Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych) 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa ul. Jazdów 2 NIP: tel.: /3 fax: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U oraz Dz.U ). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): - urządzenia komputerowe: sprzęt związany z komputerami: maszyny do przetwarzania danych (sprzęt): odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca: sprzęt telewizyjny i audiowizualny: aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo: mikrofony i głośniki: ) Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego przewidzianego w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 upzp. 5) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych, a także wariantowych. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 60 dni. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności i działalności obejmującej przedmiot zamówienia. 1

2 2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 upzp. 5) Złożą ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, załącznikami, oświadczeniami oraz zaświadczeniami. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, a poszczególne strony zaparafowane. 6) Udzielą gwarancji na dostarczony sprzęt wg gwarancji producenta 7) Zobowiążą się do przywrócenia sprzętu do pełnej sprawności w przypadku awarii (w okresie objętym gwarancją) w czasie do 48 godz. od chwili zgłoszenia awarii. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2) Oświadczenie/a wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich (Załącznik nr 2 do SIWZ). 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2

3 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3. lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 7) Referencje potwierdzające, że zamówienie określone w ww. wykazie zostało wykonane należycie. Dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa powyżej należy dołączyć do oferty (Załącznik nr 1. do SIWZ) i złożyć w formie oryginałów lub kserokopii posiadających potwierdzenie zgodności z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, datę z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 8) Autoryzacje producentów w zakresie serwisu oferowanych urządzeń, gdy jest ona przez producentów wymagana. Dokumenty uprawniające wykonawcę do świadczenia usług gwarancyjnych na oferowane urządzenia. W przypadku producentów zagranicznych, do oferty należy dołączyć dokument z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 9) Karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń 10) Opłacona polisa na sumę co najmniej zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 11) Parafowany wzór umowy załącznik nr4 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ można kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku zaś protestu, każda ze stron (Zamawiający i Wykonawca) ma obowiązek niezwłocznego uzyskania potwierdzenia faktu otrzymania kompletnej treści protestu lub jego rozstrzygnięcia. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 5) Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami, po stronie Zamawiającego są: - w sprawach merytorycznych Beata Murawska, tel od poniedziałku do piątku w godz. 9-14, - w sprawach proceduralnych Piotr Kowalski, tel od poniedziałku do piątku w godz WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni, licząc od dnia upływu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 3

4 2) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1.) powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sadowym lub innym dokumencie. 3) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 4) Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa lub przez notariusza. 5) Do oferty należy załączyć określone w pkt. 6 dokumenty. 6) Dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być ogólnie udostępniane, winny być oznaczone w prawym górnym rogu każdej strony napisem POUFNE". Brak takiego zastrzeżenia będzie oznaczał, że wszystkie podane informacje są jawne. 7) Każdy wykonawca może złożyć tylko 1. ofertę. 8) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 9) Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, w siedzibie Zamawiającego: w Kancelarii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul Jazdów 2. w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2010 r. do godz a. Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą oferenta należy zaadresować: Centrum Sztuki Współczesnej -Zamek Ujazdowski w Warszawie i zaopatrzyć napisem: Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski - Nie otwierać przed 19 sierpnia 2010 r. godz b. Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres oferenta. 10) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę. 12) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 13) Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 sierpnia 2010 r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, ul. Jazdów 2, Sala Kinowa. 14) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. OPIS SPOSOBU USTALENIA CENY OFERTOWEJ 1) Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający: a. wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, w szczególności związane z wykonaniem czynności opisanych w pkt. 3 SIWZ, które Wykonawca powinien uwzględnić przy obliczaniu cen jednostkowych, b. okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 4

5 c. formę wynagrodzenia ryczałtowego, a wiec i jej ryzyko, d. wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną część SIWZ, w tym skutki udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane zamówienie. 2) Wszystkie wartości, określone w ofercie oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 3) Ostateczną cenę oferty stanowi kwota netto + podatek VAT = cena brutto łącznie dla całości przedmiotu zamówienia. 4) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 12. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 1) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli : a. oferta nie zostanie odrzucona, b. zostanie złożona przez Wykonawcę nie wykluczonego. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Nazwa kryterium Waga w % Cena 100 Oferta wypełniającą w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, z najniższa cena otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. Pozostałym oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Wzór do obliczenia całkowitej wartości oferty przedstawia się następująco: Kryterium: cena (K C ) K C = ( n : w ) x waga kryterium x 100 n najniższa wartość z zaoferowanych ofert w wartość z badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), spełnia wymagania określone w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3) Sposób poprawiania oczywistych omyłek: a. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. b. Zamawiający poprawia w ofercie: 5

6 oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 upzp). 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, w celu podpisania umowy. 2) Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 upzp. 3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni. 4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 4.). 16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługuje środek ochrony prawnej protest przewidziany w dziale VI upzp. Sporządził Zatwierdził... Henryk Gac dnia, r. p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie W załączeniu: 1) Formularz ofertowy Załącznik nr 1. 2) Oświadczenie Załącznik nr 2. 3) Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3. 4) Wzór umowy Załącznik nr 4. 5) Formularz cenowy Załącznik nr 5. 6

7 Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa oferenta)... (miejscowość, data) OFERTA do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski Wykonawca : Nazwa:... Adres:... Regon:... NIP:... 1) Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cena netto:.... zł słownie:... cena brutto:...zł słownie:... dodatek VAT w wysokości:...% tj:...zł (słownie:......). 2) termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 4) Do oferty zostały załączone następujące dokumenty: a. *aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru, *zaświadczenie/a o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. oświadczenie/a wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) 7

8 c. aktualna informacja z KRK d. wykaz wykonanych usług, e. referencje, f. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz o dysponowaniu środkami finansowymi, g. formularz cenowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). h. poświadczony wzór umowy. (Załącznik nr 4 do SIWZ). i. karty katalogowe producentów potwierdzające parametry oferowanych urządzeń * - niepotrzebne skreślić... (pieczątka/i/ imienna/e/ oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy) 8

9 ... (pieczątka firmowa oferenta) Załącznik nr 2... (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski 1) Oświadczam/y, że jestem/śmy uprawniony/eni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2) Posiadam/my uprawnienia niezbędne do wykonania określonej zamówieniem działalności. 3) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6) Zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję/my bez zastrzeżeń oraz że uważam/y się za związanego/ych ofertą przez termin określony w w/w specyfikacji. 7) Akceptuję/my wskazany w SIWZ wzór umowy, a w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do jej podpisania. 8) Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest p...., osiągalny pod nr tel.... w godz. od... do (pieczątka i podpis/y/ osób/y/ upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. parametry techniczne urządzenia szt 1 Dwudrożna kolumna głośnikowa "line array" - aktywna zakres odtwarzanych częstotliwości (±3dB): 75 Hz - 20 khz, kąty propagacji: 100º x 15º, moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 800W /1600W / 3200W, maksymalny poziom SPL: 130 db, skuteczność 1m): 95 db SPL, jeden przetwornik 305mm (12") Differential Drive z magnesem neodymowym i podwójną cewką, trzy przetworniki ciśnieniowe 25,4mm (1"), impedancja: 8Ω, waga: do 22,0 kg, dwa gniazda do statywu, wytrzymałe wykończenie obudowy DuraFlex, wbudowany system podwieszania 4szt 2 Kolumna głośnikowa subniskotonowa - aktywna konstrukcja bass-reflex, zakres odtwarzanych częstotliwości (±3dB): 33 Hz Hz, moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 1600W /3200W / 6400W, maksymalny poziom SPL: 136 db, skuteczność 1m): 98 db SPL, dwa przetworniki 460mm (18") Differential Drive 3 Aktywna dwudrożna kolumna głośnikowa frontowa lub aktywny monitor sceniczny zakres odtwarzanych częstotliwości (±3 db): 70 Hz - 12 khz, kąty propagacji: 90º x 50º, moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): 250W /500W / 1000W, maksymalny poziom SPL: 129 db, skuteczność 1m): 99 db SPL, jeden przetwornik 305mm (12"), jeden przetwornik 25mm (1") chłodzony cieczą z membraną tytanową, impedancja: 8Ω, waga: do 20,0 kg, dwa gniazda do sztycy, system SonicGuard chroniący przetwornik wysokotonowy 4 Procesor do podziału częstotliwości do kolumn line array. 2 wejścia analogowe: maksymalny poziom +20 dbu, impedancja 10 kg, Pin 2 sygnał gorący (+) elektronicznie symetryzowane 6 wyjść analogowych: maksymalny poziom +20 dbu przy impedancji 600G, Pin 2 sygnał gorący (+), elektronicznie symetryzowane Impedancja wyjściowa: 47G Dynamika: > 108 db w pasmie 22 Hz - 22 khz Pasmo przenoszenia (±0.25 db): 15 Hz 20 khz Zniekształcenia Harmoniczne (THD): < 0.01 % w pasmie 20 Hz - 20 khz przy czułosci wejścia +10dBu Częstotliwości próbkowania: 48 khz Separacja miedzy kanałami: > 80 db w pasmie 20 Hz - 20 khz Przetworniki analogowo-cyfrowe: 24 Bity wejścia i wyjścia Konfiguracja pracy: 6-dro-na mono, 3-dro-na stereo, 2-dro-na stereo plus 2-dro-na suma A+B Typy filtrów: Bassel: 12 i 24 db / oktawę 4szt 4szt 10

11 Linkwitz-Riley: 12, 24 i 48 db / oktawę Butterworth: 6, 12, 18, 24 i 48 db / oktawę WHISEworks-NMT: 36 i 52 db / oktawę Czas linii opóźniającej: 635 ms dla ka-dego toru wejście - wyjście Jednostki: milisekundy, metry, stopy oraz klatki na sekundę Panel frontowy: Przyciski pamięci: UTILS, STORE/ENTER, RECALL Przyciski wyboru wejścia: A, B oraz SUM (A+B) Przycisk MUTE dla ka-dego kanału wyjściowego Kursor 4-kierunkowy Navipad oraz gałka edycyjna Podświetlany ekran LCD 2 x 16 znaków Wskaźniki LED wejścia: obecność sygnału SIG, poziom: -3, 0, +3, +6, +12 dbu przesterowanie CLIP Wskaźniki LED wyjścia: obecność sygnału SIG, poziom -3, -6, -12, -20 db poni-ej progu limitera limiter LIMIT, przesterowanie OVER Pamięć: 60 programów w pamięci flash 5 Rama do podwieszenia głośników - dwudrożnych kolumn głośnikowych "line array" /dotyczy pkt.1 6 Konsoleta mikserska 16 kanałów wejściowych mikrofonon/linia, 4 wejścia stereo, 4 podgrupy + mono bus, 6 wysyłek aux (4 przełączane pre/post, 2 powroty stereo, insert w każdym torze, sumie i podgrupach, zasilanie Phantom +48V, przedwzmacniacze i korektory GB30, filtr górnoprzepustowy, wbudowany zasilacz, wyjście bezpośrednie z każdego toru, tłumiki 100mm, sygnalizacja sygnału i przesterowania w każdym torze, możliwość pracy na dwóch zasilaczach 2szt 7 Zestaw mikrofonów do perkusji 6 mikrofonów Duży bęben mikrofon do przenoszenia impulsów na niskich częstotliwościach, wzmacniacz basowy. Pasmo przenoszenia 30 Hz - 13 khz. Charakterystyka kierunkowa kardioidalna. Impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 300 omów Poziom wyjściowy (przy 1kHz) (-55) dbv/pa (1,8 mv); 1 Pa=94 db SPL Mikrofon dla werbla/kotłów mikrofon dla bliskiego zbierania elementów perkusji. Werbel, kotły wiszące i podłogowe, instrumenty perkusyjne. Pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 khz. Charakterystyka kierunkowa kardioidalna Impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 200 omów. Poziom wyjściowy (przy 1kHz) (-56) dbv/pa (1,6 mv); 1 Pa=94 db SPL PG81 Mikrofon instrumentalny. Czuły mikrofon pojemnościowy o płaskiej charakterystyce, dla instrumentów akustycznych. Pasmo przenoszenia 40 Hz - 18 khz 1 zestaw 6 szt 11

12 Charakterystyka kierunkowa kardioidalna, impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 600 omów Poziom wyjściowy (przy 1kHz) -48 db/v (4,0 mv); 1 Pa=94 db SPL Max. poziom SPL (przy 1 khz, obciążenie 2 kiloomy) 131 db (przy zasilaniu phantom); 127 db (przy baterii) Szumy własne 20 db typowo, zasilanie 11 do 52 V lub bat. AA (R6) Pasmo przenoszenia 40 Hz - 18 khz zestawu musi zawierać komplet uchwytów dedykowanych do danej grupy mikrofonóoraz komplet kabli xlr-xlr Zestaw powinien zawierać mikrofony do perkusji: x duży bęben, 3szt x werbel/kotly, 2 szt x mikrofon instrumentalny, 3szt x uchwyt mocujący, 6szt x kable 8 Przewodowy mikrofon dynamiczny przeznaczony do wokalu, charakterystyka kardioidalna Pasmo przenoszenia 50-15,000 Hz Charakterystyka kierunkowa kardioidalna (jednokierunkowa) Impedancja wyjściowa (przy 1,000 Hz) 300 omów Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz) dbv/pa. (1.85 mv) Konstrukcja :uchwyt odlany z metalu,( matowe, ciemnoszare wykończenie). Sferyczna siatka stalowa (w kolorze srebrnym). 9 Dwukanałowy 31-pasmowy korektor graficzny filtr dolnozaporowy 40Hz 12dB/oktawę, wejścia i wyjścia XLR oraz TRS ¼", dynamika 108 db, wysokość 2U Gwarancja min 24 miesiące 5szt 10 Statyw mikrofonowy sceniczny duży 8 szt. + małe, na stół 4 szt. 12szt 11 Przewód audio 32-parowy, ze złączami gwarantującymi uruchomienie systemu 12 Przewód mikrofonowy (sygnałowy) ze złączami gwarantującymi uruchomienie systemu 13 Profesjonalny odtwarzacz płyt kompaktowych/plików MP3 Wyjście symetrycznych sygnałów analogowych na złączach XLR, wyjście niesymetrycznych sygnałów analogowych RCA, regulacja prędkości odtwarzania ± 12.5%, wyjście sygnałów cyfrowych S/PDIF oraz AES/EBU, Auto cue i Auto ready, 20-sekundowy bufor pamięci, wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu, pilot zdalnego sterowania, fader start, sterowanie protokołem RS-232, montaż w szafie rackowej o szerokości 19", wysokość 1U, odtwarzanie płyt CD-R/RW 100m 100m 12

13 Galeria LABORATORIUM AV 1 Konsoleta mikserska 16 kanałów wejściowych mikrofonon/linia, 4 wejścia stereo, 4 wysyłki aux, 4 powroty stereo, insert w każdym torze, zasilanie Phantom +48V, wbudowany zasilacz, wyjście bezpośrednie z każdego toru, wbudowany cyfrowy procesor efektowy, tłumiki 100mm, sygnalizacja sygnału i przesterowania w każdym torze, 2 podgrupy 2 Dwukanałowy wzmacniacz mocy pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 khz, przeznaczony do montażu w szafie rakowej o szerokości 19", moc: 2 x 400W / 4Ω, 2 x 250W / 8Ω, 800W /8Ω / mono, 3 Kolumna głośnikowa ścienna zakres częstotliwości (-10dB): 80 Hz - 16 khz, kąty propagacji: 90º x 90º, moc (ciągła/muzyczna): 75W / 150W, skuteczność 1m): 88 db SPL, jeden przetwornik 135mm (5,25"), jeden przetwornik 19mm (0,75") powlekany tytanem, impedancja: 8Ω,, waga: do 2,5 kg, system mocowania w komplecie, możliwość malowania obudowy, odporna na warunki atmosferyczne 4 Pojedynczy bezprzewodowy system mikrofonowy System złożony z odbiornika oraz ręcznego nadajnika z mikrofonem dynamicznym wokalowym, anteny wewnętrzne, do 8-miu pracujących jednocześnie kanałów) Pasmo przenoszenia 60 Hz - 15 khz Charakterystyka kierunkowa kardioidalna Impedancja wyjściowa (przy 1kHz) 300 omów Poziom wyjściowy (przy 1kHz) -53 dbv/pa (2,2 mv); 1 Pa=94 db SPL odbiornik dwuantenowy do 10 wybieranych kanałów do 8 kompatybilnych systemów wyjście XLR i 1/4" wbudowane anteny 5 Odtwarzacz BlueRay standard: odtwarzanie formatów: BD-ROM, BD-RE / BD-RE DL, JPEG, DivX /DivX HD, odtwarzanie z Karty pamięci SD (SDHC/SDXC), AVCHD, MPEG2 wbudowane złącze USB do odtwarzania MP3, JPEG, DivX /DivX HD Konwerter video D/A min MHz / 12bit Przetwornik audio D/A min. 192kHz / 24bit Wbudowana bezprzewodowa karta LAN WEJŚCIA 8szt 2szt 13

14 USB gniazdo (USB 2.0 High Speed) x 1 Gniazdo kart pamięci SD x 1 Gniazdo LAN Rj45 /Port Ethernet do obsługi sieci WYJŚCIA HDMI x 1 Component video x 1 Analogowe wyjście audio /7,1 x 1 Cyfrowe wyjście audio/ optyczne x 1 Instrukcja obsługi w jęz. polskim 6 Odtwarzacz BETACAM cyfrowo/analogowy multisystem do odtwarzania w systemie BETA cyfrowym oraz kaset SP odtwarzanie formatów: Betacam, Betacam SP, Betacam SX, MPEG IMX, oraz kompatybilny z Digital Betacam kompatybilny z systemem NTSC i PAL/ 525 linii/60 i 625linii/50 / wejście sygnału: Ext. sync BNC (x 1), Frame lock wyjścia analogowe : composite BNC (x 1), Pin Jack (x 1), 1.0 Vp-p, 75 Ω S-video Mini DIN 4-pin (x 1), Y: 1.0 Vp-p, C: Vp-p burst, 75 Ω Analogowy component BNC (x 3), Y: 1.0 Vp-p, BNC (x 3), Y: 1.0 Vpp, R-Y/B-Y: 0.7 Vp-p, 75 Ω R-Y/B-Y: 0.7 Vp-p, 75 Ω Wyjścia cyfrowe: SDI BNC (x 2), SMPTE 259M, BNC (x 2), SMPTE 259M, 270 Mb/s, 0.8 Vp-p, 75 Ω 270 Mb/s, 0.8 Vp-p, 75 Ω I.LINK (DV) 6-pin (x 1), IEEE 1394 Time Code BNC (x 1), 1.0 Vp-p, BNC (x 1), 1.0 Vp-p,75 Ω, unbalanced 75 Ω, unbalanced Wyjścia: Dźwięk audio monitor output L/R Pin Jack (x 2): -10 dbu at 47 kω load, unbalanced, XLR (male x 2): +4 dbm, 600 Ω load, low impedance, balanced Wyjście słuchawkowe /Headphone JM-60 Stereo Phone Jack, - to -12 dbu at 8 Ω load, unbalanced Instrukcja obsługi Galeria Labolatorium 4 zestawy + 4 zestawy mobilne 1 Odtwarzacz BlueRay seria PRO: 1/ 0dtwarzanie plików w formatach: Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R, BD-RE) DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) CD Audio DivX, MP3, WMA9, JPEG 2/Wbudowany 1GB pamięci Blu-ray Profile BD-Live 3/Obsługa sygnału PAL / NTSC 4/Wyjścia sygnałowe: Component Video RCA x 3 Composite Video RCA x 1 HDMI Digital Video Pal : 1080/50p 1080/50i, 720/50p, 576/50p,576/50i NTSC: 1080/60p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 480/60p,480/60i 4szt 14

15 Wejście sieciowe Lan Ethernet 1x RJ-45 (100BASE-TX) Wyjście dźwiękowe cyfrowe optical Audio Wyjście dźwiękowe analogowe RCA Audio 2 Gniazdo RS 232C D-sub 9 pin x 1 do zarządzania i sterowania/synchronizacji poprzez komputer lub inne urz. Gniazdo USB x 1 5/Obsługa decoder/systemów Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential 6/ 48-bitowa głębia koloru/ Deep Colour 7/Wyjścia sygnału definiowane /odtwarzanie 30, 25 oraz 24 klatek na sekundę 8/Przystosowany do montażu w obudowach typu RAC oraz do wyłączenia logo i manu ekranowego 9/Gwarancja min. 24 miesiące 10/ Instrukcja w jęz. polskim 2 Odtwarzacz DVD seria PRO: 1/ 0dtwarzanie plików w formatach: DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, Dual Layer DVD-R, Video CD, CD Audio 2/ Wideo sygnal: PAL/NTSC 3/ Przetwornik 12bit/216MHz video DAC 4/Wejścia /wyjścia Wyjścia: Component Video BNC x 3 S-video 4-Pin Mini DIN x 1 composit video Y: 1.0V p-p, 75 Ω Coaxial Audio 1 x RCA (AC-3/PCM/DTS) Composite Video BNC x 1, 1.0V p-p, 75 Ω Cyfrowe Digital Video DVI-D x1 (Pal : 1080i, 720p, 576p,576i) (NTSC: 1080i, 720p, 480p,480i) Synchronizacja EXT Terminal D-sub 15 pin x 1 Gniazdo do synchronizacji do instalacji multidvd External Sync Input BNC x 2, Black Burst, 0.3V p-p, Monitor Video RCA Jack x1, 1.0V p-p, 75 Ohm Dźwiękowe analogowe RCA Audio 2x RCA (L/R) Gniazdo sterownia RS 232C D-sub 9 pin x 1, RS-232C Wejścia: Sterowanie myszy i urządzeń typu tablet USB x 3 5/ Skalowanie sygnału wideo do 1080i 6/ Przystosowany do montażu w obudowach typu RAC oraz do wyłączenia logo i menu ekranowego 7/ Gwarancja min. 24 miesiące 8/ Instrukcja w jęz. polskim 3 LCD monitor 32 Technologia wyświetlacza LCD /podświetlenie LED: Przekątna ekranu [w calach]: 32 Format obrazu: 16/9 Rozdzielczość: 1920 x 1080 Kontrast statyczny: min :1 / Kontrast dynamiczny: min :1 Jasność [w cd/m2]: min. 450 Czas reakcji [ w ms]: max.4 5szt 7szt 15

16 Częstotliwość odświeżania [w Hz]: min. 100 Tuner DVB-T /DVB-C Kąt widzenia (poziom/pion): min. 178 stopni Wejścia min.: HDMI x 4 USB x 1 Component Video x 1, Composit video RCA x 1 Audio RCA L/P x1 PC DSub 15 pin x 1 RS232c x 1 Wyjście / wejście optyczne audio cyfrowy dźwięk Gwarancja min. 24 miesiące Instrukcja w jęz. polskim 4 Rzutnik slajdów seria PRO galeryjny: Moc lampy min 350 Wat wbudowany timer oraz autofocus, System wejść umożliwiających wiele wariantów współpracy z innymi urządzeniami lub sterownikami. Obsługa magazynków karuzelowych Przystosowany do wymiennej optyki Wraz z obiektywami zoom (75 120) Wraz z karuzelowymi magazynkami 5 Projektor multimedialny minimalne parametry: Przetwornik LCD Kontrast min. 600:1 Rozdzielczość min.1024:768 (XGA) odtwarzanie 1080p Proporcje obrazu 4:3 /16 :10 PAL, SECAM, NTSC Jasność min ANSI Lumenów Innowacyjna obudowa anty-kurzowa Automatycznie przewijany filtr (ACF) o żywotności do godzin 2-krotny zoom obiektyw F= / f= mm Trwałość lampy min godzin Złącza wejścia: Cyfrowe DVI-D PC D-sub HD 15-pin x 2, PC 2 wej./pc 1 wyj. S-Video Mini-DIN 4-pin x 1 Kompozytowe wejście wideo RCA x 1 Komponentowe wejście wideo RCA x 3 Audio dla video M3 x 2, stereo Audio dla component/video RCA x 1, L-R Wyjście monitora Audio M3 x 1 Seryjne RS232 D-sub 9-pin x 1 Remote D-sub 9-pin x 1 LAN złacza: RJ-45 x 1, bezprzewodowy IEEE802.11b/g Wbudowane oprogramowanie PJLink do kontroli i monitorowania w grupach multiprojektorowych 4szt 4szt 16

17 Archiwum Formy Filmowej 1 Nagrywarka z twardym dyskiem 250 Gb: Obsługa formatów DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW /WMA, MP3,JPEG, DivX, CD,CD-R/CD-RW, CD-DA,SVCD System nagrywania DVD video MPEG2 (Hybrydowy VBR) System wideo: PAL NTSC /SECAM /wejście/ WEJŚCIA Composit wideo x 2 S-video x 2 USB gniazdo (USB 2.0 High Speed) x 1 Gniazdo kart pamięci SD x 1 DV do kamery WYJŚCIA HDMI x 1 Component video x 1 Analogowe wyjście audio /7,1 x 1 Cyfrowe wyjście audio/ optyczne x 1 Wbudowany tuner cyfrowy DVB-T Instrukcja obsługi w jęz. polskim 2 Odtwarzacz DVD ze wzmacniaczem: Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD- R DL, DVD+R DL, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW Odtwarzane formaty video: DVD-Video, DivX, VCD, SVCD Odczytywane formaty napisów: txt, srt, sub Wyświetlane formaty graficzne: jpg Odtwarzane formaty audio: MP3, wma Dźwięk: Wbudowany wzmacniacz na 6 wyjść głośnikowych Moc wyjść [W]: min. 2 x x Moc subwoofera [W]:min. 55 Wbudowane dekodery dźwięku wzmacniacza: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS Złącza wyjście: audio 2 x RCA, Euro x 1,composit 1 x RCA Wejście USB Funkcje wzmacniacza: Funkcja zwiększania słyszalności dialogów Funkcje dodatkowe: Progressive Scan, wbudowany tuner radiowy Zespół Pracowni Audiowizualnych: 1 Komputer do montażu wideo /audio: -Procesor czterordzeniowy: jeden czterordzeniowy procesor z rodziny Intel Xeon 3500 taktowany zegarem 2,66 GHz, Mikroarchitektura Intel nowej generacji 8 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 na procesor Zintegrowany kontroler pamięci Funkcja Turbo Boost dynamicznie zwiększająca wydajność (nawet do 3,33 GHz w systemie z 8-rdzeniowym procesorem 2,93 GHz) Technologia Hyper-Threading zapewniająca do 16 rdzeni wirtualnych 128-bitowy aparat SSE4 SIMD 64-bitowe ścieżki danych i rejestry 3szt 3szt 17

18 Optymalizacja w celu ograniczenia zużycia energii Pamięć 8 MB cache /DDR3 ECC SDRAM 1066 MHz Wbudowane cztery gniazda pamięci obsługujące nawet 16 GB pamięci głównej w modułach DIMM 1 GB, 2 GB lub 4 GB Pamięć wideo min. 512 MB Częstotliwość szyny FSB 1600MHz Grafika i monitory 16-kanałowe gniazdo PCI Express 2.0 o podwójnej szerokości, dedykowane dla karty graficznej, z zainstalowaną jedną kartą: NVIDIA GeForce GT 120 z 512 MB pamięci GDDR3, PCI Express 2.0, jeden Mini DisplayPort i jedno podwójne złącze DVI możliwość konfiguracji z wieloma kartami graficznymi, w tym z dwiema, trzema lub czterema kartami NVIDIA GeForce 120 GT Obsługa maksymalnie do ośmiu monitorów 30-calowych 1 Obsługa rozdzielczości do 2560 na 1600 pikseli przez port cyfrowy Obsługa rozdzielczości do 2048 na 1536 pikseli przez port analogowy Komunikacja Dwa niezależne interfejsy 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) z obsługą ramek jumbo Interfejs Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR) Opcjonalny interfejs Wi-Fi AirPort Extreme (802.11n)2 (zgodny ze specyfikacją roboczą IEEE n); zgodność ze standardem IEEE a/b/g Pamięć masowa Cztery kieszenie na napędy dysków twardych 3,5 cala Serial ATA 3 Gb/s, niewymagające użycia kabli; w zestawie cztery kasety na wewnętrzne napędy dysków twardych HDD 640 GB Serial ATA 3 Gb/s, 7200 obr/min, 16 MB pamięci podręcznej napęd SuperDrive 18x obsługujący dyski dwuwarstwowe (DVD±RDL/DVD±RW/CD-RW) Wymagania elektryczne i środowiskowe: Napięcie linii: V AC lub V AC (zasilacz o szerokim zakresie napięcia wejściowego) Częstotliwość: 50 do 60 Hz, jedna faza Prąd: maksymalnie 12 A (niskie napięcie sieci elektrycznej) albo 6 A (wysokie napięcie sieci elektrycznej) Temperatura eksploatacji: od 10 C do 35 C Temperatura przechowywania: od -40 do 47 C Wilgotność względna: od 5% do 95% bez kondensacji Maksymalna wysokość eksploatacji: m Złącza i audio Cztery porty FireWire 800 (dwa na panelu przednim, dwa na panelu tylnym) Pięć portów USB 2.0 (dwa na panelu przednim, trzy na panelu tylnym) Dwa porty USB 2.0 w klawiaturze Gniazdo słuchawkowe minijack i głośnik wewnętrzny na panelu przednim Optyczne cyfrowe wejście i wyjście dźwiękowe porty TOSLINK 18

19 Analogowe stereofoniczne wejście i wyjście dźwiękowe, poziom liniowy, gniazda minijack Gniazda rozszerzeń PCI Express Trzy wolne pełnowymiarowe gniazda rozszerzeń PCI Express5 Jedno gniazdo PCI Express 2.0 x16 Dwa gniazda PCI Express 2.0 x4 Wszystkie gniazda mechanicznie zgodne z kartami 16-kanałowymi Łączny maks. pobór mocy ze wszystkich gniazd PCI Express: 300 W Wymagane oprogramowanie System operacyjny: Mac OS X 10.6 Snow Leopard (zawierający programy itunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, ichat, Safari, Książka adresowa, QuickTime, ical, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools) ilife (zawierający programy iphoto, imovie, idvd, iweb i GarageBand) 2 Oprogramowanie Final Cut STUDIO 3 Oprogramowanie Logic Studio Logic Studio kompletny zestaw profesjonalnego oprogramowania, umożliwiający pisanie, nagrywanie, montaż, miksowanie i odtwarzanie. Program musi zawierać bibliotekę / kolekcję wtyczek i dźwięków. 4 Monitor specjalistyczny do komputera montażowego /pkt 1 MONITOR min. 23 Wyświetlacz LCD podświetlenie LED Wyświetlacz TFT z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną (AMLCD) o przekątnej widocznego wynoszącej obrazu 24 cale Obsługiwane rozdzielczości: 1920 na 1200 pikseli 1280 na 800 pikseli 1024 na 640 pikseli Wyświetlane kolory (maksymalnie): 16,7 miliona Zakres kąta patrzenia: 178Â poziomo / 178Â pionowo Jasność (typowa): 330 cd/m2 Kontrast (typowy): 1000:1 Czas reakcji (typowy): 14 ms Dźwięk i wideo: Wbudowana kamera isight i mikrofon Wbudowany system głośników 2.1 Połączenia Trzy porty USB 2.0 z własnym zasilaniem Jeden kabel z trzema złączami: Mini DisplayPort, MagSafe, USB 2.0 Kabel zasilający Gniazdo na zabezpieczenie Kensington 5 Komplet głośników odsłuchowych (2 szt.) studio monitory: Monitor aktywny przetworniki: - niskotonowy: min. 5 z polipropylenową membraną (osłona magnetyczna) - wysokotonowy: min. 3/4 kopułkowy (osłona magnetyczna) obudowa: Bass-reflex materiał obudowy: MDF 1 szt 1 kpl. 19

20 zakres częstotliwości: 55 Hz 20 khz (-10 db) moc: min. 70 W - moc wzmacniacza dla przetwornika niskotonowego : min.45 W, 4 Ω - moc wzmacniacza dla przetwornika wysokotonowego min. 25 W, 8 Ω czułość wejścia: -10 dbu/10 kω wejścia: - XLR symetryczny - Jack ¼ symetryczny przełącznik LOW CUT przełącznik ROOM CONTROL 6 Mixer audio: 6 wejść mono mikrofonowo/ liniowych 2 wejścia stereo liniowe 2 konfigurowalne wyjścia aux 3-pasmowy korektor w każdym torze mono 2-pasmowy w torach stereo 1 wyjście do nagrywania RCA globalne zasilanie phantom 48 V diodowy wskaźnik Peak level w każdym torze miksera potencjometry (suwaki)60mm Każdy tor mono posiadający jeden insert i przycisk mute. Sekcja wyjściowa z funkcją solo, gniazdo słuchawkowe z regulacją poziomu Kontrola poziomu sygnału min.10 wskaźników LED Wyjście monitorowe równoległe z wyjściem słuchawkowym Możliwość Instalacji w szafie rackowej 19. Komputery 1 Zestaw stacjonarny: komputer + monitor: procesor dwu- lub czterordzeniowy, 4Gb ram, dysk twardy 1Tb SATA2, karta graficzna 512mb ram HDMI i DVI, napęd optyczny DVD RW +-,system operacyjny 64bit, mysz, klawiatura monitor: 22 cale, czas reakcji 2-5ms, Technologia LED, Full HD 2 Laptop: procesor wielordzeniowy, matryca 17 cali, pamięć 3gb ram, dysk twardy 320Gb, karta graficzna 512mb z wyjściami HDMI D-Sub Oprogramowanie do Laptopa MBOX2 (pro tools) 3 Drukarka: kolorowa drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką, jakość druku: do 2400x600 dpi, z możliwością dzielenia w sieci 6szt 20

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem* Typ. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio

Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem* Typ. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio Szczegółowy opis 1. Miniwieża audio 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio Typ Miniwieża audio składająca się z jednostki centralnej (dopuszcza się urządzenia aby jednostka centralna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego ZOK.042.1.6.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego Załącznik Nr 4 Lp. NAZWA TOWARU OPIS TOWARU Ilość sztuk/ zestawów 1 Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DEKODER CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ 1. dekoder, 3. przewód połączeniowy EURO-EURO. 1. obsługa DVB- T MPEG-4; 2. kompatybilność video NTSC, PAL;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 41/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.18

Zapytanie ofertowe nr 41/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.18 Zapytanie ofertowe nr 41/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.18 B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Lubomirskich 1E 37-200 Przeworsk tel. 166490098 fax. 166490099 e-mail: sekretariat@engineering-bp.com

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. Wrocław: Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego dla Muzeum Współczesnego Wrocław Numer ogłoszenia: 214986-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacja sprzętowa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja sprzętowa 1. Telewizor LCD 1 szt. 42 calowy telewizor LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 Podstawowe informacje Załączone wyposażenie Gwarancja Pilot Minimum

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Wrocław, dnia 15.12.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na fabrycznie nowe stanowiska komputerowe (3 sztuk) w ramach projektu: Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza do składania ofert celem wyboru dostawcy oferującego najlepsze warunki cenowe na dostawę przenośnego projektora multimedialnego. Szczegóły

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz stereofoniczny

Wzmacniacz stereofoniczny LAB SERIES M-DAC Przetwornik C/A 1920-krotny oversampling sygnału 44,1kHz z USB ( 882-krotny oversampling sygnału 96kHz) wejście USB B przyjmujące sygnały 24-bit/96kHz z PC/MAC/dysków/pamięci filtry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272. 110.2014 Załącznik nr 1D do SIWZ część I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. druk O F E R T A. pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. druk O F E R T A. pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) Nr sprawy: RZP-I-WI/64/DZP-1/2011 druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa Ja/My niżej podpisany/i

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania oraz tonerów dla MWP Numer ogłoszenia: 415118-2009; data zamieszczenia: 02.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia

CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia Znak sprawy: ZP-22/07/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa producenta i model Cena jednostkowa netto Ilość netto Stawka VAT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego)

Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy zamówienia zakupu: monitora dotykowego oraz laptopa dla oddziału przedszkolnego) Szkoła Podstawowa w Czernikowie Czerników 11 99-120 Piątek tel/fax 24 7221044 tel. 605 148 861 e-mail: szkolaczernikow@interia.pl Czerników, dnia 19 marca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2014 (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo