5 KANAŁOWY MONITOR PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI MATEMATYCZNYM, DOZOWANIEM I REJESTRACJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 KANAŁOWY MONITOR PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI MATEMATYCZNYM, DOZOWANIEM I REJESTRACJĄ"

Transkrypt

1 5 kanałów pomiaru przepływu lub innych wielkości fizycznych 5 kanałów z funkcjami matematycznymi suma, różnica, iloczyn, iloraz, średnia Wejścia: 5 analogowych 0/4-20mA; 2 impulsowe 0, Hz (zamiennie) 2 RTD - temperaturowe (zamiennie) 5 układów dozujących Komunikacja RS485: ASCII, MODBUS RTU lub bezpośrednie podłączenie drukarki Drukowanie wyników z cyklu dozowania Raporty miesięczne: stany liczników, Rejestracja zdarzeń: zmiany ustawień, awarie Rejestracja wartości chwilowych Wyjście analogowe 4-20mA (OPCJA) 16 programowalnych liczników sumujących 5 wyjść dwustanowych typu OC do sterowania procesem dozowania lub do funkcji alarmowych ZASTOSOWANIE Rozliczenie pomiarów z 5 przepływomierzy z możliwością wyliczania przepływów sumarycznych, różnicowych, wartości proporcjonalnych, procentowej wartości przepływu. Dozowanie równoczesne lub sekwencyjne do 5 mediów z drukowaniem raportów po zakończeniu porcji. Pomiary z rejestracją przepływu, z możliwością okresowego odczytu lub wydruku wyników pomiaru sumatorów, historii pomiarów na komputerze klasy PC. Monitor przepływu FP-2001D jest pięciokanałowym, programowalnym, przyrządem rejestrującym z funkcjami z matematycznymi i dozującymi, służącym do pomiaru przepływu oraz innych wielkości fizycznych przetworzonych na standardowe sygnały analogowe lub częstotliwościowe. Monitor zawiera również pięć programowalnych kanałów matematycznych reprezentujących funkcję sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu z wybranych kanałów, średnią wartość lub procentowy udział wielkości mierzonej. W przyrządzie można zaprogramować od jednego do pięciu niezależnych dozowników z jednoczesnym lub sekwencyjnym sterowaniem procesem dozowania w trybie jednostopniowym lub dwustopniowym. Odmierzanie dozowanych porcji kontrolowane jest na bieżąco przez wyświetlanie ilości zadanej oraz mierzonej. Miernik wyposażony jest w pamięć nieulotną służącą do rejestrowania wyników pomiarowych i obliczeniowych z ostatnich kilku miesięcy oraz do zapisu zdarzeń. Przyrząd zapewnia automatyczne wykonywanie raportów po zakończeniu dozowania na bezpośrednio podłączonej drukarce. Monitor FP-2001D może współpracować z przepływomierzami, ultradźwiękowymi, elektromagnetycznymi, wirowymi (Vortex), skrzydełkowymi, z turbinkami oraz z przepływomierzami zwężkowymi i masowymi. Dwa kanały są przełączalnie przystosowane do pomiaru temperatury czujnikami RTD. FUNKCJE POMIAROWE Monitor posiada szereg funkcji pomiarowych wybieranych z klawiatury znajdującej się na płycie czołowej. Wyświetlanie od 1 do 5 wielkości pomiarowych F1 - F5 Wyświetlanie do 5 kanałów Fa-Fe realizujących następujące funkcje matematyczne - suma / różnica z kilku wybranych pomiarów F = k * (±F1±F2±F3±F4±F5) dowolny pomiar F1 do F5 może być sumowany ze znakiem dodatnim lub ujemnym lub może zostać wyłączony (usunięty) z procedury sumowania. - iloczyn jednego lub dwóch wybranych kanałów pomiarowych i wprowadzonej wartości stałej k. F= k * Fx * Fy x,y = iloraz sumy wybranych pomiarów (w liczniku) przez sumę pomiarów (wpisanych do mianownika) wg następującego wzoru. F = k * ( ± F1 ± F2 ± F3 ± F4 ± F5) / ( ± F1 ± F2 ± F3 ± F4 ± F5) Dla wybranych kanałów pomiarowych i matematycznych można przyporządkować łącznie do 16 liczników sumujących. Liczniki mogą być ustawione jako sumatory podstawowe lub kasowalne z możliwością wprowadzenia dodatkowo warunku zliczania np. przy przekroczeniu odpowiedniego parametru. Wyświetlanie wielkości pomocniczych i informacyjnych: data, czas, raporty, alarmy, stany awaryjne.

2 Ponadto, przy pomocy klawiatury wykonywane jest programowanie przyrządu. Operacje programowe mogą być zastrzeżone hasłem dostępnym tylko dla osób upoważnionych. FUNKCJE DOZOWNIKOWE Przyrząd FP-2001D może pracować w charakterze urządzenia dozującego po odpowiednim jego zaprogramowaniu. W tym trybie pracy, wyjścia sterujące typu OC oznaczone WY1 - WY5 służą do sterowania procesem dozowania. W przyrządzie można ustawić dwa rodzaje dozowania: jednostopniowe (załączenie i wyłączenie przepływu z chwilą startu i zakończenia procesu dozowania) dwustopniowe, w którym następuje dodatkowo wprowadzenie przebiegu drugiego stopnia z wysoką prędkością przepływu, załączanego z ustawianym opóźnieniem po starcie i wyłączanego przed zakończeniem procesu dozowania. Monitor umożliwia zaprogramowanie maksymalnie: 5 dozowników jednostopniowych F1-F5 sterowanych z wyjść WY1 - WY5 4 dozowniki jednostopniowe F1-F4 sterowane z WY1 - WY4; wyjście WY5 załącza alarm - przekroczenie dozowanej porcji 2 dozowniki dwustopniowe: F1sterowane z WY1,WY2 oraz F2 z WY3,WY4; WY5 alarm - przekroczenie dozowania, DOZOWANIEM I REJESTRACJĄ Podczas pracy w charakterze dozownika wyświetlany jest nr dozownika, symbol fazy dozowania (praca, pauza, stop) oraz ilość zadana i porcja odmierzana - zliczana narastająco lub malejąco. Ponadto w funkcji dozowania występuje sygnalizacja alarmowa uruchamiana przy przekroczeniu dozowanej porcji o ustaloną wartość (po STOP). FUNKCJE REJESTRUJĄCE Przelicznik FP-2001D zawiera pamięć nieulotną, służącą do rejestrowania wyników pomiarowych i obliczeniowych oraz do zapisu zdarzeń. - Rejestracja stanów liczników. Przyrząd rejestruje stany licznków z ostatnich 11 miesięcy zanotowane na koniec każdego miesiąca. - Rejestracja wartości chwilowych. W pamięci są rejestrowane wartości chwilowe z wybranych do archiwizacji kanałów z pośród 10 dostępnych F1 F5 oraz Fa Fe. Dane zapisywane są z ustawialną przez użytkownika częstotliwością co 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 6 h. Rejestracja danych może być realizowana z jedną lub z dwoma niezależnie ustawionymi prędkościami zapisu przełączanymi przy przekroczeniu wartości progowej, alarmowej (od wybranych uprzednio kanałów). - Rejestacja zdarzeń awarii. Przyrząd przechowuje w pamięci 120 ostatnich zdarzeń z podaniem daty i godziny wystąpienia zdarzenia, obejmujących: zaniki zasilania, przerwy w obwodach wejściowych, zmiany czasu, parametrów, oraz nastaw sumatorów. RAPORTY Dostępne są trzy formy raportów: -Odczyt na wyświetlaczu raportu miesięcznego dla wybranego miesiąca z 11 ostatnich lub z bieżącego, obejmujący: - stany liczników na koniec miesiąca, - odczyt kolejki zdarzeń awarii, -Drukowanie raportów na drukarce podłączonej bezpośrednio do portu RS485 przelicznika obejmujące: - raporty na koniec cyklu dozowania ( w trybie dozownika) - stany liczników na koniec danego miesiąca, - wydruki zarejestrowanych zdarzeń. -Odczyt wszystkich danych z pamięci przyrządu do systemu komputerowego przez port Rs485. Możliwe jest również okresowe (np. 1 raz w miesiącu), odczytywanie danych z wielu przyrządów do przenośnego komputera i dalsze ich wykorzystanie w programach kalkulacyjnych np. EXCEL.

3 WEJŚCIA POMIAROWE Przyrząd posiada pięć wejść służących do pomiaru przepływu lub innych wielkości fizycznych. Liczniki sumujące mogą być przypisane do dowolnych wejść. Wszystkie wejścia F1 - F5 przystosowane są do sygnałów analogowych prądowych 0/4-20 ma. Wejścia zaopatrzone są w napięcie wyjściowe 24V=, służące do zasilania obwodów prądowych. Ponadto tory pomiarowe F4 i F5 są dostosowane zamiennie do współpracy z impulsowymi nadajnikami przepływu o szerokim zakresie częstotliwości 0, Hz. Wejścia F1 i F2 mogą być również przystosowane przez przełączenie zworek i programu do współpracy z czujnikami temperatury typu Pt100, Pt1000, Ni100. DOKŁADNOŚĆ POMIARU - dokładność wejść analogowych 0/4-20 ma ± 0,1% (typ. ± 0,05%) - dokładność wejść Pt100 ± 0,5 C (typ. ± 0,2C) ± 1 cyfra, dryf 0,025C/C, WYJŚCIA Przyrząd wyposażony jest w następujące wyjścia: - analogowe 4-20mA (wykonanie opcjonalne), reprezentujące wybrany kanał pomiarowy F1 - F5 lub matematyczny Fa - Fe. Wyjście przewidziane jest do współpracy z rejestratorami, regulatorami, itp. - pięć wyjść dwustanowych OC: wyjścia programowane są indywidualnie KOMUNIKACJA RS485 Przelicznik wyposażony jest w jeden port RS485, umożliwiający podłączenie przyrządu do systemu komputerowego. Alternatywnie istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki. Transmisja jest zgodna z protokołem ASCII. Bieżące dane pomiarowe dostępne są również w protokole MODBUS RTU. Dzięki temu możliwa jest współpraca z innymi uniwersalnymi systemami wizualizacji. Zgodnie ze standardem RS485 można podłączyć do 32 urządzeń na jednej linii dwuprzewodowej o łącznej długości nie większej niż 1300m. Parametry protokółu transmisji: Prędkość bps., 8 bitów danych + 1 lub 2 bity stopu, kontrola parzystości none, even, odd. SEPARACJA GALWANICZNA Układy wejściowe, port RS485, wyjście 4-20mA i blok wyjść sterujących OC są galwanicznie oddzielone wzajemnie oraz od pozostałych układów miernika. Przelicznik wykonany jest w wersji do zabudowy panelowej zgodnie ze standardem DIN z niepalnego tworzywa. Obrys czołówki 192mm x 96mm, głębokość 75mm.

4 - WYŚWIETLANE PARAMETRY Parametry podstawowe: - kanały pomiarowe F1...F5 - strumień przepływu [ m /h], [m /h], [Nm /h], [dm /h], [ t/h], [t/h],[kg/h], 3 3 [m /min], [Nm /min], [l/min], [ [t/min], [kg/min], 3 3 [dm /s], [Nm /s], [l/s], [ [t/s], [kg/s], (+ własna jednostka) - licznik przepływu [ t ], [3 t ], [kg], [m3], [3m3], [dm3], (+ własna jednostka) - inne wielkości fizyczne (licznik wyłączony) 3 C, Pa, kpa, Mpa, bar, m, cm, mm, m, g, kg, t, %, ph - kanały matematyczne Fa...Fe - jednostki zgodnie z kanałami F1... F5-16 liczników sumujących przyporządkowane do dowolnych kanałów F1..F5, Fa..Fe, wybierany tryb pracy (kasowalne), warunki zliczania np. przy przekroczeniu poziomu alarmowego Parametry pomocnicze: - data, godzina, licznik czasu pracy - przekroczenie poziomu alarmowego, stan wyjść. - WEJŚCIA pomiar przepływu lub innych wielkości fizycznych: - wejścia analogowe: F1, F2, F3, F4, F5 współpraca z nadajnikami z sygnałem analogowym: -prądowym 4-20mA(0-20mA), rezystancja Rwe =100 W, wyjście 24V= do zasilania przetwornika, - wejścia impulsowe: F4, F5 (zamiennie) współpraca z nadajnikami z sygnałem częstotliwościowym F= 0, Hz, amplituda impulsu 4-20V. - wejścia RTD: F1, F2 (zamiennie- pomiar temperatury) przystosowane przez przełączenie zworek i zmianę programu do współpracy z Pt100, Pt1000, Ni100 układ 3- lub 2-przewodowy - ZAKRES POMIARU zakres pełnej skali dostosowany do parametrów przetworników ustawiany w przedziale: F1...F5, pomiary przepływu lub innych wielkości fizycznej: - programowany dla typu wejścia 4-20mA, - zakres pełnej skali: 1,000 do wybranych jednostek (ustawiany początek skali), alternatywnie: F1, F2 przystosowany do czujnika Pt100 pomiar temperatury T1,T2: typ we. Pt100 - zakres pomiaru nie ustawiany: -200,0-850,0 C - DOKŁADNOŚĆ - dokładność wejść analogowych 4-20 (0-20) ma: 0,1% (typowo 0,05%), dryf temp. 0,01%/C 1 cyfra, - dokładność wejść Pt100: 0,5C (typowo 0,2 C) 1cyfra dryf 0,025C/C, - LINEARYZACJA wybierana programem pierwiastkująca lub liniowa. DANE TECHNICZNE FP-2001D 5 KANAŁOWY MONITOR PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI - UKŁAD ALARMOWY - do 5 swobodnie programowalnych poziomów alarmowych na każdym kanale - tryby pracy: Dolny, Dolny+Awaria, Górny, Górny+Awaria, Awaria (uszkodzenie obwodu czujnika) - WYJŚCIE ANALOGOWE - prądowe 4-20 ma - reprezentujące wybrany parametr F1 - F5 lub Fa - Fe, Rob <500 ohm, - praca w pętli z zasilaniem obcym lub jako źródło prądu. - WYJŚCIA DWUSTANOWE 5 wyjść sterujących typ OC (24 V / 30 ma). - PORT SZEREGOWY RS485 - protokół transmisji w trybie ASCII: 8 bitów + 1 lub 2 bity stopu, kontrola parzystości none, even, odd, prędkość transmisji bps - protokół transmisji MODBUS RTU: 8 bitów + 1 lub 2 bity stopu, kontrola parzystości none, even, odd, prędkość transmisji bps - podłączenie drukarki ASCII z portem RS485 lub RS232 (przez konwerter RS485/232) - REJESTRACJA WYNIKÓW POMIAROWYCH - organizacja zapisu: komplet danych + data, godz., - ilość kanałów archiwizowanych: (wybierane przez użytkownika) - częstotliwość zapisu do archiwum: dwie niezależnie ustawiane prędkości (tryb zwykły i gdy przekroczenie progu alarmu) 5, 10, 30 s, 1, 2, 5, 10, 30 min, 1, 6 h, wył. wybór kanału /kanałów wymuszających zmianę prędkości - tryb zapisu wartości bieżących: ciągłyznadpisywaniem - rejestracja 120 ostatnich zdarzeń / awarii - RAPORTY - odczyt na wyświetlaczu LCD raport podstawowy - drukowanie na drukarce podłączonej bezpośrednio do monitora: raport miesięczny stanów liczników, kolejka zdarzeń. raport na koniec cyklu dozowania w trybie dozownika - do systemu komputerowego pełny zakres raportów - WYŚWIETLACZ ciekłokrystaliczny LCD z podświetlaniem 2 x 16 znaków alfanumerycznych, wysokość znaku 7,5 mm - ZASILANIE 24V ~/= (w. graniczne 18-30V~, 14 40V=), pobór mocy: około 5 W przy napięciu 24V =. - WARUNKI PRACY temperatura pracy: 0 do 40C; składowania; -20 do 70C, wilgotność: 0 do 90%, nie kondensująca. - OBUDOWA tworzywo niepalne "NORYL", wymiary : szer.xwys.x głęb.-192x96x75 mm, masa:około 0,8 kg

5 MATEMATYCZNYMI, DOZOWANIEM I REJESTRACJĄ FP-2001D 5 KANAŁOWY MONITOR PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI OWA ) , tel

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII. serii. EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A.

KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII. serii. EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII serii EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. Rok 2008 Spis treści: 1.- WSTĘP... 2 1.1.- - Warunki pracy licznika....2 2.- CHARAKTERYSTYKA EDMK.... 2 2.1.- Mierzone wielkości...3

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OFERTY 2014-2015

PRZEGLĄD OFERTY 2014-2015 PRZEGLĄD OFERTY 0405 Rejestratory danych Mierniki przemysłowe Liczniki Czujniki Separatory / Przetworniki Konwertery / Zasilacze Systemy ważenia Systemy PLC Przedmiot działalności firmy Firma SIMEX istnieje

Bardziej szczegółowo

Przelicznik Objętości Gazu

Przelicznik Objętości Gazu Instrukcja Obsługi Przelicznik Objętości Gazu Type: MSP-02-FC Integrotech sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 2 bud. D lok. 22 90-312 Łódź, POLSKA IO/MSP-02-FC/PL/r14 Integrotech sp. z o.o. 2 / 110 Tytuł dokumentu

Bardziej szczegółowo

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych Multicon dzięki funkcjom logicznym, umożliwia zaimplementowanie prostych systemów sterowania. Przykładowo, na poniższym rysunku, w zależności

Bardziej szczegółowo

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB JMO Sp. z o.o. Adres: l. Korfantego 28 Telefon: Fax: E-mail: Internet: 53-021 Wrocław Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JMO Instrument Co. Ltd. JMO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY MPP-05

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY MPP-05 PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI 05.2011 MPP-05 przepływomierz elektromagnetyczny ENKO S.A. 44-100 GLIWICE ul. Dojazdowa 10 tel: 032 232 18 36, 230 28 24, 230 44 73 fax:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych sygnałów mające zastosowanie w aplikacjach: Przemysł żywnościowy i napojów(haccp) Przemysł farmaceutyczny (GMP) Stacje

Bardziej szczegółowo

Modułowy System Pomiaru Poziomu Cieczy typ: MSP-PPC

Modułowy System Pomiaru Poziomu Cieczy typ: MSP-PPC SYSTEMY POMIAROWE AUTOMATYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Modułowy System Pomiaru Poziomu Cieczy typ: MSP-PPC IO/MSP-CP+ST/r3 2010-11-04 Integrotech sp. z o.o. - 2/23 - IO/MSP-CP+ST/r3 Tytuł dokumentu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E EE 426059

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E EE 426059 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna 3 1.1. Zastosowanie 3 1.2. Podstawowe właściwości 3 1.3. Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działającą na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

K A R T A K A T A L O G O W A

K A R T A K A T A L O G O W A MULTICAL 601 K A R T A K A T A L O G O W A Dokładny pomiar energii cieplnej i chłodniczej aż do 3000 m 3 /h Czujniki temperatury Pt100, 2-u przewodowe Czujniki temperatury Pt500, 2-u i 4-ro przewodowe

Bardziej szczegółowo

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS www.lumel.com.pl KATALOG RODUKTÓW Aparatury Kontrolnoomiarowej oraz usług EMS O nas doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie Od ponad sześćdziesięciu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.pl tel. centrala: 68 329 51 01, fax 68 329 51 01 tel. dział sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl

TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl TC-Pro482xx, TC-Pro481xx, TCSoft INSTRUKCJA SKRÓCONA www.telmatik.pl INFORMACJE OGÓLNE O TC-Pro482xx, TC-Pro481xx...str 2 INSTALACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO TCSoft...str 5 OBSŁUGA PROGRAMU...str 5 OPIS

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax : 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail : pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C Typ: Wersja oprogramowania 7.0 NIVUS Sp. z o. o. ul.m.reja3 80-404 Gdańsk Tel. 0 58 344 25 25 Fax 0 58 344 25 04 E-mail: as@nivus.de NIVUS Kontrollgeräte GmbH Im Täle 2 D - 75031 Eppingen Tel.07262/9191-0

Bardziej szczegółowo