Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego"

Transkrypt

1 Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres programowania: Numer programu (CCI): Nazwa programu: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata SPRAWOZDANI E OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania 1) : II/2011/RPO/26 Okres sprawozdawczy: r r. 1 Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 1

2 Spis treści Załącznik nr II a Realizacja i analiza postępów Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej Informacja o realizacji dużych projektów Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

3 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego 3) Tabela wskaźników produktu i rezultatu z podziałem na osie i działania w ramach Programu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania (tabela w formacie xls). Informacje o postępie w realizacji wskaźników rzeczowych zostały podane w ujęciu kumulatywnym. Osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Poniższy wykres obrazuje ilość zawartych umów oraz zakończonych projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych Do końca okresu sprawozdawczego zakończono realizację 540 projektów. W wyniku zrealizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata utworzono 1 460,92 miejsca pracy brutto (1 218,04 Oś 12 Oś 2, 6,5 Oś 4, 214,38 Oś 5 oraz 10 - Oś 6), wybudowano 48,18 km dróg gminnych oraz zmodernizowano 281,18 km dróg (0,48 km dróg wojewódzkich, 153,70 km dróg powiatowych i 127 km dróg gminnych), powstało 7,18 km ścieżek rowerowych. Utworzone zostało 14,14 ha terenów inwestycyjnych, co wpłynie na poprawę wizerunku województwa, jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów. Zmodernizowano 30,10 km oraz wybudowano 289,48 km sieci wodociągowej w wyniku czego osób przyłączono do tejże sieci. W rezultacie wybudowania 232,28 km sieci kanalizacji sanitarnej osób uzyskało dostęp do kanalizacji. 205 osób zabezpieczono przed powodzią. Zakończyła się realizacja 35 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej w wyniku czego uczniów może korzystać z 3

4 efektów zrealizowanych projektów. 32,81 ha poddano rewitalizacji, co znacząco poprawi wizerunek miast i miasteczek w województwie. Szczegółowe informacje nt. rzeczowej realizacji Programu zostały zamieszczone w części Postęp w realizacji Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w tabelach w Załączniku II b. Poniższy wykres przedstawia % realizacji zobowiązań UE na lata w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPOWŚ (wg: podpisanych umów, wydatków wykazanych we wnioskach o płatność oraz poświadczonych wydatków) Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień r. (załącznik II b) oraz na podstawie Karty Informacyjnej Deklaracji Wydatków RPSW.IZ.UMWSW_-D09/11-00) KSI SIMIK (07-13) Najwyższy stopień realizacji zobowiązań UE na lata zarówno pod względem podpisanych umów, wydatków wykazanych we wnioskach o płatność oraz poświadczonych wydatków wykazuje Oś priorytetowa 5, a najniższy Oś priorytetowa 2. 4

5 Poniższy wykres obrazuje wzrost ilości wniosków ocenionych pod względem formalnym, podpisanych umów oraz złożonych wniosków o płatność, w okresie r. 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego nie zidentyfikowała istotnych problemów we wdrażaniu Programu, w związku z tym nie zostały podjęte żadne środki zaradcze. Z powodu licznych zapytań zgłaszanych przez przedsiebiorców oraz instytucje zrzeszające przedsiebiorców, dotyczącymi możliwości aplikowania o środki dla MŚP, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ podjęła decyzję o przesunięciu środków w wysokości EUR z Działania 1.4 Wsparcie instytucyjne dla instytucji otoczenia biznesu na realizację Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiebiorstw. W związku z tym: 1. W dniu 12 września 2011 roku Komitet Monitorujący podjął Uchwałę nr 41/2011 w sprawie pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej w sprawie przesunięcia środków z Działania 1.4 Wsparcie instytucyjne dla instytucji otoczenia biznesu na realizację Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiebiorstw. 2. W dniu 14 września 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr 551/11 w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , przyjętego Uchwałą nr 2697/10 Zarządu Województwa 23 czerwca 2010 roku. Zmiany polegały na przesunięciu alokacji w wysokości EUR z Działaniami 1.4. na realizację Działania 1.1. Stosowne zmiany zostały również uwzględnione w opisach Działania 1.1. oraz Działania

6 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu W 2011 roku w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata nie zostały przeprowadzone kontrole systemowe, ani audyty wewnętrzne procedur. 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów W Urzędzie Marszałkowskim utworzono Oddział Kontroli i Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ. Oba Oddziały funkcjonują w Departamencie Funduszy Strukturalnych. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone na miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji. Za kontrolę realizacji projektów na miejscu odpowiedzialny jest Oddział Kontroli. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ przeprowadziła 296 kontroli realizacji projektów (281 kontroli planowych, na koniec realizacji projektu i 11 kontroli doraźnych wszystkie kontrole na miejscu realizacji projektu, (ew. w siedzibie beneficjenta)) oraz 4 kontrole trwałości w ramach osi priorytetowej 1. Nazwa priorytetowej osi Oś 1. Rozwój przedsiębiorczości Oś 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Oś 3. Podniesienie jakości systemu Nazwa działania Dz. 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Dz. 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Dz Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Dz. 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Dz. 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój Dz. 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Dz. 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Dz. 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Dz. 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o Liczba przeprowadzonych Liczba przeprowadzonych kontroli w okrsie kontroli od sprawozdawczym początku realizacji RPOWŚ **

7 komunikacyjnego regionu Oś 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Oś. 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Oś 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Oś 7. Pomoc techniczna znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Dz. 3.2 rozwój systemów lokalnej 29 83* infrastruktury komunikacyjnej Dz. 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Dz. 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Dz. 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Dz. 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Dz. 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa 24 44* kulturowego, turystyki i sportu Dz. 6.1 wzmocnienie regionalnych i subregionalnych 2 3 ośrodków wzrostu Dz. 6.2 Rewitalizacja małych miast Dz. 7.1 Wsparcie procesu wdrażania 7 15 Dz. 7.2 Działania informacyjne i promocyjne 5 9 Razem dla RPOWŚ *Jedna kontrola w ramach Działania 3.2 oraz jedna w ramach Działania 5.3 zostały przeprowadzone w poprzednim okresie sprawozdawczym, a zostały wprowadzone do KSI (SIMIK07-13) w 2011 roku. **w przypadku Działania 2.3 Program Oracle Discoverer błędnie podał liczbę kontroli na koniec 2010 roku 5, gdy faktycznie odbyły się tylko 4 takie kontrole. We wszystkich przypadkach kontrola na dokumentach dotyczyła wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, m.in. wniosków o płatność, dokumentacji przetargowej, dokumentów księgowych, etc. kontrolowano 100 % dokumentów. Termin kontrola realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ opisuje i obejmuje trzy komplementarne względem siebie procesy. Procesy te to: 1) kontrola/weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność; 2) kontrola/weryfikacja dokumentów załączonych do wniosku beneficjenta o płatność, potwierdzających poniesienie wydatków w związku z realizacja projektu. 3) Kontrola na miejscu realizacji projektu (ew. w siedzibie beneficjenta). Wszystkie wymienione powyżej elementy służą obligatoryjnej weryfikacji wydatków w rozumieniu art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z przepisami art. 13, ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, weryfikacje wydatków i projektów (w aspekcie formalnym, finansowym, technicznym i rzeczowym) polegają w szczególności na: a) weryfikacji wszystkich wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, 7

8 b) kontroli projektów na miejscu, która może być przeprowadzana na próbie projektów. Z uwagi na fakt, iż w przypadku RPOWŚ nie przewidziano w procesie wdrażania udziału Instytucji Pośredniczących (Instytucji Wdrażających) Instytucja Zarządzająca nie realizuje kontroli systemowej w rozumieniu art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Co do zasady, Kontrola/weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność dokonywana jest przez Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ według procedur opisanych w Instrukcji Wykonawczej. Kontroli/weryfikacji podlega 100 % wniosków beneficjenta o płatność. Zamknięcie pomocy i ostateczne rozliczenie projektu następuje w momencie pozytywnej kontroli/weryfikacji wniosku o płatność końcową i oznacza poświadczenie, iż sprawdzeniu poddane były wszystkie wnioski beneficjenta o płatność pośrednią w ramach realizowanego projektu, a efektem tej kontroli/weryfikacji była decyzja o akceptacji wniosków. Kontrola/weryfikacja wniosku beneficjenta o płatność końcową nie wymaga przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działań I i VII Osi priorytetowych RPOWŚ kontroli/weryfikacji podlegało 100% dokumentów załączonych do wniosku beneficjenta o płatność. Dopuszczona była również możliwość składania wniosku o płatność bez załączenia wszystkich kopii dokumentów poświadczających wydatki zgodnie z metodologią opisana w Rocznym Planie Kontroli RPOWŚ , na 2011 rok. Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o prawdziwości poniesionych kosztów/wydatków oraz do posiadania oryginałów dokumentacji finansowej wyszczególnionej we wniosku o płatność. W ramach przyjętego systemu kontroli w ramach IZ RPOWŚ nie stosuje się dodatkowych mechanizmów weryfikacji dokumentacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 kontrole doraźne zamówień publicznych na dokumentach. W tym: - 2 kontrole w ramach Działania 3.1, - 1 kontrola w ramach Działania 6.1, - 1 kontrola w ramach działania 4.2. Powyższe kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą przewidzianą w Rocznym Planie Kontroli dla kontroli na dokumentach. W ramach RPOWŚ w trakcie kontroli dokumentacji weryfikacji podlega całość dokumentacji poświadczającej poniesienie wydatków. Do wniosku o płatność załączane są następujące dokumenty: - faktury (inne równoważne dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu) - potwierdzenia przekazania środków (wyciągi bankowe), - Umowy z wykonawcami prac/ dostawcami urządzeń, - protokoły odbioru prac/ dostawy urządzeń, W przypadku wynagrodzeń dokumentami są dodatkowo: listy płac, umowy o pracę, karty czasu pracy (w przypadku częściowego zaangażowania pracownika) deklaracje ZUS, potwierdzenia zapłaty pensji, ZUS i US. W przypadku zakupu używanych środków trwałych i nieruchomości oświadczenia poprzednich właścicieli o nieotrzymaniu dofinansowania w ciągu ostatnich 7 lat oraz wycenę rzeczoznawcy. 8

9 Co do zasady, kontrola na miejscu realizacji projektu (ew. w siedzibie beneficjenta) dokonywana była w oparciu o Metodologię wyboru projektów do kontroli według czynników ryzyka. Metodologia została dokładnie opisana w Rocznym Planie Kontroli RPOWŚ na 2011 rok. Kontrola na miejscu realizacji projektów badała przede wszystkim jego postęp rzeczowy oraz poziom realizacji założonych we wniosku aplikacyjnym wskaźników produktu i rezultatu. Kontrola na miejscu realizacji projektu obejmować również mogła kontrolę/weryfikację dokumentacji finansowej, w celu m. in. sprawdzenia, czy przedłożone z wnioskiem beneficjenta o płatność kopie dokumentów odpowiadały przechowywanym przez beneficjenta oryginałom. Ogólne założenia dotyczące działań kontrolnych związanych z procesem kontroli realizacji projektu na miejscu/w siedzibie beneficjenta są zgodne z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata zakres przedmiotowy kontroli projektu dotyczy w szczególności: zgodność realizacji projektu z umową i harmonogramem, weryfikacji wykorzystania środków w ramach realizowanego projektu, zgodność danych przekazanych we wniosku o płatność w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, procedur udzielanych zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, sposobu realizacji działań promocyjnych, sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej umowy oraz jej udostępniania, przechowywania i archiwizowania, Czas trwania kontroli: nie mniej niż 1 dzień w przypadku kontroli na zakończenie projektu i kontroli w trakcie trwania projektu. Kontrola postępu rzeczowego i osiągnięcia poziomu wskaźników produktu i rezultatu. W przypadku dokumentacji dotyczącej rzeczowego postępu w realizacji projektu oraz poziomu realizacji wskaźników kontroli podlegało 100% dokumentów, na podstawie których możliwe jest wiarygodne oszacowanie tych wartości. W rzeczowym zakresie, szczegółowemu sprawdzeniu w przypadku kontroli w trakcie realizacji projektu, podlegała zgodność dokumentów i stanu faktycznego przedstawionych przez beneficjenta z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z realizacji projektu. Kontrola dokumentacji finansowej Kontrole pośrednie Podczas kontroli w trakcie realizacji projektu weryfikacji podlegały dokumenty ujęte w jednym ze złożonych dotychczas w ramach projektu wniosków o płatność (co do zasady był to ostatni złożony wniosek o płatność). Liczebność próby dokumentów finansowych do kontroli stanowiła minimum 10 % liczby dokumentów objętych wnioskiem o płatność. Dobór dokumentów do kontroli odbywał się przy użyciu metody doboru próby opisanych w rocznym planie kontroli RPOWŚ na 2011 rok. Kontrole na zakończenie realizacji projektu. W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu kontroli poddawane były wszystkie dokumenty księgowe zgromadzone w związku z realizacje projektu, które zostały ujęte we wszystkich złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność. Wszystkie kontrole na 9

10 zakończenie realizacji projektu zostały przeprowadzone na miejscu realizacji projektu, ewentualnie w siedzibie beneficjenta. Zespół kontrolujący każdorazowo określał zakres przedmiotowy kontroli, biorąc pod uwagę charakter i specyfikę projektu. Każdorazowo po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządzał informację pokontrolną oraz formułowane były zalecenia pokontrolne (w przypadku, gdy na kontroli stwierdzono nieprawidłowości). Zalecenia kierowane były do beneficjenta. Beneficjent zobowiązany był do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania zaleceń, chyba że zapisy we wniosku aplikacyjnym i w umowie o dofinansowanie stanowią inaczej (np. dot. realizacji założonych w projekcie wskaźników). Weryfikacji stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych dokonywano na podstawie sprawozdania z wdrożenia zaleceń pokontrolnych jakie beneficjent przekazywał do Oddziału Kontroli, do niniejszego sprawozdania załączane były np. ksera dokumentów potwierdzających wdrożenie zaleceń. Zgodnie z zapisami Rocznego Planu Kontroli w 2011 roku planuje się przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji 100% projektów, w których beneficjent złoży poprawnie wypełniony wniosek o płatność końcową, zatwierdzony przed 14 października W przypadku projektów, dla których poprawnie złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację po 14 października przewiduje się w roku 2011 kontrolę co najmniej 20 % takich przypadków (wybieranych każdorazowo według stanu na 15 dzień miesiąca listopada i grudnia w oparciu o przedstawione powyżej czynniki ryzyka) jednak nie mniej niż w liczbie 20 projektów. IZ RPOWŚ zastrzega sobie jednocześnie prawo do skontrolowania reszty takich projektów w roku Z kontroli na próbie na zakończenie na miejscu realizacji projektu wyłączone są projekty w ramach I i VII Osi priorytetowych. Spośród najczęściej powtarzających się nieprawidłowości wskazano uchybienia w realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów oraz brak realizacji wskaźników założonych w projekcie, naruszenie procedury zamówień publicznych, rozbieżności w wartościach faktur złożonych do wniosku o płatność, z fakturami figurującymi u beneficjenta, brak ofert na zakup oraz protokołów odbioru maszyn, brak kart gwarancyjnych do zakupionych maszyn i urządzeń, nieścisłości w dokumentacji finansowej oraz zobowiązaniach cywilno-prawnych, niewłaściwa agregacja wskaźników, rozbieżności w kosztorysach ofertowych i w kosztorysach powykonawczych, składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń. Wszyscy beneficjenci zobowiązali się do niezwłocznego wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Działaniami pokontrolnymi zostały objęte wszystkie projekty, w których przewidziane było wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Działania pokontrolne prowadzone były w formie kontroli dokumentacji. Ponadto przeprowadzono 4 kontrole wdrażania zaleceń pokontrolnych w ramach kontroli trwałości. Przeprowadzano 4 kontrole trwałości projektów w ramach 1 osi priorytetowej, w ramach Działania 1.1. Do 31 grudnia 2011 IZ RPOWŚ nie ujawniła przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/

11 3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej W 2011 roku nie została przeprowadzona żadna kontrola krzyżowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) I. 1) Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach. 2) Nazwa podmiotu kontrolowanego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata ) Termin i zakres kontroli W dniach od 14 października 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach prowadzi postępowanie kontrolne w zakresie: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ W szczególności: a) Jasne zdefiniowanie przydziału i podziału funkcji wewnątrz Instytucji Zarządzającej (spełnienie wymagań określonych w art. 58 a), b), e), 59.2, 59.3, 60 Rozporządzenia 1083/2006 i art. 12, 13.5 i 22 b) Rozporządzenia 1828/2006); b) Posiadania adekwatnych procedur wyboru projektów (spełnienie wymagań określonych w art. 60 a) i art. 65 a) Rozporządzenia 1083/2006 i art. 5 i art Rozporządzenia 1828/2006); c) Posiadania procedur zapewniających adekwatne informacje beneficjentom i posiadania strategii w celu pomocy beneficjentom (spełnienie wymagań określonych w art. 60 Rozporządzenia 1083/2006 i art. 13 Rozporządzenia 1828/2006); d) Posiadanie procedur zapewniających adekwatne kontrole zarządcze (spełnienie wymagań określonych w art. 60 b), g) Rozporządzenia 1083/2006 art Rozporządzenia 1828/2006); e) Adekwatność ścieżki audytu (art. 60 c), d), f), art. 90 Rozporządzenia 1083/2006 i art. 15 Rozporządzenia 1828/2006); f) Właściwych działań zapobiegawczych i korygujących w sytuacji wykrycia błędów systemowych przez Instytucję Audytową (art Rozporządzenia 1083/2006 art Rozporządzenia 1828/2006); 4) Wykryte nieprawidłowości Do końca okresu sprawozdawczego, do Instytucji Zarządzającej nie wpłynęła informacja pokontrolna na temat wyników przeprowadzonej kontroli. W dniu 30 stycznia 2012 roku na 11

12 Sekretariat Departamentu Polityki Regionalnej wpłynęło Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata W wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono uchybień mających negatywny wpływ na wdrażanie Programu. II. 1) Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 2) Nazwa podmiotu kontrolowanego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata ) Termin i zakres kontroli W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2011 r. została przeprowadzona kontrola systemu zarządzania i kontroli RPOWŚ (kontrola planowa (systemowa)). Kontrola objęła następujący zakres przedmiotowy: 1. Poprawność sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, w celu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13); 2. Poprawność prowadzenia rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot; 3. System weryfikacji wydatków; 4. Funkcjonowanie procedur w ramach Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych. 4) Wykryte nieprawidłowości Najistotniejsze zalecenia z przeprowadzonej kontroli, to m. in.: 1. Przy prowadzeniu rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI (SIMIK 07-13) przestrzegać zasady uzgadniania danych z dokumentacją źródłową (oryginały) w zakresie informacji pozyskiwanych z Oddziału Kontroli, 2. Dokonać ponownego przeliczenia wartości kwot przypadających do zwrotu dla projektów dla których wykryte zostały nieprawidłowości, 3. Przekazać do IPOC informację na temat stanowiska Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącą postępowania z wnioskami o płatność, dla których nałożona została korekta finansowa za naruszenie ustawy prawo zamówień publicznych. 4. W przyszłości dla określenia należności głównych i należnych odsetek od płatności zaliczkowej i płatności refundacyjnej ustalić jednolitą metodę opierając się na dokumentach 12

13 księgowych opłaconych przez Beneficjenta danym rodzajem płatności z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie o dofinansowanie, 5. W przyszłości przy przypisywaniu kwot do zwrotu zamieszczonych w decyzjach wydawanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego umieszczać właściwe kwoty wynikające z dokonanych płatności IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjentów,, 6. Sformalizować działalność Zespołu ds. oceny ryzyka i ustanawiania propozycji zabezpieczenia poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji w IW IZ RPOWŚ oraz określić zakres odpowiedzialności jego członków np. poprzez regulamin, 7. Podjąć działania zmierzające do opracowania jednolitego, szczegółowego katalogu wydatków w ramach działania 1.3, które IZ RPOWŚ będzie uznawała za kwalifikowane albo niekwalifikowane w ramach kosztów zarządzania projektem. III. 1) Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 2) Nazwa podmiotu kontrolowanego: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata ) Termin i zakres kontroli W dniu 27 czerwca 2011 r. rozpoczęto postępowanie kontrolne w zakresie działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do sieci usług telekomunikacyjnych. 4) Wykryte nieprawidłowości W dniu 8 września 2011 r. do Departamentu Polityki Regionalnej wpłynęła informacja pokontrolna, w której NIK ocenia pozytywnie działania Zarządu Województwa w zakresie objętym kontrolą. Mimo to NIK wnioskuje o: 1. Dokonanie analizy systemu monitorowania Strategii Rozwoju, RSI oraz RPOWŚ, a także wypracowanie dla każdego z tych dokumentów właściwych wskaźników,, adekwatnych do założeń przyjętych dla celu Budowa społeczeństwa informacyjnego, 2. Zintensyfikowanie działań w celu aktualizacji Strategii Rozwoju i RSI oraz dostosowanie tych dokumentów do aktualnej sytuacji województwa świętokrzyskiego. IV. 1) Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 2) Nazwa podmiotu kontrolowanego 13

14 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata ) Termin i zakres kontroli Kontrola odbyła się w okresie od 20 października do 18 listopada 2011 roku. Postępowanie kontrolne swym zakresem obejmowało: 1. Poprawność sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, 2. Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie, 3. Sprawozdawczość i monitorowanie, 4.Wykorzystanie przez IZ RPOWŚ wyników audytów operacji w kontekście kontroli IZ RPOWŚ przeprowadzonych u beneficjentów RPOWŚ, 5. Wykorzystanie przez IZ RPOWŚ wyników badań ewaluacyjnych dotyczących RPOWŚ. 4) Wykryte nieprawidłowości Najistotniejsze zalecenia z przeprowadzonej kontroli: 1. Podjąć działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowego rozliczania środków z Beneficjentami oraz ewentualnie dokonać korekty zapisów w rejestrze kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot do odzyskania, kwot wycofanych oraz kwot uznanych za niemożliwe do odzyskania dla kontrolowanego projektu. 2. Wprowadzić sformalizowany system gromadzenia i analizowania w IZ RPOWŚ wyników wszystkich kontroli i audytów, 3. Rozważyć zmianę procedury 6.28 IW RPOWŚ pod kątem wyłączenia z niej zakresu wyników audytu, 4. Przestrzeganie procedur dotyczących sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność, 5. Wprowadzić do wzoru Załącznika 57 do IW IZ RPOWŚ informację o weryfikacji/analizy przez pracownika OPP danych w nim zawartych oraz potwierdzeniu tej czynności przez Kierownika OPP, 6. Przestrzeganie procedur w zakresie sprawozdawczości i monitorowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata na (analizowanych dokumentach brak m. in. paraf oraz dat), 7. Rozważyć możliwość szerszego wykorzystania rekomendacji z badań ewaluacyjnych RPOWŚ Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach W 2011 roku stwierdzono następujące typy nieprawidłowości: - wydatki niekwalifikowalne, - naruszenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 14

15 W pierwszym półroczu 2011 r. nie stwierdzono nieprawidłowości podlegających bieżącemu raportowaniu do KE (0 - raportów bieżących). Zostało stwierdzone trzynaście nieprawidłowości podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do KE: w tym, za I kwartał za pośrednictwem systemu IMS zostało przesłanych 7 raportów dotyczących nowych nieprawidłowości. w tym, za II kwartał za pośrednictwem systemu IMS zostanie przekazanych 6 raportów dotyczących nowych nieprawidłowości. Raporty kwartalne o działaniach następczych zostaną przekazane dopiero po zakończeniu operacji relinkingu (tzn. po przypisaniu przez OLAF dotychczas wysłanych raportów do KE do bazy danych danej Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym). Ponadto za pierwsze półrocze stwierdzono 61 nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, które zostały przekazane do IC/IPOC: za I kwartał nieprawidłowości na łączną kwotę ,16 zł, w tym EFRR ,68 zł, za II kwartał 2011 zostanie przekazanych 28 nieprawidłowości W drugim półroczu 2011 r. nie stwierdzono nieprawidłowości podlegających bieżącemu raportowaniu do KE (0 - raportów bieżących). W drugim półroczu 2011 r. stwierdzono 22 nieprawidłowości podlegające kwartalnemu zgłoszeniu do KE: w tym, za III kwartał za pośrednictwem systemu IMS zostało przesłanych 8 raportów dotyczących nowych nieprawidłowości. w tym, za IV kwartał za pośrednictwem systemu IMS zostało przekazanych 14 raportów dotyczących nowych nieprawidłowości. Raporty kwartalne o działaniach następczych zostaną przekazane dopiero po zakończeniu operacji relinkingu (tzn. po przypisaniu przez OLAF dotychczas wysłanych raportów do KE do bazy danych danej Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym). Ponadto za drugie półrocze stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE, które zostały przekazane do IC/IPOC: za III kwartał nieprawidłowości na łączną kwotę ,50 zł, w tym EFRR ,29 zł, za IV kwartał 2011 zostanie przekazanych 57 nowych nieprawidłowości. W 2011 roku nie zostały przeprowadzone kontrole systemowe. 3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania W okresie sprawozdawczym IZ RPOWŚ odzyskała w wyniku wykrytych nieprawidłowości kwoty o łącznej wartości ,54 zł. Odzyskane kwoty zostały przeznaczone na realizację RPOWŚ. Do odzyskania pozostaje kwota ,89 zł. 15

16 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans. Data i miejsce: r., Kielce Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Jadwiga Głowienka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie sprawozdawczości z dnia 30 sierpnia 2011 roku niniejszy punkt sporządzany jest tylko w sprawozdaniu za I półrocze. 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej Przyznawanie pomocy publicznej w ramach realizowanych Działań RPOWŚ na lata jest zgodne z zatwierdzonymi dla tego programu zasadami przyznawania pomocy publicznej. IZ RPOWŚ nie zidentyfikowała istotnych problemów w zakresie przyznawania pomocy publicznej. Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy. Dane o wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy zostały zaprezentowane w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. 16

17 Do końca grudnia 2011 roku pomocą publiczną objęte było 433 projekty o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych ,15 zł. Do końca okresu sprawozdawczego odbiorcami pomocy publicznej było 408 podmiotów w wysokości ,40 zł (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Poniższy wykres obrazuje udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej wg wielkości przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomoc Jak wynika z powyższego schematu przyznana pomoc publiczna w sektorze MŚP (Działanie 1.1) rozkłada się równomiernie. Natomiast pomoc publiczna udzielona w ramach Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w 88,79% dotyczy małych przedsiębiorstw i w 11,21 % mikroprzedsiębiorstw. Pomoc de minimis nie jest udzielana w ramach RPOWŚ. 5. Informacja o realizacji dużych projektów W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata nie przewidziano realizacji dużych projektów. 17

18 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Na realizaację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na latach przeznaczono kwotę w wysokości EUR EFRR, co stanowi 3% wartosci alokacji dla całego Programu. W okresie sprawozdawczym tj. od r. do r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ podpisano 11 umów o dofinansowanie (Planów Realizacji Działań (PRD), PRD zatwierdzone zostały Uchwałą nr 439/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r. Od poczatku realizacji Programu IZ zawarła 35 umów na łaczną kwotę ,08 zł, w tym dofinansowanie z EFRR , 74 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach 7 Osi Priorytetowej RPOWŚ Pomoc Techniczna wydatkowano kwotę ,82 zł m. in. zatrudnienie pracowników wdrażających RPOWŚ, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup sprzętu informatycznego, obsługę Komitetu Monitorującego, leasing operacyjny samochodów osobowych, szkolenia dla pracowników, stronę internetową, szkolenia dla beneficjentów i działania informacyjno promocyjne. Od początku realizacji Programu na realizację zadań z Pomocy Technicznej wydatkowano kwotę ,13 zł, z czego ,10 zł to środki pochodzące z EFRR. W ramach realizowanych projektów z Pomocy technicznej RPOWŚ za 2011 rok do dnia r. złożono 32 wnioski o płatność (do końca grudnia 2011 roku 22 wnioski o płatność). Środki przeznaczone na realizację 7 Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata były wystarczające i zapewniały sprawną realizacje Programu. Nie zidentyfikowano istotnych problemów dotyczących realizacji 7 osi priorytetowej, w związku z tym nie podjęto żadnych środków zaradczych. Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) Lp. Typ projektu Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu 1. Szkolenia ,84 2. Promocja i informacja ,15 3. Zatrudnienie ,44 4. Sprzęt komputerowy 5* ,27 5. Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych ,23 6. Ekspertyzy/ doradztwo

19 7. Ewaluacje ,50 8. Kontrola/ audyt Organizacja procesu wyboru projektów Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów , Inne , Razem 43** ,74 * W projekcie dotyczącym sprzętu komputerowego zawiera się także zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i wyposażenia; **Liczba ta dotyczy 43 grup wydatków w ramach Pomocy Technicznej, są one zawarte w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ: 2007 rok 3 Grypy wydatków zatwierdzone uchwałą nr 884/08 Zarządu Województwa z dnia 30 kwietnia 2008 r rok 8 Grup wydatków zatwierdzonych uchwałą nr 884/08 Zarządu Województwa z dnia 30 kwietnia 2008 r.: zmiany: Uchwała nr 1443/08 Zarządu Województwa z dnia 17 grudnia 2008 r.; Uchwała nr 1496/09 Zarządu Województwa z dnia 28 stycznia 2009 r rok 11 Grup wydatków zatwierdzonych uchwałą nr 1764/09 Zarządu Województwa z dnia 3 czerwca 2009 r.; zmiany Uchwała nr 2085/09 Zarządu Województwa z dnia 30 września 2009 r.; zmiany Uchwała nr 2443/10 Zarządu Województwa z dnia 5 marca 2010 r. Z czego 1 umowa została rozwiązana w dniu 5 marca 2010 roku rok - 11 Grup wydatków zatwierdzonych uchwałą nr 2606/10 Zarządu Województwa z dnia 16 maja 2010 r rok 11 Grup wydatków zatwierdzonych uchwałą nr 439/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r. 7.Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie sprawozdawczości z dnia 30 sierpnia 2011 roku Załącznik II c do ww. Wytycznych sporządzany jest za I półrocze oraz za cały rok wraz ze sprawozdaniem rocznym. 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej Dane osoby sporządzającej sprawozdanie Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Małgorzata Lipa Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres , fax.): 19

20 Tel. (41) fax. (41) Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą Data i miejsce: r., Kielce Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Jadwiga Głowienka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres , fax): Tel. (41) fax. (41) Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:... 20

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83,

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 10.12.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 12.11.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

SPRAWOZDANIE ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZA OKRES od. do W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania projektów w ramach RPO WM Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Proces rozliczania projektów w ramach RPO WM Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Proces rozliczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020 Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013

WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013 WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 35 42 fax :+48 22 694 51 52 XXIX posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Procedury odnoszące się do sposobu postępowania przy wykryciu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(5)/12/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kwoty wydatków są wykazywane w Poświadczeniu od IPII do IZ w PLN. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kwoty wydatków są wykazywane w Poświadczeniu od IPII do IZ w PLN. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Instrukcja wypełniania Poświadczenia oraz deklaracji wydatków od IPII do IZ do Wytycznych w zakresie poświadczania wydatków przez Instytucję Pośredniczącą II Dokument pod nazwą Poświadczenie oraz deklaracja

Bardziej szczegółowo

Łączne poświadczone wydatki na operacje poniesione między.../.../ a 31/12/(rok): w EUR Oś priorytetowa

Łączne poświadczone wydatki na operacje poniesione między.../.../ a 31/12/(rok): w EUR Oś priorytetowa Załącznik nr 11 do Wytycznych w zakresie poświadczania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach powierzonych osi priorytetowych Deklaracja do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013)

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013) Część /punkt PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013) Zmiana przyjęta Uchwałą 513/13, 25 kwietnia 2013 r. Uwagi Część I. Zasady ogólne 3.Trwałość projektu 3.1

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel

KONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel KONTROLA i AUDYT Zobowiązania nałożone przez Wspólnotę Europejską Każdy kraj korzystający z funduszy strukturalnych musi zapewnić: weryfikację systemów zarządzania i kontroli zgodność procedur z prawem

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI złożenie sprawozdania korekta Nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo