WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) ; fax: (61)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) ; fax: (61) Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU: Sporządził: Poznań, dnia r. 1

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka Poznań NIP: Regon: adres telefon: fax: II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej,,ustawą Pzp". III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowanie : - laptop ze stacją dokującą i monitorem: 2 szt. - komputer stacjonarny: 3 szt. - laptop: 45 szt. - tablet: 4 szt. - rzutnik multimedialny: 10 szt. - ekran do projektora: 5 szt. - prezenter: 3 szt. - wskaźnik laserowy: 15 szt. - dysk zewnętrzny: 2 szt. - monitor: 2 szt. - drukarka laserowa kolorowa: 1 szt. - oprogramowanie biurowe: 50 licencji - system operacyjny stacje robocze: 50 licencji - system operacyjny serwer: 1 licencja - licencja Windows Server 2012: 10 licencji 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia : komputery przenośne komputer tablet komputer biurkowy sprzęt związany z komputerami akcesoria komputerowe projektory systemy operacyjne pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego 3. Szczegółowy opis wymagań technicznych odnoszących się do zamawianego przedmiotu zamówienia, graniczne (minimalne) wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów 2

3 technicznych oraz jego ilość określa załącznik nr 1 do siwz : Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna dostarczanego sprzętu i oprogramowania 4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia : Poznań ul. Sieradzka Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu zamówienia na okres : co najmniej 24 miesiące od daty podpisania umowy. Gwarancja obejmuje pozycje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe. 7. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia : 7.1 Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych do sprzętu naprawianego. 7.2 Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności gwarancyjnych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 7.3 Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznej. 7.4 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 7.5 Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego, IV. Termin wykonania zamówienia : do 14 dni od daty podpisania umowy V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonani zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 3

4 o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje wynikające z 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231)., tj.: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć : 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 do siwz) B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 5 do siwz). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. C. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 6 do siwz) 4

5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego pełnomocnictwa. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym na dzień składania ofert. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). D. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty posiadają wszystkie wymagane przez Zamawiającego : deklaracje producenta, certyfikaty, oświadczenia producenta, deklaracje zgodności oraz potwierdzenia. (wzór zał. nr 7 do siwz) Uwaga : Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy przedstawienia wszystkich wymaganych deklaracji producentów, certyfikatów, oświadczeń producentów, deklaracji zgodności oraz potwierdzeń od Wykonawcy, z którym ma być podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie,. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podanych przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5. Korespondencję związane z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres : Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka Poznań Faks :

6 6. W sprawie procedury przetargowej należy się porozumiewać się z : Roman Litwiniuk - tel ; W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z : Maciej Zacharczuk - tel ; 7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania (sygnatura zamówienia : AG.210/20/14) nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. VIII Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści siwz: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.wodr.poznan.pl) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi zawierających późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści siwz. 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.wodr.poznan.pl). IX. Termin związania ofertą: 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający może tylko raz na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6

7 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnianie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. Powinny być parafowane przez Wykonawcę. 8. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: a. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierające propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany : - wypełnić szczegółowo formularz: załącznik nr 1 do siwz - Specyfikacja Techniczna dostarczanego sprzętu i oprogramowania ( w kolumnie Parametry oferowane przez Wykonawcę (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia Wykonawca wpisuje dane potwierdzające spełnienie wymaganych wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w kolumnie Wymagane minimalne parametry techniczne oraz podaje inne dane wymagane przez Zamawiającego w szczególności informację o czasie trwania gwarancji (okres obowiązywania gwarancji musi być jednakowy dla wszystkich wymaganych pozycji dla danej Części zamówienia) W przypadku oprogramowania Wykonawca wypełnia wiersz : Nazwa oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania :.. Uwaga : wypełniony formularz Specyfikacja Techniczna dostarczanego sprzętu i oprogramowania (załącznik nr 1 do siwz) stanowi treść oferty i jako taki nie podlega uzupełnianiu w trybie udzielania wyjaśnień - wypełnić Formularz Cenowy - wypełnić Formularz Ofertowy - dołączyć do oferty wymagane dokumenty i oświadczenia 7

8 14. Na ofertę składają się : 14.1 Formularz Oferty (wzór zał. nr 2 do siwz) 14.2 Formularz Cenowy (wzór zał. nr 3 do siwz) 14.3 Specyfikacja Techniczna dostarczanego sprzętu i oprogramowania (wzór zał. nr 1 do siwz) 14.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 do siwz) 14.5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp (wzór zał. nr 5 do siwz) 14.6 Informacja składana przez Wykonawcę w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wzór zał. nr 6 do siwz) 14.7 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty posiadają wszystkie wymagane przez Zamawiającego : deklaracje producenta, certyfikaty, oświadczenia producenta, deklaracje zgodności oraz potwierdzenia. (wzór zał. nr 7 do siwz) 14.8 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. XI. Miejsce oraz termin składania ofert: 1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego : Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka Poznań w terminie : do dnia roku do godziny : 10:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opisanej następująco : 8

9 . Nazwa (firma), adres Wykonawcy WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU ul. Sieradzka 29, Poznań OFERTA : złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowanie dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Sygnatura zamówienia: AG.210/20/14 Nie otwierać przed dniem r., godzina 10: Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 4. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr. 7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". XII Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : r., o godz. 10:05 w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny oferty oraz okresu gwarancji. 9

10 4. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej siwz, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 2. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza Cenowego. 3. Cena brutto za zamówienie powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert: 1.1 cena 90% 1.2 przedłużony okres gwarancji 10% Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów ocen przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 2. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone w następujący sposób: Cena oferty najtańszej x 90 = liczba punktów Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 3. Punkty za kryterium przedłużony okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 pkt w następujący sposób: 3.1 Wykonawca oferujący okres gwarancji wynoszący 24 miesiące otrzyma 0 pkt. 3.2 Wykonawca oferujący okres gwarancji od 25 do 30 miesięcy otrzyma 2 pkt. 3.3 Wykonawca oferujący okres gwarancji od 31 do 36 miesięcy otrzyma 4 pkt. 3.4 Wykonawca oferujący okres gwarancji od 37 do 42 miesięcy otrzyma 6 pkt. 3.5 Wykonawca oferujący okres gwarancji od 42 do 48 miesięcy otrzyma 8 pkt. 3.6 Wykonawca oferujący okres gwarancji powyżej 48 miesięcy otrzyma 10 pkt. 4. Liczby punktów, o których mowa w ust. 2-3 po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 10

11 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV. Udzielenie zamówienia: 1. Zamawiający udzieli zamówienia na każdą część zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz kryteria oceny ofert.. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej ofert(y) oraz o wyborze najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.wodr.poznan.pl) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp. XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. W sprawie udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający może przed podpisaniem umowy przedstawienia wszystkich wymaganych deklaracji producentów, certyfikatów, oświadczeń producentów, deklaracji zgodności oraz potwierdzeń od Wykonawcy, z którym ma być podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. XVII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11

12 XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zamieszcza wzór umowy (wzór zał. nr 8 do siwz). 2. Akceptacja treści projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia następuje poprzez podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. XXI. Podwykonawstwo: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. XXII. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXIII. Zamówienia częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XXII. Inne postanowienia: 1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo