. Laptop klasy Intel PC Pentium : - Procesor Intel Core 2 Duo T7100 (1.80 GHz, 4MB cache) - Przekątna ekranu LCD15,4 in Nominalna rozdzielczość LCD1280 x 800 px - Pamięć RAM 2048 MB rozszerzalna do 4096 MB - Dysk twardy pojemność 200 GB - Napęd optyczny DVD±RW DL - Karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator X3100 Karta graficzna złącza Wyjście video (tv-out), wyjście D-Sub Pamięć karty graficznej 256 MB lub równoważna - Karta dźwiękowa: wejście mikrofonu, wejście liniowe, stereo, midi Czytnik kart pamięci SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick - Komunikacja WiFi IEEE a/b/g, modem analogowy, LAN 1 Gbps, Bluetooth Interfejsy PCMCIA, FireWire, 4x USB parametrami dopasowany do współpracy z interface audio. 6 Konsola mikserska dźwięku klasy soundcraft 8/40 lub równoważna parametrach nie niższych niż: -40 kanałów mono i 4 stereo, -przedwzmacniacze mikrofonowe i korektory, -19 szyn sygnałowych -4 w pełni rozbudowane kanały wejściowe stereo -4 powroty stereo -wyjścia bezpośrednie (Direct) na każdym kanale wejściowym -Tor Interkomowy -100mm tłumiki -Przełączane zasilanie 48V phantom na każdym kanale -8 torów pomocniczych (Aux) -18dB/oktawę filtr górno przepustowy -8 subgrup -4 grupy tłumień (mute groups) -11x4 matryca wyjściowa -12-segmentowe mierniki LED -Wyjścia Record i Alt z limiterem szt. 1

12 załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Złożone zgodnie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawą z dnia roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.). Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI SCENY przedmiot zamówienia ja... (imię i nazwisko), zamieszkały (adres), reprezentując firmę (nazwa firmy), jako (stanowisko służbowe)... ja... (imię i nazwisko), zamieszkały (adres), reprezentując firmę (nazwa firmy), jako (stanowisko służbowe)... ja... (imię i nazwisko), zamieszkały (adres), reprezentując firmę (nazwa firmy), jako (stanowisko służbowe)... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie wyżej wymienionego zamówienia nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy miejscowość... dnia r.

13 załącznik nr 3 do SIWZ... pieczęć wykonawcy. wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw ( lista referencyjna) lp przedmiot zamówienia wartość brutto Zamawiający data realizacji zamówienia Miejscowość data... Podpis Wykonawcy

14 załącznik nr 4 do SIWZ O F E R T A Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i spiętych stron. Nazwa i adres siedziby Oferenta:... NIP... e- mail:... tel.... fax... Nazwa i numer rachunku bankowego:... Do: dotyczy: Opery Śląskiej w Bytomiu Zakupu urządzeń do obsługi sceny 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: zadanie nr... tj. ( nazwa zadania)...w cenie: netto...pln + podatek VAT w wysokości:...% tj....pln brutto...pln słownie: Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie : zadanie nr... ( nazwa zadania)... w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 3. Udzielimy gwarancji na w/w sprzęt na okres... miesięcy. 4. Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie do... dni. Oświadczamy, że: Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz z późniejszymi zmianami) Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. Akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy. Integralną częścią oferty jest tabela zawierającą nazwę zaoferowanego sprzętu, nazwę producenta oraz opis potwierdzający spełnienie żądanych parametrów przez zaproponowany sprzęt. Data... Podpisy osób uprawnionych:

15 załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr...( projekt) W dniu:... pomiędzy OPERĄ ŚLĄSKĄ ul. Moniuszki 21/23, Bytom zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez: 1. Z-cę Dyrektora Opery Śląskiej Ilonę Łuczak 2. Głównego Księgowego Jolantę Orzeł a firmą: zwaną dalej wykonawcą, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie: wydanego przez, reprezentowaną przez: - p. zwanych w dalszej części umowy stronami, zawarta została umowa następującej treści Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr sprawy: GK /07 zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostawę: Urządzeń do obsługi sceny Realizacja zadania nr... ( nazwa zadania)... zgodnie z złożoną ofertą i opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2 Termin realizacji umowy: 30 (trzydzieści ) dni kalendarzowych od podpisania umowy 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie: ) uzgodnione na podstawie złożonej oferty. 2. Ustalona należność obejmuje należny podatek VAT rozliczanego wg obowiązujących w tym zakresie przepisów. 4 Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez żądania podpisu zamawiającego. Nr NIP zamawiającego: wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr NIP wykonawcy: 5 1. W przypadku zakwestionowania jakości towaru przez zamawiającego w czasie dostawy (przy jego odbiorze), wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zamienić go na towar dobrej (właściwej, odpowiedniej) jakości. 2. Zamawiający, po stwierdzeniu ukrytych wad jakościowych, w okresie terminu gwarancyjnego określonego dla każdego asortymentu pozostawi towar do dyspozycji wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie (telefonicznie) o wadach. 3. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Opery Śląskiej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

16 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna. 6 Należność przysługująca wykonawcy płatna będzie z konta bankowego zamawiającego, na konto bankowe wykonawcy. 7 Należność płatna będzie przelewem w ciągu... dni po otrzymaniu faktury. 8 Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 9 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego. 10 W sporach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy i 2 (dwa) dla Zamawiającego. 11 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA... Uzgodniono: Radca Prawny

17

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zapytanie ofertowe NR 2/2017 Zakup i dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa pomocy dydaktycznych - defibrylator dla kształcenia w zawodzie Ratownik medyczny. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Agnieszka Ossowska Koordynator Projektu. Biuro Projektu : SKT Nr 14 STO; ul. Zarzecze 17 A, 16-300 Augustów, tel/fax 876432729

Zapytanie ofertowe. Agnieszka Ossowska Koordynator Projektu. Biuro Projektu : SKT Nr 14 STO; ul. Zarzecze 17 A, 16-300 Augustów, tel/fax 876432729 Zapytanie ofertowe DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/ Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum:

FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/ Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum: Strona 1 z 5 Postępowanie nr 3/2016/ZO Załącznik nr 1 do Ogłoszenia / Zapytania ofertowego pieczęć Agencja Rozwoju Regionalnego ARES" 16400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 Wleń, dnia 14 grudzień 2016r. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZP/02/2013 Sokołowsko, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP/02/2013 Sokołowsko, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/02/2013 Sokołowsko, 2013-03-05 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy węgla Groszek Eko i węgla kamiennego Orzech I do kotłowni Sanatoria Dolnośląskie sp. z

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: 9800/P1/SS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (laptopa) 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2, 42-500

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej.

Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Remont drogi gminnej ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Łaska Zduńska Wola NIP: REGON

ZAMAWIAJĄCY. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Łaska Zduńska Wola NIP: REGON ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. tel/fax 56 684-15-17 e-mail:zaklad@poczta.onet.pl Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wyrzysk, dnia 18.03.2009r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Liniewo r. Zapytanie ofertowe

Liniewo r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Liniewo 06-08-2014 r. 1. Gmina Liniewo ogłasza postępowanie na zasadach przewidzianych w art. 4 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin NIP 5621565793, tel. 52383 21 09, 52383 22 92 adres strony internetowej:spzozbip.barcin.pl Barcin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR../ Zawarta dnia.w Połańcu,

Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR../ Zawarta dnia.w Połańcu, Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta dnia.w Połańcu, PROJEKT UMOWA NR../ pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5,28-230 Połaniec, NIP: 866-1- 01-443, REGON: 000804313 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.

Remont drogi gminnej ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 207939-2008 z dnia 09-09-2008r. I. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19 00-665 WARSZAWA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz z dwoma monitorami LCD 22 cale i oprzyrządowaniem Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo