Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych) 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa ul. Jazdów 2 NIP: tel.: /3 fax: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U oraz Dz.U ). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): - urządzenia komputerowe: sprzęt związany z komputerami: maszyny do przetwarzania danych (sprzęt): odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca: sprzęt telewizyjny i audiowizualny: aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo: mikrofony i głośniki: ) Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego przewidzianego w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 upzp. 5) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych, a także wariantowych. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności i działalności obejmującej przedmiot zamówienia. 1

2 2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 upzp. 5) Złożą ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, załącznikami, oświadczeniami oraz zaświadczeniami. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, a poszczególne strony zaparafowane. 6) Udzielą gwarancji na dostarczony sprzęt wg gwarancji producenta 7) Zobowiążą się do przywrócenia sprzętu do pełnej sprawności w przypadku awarii (w okresie objętym gwarancją) w czasie do 48 godz. od chwili zgłoszenia awarii. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2) Oświadczenie/a wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich (Załącznik nr 2 do SIWZ). 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2

3 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3. lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 7) Referencje potwierdzające, że zamówienie określone w ww. wykazie zostało wykonane należycie. Dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa powyżej należy dołączyć do oferty (Załącznik nr 1. do SIWZ) i złożyć w formie oryginałów lub kserokopii posiadających potwierdzenie zgodności z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, datę z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 8) Autoryzacje producentów w zakresie serwisu oferowanych urządzeń, gdy jest ona przez producentów wymagana. Dokumenty uprawniające wykonawcę do świadczenia usług gwarancyjnych na oferowane urządzenia. W przypadku producentów zagranicznych, do oferty należy dołączyć dokument z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 9) Karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń 10) Opłacona polisa na sumę co najmniej zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 11) Parafowany wzór umowy załącznik nr4 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ można kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku zaś protestu, każda ze stron (Zamawiający i Wykonawca) ma obowiązek niezwłocznego uzyskania potwierdzenia faktu otrzymania kompletnej treści protestu lub jego rozstrzygnięcia. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 5) Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami, po stronie Zamawiającego są: - w sprawach merytorycznych Beata Murawska, tel od poniedziałku do piątku w godz. 9-14, - w sprawach proceduralnych Piotr Kowalski, tel od poniedziałku do piątku w godz WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni, licząc od dnia upływu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 3

4 2) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1.) powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sadowym lub innym dokumencie. 3) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 4) Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa lub przez notariusza. 5) Do oferty należy załączyć określone w pkt. 6 dokumenty. 6) Dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być ogólnie udostępniane, winny być oznaczone w prawym górnym rogu każdej strony napisem POUFNE". Brak takiego zastrzeżenia będzie oznaczał, że wszystkie podane informacje są jawne. 7) Każdy wykonawca może złożyć tylko 1. ofertę. 8) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 9) Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, w siedzibie Zamawiającego: w Kancelarii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul Jazdów 2. w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2010 r. do godz a. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą oferenta należy zaadresować: Centrum Sztuki Współczesnej -Zamek Ujazdowski w Warszawie i zaopatrzyć napisem: Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski - Nie otwierać przed 19 sierpnia 2010 r. godz b. Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres oferenta. 10) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę. 12) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 13) Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 sierpnia 2010 r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, ul. Jazdów 2, Sala Kinowa. 14) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. OPIS SPOSOBU USTALENIA CENY OFERTOWEJ 1) Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający: a. wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, w szczególności związane z wykonaniem czynności opisanych w pkt. 3 SIWZ, które Wykonawca powinien uwzględnić przy obliczaniu cen jednostkowych, b. okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 4

5 c. formę wynagrodzenia ryczałtowego, a wiec i jej ryzyko, d. wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną część SIWZ, w tym skutki udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane zamówienie. 2) Wszystkie wartości, określone w ofercie oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 3) Ostateczną cenę oferty stanowi kwota netto + podatek VAT = cena brutto łącznie dla całości przedmiotu zamówienia. 4) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 12. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 1) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli : a. oferta nie zostanie odrzucona, b. zostanie złożona przez Wykonawcę nie wykluczonego. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Nazwa kryterium Waga w % Cena 100 Oferta wypełniającą w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, z najniższa cena otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. Pozostałym oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Wzór do obliczenia całkowitej wartości oferty przedstawia się następująco: Kryterium: cena (K C ) K C = ( n : w ) x waga kryterium x 100 n najniższa wartość z zaoferowanych ofert w wartość z badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), spełnia wymagania określone w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3) Sposób poprawiania oczywistych omyłek: a. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. b. Zamawiający poprawia w ofercie: 5

6 oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 upzp). 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, w celu podpisania umowy. 2) Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 upzp. 3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni. 4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 4.). 16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługuje środek ochrony prawnej protest przewidziany w dziale VI upzp. Sporządził Zatwierdził... Henryk Gac dnia, r. p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie W załączeniu: 1) Formularz ofertowy Załącznik nr 1. 2) Oświadczenie Załącznik nr 2. 3) Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3. 4) Wzór umowy Załącznik nr 4. 5) Formularz cenowy Załącznik nr 5. 6

7 Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa oferenta)... (miejscowość, data) OFERTA do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski Wykonawca : Nazwa:... Adres:... Regon:... NIP:... 1) Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cena netto:.... zł słownie:... cena brutto:...zł słownie:... dodatek VAT w wysokości:...% tj:...zł (słownie:......). 2) termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 4) Do oferty zostały załączone następujące dokumenty: a. *aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru, *zaświadczenie/a o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. oświadczenie/a wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) 7

8 c. aktualna informacja z KRK d. wykaz wykonanych usług, e. referencje, f. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz o dysponowaniu środkami finansowymi, g. formularz cenowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). h. poświadczony wzór umowy. (Załącznik nr 4 do SIWZ). i. karty katalogowe producentów potwierdzające parametry oferowanych urządzeń * - niepotrzebne skreślić... (pieczątka/i/ imienna/e/ oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy) 8

9 ... (pieczątka firmowa oferenta) Załącznik nr 2... (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski 1) Oświadczam/y, że jestem/śmy uprawniony/eni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2) Posiadam/my uprawnienia niezbędne do wykonania określonej zamówieniem działalności. 3) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6) Zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję/my bez zastrzeżeń oraz że uważam/y się za związanego/ych ofertą przez termin określony w w/w specyfikacji. 7) Akceptuję/my wskazany w SIWZ wzór umowy, a w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do jej podpisania. 8) Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest p...., osiągalny pod nr tel.... w godz. od... do (pieczątka i podpis/y/ osób/y/ upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. parametry techniczne urządzenia szt 1 Dwudrożna kolumna głośnikowa "line array" - aktywna zakres odtwarzanych częstotliwości (±3dB): 75 Hz - 20 khz, kąty propagacji: 100º x 15º, moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 800W /1600W / 3200W, maksymalny poziom SPL: 130 db, skuteczność 1m): 95 db SPL, jeden przetwornik 305mm (12") Differential Drive z magnesem neodymowym i podwójną cewką, trzy przetworniki ciśnieniowe 25,4mm (1"), impedancja: 8Ω, waga: do 22,0 kg, dwa gniazda do statywu, wytrzymałe wykończenie obudowy DuraFlex, wbudowany system podwieszania 4szt 2 Kolumna głośnikowa subniskotonowa - aktywna konstrukcja bass-reflex, zakres odtwarzanych częstotliwości (±3dB): 33 Hz Hz, moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 1600W /3200W / 6400W, maksymalny poziom SPL: 136 db, skuteczność 1m): 98 db SPL, dwa przetworniki 460mm (18") Differential Drive 3 Aktywna dwudrożna kolumna głośnikowa frontowa lub aktywny monitor sceniczny zakres odtwarzanych częstotliwości (±3 db): 70 Hz - 12 khz, kąty propagacji: 90º x 50º, moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 250W /500W / 1000W, maksymalny poziom SPL: 129 db, skuteczność 1m): 99 db SPL, jeden przetwornik 305mm (12"), jeden przetwornik 25mm (1") chłodzony cieczą z membraną tytanową, impedancja: 8Ω, waga: do 20,0 kg, dwa gniazda do sztycy, system SonicGuard chroniący przetwornik wysokotonowy 4 Procesor do podziału częstotliwości do kolumn line array. 2 wejścia analogowe: maksymalny poziom +20 dbu, impedancja 10 kg, Pin 2 sygnał gorący (+) elektronicznie symetryzowane 6 wyjść analogowych: maksymalny poziom +20 dbu przy impedancji 600G, Pin 2 sygnał gorący (+), elektronicznie symetryzowane Impedancja wyjściowa: 47G Dynamika: > 108 db w pasmie 22 Hz - 22 khz Pasmo przenoszenia (±0.25 db): 15 Hz 20 khz Zniekształcenia Harmoniczne (THD): < 0.01 % w pasmie 20 Hz - 20 khz przy czułosci wejścia +10dBu Częstotliwości próbkowania: 48 khz Separacja miedzy kanałami: > 80 db w pasmie 20 Hz - 20 khz Przetworniki analogowo-cyfrowe: 24 Bity wejścia i wyjścia Konfiguracja pracy: 6-dro-na mono, 3-dro-na stereo, 2-dro-na stereo plus 2-dro-na suma A+B Typy filtrów: Bassel: 12 i 24 db / oktawę 4szt 4szt 10

11 Linkwitz-Riley: 12, 24 i 48 db / oktawę Butterworth: 6, 12, 18, 24 i 48 db / oktawę WHISEworks-NMT: 36 i 52 db / oktawę Czas linii opóźniającej: 635 ms dla ka-dego toru wejście - wyjście Jednostki: milisekundy, metry, stopy oraz klatki na sekundę Panel frontowy: Przyciski pamięci: UTILS, STORE/ENTER, RECALL Przyciski wyboru wejścia: A, B oraz SUM (A+B) Przycisk MUTE dla ka-dego kanału wyjściowego Kursor 4-kierunkowy Navipad oraz gałka edycyjna Podświetlany ekran LCD 2 x 16 znaków Wskaźniki LED wejścia: obecność sygnału SIG, poziom: -3, 0, +3, +6, +12 dbu przesterowanie CLIP Wskaźniki LED wyjścia: obecność sygnału SIG, poziom -3, -6, -12, -20 db poni-ej progu limitera limiter LIMIT, przesterowanie OVER Pamięć: 60 programów w pamięci flash 5 Rama do podwieszenia głośników - dwudrożnych kolumn głośnikowych "line array" /dotyczy pkt.1 6 Konsoleta mikserska 16 kanałów wejściowych mikrofonon/linia, 4 wejścia stereo, 4 podgrupy + mono bus, 6 wysyłek aux (4 przełączane pre/post, 2 powroty stereo, insert w każdym torze, sumie i podgrupach, zasilanie Phantom +48V, przedwzmacniacze i korektory GB30, filtr górnoprzepustowy, wbudowany zasilacz, wyjście bezpośrednie z każdego toru, tłumiki 100mm, sygnalizacja sygnału i przesterowania w każdym torze, możliwość pracy na dwóch zasilaczach 2szt 7 Zestaw mikrofonów do perkusji 6 mikrofonów Duży bęben mikrofon do przenoszenia impulsów na niskich częstotliwościach, wzmacniacz basowy. Pasmo przenoszenia 30 Hz - 13 khz. Charakterystyka kierunkowa kardioidalna. Impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 300 omów Poziom wyjściowy (przy 1kHz) (-55) dbv/pa (1,8 mv); 1 Pa=94 db SPL Mikrofon dla werbla/kotłów mikrofon dla bliskiego zbierania elementów perkusji. Werbel, kotły wiszące i podłogowe, instrumenty perkusyjne. Pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 khz. Charakterystyka kierunkowa kardioidalna Impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 200 omów. Poziom wyjściowy (przy 1kHz) (-56) dbv/pa (1,6 mv); 1 Pa=94 db SPL PG81 Mikrofon instrumentalny. Czuły mikrofon pojemnościowy o płaskiej charakterystyce, dla instrumentów akustycznych. Pasmo przenoszenia 40 Hz - 18 khz 1 zestaw 6 szt 11

12 Charakterystyka kierunkowa kardioidalna, impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 600 omów Poziom wyjściowy (przy 1kHz) -48 db/v (4,0 mv); 1 Pa=94 db SPL Max. poziom SPL (przy 1 khz, obciążenie 2 kiloomy) 131 db (przy zasilaniu phantom); 127 db (przy baterii) Szumy własne 20 db typowo, zasilanie 11 do 52 V lub bat. AA (R6) Pasmo przenoszenia 40 Hz - 18 khz zestawu musi zawierać komplet uchwytów dedykowanych do danej grupy mikrofonóoraz komplet kabli xlr-xlr Zestaw powinien zawierać mikrofony do perkusji: x duży bęben, 3szt x werbel/kotly, 2 szt x mikrofon instrumentalny, 3szt x uchwyt mocujący, 6szt x kable 8 Przewodowy mikrofon dynamiczny przeznaczony do wokalu, charakterystyka kardioidalna Pasmo przenoszenia 50-15,000 Hz Charakterystyka kierunkowa kardioidalna (jednokierunkowa) Impedancja wyjściowa (przy 1,000 Hz) 300 omów Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz) dbv/pa. (1.85 mv) Konstrukcja :uchwyt odlany z metalu,( matowe, ciemnoszare wykończenie). Sferyczna siatka stalowa (w kolorze srebrnym). 9 Dwukanałowy 31-pasmowy korektor graficzny filtr dolnozaporowy 40Hz 12dB/oktawę, wejścia i wyjścia XLR oraz TRS ¼", dynamika 108 db, wysokość 2U Gwarancja min 24 miesiące 5szt 10 Statyw mikrofonowy sceniczny duży 8 szt. + małe, na stół 4 szt. 12szt 11 Przewód audio 32-parowy, ze złączami gwarantującymi uruchomienie systemu 12 Przewód mikrofonowy (sygnałowy) ze złączami gwarantującymi uruchomienie systemu 13 Profesjonalny odtwarzacz płyt kompaktowych/plików MP3 Wyjście symetrycznych sygnałów analogowych na złączach XLR, wyjście niesymetrycznych sygnałów analogowych RCA, regulacja prędkości odtwarzania ± 12.5%, wyjście sygnałów cyfrowych S/PDIF oraz AES/EBU, Auto cue i Auto ready, 20-sekundowy bufor pamięci, wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu, pilot zdalnego sterowania, fader start, sterowanie protokołem RS-232, montaż w szafie rackowej o szerokości 19", wysokość 1U, odtwarzanie płyt CD-R/RW 100m 100m 12

13 Galeria LABORATORIUM AV 1 Konsoleta mikserska 16 kanałów wejściowych mikrofonon/linia, 4 wejścia stereo, 4 wysyłki aux, 4 powroty stereo, insert w każdym torze, zasilanie Phantom +48V, wbudowany zasilacz, wyjście bezpośrednie z każdego toru, wbudowany cyfrowy procesor efektowy, tłumiki 100mm, sygnalizacja sygnału i przesterowania w każdym torze, 2 podgrupy 2 Dwukanałowy wzmacniacz mocy pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 khz, przeznaczony do montażu w szafie rakowej o szerokości 19", moc: 2 x 400W / 4Ω, 2 x 250W / 8Ω, 800W /8Ω / mono, 3 Kolumna głośnikowa ścienna zakres częstotliwości (-10dB): 80 Hz - 16 khz, kąty propagacji: 90º x 90º, moc (ciągła/muzyczna): 75W / 150W, skuteczność 1m): 88 db SPL, jeden przetwornik 135mm (5,25"), jeden przetwornik 19mm (0,75") powlekany tytanem, impedancja: 8Ω,, waga: do 2,5 kg, system mocowania w komplecie, możliwość malowania obudowy, odporna na warunki atmosferyczne 4 Pojedynczy bezprzewodowy system mikrofonowy System złożony z odbiornika oraz ręcznego nadajnika z mikrofonem dynamicznym wokalowym, anteny wewnętrzne, do 8-miu pracujących jednocześnie kanałów) Pasmo przenoszenia 60 Hz - 15 khz Charakterystyka kierunkowa kardioidalna Impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 300 omów Poziom wyjściowy (przy 1kHz) -53 dbv/pa (2,2 mv); 1 Pa=94 db SPL odbiornik dwuantenowy do 10 wybieranych kanałów do 8 kompatybilnych systemów wyjście XLR i 1/4" wbudowane anteny 5 Odtwarzacz BlueRay standard: odtwarzanie formatów: BD-ROM, BD-RE / BD-RE DL, JPEG, DivX /DivX HD, odtwarzanie z Karty pamięci SD (SDHC/SDXC), AVCHD, MPEG2 wbudowane złącze USB do odtwarzania MP3, JPEG, DivX /DivX HD Konwerter video D/A min MHz / 12bit Przetwornik audio D/A min. 192kHz / 24bit Wbudowana bezprzewodowa karta LAN WEJŚCIA 8szt 2szt 13

14 USB gniazdo (USB 2.0 High Speed) x 1 Gniazdo kart pamięci SD x 1 Gniazdo LAN Rj45 /Port Ethernet do obsługi sieci WYJŚCIA HDMI x 1 Component video x 1 Analogowe wyjście audio /7,1 x 1 Cyfrowe wyjście audio/ optyczne x 1 Instrukcja obsługi w jęz. polskim 6 Odtwarzacz BETACAM cyfrowo/analogowy multisystem do odtwarzania w systemie BETA cyfrowym oraz kaset SP odtwarzanie formatów: Betacam, Betacam SP, Betacam SX, MPEG IMX, oraz kompatybilny z Digital Betacam kompatybilny z systemem NTSC i PAL/ 525 linii/60 i 625linii/50 / wejście sygnału: Ext. sync BNC (x 1), Frame lock wyjścia analogowe : composite BNC (x 1), Pin Jack (x 1), 1.0 Vp-p, 75 Ω S-video Mini DIN 4-pin (x 1), Y: 1.0 Vp-p, C: Vp-p burst, 75 Ω Analogowy component BNC (x 3), Y: 1.0 Vp-p, BNC (x 3), Y: 1.0 Vpp, R-Y/B-Y: 0.7 Vp-p, 75 Ω R-Y/B-Y: 0.7 Vp-p, 75 Ω Wyjścia cyfrowe: SDI BNC (x 2), SMPTE 259M, BNC (x 2), SMPTE 259M, 270 Mb/s, 0.8 Vp-p, 75 Ω 270 Mb/s, 0.8 Vp-p, 75 Ω I.LINK (DV) 6-pin (x 1), IEEE 1394 Time Code BNC (x 1), 1.0 Vp-p, BNC (x 1), 1.0 Vp-p,75 Ω, unbalanced 75 Ω, unbalanced Wyjścia: Dźwięk audio monitor output L/R Pin Jack (x 2): -10 dbu at 47 kω load, unbalanced, XLR (male x 2): +4 dbm, 600 Ω load, low impedance, balanced Wyjście słuchawkowe /Headphone JM-60 Stereo Phone Jack, - to -12 dbu at 8 Ω load, unbalanced Instrukcja obsługi Galeria Labolatorium 4 zestawy + 4 zestawy mobilne 1 Odtwarzacz BlueRay seria PRO: 1/ 0dtwarzanie plików w formatach: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R, BD-RE) DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) CD Audio DivX, MP3, WMA9, JPEG 2/Wbudowany 1GB pamięci Blu-ray Profile BD-Live 3/Obsługa sygnału PAL / NTSC 4/Wyjścia sygnałowe: Component Video RCA x 3 Composite Video RCA x 1 HDMI Digital Video Pal : 1080/50p 1080/50i, 720/50p, 576/50p,576/50i NTSC: 1080/60p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 480/60p,480/60i 4szt 14

15 Wejście sieciowe Lan Ethernet 1x RJ-45 (100BASE-TX) Wyjście dźwiękowe cyfrowe optical Audio Wyjście dźwiękowe analogowe RCA Audio 2 Gniazdo RS 232C D-sub 9 pin x 1 do zarządzania i sterowania/synchronizacji poprzez komputer lub inne urz. Gniazdo USB x 1 5/Obsługa decoder/systemów Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential 6/ 48-bitowa głębia koloru/ Deep Colour 7/Wyjścia sygnału definiowane /odtwarzanie 30, 25 oraz 24 klatek na sekundę 8/Przystosowany do montażu w obudowach typu RAC oraz do wyłączenia logo i manu ekranowego 9/Gwarancja min. 24 miesiące 10/ Instrukcja w jęz. polskim 2 Odtwarzacz DVD seria PRO: 1/ 0dtwarzanie plików w formatach: DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, Dual Layer DVD-R, Video CD, CD Audio 2/ Wideo sygnal: PAL/NTSC 3/ Przetwornik 12bit/216MHz video DAC 4/Wejścia /wyjścia Wyjścia: Component Video BNC x 3 S-video 4-Pin Mini DIN x 1 composit video Y: 1.0V p-p, 75 Ω Coaxial Audio 1 x RCA (AC-3/PCM/DTS) Composite Video BNC x 1, 1.0V p-p, 75 Ω Cyfrowe Digital Video DVI-D x1 (Pal : 1080i, 720p, 576p,576i) (NTSC: 1080i, 720p, 480p,480i) Synchronizacja EXT Terminal D-sub 15 pin x 1 Gniazdo do synchronizacji do instalacji multidvd External Sync Input BNC x 2, Black Burst, 0.3V p-p, Monitor Video RCA Jack x1, 1.0V p-p, 75 Ohm Dźwiękowe analogowe RCA Audio 2x RCA (L/R) Gniazdo sterownia RS 232C D-sub 9 pin x 1, RS-232C Wejścia: Sterowanie myszy i urządzeń typu tablet USB x 3 5/ Skalowanie sygnału wideo do 1080i 6/ Przystosowany do montażu w obudowach typu RAC oraz do wyłączenia logo i menu ekranowego 7/ Gwarancja min. 24 miesiące 8/ Instrukcja w jęz. polskim 3 LCD monitor 32 Technologia wyświetlacza LCD /podświetlenie LED: Przekątna ekranu [w calach]: 32 Format obrazu: 16/9 Rozdzielczość: 1920 x 1080 Kontrast statyczny: min :1 / Kontrast dynamiczny: min :1 Jasność [w cd/m2]: min. 450 Czas reakcji [ w ms]: max.4 5szt 7szt 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę sprzętu komputerowego, audio oraz oprogramowania POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/6/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

CRZP/335/009/D/09 ZP/22/WETI/09

CRZP/335/009/D/09 ZP/22/WETI/09 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, 23.04.2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 133 000 EURO NA DOSTAWĘ 9 SZTUK KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, 14.12.2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo