Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 BADANIE EWALUACYJNE: Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP) RAPORT KOŃCOWY opracowany dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach zamówienia publicznego Znak sprawy: 198/09/KL ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kutno, 30 listopada z 116

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WYKAZ SKRÓTÓW... 4 STRESZCZENIE... 5 SUMMARY... 9 WPROWADZENIE...13 I. OPIS METODOLOGII BADAWCZEJ Główny cel ewaluacji Cele szczegółowe ewaluacji Zakres badania Kryteria ewaluacji Model badania pytania badawcze: Metody i techniki gromadzenia i analizy danych Analiza Danych Zastanych Desk Research Analiza Treści Dokumentów Content Analysis Analiza Ścieżki Krytycznej Critical Path Method ANALIZA SWOT Anonimowy wywiad internetowy (CAWI); Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) Badania jakościowe przy wykorzystaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) Indywidualne wywiady pogłębione częściowo ustrukturyzowane (semi-structured interview - SSI)...30 II. OPIS WYNIKÓW PROWADZONYCH BADAŃ UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE AKTUALNEGO SYSTEMU WSKAŹNIKÓW KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL Aktualny system wskaźników realizacji celów PO KL Zbieżność celów PO KL i celów rozwoju regionu System wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu VIII System wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu IX Sprawność systemu monitorowania w kontekście skuteczności komunikacji pomiędzy wydziałami IP z 116

3 2.3 Skuteczność procedur stosowanych w procesie monitorowania Skuteczność narzędzi stosowanych w procesie monitorowania Adekwatność i stopień osiągnięcia zdeagregowanych wartości wskaźników komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim Adekwatność systemu wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu VIII wartości wskaźników Adekwatność systemu wskaźników w Planach Działania dla Priorytetu IX wartości wskaźników Poziom realizacji wskaźników dla Priorytetu VIII i IX...80 PODSUMOWANIE...87 TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI...93 ZAŁĄCZNIKI z 116

4 WYKAZ SKRÓTÓW EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego MRR UM IZ IP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego IP2 PKM POKL Instytucja Pośrednicząca II Stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Podkomitet Monitorujący PO KL KSI Krajowy System Informatyczny SIMIK LSI SzOP CAWI FGI IDI Lokalny System Informatyczny Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (Computer-Assisted Web Interviewing - CAWI) - Anonimowy Wywiad Internetowy (Focus Group Interview - FGI) - Zogniskowany Wywiad Grupowy (Individual In-Depth Interview IDI) Indywidualny Wywiad Pogłębiony 4 z 116

5 STRESZCZENIE Opracowanie pt.: Ocena systemu monitorowania i systemów wskaźników (na potrzeby IP), jest zbiorem wyników ewaluacji on-going jaka została przeprowadzona przez Instytut Badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w IV kwartale 2009r. Celem ewaluacji była ocena skuteczności systemu sprawozdawczości wewnętrznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem informacji miesięcznej z realizacji programu oraz trafności określonych wskaźników wraz ze stopniem ich osiągnięcia. Osiągnięcie tego celu było zaplanowane w oparciu o szereg badań i analiz prowadzonych w kluczowych obszarach badawczych wytyczonych przez następujące cele szczegółowe ewaluacji: 1. Analiza sprawności systemu monitorowania w aspekcie skuteczności komunikacji między Wydziałami KL. 2. Ocena skuteczności procedur stosowanych w procesie monitorowania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Ocena skuteczności narzędzi stosowanych w procesie monitorowania. 4. Analiza procesu dezagregacji wskaźników w ramach komponentu regionalnego PO KL. Badanie ich adekwatności i stopnia osiągnięcia. Wytyczonym celom ewaluacji podporządkowana została adekwatna metodologia badawcza opierająca się na tzw. triangulacji metodologicznej, polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu wykorzystywanych metod i technik badawczych, źródeł danych oraz perspektyw badawczych reprezentowanych przez zespół niezależnych analityków. Zróżnicowanie to miało na celu wykorzystanie najlepszych cech każdego z wyszczególnionych elementów procesu badawczego przy jednoczesnej eliminacji jego słabych stron. Pozwoliło to na uzyskanie rzetelnych informacji, które zostały wygenerowane na drodze kompleksowej analizy zastanego i wywołanego materiału źródłowego. Dane analizowane w procesie badawczym były zgromadzone za pomocą wzajemnie uzupełniających się metod i technik badawczych. 5 z 116

6 W badaniach wtórnych wykorzystano: 1. Analizę Treści Dokumentów Content Analysis 2. Analizę Danych Zastanych Desk Research 3. Analizę Ścieżki Krytycznej Crytical Path Method 4. Analizę SWOT SWOT Analysis Natomiast dane wywołane były zgromadzone i analizowane z wykorzystaniem następujących metod i technik ilościowych i jakościowych: 1. Anonimowego Wywiadu Internetowego - CAWI - Computer-Assisted Web Interviewing 2. Zogniskowanych Wywiadów Grupowych FGI Focus Group Inteview 3. Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych IDI Individual In-Depth Interview 4. Częściowo ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych SSI Semi-Structured Interview Wyniki analiz prowadzonych w ramach każdej z zaprezentowanych powyżej metod zostały przedstawione w pięciu rozdziałach analitycznych odpowiadającym obszarom badawczych wytyczonym przez cele szczegółowe, które poprzedzał jeden rozdział teoretyczny wprowadzający w kontekst ewaluacji. W rozdziale tym zostały zaprezentowane uwarunkowania programowe systemu monitorowania i sprawozdawczości oraz aktualny system wskaźników dla Priorytetu VIII i IX PO KL. Kolejny rozdział został poświęcony ocenie skuteczności systemu monitorowania w kontekście komunikacji z Beneficjentami oraz wewnątrz IP. Następnie zdiagnozowano sprawność aktualnego systemu procedur wewnętrznych IP regulujących procesy związane z monitorowaniem i sprawozdawczością. W kolejnym rozdziale oceniono możliwości narzędzi informatycznych wykorzystywanych w IP do gromadzenia i przetwarzania danych z monitoringu do celów sprawozdawczych. Ostatni rozdział poświęcony był ocenie poprawności metodologiczne oraz adekwatności poszczególnych wskaźników dla Priorytetu VIII i IX PO KL oraz ich aktualnego stanu realizacji. Komunikacja ogólnie została oceniona pozytywnie. Respondenci wskazali, iż głównym kanałem przepływu informacji jest kontakt poprzez naczelników. Badani dostrzegają zalety tego typu sposobu przygotowania informacji dla KL. I związane jest to m.in. z możliwością koordynacji prac całości zespołu i taki podział zadań, który nie zdezorganizuje pracy macierzystego wydziału. W odniesieniu do niektórych typów przekazywanych informacji, badani zadeklarowali wykorzystywanie wspólnych plików/folderów, w których umieszczane są sprawozdania z zadań wykonywanych przez wydział w danej jednostce czasu. 6 z 116

7 Udało się ustalić, że w większości respondenci nie mają zastrzeżeń zarówno do komunikacji pionowej i poziomej w ramach swoich macierzystych wydziałach jak i w relacjach z wydziałem odpowiedzialnym za monitoring i sprawozdawczość, tj. KL. I. Spośród najczęściej wykorzystywanych sposobów komunikacji wskazano na pocztę elektroniczną, której zdecydowaną zaletą, według respondentów jest szybkość przekazywania informacji. Najrzadziej stosowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi wykazywanymi przez badanych, były regularne spotkania, prezentacje i prelekcje, spotkania zadaniowe oraz szkolenia/ warsztaty/"burze mózgów". Szczególnie w odniesieniu do dwóch ostatnich pracownicy IP dostrzegali wartość wynikającą z ich wprowadzenia bądź częstszego stosowania. Zdiagnozowano, że pracownicy w większości oceniają obowiązujące procedury jako zrozumiałe. Wyróżniono 6 typów postaw respondentów wobec obowiązujących procedur, charakteryzujących się różnym do nich stosunkiem. Typy, pod względem metodologicznym to konstrukt teoretyczny; nie stanowią reprezentacji pojedynczych osób. Zaprezentowane charaktery przedstawiają wachlarz zróżnicowania oceny i wykorzystywania obowiązujących procedur od pozytywnej, poprzez stosunkowo obojętną, do postawy prezentującej potrzebę zmian i elastycznie odnoszącą się do formalnie ustalonych reguł. Oceniając KSI SIMIK większość osób wskazała, iż funkcjonuje on sprawnie. Pojedyncze zastrzeżenia odnosiły się do kwestii związanych z utrudnieniami wprowadzania danych do systemu, problemami z logowaniem, czy zawieszaniem się systemu. Z kolei, stosunkowo nieliczna grupa osób korzystających w pracy z programu Oracle Discoverer, wyraziła chęć uczestniczenia w szkoleniach z zakresu obsługi programu z naciskiem na doskonalenie umiejętności tworzenia raportów/zestawień. Budowa Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) jest nadal w fazie konstrukcji. Możliwości tego systemu są ograniczone, a poziom wykorzystania przez pracowników niewielki. Istnienie duża potrzeb oddelegowania większej ilości zasobów ludzkich IP do fazy testowej LSI i uruchamiania funkcjonowania kolejnych modułów tego systemu. W procesie agregowania danych z monitoringu do celów sprawozdawczych niezwykle użyteczne byłoby narzędzie wspomagające proces wprowadzania i agregowania danych o przepływie Beneficjentów Ostatecznych w ramach załącznik nr 2 do Wniosku Beneficjenta o Płatność. Konstrukcja aktualnego systemu wskaźników jest jednoznaczna mają charakter liczbowy, przez co możliwe jest każdorazowe określenie stopnia ich realizacji (np. poprzez wyrażenie 7 z 116

8 w %). Finalna wartość danego wskaźnika, nawet jeśli będzie różna od wartości docelowej, będzie mogła być z nią porównywana, zaś zakres odstępstwa będzie można na tej podstawie oceniać jako niewielki bądź znaczący. Wskaźników jest też wreszcie stosunkowo niewiele, co również sprzyja ich jednoznaczności, łatwości obliczenia i zapoznania się z nimi. Pracownicy IP są jednakże dosyć sceptyczni wobec wytyczonych wartości części wskaźników docelowych wytyczonych przez IZ na początku wdrażania Programu. Podkreślają, że wartości wskaźników nie do końca były oszacowane właściwie i realistycznie. Z drugiej strony jednak reprezentują postawy aktywne; podejmowane są działania mające na celu aktywizację potencjalnych Beneficjentów (poprzez Wydział Informacji i Promocji PO KL), a także mające na celu odpowiednią konstrukcję Planów Działania pod kątem ogłaszanych konkursów i kryteriów strategicznych. 8 z 116

9 SUMMARY The compilation entitled Examination of the monitoring system and rating systems (for the needs of IP) is a collection of an ongoing evaluation results conducted in the 4th quarter of 2009 by the research institute ASM Market Research and Analysis Centre Ltd (ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.) at the request of the Marshal s Office in Łódź. The main objective of the study was to determine the effectiveness of the internal reporting system within the Operational Program Human Capital (OP HC), with special focus on monthly information on the implementation of the program, as well as the accuracy of particular ratings, along with the level of their accomplishment. The accomplishment of the objective was planned on the basis of a number of researches and analyses carried out in key research areas designated by the following detailed examination goals: 1. Analysis of the monitoring system s effectiveness in respect of the communication between HC departments. 2. Evaluating the procedures used in the monitoring process of the OP HC regional component. 3. Evaluating the effectiveness of the tools used in the monitoring process. 4. Analysing the process of ratings disaggregation within the OP HC regional component. An effective research methodology was subordinated to the goals of the evaluation. It is based on so-called methodological triangulation, consisting of the appropriate differentiation of applied research methods and techniques and data sources, as well as research perspectives represented by a group of independent analysts. This differentiation was aimed at benefitting from the best characteristics of each of the specified research-process elements, along with the elimination of their weak points. It allowed us to obtain reliable information, generated via a thorough analysis of the initial and generated source material. Data analysed in the research process was collected by means of self-complementary research methods and techniques. 9 z 116

10 Methods comprised in secondary research: 1. Content Analysis, 2. Desk Research, 3. Critical Path Method, 4. SWOT Analysis. However, the generated data was collected and analysed by means of the following quantitative and qualitative methods and techniques: 1. CAWI Computer-Assisted Web Interviewing, 2. FGI Focus Group Interview, 3. IDI Individual In-Depth Interview, 4. SSI Semi-Structured Interview. The results of the analyses carried out within each of the above-mentioned methods were laid out in five analytical chapters corresponding to the research areas marked out by the detailed goals, and were preceded by a theoretical section introducing the reader to the evaluation context. The program conditions of the monitoring and reporting system, as well as the currentrating system for the Priorities 8 and 9 OP HC, were presented in the chapter. The next section examined the effectiveness of the monitoring system in the context of communication with the Beneficiaries, as well as within IP. The next step was to diagnose the capability of the current system of internal IP procedures to regulate processes connected with monitoring and reporting. The next chapter is an evaluation of the capabilities of the information tools used in IP to collect and process data from monitoring for reporting purposes. The final section is devoted to the evaluation of methodological correctness and suitability of particular ratings for Priorities 8 and 9 OP HC, as well as the current stage of their implementation. On the whole, communication has been positively evaluated. Respondents pointed to the fact that contact through the managers is the main information channel. Those who have been asked see the advantages of such information preparation for HC. This is connected with the possibility to coordinate the team s work and such a work division that does not disorganise the work of the parent department. With reference to some types of information, respondents acknowledged they shared common files/folders containing reports of tasks conducted by the department in a given period of time. It was also possible to establish that the respondents had no objections to vertical and horizontal communication within their parent departments as well as with the department responsible for monitoring and reporting (HC I.) 10 z 116

11 Electronic mail is the most frequently used channel of communication. As the respondents say, its main advantage is the speed of transferring information. Regular meetings, presentations, lectures and task meetings, as well as training / workshops / ideas showers are among the least frequently used communication solutions, as pointed out by the respondents. In particular, IP workers noted the value of introducing the two last ways of communication. It was found that staff generally consider the effective procedures to be comprehensible. Six different respondents attitudes to the effective procedures have been distinguished. The types, in methodological terms, are a theoretical construct; they do not constitute individuals representations. The characters presented represent the whole range of the evaluation s differentiation and the use of effective procedures beginning with a positive one, through the considerably indifferent, to an attitude manifesting the need for changes and flexibly referring to the formally-established rules. Evaluating KSI SIMIK 07-13, the majority of people pointed to the fact that it functions efficiently. Only individual reservations referred to the issues connected with the difficulties in introducing data to the system, logging in, or suspension of the system. Interestingly, a relatively small group of people using the Oracle Discoverer program expressed willingness to participate in training in the field of the program with emphasis on improving report/comparison-creating skills. Building the Local System of Information is still at the construction stage. The capabilities of the program are restricted and the level of usage by the workers still low. There is an enormous need for a bigger greater number of IP human resources to be delegated to the LSI test phase, as well as for starting the next modules on the system. In the process of aggregation of data from monitoring for reporting purposes, a tool aiding the process of introducing and aggregating data concerning the flow of the Ultimate Beneficiaries within enclosure number 2 to the Beneficiary s Payment Motion would be extremely useful. The current rating system s construction is explicit they are of a numerical kind, which makes determining the level of their implementation always possible, for example through expressing them in %. Even when different, the final value of a given rating and its target value can be compared. The level of deviation, on the other hand, can be, on this basis, regarded as small or significant. What s more, there is a relatively small number of ratings which is conducive to their explicitness and ease of calculation as well as getting acquainted with them. 11 z 116

12 IP operatives are, however, rather sceptical when it comes to the marked values of some of the target ratings set by IZ at the beginning of the program s introduction. They highlight the fact that the values of the ratings are not quite accurate or realistic. On the other hand, they express active attitudes; actions aimed at activating potential Beneficiaries are taken (organised by OP HC Information and Promotion Department). These actions are also meant to support the appropriate construction of Action Plans when it comes to invitations to make offers and strategic criteria. 12 z 116

13 WPROWADZENIE Efektywność wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w znacznej mierze zależy od przyjętego systemu monitorowania Programu opierającego się na odpowiednio zdefiniowanych wskaźnikach oraz metodologii ich obliczania i pomiaru. Podstawową funkcją system monitorowania jest bowiem, dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji o zakresie interwencji prowadzonych w ramach Programu, które są podstawą do podejmowania decyzji związanych z realizacją poszczególnych celów Programu, na każdym poziomie jego wdrażania (projekt, Działanie/Poddziałanie, Priorytet, Program). Ponadto poza funkcjami zapewniającymi optymalizację interwencji podejmowanych w ramach Programu system monitorowania jest wykorzystywany do rozliczania i dokumentowania działań związanych z jego wdrażaniem. Ze względu na kluczowe znaczenie dla efektywności wdrażania Programu, system monitorowania wraz z tworzącym go systemem wskaźników realizacyjnych wymaga zatem okresowej ewaluacji w celu zdiagnozowania efektywności jego funkcjonowania i sformułowania rekomendacji dla jego optymalizacji. Obowiązek prowadzenia ewaluacji wynika z rozporządzeń wspólnotowych i krajowych: Artykułu 47 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r oraz Art. 17 [5] Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z późn. zm), Instytucja Pośrednicząca Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań prowadzonych w ramach ewaluacji pt.: Ocena systemu monitorowania i systemów wskaźników (na potrzeby IP) realizowanej w III kwartale 2009r przez Instytut Badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim. Badanie ewaluacyjne ze względu na czas jego realizacji oraz zakres prowadzonych analiz i formułowanych rekomendacji zostało zrealizowane w charakterze on-going. Realizacja ewaluacja była zgodna z przyjętymi wytycznymi metodologicznymi zwartymi w dokumencie nt. New Programming Period Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period [ Working Paper No. 5]. Dokument ten gromadzi szereg zaleceń dedykowanych ewaluacji Programów Operacyjnych związanych z wdrażaniem Polityk Wspólnotowych UE, również w zakresie realizacji ewaluacji on-going. Na poziomie krajowym 13 z 116

14 wytyczne te uwzględniono w dokumencie nt. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Ewaluacja on-going w sposób odmienny od pozostałych rodzajów ewaluacji (ex-ante, mid-term oraz ex-post), które realizowane są w określonym czasie, nie jest skoncentrowana na weryfikacji osiąganych rezultatów tylko na ocenie funkcjonowania procesów związanych z wdrażaniem określonego Programu. Celem ewaluacji podejmowanej w charakterze on-going jest usprawnienie procesu zarządzania Programem dla zabezpieczenia osiągnięcia wszystkich wytyczonych celów Programu. Zadaniem przedmiotowej ewaluacji jest zgromadzenie wyczerpujących informacji charakteryzujących system monitorowania oraz zintegrowany z nim systemu wskaźników wykorzystywanych przez Instytucję Pośredniczącą dla monitorowania działań podejmowanych w związku z wdrażaniem komponentu regionalnego PO KL w woj. łódzkim. Zadanie to implikuje konieczność zastosowania odpowiedniego podejścia teoretycznego i metodologicznego właściwego dla tego rodzaju badań. Metodologia badawcza dedykowana dla przedmiotowej ewaluacji została zaprezentowana w kolejnym rozdziale niniejszego opracowania. Zawiera opis przedmiotu badania, koncepcji badawczej wraz z operacjonalizacją celów ewaluacji, pytań badawczych oraz odpowiednio dostosowanych do ich osiągnięcia metod i technik gromadzenia i analizy danych wtórnych i pierwotnych (ilościowych i jakościowych). Rozdziały analityczne odpowiadają natomiast obszarom badawczym wytyczonym w celach szczegółowych ewaluacji. Zostały one poprzedzone ilustracją kontekstu teoretycznego przedmiotu badania w oparciu o informacje źródłowe pochodzących z dokumentów programowych oraz danych zastanych. W następnych rozdziałach zostały zaprezentowane wyniki prowadzonych badań wtórnych i pierwotnych odnoszące się do poszczególnych obszarów problemowych wchodzących w zakres przedmiotu badania. W podsumowaniu zostały przedstawione kluczowe wnioski z przeprowadzonej ewaluacji oraz rekomendacje wraz z określeniem ich adresatów oraz sposobów wdrożenia. 14 z 116

15 I. OPIS METODOLOGII BADAWCZEJ Architektura procesu badawczego wchodzącego w zakres bieżącej ewaluacji została zaprojektowana w sposób zoptymalizowany do wytyczonych celów. Cele ewaluacji określiły główne obszary badawcze, odpowiadające im pytania badawcze oraz przyporządkowane źródła danych wraz z metodami ich pozyskiwania i analizy. 1.1 Główny cel ewaluacji Głównym celem ewaluacji była ocena skuteczności systemu sprawozdawczości wewnętrznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem informacji miesięcznej z realizacji programu oraz trafności określonych wskaźników wraz ze stopniem ich osiągnięcia. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację szczegółowych celów badania, w których wyodrębniono pytania kluczowe oraz sformułowano do nich pytania uzupełniające. Osiągnięcie celu głównego ewaluacji zostało zagwarantowane przez realizację badań ukierunkowanych na kluczowe obszary ewaluacji wytyczone w celach szczegółowych. 1.2 Cele szczegółowe ewaluacji Realizacji celu głównego zostały podporządkowane następujące 4 cele szczegółowe: 1. Analiza sprawności systemu monitorowania w aspekcie skuteczności komunikacji między Wydziałami KL. Cel ten dotyczył obszaru komunikacji interpersonalnej (pionowej i poziomej) wewnątrz IP. Obejmował przepływ informacji na poziomie formalnym i nieformalnym. Ponadto analizę kanałów komunikacji, narzędzi komunikacyjnych oraz innych czynników pozawerbalnych, które wpływają na efektywność procesu komunikacji wew. IP z wydziałem Programowania i Monitorowania PO KL. Efektem prowadzonych analiz była identyfikacja barier komunikacyjnych oraz przedstawienie sposobów ich pokonywania. 2. Ocena skuteczności procedur stosowanych w procesie monitorowania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczony cel związany jest z analizą aktualnych procedur pod kątem ich funkcjonalności, adekwatności, precyzji i komplementarności względem zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością komponentu regionalnego PO KL realizowanych przez IP. 3. Ocena skuteczności narzędzi stosowanych w procesie monitorowania. Obszar badawczy wytyczony w sformułowanym celu związany był z analizą funkcjonalności i skuteczności narzędzi wykorzystywanych do gromadzenia przetwarzania danych wchodzących w zakres dokumentów sprawozdawczych przygotowywanych przez IP, a także poziomem ich standaryzacji. 15 z 116

16 W ramach tego obszaru została dokonana ocena możliwości technicznych stosowanych narzędzi, jak również poziom ich wykorzystania przez użytkowników w IP (wiedza i umiejętności pracowników). Zaproponowane zostały rozwiązania techniczne i organizacyjne usprawniające wykorzystanie możliwości aktualnych rozwiązań informatycznych. 4. Analiza procesu dezagregacji wskaźników w ramach komponentu regionalnego PO KL. Badanie ich adekwatności i stopnia osiągnięcia. W ramach tego obszaru badawczego wynikającego z wytyczonego celu został poddany analizie aktualny system wskaźników wykorzystywanych w procesie monitoringu i sprawozdawczości POKL. Analiza dotyczyła adekwatności systemu wskaźników do opisu interwencji podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL. Wytyczone cele szczegółowe umożliwiły przeprowadzenie pogłębionej analizy, której rezultatem są rekomendacje dla IP umożliwiające optymalizację procesu wdrażania PO KL w woj. łódzkim. 1.3 Zakres badania. Perspektywa czasowa: Od początku wdrażania PO KL w woj. łódzkim, do chwili obecnej. Perspektywa terytorialna: Województwo Łódzkie. Perspektywa przedmiotowa: Badaniem zostali objęci pracownicy IP zaangażowani w proces wdrażania komponentu regionalnego PO KL i odpowiedzialni za gromadzenie oraz przetwarzanie danych wykorzystywanych w procesie monitoringu i sprawozdawczości PO KL. 1.4 Kryteria ewaluacji. Prace badawcze i analityczne wchodzące w zakres ewaluacji były prowadzone z uwzględnieniem następujących 5 kryteriów ewaluacyjnych: trafności rozumianej jako dostosowanie systemu monitorowania oraz systemu wskaźników do PO KL oraz oczekiwanych efektów, mierzalności rozumianej jako wyrażenie w wartościach liczbowych wskaźników niezbędnych w procesie monitorowania PO KL komponent regionalny, dostępności rozumianej jako łatwość zgromadzenia danych niezbędnych do wyliczenia wskaźników, przydatności czy uzyskane dane z systemu monitoringu są pomocne w procesie podejmowania decyzji, zarządzania PO KL komponentem regionalnym, adekwatności czy zakładana wartość wskaźników jest zgodna z potrzebami województwa łódzkiego określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata z 116

17 1.5 Model badania pytania badawcze: Model badania uwzględniający cele szczegółowe badania, odpowiadające im pytania badawcze wraz z przyporządkowanymi metodami i technikami badawczymi oraz kryteriami ewaluacyjnymi zostanie zaprezentowany w poniższej tabeli, natomiast przyporządkowanie grup respondentów biorących udział w konkretnych badaniach pierwotnych oraz typów dokumentów wykorzystywanych w badaniach wtórnych zostaną zaprezentowane w dalszej opracowania. LEGENDA KRYTERIA EWALUACJI: Tr - Trafność Mrz.- Mierzalność Ds. Dostępność Prz. - Przydatność Ad. - Adekwatność BADANIA WTÓRNE - METODY BADAWCZE CA Analiza Treści Dokumentów DR Analiza Danych Zastanych CPM Analiza Ścieżki Krytycznej SA Analiza SWOT BADANIA PIERWOTNE - METODY BADAWCZE SSI Wywiady Pogłębione Częściowo Ustrukturyzowane FGI Zogniskowane Wywiady Grupowe IDI Indywidualn e Wywiady Pogłębione CAWI Anonimowe Wywiady Internetowe OBSZARY I PYTANIA BADAWCZE: KRYTERIA EWAL. ANALIZA SPRAWNOŚCI SYSTEMU MONITOROWANIA W ASPEKCIE SKUTECZNOŚCI KOMUNIKACJI MIĘDZY WYDZIAŁAMI KL. W jakim stopniu komunikacja pionowa umożliwia sprawne Tr. Prz. i terminowe realizowanie zadań związanych z monitorowaniem Ad. wdrażania komponentu regionalnego PO KL W jakim stopniu komunikacja pozioma między pracownikami Wydziałów a pracownikami Wydziału Programowania i Monitorowania umożliwia sprawne i terminowe realizowanie zadań związanych z monitorowaniem wdrażania komponentu regionalnego PO KL? Czy w ramach poszczególnych Wydziałów KL istnieje wypracowana ścieżka agregowania niezbędnych danych celem przekazania do Wydziału Programowania i Monitorowania odpowiedzialnego za realizację obowiązku sprawozdawczości? Czy podział zadań między poszczególnych pracowników Wydziałów KL umożliwia przygotowywanie oraz przesyłanie w wyznaczonych terminach informacji niezbędnych dla procesu sprawozdawczości do Wydziału Programowania i Monitorowania? Jakie czynniki wpływają na przyspieszenie procesu przekazywania danych z Wydziałów KL do Wydziału Programowania i Monitorowania, a jakie ten proces opóźniają? Czy istnieją bariery komunikacyjne związane procesem przekazywaniem danych sprawozdawczych z innych wydziałów KL do Wydziału Programowania i Monitorowania i jeśli tak, to jakie? Czy rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwoliłyby na usprawnienie procesu komunikacji z innych Wydziałów KL z Wydziałem Programowania i Monitorowania? Tr. Prz. Ad. Tr. Prz. Ad. Mrz. Ds. Tr. Prz. Ad. Mrz. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. METODY BADAW. CPM SA FGI IDI CAWI CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI 17 z 116

18 OCENA SKUTECZNOŚCI PROCEDUR STOSOWANYCH W PROCESIE MONITOROWANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. Tr. Mrz. CA CPM SA W jakim stopniu procedury zapewniają sprawną realizację procesu Ds. Prz. FGI IDI sprawozdawczości? Ad. CAWI W jakim stopniu obowiązujące procedury są jasne, czytelne i zrozumiałe z punktu widzenia kadry zaangażowanej w realizację procesu monitorowania komponentu regionalnego PO KL na poziomie IP? Czy istnieją bariery proceduralne w procesie sprawozdawczości na poziomie IP? Jeżeli tak, to jakie są przyczyny i konsekwencje opóźnień proceduralnych w procesie monitoringu. W jaki sposób wprowadzane zmiany w procedurach wdrażania komponentu regionalnego PO KL wpływają na realizację procesu sprawozdawczości? Czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w procedurach sprawozdawczości celem usprawnienia realizowanych zadań? Jakie zmiany proceduralne usprawniłyby procesy związane z monitoringiem i sprawozdawczością wewnątrz IP. W jakim stopniu aktualne procedury wewnętrzne IP są wystarczające do zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością? Czy istnieje potrzeba wprowadzania dodatkowych procedur? Czy ilość aktualnych procedur jest: zbyt mała, zbyt duża, optymalna, do zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością IP? 18 z 116 Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. 3. OCENA SKUTECZNOŚCI NARZĘDZI STOSOWANYCH W PROCESIE MONITOROWANIA 3.1. Ocena skuteczności narzędzi wewnętrznych Czy narzędzia, jakimi dysponuje IP, pozwalają na szczegółowy Tr. Mrz. monitoring prowadzonych działań w ramach wdrażania komponentu Ds. Prz. regionalnego PO KL oraz dają wyczerpujące informacje o postępie Ad. wdrażania komponentu w województwie łódzkim? 3.2. Ocena skuteczności narzędzi zewnętrznych Czy formularz informacji miesięcznej pozwala na ujęcie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących monitorowania wdrażania programu w danym miesiącu? Czy istnieje możliwość udoskonalenia formularza informacji miesięcznej? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy formularz sprawozdania okresowego /rocznego/ końcowego pozwala na ujęcie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących monitorowania wdrażania programu w danym okresie czasu? Czy istnieje możliwość udoskonalenia formularza sprawozdania okresowego / rocznego / końcowego? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy dostępne narzędzia informatyczne pozwalają skutecznie monitorować wdrażanie komponentu regionalnego PO KL? Czy KSI SIMIK pozwala uzyskać dane niezbędne dla procesu monitoringu? Jeżeli nie, to jakie bariery występują w procesie pozyskiwania danych? Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. CA CPM SA FGI IDI CAWI CA DR CPM SA FGI IDI CAWI CA DR CPM SA FGI IDI CAWI CA DR CPM SA FGI IDI CAWI CA DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI CA DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI DR SSI FGI IDI CAWI DR SA SSI FGI IDI CAWI

19 Jak wygląda proces wprowadzania i aktualizowania danych do KSI SIMIK w ramach IP? Czy w IP funkcjonuje komórka organizacyjna lub pracownicy odpowiedzialni za wprowadzanie i aktualizowanie danych w KSI SIMIK 07 13? Jakie zadania i uprawnienia pozostają w gestii tej komórki lub pracowników? Czy istnieje możliwość udoskonalenia procesu wprowadzania i aktualizacji danych w KSI SIMIK na poziomie IP? Czy pracownicy korzystający z KSI SIMIK umieją skutecznie korzystać z tego narzędzia? Jeśli nie, to jakie są tego przyczyny? Czy KSI SIMIK funkcjonuje technicznie zgodnie z przyjętymi założeniami? Jeżeli nie, to w jakim zakresie (wprowadzanie, aktualizacja, pozyskiwanie danych)? Czy Oracle Discoverer jest skutecznym narzędziem generowania zestawień zbiorczych do wykorzystania w procesie monitoringu komponentu regionalnego PO KL? Jeżeli nie, to jakie bariery występują w procesie pozyskiwania danych? Czy pracownicy korzystający z Oracle Discoverera umieją skutecznie korzystać z tego narzędzia? Jeśli nie, to jakie są tego przyczyny? Jakie rozwiązania techniczne lub organizacyjne pozwoliłby na usprawnienie procesu wprowadzania i przetwarzania danych sprawozdawczych w IP? Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI CPM SA SSI FGI IDI CAWI ANALIZA PROCESU DEZAGREGACJI WSKAŹNIKÓW W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL. BADANIE ICH ADEKWATNOŚCI I STOPNIA OSIĄGNIĘCIA. Czy proces dezagregacji wskaźników na lata uwzględniał specyfikę województwa łódzkiego? Czy istniejący algorytm Tr. Mrz. CA DR SA wyliczenia wartości docelowych poszczególnych wskaźników oraz Ds. Prz. FGI IDI przyjęte założenia uwzględniały wszelkie niezbędne elementy, czy Ad. CAWI wymagają aktualizacji? Czy źródła danych, które stanowiły podstawę dla metod określenia wartości docelowych wskaźników posiadają wady mogące mieć wpływ na ostateczną wartość docelową? Jeśli tak, to na jakich danych należałoby się oprzeć aby określić prawidłowo wartości docelowe wskaźników? Czy do wyliczenia wartości docelowych wskaźników wykorzystano odpowiednie źródła danych dotyczące wartości bazowych wskaźników? Czy wyliczając wartości docelowe zbadano i właściwie zinterpretowano kierunek oraz tempo zmian społecznych, gospodarczych i innych, dotyczących obszarów wsparcia, a mogących mieć wpływ na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników? Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. CA DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI 19 z 116

20 Czy założone w Planach Działania na lata wartości wskaźników były możliwe do osiągnięcia? Czy zostały osiągnięte? Jeżeli nie, to jakie są tego przyczyny? Jakie kroki możemy podjąć aby usprawnić osiągnięcie założonych wskaźników? Czy istnieją w systemie wskaźniki, które powinny zostać zastąpione ze względu na małą wartość informacyjną dla IP? Jak wygląda stopień osiągnięcia wskaźników w perspektywie 2013 roku? Czy procedury związane z wprowadzeniem zmian w Planach Działania są elastyczne i umożliwiają szybkie dostosowanie wytyczonych wskaźników do zmieniającej się rzeczywistości społeczno gospodarczej regionu? Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. Tr. Mrz. Ds. Prz. Ad. DR CPM SA FGI IDI CAWI SA FGI IDI CAWI SSI FGI IDI CAWI DR CPM SA FGI IDI CAWI CA DR CPM SA SSI FGI IDI CAWI 1.6 Metody i techniki gromadzenia i analizy danych W celu uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji i udzielenia pełnej odpowiedzi na postawione pytania badawcze, zastosowano odpowiednio zintegrowaną sekwencję badań i analiz różnego rodzaju źródeł danych, metod i technik ich gromadzenia oraz sposobów ich interpretacji, czyli tzn. zastosowanie triangulacji 1 rozumianej jako zwielokrotnienie: metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna) polegająca na kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych metod gromadzenia danych; źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) polegająca na zwielokrotnieniu źródeł informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia; perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna) związaną ze zwiększeniem liczby osób analizujących wnioski z badań. Podejście takie umożliwia diagnozowanie różnych aspektów przedmiotu badania. Pozwala wykorzystać mocne strony każdej metody i techniki badawczej przy wzajemnej neutralizacji ich słabości, a także poszerza perspektywy badawcze dzięki zaangażowaniu w proces badawczy zespołu niezależnych analityków. 1 M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? [w.:] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, pod. red. Agnieszki Haber, Warszawa 2007, s z 116

Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu

Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 System

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim

Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim RAPORT KOŃCOWY opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym;

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1. Cel realizacji i przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania klientów i usługodawców pilotaŝowej usługi Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING I EWALUACJA MONITORING I EWALUACJA Forum Sekretarzy Samorządów PolskiPołudniowej Jacek Kwiatkowski FRDL MISTiA Kraków, 07.09.2010 r. Definicje Monitoring-kontrola (ocena) dynamiczna to ocena postępów i efektów dokonywana

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny SL 2014

Centralny System Informatyczny SL 2014 Centralny System Informatyczny SL 2014 1 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych 2013 Rafał Trzciński Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych Międzyregionalna konferencja ewaluacyjna: Ewaluacja programów operacyjnych wyzwania, inspiracje, przyszłość Toruń, 25.06.2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ i umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Lp. Metody / narzędzia Informacje / objaśnienia 1 ANALIZA W tej kategorii znajdują się dokumenty,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST EWALUACJA PROJEKTU Europejskie perspektywy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim, REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3 Strona1 PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ Produkt cząstkowy 3 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Cele Programu Innowacje Społeczne Cel główny Programu Wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań przygotowujących ich wyniki do wdrożenia w praktyce,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

To już III edycja tak kompleksowego i aktualnego raportu o rynku pokryć dachowych w Polsce zawierającego ilościową projekcję rynku od 2012 roku!

To już III edycja tak kompleksowego i aktualnego raportu o rynku pokryć dachowych w Polsce zawierającego ilościową projekcję rynku od 2012 roku! To już III edycja tak kompleksowego i aktualnego raportu o rynku pokryć dachowych w Polsce zawierającego ilościową projekcję rynku od 2012 roku! triangulacja analityczna triangulacja źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań

Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań RACJONALNE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI A FUNDUSZE EUROPEJSKIE - SZANSE I WYZWANIA Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 września 2011 r. ROPS.VIII/45102/6/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, 15 września 2011 r. ROPS.VIII/45102/6/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 15 września 2011 r. ROPS.VIII/45102/6/2011.. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. Kompleksowe i pogłębione studium

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja końcowa projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

Ewaluacja końcowa projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej Ewaluacja końcowa projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej Podstawowe informacje o przedmiocie ewaluacji Nazwa projektu Doskonalenie technik legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita

Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. Pomorskim Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich Nr projektu : POKL.07.02.02-22-011/11 Pomoc instytucjonalna

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Dokumenty programowe A04 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Roman Włodarczyk Plan prezentacji Dokumenty programowe

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w Polsce na tle innych państw europejskich. Studium przypadku wykorzystania ewaluacji w Hiszpanii. Zespół projektu Warszawa, 6 marca 2014

Ewaluacja w Polsce na tle innych państw europejskich. Studium przypadku wykorzystania ewaluacji w Hiszpanii. Zespół projektu Warszawa, 6 marca 2014 Ewaluacja w Polsce na tle innych państw europejskich. Studium przypadku wykorzystania ewaluacji w Hiszpanii. Zespół projektu Warszawa, 6 marca 2014 Ewaluacja polityk publicznych w Hiszpanii Początki stosowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

metodologia Założenia metodologiczne projektu Rola i znaczenie ewaluacji tagi: metodologia

metodologia Założenia metodologiczne projektu Rola i znaczenie ewaluacji tagi: metodologia Rola i znaczenie ewaluacji Założenia metodologiczne projektu Ewaluacja jest nieodłącznym elementem procesów funkcjonowania i rozwoju zarówno polityk publicznych, jak i działań w sektorze prywatnym. Decyduje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów

ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ANALIZA LOGICZNA Drzewa problemów dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r.

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r. 2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Maciej Szałaj Warszawa, 3 XII 2010 r. Programy wdrażane przez PARP w obecnej perspektywie finansowej Udział PARP

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Trudności w dostępie do środków funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. 11 sierpnia 2009 r.

Trudności w dostępie do środków funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. 11 sierpnia 2009 r. Trudności w dostępie do środków funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. 11 sierpnia 2009 r. Zawartość 1. Regulacje krajowe źródła informacji dla Wnioskodawców 2. Procedura aplikacyjna A. Programy krajowe

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do LSR

Załącznik nr 2 do LSR Załącznik nr 2 do LSR Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu Wstęp W koncepcji zaplanowanego procesu ewaluacji uwzględniono przede wszystkim potrzebę odpowiedzi na postawione kluczowe pytania ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo