FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów nagłośnieniowych wraz z procesorami dźwięku, końcówkami mocy i okablowaniem wraz z montażem, konfiguracją, uruchomieniem, strojeniem i szkoleniem. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2 pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FORMULARZ OFERTY Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Numer telefonu/fax: E- mail : Nip: Regon: Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: my/ja niżej podpisani/a, działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia: Zadanie 1: Dostawa systemów nagłośnieniowych wraz z procesorami dźwięku, końcówkami mocy i okablowaniem wraz z montażem, konfiguracją, uruchomieniem, strojeniem i szkoleniem. za cenę łączną: brutto... zł, słownie (...zł) Udzielam gwarancji jakości na zaoferowane przez nas urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia na okres... 2 miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące) od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru urządzeń. 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać wszystkich wykonawców; 2 Wykonawca w celu otrzymania dodatkowych punktów w kryterium Gwarancja podaje w ofercie okres gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące. Strona 2 z 29

3 Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczam/y, że: 1. Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym w szczególności koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty transportu, posadowienia montażu, instalacji, podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej, koszt wydania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, koszt przeglądu zerowego a także koszty przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń dla minimum sześciu osób wskazanych przez Zamawiającego. Oświadczam, że akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczam, iż akceptuję przekazany przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do SIWZ) oraz wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji. W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, należy zwrócić je na podany numer konta: Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Załącznikami do niniejszej oferty są (wymagane jest dołączenie): kart katalogowych lub materiałowych lub innych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych urządzeń z wymogami zawartymi w OPZ Opis i schemat blokowy systemu nagłośniania przedstawiający sposób połączeń urządzeń. Wyniki symulacji komputerowych, potwierdzające, że oferowany system nagłośnienia spełnia łącznie wymagania przyjęte w SIWZ. Wyniki obliczeń symulacyjnych należy przedstawić w sposób czytelny, w formie drukowanej: mapy rozkładów, histogramy i tabele dla obliczeń parametrów wskazanych poniżej oraz na nośniku komputerowym w formie plików emp (Ease mapping file) wraz z archiwalnym plikiem projektu Ease zip - *.ppj (pack project): Zobrazowania rozkładu wartości poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego oraz dźwięku rozproszonego dla pasm oktawowych 250 Hz, Strona 3 z 29

4 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 4kHz, 8 khz oraz dla pasma broadband. Histogramy rozkładu wartości poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego oraz dźwięku rozproszonego dla pasm oktawowych, 250 Hz, 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 4kHz, 8 khz oraz dla pasma broadband. Tabele rozkładu wartości poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego oraz dźwięku rozproszonego dla pasm oktawowych, 250 Hz, 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 4kHz, 8 khz oraz dla pasma broadband. Zobrazowanie rozkładu wartości parametrów STI, C50 (broadband), C80 (broadband). Histogramy rozkładu wartości parametrów STI, C50 (broadband), C80 (broadband). Tabele parametrów STI, C50 (broadband), C80 (broadband).) Strona 4 z 29

5 System nagłośnieniowy sali koncertowej, składający się z wymienionej poniżej liczby elementów, dostarczonych wraz z odpowiednią ilością wzmacniaczy mocy, procesorów DSP i okablowania Minimum czterokanałowe wzmacniacze mocy w obudowie nie wyższej niż 2U dopasowane do zaoferowanych zestawów głośnikowych w celu uzyskania maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego SPL o mocy wymaganej do uzyskania maksymalnego poziomu SPL Lewe grono głośnikowe, Waga (11 zestawów głośnikowych szerokopasmowych i 2 zestawów głośnikowych niskotonowych) wraz z ramami montażowymi i elementami montażowymi łączącymi poszczególne zestawy głośnikowe 450 kg Długość (wraz z ramami montażowymi i elementami montażowymi łączącymi poszczególne głośniki, przy ustawieniu kątów 0 pomiędzy zestawami szerokopasmowymi) 4000 mm. Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm. Podzielone na minimum 5 niezależnych sekcji umożliwiających zmiany ustawień (obróbki: częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej) 4 sekcje szerokopasmowe i jedna subbas Lewe grono głośnikowe zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu line array Ilość wymagana sztuk: 11 Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm Poziom SPL 138 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, mierzony szumem różowym) Konstrukcja minimum dwa głosniki o średnicy 8 + driver wysokotonowy Obudowa wykonana ze sklejki, z uchwytami umożliwiającymi zawieszenie Uchwyty do przenoszenia (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Lewe grono głośnikowe zestaw głośnikowy niskotonowy ilość wymagana sztuk: 2 Dolna częstotliwość graniczna nie wyższa, niż 36 Hz (-10dB) Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm Poziom SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w półsferze szumem różowym) Konstrukcja minimum jeden głosnik o średnicy 18 Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z uchwytami umożliwiającymi zawieszenie Strona 5 z 29

6 ilość wymagana sztuk: 1 Lewe grono głośnikowe - rama montażowa i elementy zawieszenia Lewe grono głośnikowe okablowanie grona w przypadku systemu pasywnego ilość wymagana komplet: 1 Kabel głośnikowy Y ilość dostosowana do oferowanego rozwiązania, ilość żył dostosowana do oferowanego rozwiązania, przekrój żyły 4 mm 2, osnowa elastyczna PVC lub PUR, złącze wielpoinowe złącza typu Speakon Kable link do połączeń zestawów głośnikowych pracujących w jednej sekcji ilość dostosowana do oferowanego rozwiązania, ilość żył dostosowana do oferowanego rozwiązania, przekrój żyły 4 mm 2, osnowa elastyczna PVC lub PUR, złącza typu Speakon, ilość wymagana komplet: 1 Lewe grono głośnikowe zwijak kablowy z napędem elektrycznym Ilość biegunów dostosowana do oferowanego rozwiązania Długość kabla zwijanego minimum 18,5m Przekrój żyły kabla głośnikowego w przypadku systemów pasywnych 4 mm 2 Ilość żył kabla zwijanego dostosowana do zaoferowanego rozwiązania Lewe grono głośnikowe uchwyt do zwijaka kablowego (dopuszcza się rozwiązanie warsztatowe) ilość wymagana sztuk: 1 Prawe grono głośnikowe, Waga (11 zestawów głośnikowych szerokopasmowych i 2 zestawów głośnikowych niskotonowych) wraz z ramami montażowymi i elementami montażowymi łączącymi poszczególne zestawy głośnikowe 450 kg Długość (wraz z ramami montażowymi i elementami montażowymi łączącymi poszczególne głośniki, przy ustawieniu kątów 0 pomiędzy zestawami szerokopasmowymi) 4000 mm. Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm. Podzielone na minimum 5 niezależnych sekcji umożliwiających zmiany ustawień (obróbki: częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej) 4 sekcje szerokopasmowe i jedna subbas Strona 6 z 29

7 Ilość wymagana sztuk: 11 Prawe grono głośnikowe zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu line array Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm Poziom SPL 138 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, mierzony szumem różowym) Konstrukcja minimum dwa głosniki o średnicy 8 + driver wysokotonowy Obudowa wykonana ze sklejki, z uchwytami umożliwiającymi zawieszenie Uchwyty do przenoszenia (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Prawe grono głośnikowe zestaw głośnikowy niskotonowy ilość wymagana sztuk: 2 Dolna częstotliwość graniczna nie wyższa, niż 36 Hz (-10dB) Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm Poziom SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w półsferze szumem różowym) Konstrukcja minimum jeden głosniki o średnicy 18 Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z uchwytami umożliwiającymi zawieszenie Prawe grono głośnikowe - rama montażowa i elementy zawieszenia ilość wymagana sztuk: 1 Prawe grono głośnikowe okablowanie grona w przypadku systemu pasywnego ilość wymagana komplet: 1 Kabel głośnikowy Y ilość dostosowana do oferowanego rozwiązania, ilość żył dostosowana do oferowanego rozwiązania, przekrój żyły 4 mm 2, osnowa elastyczna PVC lub PUR, złącze wielpoinowe złącza typu Speakon Kable link do połączeń zestawów głośnikowych pracujących w jednej sekcji ilość dostosowana do oferowanego rozwiązania, ilość żył dostosowana do oferowanego rozwiązania, przekrój żyły 4 mm 2, osnowa elastyczna PVC lub PUR, złącza typu Speakon, Strona 7 z 29

8 15 16 Prawe grono głośnikowe zwijak kablowy z napędem elektrycznym ilość wymagana sztuk: 1 Ilość biegunów dostosowana do oferowanego rozwiązania Długość kabla zwijanego 18,5m Przekrój żyły kabla głośnikowego w przypadku systemów pasywnych 4 mm 2 Ilość żył kabla zwijanego dostosowana do zaoferowanego rozwiązania Prawe grono głośnikowe uchwyt do zwijaka kablowego (dopuszcza się rozwiązanie warsztatowe) ilość wymagana sztuk: Centralne grono głośnikowe, Waga (4 zestawów głośnikowych niskotonowych) wraz z ramami montażowymi i elementami montażowymi łączącymi poszczególne zestawy głośnikowe 450 kg Długość (wraz z ramami montażowymi i elementami montażowymi łączącymi poszczególne głośniki) 2500 mm. Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm. Podzielone na minimum 2 niezależne sekcje Centralne grono głośnikowe zestaw głośnikowy niskotonowy ilość wymagana sztuk: 4 Dolna częstotliwość graniczna nie wyższa, niż 36 Hz (-10dB) Szerokość (wraz z elementami montażowymi) 735 mm Poziom SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w półsferze szumem różowym) Konstrukcja minimum jeden głosniki o średnicy 18 Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z uchwytami umożliwiającymi zawieszenie Centralne grono głośnikowe - rama montażowa i elementy zawieszenia ilość wymagana sztuk: 1 Strona 8 z 29

9 Centralne grono głośnikowe okablowanie grona w przypadku systemu pasywnego ilość wymagana komplet: 1 Kabel głośnikowy Y ilość żył dostosowana do oferowanego rozwiązania, przekrój żyły 4 mm 2, osnowa elastyczna PVC lub PUR, złącze NL8 złącza typu Speakon Kable link do połączeń zestawów głośnikowych pracujących w jednej sekcji ilość dostosowana do oferowanego rozwiązania, ilość żył dostosowana do oferowanego rozwiązania, przekrój żyły 4 mm 2, osnowa elastyczna PVC lub PUR, złącza typu Speakon, ilość wymagana sztuk: 1 Centralne grono głośnikowe zwijak kablowy Ilość biegunów dostosowana do oferowanego rozwiązania Długość kabla zwijanego 18,5m Przekrój żyły kabla głośnikowego w przypadku systemów pasywnych 4 mm 2 Ilość żył kabla zwijanego dostosowana do zaoferowanego rozwiązania Centralne grono głośnikowe uchwyt do zwijaka kablowego (dopuszcza się rozwiązanie warsztatowe) ilość wymagana sztuk: Zestaw głośnikowy subniskotonowy ustawiany na scenie na potrzeby wydarzeń wymagających większego ciśnienia w niskim paśmie częstotliwości Zestaw głośnikowy subniskotonowy ilość wymagana sztuk: 4 Dolna częstotliwość graniczna nie wyższa, niż 30 Hz (-10dB) Poziom SPL 139 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w półsferze, szumem różowym) Konstrukcja minimum dwa głośniki o średnicy 18 Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej wyposażona w uchwyty do przenoszenia Waga nie większa niż 110 kg Platforma jezdna dla zestawów głośnikowych subniskotonowych ilość wymagana sztuk: 4 Strona 9 z 29

10 26 27 Kabel głośnikowy mobilny do podłączenia zestawów głośnikowych subniskotonowych w przypadku zestawów pasywnych ilość wymagana, sztuk: 4 Ilość żył 4 Przekrój żył 4 mm 2 Budowa żył: wielodrutowa Powłoka PVC Długość kabla 10 m Rodzaj złącz: typu Speakon 4-kanałowy wzmacniacz mocy z procesorem sygnałowym ilość wymagana sztuk: 6 Wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem sygnałowym, zawierającym presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych z wejściami AES/EBU. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego procesora dedykowanego do zestawów głośnikowych producenta wyposażonego w wejście AES/EBU zawierającego presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych Dopuszcza się zastosowanie maksymalnie dwóch typów wzmacniaczy mocy na potrzeby nagłośnienia widowni Zanamionowa moc wyjściowa dostosowana do zasilanych zestawów głośnikowych, jednak W przy 8 Ω, THD 1% dla wszystkich kanałów zasilanych równocześnie Zakres częstotliwości 30 Hz 20 khz (- 2 db przy obciążeniu 8 Ω) Separacja miedzy kanałami > 70 db Wymiary 483 (19 ) 88 (2U) 450 mm W przypadku zastosowania zewnętrznego procesora łączna wysokość procesora i wzmacniacza 3U Przetwarzanie A/C i C/A 24 bit / 96 khz Latencja 4 ms Strona 10 z 29

11 Dodatkowe zestawy głośnikowe szerokopasmowe nagłaśniania widowni Dogłośnienie pierwszych rzędów frontfill 28 Podział na minimum 3 niezależne sekcje umożliwiające zmiany ustawień (obróbki: częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej) ilość wymagana sztuk: 6 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy frontfill Pasmo przenoszenia 100 Hz - 19 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 118 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w płaszczyźnie poziomej 90 o Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 5 + driver wysokotonowy Wysokość nie większa niż 180 mm Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych szerokopasmowych frontfill ilość wymagana, komplet: 6 Dogłośnienie widowni z poziomu sceny infill Każdy z dwóch zestawów szerokopasmowych infill zasilany z osobnego niezależnego kanału procesora z możliwością niezależnej obróbki: częstotliwościowej, czasowej i amplitudowej Zestaw głośnikowy szerokopasmowy infill ilość wymagana sztuk: 2 Pasmo przenoszenia 60 Hz - 19 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 132 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w płaszczyźnie poziomej 80 o Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 12 + driver wysokotonowy Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych szerokopasmowych infill ilość wymagana, komplet: 2 Strona 11 z 29

12 (dopuszcza się rozwiązanie warsztatowe) ilość wymagana, komplet: 2 Wysięgnik do montażu zestawów głośnikowych szerokopasmowych infill Dogłośnienie pod balkonami Dogłośnienie pod balkonem I - podział na minimum 3 niezależne sekcje umożliwiające zmiany ustawień (obróbki: częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej) Dogłośnienie pod balkonem II - podział na minimum 2 niezależne sekcje umożliwiające zmiany ustawień (obróbki: częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej) Zestaw głośnikowy szerokopasmowy dogłośnienie pod balkonem I ilość wymagana sztuk: 5 Pasmo przenoszenia 70 Hz - 19 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 125 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w płaszczyźnie poziomej 80 o Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 8 + driver wysokotonowy Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej Wymiary wysokość 250 mm, szerokość 485 mm Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych szerokopasmowych dogłośnienia pod balkonem I ilość wymagana, komplet: 5 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy dogłośnienie pod balkonem II ilość wymagana sztuk: 3 Pasmo przenoszenia 70 Hz - 19 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 125 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w płaszczyźnie poziomej 80 o Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 8 + driver wysokotonowy Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej Wymiary wysokość 250 mm, szerokość 485 mm Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Strona 12 z 29

13 39 ilość wymagana, komplet: 3 Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych szerokopasmowych dogłosnienia pod balkonem II Dogłośnienie balkonu II 40 Dogłośnienie balkonu II - podział na minimum 2 niezależne sekcje umożliwiające zmiany ustawień (obróbki: częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej) ilość wymagana sztuk: 3 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy dogłośnienie balkonu II Pasmo przenoszenia 70 Hz - 19 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 125 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w płaszczyźnie poziomej 80 o Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 8 + driver wysokotonowy Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej Wymiary wysokość 250 mm, szerokość 485 mm Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych szerokopasmowych dogłośnienie balkonu II ilość wymagana, komplet: 3 Nagłośnienie efektowe 43 Podział na minimum 12 niezależne sekcji umożliwiających zmianę ustawień (obróbki: częstotliwościowej, czasowej, amplitudowej) Strona 13 z 29

14 ilość wymagana sztuk: 39 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy efektowy Pasmo przenoszenia 100 Hz - 19 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 118 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w płaszczyźnie poziomej 90 o Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 5 + driver wysokotonowy Wymiary wysokość 180 mm Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych szerokopasmowych efektowych ilość wymagana, komplet: 39 4-kanałowy wzmacniacz mocy z procesorem sygnałowym ilość wymagana sztuk: 6 Wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem sygnałowym, zawierającym presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych z wejściami AES/EBU. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego procesora dedykowanego do zestawów głośnikowych producenta wyposażonego w wejście AES/EBU zawierającego presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych Dopuszcza się zastosowanie maksymalnie dwóch typów wzmacniaczy mocy na potrzeby nagłośnienia sceny Zanamionowa moc wyjściowa dostosowana do zasilanych zestawów głośnikowych, jednak W przy 8 Ω, THD 1% dla wszystkich kanałów zasilanych równocześnie Zakres częstotliwości 30 Hz 20 khz (- 2 db przy obciążeniu 8 Ω) Separacja miedzy kanałami > 70 db Wymiary 483 (19 ) 88 (2U) 450 mm W przypadku zastsowania zewnętrznego procesora łączna wysokość procesora i wzmacniacza 3U Przetwarzanie A/C i C/A 24 bit / 96 khz Latencja 4 ms Strona 14 z 29

15 Nie mniej niż 4 niezależne linie monitorowe pracujące w trybie bi-amp System nagłośnieniowy sceny sali Dużej Ogólne nagłośnienie sceny (sidefill/horyzont) Zestaw głośnikowy szerokopasmowy na wieży portalowej sidefill wykorzystywany opcjonalnie jako monitor sceniczny podłogowy ilość wymagana sztuk: 2 Praca w trybie bi-amp Pasmo przenoszenia 60 Hz - 18 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w każdej płaszczyźnie w zakresie Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z otworem na statyw głośnikowy, wyposażona w uchwyty do przenoszenia Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 15 + driver wysokotonowy Wymiary wysokość 370 mm w konfiguracji wedge (monitor podłogowy) Waga 30 kg Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych na wieży portalowej sidefill ilość wymagana, komplet: 2 Wysięgnik do montażu zestawów głośnikowych na wieży portalowej sidefill (dopuszcza się rozwiązanie warsztatowe) ilość wymagana, komplet: 2 Strona 15 z 29

16 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy na ścianie horyzontowej plan horyzontowy wykorzystywany opcjonalnie jako monitor sceniczny podłogowy ilość wymagana sztuk: 2 Praca w trybie bi-amp Pasmo przenoszenia 60 Hz - 18 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w każdej płaszczyźnie w zakresie Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z otworem na statyw głośnikowy, wyposażona w uchwyty do przenoszenia Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 15 + driver wysokotonowy Wymiary wysokość 370 mm w konfiguracji wedge (monitor podłogowy) Waga 30 kg Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Akcesoria montażowe zestawów głośnikowych na ścianie horyzontowej plan horyzontowy ilość wymagana, komplet: 2 Wysięgnik do montażu zestawów głośnikowych na ścianie horyzontowej plan horyzontowy (dopuszcza się rozwiązanie warsztatowe) ilość wymagana, komplet: 2 4-kanałowy wzmacniacz mocy z procesorem sygnałowym ilość wymagana sztuk: 2 Wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem sygnałowym, zawierającym presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych z wejściami AES/EBU. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego procesora dedykowanego do zestawów głośnikowych producenta wyposażonego w wejście AES/EBU zawierającego presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych Zanamionowa moc wyjściowa dostosowana do zasilanych zestawów głośnikowych, jednak W przy 8 Ω, THD 1% dla wszystkich kanałów zasilanych równocześnie Zakres częstotliwości 30 Hz 20 khz (- 2 db przy obciążeniu 8 Ω) Separacja miedzy kanałami > 70 db Wymiary 483 (19 ) 88 (2U) 450 mm W przypadku zastsowania zewnętrznego procesora łączna wysokość procesora i wzmacniacza 3U Przetwarzanie A/C i C/A 24 bit / 96 khz Latencja 4 ms Strona 16 z 29

17 54 55 Nie mniej niż 8 niezależnych linii monitorowych ilość wymagana sztuk: 8 System monitorowy dla wykonawców Zestaw głośnikowy szerokopasmowy monitor sceniczny Pasmo przenoszenia 70 Hz - 19 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 132 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w każdej płaszczyźnie w zakresie Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z otworem na statyw głośnikowy, wyposażona w uchwyty do przenoszenia Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 12 + driver wysokotonowy Wymiary wysokość 380 mm w konfiguracji wedge (monitor podłogowy) Waga 30 kg Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Kabel głośnikowy mobilny do podłączenia monitorów scenicznych ilość wymagana, sztuk: 16 Ilość żył 4 Przekrój żył 4 mm 2 Budowa żył: wielodrutowa Powłoka PVC Długość kabla 20 m Rodzaj złącz: typu Speakon Złącze do przedłużania kabla Strona 17 z 29

18 56 ilość wymagana sztuk: 2 4-kanałowy wzmacniacz mocy z procesorem sygnałowym Wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem sygnałowym, zawierającym presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych z wejściami AES/EBU. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego procesora dedykowanego do zestawów głośnikowych producenta wyposażonego w wejście AES/EBU zawierającego presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych Zanamionowa moc wyjściowa dostosowana do zasilanych zestawów głośnikowych, jednak W przy 8 Ω, THD 1% dla wszystkich kanałów zasilanych równocześnie Zakres częstotliwości 30 Hz 20 khz (- 2 db przy obciążeniu 8 Ω) Separacja miedzy kanałami > 70 db Wymiary 483 (19 ) 88 (2U) 450 mm W przypadku zastsowania zewnętrznego procesora łączna wysokość procesora i wzmacniacza 3U Przetwarzanie A/C i C/A 24 bit / 96 khz Latencja 4 ms Strona 18 z 29

19 57 58 ilość wymagana sztuk: 2 System monitorowy dla wykonawców - drumfill Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Praca w trybie bi-amp Pasmo przenoszenia 60 Hz - 18 khz (-10 db) Poziom ciśnienia akustycznego SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) Kąt propagacji w każdej płaszczyźnie w zakresie Konstrukcja: przetwornik szerokopasmowy 15 + driver wysokotonowy Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z otworem na statyw głośnikowy, wyposażona w uchwyty do przenoszenia Waga 30 kg Konstrukcja koaksjalna (parametr podlegający ocenie w kryterium funkcjonalność techniczna) tak/nie Zestaw głośnikowy niskotonowy ilość wymagana, sztuk: 2 Dolna częstotliwość graniczna nie wyższa, niż 36 Hz (-10dB) Poziom SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w półsferze szumem różowym) Konstrukcja minimum jeden głosnik o średnicy 18 Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej z uchwytami do przenoszenia i otworem na statyw Strona 19 z 29

20 59 ilość wymagana sztuk: 2 4-kanałowy wzmacniacz mocy z procesorem sygnałowym Wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem sygnałowym, zawierającym presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych z wejściami AES/EBU. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego procesora dedykowanego do zestawów głośnikowych producenta wyposażonego w wejście AES/EBU zawierającego presety dedykowane do zastosowanych zestawów głośnikowych Zanamionowa moc wyjściowa dostosowana do zasilanych zestawów głośnikowych, jednak W przy 8 Ω, THD 1% dla wszystkich kanałów zasilanych równocześnie Zakres częstotliwości 30 Hz 20 khz (- 2 db przy obciążeniu 8 Ω) Separacja miedzy kanałami > 70 db Wymiary 483 (19 ) 88 (2U) 450 mm W przypadku zastosowania zewnętrznego procesora łączna wysokość procesora i wzmacniacza 3U Przetwarzanie A/C i C/A 24 bit / 96 khz Latencja 4 ms Strona 20 z 29

21 ilość wymagana sztuk: 1 Pozostałe Szafa teletechniczna na poziomie galerii technicznej Okablowanie Okablowanie sygnałowe i głośnikowe niezbędne do prawidłowego podłaczenia i funkcjonowania oferowanego systemu, które należy wykonać w ramach istniejących instalacji i tras kablowych ilość wymagana komplet: 1 Panele przyłączeniowe ilość wymagana komplet: 1 Akcesoria montażowe ilość wymagana komplet: 1 Materiały instalacyjne ilość wymagana komplet: 1 Złącza audio ilość wymagana komplet: 1 Rozdzielnie prądowe ilość wymagana komplet: 1 Laptop PC ilość wymagana komplet: 1 Switche ilość wymagana komplet: 1 Routery WiFi ilość wymagana komplet: 1 Instalacja ilość wymagana usługa: 1 Uruchomienie ilość wymagana usługa: 1 Programowanie urządzeń cyfrowych ilość wymagana usługa: 1 Strojenie systemu nagłośnienie ilość wymagana usługa: 1 Pomiary elektroakustyczne ilość wymagana usługa: 1 Strona 21 z 29

22 ilość wymagana komplet: 3 ilość wymagana komplet: 3 ilość wymagana usługa: 1 ilość wymagana, godzin: 8 ilość wymagana usługa: 2 Projekt wykonawczy Dokumentacja powykonawcza Uruchomienie Szkolenie Udział w dwóch wydarzeniach (np. koncert, przedstawienie teatralne) Strona 22 z 29

23 Nazwa, typ, model System nagłośnieniowy na potrzeby Sali Kameralnej Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Ilość: 4 szt. Parametry wymagane Zbudowany w oparciu o głośnik szerokopasmowy o średnicy nie mniejszej niż 12 i głośnik wysokotonowy Kąt propagacji w pionie nie mniejszy niż 30 i nie większy niż 40 stopni Kąt propagacji w poziomie nie mniejszy niż 90 i nie większy niż 100 stopni SPL 133 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu swobodnym, szumem różowym) waga nie większa, niż 40 kg Obudowa wykonana ze sklejki wyposażona w uchwyty do przenoszenia oraz otwór na statyw głośnikowy Możliwość podwieszenia (wraz z dedykowanym zestawem niskotonowym), postawienia na płaskiej powierzchni. Zestaw głośnikowy niskotonowy Nazwa, typ, model Ilość: 4 szt. Dolna częstotliwość graniczna nie większa niż 36 Hz (-10dB) SPL 136 db przy zastosowanym wzmacniaczu mocy (mierzony w odległości 1m, w polu półsferze, szumem różowym) Konstrukcja: przetwornik niskotonowy 18 Obudowa wykonana ze sklejki Otwór umożliwiający instalację sztycy głośnikowej. Rama montażowa systemu nagłośnieniowego Sali Kameralnej ilość wymagana sztuk: 2 szt. Rama dedykowana do zastosowanego system nagłośnieniowego umożliwiająca zawieszenie 2 kolumn szerokopasmowych oraz 2 kolumn niskotonowych Strona 23 z 29

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA DUŻEJ SCENY TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE Opracował: inż. Krzysztof Polesiński k.polesinski@airpol.pl tel : +48601212051 Airpol Sound & Light ul. Lebiodowa 9 F 04-674

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca.

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA

INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj uważni całą instrukcję obsługi. 2. Zachowaj i nie wyrzucaj instrukcji obsługi oraz innych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26.11.2010r. SPEYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Znak sprawy: ZS.042.08.2013 Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Gmina Tarnów UL. Krakowska 19 33-100 Tarnów tel. (14) 688 01 01, (14) 6880110, fax. (14) 6880130 e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZSzMuz - Prz. 01/2011

Znak sprawy: ZSzMuz - Prz. 01/2011 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny nr postępowania : NlnA_PN_POliS_ 4_2014 Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo