SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Łowicz, dnia r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163 z późn. zm.) Tryb postępowania - przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i zarazem jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa postępowania: Dostawa systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem, instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników oraz powiązanej z systemem elektronicznego obiegu dokumentów usługę elektronicznego urzędu podawczego dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu 1

2 I Dane dotyczące Zamawiającego Nazwa: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu Adres: ul. Stary Rynek 1, Łowicz Telefon / fax: ; Strona WWW: Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek środa II Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III Opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień: Główny przedmiot zamówienia: System zarządzania dokumentacją Pozostałe: ; ; ; ; ; ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem, instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników oraz powiązanej z systemem elektronicznego obiegu dokumentów usługę elektronicznego urzędu podawczego dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Przedmiotem zamówienia jest: 1) System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z niezbędnym motorem baz danych i innym oprogramowaniem, jeśli jest ono niezbędne do uruchomienia i użytkowania systemu oraz systemem operacyjnym serwera i wykonanie prac dodatkowych na które składają się w szczególności: A. instalacja i konfiguracja serwerowego systemu operacyjnego oraz integracja z domeną Zamawiającego B. Instalacja i konfiguracja silnika baz danych SQL C. Instalacja i konfiguracja wersji testowej SEOD D. Naniesienie schematu organizacyjnego Urzędu Miasta w SEOD E. Naniesienie dwóch ścieżek obiegu dokumentów F. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów w zakresach tematycznych obejmujących wszystkie moduły funkcjonalne SEOD oraz całości funkcjonowania obsługi użytkowania, administrowania i utrzymania SEOD. G. Instalacja roboczej wersji SEOD w czasie wskazanym przez Zamawiającego i przeniesienie wskazanych słowników i ustawień 2) Usługa elektronicznego urzędu Podawczego obejmująca: A. obsługę elektronicznej skrzynki podawczej B. Wystawianie urzędowych poświadczeń odbiorów C. Obsługa interaktywnych formularzy WWW z bezpiecznym podpisem elektronicznym D. Przygotowanie 15 wzorów elektronicznych formularzy E. Obsługę 1000 przyjętych formularzy z wystawieniem UPO- Urzędowych Poświadczeń Odbioru wraz z archiwizacją w bezpiecznym archiwum elektronicznym. 3) Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem nr 2. 2

3 Zaoferowany w ramach systemu sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych rozwiązaniach, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 dot. zakresu oprogramowania, usługi i wdrożenia SEOD i EUP i Załącznik nr 2 dot. dostawy sprzętu; do SIWZ. 3. UWAGA: zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie urządzeń, które określono w w/w. dokumentach przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, przy czym zastrzega, że oferowane równoważne muszą charakteryzować się co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie określono w ww. dokumentach. W przypadku zaoferowania w ofercie urządzeń równoważnych urządzeniom, które określono w ww. dokumentach przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca jest obowiązany udowodnić równoważność zaoferowanych urządzeń. W tym celu wykonawca musi załączyć do oferty kartę katalogową producenta urządzenia równoważnego lub oświadczenie producenta urządzenia równoważnego dotyczące urządzenia równoważnego dokumenty te muszą zawierać informacje o parametrach technicznych oferowanego urządzenia i zarazem potwierdzać, że urządzenie to charakteryzuje się co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie określono w niniejszej SIWZ. 4. Wymogi odnośnie gwarancji i opieki technicznej. Na niżej wymienione elementy systemu Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż: 1. Serwer 3 lata 2. Zasilacz awaryjny UPS 2 lata 3. Skaner 2 lata 4. Oprogramowanie SEOD 2 lata 5. Zestaw komputerowy + monitor 2 lata 6. Notebook 2 lata 7. Drukarki laserowe 1 rok, W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczyć będzie nieodpłatnie pełny zakres usług wiążących się z zapewnieniem prawidłowego działania Systemu. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania i instalacji nieodpłatnie nowych wersji oprogramowania, jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany stanu prawnego. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pracownikom Zamawiającego konsultacji telefoniczne typu hot-line w godzinach pracy Zamawiającego. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania błędów i usterek w systemie zauważonych przez zamawiającego. W Formularzu ofertowym należy podać oferowane okresy gwarancji jakości. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wskazany termin odnosi się do faktycznego wykonania zamówienia wraz z dokonaniem czynności odbioru całości przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem realizacji zamówienia (sposób opracowania harmonogramu Zamawiający pozostawia Wykonawcy), który należy załączyć do oferty. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie następnie załącznikiem do zawartej umowy. 3

4 V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, łącznie wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych), b). w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od dnia składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy dostawy systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla co najmniej 100 użytkowników, c). w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od dnia składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla 35 użytkowników z wykorzystaniem podpisu elektronicznego dla co najmniej 1 użytkownika w jednostce administracji samorządowej. d). dysponują co najmniej pięcioma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą niniejszy warunek spełniać łącznie), o następujących kwalifikacjach: 1. Kierownik Zespołu Wykonawcy (1 osoba) - Kierownik stojący na czele Zespołu Wykonawcy musi legitymować się: - potwierdzoną doświadczeniem umiejętnością zarządzania projektami w zakresie realizacji systemów informatycznych, tj. wskazana osoba zarządzała minimum dwoma projektami realizowanym w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie realizacji systemów informatycznych, z czego przynajmniej jednym w zakresie dostawy systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla co najmniej 100 użytkowników, oraz przynajmniej jednym w zakresie dostawy systemu elektronicznego obiegu dokumentów z użyciem podpisu elektronicznego dla 35 użytkowników z wykorzystaniem podpisu elektronicznego dla co najmniej 1 użytkownika w jednostce administracji samorządowej. 2. Specjalista w zakresie wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów (min. 2 osoby) specjalista powinien legitymować się potwierdzoną doświadczeniem umiejętnością wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów, tj. wskazana osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia we wdrożeniu przynajmniej jednego systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla co najmniej 100 użytkowników, oraz przynajmniej jednego systemu elektronicznego obiegu dokumentów z użyciem podpisu elektronicznego dla 35 użytkowników z wykorzystaniem podpisu elektronicznego dla co najmniej 1 użytkownika w jednostce administracji samorządowej. 3. Specjalista w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętowej systemów informatycznych (min. 2 osoby) specjalista powinien legitymować się potwierdzoną doświadczeniem umiejętnością instalacji i konfiguracji sprzętowej systemów informatycznych, tj. wskazana osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w instalacji i konfiguracji sprzętowej przynajmniej dwóch systemów informatycznych dla co najmniej 100 użytkowników każdy. 4

5 Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt VI. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia powyższe warunki. VI Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty trzeba załączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: a). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b). aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c). aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), d). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e). wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców [wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V. b i c)] zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego), f). wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i zakresu wykonywanych przez nich czynności [wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V. d)] zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ, g). jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. VI. 1. a),b),c), d), składa dokumenty lub oświadczenia szczegółowo określone 2 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. 2006r Nr 87, poz 605). h). W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum każdy ze wspólników (konsorcjantów) składa dodatkowo: Wykaz wspólników lub konsorcjantów ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo udzielone jednemu ze wspólników lub konsorcjantów lub innej osobie do reprezentowania ich w przetargu lub reprezentowania ich w przetargu i zawarcia umowy. 5

6 Uwaga 1: W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt VI. 1. a), b), c), d), g) złożonych przez każdego wspólnika lub konsorcjanta z osobna. Uwaga 2: Przed podpisaniem umowy wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjanci okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. 2. Do oferty trzeba załączyć oświadczenia: a) O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu oświadczeń, stanowiącym załącznik nr 7 lub na dokumencie zgodnym co do treści z załączonym wzorem formularza oświadczenia., b) oświadczenie o zobowiązaniu się do wpłacenia (wniesienia) zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, na formularzu oświadczeń stanowiącym Załącznik 8 do niniejszej SIWZ lub na dokumencie zgodnym co do treści z załączonym wzorem formularza oświadczenia. c) Oświadczenie, iż wykonawca wyraża zgodę na realizację faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, d) Oświadczenie- wykaz (wg. Załącznika nr 4): Podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Informacje o częściach, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om (z podaniem nazw firm), lub że całość przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał we własnym zakresie. e) oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada certyfikat CE. Dostarczenie certyfikatów będzie wymagane w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Uwaga 3: W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia oświadczeń wymienionych w pkt a), c), d) złożonych przez każdego wspólnika lub konsorcjanta osobno. VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Nr faksu Zamawiającego: Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, na adres: Urząd Miasta Łowicz, ul. Stary Rynek 1, Łowicz 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 1) W zakresie proceduralnym: Katarzyna Krutak-Muszyńska, tel ) W zakresie merytorycznym: Dariusz Fabijański, tel Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 6

7 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 9. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. 10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty) 2. Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, wykonawca może wnieść w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu Nr 81/1500/1689/1216/8005/0182/0000 Kredyt Bank o/skierniewice, filia nr 5 w Łowiczu ul. Podrzeczna 14. Nie jest dopuszczalne wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu. 4. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. 5. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, a jej treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. 4. Jeżeli oferta lub jakikolwiek załącznik do oferty jest podpisywany przez pełnomocnika wykonawcy, do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału. 7

8 5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączników do oferty były kolejno ponumerowane, a w treści oferty była umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 6. Zaleca się, aby oferta oraz wszystkie załączniki do oferty były trwale zespolone w taki sposób, aby niemożliwe było ich przypadkowe zdekompletowanie. 7. W przypadku, gdy oferta lub załącznik do oferty zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie lub załącznikach do oferty informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy. 8. Wszelkie poprawki i skreślenia w treści oferty i załączników do oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/ce ofertę. 9. Złożenie oferty Zamawiający traktuje jako przyjęcie warunków przetargu bez zastrzeżeń. 10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust 4 ustawy. 11. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, sporządzonym według wzoru zamieszczonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Wszędzie tam, gdzie wzór zamieszczony w Załączniku Nr 3 do SIWZ nakazuje podać dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podać należy dane wszystkich wykonawców. 13. Do oferty należy załączyć: 1). Odpowiednie pełnomocnictwo w przypadkach wskazanych powyżej; 2) Wykaz wspólników lub konsorcjantów ubiegających się udzielenie zamówienia, 3) Dokumenty i oświadczenia określone w punkcie VI SIWZ 4) Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, sporządzone wg wzoru zamieszczonego w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie powierzy wykonania jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, nie składa tego załącznika lecz oświadczenie, że całość przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał we własnym zakresie. 5) Harmonogram realizacji zamówienia, 6) Szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia 7) Opis proponowanej metodyki szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu uwzględniającej tematykę szkoleń oraz ich zakres (opis musi uwzględniać podział na tematy poruszane podczas szkoleń). 8) Dowód wpłaty wadium W/w. oświadczenia lub dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem za zgodność z oryginałem. Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób j.w. na każdej zapisanej stronie. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 9) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści formularzy załączonych do SIWZ. 8

9 Oferta jak i wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez wykonawcę zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym, kodeksie cywilnym lub w gminnej ewidencji działalności gospodarczej (wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę). Uwaga 4: W przypadkach określonych w art. 23 ustawy (wspólnie złożenie oferty przez kilku wykonawców) ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik. Do oferty załącza się pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców o treści jak w art. 23 ust. 2 ustawy. Sposób składania oświadczeń i dokumentów szczegółowo określa pkt VI specyfikacji. Uwaga 5: Wszędzie tam, gdzie załączone do oferty wzory formularzy nakazują podać dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podać należy dane wszystkich wykonawców. 10) Opakowanie oferty: Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; koperta winna być zaadresowana na zamawiającego i opatrzona hasłem: Oferta na dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem, instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników oraz powiązanej z systemem elektronicznego obiegu dokumentów usługę elektronicznego urzędu podawczego dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz zawierać nazwę i adres oferenta aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia jej po wyznaczonym terminie, dodatkowo ofertę którą składa się za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej należy przesłać w kopercie zewnętrznej zaadresowanej j.w. z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM. (podać termin składania ofert); - wewnętrznej, oznaczonej i opisanej jak wyżej oraz dodatkowo opisanej nazwą i adresem Wykonawcy. 11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. W tym celu należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenie o zmianie oferty. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie jest podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału, chyba że odpowiednie pełnomocnictwo zostało załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno być opakowane według takich samych zasad jak oferta, z tym że na kopercie zewnętrznej należy umieścić adnotację ZMIANA. 12) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę. W tym celu należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenie o wycofaniu oferty. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie jest podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału, chyba że odpowiednie pełnomocnictwo zostało załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno być opakowane według takich samych zasad jak oferta, z tym że na kopercie zewnętrznej należy umieścić adnotację WYCOFANIE. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego (sekretariat), ul. Stary Rynek 1, do dnia r do godz Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w dniu r o godz , w Siedzibie Zamawiającego. 9

10 3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W Formularzu ofertowym, sporządzonym według wzoru zamieszczonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ, należy podać cenę oferty netto i brutto oraz kwotę i stawkę podatku VAT. 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. 2. Cenę należy skalkulować przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza wykonawca. 3. Podstawę obliczenia ceny oferty stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SIWZ. XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: a) Złożenie ważnej oferty - warunek konieczny b) Kompletność i aktualność dokumentów - warunek konieczny c) Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 100% 2. sposób oceny ofert: a) wg wzoru: cena najniższa x 100% x 100 pkt cena oferty X b) oferta zawierająca cenę najniższą otrzyma max. ilość punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zawiera najniższą cenę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10

11 XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto i stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w celu podpisania umowy. XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych może być wnoszone według wyboru w: a) pieniądzu ( na konto zamawiającego ) b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz z późn. zm. ) % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół bezusterkowego odbioru robót) 3. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości XVI WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz.1163) nie stanowią inaczej. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 11

12 XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej,jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych : a) Wobec treści ogłoszenia,postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy można wnieść pisemny protest do zamawiającego w termie 7 dni od dnia w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. b) Szczegółowo tryb korzystania ze środków ochrony prawnej określa ustawa. XVIII INNE POSTANOWIENIA SIWZ 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Formą składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji jest faks. Dla szerszego dostępu wykonawców do informacji udzielanych przez zamawiającego udostępnia się stronę internetową 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art.91a ust. 1 ustawy. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIX ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. zakresu oprogramowania, usługi i wdrożenia SEOD i EUP Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. dostawy sprzętu Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw Załącznik Nr 6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik Nr 7 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 8 Oświadczenie o zobowiązaniu się do wpłacenia (wniesienia) zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia Załącznik Nr 9 Wzór umowy. 12

13 Złącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY pieczęć wykonawcy Nazwa Wykonawcy... REGON... NIP.. Adres... powiat... województwo... Nr faksu. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:.... 1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę netto... zł, natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości... zł, tj.. %, kwota brutto wynosi... zł (słownie:... zł). 2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 3) zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ wnosimy wadium w formie... 4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert, 5) termin realizacji zamówienia:. 6) oświadczamy, że na niżej wymienione elementy zamówienia udzielimy gwarancji jakości na okres: 1. Serwer lata 2. Zasilacz awaryjny UPS -.lata 3. Skaner lata 4. Oprogramowanie SEOD.. lata 5.Zestaw komputerowy + monitor -..lata 6.Notebook -.lata 7.Drukarki laserowe - lata 7) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto o numerze*:..., * dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu 8) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 13

14 podpisania umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9) oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do zawarcia umowy. 10) załącznikami do niniejszej oferty są: Podpis..... (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą), dnia 14

15 Załącznik nr 4 WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKO- NAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy L.p Część zamówienia Podpis..... (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą), dnia Załącznik nr 5 15

16 WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Miejsce wykonania (Zamawiający) Przedmiot zamówienia (krótki opis) Wartość brutto w PLN Data wykonania np. miesiąc/rok Do wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez inwestora potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie lub protokoły odbioru końcowego zrealizowanych dostaw. Podpis, dnia..... (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą) Załącznik nr 6 WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 16

17 W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie Zakres wykonywanych czynności pełniona funkcja w realizacji przedmiotu zamówienia Podpis..... (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą), dnia 17

18 Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia wykonawcy oświadczam, że firma Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. Podpis..... (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą), dnia 18

19 Załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia wykonawcy oświadczam, że firma Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... zobowiązuję się do wpłacenia /wniesienia/ zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia o równowartości 5 % ceny ofertowej brutto, w przypadku wybrania oferty przez zamawiającego, oraz wstępne określenie formy w jakiej to zabezpieczenie zostanie wniesione (podać formę) Podpis..... (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą), dnia 19

20 Załącznik Nr 9 Umowa (projekt) Nr.../2007 W dniu.roku pomiędzy: Gminą Miasta Łowicza NIP reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Łowicza zwaną dalej "Zamawiającym", a w reprezentowanym przez:.. zwanym dalej "Dostawcą" na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:: 1 1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem, instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników oraz powiązanej z systemem elektronicznego obiegu dokumentów usługę elektronicznego urzędu podawczego dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu 2. Zakres rzeczowy dostawy obejmuje: 1) System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z niezbędnym motorem baz danych i innym oprogramowaniem, jeśli jest ono niezbędne do uruchomienia i użytkowania systemu oraz systemem operacyjnym serwera i wykonanie prac dodatkowych na które składają się w szczególności: A. instalacja i konfiguracja serwerowego systemu operacyjnego oraz integracja z domeną Zamawiającego B. Instalacja i konfiguracja silnika baz danych SQL C. Instalacja i konfiguracja wersji testowej SEOD D. Naniesienie schematu organizacyjnego Urzędu Miasta w SEOD E. Naniesienie dwóch ścieżek obiegu dokumentów F. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów w zakresach tematycznych obejmujących wszystkie moduły funkcjonalne SEOD oraz całości funkcjonowania obsługi użytkowania, administrowania i utrzymania SEOD. G. Instalacja roboczej wersji SEOD w czasie wskazanym przez Zamawiającego i przeniesienie wskazanych słowników i ustawień 2) Usługa elektronicznego urzędu Podawczego obejmująca: A. obsługę elektronicznej skrzynki podawczej B. Wystawianie urzędowych poświadczeń odbiorów C. Obsługa interaktywnych formularzy WWW z bezpiecznym podpisem elektronicznym D. Przygotowanie 15 wzorów elektronicznych formularzy E. Obsługę 1000 przyjętych formularzy z wystawieniem UPO- Urzędowych Poświadczeń Odbioru wraz z archiwizacją w bezpiecznym archiwum elektronicznym 3) Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem nr Szczegółowy zakres dostawy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 oraz oferta wykonawcy. 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

., dnia.. (tel. kontaktowy)

., dnia.. (tel. kontaktowy) Załącznik Nr 1 (Imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy., dnia.. (miejscowość) (dokładny adres lub siedziba Wykonawcy) (tel. kontaktowy) Oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel Pawłowiczki: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 313 w Trawnikach Numer ogłoszenia: 38171-2016; data zamieszczenia: 12.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym Numer ogłoszenia: 199502-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo