OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN 159/14/TM [pieczątka firmowa] OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę aparatury w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii w zakresie Pakietu (ów) nr:... nr sprawy PN 159/14/TM, działając w imieniu i na rzecz firmy : oświadczam/y, iż firma, którą reprezentuję: (nazwa i adres Wykonawcy) 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiada wiedzę i doświadczenie 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia..., dnia r. *niewłaściwe skreślić... podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

2 Załącznik nr 2 do SIWZ, nr sprawy PN 159/14/TM [pieczątka firmowa] OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę aparatury w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii w zakresie Pakietu (ów) nr:... nr sprawy PN 159/14/TM, działając w imieniu i na rzecz firmy : (nazwa i adres Wykonawcy) Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...., dnia r.... podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

3 Załącznik nr 3 do SIWZ, nr sprawy PN 159/14/TM [pieczątka firmowa] OŚWIADCZENIE Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę aparatury w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii w zakresie Pakietu (ów) nr:... nr sprawy PN 159/14/TM, oświadczam/y, że: nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*..., dnia r.... podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy *- niepotrzebne skreślić

4 Załącznik nr 4 PN-159/14/TM ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH PAKIET NR 1 Przedmiot zamówienia TOR WIZYJNY FULL HDTV DO WIDEOTORAKOSKOPII ORAZ VIDEOMEDIASTINOSKOP Producent. Model Rok Produkcji.. Lp. Nazwa parametru Parametr wymagany Ocena Tor wizyjny full HDTV do wideotorakoskopii Parametr oferowany 1. System bezprzewodowej transmisji obrazu - 1 komplet 1.1 System do bezprzewodowej transmisji obrazu między dwoma monitorami obsługujący standard Full HD, składający się z odbiornika i nadajnika montowanych z tylu monitorów 2. Kamera medyczna 1 szt. 2.1 Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie Full HD 1080p tj. rozdzielczość 1920 x Skanowanie progresywne 50Hz i 60 Hz 2.3 Czułość Nie gorsza niż 1,2 lux 2.4 Waga głowicy kamery Maksymalnie 2.5 Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi 2.6 Głowica kamery wyposażona w programowalne przyciski 2.7 Głowica kamery kompatybilna z posiadanym sterownikiem kamery firmy Karl Storz 2.8 Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca schowanie jej wewnątrz rękojeści wideomediastinoskopu, wyposażona w programowalne przyciski 250 g Minimum 2 programowalne przyciski Minimum 2 programowalne przyciski 1

5 2.9 Zintegrowany w głowicy kamery Minimum 2x zoom optyczny (tzn. nie powoduje pogorszenia jakości obrazu przy zmianie ogniskowej ) 2.10 Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w wysokiej rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego videomediastinoskopem firmy Karl STORZ 2.11 Procesor kamery wyposażony w min. 1 gniazdo USB umożliwiające podłączenie przenośnej pamięci typu Pendrive i zapis zdjęć w rozdzielczości nie gorszej niż 1920x1080 oraz sekwencji wideo jak również podłączenie drukarki. Sterowanie zapisem filmu lub zdjęć poprzez przyciski głowicy kamery 3. Monitor 2 szt. 3.1 Monitor medyczny wykorzystujący technologię LED backlight 3.2 Obudowa wykonana z aluminium z nanopokryciem Minimalna przekątna: Rozdzielczość Minimum: 1920 x 1080 pikseli 3.4 Wyświetlanie formaty obrazu 4:3,16:9 3.5 Wejścia analogowe Composite Video, S-Video, RGB, VGA 3.6 Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D 3.7 Funkcja obraz w obrazie (PIP) 3.8 Funkcja obrotu obrazu o Funkcja horyzontalnego i wertykalnego odbicia obrazu 3.10 Podstawka pod monitor płaski Wideomediastinoskop z rozszerzalnymi branszami do głowicy kamery DCI 2

6 1. Wideomediastinoskop rozwierany przeznaczony do diagnostyki śródpiersia i wykonania biopsji węzłów chłonnych, autoklawowalny 1.1 Tubus roboczy dwuczęściowy, rozwierany horyzontalnie oraz radialnie, dł. 20 cm 1.2 Konstrukcja rękojeści wideomediastinoskopu umożliwiająca schowanie głowicy kamery endoskopowej wewnątrz rękojeści 1.3 Rękojeść wideomediastinoskopu wyposażona w dwa pokrętła do zmiany rozwarcia radialnego i horyzontalnego, umożliwiające obsługę jedną ręką 1.4 Rękojeść wyposażona w przyłącze pozwalające na trwałe umocowanie wideomediastinoskopu do ramienia mocowanego do szyny stołu operacyjnego umożliwiające pracę obydwiema rękami jednocześnie 1.5 Dwa oddzielne kanały do odsysania i płukania wbudowane w rękojeść, z przyłączami LUER-Lock umieszczonymi w szczycie rękojeści 1.6 Odłączana optyka endoskopowa o kącie patrzenia 30º, śr. 4 mm, z przyłączem do głowicy kamery pod kątem 90º w stosunku do tubusu optyki, kompatybilna z wideomediastinoskopem i kamerą endoskopową, autoklawowalna 1.7 Głowica kamery D1 IMAGE1 DCI, 1 CCD, PAL, f = 16 mm. 1.8 Światłowód do głowic kamerowych, średnica 3,5 mm. 1.9 Pojemnik metalowy do przechowywania i sterylizacji wideomediastinoskopu Minimalna długość: 320 mm. 2. Ramię przegubowe - 1 szt 3

7 2.1 Ramie przegubowe mocowane do szyny stołu operacyjnego do zamocowania wideomediastinoskopu 2.2 Ramie składające się z 3-5 przegubów umożliwiających optymalne ustawienie wideomediastinoskopu 2.3 Blokowanie ramienia przy pomocy jednej śruby 2.4 Możliwość zastosowania różnych końcówek łączących 2.5 Ramie w pełni autoklawowalne 3. Instrumentarium 3.1 Kleszcze preparacyjne - watotrzymacz, dł. 21 cm - 1 szt. 3.2 Kleszcze biopsyjne do węzłów chłonnych, miseczki owalne, rozm. 8 x 16 mm, dł. rob. 21 cm - 1 szt. 3.3 Kleszcze biopsyjne do węzłów chłonnych, miseczki owalne, rozm. 6 x 12 mm, dł. rob. 21 cm - 1 szt. 3.4 Kleszcze biopsyjne, bransze miseczkowe, do węzłów chłonnych, dł. Robocza 21 cm. - 1 szt. 3.5 Kontener do przechowywania i sterylizacji instrumentów GWARANCJA I SERWIS 1. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty dostawy potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru Parametr oceniany (w kolumnie obok należy wpisać oferowany termin gwarancji, nie dłuższy niż 60 m-cy) 2. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalny czas podjęcia działań zmierzających 4

8 do usunięcia awarii 48 godzin. 4. W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 3 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy w terminie do 8 dni od dnia zgłoszenia. 5. W przypadku naprawy przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zapewni, nieodpłatnie sprzęt zastępczy, o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych. 6. W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 7. Oferent przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. Lista osób przeszkolonych (podpisana przez Uczestników szkolenia) wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. 8. Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy 9. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: -instrukcję obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (dopuszcza się wersję elektroniczną do oferty); -paszport aparatury -karty gwarancyjne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji 10. Świadectwa dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi 5

9 wymaganiami ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia r. oraz Certyfikat CE 11. Oferent musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju. 12. Termin dostawy: nie później niż do dnia 18 grudnia 2014 r. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia Wykonawca), będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Wykonawca oświadcza, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.... dnia... (miejscowość)... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 6

10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH PAKIET NR 2 Przedmiot zamówienia INSTRUMENTARIUM DO WIDEOTORAKOSKOPII Producent. Model Rok Produkcji.. Lp. Nazwa parametru Parametr wymagany Ocena Instrumentarium do wideomediastinoskopii Parametr oferowany 1. Ramię przegubowe 1 szt. 1.1 Ramię przegubowe L-długie, uchwyt 0-18 mm., autoklawowalne - zestaw 1.2 Uchwyt instrumentowy, plastikowy, do zastosowania z ramieniem przegubowym uchwyt do fiberoskopów 2. Instrumentarium 2.1 Sonda palpacyjna i popychacz węzłów, zagięta dystalnie, rozm. 5 mm, dł. rob. 28 cm 1szt. 2.2 Popychacz węzłów, dwustronny (otwarty i zamknięty), szer. 5 mm, dł. 36 cm 1szt. 2.3 Imadło typu KOH bransze proste, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, szer. 5 mm, dł. 33 cm 1szt. 2.4 Kleszcze preparacyjne, w kształcie S, przegub pośrodku, samorozwieralne, z zapinką, dł. 330 mm 1szt. 2.5 Kleszcze płucne, bransze zakrzyw., okienkowe, szer. 5 mm, dł. rob. 28 cm 1szt. 2.6 Sonda palpacyjna i popychacz węzłów, zagięta dystalnie, rozm. 5 mm, dł. rob. 28 cm 1szt. 2.7 Popychacz węzłów, dwustronny (otwarty i zamknięty), szer. 5 mm, 7

11 dł. 36 cm 1szt. 2.8 Imadło typu KOH bransze proste, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, szer. 5 mm, dł. 33 cm 1szt. 2.9 Kleszcze preparacyjne, w kształcie S, przegub pośrodku, samorozwieralne, z zapinką, dł. 330 mm 1szt Torakoskopijne nożyczki preparacyjne (5mm) zagięte w lewo, tępe 3 cm ostrze, 18,5cm dł. pracująca, dł. całkowita 29 mm. 1 szt Pinceta, okrągła rączka, 2 mm proste szczeki typu spring style, dł. części pracującej 19,5 cm, dł. całkowita 41 cm. 1 szt Klem Harken, okrągła rączka, 1x2 szczęki DeBakey o dł. 9,5 cm zwężające się, bez ratchetu, dł. haftu 10 mm, dł. pracująca 24,8 cm, dł. całkowita 35,5 cm. 1 szt Torakoskopijny ssak (5 mm) krzywa tępa końcówka, dł. pracująca 22 cm, dł. całkowita 36 cm. 1 szt Klem do torakochirurgii, dł. 33,5 cm, gł. części pracującej 24 cm, zakrzywiony w lewo, szczęki okienkowe 20 mm, owalne, dł. szczęki 7,5 cm. 1 szt Klem Haken, okrągła rączka, 1x2 szczęki DeBakey o dł. 11,5 cm zwężające się, z ratchetem, dł. haftu 10 mm, dł. pracująca 27 cm, dł. całkowita 37,5 cm. GWARANCJA I SERWIS 1. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty dostawy potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru 2. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Oferenta, po Parametr oceniany (w kolumnie obok należy wpisać oferowany termin gwarancji, nie dłuższy niż 60 m-cy) 8

12 uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin. 4. W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 3 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy w terminie do 8 dni od dnia zgłoszenia. 5. W przypadku naprawy przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zapewni, nieodpłatnie sprzęt zastępczy, o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych. 6. W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 7. Oferent przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem, Lista osób przeszkolonych (podpisana przez Uczestników szkolenia) wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. 8. Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy 9. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: -instrukcję obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (dopuszcza się wersję elektroniczną do oferty); -karty gwarancyjne -instrukcję konserwacji, mycia, 9

13 dezynfekcji i sterylizacji 10. Świadectwa dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia r. oraz Certyfikat CE 11. Oferent musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju. 12. Termin dostawy: nie później niż do dnia 18 grudnia 2014 r. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia Wykonawca), będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Wykonawca oświadcza, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.... dnia... (miejscowość)... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 10

14 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH PAKIET NR 3 Przedmiot zamówienia NOWOCZESNA DIATERMIA GENERATOR I NARZĘDZIA Producent. Model Rok Produkcji.. Lp. Nazwa parametru Parametr wymagany Ocena OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nowoczesna diatermia (LigaSure) generator i narzędzia Parametr oferowany 1. Platforma energetyczna (generator) 1 szt. 1.1 Platforma energetyczna zawierająca 5 róznych rodzajów energii; 3 tryby monopolarne, tryb bipolarny, i system zamykania naczyń, pęczków naczyń, oraz naczyń limfatycznych do 7 mm włącznie o mocy wyjściowej min. 300W. 1.2 Możliwość podtrzymania stałej kompresji tkanki w szczękach narzędzi poprzez zastosowanie zatrzasku lub dwustopniowego systemu zamykającego. 1.3 Urządzenie pracujące w technologii automatycznej regulacji parametrów, co przy wzroście oporności tkanki pozwala na utrzymanie prądu o stałej mocy oraz napięcia. 1.4 Automatyczne przejście z furgulacji na spray przy nastawach od 60 Watt i więcej. 1.5 Automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej 1.6 Trzy tryby bipolarne; niski, standard, macro o mocy wyjściowej min. 95W, autobipolar. 1.7 Interfejs z trzema niezależnymi ekranami dotykowymi, ekrany aktywne podświetlone, nieaktywne Trzy wejścia monopolarne. Działający w zakresie minimum: Ohm. 11

15 przyciemnione. 1.8 Rozpoznawanie i automatyczna adaptacja parametrów używanej końcówki. 1.9 Włącznik nożny monopolarny, trójprzyciskowy do cięcia, koagulacji i trybu pozwalającego uzyskać jednoczesne cięcie z koagulacją Wózek montażowy ze stali kwasoodpornej, z czterema półkami, szufladą, uchwytem na przewody sieciowe, blokadę dwóch kółek. 2. Narzędzia 2.1 Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, szczęki proste lub zakrzywione, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem 6 szt. 2.2 Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem 16 szt. 2.3 Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i trybem Valleylab pozwalającym jednoczesne cięcią z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompaktybilnym z generatorem Valleylab Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm. (op.=12szt.) 12

16 2.4 Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 4,5 m, futerałem, złączem kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm (op.=50 szt.) 2.5 Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4cm,wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150cm2. (op.=50szt.) 2.6 Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm, minimum 50 cykli sterylizacji 2 szt. 2.7 Przedłużenie elektrody proste wielorazowego użytku, długość całkowita 13 cm, długość robocza 10,2 cm, średnica trzonka 2,4mm 2 szt. 2.8 Elektroda nożowa powlekana, przedłużona, długość całk. 16,51 cm, długość robocza 2,54 cm, z typowym trzonkiem 2,4mm (sprzedaż na opakowania 1 opakowanie = 50 szt.) 50 szt. 2.9 Przewód do endoskopowych narzędzi monopolarnych, współpracuje z 4mm złączem męskim, kompaktybilny z generatorami Valleylab, długość 3,0m (sterylizacja parowa lub gazowa) 2 szt Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości 13

17 styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab 1 szt. GWARANCJA I SERWIS 1. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty dostawy potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru 2. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin. 4. W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 3 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy w terminie do 8 dni od dnia zgłoszenia. 5. W przypadku naprawy przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zapewni, nieodpłatnie sprzęt zastępczy, o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych. 6. W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 7. Oferent przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem, Lista osób przeszkolonych (podpisana przez Uczestników szkolenia) wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. Parametr oceniany (w kolumnie obok należy wpisać oferowany termin gwarancji, nie dłuższy niż 60 m-cy) 14

18 8. Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy 9. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: -instrukcję obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (dopuszcza się wersję elektroniczną do oferty); -paszport aparatury -karty gwarancyjne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji 10. Świadectwa dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia r. oraz Certyfikat CE 11. Oferent musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju. 12. Termin dostawy: nie później niż do dnia 18 grudnia 2014 r. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia Wykonawca), będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Wykonawca oświadcza, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.... dnia... (miejscowość)... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 15

19 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH Producent. Model Rok Produkcji.. Przedmiot zamówienia TOR WIZYJNY PAKIET NR 4 Lp. Nazwa parametru Parametr wymagany Ocena OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompletny Tor Wizyjny HDTV1080p do bronchoskopii Parametr oferowany 1. Procesor wideo HDTV 1080p- 1 szt. Ksenonowe źródło światła 1 szt. Konwerter złącz 1 szt. Kabel wideo endoskopu EXERA 1 szt. Monitor LCD HDTV 26 1 szt. Kompletny wózek endoskopowy 1 szt. 1.1 Pełne HDTV standard 1080p progresywny, bez przeplotu 1.2 NBI wąskie pasmo światła Równocześnie optycznie i cyfrowo 1.3 Wyjścia: HDTV 2X HD-SDI do przesyłu obrazu na znaczne odległości, DVI 1080p, RGB 1080i, SDTV: S-Video, Composite 1.4 Wejścia: HDTV: HD-SDI 1.5 Upscalling do HDTV1080i poprzednich wybranych serii endoskopów do HDTV1080i 1.6 Wyjścia komunikacyjne DICOMM/ Ethernet, Firewire 1.7 Pamięć wewnętrzna obrazów, oraz USB 1.8 Menu ustawień PL, oraz polskie trzcionki 1.9 Xenon 300W oraz wbudowany zapas 35W Halogen 1.10 Monitor HDTV z możliwością obrazowania PIP i POP 1.11 Wózek wyposażony w transformator separujący Minimum 26 16

20 1.12 Wysięgnik pneumatyczno sprężynowy półki do ustawienia elementów, w tym minimum dwie regulowane 1.14 Uchwyt na dwa endoskopy 1.15 Współpraca z bronchoskopami posiadanymi przez pracownię bronchoskopii GWARANCJA I SERWIS 1. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty dostawy potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru 2. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin. 4. W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 3 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy w terminie do 8 dni od dnia zgłoszenia. 5. W przypadku naprawy przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca zapewni, nieodpłatnie sprzęt zastępczy, o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych. 6. W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 7. Oferent przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem, Lista osób przeszkolonych (podpisana przez Uczestników szkolenia) wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. Parametr oceniany (w kolumnie obok należy wpisać oferowany termin gwarancji, nie dłuższy niż 60 m-cy) 17

21 8. Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy 9. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: -instrukcję obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (dopuszcza się wersję elektroniczną do oferty); -paszport aparatury -karty gwarancyjne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji 10. Świadectwa dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia r. oraz Certyfikat CE 11. Oferent musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju. 12. Termin dostawy: nie później niż do dnia 18 grudnia 2014 r. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia Wykonawca), będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Wykonawca oświadcza, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.... dnia... (miejscowość)... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 18

22 Załącznik Nr 5 do SIWZ PN-159/14/TM OFERTA (3 strony) My, niżej podpisani,..., działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy)... Tel.:. Fax:. .. NIP: Regon:.. województwo: wpisanej do: Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS..., lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, nr PN-159/14/TM składamy niniejszą ofertę. Pakiet nr 1* Tor wizyjny full HDTV do wideotorakoskopii oraz Videomediastinoskop Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym (załącznik Nr 6 do SIWZ) za cenę:... PLN netto (słownie złotych netto:...) i... PLN brutto (słownie złotych brutto:....). w tym: 1.1. Cena aparatury:...pln (netto);...pln (brutto) 1.2. Cena dostawy, instalacji i uruchomienia:...pln (netto);... PLN (brutto) Pakiet nr 2* Instrumentarium do wideotorakoskopii Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym (załącznik Nr 6 do SIWZ) za cenę:... PLN netto (słownie złotych netto:...) i... PLN brutto (słownie złotych brutto:....). w tym: 1.1. Cena aparatury:...pln (netto);...pln (brutto) 1.2. Cena dostawy, instalacji i uruchomienia:...pln (netto);... PLN (brutto) Pakiet nr 3* Nowoczesna diatermia generator i narzędzia Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym (załącznik Nr 6 do SIWZ) za cenę:... PLN netto (słownie złotych netto:...) 1/3

23 i... PLN brutto (słownie złotych brutto:....). w tym: 1.1. Cena aparatury:...pln (netto);...pln (brutto) 1.2. Cena dostawy, instalacji i uruchomienia:...pln (netto);... PLN (brutto) Pakiet nr 4* Tor wizyjny Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym (załącznik Nr 6 do SIWZ) za cenę:... PLN netto (słownie złotych netto:...) i... PLN brutto (słownie złotych brutto:....). w tym: 1.1. Cena aparatury:...pln (netto);...pln (brutto) 1.2. Cena dostawy, instalacji i uruchomienia:...pln (netto);... PLN (brutto) *należy wypełnić oferowany pakiet/pakiety, pozostałe przekreślić OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ. 2. Oferujemy termin dostawy do Czas gwarancji: (min.24 miesiące) od daty instalacji i uruchomienia (data protokołu zdawczo - odbiorczego). 4. Termin zapłaty za zakup aparatury do r. 5. Termin zapłaty za dostawę, instalację, uruchomienie i szkolenie 60 dni od wykonania i dostarczenia faktury do Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że akceptujemy istotne dla stron postanowienia dot. treści zawieranej umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że oferowana przez nas aparatura jest zgodna z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ, a dostawy wykonamy z należytą starannością, zgodnie z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ. 8. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz przeprowadzeniem szkoleń w siedzibie Zamawiającego. 9. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom (jeżeli, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom) [*niepotrzebne skreślić]: 1) 2) 2/3

24 10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:...tel...faks:.. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 1)... str.... 2)... str.... 3)... str.... 4)... str.... 5)... str.... 6)... str.... 7) str... 8).. str... 9) str... 10) str... 11).. str... 12).. str......, dnia (miejscowość i data) (pieczęć i podpis) 3/3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

skrytkowych depozytorów kluczy

skrytkowych depozytorów kluczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/18/014/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo