Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 BADANIE EWALUACYJNE: Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP) RAPORT KOŃCOWY opracowany dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach zamówienia publicznego Znak sprawy: 198/09/KL ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kutno, 30 listopada z 116

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WYKAZ SKRÓTÓW... 4 STRESZCZENIE... 5 SUMMARY... 9 WPROWADZENIE...13 I. OPIS METODOLOGII BADAWCZEJ Główny cel ewaluacji Cele szczegółowe ewaluacji Zakres badania Kryteria ewaluacji Model badania pytania badawcze: Metody i techniki gromadzenia i analizy danych Analiza Danych Zastanych Desk Research Analiza Treści Dokumentów Content Analysis Analiza Ścieżki Krytycznej Critical Path Method ANALIZA SWOT Anonimowy wywiad internetowy (CAWI); Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) Badania jakościowe przy wykorzystaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) Indywidualne wywiady pogłębione częściowo ustrukturyzowane (semi-structured interview - SSI)...30 II. OPIS WYNIKÓW PROWADZONYCH BADAŃ UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE AKTUALNEGO SYSTEMU WSKAŹNIKÓW KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL Aktualny system wskaźników realizacji celów PO KL Zbieżność celów PO KL i celów rozwoju regionu System wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu VIII System wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu IX Sprawność systemu monitorowania w kontekście skuteczności komunikacji pomiędzy wydziałami IP z 116

3 2.3 Skuteczność procedur stosowanych w procesie monitorowania Skuteczność narzędzi stosowanych w procesie monitorowania Adekwatność i stopień osiągnięcia zdeagregowanych wartości wskaźników komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim Adekwatność systemu wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu VIII wartości wskaźników Adekwatność systemu wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu IX wartości wskaźników Poziom realizacji wskaźników dla Priorytetu VIII i IX...80 PODSUMOWANIE...87 TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI...93 ZAŁĄCZNIKI z 116

4 WYKAZ SKRÓTÓW EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego MRR UM IZ IP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego IP2 PKM POKL Instytucja Pośrednicząca II Stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Podkomitet Monitorujący PO KL KSI Krajowy System Informatyczny SIMIK LSI SzOP CAWI FGI IDI Lokalny System Informatyczny Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (Computer-Assisted Web Interviewing - CAWI) - Anonimowy Wywiad Internetowy (Focus Group Interview - FGI) - Zogniskowany Wywiad Grupowy (Individual In-Depth Interview IDI) Indywidualny Wywiad Pogłębiony 4 z 116

5 STRESZCZENIE Opracowanie pt.: Ocena systemu monitorowania i systemów wskaźników (na potrzeby IP), jest zbiorem wyników ewaluacji on-going jaka została przeprowadzona przez Instytut Badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w IV kwartale 2009r. Celem ewaluacji była ocena skuteczności systemu sprawozdawczości wewnętrznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem informacji miesięcznej z realizacji programu oraz trafności określonych wskaźników wraz ze stopniem ich osiągnięcia. Osiągnięcie tego celu było zaplanowane w oparciu o szereg badań i analiz prowadzonych w kluczowych obszarach badawczych wytyczonych przez następujące cele szczegółowe ewaluacji: 1. Analiza sprawności systemu monitorowania w aspekcie skuteczności komunikacji między Wydziałami KL. 2. Ocena skuteczności procedur stosowanych w procesie monitorowania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Ocena skuteczności narzędzi stosowanych w procesie monitorowania. 4. Analiza procesu dezagregacji wskaźników w ramach komponentu regionalnego PO KL. Badanie ich adekwatności i stopnia osiągnięcia. Wytyczonym celom ewaluacji podporządkowana została adekwatna metodologia badawcza opierająca się na tzw. triangulacji metodologicznej, polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu wykorzystywanych metod i technik badawczych, źródeł danych oraz perspektyw badawczych reprezentowanych przez zespół niezależnych analityków. Zróżnicowanie to miało na celu wykorzystanie najlepszych cech każdego z wyszczególnionych elementów procesu badawczego przy jednoczesnej eliminacji jego słabych stron. Pozwoliło to na uzyskanie rzetelnych informacji, które zostały wygenerowane na drodze kompleksowej analizy zastanego i wywołanego materiału źródłowego. Dane analizowane w procesie badawczym były zgromadzone za pomocą wzajemnie uzupełniających się metod i technik badawczych. 5 z 116

6 W badaniach wtórnych wykorzystano: 1. Analizę Treści Dokumentów Content Analysis 2. Analizę Danych Zastanych Desk Research 3. Analizę Ścieżki Krytycznej Crytical Path Method 4. Analizę SWOT SWOT Analysis Natomiast dane wywołane były zgromadzone i analizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik ilościowych i jakościowych: 1. Anonimowego Wywiadu Internetowego - CAWI - Computer-Assisted Web Interviewing 2. Zogniskowanych Wywiadów Grupowych FGI Focus Group Inteview 3. Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych IDI Individual In-Depth Interview 4. Częściowo ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych SSI Semi-Structured Interview Wyniki analiz prowadzonych w ramach każdej z zaprezentowanych powyżej metod zostały przedstawione w pięciu rozdziałach analitycznych odpowiadającym obszarom badawczych wytyczonym przez cele szczegółowe, które poprzedzał jeden rozdział teoretyczny wprowadzający w kontekst ewaluacji. W rozdziale tym zostały zaprezentowane uwarunkowania programowe systemu monitorowania i sprawozdawczości oraz aktualny system wskaźników dla Priorytetu VIII i IX PO KL. Kolejny rozdział został poświęcony ocenie skuteczności systemu monitorowania w kontekście komunikacji z Beneficjentami oraz wewnątrz IP. Następnie zdiagnozowano sprawność aktualnego systemu procedur wewnętrznych IP regulujących procesy związane z monitorowaniem i sprawozdawczością. W kolejnym rozdziale oceniono możliwości narzędzi informatycznych wykorzystywanych w IP do gromadzenia i przetwarzania danych z monitoringu do celów sprawozdawczych. Ostatni rozdział poświęcony był ocenie poprawności metodologiczne oraz adekwatności poszczególnych wskaźników dla Priorytetu VIII i IX PO KL oraz ich aktualnego stanu realizacji. Komunikacja ogólnie została oceniona pozytywnie. Respondenci wskazali, iż głównym kanałem przepływu informacji jest kontakt poprzez naczelników. Badani dostrzegają zalety tego typu sposobu przygotowania informacji dla KL. I związane jest to m.in. z możliwością koordynacji prac całości zespołu i taki podział zadań, który nie zdezorganizuje pracy macierzystego wydziału. W odniesieniu do niektórych typów przekazywanych informacji, badani zadeklarowali wykorzystywanie wspólnych plików/folderów, w których umieszczane są sprawozdania z zadań wykonywanych przez wydział w danej jednostce czasu. 6 z 116

7 Udało się ustalić, że w większości respondenci nie mają zastrzeżeń zarówno do komunikacji pionowej i poziomej w ramach swoich macierzystych wydziałach jak i w relacjach z wydziałem odpowiedzialnym za monitoring i sprawozdawczość, tj. KL. I. Spośród najczęściej wykorzystywanych sposobów komunikacji wskazano na pocztę elektroniczną, której zdecydowaną zaletą, według respondentów jest szybkość przekazywania informacji. Najrzadziej stosowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi wykazywanymi przez badanych, były regularne spotkania, prezentacje i prelekcje, spotkania zadaniowe oraz szkolenia/ warsztaty/"burze mózgów". Szczególnie w odniesieniu do dwóch ostatnich pracownicy IP dostrzegali wartość wynikającą z ich wprowadzenia bądź częstszego stosowania. Zdiagnozowano, że pracownicy w większości oceniają obowiązujące procedury jako zrozumiałe. Wyróżniono 6 typów postaw respondentów wobec obowiązujących procedur, charakteryzujących się różnym do nich stosunkiem. Typy, pod względem metodologicznym to konstrukt teoretyczny; nie stanowią reprezentacji pojedynczych osób. Zaprezentowane charaktery przedstawiają wachlarz zróżnicowania oceny i wykorzystywania obowiązujących procedur od pozytywnej, poprzez stosunkowo obojętną, do postawy prezentującej potrzebę zmian i elastycznie odnoszącą się do formalnie ustalonych reguł. Oceniając KSI SIMIK większość osób wskazała, iż funkcjonuje on sprawnie. Pojedyncze zastrzeżenia odnosiły się do kwestii związanych z utrudnieniami wprowadzania danych do systemu, problemami z logowaniem, czy zawieszaniem się systemu. Z kolei, stosunkowo nieliczna grupa osób korzystających w pracy z programu Oracle Discoverer, wyraziła chęć uczestniczenia w szkoleniach z zakresu obsługi programu z naciskiem na doskonalenie umiejętności tworzenia raportów/zestawień. Budowa Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) jest nadal w fazie konstrukcji. Możliwości tego systemu są ograniczone, a poziom wykorzystania przez pracowników niewielki. Istnienie duża potrzeb oddelegowania większej ilości zasobów ludzkich IP do fazy testowej LSI i uruchamiania funkcjonowania kolejnych modułów tego systemu. W procesie agregowania danych z monitoringu do celów sprawozdawczych niezwykle użyteczne byłoby narzędzie wspomagające proces wprowadzania i agregowania danych o przepływie Beneficjentów Ostatecznych w ramach załącznik nr 2 do Wniosku Beneficjenta o Płatność. Konstrukcja aktualnego systemu wskaźników jest jednoznaczna mają charakter liczbowy, przez co możliwe jest każdorazowe określenie stopnia ich realizacji (np. poprzez wyrażenie 7 z 116

8 w %). Finalna wartość danego wskaźnika, nawet jeśli będzie różna od wartości docelowej, będzie mogła być z nią porównywana, zaś zakres odstępstwa będzie można na tej podstawie oceniać jako niewielki bądź znaczący. Wskaźników jest też wreszcie stosunkowo niewiele, co również sprzyja ich jednoznaczności, łatwości obliczenia i zapoznania się z nimi. Pracownicy IP są jednakże dosyć sceptyczni wobec wytyczonych wartości części wskaźników docelowych wytyczonych przez IZ na początku wdrażania Programu. Podkreślają, że wartości wskaźników nie do końca były oszacowane właściwie i realistycznie. Z drugiej strony jednak reprezentują postawy aktywne; podejmowane są działania mające na celu aktywizację potencjalnych Beneficjentów (poprzez Wydział Informacji i Promocji PO KL), a także mające na celu odpowiednią konstrukcję Planów Działania pod kątem ogłaszanych konkursów i kryteriów strategicznych. 8 z 116

9 SUMMARY The compilation entitled Examination of the monitoring system and rating systems (for the needs of IP) is a collection of an ongoing evaluation results conducted in the 4th quarter of 2009 by the research institute ASM Market Research and Analysis Centre Ltd (ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.) at the request of the Marshal s Office in Łódź. The main objective of the study was to determine the effectiveness of the internal reporting system within the Operational Program Human Capital (OP HC), with special focus on monthly information on the implementation of the program, as well as the accuracy of particular ratings, along with the level of their accomplishment. The accomplishment of the objective was planned on the basis of a number of researches and analyses carried out in key research areas designated by the following detailed examination goals: 1. Analysis of the monitoring system s effectiveness in respect of the communication between HC departments. 2. Evaluating the procedures used in the monitoring process of the OP HC regional component. 3. Evaluating the effectiveness of the tools used in the monitoring process. 4. Analysing the process of ratings disaggregation within the OP HC regional component. An effective research methodology was subordinated to the goals of the evaluation. It is based on so-called methodological triangulation, consisting of the appropriate differentiation of applied research methods and techniques and data sources, as well as research perspectives represented by a group of independent analysts. This differentiation was aimed at benefitting from the best characteristics of each of the specified research-process elements, along with the elimination of their weak points. It allowed us to obtain reliable information, generated via a thorough analysis of the initial and generated source material. Data analysed in the research process was collected by means of self-complementary research methods and techniques. 9 z 116

10 Methods comprised in secondary research: 1. Content Analysis, 2. Desk Research, 3. Critical Path Method, 4. SWOT Analysis. However, the generated data was collected and analysed by means of the following quantitative and qualitative methods and techniques: 1. CAWI Computer-Assisted Web Interviewing, 2. FGI Focus Group Interview, 3. IDI Individual In-Depth Interview, 4. SSI Semi-Structured Interview. The results of the analyses carried out within each of the above-mentioned methods were laid out in five analytical chapters corresponding to the research areas marked out by the detailed goals, and were preceded by a theoretical section introducing the reader to the evaluation context. The program conditions of the monitoring and reporting system, as well as the currentrating system for the Priorities 8 and 9 OP HC, were presented in the chapter. The next section examined the effectiveness of the monitoring system in the context of communication with the Beneficiaries, as well as within IP. The next step was to diagnose the capability of the current system of internal IP procedures to regulate processes connected with monitoring and reporting. The next chapter is an evaluation of the capabilities of the information tools used in IP to collect and process data from monitoring for reporting purposes. The final section is devoted to the evaluation of methodological correctness and suitability of particular ratings for Priorities 8 and 9 OP HC, as well as the current stage of their implementation. On the whole, communication has been positively evaluated. Respondents pointed to the fact that contact through the managers is the main information channel. Those who have been asked see the advantages of such information preparation for HC. This is connected with the possibility to coordinate the team s work and such a work division that does not disorganise the work of the parent department. With reference to some types of information, respondents acknowledged they shared common files/folders containing reports of tasks conducted by the department in a given period of time. It was also possible to establish that the respondents had no objections to vertical and horizontal communication within their parent departments as well as with the department responsible for monitoring and reporting (HC I.) 10 z 116

11 Electronic mail is the most frequently used channel of communication. As the respondents say, its main advantage is the speed of transferring information. Regular meetings, presentations, lectures and task meetings, as well as training / workshops / ideas showers are among the least frequently used communication solutions, as pointed out by the respondents. In particular, IP workers noted the value of introducing the two last ways of communication. It was found that staff generally consider the effective procedures to be comprehensible. Six different respondents attitudes to the effective procedures have been distinguished. The types, in methodological terms, are a theoretical construct; they do not constitute individuals representations. The characters presented represent the whole range of the evaluation s differentiation and the use of effective procedures beginning with a positive one, through the considerably indifferent, to an attitude manifesting the need for changes and flexibly referring to the formally-established rules. Evaluating KSI SIMIK 07-13, the majority of people pointed to the fact that it functions efficiently. Only individual reservations referred to the issues connected with the difficulties in introducing data to the system, logging in, or suspension of the system. Interestingly, a relatively small group of people using the Oracle Discoverer program expressed willingness to participate in training in the field of the program with emphasis on improving report/comparison-creating skills. Building the Local System of Information is still at the construction stage. The capabilities of the program are restricted and the level of usage by the workers still low. There is an enormous need for a bigger greater number of IP human resources to be delegated to the LSI test phase, as well as for starting the next modules on the system. In the process of aggregation of data from monitoring for reporting purposes, a tool aiding the process of introducing and aggregating data concerning the flow of the Ultimate Beneficiaries within enclosure number 2 to the Beneficiary s Payment Motion would be extremely useful. The current rating system s construction is explicit they are of a numerical kind, which makes determining the level of their implementation always possible, for example through expressing them in %. Even when different, the final value of a given rating and its target value can be compared. The level of deviation, on the other hand, can be, on this basis, regarded as small or significant. What s more, there is a relatively small number of ratings which is conducive to their explicitness and ease of calculation as well as getting acquainted with them. 11 z 116

12 IP operatives are, however, rather sceptical when it comes to the marked values of some of the target ratings set by IZ at the beginning of the program s introduction. They highlight the fact that the values of the ratings are not quite accurate or realistic. On the other hand, they express active attitudes; actions aimed at activating potential Beneficiaries are taken (organised by OP HC Information and Promotion Department). These actions are also meant to support the appropriate construction of Action Plans when it comes to invitations to make offers and strategic criteria. 12 z 116

13 WPROWADZENIE Efektywność wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w znacznej mierze zależy od przyjętego systemu monitorowania Programu opierającego się na odpowiednio zdefiniowanych wskaźnikach oraz metodologii ich obliczania i pomiaru. Podstawową funkcją system monitorowania jest bowiem, dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji o zakresie interwencji prowadzonych w ramach Programu, które są podstawą do podejmowania decyzji związanych z realizacją poszczególnych celów Programu, na każdym poziomie jego wdrażania (projekt, Działanie/Poddziałanie, Priorytet, Program). Ponadto poza funkcjami zapewniającymi optymalizację interwencji podejmowanych w ramach Programu system monitorowania jest wykorzystywany do rozliczania i dokumentowania działań związanych z jego wdrażaniem. Ze względu na kluczowe znaczenie dla efektywności wdrażania Programu, system monitorowania wraz z tworzącym go systemem wskaźników realizacyjnych wymaga zatem okresowej ewaluacji w celu zdiagnozowania efektywności jego funkcjonowania i sformułowania rekomendacji dla jego optymalizacji. Obowiązek prowadzenia ewaluacji wynika z rozporządzeń wspólnotowych i krajowych: Artykułu 47 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r oraz Art. 17 [5] Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z późn. zm), Instytucja Pośrednicząca Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań prowadzonych w ramach ewaluacji pt.: Ocena systemu monitorowania i systemów wskaźników (na potrzeby IP) realizowanej w III kwartale 2009r przez Instytut Badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim. Badanie ewaluacyjne ze względu na czas jego realizacji oraz zakres prowadzonych analiz i formułowanych rekomendacji zostało zrealizowane w charakterze on-going. Realizacja ewaluacja była zgodna z przyjętymi wytycznymi metodologicznymi zwartymi w dokumencie nt. New Programming Period Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period [ Working Paper No. 5]. Dokument ten gromadzi szereg zaleceń dedykowanych ewaluacji Programów Operacyjnych związanych z wdrażaniem Polityk Wspólnotowych UE, również w zakresie realizacji ewaluacji on-going. Na poziomie krajowym 13 z 116

14 wytyczne te uwzględniono w dokumencie nt. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Ewaluacja on-going w sposób odmienny od pozostałych rodzajów ewaluacji (ex-ante, mid-term oraz ex-post), które realizowane są w określonym czasie, nie jest skoncentrowana na weryfikacji osiąganych rezultatów tylko na ocenie funkcjonowania procesów związanych z wdrażaniem określonego Programu. Celem ewaluacji podejmowanej w charakterze on-going jest usprawnienie procesu zarządzania Programem dla zabezpieczenia osiągnięcia wszystkich wytyczonych celów Programu. Zadaniem przedmiotowej ewaluacji jest zgromadzenie wyczerpujących informacji charakteryzujących system monitorowania oraz zintegrowany z nim systemu wskaźników wykorzystywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla monitorowania działań podejmowanych w związku z wdrażaniem komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim. Zadanie to implikuje konieczność zastosowania odpowiedniego podejścia teoretycznego i metodologicznego właściwego dla tego rodzaju badań. Metodologia badawcza dedykowana dla przedmiotowej ewaluacji została zaprezentowana w kolejnym rozdziale niniejszego opracowania. Zawiera opis przedmiotu badania, koncepcji badawczej wraz z operacjonalizacją celów ewaluacji, pytań badawczych oraz odpowiednio dostosowanych do ich osiągnięcia metod i technik gromadzenia i analizy danych wtórnych i pierwotnych (ilościowych i jakościowych). Rozdziały analityczne odpowiadają natomiast obszarom badawczym wytyczonym w celach szczegółowych ewaluacji. Zostały one poprzedzone ilustracją kontekstu teoretycznego przedmiotu badania w oparciu o informacje źródłowe pochodzących z dokumentów programowych oraz danych zastanych. W następnych rozdziałach zostały zaprezentowane wyniki prowadzonych badań wtórnych i pierwotnych odnoszące się do poszczególnych obszarów problemowych wchodzących w zakres przedmiotu badania. W podsumowaniu zostały przedstawione kluczowe wnioski z przeprowadzonej ewaluacji oraz rekomendacje wraz z określeniem ich adresatów oraz sposobów wdrożenia. 14 z 116

15 I. OPIS METODOLOGII BADAWCZEJ Architektura procesu badawczego wchodzącego w zakres bieżącej ewaluacji została zaprojektowana w sposób zoptymalizowany do wytyczonych celów. Cele ewaluacji określiły główne obszary badawcze, odpowiadające im pytania badawcze oraz przyporządkowane źródła danych wraz z metodami ich pozyskiwania i analizy. 1.1 Główny cel ewaluacji Głównym celem ewaluacji była ocena skuteczności systemu sprawozdawczości wewnętrznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem informacji miesięcznej z realizacji programu oraz trafności określonych wskaźników wraz ze stopniem ich osiągnięcia. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację szczegółowych celów badania, w których wyodrębniono pytania kluczowe oraz sformułowano do nich pytania uzupełniające. Osiągnięcie celu głównego ewaluacji zostało zagwarantowane przez realizację badań ukierunkowanych na kluczowe obszary ewaluacji wytyczone w celach szczegółowych. 1.2 Cele szczegółowe ewaluacji Realizacji celu głównego zostały podporządkowane następujące 4 cele szczegółowe: 1. Analiza sprawności systemu monitorowania w aspekcie skuteczności komunikacji między Wydziałami KL. Cel ten dotyczył obszaru komunikacji interpersonalnej (pionowej i poziomej) wewnątrz IP. Obejmował przepływ informacji na poziomie formalnym i nieformalnym. Ponadto analizę kanałów komunikacji, narzędzi komunikacyjnych oraz innych czynników pozawerbalnych, które wpływają na efektywność procesu komunikacji wew. IP z wydziałem Programowania i Monitorowania PO KL. Efektem prowadzonych analiz była identyfikacja barier komunikacyjnych oraz przedstawienie sposobów ich pokonywania. 2. Ocena skuteczności procedur stosowanych w procesie monitorowania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczony cel związany jest z analizą aktualnych procedur pod kątem ich funkcjonalności, adekwatności, precyzji i komplementarności względem zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością komponentu regionalnego PO KL realizowanych przez IP. 3. Ocena skuteczności narzędzi stosowanych w procesie monitorowania. Obszar badawczy wytyczony w sformułowanym celu związany był z analizą funkcjonalności i skuteczności narzędzi wykorzystywanych do gromadzenia przetwarzania danych wchodzących w zakres dokumentów sprawozdawczych przygotowywanych przez IP, a także poziomem ich standaryzacji. 15 z 116

16 W ramach tego obszaru została dokonana ocena możliwości technicznych stosowanych narzędzi, jak również poziom ich wykorzystania przez użytkowników w IP (wiedza i umiejętności pracowników). Zaproponowane zostały rozwiązania techniczne i organizacyjne usprawniające wykorzystanie możliwości aktualnych rozwiązań informatycznych. 4. Analiza procesu dezagregacji wskaźników w ramach komponentu regionalnego PO KL. Badanie ich adekwatności i stopnia osiągnięcia. W ramach tego obszaru badawczego wynikającego z wytyczonego celu został poddany analizie aktualny system wskaźników wykorzystywanych w procesie monitoringu i sprawozdawczości POKL. Analiza dotyczyła adekwatności systemu wskaźników do opisu interwencji podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL. Wytyczone cele szczegółowe umożliwiły przeprowadzenie pogłębionej analizy, której rezultatem są rekomendacje dla IP umożliwiające optymalizację procesu wdrażania PO KL w woj. łódzkim. 1.3 Zakres badania. Perspektywa czasowa: Od początku wdrażania PO KL w woj. łódzkim, do chwili obecnej. Perspektywa terytorialna: Województwo Łódzkie. Perspektywa przedmiotowa: Badaniem zostali objęci pracownicy IP zaangażowani w proces wdrażania komponentu regionalnego PO KL i odpowiedzialni za gromadzenie oraz przetwarzanie danych wykorzystywanych w procesie monitoringu i sprawozdawczości PO KL. 1.4 Kryteria ewaluacji. Prace badawcze i analityczne wchodzące w zakres ewaluacji były prowadzone z uwzględnieniem następujących 5 kryteriów ewaluacyjnych: trafności rozumianej jako dostosowanie systemu monitorowania oraz systemu wskaźników do PO KL oraz oczekiwanych efektów, mierzalności rozumianej jako wyrażenie w wartościach liczbowych wskaźników niezbędnych w procesie monitorowania PO KL komponent regionalny, dostępności rozumianej jako łatwość zgromadzenia danych niezbędnych do wyliczenia wskaźników, przydatności czy uzyskane dane z systemu monitoringu są pomocne w procesie podejmowania decyzji, zarządzania PO KL komponentem regionalnym, adekwatności czy zakładana wartość wskaźników jest zgodna z potrzebami województwa łódzkiego określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata z 116

17 1.5 Model badania pytania badawcze: Model badania uwzględniający cele szczegółowe badania, odpowiadające im pytania badawcze wraz z przyporządkowanymi metodami i technikami badawczymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi zostanie zaprezentowany w poniższej tabeli, natomiast przyporządkowanie grup respondentów biorących udział w konkretnych badaniach pierwotnych oraz typów dokumentów wykorzystywanych w badaniach wtórnych zostaną zaprezentowane w dalszej opracowania. LEGENDA KRYTERIA EWALUACJI: Tr - Trafność Mrz.- Mierzalność Ds. Dostępność Prz. - Przydatność Ad. - Adekwatność BADANIA WTÓRNE - METODY BADAWCZE CA Analiza Treści Dokumentów DR Analiza Danych Zastanych CPM Analiza Ścieżki Krytycznej SA Analiza SWOT BADANIA PIERWOTNE - METODY BADAWCZE SSI Wywiady Pogłębione Częściowo Ustrukturyzowane FGI Zogniskowane Wywiady Grupowe IDI Indywidualn e Wywiady Pogłębione CAWI Anonimowe Wywiady Internetowe OBSZARY I PYTANIA BADAWCZE: KRYTERIA EWAL. ANALIZA SPRAWNOŚCI SYSTEMU MONITOROWANIA W ASPEKCIE SKUTECZNOŚCI KOMUNIKACJI MIĘDZY WYDZIAŁAMI KL. W jakim stopniu komunikacja pionowa umożliwia sprawne Tr. Prz. i terminowe realizowanie zadań związanych z monitorowaniem Ad. wdrażania komponentu regionalnego PO KL W jakim stopniu komunikacja pozioma między pracownikami Wydziałów a pracownikami Wydziału Programowania i Monitorowania umożliwia sprawne i terminowe realizowanie zadań związanych z monitorowaniem wdrażania komponentu regionalnego PO KL? Czy w ramach poszczególnych Wydziałów KL istnieje wypracowana ścieżka agregowania niezbędnych danych celem przekazania do Wydziału Programowania i Monitorowania odpowiedzialnego za realizację obowiązku sprawozdawczości? Czy podział zadań między poszczególnych pracowników Wydziałów KL umożliwia przygotowywanie oraz przesyłanie w wyznaczonych terminach informacji niezbędnych dla procesu sprawozdawczości do Wydziału Programowania i Monitorowania? Jakie czynniki wpływają na przyspieszenie procesu przekazywania danych z Wydziałów KL do Wydziału Programowania i Monitorowania, a jakie ten proces opóźniają? Czy istnieją bariery komunikacyjne związane procesem przekazywaniem danych sprawozdawczych z innych wydziałów KL do Wydziału Programowania i Monitorowania i jeśli tak, to jakie? Czy rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwoliłyby na usprawnienie procesu komunikacji z innych Wydziałów KL z Wydziałem Programowania i Monitorowania? Tr. Prz. Ad. Tr. Prz. Ad. Mrz. Ds. Tr. Prz. Ad. Mrz. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. METODY BADAW. CPM SA FGI IDI CAWI CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI 17 z 116

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIE EWALUACYJNE: Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Katowice, 27 luty 2009r. Raport metodologiczny z badania ewaluacyjnego

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM

Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM RAPORT KOŃCOWY Autorzy raportu: Jerzy Kosanowski Milena Maj Krzysztof Materek Rafał Stawiarz Nazwa i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego przygotowany przez CASE Doradcy Sp. z o.o.

Raport z badania ewaluacyjnego przygotowany przez CASE Doradcy Sp. z o.o. 2009 Badanie ewaluacyjne pn. Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna EWALUACJA/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA. Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia. Wykonawca: Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa, maj 2009r

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA. Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia. Wykonawca: Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa, maj 2009r Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdraŝania projektu systemowego Budowa i wyposaŝenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego RAPORT KOŃCOWY Z

Bardziej szczegółowo

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Warszawa, 2015 r. Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY KIELCE 2014. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY KIELCE 2014. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Ocena możliwości wykorzystania środków UE z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej dostępnych dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego w ramach programów operacyjnych 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Raport końcowy Warszawa, grudzień 2008 Badanie ewaluacyjne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013

OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013 OCENA REZULTATÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH POIiŚ 2007-2013 Końcowa ocena realizacji celów planu komunikacji POIiŚ wraz z końcowym pomiarem wartości wskaźników oddziaływania planu komunikacji POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012 Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OPISU PRODUKTU FINALNEGO EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RAPORT KOŃCOWY Katowice, 24.07.2009r. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo