SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Łowicz, dnia r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163 z późn. zm.) Tryb postępowania - przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i zarazem jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa postępowania: Dostawa systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem, instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników oraz powiązanej z systemem elektronicznego obiegu dokumentów usługę elektronicznego urzędu podawczego dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu 1

2 I Dane dotyczące Zamawiającego Nazwa: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu Adres: ul. Stary Rynek 1, Łowicz Telefon / fax: ; Strona WWW: Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek środa II Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz.1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III Opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień: Główny przedmiot zamówienia: System zarządzania dokumentacją Pozostałe: ; ; ; ; ; ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem, instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników oraz powiązanej z systemem elektronicznego obiegu dokumentów usługę elektronicznego urzędu podawczego dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Przedmiotem zamówienia jest: 1) System elektronicznego obiegu dokumentów wraz z niezbędnym motorem baz danych i innym oprogramowaniem, jeśli jest ono niezbędne do uruchomienia i użytkowania systemu oraz systemem operacyjnym serwera i wykonanie prac dodatkowych na które składają się w szczególności: A. instalacja i konfiguracja serwerowego systemu operacyjnego oraz integracja z domeną Zamawiającego B. Instalacja i konfiguracja silnika baz danych SQL C. Instalacja i konfiguracja wersji testowej SEOD D. Naniesienie schematu organizacyjnego Urzędu Miasta w SEOD E. Naniesienie dwóch ścieżek obiegu dokumentów F. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów w zakresach tematycznych obejmujących wszystkie moduły funkcjonalne SEOD oraz całości funkcjonowania obsługi użytkowania, administrowania i utrzymania SEOD. G. Instalacja roboczej wersji SEOD w czasie wskazanym przez Zamawiającego i przeniesienie wskazanych słowników i ustawień 2) Usługa elektronicznego urzędu Podawczego obejmująca: A. obsługę elektronicznej skrzynki podawczej B. Wystawianie urzędowych poświadczeń odbiorów C. Obsługa interaktywnych formularzy WWW z bezpiecznym podpisem elektronicznym D. Przygotowanie 15 wzorów elektronicznych formularzy E. Obsługę 1000 przyjętych formularzy z wystawieniem UPO- Urzędowych Poświadczeń Odbioru wraz z archiwizacją w bezpiecznym archiwum elektronicznym. 3) Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem nr 2. 2

3 Zaoferowany w ramach systemu sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych rozwiązaniach, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 dot. zakresu oprogramowania, usługi i wdrożenia SEOD i EUP i Załącznik nr 2 dot. dostawy sprzętu; do SIWZ. 3. UWAGA: zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie urządzeń, które określono w w/w. dokumentach przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, przy czym zastrzega, że oferowane równoważne muszą charakteryzować się co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie określono w ww. dokumentach. W przypadku zaoferowania w ofercie urządzeń równoważnych urządzeniom, które określono w ww. dokumentach przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca jest obowiązany udowodnić równoważność zaoferowanych urządzeń. W tym celu wykonawca musi załączyć do oferty kartę katalogową producenta urządzenia równoważnego lub oświadczenie producenta urządzenia równoważnego dotyczące urządzenia równoważnego dokumenty te muszą zawierać informacje o parametrach technicznych oferowanego urządzenia i zarazem potwierdzać, że urządzenie to charakteryzuje się co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie określono w niniejszej SIWZ. 4. Wymogi odnośnie gwarancji i opieki technicznej. Na niżej wymienione elementy systemu Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż: 1. Serwer 3 lata 2. Zasilacz awaryjny UPS 2 lata 3. Skaner 2 lata 4. Oprogramowanie SEOD 2 lata 5. Zestaw komputerowy + monitor 2 lata 6. Notebook 2 lata 7. Drukarki laserowe 1 rok, W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczyć będzie nieodpłatnie pełny zakres usług wiążących się z zapewnieniem prawidłowego działania Systemu. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania i instalacji nieodpłatnie nowych wersji oprogramowania, jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany stanu prawnego. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pracownikom Zamawiającego konsultacji telefoniczne typu hot-line w godzinach pracy Zamawiającego. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania błędów i usterek w systemie zauważonych przez zamawiającego. W Formularzu ofertowym należy podać oferowane okresy gwarancji jakości. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Wskazany termin odnosi się do faktycznego wykonania zamówienia wraz z dokonaniem czynności odbioru całości przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem realizacji zamówienia (sposób opracowania harmonogramu Zamawiający pozostawia Wykonawcy), który należy załączyć do oferty. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram będzie następnie załącznikiem do zawartej umowy. 3

4 V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, łącznie wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych), b). w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od dnia składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy dostawy systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla co najmniej 100 użytkowników, c). w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od dnia składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla 35 użytkowników z wykorzystaniem podpisu elektronicznego dla co najmniej 1 użytkownika w jednostce administracji samorządowej. d). dysponują co najmniej pięcioma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą niniejszy warunek spełniać łącznie), o następujących kwalifikacjach: 1. Kierownik Zespołu Wykonawcy (1 osoba) - Kierownik stojący na czele Zespołu Wykonawcy musi legitymować się: - potwierdzoną doświadczeniem umiejętnością zarządzania projektami w zakresie realizacji systemów informatycznych, tj. wskazana osoba zarządzała minimum dwoma projektami realizowanym w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie realizacji systemów informatycznych, z czego przynajmniej jednym w zakresie dostawy systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla co najmniej 100 użytkowników, oraz przynajmniej jednym w zakresie dostawy systemu elektronicznego obiegu dokumentów z użyciem podpisu elektronicznego dla 35 użytkowników z wykorzystaniem podpisu elektronicznego dla co najmniej 1 użytkownika w jednostce administracji samorządowej. 2. Specjalista w zakresie wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów (min. 2 osoby) specjalista powinien legitymować się potwierdzoną doświadczeniem umiejętnością wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów, tj. wskazana osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia we wdrożeniu przynajmniej jednego systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla co najmniej 100 użytkowników, oraz przynajmniej jednego systemu elektronicznego obiegu dokumentów z użyciem podpisu elektronicznego dla 35 użytkowników z wykorzystaniem podpisu elektronicznego dla co najmniej 1 użytkownika w jednostce administracji samorządowej. 3. Specjalista w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętowej systemów informatycznych (min. 2 osoby) specjalista powinien legitymować się potwierdzoną doświadczeniem umiejętnością instalacji i konfiguracji sprzętowej systemów informatycznych, tj. wskazana osoba uczestniczyła w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w instalacji i konfiguracji sprzętowej przynajmniej dwóch systemów informatycznych dla co najmniej 100 użytkowników każdy. 4

5 Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wskazanych w pkt VI. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia powyższe warunki. VI Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty trzeba załączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: a). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b). aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c). aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), d). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e). wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców [wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V. b i c)] zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego), f). wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i zakresu wykonywanych przez nich czynności [wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V. d)] zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ, g). jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. VI. 1. a),b),c), d), składa dokumenty lub oświadczenia szczegółowo określone 2 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. 2006r Nr 87, poz 605). h). W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum każdy ze wspólników (konsorcjantów) składa dodatkowo: Wykaz wspólników lub konsorcjantów ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo udzielone jednemu ze wspólników lub konsorcjantów lub innej osobie do reprezentowania ich w przetargu lub reprezentowania ich w przetargu i zawarcia umowy. 5

6 Uwaga 1: W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt VI. 1. a), b), c), d), g) złożonych przez każdego wspólnika lub konsorcjanta z osobna. Uwaga 2: Przed podpisaniem umowy wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjanci okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. 2. Do oferty trzeba załączyć oświadczenia: a) O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu oświadczeń, stanowiącym załącznik nr 7 lub na dokumencie zgodnym co do treści z załączonym wzorem formularza oświadczenia., b) oświadczenie o zobowiązaniu się do wpłacenia (wniesienia) zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, na formularzu oświadczeń stanowiącym Załącznik 8 do niniejszej SIWZ lub na dokumencie zgodnym co do treści z załączonym wzorem formularza oświadczenia. c) Oświadczenie, iż wykonawca wyraża zgodę na realizację faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, d) Oświadczenie- wykaz (wg. Załącznika nr 4): Podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Informacje o częściach, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om (z podaniem nazw firm), lub że całość przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał we własnym zakresie. e) oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada certyfikat CE. Dostarczenie certyfikatów będzie wymagane w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Uwaga 3: W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia oświadczeń wymienionych w pkt a), c), d) złożonych przez każdego wspólnika lub konsorcjanta osobno. VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Nr faksu Zamawiającego: Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, na adres: Urząd Miasta Łowicz, ul. Stary Rynek 1, Łowicz 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 1) W zakresie proceduralnym: Katarzyna Krutak-Muszyńska, tel ) W zakresie merytorycznym: Dariusz Fabijański, tel Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 6

7 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 9. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert. 10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty) 2. Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, wykonawca może wnieść w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu Nr 81/1500/1689/1216/8005/0182/0000 Kredyt Bank o/skierniewice, filia nr 5 w Łowiczu ul. Podrzeczna 14. Nie jest dopuszczalne wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu. 4. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. 5. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, a jej treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. 4. Jeżeli oferta lub jakikolwiek załącznik do oferty jest podpisywany przez pełnomocnika wykonawcy, do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału. 7

8 5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączników do oferty były kolejno ponumerowane, a w treści oferty była umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 6. Zaleca się, aby oferta oraz wszystkie załączniki do oferty były trwale zespolone w taki sposób, aby niemożliwe było ich przypadkowe zdekompletowanie. 7. W przypadku, gdy oferta lub załącznik do oferty zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie lub załącznikach do oferty informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy. 8. Wszelkie poprawki i skreślenia w treści oferty i załączników do oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/ce ofertę. 9. Złożenie oferty Zamawiający traktuje jako przyjęcie warunków przetargu bez zastrzeżeń. 10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust 4 ustawy. 11. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, sporządzonym według wzoru zamieszczonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Wszędzie tam, gdzie wzór zamieszczony w Załączniku Nr 3 do SIWZ nakazuje podać dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podać należy dane wszystkich wykonawców. 13. Do oferty należy załączyć: 1). Odpowiednie pełnomocnictwo w przypadkach wskazanych powyżej; 2) Wykaz wspólników lub konsorcjantów ubiegających się udzielenie zamówienia, 3) Dokumenty i oświadczenia określone w punkcie VI SIWZ 4) Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, sporządzone wg wzoru zamieszczonego w Załączniku Nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie powierzy wykonania jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, nie składa tego załącznika lecz oświadczenie, że całość przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał we własnym zakresie. 5) Harmonogram realizacji zamówienia, 6) Szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia 7) Opis proponowanej metodyki szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu uwzględniającej tematykę szkoleń oraz ich zakres (opis musi uwzględniać podział na tematy poruszane podczas szkoleń). 8) Dowód wpłaty wadium W/w. oświadczenia lub dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem za zgodność z oryginałem. Kserokopia dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób j.w. na każdej zapisanej stronie. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 9) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści formularzy załączonych do SIWZ. 8

9 Oferta jak i wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez wykonawcę zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym, kodeksie cywilnym lub w gminnej ewidencji działalności gospodarczej (wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę). Uwaga 4: W przypadkach określonych w art. 23 ustawy (wspólnie złożenie oferty przez kilku wykonawców) ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik. Do oferty załącza się pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców o treści jak w art. 23 ust. 2 ustawy. Sposób składania oświadczeń i dokumentów szczegółowo określa pkt VI specyfikacji. Uwaga 5: Wszędzie tam, gdzie załączone do oferty wzory formularzy nakazują podać dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podać należy dane wszystkich wykonawców. 10) Opakowanie oferty: Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert; koperta winna być zaadresowana na zamawiającego i opatrzona hasłem: Oferta na dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem, instalacją, konfiguracją i szkoleniem użytkowników oraz powiązanej z systemem elektronicznego obiegu dokumentów usługę elektronicznego urzędu podawczego dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz zawierać nazwę i adres oferenta aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia jej po wyznaczonym terminie, dodatkowo ofertę którą składa się za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej należy przesłać w kopercie zewnętrznej zaadresowanej j.w. z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM. (podać termin składania ofert); - wewnętrznej, oznaczonej i opisanej jak wyżej oraz dodatkowo opisanej nazwą i adresem Wykonawcy. 11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. W tym celu należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenie o zmianie oferty. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie jest podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału, chyba że odpowiednie pełnomocnictwo zostało załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno być opakowane według takich samych zasad jak oferta, z tym że na kopercie zewnętrznej należy umieścić adnotację ZMIANA. 12) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę. W tym celu należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenie o wycofaniu oferty. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie jest podpisane przez pełnomocnika wykonawcy, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału, chyba że odpowiednie pełnomocnictwo zostało załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno być opakowane według takich samych zasad jak oferta, z tym że na kopercie zewnętrznej należy umieścić adnotację WYCOFANIE. XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego (sekretariat), ul. Stary Rynek 1, do dnia r do godz Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w dniu r o godz , w Siedzibie Zamawiającego. 9

10 3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W Formularzu ofertowym, sporządzonym według wzoru zamieszczonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ, należy podać cenę oferty netto i brutto oraz kwotę i stawkę podatku VAT. 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. 2. Cenę należy skalkulować przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza wykonawca. 3. Podstawę obliczenia ceny oferty stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SIWZ. XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: a) Złożenie ważnej oferty - warunek konieczny b) Kompletność i aktualność dokumentów - warunek konieczny c) Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 100% 2. sposób oceny ofert: a) wg wzoru: cena najniższa x 100% x 100 pkt cena oferty X b) oferta zawierająca cenę najniższą otrzyma max. ilość punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zawiera najniższą cenę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10

11 XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto i stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w celu podpisania umowy. XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych może być wnoszone według wyboru w: a) pieniądzu ( na konto zamawiającego ) b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz z późn. zm. ) % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (protokół bezusterkowego odbioru robót) 3. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości XVI WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz.1163) nie stanowią inaczej. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo