F?l Administracja Podatkowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F?l Administracja Podatkowa"

Transkrypt

1 F?l Administracja Podatkowa Izba Skarbowa w Cdafisku NiJ-li09l-0015/12 srerpnra l99jr. o ochron danych osobowych raryl4czono dane os o*. orot przeprowadzaj4cych ontrole oraz pracownikow Urzpd Sl<arbowego w Kwidzynie. ( idansk. iinia,jf t,p.,, l0ll r i r T \ t,l. R Pan Dariusz Aniedko' Naczelnik [Jrz-gdu Skarbowego w Kwidzvnie Na podstawic'art. --i ust 7 pkt I ustavu'),2 clnra f I czerra,,ca 1996 roku o urzgdach iizbrach skarbowych (ti r, Dz. U. Nr l2l. poz.l267 zpozn. zm.). $ 2 pkt 2 ppkt 7 lit b sraruru izbv skarbowe.i stanowi4cego zala,czntk nr 4 do z.arzedzenia nr 39 Ministra Finansow z dnia I I wrz-esnia 2010 roku w sprawre organizacji urzgdow i izl-r skarbowych oraz nadania irrr statutow (Dz U MF nr 10. poz. 4-5). an.6 ust.-5 ustaw.r z dnia l5 tipca 20ll r o konrroli "v aclministrac.ii rz4dowej (Dz.U Nr 185. poz- 1092) oraz. na podstalvie upow,aznienra Dyrckrora lzby Skartrowe'; w Cdansku nr NU-li09l-0015/12 z dnia 2l r. pracownik lzbr Skarbowe.j w Gdansku - starszy inspektor przeprowaclzila w dniach r. 29, r. w Urzqdz,ie Skarbowym w Kwidz-ynie kontrole problenrowa rt' zakresie badanra.,lnformacji dot. zr.rrotu osobom ltzycznym czgscr wydatkow poniesionvch na zakup rnatenalow budow,lanvch" itestow popra\\'nosci danvch pobieranvch cjo hurtrtrvni WII'l'r\X (u' tvm do hurtowni tenratvcz-nej f:(ir\-sptt.{\\' ora,r tcnrat\c-lnl'l /,\l.f:(il OS('lr \\rlt./ rir'konvwiirrvnri raporlanri r.r Iataclr l() l0-2()ll do dnia kontrolr W zwiazku z przeprowadzona kontrola. stosownie do { l7 ln.ttrukcji okre.(lct1ace1 zu.srtdt v,\'krtn,yu,ania konlroli u' urzgdot'h.skurbou'v't'h v o1t,v'6d:n4)o pomor.skiego stanou'iqce.; zalacznik nr I dtr /.ar.z4dzenia nr?2l20ll Dvrcktora Iz-b1 Skarbouel r^. (idansku z dnra l7 srr,cznra l0llr v\ snra\\ 1g 11,pp{rr.r'adz-e nia procesu..kontrola urz-edo',r. skarbor,r'vch". Dyf ektrtr Izbr Skarbolve j * Gdansk Lr przekazule Pan u Naczelni kowi nin i ei sze wystapiente POKONTROLNE. Celem przeprowadzonej w Urzqdzie Skarbowym \.v Kwidzynie kontroli byla occna dz-i al a I nosc i.i ed nost k i kontro I owane.l w zakresie : o prawidlowosci danych w"ykazyrvanych w kwartalnych informaclach dot. zwrotu osobonr lizvcz,n1'm cz.gsci w'vdatktiw'poniesionvch na zakup materralriw budowlanrch w, latach 1010-l0ll r I kra l0llr t prlerstrt,cgania pr()ccdur drrt)'cz?cr ch uvkonr,rvnnia tcstriil p()pra\\nosci daptch pobieranvch do hurrtowni WH-fAX (w tvm: do hurtowni tematvcz.ne; L:CA-SPRA\!'oraz tematyczne.i ZALF-GLOSCI) vnaz z wykonywanymi raportami w iatach do dnia kontroli.. I W celu sprawdzenia realizac,ii zada:n [Jrz-Edu zukresu sporzzldzania,.lnfbrmacji dot. zwrotu <rsobonr tizycznym czgsci wydatkow poniesionv'ch na zakup materialow' hudowlanvch" konlrtlli poddalo: ui Duga75/ Gdanskl tet I fax e-marl. mofnet gov pl www rs gdansk pl

2 - ureglrlowania wewrqtrzne dot)'cz4ce realiz-ac,ji zadan wynikaj4cych z Lrstau,y 19 z 0'5 '*y,clatku*, dnra 2005r' o zwrocie osobom ftz.vcz^ym niektcirych z.wrqz,an'ch z budowrictwenr nrieszkaniowvr, (DZ.LJ. N r 177. poz, r 1(-tg z.p.). - trt.) zgodnosc wykazywanej liczby, wniosko podstarvie ktorych dokonano zwr.otu pod wydanie decyzji pozytywnych i odmor sposob. kwoty podatku do z,uwotu r.vynil, u,vkaz,r,wanych w, inf ornrac.;ach dotr I w'yclatktliv poniesion-vch na zakup nraterialciw, bud,owlanvch u.vkazr,,r.:r.rrr,.ch \4' poszczegolnych ' kwartalach badanego okresu (9 sprarvoz-dlii,pnr,uj..;r.n,r, posz-czegdlne kwartaly 2010r lr i I kw, l0i 2r I, w przcdrni,,to\{,\,nr zakrcsic sprawdzono 20 postgpowan, ktore badano pod k4tem poprawnosci zaewrdenc-jon.wania \\' rejestrze. terminowosci ich zalatwienia i poprawnosci wykazaniar \\ ich spfllu'()zdaniach. \I z.akrcsic $r k0n,r'riutliu tc:ttir\ P()llril\\nrrsci tlanrclr pohrr-:ralrych tj. hlrrta,,vrrr r\\ \\ ll IA\ t\ lll rltr lrrrrlor,i ni tcrrrltr e zncl l-t i \-\l,lt.\\\,,rlr,, le l]lrilr./nt:1 / \l l]t ;l t lst t, t,,,rtr..,ti rea I r zac.j i zad zrri r.,, vn i k a I i1c1 c h z_ prrzes r r,/.(j llan r c ykorzystaniem wybranych raporro* * sr,;tcmi., 'amowania pobieraj4cego dane sp:rawozdawcz_e owej N4inisterstwa F inansow, w, zakresic sprawriz.daw'czosci za pr)szczcgolne Iata Llicrrilc pod uwagq ustalenra o()konanc w vr"'r'nrklr przcprowadz_orrc.1 kontroli. prlree w badanym zakresie kierowanego przez puta Naczelnika LJrzgdu Skarbowego w Kwidzvnie nale2v ocen ic.jako pozyfywn4. ['owvzsz-a ()()e r]a vl,ynika z ntzc.l opisanv,ch ustalcn I ilqzruqz.4nla- oreanizacline prz),jgrc * Lirz.q,ir.i. Sk4rbqq1-1ffr_ Kviidz_-rnrc dor wnioskow rrh.slggl rrowr"nr- Rcalizac.ja zatlah u,,tnikajaca /_ usrawv z. dnia l9 0g 1005r, (.r zw,rocic r.rsoborn ilzrczrrr ntcktorvch nr $'rdatkcir'i zrvi4zan-r'ch z birclownictvrem miesz.ka'i.nrm rll)z L, i;'';,;';;; l po7 i;a; zm )' zvuane dalel..llsta\4'q o!'1,n4" zostala przyporz-acikprr,'ana do z-akresu Dz.LaiLr podatkir [)ochodowego od Osob Fizvcz_nvch. 'b Fizycznych (pdf). zgodnre ze schcmarenr tnym Zarz.4dz_eniem nr Nacz_elnika I rs nadania Regulaminu organrzuc,r jrr.-.et, potjcg,r Kierownikiem Dzialu Podatku Dochodowego o<j Os6b Fizvcz-n_vch od dnra -ll r Pani lllu Zakres zad'an Dzialu rto,roli., no.rloio*.gn od Frzycznych os.h okreslal $ 8 Reguraminu organizacyjnego LJS w Kwidzynie. / dniern I grlrdnia 1010r. realiz.acla zadai wynika.j4ca r usraw.\ () z clnia lt9 0u l(x)ir,/\\f()cic()s()hont llzrcznrnt nrcktorrelt rrrtlatktrrt,rrr,4zanrch z l.rucjrtrrnielricnr t.tlie szkatttowr nr zostala przr p,rrza..ik,,r,una dr,,;k;;;; I)zlrlLt I)rrstcprrvilri ' [).datk.rirclr. klrirego ":r"' krcror'nikicnr zostnla [)ani zgodnrc z.c schcmate nr organizacl jn.r ' nr t.s 3ll20l0 Naczelnika US w Kwidz,ynie z_ clnia inli organlz_acylnego podlega bez_posreclnio /._(j,

3 Zakres zadafi Dzialu Postgpowai Podatkowych okresla $ 9 pkt 2 Regulaminu Onganiza,cyjnego US vu Kwidzynie. Prowadzenie postgpowan podatkowych, w tym w sprawie zvwotu osobom fvycznym niekt6rych wydatk6w zwi4zanych z budownictwem mieszkaniowym wynika z ppt I w/w zalcesu zadah Dzialu PP. \\/nioski VZM sa przyjmowane w kancelarii urzedu, gdzie nadawany jest numer ' - kaurcelarljny. Nastgpn:ie przekinywane sq do kierownika Pani.,, ktora dokonuje zaewidencjonowania wniosku w Bibliotece Akt nadaj4c nulner sprawry. Kolejno wnioski,*?rowadzane s4 do bazy POLTAX, po ich wprowadzeniu s4 ewidencjonowane przez kierownilca w Aplikacjri EWIDENCJQ, a do os6b zajmujqcych sig rozpatrywaniem wniosk6w przydzielane s4 sukcesywnie wg kolejnosci wplywu. Po dokonaniu weryfikacji generowana jest notatka s;fuzbor.va z arplikacji EWIDENCJE w 2 egz. fiedna dla Samodzielnego Referatu RachunkowoSci Podatllowej, druga pozostaje w aktach sprawy), kt6ra akceptowana jesl przez Kiiero ika Dzialu, Z-cQ Naczelnika oraz Naczelnika US. Pracownik zajmuj4cy sig rozpatrys,taniem dokorruje odnotowania zakohczenia sprawy zar6wno w Bibrliotece Akt jak i rv EWIDENCJI. Monitoring i biez4cy nadzor w tym zakresie sprawuje Kieroumik Dzialu Pani l '" Nadzor nad terminowosci4 rozpatrywania wniosk6w VZM sprawuje Kirerownik Dzialu, kt6ra sygnalizuje komunikatami o zblizaj4cym sig terminie do zalatwienia sprawy. Pruyjgte w Urilgdzie Skarbowym w Kwidzynie rozwrqzania organizacyjne zwiezane z obslugq wniosk6w dot. VZM zostaiy wypracowane w praktyce. Rozpatrywaniern wnioskow w zakresie VZM w latach 2010 do czasu kontroli, ti. do dnia 29t mala 2:"0 l2r. za.i mowal i sie: - - Pani " 1 '1.,-' starszy inspektor. - Pani t,', - - komisarz skarbowy. (ltow6d oswiadczenie l(ierownika Dzialu Pani. I ). Sprawozdania kwartalne w zakresie,,lnlbrmacji dot. zwrotu osobom ftrycznym czgsci wlrdatkow poniesionych na zakup material6w budowlanych" sporzedza Kierownik Dziaiu Pani 2. Dane statystyczne wvnikaj4ce z..informac.ji dot. zwrotu osobom liz:,vcznym czgsci wydatk6w poniesionvch na zakup material6w budowlanych". Dane statystyczne dot. VZM wynikaj4 z informacji kwartalnych za 2010r. przesyianych do Izby Skarbowej w Gdat'rsku pismaminaczelnika US w Kwidzynie: - FDF/ zdnia l0r. wg stanu na 31 marca 2010r., - F DF/07 l- 190/10 z dnia r. wg stanu na 30 cz-erwca 2010r.. - F'DF/07 I z dnia r. wg stanu na 30 wrzesnia 2010r.. - t'df/07 l0-3/1 1/IS lr. wg stanu na 3 I grudnia 2010r. Dane statystyczne dot. VZM wynikaj4 z infbrmacji kwartalnych 2a2011r. przesylanych do Izby Skarbowej w Gdansku pismami Naczelnika US w Kwidzynie: - F'DF/ lIS z dnia h. wg stanu na 3l marca2077r., - P'DF 107lt llis z Cnia ft. wg stanu na 30 czerwca 201 I r., - P'Pl07l0-55l11lIS z dnia r. wg stanu na 30 wrzesnia20lft., -P'P107 i0-8/l2lls z dnia r. wg stanu na 30 wrzesnia 201ft. Dane statystyczne dot. VZM wynikaj4 z informacji kwartalnej za 2012r. przesylanej do Izby Skaribowej w Gdansku pismem Naczelnika US w K.widzynie: - PP/ /12lIS z dnia r. ws stanu na 31 marca2012r. 3. k badania sprawozdania sporzadzoneso 2010r.. 201lr. i I kwartal 2012r.

4 W oparciu o nastgpuj4ce materialy (wydruki zostaly dol4czoe do akt kontroli): wydruki zarejestrowanych spraw w Bibliotece Akt wplyw zlohonych wnioskow przez podatnik6w w sprawie zwrotu czgsci wydatk6w oniesionych na zakulp materiaiow budowlanych - sprawy rozpoczqte i zaiatwione), wydruki zarejestrowanych spraw w Bibliotece Akt (wplyw zloaonych wniosk6w przez podatnikow w sprawie zwrotu czgsci wydatk6w poniesionych na zakup material6w budowlanych), wyc;i4gi z rejestru wniosk6w VZM, dan,: do sprawozdania MF, w sprawie wniosk6w VZM, wyclruki o nazwie,,podsumowanie inform acii zaokres..',. wydiruki sprawy, wyjasnienia Pani.. ustalono prawidlowosi danych przedstawionych w w/w informacjach. Do ustalenia prawidlowosci danych liczbowych w badanej informacji za 2010r. przyjgto wydruk o nazwie,,dane do sprawozdania MF, w sprawie wniosk6w VZM" sporiqdzony w systemie EWIDENCJE w dniu r. W oparciu o urlw wydruk potwierdzono poprawnosdanych nastgpuj4cych wierszy wiw informacji: wiersz 4 o brzmieniu,,liczba wniosk6w z poz.3 na podstawie,, kt6rych dokonano zwrotu bez wydania decyzji", wiersz 5 o brzmieniu.,liczba ioskow z poz.3 zalatu,ionych poprzez wydanie d,ecyzji pozl.tywnych", wiersz 7 o brzmieniu,,kwota podatku do zwrotu - wynikajqca z wnioskow (poz.l) i dec'yzj i (poz.5)". Natomiast rlo pozostalych wierszy, d. 1,2 i 3 nie uzyskano wydrukow - pani.. - Kierownik Dzialu PP zlozyla wyjasnienia,2e niejest w stanie sporz4clzic raportow z BA z ulvagi na zmiany organizacyjne oraz zmiany nazw kom6rek organi:zacyjnych w BIBLIOTECB AKT. Natomiast system EWIDENCJE nie odzwierciedla prawidlowych danych. poniewaz nie s4 w nim ujmowane wnioski skladane przez podatnik6w po raz drugi rv ci4gu,oku Ponadto system ten ewidencjonuje wnioski wg daty wplywu a nie daty zlozenii wynikaj4cej ze stempla pocztowego, co ma wplyw w odniesieniu do wniosk6w skladanych na przelomie roku podatkowego (wyjasnienie stanowi zalqcznik do akt kontroli). Dane wykazane w sprawozdaniu na koniec 201lr. s4 poprawne, co potwi erd"zaje wydruki zarejestrowanych spraw w Bibliotece Ak1 (*plyw zloaonych wnioskow przez podatlikow w sprawie zwrotu czesci wydatkow poniesionych na zakup materiali,w budowlanych). wyci4gi z rejestru wniosk6w VZM, dane do sprawozdania MF, w sprawi vynioskow Vn\A i wl,ciagi z rejestru Vz'.M (wydruki stanowi4 zalecznlki do akt konrroli). Do ulstalenia prawidlowosci danych liczbowych w badanej i:nformacji za I kw. 2012r. przyjgto wydruki o nazwie:,,wydruk zarejestrowanych spraw w BA:ta okres od l.0l.2012r. do r,, Wydruk zarejestrowanych spraw w BA ( sprawy zalatwione) w okresie od r. do r,,,Dane do sprawozdania MF, w sprawie wnioskow'vzm" sporz4dzonym w systemie EWIDENCJE i,,podsumowanie informac.ji za okres: r r. Dane wykazane w sprawozdaniu za I kw.20l2r. s4 poprawne. Stwierdzono rozbie2nosc w liczbie wniosk6w niezalatwionych w 20llr. Z danych z.awartych w sprawozcianiu za I kw. 201"Lr. podano 94 wniosk6w niezalatwionych w 2011r., co pottwierdza wydruk o nazwie,,podsumowanie informacji za okres: r r. sporz4dzonlrm w dniu r. Natomiast z wydruku o nazwie,,dane do sprawozdania MF, w sprawie wnioskow YZM za olrres od r. sporz4dzonym w dniu r. wynika,92 wnioski. Z wyjasnienia przekazanego przez KierownikaDzialuPP (zal4cznik),vynika, Ze do podsystemu 4

5 EWIDENTCJE nie zostaly Sci4gnigte dwa wnioskr zlo2one przez podatnik6'w po raz drugi w ci4gu roku, dla kt6rych to wnioskow zostala z'alolona sprawa w BA. 4. T'est_t' poprawnosci danirch pobieranvch do huftownr Sposob przeprowadzania testow poprawnoici danych pobieranvch do hurtownt Sluzby merfioryczne we wsp6lpracy ze slu2bami informatycznymi Urzq:du Skarbowego sq odpowiedzialne za przestrzeganie obowi4zuj4cych procedur sprawdzaj4cych z wykorz:ystaniem wybranych raport6w w systemie POLTAX oraz test6w,col4czonych do oprogramowania pobieraj4cego dane sprawozdawcze. Procedura wykonywaniar test6w wynika z pism Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finans6w dotycz4cym zakresu sprawozdawczosci na dany rok. Na rok 2010 wynika z pisma z dnia 22 Lipca 2010r. Nr A1'> /TDB 10l9t736, a na 2011 z pisma AP8l823l334lTDPll l/103 I I. W czasie kontroli ustalono, 2e w UrzEdzie Skarbovvym w Kwidzynie te:ity poprawnosci przesylanych danych r1o hurtowni WHTAX wykonuj4 pracownicy Samodzielnego Referatu Organtza<:ji i Logistyki, tj. Pan - informatyk a podczas jego ruieobecnosci Pan - informatyk. lnfo aty'k uruchamia zestawy skryptow (notatka sluzbowa) umieszczonych i alctualizowanych, co miesi4c na stronie hurtowni: hnp://whtax.sl.rnofnet.gov.pl/ dla poszczegolnl,qh obszarow. Dla obszaru egzekucji uruchamia,zestaw skrypt6w testowych do weryfikacji dan'ych zrodlowych oraz wykonania pobrania do obszaru EGA-SPRAW" - testy_egaspraw, a dla obszaru zalegiosci uruchamiil,,zestaw skrypt6w testowych do rveryfikacji danych zr6dlowych <>raz wykonania pobrania do obszaru 'ZALEGLOSCI" - testv_hd. Testy wykonuje wg procedur zawartych w opisie z:estawow. W'yniki test6w informatyk przekazule na skrzynki do kierownikow odpo'wiedzialnych za poszczegline obszary: EGZEKUCJA do Kierownika Dzialu Egzekucji Administracyjnej Pani ZI\LEGLOSCI do Kierownika Samodzielnego Referatu Rachunkowosci Podatkowej - Pani W'yniki test6w p'rzekazywane sq wyl4cznie elektronicznie poczt4 e-maiil do kierownik6w odpowiedzialnych za monitorowanie w/w obszar6w. Przed przeslaniem danych do Hurtowni WH-IAX (przed lub 10-ego kazdego miesi4ca) na stronie WHTAX pojawiaj4 sie zaktualizowane zestawy testow do potrrania wraz z opisem u)/konania. Kierownicy sprawdlzilj4 poprawnosi otrzymanvch wynikow testow. Kiedy testy se ;rrawidlowe powiadamiajq tel-.fonicznie o tym fal*.cie inforntatyka, czym zglaszaj4 gotowosc do wykonania wysylki danych d,cr hurtowni, kt6ry konczy procedure wysylania danych do hurtowtri WHT,AX. Inlbrmatyk wyniki skrypt6w z okresu zaleglosci, laduje do airkusza kalkulacyjnego ze wzorami sprawozdari i gotowe arkusze przekazuje w formie elektronicznej do Kierownika Sarnodzieltnego Referatu RachunkowoSci Podatkowej. Kierownik dokonuje analizy i sprawdzenia uzyskanych danych, poprzez uzgodnienie oraz zbilarnsowanie poszczeg6lnych kolumn i wierszy, jak rowniez por6rvnuje otrzymane arkusze z wydrukami sporzqdzonymi z s'ystemu POLTAX2B. Tes;ty poprawnosci danych pobieranych miesigcznie do hurtov.vni zaleglosci WHTAX przeprowadzane s4 w o;parciu o sprawozdania. (Sprawozdania Bl, 84, Sl i 54 stanowi4 dow6d w zrktach l.:ontroli). Dodatkowo sporz4clzane skrypty z wynikami miernik6w oceniaj4cych i monitomj4cych (dow<id oswiadczenie). Uzyskane dane zawarte we wskaznillach, podlegaj4 sprawdzenliu, analizie i rveryfikacj i.

6 Wyniki skrypt6w z zahesu egzekucji informatyk prze:kazuje elektronicznie do Kierownika Dzialu Egzekucji Administracyjnej - Pani. W celu weryfikacji poprawnosci miesigcznych danych przeslanych do hurtowni WHTAX z obszaru Egzekucji Administracyjnej poprawnosc sprawdzania danych odbywa sig nastgpuj4co (wyjasnienie Komornika Skarbowego stanowi dow6d zal4czony do al:t kontroli): l) po k,omunikacie na stronie WHTAX o dostgpnychza dany miesi4c zestawach skrypt6w testowych do weryfikacji danych 2r6dlowych oraz wykonamia pobrania do hurtowni WHIAX, informatyk konuje testy, ktorych pliki wynikowe po uzgodnieniu telefbnicznym z kierownikiem EA przesyla na wewngtrzny folder IrGAW\.NIKI CENIT'OS, celem dokonania sprawdzenia danych. W razie potrzeby sporz4dza sig wydruki na poszczeg6lne rejony w celu ich weryfikacji. Dzial Egzekucji nie magazynuje wydruk6w, a po ich wykorzystaniu s4 one niszczone. 2) komornik korzysta z raportow dostgpnych za pomoc4 Oracle Discoverer w celu werl'fikacji danych, szczeg6lnie wykorzystuj4c w tym zalcesie raport: wykrywanie niepnawrdlowosci - szczegoly na poziomie US. Poszczegolne: wydruki s4 rozdawane na rejony w celu weryfikacji, po czym wracaj4 do komornika, a nastgpnie s4 ni:;zczone. 3) doda.tkowo komornik korzysta z programu e-orus, kt6ry posiada bardzo czytrelne raporty z danymi uaktualnianymi kilka rzy w miesi4cu, ktr5re pomagaj4 w codziennej prac'y. Komornik drukuje powy2sze raporty z odpowiedni4 adnotacje i rozdziela na rejony w celu wyeliminowania brak6w. PowyZszych vrydruk6w rownie2 nie przer;howuje. Skrypty tesr[owe hurtowni ternatycznej WHTAX EGA-SPRAW - *g pobrania za okres od 1.01,2012r. do r. - Wykaz fytulow wykonawczych bez crynno6d lub Srodka sporz4dzonego dla SM, SM, W dla rq.l, 2, 3 i V (stare tytuty uykonawcze, na podstawie kt6rych nie :zostaly dokonane Zadne czynnoscilub Srodek egzekucylne. 5. PoprawnoSi wykonywania testow Depantament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansriw zwnieszcz2 na stronie internetowej WHTAX terminy pobrari danych do hurtowni WHTAX z:a kolejne miesi4ce danego kazdego rok.u. Po kahdorazowym miesiecz,nym pobraniu podaje zestaw raport6rv - tisty izb i urzgdow skarbowych, w ktorych wyst4pily nieprawidlowosci. Na podstawie analizy danych w obszarze zalegloscl, gdy wystgpuj4 blgdy pochodz4ce z baz danych Urzgdow Skarbowych zawarte w porlsystemie RachunkowoSc Podatkowa s4 zamieszczane arkusze dotycz4ce blgd6w w bazach dany,lh UrzEd6w Skarbowych:. nie bilansui4ce sig nale2nosci w zalaczniku B l,. uternne kwoty nadplat Pismem Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansow z dma 3l stycznia 2012r. AP8/0680/44/TDB/RBIJll2l778 zamieszczono na stronie intemerowej WHTAX terminy pobrari danych do hurtowni WHTAX za kolejne nniesi4ce 2012n Zgodnie z tabel4 zalecz:,on4 do w/w pisma przyjgtym terminem przekazywania clanych za kwiecieh20l2r. ustalono dat5: l7 maja20l2n Na stronie WHTAX w dniu 22 maja 2012r. zostala umieszczona anahza danyc;h zawartych w obszarze Z',AL.EGLOSCI po pobraniu za kwiecien 2012r. Na podstawie analizy danych w obszarze ZALEGLOSCI stwierdzono. 2e nadal wystgpui4 btedy pochodz4ce ;zbaz danych w podsystemie RachunkowoSc Podatkowa. Poni2ej zamieszczono arkusze dotycz4ce blgd6w w bazach danych urzqd6w Skarbovrych:

7 . nie bilansui4ce sig nale2nosci w zal4czniku Bl: Nale2noSci (kol.3):potracenia i inne zmniejszenia dochod6w (kol.4)+dochody wykonane (kol.5)+nale2nosci pozostale do zaplaty (kol.7)-nadplaty(kol.9)(raport 31, arkusz 40),. u_iemne kwoty zaleglosci - w tym zaleglosci: brutto, umorzone, p.latne w ratach i,odroczone, objgte ustawami restruktury'zacyjnymi, bgd4ce w postgpowaniu ugodowym i,upadlosciowyrm (raport 31, arkusz 200), o {iemne kwolv nadplat (raport,,dane tymczasowe, arkusz 1). Z przedstawionej,,listy kart kontowych z ujemn4 nadplat4" w sprawozdaniu,,ll5" (kwiecien 2012r.) wynilia, 2e w dw6ch urzgdach skarbowych w kraju wyst4pity ujemne kwoty nadpiat. Jednym z tych urzgd6w.jest Urz4d Skarbowy w Kwidzynie nadplata (-2,,- zl), kt6ra wyst4pila na karcie kc,ntowej ff (dowod karta kontowa). Bi4d pows;tal w wyniku ksiegowaniaplt-37 2a2011r. Praco ik Samodzielnego Referatu Rachunkowosici Podatkowej ksigguj4c wlw zeznanie: roczne w dniu r. logujqc sig do systemu POLTAX2B nie zmienil daty okresu sprarwozdawczego na dzieri r. Praco ik w/w Refleratu zauwa yl bled i poprawil na karcie kontowej zapisy na dzien 30 kwietnia 2012r. pomijaj4c w zapisach technicznych po stronie przypisu,,-2,-zl".lnformatyk w dniu l0 kwietnia20l2r. o godz.9.43 wykonal testy sprawdzaliece przed zamknigciem m-ca kwietnia 2012r. (dow6d stanowi vvydruk). Po wykonaniu w/w tesrt6w sprawdzaj4cych - ujemne nadplaty byiy zerowe. Fro przekazaniu danych do Hurtowni WIITAX w dniu 16 maja 2012r. ujawnil sig bl4d,,karty kontowe z ujemn4 nadplatq,r-2r- zl". W ;zwiqzku z powyzszym stwierdzony problem w dniu I czerwca 2012n zostal zgloszony do Pomocy Informatyc:znej WHTAX, kt6ry w Systemie Rejestracji Zgloszeh HelplT zostai zarejestrowany pod numerem (dow6d- zgloszenie problemu). Zesipol Pomocy Informatycznej Departamentu Informatyki w dniu 06 c:zerwca 2012r. udzielil odpowiedzi, z kt6rej wynika, ze informacje z pierwszego testu nie s4 dostq:pne, poniewaz zostaly za:;t4pione kolejnymi ladowaniami - przyczyn4 moglo byc wykonanie testu w czasie realizacji k.siggowan (dowod- rozwiqzanie problemu). W badanym okresie,.d. w latach oraz do dnia kontroli pierwsz:y raz wyst4pil bl4d w obszarze ZALECLOSCI w podsystemie RachunkowoSc Podatkowa. WICEDY REKTOR Rozdzielnik: 1. Naczelnik Urzgdu Skarbowego w Kwidzynie 2. ala

8

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u093-0008/11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy

Bardziej szczegółowo

ISLA IZBA K _. _RO 1

ISLA IZBA K _. _RO 1 ISLA IZBA K _. _RO 1 atura w Poznaiiii, LFO-- 4 101-2,10 1 /2013 ( 'll 2/01/12,,AIV@ZSZA lzc.a KONTROLJ Delegatu,a Poznaniu i 1:32ynkowa 911, GI G62 Pozr&, i> 'c"'.. 655 6) 00. F + 4 8 61 6 5 56 Z0 ipo@nik.ygrni.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r.

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r. ,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia ZO12 r. w spnawie wprowadzenia,,polityki bezpieczefstwa informacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn Olsztyn, dnia 9 czerwca 205 r. IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE KW/070-0007/5/2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 3-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STltATEGIA SPOJNOSCI PROGRAM REGONALNY NARODOWA STltATEGA SPOJNOSC WOJEWCOZTWO POOKARPACKE UNA ElJRQPE.SKA EURCf'EJSK FUMJU$Z RQZY\OJU REGlONA.J EGO Egl!e... "lel'l! die ftstojth8ji illll'l!l!eil!ljl!leej RP8 WPJJednostki

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-03/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-03/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-03/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR J't /09

ZARZADZENIE NR J't /09 l=~ I (. ~~ --- --~~-- ZARZADZENIE NR J't /09 Dyrektora Sad~ Okr~gowego w Warszawie z dma D.IAP...2009r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów ksiegowych zwiazanych z przyjmowaniem, wykorzystaniem i zwrotem

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna.

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. 201 poczty elektronicznej komornika skarbowego - wplyne> jedna odpowiedz pisernna z US Poznan - Grunwald. - Pismo NE/077-49/06/ZM z dnia 31.-10.2006 r. skierowane do Powiatowego Urze.du Pracy we Wrzesni,

Bardziej szczegółowo

WYST~PIENIE POKONTROLNE

WYST~PIENIE POKONTROLNE KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2012 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy Z dnia 2 października 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2012 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy Z dnia 2 października 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2012 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy Z dnia 2 października 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu składnicy akt. Na

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń,

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń, PROTOKÓŁ Z KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, nr REGON -u 450708638 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo