F?l Administracja Podatkowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F?l Administracja Podatkowa"

Transkrypt

1 F?l Administracja Podatkowa Izba Skarbowa w Cdafisku NiJ-li09l-0015/12 srerpnra l99jr. o ochron danych osobowych raryl4czono dane os o*. orot przeprowadzaj4cych ontrole oraz pracownikow Urzpd Sl<arbowego w Kwidzynie. ( idansk. iinia,jf t,p.,, l0ll r i r T \ t,l. R Pan Dariusz Aniedko' Naczelnik [Jrz-gdu Skarbowego w Kwidzvnie Na podstawic'art. --i ust 7 pkt I ustavu'),2 clnra f I czerra,,ca 1996 roku o urzgdach iizbrach skarbowych (ti r, Dz. U. Nr l2l. poz.l267 zpozn. zm.). $ 2 pkt 2 ppkt 7 lit b sraruru izbv skarbowe.i stanowi4cego zala,czntk nr 4 do z.arzedzenia nr 39 Ministra Finansow z dnia I I wrz-esnia 2010 roku w sprawre organizacji urzgdow i izl-r skarbowych oraz nadania irrr statutow (Dz U MF nr 10. poz. 4-5). an.6 ust.-5 ustaw.r z dnia l5 tipca 20ll r o konrroli "v aclministrac.ii rz4dowej (Dz.U Nr 185. poz- 1092) oraz. na podstalvie upow,aznienra Dyrckrora lzby Skartrowe'; w Cdansku nr NU-li09l-0015/12 z dnia 2l r. pracownik lzbr Skarbowe.j w Gdansku - starszy inspektor przeprowaclzila w dniach r. 29, r. w Urzqdz,ie Skarbowym w Kwidz-ynie kontrole problenrowa rt' zakresie badanra.,lnformacji dot. zr.rrotu osobom ltzycznym czgscr wydatkow poniesionvch na zakup rnatenalow budow,lanvch" itestow popra\\'nosci danvch pobieranvch cjo hurtrtrvni WII'l'r\X (u' tvm do hurtowni tenratvcz-nej f:(ir\-sptt.{\\' ora,r tcnrat\c-lnl'l /,\l.f:(il OS('lr \\rlt./ rir'konvwiirrvnri raporlanri r.r Iataclr l() l0-2()ll do dnia kontrolr W zwiazku z przeprowadzona kontrola. stosownie do { l7 ln.ttrukcji okre.(lct1ace1 zu.srtdt v,\'krtn,yu,ania konlroli u' urzgdot'h.skurbou'v't'h v o1t,v'6d:n4)o pomor.skiego stanou'iqce.; zalacznik nr I dtr /.ar.z4dzenia nr?2l20ll Dvrcktora Iz-b1 Skarbouel r^. (idansku z dnra l7 srr,cznra l0llr v\ snra\\ 1g 11,pp{rr.r'adz-e nia procesu..kontrola urz-edo',r. skarbor,r'vch". Dyf ektrtr Izbr Skarbolve j * Gdansk Lr przekazule Pan u Naczelni kowi nin i ei sze wystapiente POKONTROLNE. Celem przeprowadzonej w Urzqdzie Skarbowym \.v Kwidzynie kontroli byla occna dz-i al a I nosc i.i ed nost k i kontro I owane.l w zakresie : o prawidlowosci danych w"ykazyrvanych w kwartalnych informaclach dot. zwrotu osobonr lizvcz,n1'm cz.gsci w'vdatktiw'poniesionvch na zakup materralriw budowlanrch w, latach 1010-l0ll r I kra l0llr t prlerstrt,cgania pr()ccdur drrt)'cz?cr ch uvkonr,rvnnia tcstriil p()pra\\nosci daptch pobieranvch do hurrtowni WH-fAX (w tvm: do hurtowni tematvcz.ne; L:CA-SPRA\!'oraz tematyczne.i ZALF-GLOSCI) vnaz z wykonywanymi raportami w iatach do dnia kontroli.. I W celu sprawdzenia realizac,ii zada:n [Jrz-Edu zukresu sporzzldzania,.lnfbrmacji dot. zwrotu <rsobonr tizycznym czgsci wydatkow poniesionv'ch na zakup materialow' hudowlanvch" konlrtlli poddalo: ui Duga75/ Gdanskl tet I fax e-marl. mofnet gov pl www rs gdansk pl

2 - ureglrlowania wewrqtrzne dot)'cz4ce realiz-ac,ji zadan wynikaj4cych z Lrstau,y 19 z 0'5 '*y,clatku*, dnra 2005r' o zwrocie osobom ftz.vcz^ym niektcirych z.wrqz,an'ch z budowrictwenr nrieszkaniowvr, (DZ.LJ. N r 177. poz, r 1(-tg z.p.). - trt.) zgodnosc wykazywanej liczby, wniosko podstarvie ktorych dokonano zwr.otu pod wydanie decyzji pozytywnych i odmor sposob. kwoty podatku do z,uwotu r.vynil, u,vkaz,r,wanych w, inf ornrac.;ach dotr I w'yclatktliv poniesion-vch na zakup nraterialciw, bud,owlanvch u.vkazr,,r.:r.rrr,.ch \4' poszczegolnych ' kwartalach badanego okresu (9 sprarvoz-dlii,pnr,uj..;r.n,r, posz-czegdlne kwartaly 2010r lr i I kw, l0i 2r I, w przcdrni,,to\{,\,nr zakrcsic sprawdzono 20 postgpowan, ktore badano pod k4tem poprawnosci zaewrdenc-jon.wania \\' rejestrze. terminowosci ich zalatwienia i poprawnosci wykazaniar \\ ich spfllu'()zdaniach. \I z.akrcsic $r k0n,r'riutliu tc:ttir\ P()llril\\nrrsci tlanrclr pohrr-:ralrych tj. hlrrta,,vrrr r\\ \\ ll IA\ t\ lll rltr lrrrrlor,i ni tcrrrltr e zncl l-t i \-\l,lt.\\\,,rlr,, le l]lrilr./nt:1 / \l l]t ;l t lst t, t,,,rtr..,ti rea I r zac.j i zad zrri r.,, vn i k a I i1c1 c h z_ prrzes r r,/.(j llan r c ykorzystaniem wybranych raporro* * sr,;tcmi., 'amowania pobieraj4cego dane sp:rawozdawcz_e owej N4inisterstwa F inansow, w, zakresic sprawriz.daw'czosci za pr)szczcgolne Iata Llicrrilc pod uwagq ustalenra o()konanc w vr"'r'nrklr przcprowadz_orrc.1 kontroli. prlree w badanym zakresie kierowanego przez puta Naczelnika LJrzgdu Skarbowego w Kwidzvnie nale2v ocen ic.jako pozyfywn4. ['owvzsz-a ()()e r]a vl,ynika z ntzc.l opisanv,ch ustalcn I ilqzruqz.4nla- oreanizacline prz),jgrc * Lirz.q,ir.i. Sk4rbqq1-1ffr_ Kviidz_-rnrc dor wnioskow rrh.slggl rrowr"nr- Rcalizac.ja zatlah u,,tnikajaca /_ usrawv z. dnia l9 0g 1005r, (.r zw,rocic r.rsoborn ilzrczrrr ntcktorvch nr $'rdatkcir'i zrvi4zan-r'ch z birclownictvrem miesz.ka'i.nrm rll)z L, i;'';,;';;; l po7 i;a; zm )' zvuane dalel..llsta\4'q o!'1,n4" zostala przyporz-acikprr,'ana do z-akresu Dz.LaiLr podatkir [)ochodowego od Osob Fizvcz_nvch. 'b Fizycznych (pdf). zgodnre ze schcmarenr tnym Zarz.4dz_eniem nr Nacz_elnika I rs nadania Regulaminu organrzuc,r jrr.-.et, potjcg,r Kierownikiem Dzialu Podatku Dochodowego o<j Os6b Fizvcz-n_vch od dnra -ll r Pani lllu Zakres zad'an Dzialu rto,roli., no.rloio*.gn od Frzycznych os.h okreslal $ 8 Reguraminu organizacyjnego LJS w Kwidzynie. / dniern I grlrdnia 1010r. realiz.acla zadai wynika.j4ca r usraw.\ () z clnia lt9 0u l(x)ir,/\\f()cic()s()hont llzrcznrnt nrcktorrelt rrrtlatktrrt,rrr,4zanrch z l.rucjrtrrnielricnr t.tlie szkatttowr nr zostala przr p,rrza..ik,,r,una dr,,;k;;;; I)zlrlLt I)rrstcprrvilri ' [).datk.rirclr. klrirego ":r"' krcror'nikicnr zostnla [)ani zgodnrc z.c schcmate nr organizacl jn.r ' nr t.s 3ll20l0 Naczelnika US w Kwidz,ynie z_ clnia inli organlz_acylnego podlega bez_posreclnio /._(j,

3 Zakres zadafi Dzialu Postgpowai Podatkowych okresla $ 9 pkt 2 Regulaminu Onganiza,cyjnego US vu Kwidzynie. Prowadzenie postgpowan podatkowych, w tym w sprawie zvwotu osobom fvycznym niekt6rych wydatk6w zwi4zanych z budownictwem mieszkaniowym wynika z ppt I w/w zalcesu zadah Dzialu PP. \\/nioski VZM sa przyjmowane w kancelarii urzedu, gdzie nadawany jest numer ' - kaurcelarljny. Nastgpn:ie przekinywane sq do kierownika Pani.,, ktora dokonuje zaewidencjonowania wniosku w Bibliotece Akt nadaj4c nulner sprawry. Kolejno wnioski,*?rowadzane s4 do bazy POLTAX, po ich wprowadzeniu s4 ewidencjonowane przez kierownilca w Aplikacjri EWIDENCJQ, a do os6b zajmujqcych sig rozpatrywaniem wniosk6w przydzielane s4 sukcesywnie wg kolejnosci wplywu. Po dokonaniu weryfikacji generowana jest notatka s;fuzbor.va z arplikacji EWIDENCJE w 2 egz. fiedna dla Samodzielnego Referatu RachunkowoSci Podatllowej, druga pozostaje w aktach sprawy), kt6ra akceptowana jesl przez Kiiero ika Dzialu, Z-cQ Naczelnika oraz Naczelnika US. Pracownik zajmuj4cy sig rozpatrys,taniem dokorruje odnotowania zakohczenia sprawy zar6wno w Bibrliotece Akt jak i rv EWIDENCJI. Monitoring i biez4cy nadzor w tym zakresie sprawuje Kieroumik Dzialu Pani l '" Nadzor nad terminowosci4 rozpatrywania wniosk6w VZM sprawuje Kirerownik Dzialu, kt6ra sygnalizuje komunikatami o zblizaj4cym sig terminie do zalatwienia sprawy. Pruyjgte w Urilgdzie Skarbowym w Kwidzynie rozwrqzania organizacyjne zwiezane z obslugq wniosk6w dot. VZM zostaiy wypracowane w praktyce. Rozpatrywaniern wnioskow w zakresie VZM w latach 2010 do czasu kontroli, ti. do dnia 29t mala 2:"0 l2r. za.i mowal i sie: - - Pani " 1 '1.,-' starszy inspektor. - Pani t,', - - komisarz skarbowy. (ltow6d oswiadczenie l(ierownika Dzialu Pani. I ). Sprawozdania kwartalne w zakresie,,lnlbrmacji dot. zwrotu osobom ftrycznym czgsci wlrdatkow poniesionych na zakup material6w budowlanych" sporzedza Kierownik Dziaiu Pani 2. Dane statystyczne wvnikaj4ce z..informac.ji dot. zwrotu osobom liz:,vcznym czgsci wydatk6w poniesionvch na zakup material6w budowlanych". Dane statystyczne dot. VZM wynikaj4 z informacji kwartalnych za 2010r. przesyianych do Izby Skarbowej w Gdat'rsku pismaminaczelnika US w Kwidzynie: - FDF/ zdnia l0r. wg stanu na 31 marca 2010r., - F DF/07 l- 190/10 z dnia r. wg stanu na 30 cz-erwca 2010r.. - F'DF/07 I z dnia r. wg stanu na 30 wrzesnia 2010r.. - t'df/07 l0-3/1 1/IS lr. wg stanu na 3 I grudnia 2010r. Dane statystyczne dot. VZM wynikaj4 z infbrmacji kwartalnych 2a2011r. przesylanych do Izby Skarbowej w Gdansku pismami Naczelnika US w Kwidzynie: - F'DF/ lIS z dnia h. wg stanu na 3l marca2077r., - P'DF 107lt llis z Cnia ft. wg stanu na 30 czerwca 201 I r., - P'Pl07l0-55l11lIS z dnia r. wg stanu na 30 wrzesnia20lft., -P'P107 i0-8/l2lls z dnia r. wg stanu na 30 wrzesnia 201ft. Dane statystyczne dot. VZM wynikaj4 z informacji kwartalnej za 2012r. przesylanej do Izby Skaribowej w Gdansku pismem Naczelnika US w K.widzynie: - PP/ /12lIS z dnia r. ws stanu na 31 marca2012r. 3. k badania sprawozdania sporzadzoneso 2010r.. 201lr. i I kwartal 2012r.

4 W oparciu o nastgpuj4ce materialy (wydruki zostaly dol4czoe do akt kontroli): wydruki zarejestrowanych spraw w Bibliotece Akt wplyw zlohonych wnioskow przez podatnik6w w sprawie zwrotu czgsci wydatk6w oniesionych na zakulp materiaiow budowlanych - sprawy rozpoczqte i zaiatwione), wydruki zarejestrowanych spraw w Bibliotece Akt (wplyw zloaonych wniosk6w przez podatnikow w sprawie zwrotu czgsci wydatk6w poniesionych na zakup material6w budowlanych), wyc;i4gi z rejestru wniosk6w VZM, dan,: do sprawozdania MF, w sprawie wniosk6w VZM, wyclruki o nazwie,,podsumowanie inform acii zaokres..',. wydiruki sprawy, wyjasnienia Pani.. ustalono prawidlowosi danych przedstawionych w w/w informacjach. Do ustalenia prawidlowosci danych liczbowych w badanej informacji za 2010r. przyjgto wydruk o nazwie,,dane do sprawozdania MF, w sprawie wniosk6w VZM" sporiqdzony w systemie EWIDENCJE w dniu r. W oparciu o urlw wydruk potwierdzono poprawnosdanych nastgpuj4cych wierszy wiw informacji: wiersz 4 o brzmieniu,,liczba wniosk6w z poz.3 na podstawie,, kt6rych dokonano zwrotu bez wydania decyzji", wiersz 5 o brzmieniu.,liczba ioskow z poz.3 zalatu,ionych poprzez wydanie d,ecyzji pozl.tywnych", wiersz 7 o brzmieniu,,kwota podatku do zwrotu - wynikajqca z wnioskow (poz.l) i dec'yzj i (poz.5)". Natomiast rlo pozostalych wierszy, d. 1,2 i 3 nie uzyskano wydrukow - pani.. - Kierownik Dzialu PP zlozyla wyjasnienia,2e niejest w stanie sporz4clzic raportow z BA z ulvagi na zmiany organizacyjne oraz zmiany nazw kom6rek organi:zacyjnych w BIBLIOTECB AKT. Natomiast system EWIDENCJE nie odzwierciedla prawidlowych danych. poniewaz nie s4 w nim ujmowane wnioski skladane przez podatnik6w po raz drugi rv ci4gu,oku Ponadto system ten ewidencjonuje wnioski wg daty wplywu a nie daty zlozenii wynikaj4cej ze stempla pocztowego, co ma wplyw w odniesieniu do wniosk6w skladanych na przelomie roku podatkowego (wyjasnienie stanowi zalqcznik do akt kontroli). Dane wykazane w sprawozdaniu na koniec 201lr. s4 poprawne, co potwi erd"zaje wydruki zarejestrowanych spraw w Bibliotece Ak1 (*plyw zloaonych wnioskow przez podatlikow w sprawie zwrotu czesci wydatkow poniesionych na zakup materiali,w budowlanych). wyci4gi z rejestru wniosk6w VZM, dane do sprawozdania MF, w sprawi vynioskow Vn\A i wl,ciagi z rejestru Vz'.M (wydruki stanowi4 zalecznlki do akt konrroli). Do ulstalenia prawidlowosci danych liczbowych w badanej i:nformacji za I kw. 2012r. przyjgto wydruki o nazwie:,,wydruk zarejestrowanych spraw w BA:ta okres od l.0l.2012r. do r,, Wydruk zarejestrowanych spraw w BA ( sprawy zalatwione) w okresie od r. do r,,,Dane do sprawozdania MF, w sprawie wnioskow'vzm" sporz4dzonym w systemie EWIDENCJE i,,podsumowanie informac.ji za okres: r r. Dane wykazane w sprawozdaniu za I kw.20l2r. s4 poprawne. Stwierdzono rozbie2nosc w liczbie wniosk6w niezalatwionych w 20llr. Z danych z.awartych w sprawozcianiu za I kw. 201"Lr. podano 94 wniosk6w niezalatwionych w 2011r., co pottwierdza wydruk o nazwie,,podsumowanie informacji za okres: r r. sporz4dzonlrm w dniu r. Natomiast z wydruku o nazwie,,dane do sprawozdania MF, w sprawie wnioskow YZM za olrres od r. sporz4dzonym w dniu r. wynika,92 wnioski. Z wyjasnienia przekazanego przez KierownikaDzialuPP (zal4cznik),vynika, Ze do podsystemu 4

5 EWIDENTCJE nie zostaly Sci4gnigte dwa wnioskr zlo2one przez podatnik6'w po raz drugi w ci4gu roku, dla kt6rych to wnioskow zostala z'alolona sprawa w BA. 4. T'est_t' poprawnosci danirch pobieranvch do huftownr Sposob przeprowadzania testow poprawnoici danych pobieranvch do hurtownt Sluzby merfioryczne we wsp6lpracy ze slu2bami informatycznymi Urzq:du Skarbowego sq odpowiedzialne za przestrzeganie obowi4zuj4cych procedur sprawdzaj4cych z wykorz:ystaniem wybranych raport6w w systemie POLTAX oraz test6w,col4czonych do oprogramowania pobieraj4cego dane sprawozdawcze. Procedura wykonywaniar test6w wynika z pism Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finans6w dotycz4cym zakresu sprawozdawczosci na dany rok. Na rok 2010 wynika z pisma z dnia 22 Lipca 2010r. Nr A1'> /TDB 10l9t736, a na 2011 z pisma AP8l823l334lTDPll l/103 I I. W czasie kontroli ustalono, 2e w UrzEdzie Skarbovvym w Kwidzynie te:ity poprawnosci przesylanych danych r1o hurtowni WHTAX wykonuj4 pracownicy Samodzielnego Referatu Organtza<:ji i Logistyki, tj. Pan - informatyk a podczas jego ruieobecnosci Pan - informatyk. lnfo aty'k uruchamia zestawy skryptow (notatka sluzbowa) umieszczonych i alctualizowanych, co miesi4c na stronie hurtowni: hnp://whtax.sl.rnofnet.gov.pl/ dla poszczegolnl,qh obszarow. Dla obszaru egzekucji uruchamia,zestaw skrypt6w testowych do weryfikacji dan'ych zrodlowych oraz wykonania pobrania do obszaru EGA-SPRAW" - testy_egaspraw, a dla obszaru zalegiosci uruchamiil,,zestaw skrypt6w testowych do rveryfikacji danych zr6dlowych <>raz wykonania pobrania do obszaru 'ZALEGLOSCI" - testv_hd. Testy wykonuje wg procedur zawartych w opisie z:estawow. W'yniki test6w informatyk przekazule na skrzynki do kierownikow odpo'wiedzialnych za poszczegline obszary: EGZEKUCJA do Kierownika Dzialu Egzekucji Administracyjnej Pani ZI\LEGLOSCI do Kierownika Samodzielnego Referatu Rachunkowosci Podatkowej - Pani W'yniki test6w p'rzekazywane sq wyl4cznie elektronicznie poczt4 e-maiil do kierownik6w odpowiedzialnych za monitorowanie w/w obszar6w. Przed przeslaniem danych do Hurtowni WH-IAX (przed lub 10-ego kazdego miesi4ca) na stronie WHTAX pojawiaj4 sie zaktualizowane zestawy testow do potrrania wraz z opisem u)/konania. Kierownicy sprawdlzilj4 poprawnosi otrzymanvch wynikow testow. Kiedy testy se ;rrawidlowe powiadamiajq tel-.fonicznie o tym fal*.cie inforntatyka, czym zglaszaj4 gotowosc do wykonania wysylki danych d,cr hurtowni, kt6ry konczy procedure wysylania danych do hurtowtri WHT,AX. Inlbrmatyk wyniki skrypt6w z okresu zaleglosci, laduje do airkusza kalkulacyjnego ze wzorami sprawozdari i gotowe arkusze przekazuje w formie elektronicznej do Kierownika Sarnodzieltnego Referatu RachunkowoSci Podatkowej. Kierownik dokonuje analizy i sprawdzenia uzyskanych danych, poprzez uzgodnienie oraz zbilarnsowanie poszczeg6lnych kolumn i wierszy, jak rowniez por6rvnuje otrzymane arkusze z wydrukami sporzqdzonymi z s'ystemu POLTAX2B. Tes;ty poprawnosci danych pobieranych miesigcznie do hurtov.vni zaleglosci WHTAX przeprowadzane s4 w o;parciu o sprawozdania. (Sprawozdania Bl, 84, Sl i 54 stanowi4 dow6d w zrktach l.:ontroli). Dodatkowo sporz4clzane skrypty z wynikami miernik6w oceniaj4cych i monitomj4cych (dow<id oswiadczenie). Uzyskane dane zawarte we wskaznillach, podlegaj4 sprawdzenliu, analizie i rveryfikacj i.

6 Wyniki skrypt6w z zahesu egzekucji informatyk prze:kazuje elektronicznie do Kierownika Dzialu Egzekucji Administracyjnej - Pani. W celu weryfikacji poprawnosci miesigcznych danych przeslanych do hurtowni WHTAX z obszaru Egzekucji Administracyjnej poprawnosc sprawdzania danych odbywa sig nastgpuj4co (wyjasnienie Komornika Skarbowego stanowi dow6d zal4czony do al:t kontroli): l) po k,omunikacie na stronie WHTAX o dostgpnychza dany miesi4c zestawach skrypt6w testowych do weryfikacji danych 2r6dlowych oraz wykonamia pobrania do hurtowni WHIAX, informatyk konuje testy, ktorych pliki wynikowe po uzgodnieniu telefbnicznym z kierownikiem EA przesyla na wewngtrzny folder IrGAW\.NIKI CENIT'OS, celem dokonania sprawdzenia danych. W razie potrzeby sporz4dza sig wydruki na poszczeg6lne rejony w celu ich weryfikacji. Dzial Egzekucji nie magazynuje wydruk6w, a po ich wykorzystaniu s4 one niszczone. 2) komornik korzysta z raportow dostgpnych za pomoc4 Oracle Discoverer w celu werl'fikacji danych, szczeg6lnie wykorzystuj4c w tym zalcesie raport: wykrywanie niepnawrdlowosci - szczegoly na poziomie US. Poszczegolne: wydruki s4 rozdawane na rejony w celu weryfikacji, po czym wracaj4 do komornika, a nastgpnie s4 ni:;zczone. 3) doda.tkowo komornik korzysta z programu e-orus, kt6ry posiada bardzo czytrelne raporty z danymi uaktualnianymi kilka rzy w miesi4cu, ktr5re pomagaj4 w codziennej prac'y. Komornik drukuje powy2sze raporty z odpowiedni4 adnotacje i rozdziela na rejony w celu wyeliminowania brak6w. PowyZszych vrydruk6w rownie2 nie przer;howuje. Skrypty tesr[owe hurtowni ternatycznej WHTAX EGA-SPRAW - *g pobrania za okres od 1.01,2012r. do r. - Wykaz fytulow wykonawczych bez crynno6d lub Srodka sporz4dzonego dla SM, SM, W dla rq.l, 2, 3 i V (stare tytuty uykonawcze, na podstawie kt6rych nie :zostaly dokonane Zadne czynnoscilub Srodek egzekucylne. 5. PoprawnoSi wykonywania testow Depantament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansriw zwnieszcz2 na stronie internetowej WHTAX terminy pobrari danych do hurtowni WHTAX z:a kolejne miesi4ce danego kazdego rok.u. Po kahdorazowym miesiecz,nym pobraniu podaje zestaw raport6rv - tisty izb i urzgdow skarbowych, w ktorych wyst4pily nieprawidlowosci. Na podstawie analizy danych w obszarze zalegloscl, gdy wystgpuj4 blgdy pochodz4ce z baz danych Urzgdow Skarbowych zawarte w porlsystemie RachunkowoSc Podatkowa s4 zamieszczane arkusze dotycz4ce blgd6w w bazach dany,lh UrzEd6w Skarbowych:. nie bilansui4ce sig nale2nosci w zalaczniku B l,. uternne kwoty nadplat Pismem Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansow z dma 3l stycznia 2012r. AP8/0680/44/TDB/RBIJll2l778 zamieszczono na stronie intemerowej WHTAX terminy pobrari danych do hurtowni WHTAX za kolejne nniesi4ce 2012n Zgodnie z tabel4 zalecz:,on4 do w/w pisma przyjgtym terminem przekazywania clanych za kwiecieh20l2r. ustalono dat5: l7 maja20l2n Na stronie WHTAX w dniu 22 maja 2012r. zostala umieszczona anahza danyc;h zawartych w obszarze Z',AL.EGLOSCI po pobraniu za kwiecien 2012r. Na podstawie analizy danych w obszarze ZALEGLOSCI stwierdzono. 2e nadal wystgpui4 btedy pochodz4ce ;zbaz danych w podsystemie RachunkowoSc Podatkowa. Poni2ej zamieszczono arkusze dotycz4ce blgd6w w bazach danych urzqd6w Skarbovrych:

7 . nie bilansui4ce sig nale2nosci w zal4czniku Bl: Nale2noSci (kol.3):potracenia i inne zmniejszenia dochod6w (kol.4)+dochody wykonane (kol.5)+nale2nosci pozostale do zaplaty (kol.7)-nadplaty(kol.9)(raport 31, arkusz 40),. u_iemne kwoty zaleglosci - w tym zaleglosci: brutto, umorzone, p.latne w ratach i,odroczone, objgte ustawami restruktury'zacyjnymi, bgd4ce w postgpowaniu ugodowym i,upadlosciowyrm (raport 31, arkusz 200), o {iemne kwolv nadplat (raport,,dane tymczasowe, arkusz 1). Z przedstawionej,,listy kart kontowych z ujemn4 nadplat4" w sprawozdaniu,,ll5" (kwiecien 2012r.) wynilia, 2e w dw6ch urzgdach skarbowych w kraju wyst4pity ujemne kwoty nadpiat. Jednym z tych urzgd6w.jest Urz4d Skarbowy w Kwidzynie nadplata (-2,,- zl), kt6ra wyst4pila na karcie kc,ntowej ff (dowod karta kontowa). Bi4d pows;tal w wyniku ksiegowaniaplt-37 2a2011r. Praco ik Samodzielnego Referatu Rachunkowosici Podatkowej ksigguj4c wlw zeznanie: roczne w dniu r. logujqc sig do systemu POLTAX2B nie zmienil daty okresu sprarwozdawczego na dzieri r. Praco ik w/w Refleratu zauwa yl bled i poprawil na karcie kontowej zapisy na dzien 30 kwietnia 2012r. pomijaj4c w zapisach technicznych po stronie przypisu,,-2,-zl".lnformatyk w dniu l0 kwietnia20l2r. o godz.9.43 wykonal testy sprawdzaliece przed zamknigciem m-ca kwietnia 2012r. (dow6d stanowi vvydruk). Po wykonaniu w/w tesrt6w sprawdzaj4cych - ujemne nadplaty byiy zerowe. Fro przekazaniu danych do Hurtowni WIITAX w dniu 16 maja 2012r. ujawnil sig bl4d,,karty kontowe z ujemn4 nadplatq,r-2r- zl". W ;zwiqzku z powyzszym stwierdzony problem w dniu I czerwca 2012n zostal zgloszony do Pomocy Informatyc:znej WHTAX, kt6ry w Systemie Rejestracji Zgloszeh HelplT zostai zarejestrowany pod numerem (dow6d- zgloszenie problemu). Zesipol Pomocy Informatycznej Departamentu Informatyki w dniu 06 c:zerwca 2012r. udzielil odpowiedzi, z kt6rej wynika, ze informacje z pierwszego testu nie s4 dostq:pne, poniewaz zostaly za:;t4pione kolejnymi ladowaniami - przyczyn4 moglo byc wykonanie testu w czasie realizacji k.siggowan (dowod- rozwiqzanie problemu). W badanym okresie,.d. w latach oraz do dnia kontroli pierwsz:y raz wyst4pil bl4d w obszarze ZALECLOSCI w podsystemie RachunkowoSc Podatkowa. WICEDY REKTOR Rozdzielnik: 1. Naczelnik Urzgdu Skarbowego w Kwidzynie 2. ala

8

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

WYSTAPIENIE POKONTROLNE II WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.17.2015.KS Gdansk, dnia'l^lipca 2015roku Pan Miroslaw Murzydlo Wojt Grainy Subkowy WYSTAPIENIE POKONTROLNE z kontroli przeprowadzonej w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Subkowy,

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r.

REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW. Od 1 stycznia 2008 r. REFUNDACJA SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE N IEPETNOSPRAWNYCH ROLNIKoW Od 1 stycznia 2008 r. pafistwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b NiepelnosPfawnych refunduje sftioxi na ubezpieczenia spoleczne niepelnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku PLAN KONT DLA EWIDENCJI PODATKOW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEZNOSCI BUDZETOWYCH Ewidencja podatkow jest integralna^

Bardziej szczegółowo

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:..

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. t 14,., Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. w sprawie zmian do Zarz4dzenia Nr. 265/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przyjgtych zasad rachunkowo5ci

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik tylko do użytku służbowego Załącznik nr II do protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik sporządzony przez st. komisarza skarbowego Marlenę Siluk (nr legitymacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi końcowy etap generowania zbiorów informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi Zarz4dzenie nr 443 I 12009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 wrzesnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu nr WND POKL.09.01.01-22-039/09 'r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r.

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r. URZr\D DOZORU TECHNCZNEGO CZLONEK MErvBEROF MErvBREDU MTGLED DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 Na podstawie art. 10 ust.2 w zwi ku z art.9 ust.l, 2 i 4 oraz art.3 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZ4DZENIE NR 88M.0050,2.201 3 BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZ4DZENIE NR 88M.0050,2.201 3 BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK z dnia 7 stycznia 2013 r. BURMISTRZ Miasra sulei6wek woj mxzowieokjc ZARZ4DZENIE NR 88M.0050,2.201 3 BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: opracowania planu linansowego zadari z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. świrki i Wigury 17, 40-063 Katowice, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/katowice1.htm REGULAMIN ORGANIZACYJNY - ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 57/2011 obowiązuje od: 24.11.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r.

s1. s2. tzotz ZARZADZENIE W /, DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. ZARZADZENIE W /, tzotz DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ zdnia Afr stvcznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu itrybu przetwarzania informacii nieiawnych o klauzuli,,poufne" w Centralnym ZarzEdzie

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE '. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU URZĄD SKARBO y w LFGNICY( OL/5 ) NU/0910-72/13 (ił a ;, NII0910-19/13 Pan Jan Mormul Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 3 59-220

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO PROGRAM STAŻU W DZIALE EGZEKUCJI (EG) od marca do maja 2010 r. 2 osoby od lipca do września 2010 r. 1 osoba 3. Zapoznanie z przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych,

Bardziej szczegółowo

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie procedur windykacji nale2no5ci Skarbu Paristwa i Powiatu Lw6weckiego w Starostwie Powiatowym w Lw6wku SL Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych WOlT (}I/Y OW", MIASl o Zar2dzenie r 9/215 Woj.a G miny owc Mias(o z dnia 31 JUarca 215 r. w sprawie zmiad), uchwaty budi:etowej gminy na 215 rok. a podstawie art. 3, us. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

1. W celu likwidacji nieprawidlowych status6w Wmiarcwych dokument6w eliminacji. tf? 3At l9'o1!

1. W celu likwidacji nieprawidlowych status6w Wmiarcwych dokument6w eliminacji. tf? 3At l9'o1! Gniezno, dnia 06 wzesnia 2013 r. NACZELNIK URZ4DU SKARBOWEGO W GNIEZNIE ol-l107 l1^31113.lf.ft: tf? 3At l9'o1! Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Plac Cyryla Ratajskiego 5 6l-126 Poznafr.otlzymule W nawilzaniu

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE . \. \ \ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE.--.---- z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzone. i W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przez st. komisarza skarbowego.~pracownika

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI SCKR T."R!AT -ias1-:-~pcow PREZYDC:NTA MIAST.4. Zaklad Ubezpieczeo Spoleczoych Oddzial w Chorzowie Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 ~~.,2:J.. O..2LJ./O... Ldz..:J,zi..uJ..

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli dorażnej przeprowadzonej w dniu 02.12.2010 w Małopolskim Urzędzie

Protokół. z kontroli dorażnej przeprowadzonej w dniu 02.12.2010 w Małopolskim Urzędzie Do użytku służbowego Protokół z kontroli dorażnej przeprowadzonej w dniu 02.12.2010 w Małopolskim Urzędzie Skarbowym, zwanym dalej Urzędem, przez pracowników Izby Skarbowej w Krakowie - ;t. inspektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$or"c-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'--

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$orc-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, firirz*fhti.r, J I't*--'-- 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'-- ztl\gu Sri Fi, r,r i M iunz I DE[{TYFIKAffi Rr 0oi,oeodgz LARZADZENTE NR OPS.02LJ.G.2013 DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOI,NCZNN.I W SANDOMIERZU z

Bardziej szczegółowo

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przeprowadzonych w II półroczu 2011 r. I. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o'

wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o' wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o' - 26-600 Radom, ul- Filtrowa 4 tel. 48 38-31-600, sekretariafi tel. 48 38-31-602, fax 48 38-31-601 NIP: 796-010-15-60 Regon: e-mail: woda@ woda-radom-pl

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z przebielu kontroli

Dokumentacja z przebielu kontroli Dokumentacja z przebielu kontroli Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów.

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów. Protokół kontroli Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Parizka w Zamościu ul. Kolegiacka 18 (kod pocztowy 22-400 Zamość), numer statystyczny REGON 950020292, zwanych w dalszej treści protokołu Kancelarią

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Do uzytku sluzbowego

PROTOKOL. Do uzytku sluzbowego Do uzytku sluzbowego PROTOKOL kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracownika Izby Skarbowej w Katowicach starszy komisarz skarbowy, w zakresie pro*udrrnia egzekucji naleznosci os6b trzecich i spadkobierc6w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY

F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY 03 1-4 ( F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY fax: 12 416 20 93 PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 października 2013 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2014 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumenttlw. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ffi '_- i1 '?Y ,rr[lyn. 10 liil'?[li1 RADA i*tasrn KOSCIERZYNA Deleg atu ra i ['l 'bpu'y)\'4 Gdarisk, dnia 9 sierpnia 2011 r. 't:l,iti.

ffi '_- i1 '?Y ,rr[lyn. 10 liil'?[li1 RADA i*tasrn KOSCIERZYNA Deleg atu ra i ['l 'bpu'y)\'4 Gdarisk, dnia 9 sierpnia 2011 r. 't:l,iti. ffi NajwyZsza I Ilzbza Kontr Deleg atu ra RADA i*tasrn KOSCIERZYNA,rr[lyn. 10 liil'?[li1 L. d2.." : "' LGD-4101-004-03/201 l P/l l/r08 Pan Zdzislaw Czucha Gdarisk, dnia 9 sierpnia 2011 r. URZ w l tifl

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl W przypadku stwierdzenia awarii Systemu przez Użytkownika prosimy o zastosowanie poniższych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia marca 2010 r. I/09/006 LLO-4114-02-02/2010 Pani Jolanta CHEŁMIŃSKA Wojewoda Łódzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: Okres objety kontrola: rok budzet.

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: Okres objety kontrola: rok budzet. Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 23 w Kaliszu Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: I. Wewnetrzne

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 4 r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 25 lipca 2016 r. DKiM.1711.2.11.2016.II Pani Mirela Stróżowska Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Elblągu W dniach od 16.05.2016 r. do 20.06.2016 r. inspektorzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, 48 200 Prudnik ul. Kosciuszki 3. 2. Podstawa prawna kontroli: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy r

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy r Bydgoszcz, dnia ~I>.12.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy r S/06/009 ul. Wafy Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ... (052)339-06-10 ~ (052) 339-06-60 LBY-41109-1106 Sz. P.,~ '- ( Marek

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 1 SIWZ II US KAO-25/ZP-1/2007 Przedmiot zamówienia Zadanie nr 1 (VAT) ( 1 zadanie 1 osoba) 1. rejestracja wniosków VAT-24, VAT-23 i innych o wydanie zaświadczenia dot. podatku VAT w systemie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU ~.;ą._~~rząd GMINY ZBLEWO PLYNĘŁO 2015-05- 26 4~51- Ldz. Hosc za!. podpis Go.,".~I-4I'~ REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU WK/08041141 /32/K/20 14 Gdańsk, dnia 21 maja 2015r. Pan Artur Herold Wójt

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ '.,i'-.. ' : 'ilzlqy Zarzqdzenie Nr 676/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie okre6lenia zasad uiytkowania samochod6w slu2bowych,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia lipca 2009 r. LKI-410-07-3/2009 Pani GraŜyna Skawińska p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprowie: Zokiodowego plonu kont oraz zosad ewidencjonowonio dochoddw i finonsowonio wydotkdw no realimcjgprojektupod

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

j ako: POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH o Numerze Identyfikacji Podatkowej

j ako: POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH o Numerze Identyfikacji Podatkowej POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH mm.y\w ^ary/ dnia 19-10-2011 VAT-5 POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT Na podstawie art.96 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku

Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku AI. J. PlIsudsklego 95 Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku zmieniajl!ca uchwal~ nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie bud:ietu Miasta

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wf'i'1J1 ~';u /~,,,(,<,<,,, ' /~ ;, ~

Wf'i'1J1 ~';u /~,,,(,<,<,,, ' /~ ;, ~ SE KR ETAR IAT ZAST~ P COW PREZvD E'J I,", TA Wf'i'1J1 ~';u /~,,,(,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 listopada 2009 r. P/09/024 LOP-410-10-01/2009 Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zakres przeprowadzonej kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli Kontrole i analizy Kontrole zewnętrzne w 06 Lp. Organ Okres Skarbowa w Skarbowa w 6.05.06 -.05.06.06.06 -.06.06 Zakres przeprowadzonej Kontrola podjętych działań zmierzających do zakończenia zajęć ruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r.

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r. Zarza_dzenie Nr iift/0 Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska zdnia..-ij?.... 0 r. w sprawie ustalenia zasad awansowania i przeszeregowania Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

ISLA IZBA K _. _RO 1

ISLA IZBA K _. _RO 1 ISLA IZBA K _. _RO 1 atura w Poznaiiii, LFO-- 4 101-2,10 1 /2013 ( 'll 2/01/12,,AIV@ZSZA lzc.a KONTROLJ Delegatu,a Poznaniu i 1:32ynkowa 911, GI G62 Pozr&, i> 'c"'.. 655 6) 00. F + 4 8 61 6 5 56 Z0 ipo@nik.ygrni.pl

Bardziej szczegółowo

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH URZEDU MIASTA IGMINY CZERNIEJEWO II. OCENA ZAGROZEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. 1.1. ocena zagrozett zewruetrznych Zagro2eniamizewnqtrznymi dla Urzqdu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowosci w zakresie dystrybucji gazu.

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowosci w zakresie dystrybucji gazu. WOJT OMT*TV naszyna woj. 16dzkie ZARZ4DZENIE NR 105/2015 WOJTA GMINY DASZYNA zdnia 30.11.2015 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowosci w zakresie dystrybucji gazu. A/a podstawie: If Ustawy

Bardziej szczegółowo

sr. s2. WYTYCZNE NTLI!'O/O DYREKTORA GENBRALNEGO SLUZBY WI4ZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. Ss*

sr. s2. WYTYCZNE NTLI!'O/O DYREKTORA GENBRALNEGO SLUZBY WI4ZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. Ss* WYTYCZNE NTLI!'O/O DYREKTORA GENBRALNEGO SLUZBY WI4ZIENNEJ z dnia 13 sierpnia 2010 r. Ss* +, ty w sprawie ustalenia zasad organizacji i przeprowadzania interwencji przez sluzbp medycyny pracy Sluiby Wigziennej

Bardziej szczegółowo

ć ź Ź Ó Ą I r (obszar Podatkw dochodowych i majtkowych) i OBII (obszar podatku od towarw i usfug) naley w szczeglnoci - w zakresie obsfugi biezcej: udzielanie niezbdnych informacji z zakresu waciwoci rzeczowej

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. 1 Plan prezentacji Obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzeń MRiF Charakterystyka Portalu BFG

Bardziej szczegółowo