PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 2010 ROK"

Transkrypt

1 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Białymstoku - Białystok, u. Mickiewicza -- OK.II.DB.-90/09 PLAN SZKOLEŃ CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 00 ROK Szkolenia planowane w 00 roku Sposób realizacji planu w 00 roku Lp Temat szkolenia Uczestnicy szkolenia (ilość osób) Temat szkolenia PRIORYTETY SZKOLENIOWE Organizator szkolenia Koszt szkolenia Uwagi Nowelizacja ustawy Prawo zamówień kierownicza kierownicza Fundusze strukturalne w latach 00-0 kierownicza Projkety unijne (zarządzanie, kontrola, rozliczanie) kierownicza Metodologia kontroli kierownicza Doskonalenie systemu zarządzania jakością kierownicza, auditorzy wewnętrzni Zarządzanie kadrami kierownicza, SZKOLENIA POWSZECHNE I SPECJALISTYCZNE W POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH Wydział Nadzoru i Kontroli PRIORYTET

2 Zmiany w prawie cywilnym i procedurze cywilnej Zmiany w prawie administracyjnym i Kpa Przepisy dot. gospodarowania nieruchomościami (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg ) Postępowanie egzekucyjne, sądowe i administracyjne Szkolenia specjalistyczne organizowane przez OIRP i KRRP Kompetencje nadzorcze wojewody w stosunku do organów samorządu terytorialnego 8 Prawo unijne 9 Prowadzenie działalności gospodarczej a mandat radnego 0 Tworzenie i funkcjonowanie związków międzygminnych Nowe uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego Prawo miejscowe, zasady techniki prawodawczej Zasady gospodarki nieruchomościami komunlanymi w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Zagospodarowanie przestrzenne Metodologia kontroli PRIORYTET Wydział Finansów i Budżetu Nowelizacja ustawy Prawo zamówień PRIORYTET

3 PRIORYTET Rachunkowość budżetowa Kontrola finansowa Finanse publiczne PRIORYTET Wydział Infrastruktury PRIORYTET Dokumentacja projektowa i kosztorysy w zamówieniach Finanse publiczne, dyscyplina finansów PRIORYTET Warunki techniczne w budownictwie jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Proces inwestycyjny w świetle aktualnych i projektowanych zmian przepisów prawa Nowelizacja ustawy Prawo działaności gospodarczej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na cudzym gruncie 9 FIDIC w praktyce

4 0 Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 00-0, dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych PRIORYTET Konstrukcja i funkcjonowanie budżetu zadaniowego Rozliczanie inwestycji z budżetu państwa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Metodologia kontroli PRIORYTET Ochrona danych osobowych w praktyce Wydział Polityki Społecznej Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ustawa o świadczeniach rodzinnych Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Zagadnienia z zakresu przepisów dot. niepełnosprawności Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Szkolenia organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 8 Organizacja doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawody medyczne 9 Zagadnienia z zakresu pomocy społecznej

5 0 Zagadnienia z zakresu ustawy Karta Nauczyciela Tryb przeprowadzania postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji Metodologia kontroli PRIORYTET Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Realizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Ewidencja ludności i dowody osobiste Prawo międzynarodowe dotyczące cudzoziemców (system SIS i VIS) Rejestracja stanu cywilnego - zmiany w przepisach prawnych, przepisy UE, konwencje Miedzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego Problematyka dotycząca cudzoziemców - legalizacja pobytu, wydalenia, dobrowolnego powrotu, pobyt tolerowany, ochrona czasowa Problematyka dot. zatrudniania cudzoziemców w RP Nowelizacja ustawy o obywatelstwie polskim 8 Metodologia kontroli PRIORYTET Ochrona danych osobowych w praktyce Wydział Geodezji i Rolnictwa Regulacje prawne dotyczące geodezji i kartografii

6 Powszechna taksacja nieruchomości Budowa systemu inormacji o terenie (SIT, GIS) Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (nowe regulacje prawne, orzecznictwo WSA, NSA, Głównego Geodety Kraju, programy informatyczne) Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Projektowanie budżetu i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki nieruchomościami 8 Klasyfikacja gruntów 9 Gospodarka nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem zmian 0 Zasady nabywania gruntów i ustalania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne Zagadnienia związane z tzw. mieniem zabużańskim Metodologia kontroli PRIORYTET Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Szkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji niejawnych w strukturach UE i NATO

7 Polityka bezpieczeństwa informacji Metodologia kontroli PRIORYTET Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi* Nowelizacja ustawy Prawo zamówień 8 PRIORYTET PRIORYTET Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE 0 PRIORYTET Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych ze środków UE PRIORYTET Nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (nieprawidłowosci VAT) PRIORYTET Kontrola projektów 0 PRIORYTET 8 Pomoc publiczna 9 Realizacja i rozliczanie projektów unijnych PRIORYTET * zrealizowanie szkoleń będzie możliwe pod warunkiem współfinansowania ze środków Unii Europejskiej Księgowość projektowa Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji* PRIORYTET Zasady ceryfikacji wydatków w ramach RPO

8 Weryfikacja poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IŻ do IC Monitorowanie zasady n+/n+ Nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych PRIORYTET Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych PRIORYTET 8 Obsługa Krajowego Systemu Informatycznego, w tym obsługa aplikacji Oracle Discoverer 9 Pomoc techniczna 0 Systemy zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych PRIORYTET Pomoc publiczna Kontrola wydatków Kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach PRIORYTET Metodologia kontroli PRIORYTET * zrealizowanie szkoleń będzie możliwe pod warunkiem współfinansowania ze środków Unii Europejskiej Nowelizacja ustawy Prawo zamówień Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PRIORYTET PRIORYTET Kodeks postepowania administracyjnego Systemy informatyczne wspomagające proces decyzyjny w zarządzaniu

9 Działania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania Współpraca z systemami bezpieczeństwa loklanego Doskonalenie operatorów radiostacji lotniczych 8 Wczesne ostrzeganie i alarmowanie ludności 9 Krajowy system powiadamiania ratunkowego (CPR) 0 Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego Zespół Audytu Wewnętrznego PRIORYTET Kontrola zarządcza w świetle nowej ustawy o finansach PRIORYTET Zarządzanie ryzykiem Program zapewnienia i poprawy jakości. Samoocena PRIORYTET Środki unijne w okresie programowania 00-0 PRIORYTET Szkolenia specjalistyczne dla audytorów urzedów wojewódzkich Biuro Organizacji i Kadr Nowelizacja ustawy Prawo zamówień PRIORYTET PRIORYTET Funkcjonowanie służby cywilnej

10 Prawo pracy - nowelizacja Czas pracy kierowców Opisy i wartościowanie stanowisk pracy Dostęp do informacji publicznej 8 Ustawa o ochronie danych osobowych 9 Protokół dyplomatyczny 0 Obsługa trudnego klienta Organizacja czasu pracy Opłata skarbowa Zasady tworzenia i archiwizowania dokumentów elektronicznych w kontekście rozporządzeń do ustawy o archiwaw państwowych EOD jako archiwum zakładowe Białystok, ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego /-/ Ewa Wojewódko

11

12 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Białymstoku - Białystok, u. Mickiewicza -- OK.II.DB.-90/09 PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ NA 00 ROK Szkolenia planowane w 00 roku Sposób realizacji planu w 00 roku Lp Temat szkolenia Uczestnicy szkolenia (ilość osób) Temat szkolenia Państwowa Straż Łowiecka Organizator szkolenia Koszt szkolenia Uwagi Szkolenie z broni krótkiej Szkolenie z broni myśliwskiej Lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego lekarze koordynatorzy Białystok, ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego /-/ Ewa Wojewódko

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-071 Sulejówek 2/PA/2008 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009 SULEJÓWEK 2008 1 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1 Kierownictwo Urzędu: 1. Burmistrz Gminy i Miasta B 2. Zastępca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Źródłem pomiaru dla tego wskaźnika są listy obecności uczestników cyklu szkoleniowego/studiów podyplomowych z zakresu technik analitycznych.

Źródłem pomiaru dla tego wskaźnika są listy obecności uczestników cyklu szkoleniowego/studiów podyplomowych z zakresu technik analitycznych. Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 11i inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo