POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks Biuro Kanclerza AWFiS: Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < EURO DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 2 - ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE 4. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 5. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 6. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 5 - INFORMACJA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 7. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 6 - FORMULARZ OFERTY 8. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 7 - UMOWA - WZÓR Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod Nr oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej: Styczeń 2014

2 03/0114/DN 1/16 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks Biuro Kanclerza AWFiS: Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A Nr p. 03/0114/DN r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny. Treść SIWZ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (zwana dalej AWFiS) Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Adres do kontaktu: Budynek AWFiS, Biuro Kanclerza, Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A, tel , faks: Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej, kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty ,00 EURO 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń badawczo-pomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania: A. Zestaw - Mierniki częstości skurczów serca (20szt.) z interfejsem (1szt.), B. Ergometr rowerowy (2szt.), C. Komputer przenośny (2szt.), D. Komputer stacjonarny z monitorem (2szt.) E. Drukarka laserowa (2 szt.) F. Oprogramowanie (1szt.) Szczegółowe opisy przedmiotu, tj. specyfikację techniczną i użytkową zamawianych urządzeń zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zestawienie ilościowo-wartościowe zawiera Załącznik nr 2do SIWZ. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV Nazwa urządzenia komputerowe komputery przenośne komputery osobiste drukarki laserowe monitory ekranowe maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

3 03/0114/DN 2/16 Zamawiający wymaga dostarczenia: - urządzeń badawczo-pomiarowych oraz komputerowych fabrycznie nowych, posiadających certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego CE, - oprogramowania pochodzącego z legalnego źródła oraz posiadającego odpowiednie licencje użytkownika. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od otrzymania towaru, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte towaru. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania na swój koszt od Zamawiającego wadliwego towaru będącego przedmiotem reklamacji w celu jego wymiany na wolny od wad i dostarczenia do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brakującą część zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami. Miejsce dostawy: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk 3.2. Zamówienie uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze Składanie ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Umowa ramowa, aukcja elektroniczna i dynamiczny system zakupów Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzeni aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. TERMIN WYKONANIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA - urządzenia badawczo-pomiarowe - max 14 dni od dnia podpisania umowy, - urządzenia komputerowe z 23% stawką VAT - max 14 dni od dnia podpisania umowy, - urządzenia komputerowe z 0% stawką VAT - max 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego Zaświadczenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzającego możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na zakup sprzętu komputerowego. - oprogramowanie - max 14 dni od dnia podpisania umowy

4 03/0114/DN 3/16 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 5.2. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 p. 1-4 ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w p. 6 SIWZ.

5 03/0114/DN 4/16 Komisja Przetargowa oceni spełnianie ww. warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Niezłożenie nw. oświadczeń lub dokumentów, lub złożenie dokumentów zawierających błędy (z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (art.24 ustawy) lub odrzuceniem oferty (art. 89 ustawy) z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ (Załącznik nr 3). (niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy ) INFORMACJA WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej wraz z LISTĄ PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo INFORMACJA WYKONAWCY o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. załączone do SIWZ (Załącznik nr 5) (niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy) 6.3. Dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): Dokumenty nie są wymagane Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ (Załącznik nr 3) zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału, Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.5. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ (Załącznik nr 3) zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału

6 03/0114/DN 5/ Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ (Załącznik nr 4) OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: Brak złożenia wymienionych w p , i dokumentów oznacza, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca złoży (niezłożenie skutkuje odrzuceniem oferty): Potwierdzenia nie są wymagane Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłożenie skutkuje odrzuceniem oferty): Formularz Oferty postępowania nr 03/0114/DN (Załącznik nr 6),

7 03/0114/DN 6/ Załącznik nr 1 - Specyfikacja urządzeń badawczo-pomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania z wypełnioną kolumną Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę, Uwaga do p W Załączniku nr 1 Wykonawca musi podać informacje dotyczące: - producenta, modelu urządzenia (MN), oznaczenia producenta numer produktu (PN) oraz - producenta i typu podzespołu (gdy jest to możliwe). Niedopuszczalne jest wypełnienie kolumny Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę poprzez skopiowanie wymagań Zamawiającego Załącznik nr 2 Zestawienie ilościowo-wartościowe, uzupełnione wymaganymi danymi, zgodnie z kolumnami, Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Oświadczenie Wykonawcy informujące Zamawiającego o tym, która z pozycji lub części zamówienia powierzona zostanie podwykonawcom. Uwaga: Brak złożenia oświadczenia zostanie przyjęte jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę Pisemne zobowiązanie Innych Podmiotów dotyczące zasobów oddanych do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Brak pisemnych zobowiązań innych podmiotów oznaczać będzie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 6a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W takim przypadku ich oferta musi dodatkowo spełniać następujące wymagania: 6a.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6a.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 6a.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty określone w p. 6.1 i 6.2 SIWZ. 6a.4. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. zgodnie z p SIWZ odpowiednio), 6a.5. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6a.6. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w p SIWZ odpowiednio składa każdy ze wspólników tej spółki. Informacja dotycząca p. 6 i 6a ( zgodnie z art. 26 ust. 3) Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożą ww. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu bądź spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną

8 03/0114/DN 7/16 wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Dokumenty, które nie potwierdzają ani spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (np. Formularz ofertowy ) nie mogą być uzupełnione zgodnie z art. 26 ust POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (art. 27). - Adres do korespondencji: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A, Biuro Kanclerza - Numer faksu Zamawiającego: , - Adres poczty elektronicznej ( ): 7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uzna się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, określonego w p. 7.3, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w p Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację z zebrania otrzymają niezwłocznie Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający zamieści ją także na tej stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

9 03/0114/DN 8/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr Elżbieta Iwańska Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, faks: , 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie jest wymagane. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Składaną ofertę Wykonawca powinien przygotować w następujący sposób: sporządzić ofertę na FORMULARZU OFERTY Nr p. 03/0114/DN, załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagane przez Zamawiającego i określone w punktach 6 i 6a SIWZ, W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty, jako załączniki kopie dokumentów, kopie te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Innych Podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym jak i w innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może złożyć oferty samodzielnie a następnie wspólnie z innymi Wykonawcami Oferta musi być złożona w formie pisemnej, czytelna i napisana w języku polskim Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1) Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą posiadać poświadczone przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski.

10 03/0114/DN 9/ Wszystkie strony! (nie kartki) oferty (zawierające treść oferty, tj. nie puste), w tym strony wszystkich załączników powinny być ułożone w kolejności przedstawionej w FORMULARZU OFERTY, kolejno ponumerowane, i zaparafowane lub podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do Zamawiającego z opisem: na zewnętrznej kopercie: Nr p. 03/0114/DN Dostawa urządzeń badawczo-pomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania OTWIERAĆ przed godz. 12:00 dnia r. wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie koperty z ofertą niezabezpieczoną w powyższy sposób Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie i bez otwierania (art. 84 ust. 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane tym dopiskiem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności złożenia zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp.: Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica Przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,

11 03/0114/DN 10/16 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT miejsce złożenia oferty: Budynek AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30A (wjazd od ulicy Nadwodnej), Gdańsk, Biuro Kanclerza, II piętro, termin złożenia oferty: do dnia r., godz. 12:00; data otwarcia ofert: r., godz. 12:05 Budynek AWFiS, adres, jw., Biuro Kanclerza, II piętro. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. Forma przekazania wniosku: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w jej skład konieczne do zrealizowania zamówienia: W ofercie, na dołączonym do SIWZ Formularzu Oferty nr 03/0114/DN (Załącznik nr 5), Wykonawca podaje cenę w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jak następuje: cena netto = Wartość netto z Załącznika 2, kwota VAT = Kwota VAT z Załącznika 2, cena brutto = Wartość brutto z Załącznika 2. Szczegółową kalkulację należy podać w Załączniku 2, gdzie: Wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość; Wartość brutto = Wartość netto + Kwota VAT; Stawka 0% podatku VAT, zaznaczona w Załącznikach: 2 wpisana została zgodnie z Ustawą z dnia r. (Dz. U z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto. Podana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem ceny opakowań, kosztów dostawy (transportu) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Uwaga: Wykonawcy zagraniczni obowiązani są do doliczenia do ceny netto kosztów ewentualnej obsługi celnej, obsługi podatkowej oraz innych kosztów. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Waluta prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: PLN. Oczywiste omyłki: Zamawiający poprawi w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

12 03/0114/DN 11/16 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona, o wszystkich poprawionych w ofercie omyłkach. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, tj. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 13. KRYTERIA OCENY OFERTY cena pkt za najniższą cenę... waga 100 %, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ww. kryterium oceny ofert. Ocena punktowa kryterium "Cena" dokonana zostanie na podstawie wzoru: Cena najniższa wśród złożonych ofert P = x 100 pkt x 100% Cena oferty badanej gdzie: P - punkty otrzymane za kryterium cena Do obliczenia kryterium "Cena" będzie brana pod uwagę cena brutto podana na Formularzu oferty 03/0114/DN. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów dla danej części zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ważną ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, którzy złożyli oferty. W powiadomieniu Zamawiający określi najwcześniejszy termin podpisania umowy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, którzy złożyli oferty, tj. przekaże informacje o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ponadto Zamawiający ogłosi wynik postępowania o udzielenie zamówienia zamieszczając informacje, o których mowa w ust. a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej

13 03/0114/DN 12/ FORMALNOŚCI W CELU ZAWARCIA UMOWY 14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości, d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej Liderem, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy Nie wypełnienie przez Wykonawcę zapisów, o których mowa w pkt będzie równoznaczne ze spełnieniem przesłanek z art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Ceny: Cena zaproponowana w ofercie jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie. Obowiązuje w całym okresie ważności umowy

14 03/0114/DN 13/ Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie wcześniej niż po zrealizowaniu każdej dostawy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego Kary umowne: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wymiany wadliwego przedmiotu Umowy i terminu dowozu brakującej części zamówienia, w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę w okresie gwarancji lub rękojmi terminu naprawy przedmiotu Umowy, w wysokości 3% kwoty brutto serwisowanego urządzenia, podanej w Załączniku 2 Zestawienie ilościowo-wartościowe, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad określony w Umowie czas naprawy lub w przypadku wydłużenia czasu naprawy ponad uzgodniony termin. d) za niedostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku wydłużenia terminu naprawy o więcej niż 3 dni, w wysokości 5 % wartości brutto Umowy. 2. w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot Umowy, Zamawiający na żądanie Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe, 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny zapłaty za wykonany przedmiot Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w Umowie ponad 20 dni w terminie 20 dni od dnia przekroczenia 20 dni opóźnienia realizacji Umowy, b) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. c) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości, d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości, e) nienależytej i niezgodnej z postanowieniami Umowy, realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty doręczenia drugiego pisemnego zawiadomienia reklamacyjnego Wykonawcy, 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto Umowy. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto Umowy. Nie dotyczy to odstąpienia określonego w pkt b. 7. Termin dokonania wpłaty z tytułu odstąpienia od umowy określa się na 30 dni od dnia odstąpienia od umowy; 8. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

15 03/0114/DN 14/ Inne postanowienia: 1. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na przedmiot Umowy na okres wskazany w Załączniku 1 dla każdego urządzenia, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 2. Warunki serwisu w okresie gwarancji: a) Zamawiający jest uprawniony do przesyłania do Wykonawcy zgłoszeń awarii urządzenia badawczo-pomiarowego lub komputerowego będącego przedmiotem Umowy w godzinach 8:00 16:00, w każdy dzień roboczy, b) czas naprawy - max 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii do Wykonawcy, c) reakcja Wykonawcy na zgłoszenie awarii musi nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, d) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w celu usunięcia awarii przybyć do miejsca, w którym znajduje się zgłaszane do naprawy urządzenie badawczopomiarowe lub komputerowe, e) jeżeli naprawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w miejscu, w którym znajduje się zgłaszane do naprawy urządzenie badawczo-pomiarowe lub komputerowe Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania na własny koszt bezpośrednio u producenta lub w serwisie posiadającym autoryzację producenta. f) w przypadku uzgodnienia wydłużenia terminu naprawy urządzenia o więcej niż 3 dni Wykonawca musi dostarczyć urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach g) wszelkie koszty naprawy, w tym koszty odbioru, transportu i zwrotu po naprawie ponosi Wykonawca, 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmiany danych Wykonawcy (siedziba, adres, nazwa) bez zmiany Wykonawcy. b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. c) gdy oferowane urządzenie przedmiotu Umowy lub jego elementy nie są i nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu zamówienia w stosunku do przedstawionego w ofercie. Wykonawca może w przypadku zaistnienia ww. okoliczności zaproponować Zamawiającemu urządzenie o parametrach technicznych nie gorszych niż te, które Wykonawca zaoferował w ofercie, w niezmienionej w stosunku do oferty cenie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego urządzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementu z rynku. d) zmiany Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie informujące Zamawiającego o tym, że część zamówienia powierzona zostanie podwykonawcom i jeżeli zmiana ta jest niezbędna dla prawidłowej realizacji Umowy. *** Uwaga: W przypadku, gdy całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę powyższy punkt zostanie usunięty z przyszłej Umowy. e) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, która dotyczy Podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i złożył w ofercie pisemne zobowiązania innych podmiotów. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16 03/0114/DN 15/16 *** Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy powyższy punkt zostanie usunięty z przyszłej Umowy. f) trudności organizacyjnych Zamawiającego i konieczności zmiany (wydłużenia) terminu dostawy określonego w Umowie, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy pisemnie oraz dodatkowo faksem lub pocztą elektroniczną, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w uzgodnionym przez obie Strony terminie. g) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy. 4. Pozostałe postanowienia WZÓR UMOWY stanowi integralną część SIWZ. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY Poniższe pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty ,00 EURO: Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, ogłoszonej stronie internetowej UZP Art. 180 ust. 1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Art. 180 ust odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego Art. 180 ust. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Art. 180 ust. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Art. 180 ust. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Forma przekazania odwołania: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ Art. 181 ust. 1 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie umowy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17 03/0114/DN 16/ Art. 182 ust.1 Odwołanie wnosi się: 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Art. 182 ust. 2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Art. 182 ust. 3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach jego wniesienia Art. 182 ust. 6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Art. 183 ust. 1. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, Art. 185 ust. 1 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Art. 185 ust. 2 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Art. 185 ust. 4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Pozostałe zapisy zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 18.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik 1 - Opis Przedmiotu zamówienia - Specyfikacja urządzeń badawczopomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania Załącznik 2 - Zestawienie ilościowo-wartościowe Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Załącznik 4 - Oświadczenie Innego Podmiotu o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik 5 - Informacja Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik 6 - Formularz oferty Załącznik 7 - Wzór umowy

18 03/0114/DN 1/6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 Specyfikacja urządzeń badawczo-pomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania A. Zestaw - Mierniki częstości skurczów serca wraz z interfejsem - (komplet składający się z 20 szt. mierników skurczów serca oraz 1 szt. interfejs) dzięki któremu dane z nadajników przekazywane są przy użyciu technologii Bluetooth do komputera PC, z którego korzystają trenerzy. Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę 1 Zasięg sygnału powinien wynosi ok. 100metrów 2 Baterie do ładowania z czasem pracy do 12 godzin 3 Osłona przed pyłem i chlapaniem 4 Odporny na wstrząsy 5 Maksymalna temperatura +60C, minimalna -20C 6 Transmitery mają wbudowaną pamięć z danymi pracy serca do 360 godzin 7 Pomiar pracy serca z dokładnością ECG 8 Zapis pracy serca R-R do 48 godzin 9 10 Bezpieczne połączenie Bluetooth w czasie rzeczywistym Żywotność baterii: 24 godziny online z Bluetooth lub 80 godzin offline 11 Wodoodporny (30m) 12 Kompatybilny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows: XP, Vista, 7 (zarówno 32 i 64 bit) 13 Gwarancja min. 12 miesięcy

19 03/0114/DN 2/6 B. Ergometr rowerowy - 2 szt. Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę 1 Elektroniczny odczyt: czasu, pulsu (pomiar telemetryczny, pas bezprzewodowy), prędkości, dystansu oraz obrotów/min. 2 Odczyt mocy w W, 3 Odczyt zużycia kalorii, 4 Regulacja oporu, 5 Regulacja siedziska, regulacja położenia uchwytu rąk, 6 Kółka ułatwiające transport, 7 Duże koło zamachowe. Nie wymaga kalibracji 8 Gwarancja min. 12 miesięcy C. Komputer przenośny 2 szt. Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... 1 Procesor Konfiguracja minimalna Zamawiającego Procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, który uzyskał w teście PassMark dostępnym pod adresem: wynik min Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę 2 Matryca 15,6" min. 1366x768 3 Pamięć min. 4 GB, DDR MHz 4 Dysk twardy min. 320 GB 5 Napęd optyczny nagrywarka DVD±RW 6 7 Zintegrowana karta sieciowa Komunikacja bezprzewodowa min. Ethernet 10/100 Mb/s Karta sieciowa bezprzewodowa

20 /0114/DN 3/6 Rodzaj wskaźnika Złącza wbudowane: Zasilacz sieciowy torba podróżna na komputer System operacyjny Wbudowana kamera internetowa tabliczka dotykowa - 1x monitor zewnętrzny, - 1x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonu, - 1x RJ-45, - min. 2x USB 2.0, - min. 1x USB czytnik kart pamięci zewnętrzny z wtyczką sieciową zgodną z polskimi standardami Tak Windows 7 lub system równoważny poprawnie współpracujący z Microsoft Office, systemem domenowym MS Windows oraz oprogramowaniem STATISTICA firmy StatSoft, polska wersja językowa. Tak 14 Inne mysz optyczna USB; Certyfikaty i dokumentacja Dołączone dokumenty, nośniki - Deklaracja zgodności CE, Uwaga: Dokumenty należy dołączyć do oferty. - karty gwarancyjne - instrukcje - licencje oprogramowania - nośniki ze sterownikami - nośniki umożliwiające pełne odtworzenie preinstalowanego systemu operacyjnego Uwaga: Dokumenty i nośniki należy dostarczyć przy dostawie 17 Gwarancja min. 24 miesiące. D. Komputer stacjonarny z monitorem 2 szt. Jednostka centralna (2 szt.) Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... 1 Procesor Konfiguracja minimalna Zamawiającego Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, który uzyskał w teście PassMark dostępnym pod adresem: wynik min Pamięć RAM min. 8GB DDR3, min MHz Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę 3 Dysk twardy min. 500 GB SATA III, 7200RPM 4 Karta graficzna Zintegrowana

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im J. Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im J. Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 05/0214/DN/UE 1/6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im J. Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... w

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem K3 PN 03

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 23.12.2008r. zmiana: 07.01.2009r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131699-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych 2011/S 80-131699 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo