POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks Biuro Kanclerza AWFiS: Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < EURO DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 2 - ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE 4. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 5. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 6. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 5 - INFORMACJA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 7. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 6 - FORMULARZ OFERTY 8. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 7 - UMOWA - WZÓR Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod Nr oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej: Styczeń 2014

2 03/0114/DN 1/16 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks Biuro Kanclerza AWFiS: Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A Nr p. 03/0114/DN r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny. Treść SIWZ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (zwana dalej AWFiS) Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, Adres do kontaktu: Budynek AWFiS, Biuro Kanclerza, Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A, tel , faks: Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej, kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty ,00 EURO 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń badawczo-pomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania: A. Zestaw - Mierniki częstości skurczów serca (20szt.) z interfejsem (1szt.), B. Ergometr rowerowy (2szt.), C. Komputer przenośny (2szt.), D. Komputer stacjonarny z monitorem (2szt.) E. Drukarka laserowa (2 szt.) F. Oprogramowanie (1szt.) Szczegółowe opisy przedmiotu, tj. specyfikację techniczną i użytkową zamawianych urządzeń zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zestawienie ilościowo-wartościowe zawiera Załącznik nr 2do SIWZ. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV Nazwa urządzenia komputerowe komputery przenośne komputery osobiste drukarki laserowe monitory ekranowe maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

3 03/0114/DN 2/16 Zamawiający wymaga dostarczenia: - urządzeń badawczo-pomiarowych oraz komputerowych fabrycznie nowych, posiadających certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego CE, - oprogramowania pochodzącego z legalnego źródła oraz posiadającego odpowiednie licencje użytkownika. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od otrzymania towaru, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte towaru. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania na swój koszt od Zamawiającego wadliwego towaru będącego przedmiotem reklamacji w celu jego wymiany na wolny od wad i dostarczenia do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brakującą część zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami. Miejsce dostawy: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk 3.2. Zamówienie uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze Składanie ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Umowa ramowa, aukcja elektroniczna i dynamiczny system zakupów Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzeni aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. TERMIN WYKONANIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA - urządzenia badawczo-pomiarowe - max 14 dni od dnia podpisania umowy, - urządzenia komputerowe z 23% stawką VAT - max 14 dni od dnia podpisania umowy, - urządzenia komputerowe z 0% stawką VAT - max 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego Zaświadczenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzającego możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na zakup sprzętu komputerowego. - oprogramowanie - max 14 dni od dnia podpisania umowy

4 03/0114/DN 3/16 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 5.2. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 p. 1-4 ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w p. 6 SIWZ.

5 03/0114/DN 4/16 Komisja Przetargowa oceni spełnianie ww. warunków zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Niezłożenie nw. oświadczeń lub dokumentów, lub złożenie dokumentów zawierających błędy (z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (art.24 ustawy) lub odrzuceniem oferty (art. 89 ustawy) z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 załączone do SIWZ (Załącznik nr 3). (niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy ) INFORMACJA WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej wraz z LISTĄ PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo INFORMACJA WYKONAWCY o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. załączone do SIWZ (Załącznik nr 5) (niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy) 6.3. Dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): Dokumenty nie są wymagane Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ (Załącznik nr 3) zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału, Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.5. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłożenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ (Załącznik nr 3) zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału

6 03/0114/DN 5/ Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ (Załącznik nr 4) OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: Brak złożenia wymienionych w p , i dokumentów oznacza, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca złoży (niezłożenie skutkuje odrzuceniem oferty): Potwierdzenia nie są wymagane Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłożenie skutkuje odrzuceniem oferty): Formularz Oferty postępowania nr 03/0114/DN (Załącznik nr 6),

7 03/0114/DN 6/ Załącznik nr 1 - Specyfikacja urządzeń badawczo-pomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania z wypełnioną kolumną Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę, Uwaga do p W Załączniku nr 1 Wykonawca musi podać informacje dotyczące: - producenta, modelu urządzenia (MN), oznaczenia producenta numer produktu (PN) oraz - producenta i typu podzespołu (gdy jest to możliwe). Niedopuszczalne jest wypełnienie kolumny Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę poprzez skopiowanie wymagań Zamawiającego Załącznik nr 2 Zestawienie ilościowo-wartościowe, uzupełnione wymaganymi danymi, zgodnie z kolumnami, Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Oświadczenie Wykonawcy informujące Zamawiającego o tym, która z pozycji lub części zamówienia powierzona zostanie podwykonawcom. Uwaga: Brak złożenia oświadczenia zostanie przyjęte jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę Pisemne zobowiązanie Innych Podmiotów dotyczące zasobów oddanych do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Brak pisemnych zobowiązań innych podmiotów oznaczać będzie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 6a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W takim przypadku ich oferta musi dodatkowo spełniać następujące wymagania: 6a.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6a.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 6a.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty określone w p. 6.1 i 6.2 SIWZ. 6a.4. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. zgodnie z p SIWZ odpowiednio), 6a.5. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6a.6. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w p SIWZ odpowiednio składa każdy ze wspólników tej spółki. Informacja dotycząca p. 6 i 6a ( zgodnie z art. 26 ust. 3) Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożą ww. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu bądź spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną

8 03/0114/DN 7/16 wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Dokumenty, które nie potwierdzają ani spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (np. Formularz ofertowy ) nie mogą być uzupełnione zgodnie z art. 26 ust POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (art. 27). - Adres do korespondencji: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A, Biuro Kanclerza - Numer faksu Zamawiającego: , - Adres poczty elektronicznej ( ): 7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uzna się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, określonego w p. 7.3, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w p Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację z zebrania otrzymają niezwłocznie Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, Zamawiający zamieści ją także na tej stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

9 03/0114/DN 8/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr Elżbieta Iwańska Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, faks: , 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie jest wymagane. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Składaną ofertę Wykonawca powinien przygotować w następujący sposób: sporządzić ofertę na FORMULARZU OFERTY Nr p. 03/0114/DN, załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagane przez Zamawiającego i określone w punktach 6 i 6a SIWZ, W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty, jako załączniki kopie dokumentów, kopie te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Innych Podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym jak i w innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może złożyć oferty samodzielnie a następnie wspólnie z innymi Wykonawcami Oferta musi być złożona w formie pisemnej, czytelna i napisana w języku polskim Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1) Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą posiadać poświadczone przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski.

10 03/0114/DN 9/ Wszystkie strony! (nie kartki) oferty (zawierające treść oferty, tj. nie puste), w tym strony wszystkich załączników powinny być ułożone w kolejności przedstawionej w FORMULARZU OFERTY, kolejno ponumerowane, i zaparafowane lub podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do Zamawiającego z opisem: na zewnętrznej kopercie: Nr p. 03/0114/DN Dostawa urządzeń badawczo-pomiarowych, urządzeń komputerowych i oprogramowania OTWIERAĆ przed godz. 12:00 dnia r. wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie koperty z ofertą niezabezpieczoną w powyższy sposób Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie i bez otwierania (art. 84 ust. 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane tym dopiskiem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności złożenia zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp.: Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica Przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,

11 03/0114/DN 10/16 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT miejsce złożenia oferty: Budynek AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30A (wjazd od ulicy Nadwodnej), Gdańsk, Biuro Kanclerza, II piętro, termin złożenia oferty: do dnia r., godz. 12:00; data otwarcia ofert: r., godz. 12:05 Budynek AWFiS, adres, jw., Biuro Kanclerza, II piętro. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. Forma przekazania wniosku: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w jej skład konieczne do zrealizowania zamówienia: W ofercie, na dołączonym do SIWZ Formularzu Oferty nr 03/0114/DN (Załącznik nr 5), Wykonawca podaje cenę w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jak następuje: cena netto = Wartość netto z Załącznika 2, kwota VAT = Kwota VAT z Załącznika 2, cena brutto = Wartość brutto z Załącznika 2. Szczegółową kalkulację należy podać w Załączniku 2, gdzie: Wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość; Wartość brutto = Wartość netto + Kwota VAT; Stawka 0% podatku VAT, zaznaczona w Załącznikach: 2 wpisana została zgodnie z Ustawą z dnia r. (Dz. U z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto. Podana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem ceny opakowań, kosztów dostawy (transportu) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Uwaga: Wykonawcy zagraniczni obowiązani są do doliczenia do ceny netto kosztów ewentualnej obsługi celnej, obsługi podatkowej oraz innych kosztów. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Waluta prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: PLN. Oczywiste omyłki: Zamawiający poprawi w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo