Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 25 maja 2009 r.

2 Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Biurze Monitorowania Rozwoju Województwa na podstawie informacji z Departamentu Administracji, Departamentu Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Informacja dostępna jest na stronie internetowej Rozwój Regionalny> Analizy> Informacje 2009 oraz na stronie DPSiG DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Dnia 28 kwietnia 2009 r. udział w spotkaniu dotyczącym likwidacji Cukrowni w Ostrowitem, nt stanu zaawansowania i perspektyw zagospodarowania majątku po likwidacji cukrowni, W dniach 28 kwietnia i 12 maja 2009r spotkanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. pozyskiwania i wykorzystania wszelkich środków finansowych w zakresie ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, z Członkiem Zarządu Województwa Panem Franciszkiem Złotnikiewiczem (Zespół powołano Uchwałą nr 24/276/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Dnia 29 kwietnia 2009 r. spotkanie przedstawicieli Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego z Marszałkiem Województwa w sprawie idei promowania elementów regionalnej architektury poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na projekt nowoczesnego domu kujawsko-pomorskiego, Dnia r. przekazanie projektu i wniosku Foresight kujawsko-pomorski do działania 1.1 PO IG, w partnerstwie z TARR S.A. Dnia 5 maja 2009 r. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego w spotkaniu u Marszałka Województwa w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie, gmina Łysomice, Dnia 5 maja 2009 r. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Panem Franciszkiem Złotnikiewiczem w sprawie Programu prac scaleniowo-wymiennych gruntów w województwie niezbędnych do budowy infrastruktury drogowej, Dnia 6 maja 2009 r. spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, W dniu 6 maja 2009 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji uczestniczył w konferencji nt. Podsumowania wdrażania ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim, 2

3 W dniu 8 maja 2009 r. podpisanie umów z tegorocznymi beneficjentami Funduszu Wsparcia. Dotacje otrzymało 25 gmin, Dnia 8 maja 2009 r. udział pracowników Wydziału Rozwoju i Innowacji w Konwencie Wójtów w Kruszynie, gdzie zaprezentowana została idea Regionalnego Systemu Innowacji, W dniach 8-9 maja 2009 r. udział w VIII Krajowym Zjeździe Izby Urbanistów, poświęcone zagadnieniom koncepcji rozwoju i zagospodarowania województwa, Dnia 12 maja 2009 r. uczestnictwo, w ramach prac Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawskopomorskiego, przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego w spotkaniu w sprawie,,koncepcji układu komunikacyjnego północno - wschodniej części Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego", Dnia 13 maja 2009 r. spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Dnia 15 maja 2009 r. udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym prac nad projektem Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Planem Działań (Gdański). Oba te dokumenty zostały na początku kwietnia przekazane do konsultacji wewnątrz Komisji Europejskiej. Po ich zakończeniu, Strategia wraz z Planem Działań będzie w II połowie czerwca br. przedstawiona Radzie UE w formie Komunikatu KE. Oczekuje się, że Rada UE zatwierdzi Strategię wraz z Planem Działań na swoim październikowym Szczycie. W związku z tym zaistniała potrzeba ponownego przedyskutowania tematu w gronie Województw, W dniach 19-20, i maja 2009 r. udział w I Samorządowym Forum Innowacji nt. Innowacyjnego Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizowanego w ramach projektu Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego, W dniach maja 2009 r. udział pracowników Wydziału Rozwoju i Innowacji udział w warsztatach pt. Dobre praktyki w projektach systemowych w Priorytecie VIII i IX (Łodź), W dniach maja 2009 r. udział w V Ogólnopolskim Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE ; ( Kraków). DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała Nr 15/152/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata ( Uszczegółowienie RPO ). SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA 3

4 r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym sprawozdań rocznych, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym systemu naboru ekspertów, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu dotyczącym przedstawienia wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego polityki spójności, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym współpracy pomiędzy IPOC, a IZ, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Nałęczów, r. udział w posiedzeniu Komitetu ds. kontroli i audytu ds. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w II Forum Funduszy Europejskich, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu Grupy Sterującej Ewaluacją, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa. WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPRTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA RPO r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Pomocy Publicznej, problematyka występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu taboru kolejowego, r. spotkanie informacyjne na temat Unii Europejskiej zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, miejsce spotkania UM, r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Pomocy Publicznej, problematyka występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu kolejowego turystyki i kultury, r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Instrukcji Wykonawczej, kwiecień maj 2009 r. bieżące spotkania z beneficjentami projektów kluczowych, siedziba Urzędu Marszałkowskiego, r. przeprowadzenie szkolenia z obsługi Generatora Wniosków dla pracowników Departamentu Wdrażania RPO, miejsce spotkania UM, r. przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez UTP w IZ, miejsce spotkania UM, r. przeprowadzenie szkolenia dla asesorów oraz członków Komitetu Monitorującego z zagadnienia Oceny Oddziaływania na Środowisko, miejsce spotkania Górzno. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA EFS KOMISJA OCENY PROJEKTÓW Odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Ocenie podlegały wnioski w ramach Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Przygotowano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4

5 UCHWAŁY Uchwała nr 30/362/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. DECYZJE MARSZAŁKA Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Decyzją nr 79/2009 zatwierdził listę asesorów akredytowanych przy Urzędzie Marszałkowskim w obszarze adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz w obszarze edukacja. Łącznie do grona oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dołączyło 36 nowych członków. SZKOLENIA, KONFERENCJE r. odbyło się w Warszawie spotkanie Kadry Kierowniczej Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących drugiego stopnia dot. PO KL zorganizowane przez MRR, r. odbyło się w Gdańsku szkolenie nt. równości szans w projektach PO KL zorganizowane przez MRR, W Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. finansowych w ramach PO KL zorganizowane przez MRR, W Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. KSI SIMIK zorganizowane przez MRR. WDRAŻANIE ZPORR W związku z propozycją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego otrzymania dodatkowych środków na realizację działań w ramach ZPORR, rozpoczęto realizację projektu Stypendia dla doktorantów 2008/2009 ZPORR, dzięki któremu 390 doktorantów, których prace doktorskie mogą przyczynić się do rozwoju strategicznych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego otrzyma 35,5 tysiąca złotych stypendium. WDRAŻANIE PO KL STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VIII i IX W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ogłoszono 18 konkursów. Do tej pory 951 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywną ocenę formalną (411 wniosków z Priorytetu VIII oraz 540 wniosków z Priorytetu IX). Po posiedzeniach Komisji Oceny Projektów pozytywnie zostało ocenione 331 wnioski (56 wniosków z Priorytetu VIII oraz 275 wniosków z Priorytetu IX). Dotychczas zostało podpisanych 21 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII na łączną kwotę ,26 PLN oraz 69 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX na łączną kwotę ,34PLN. 5

6 Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich jest odpowiedzialny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wdrażanie działań 6

7 samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , takich jak: 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi pierwszej) -schemat 1 Scalanie gruntów -schemat 2 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (oś trzecia) 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (oś trzecia) Leader (oś czwarta) - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, - wdrażanie projektów współpracy, - funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Zrealizowane i planowane działania w okresie r r. W dniach od roku do roku odbył się nabór wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wpłynęło 140 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę , 29 PLN z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych, wyniosła , 00 PLN. Największe zainteresowanie działaniem wykazały jednostki samorządu terytorialnego, które złożyły 125 wniosków, ponadto w konkursie zdecydowało się wziąć udział 8 parafii oraz 6 instytucji kultury. Limit dostępnych środków na 2009 rok na działanie Odnowa i rozwój wsi dla województwa kujawsko pomorskiego wynosi , 68 PLN. Obecnie trwa ich weryfikacja, na zakończenie której Urząd Marszałkowski ma około 3 miesiące. Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich, zajmuje się obecnie również weryfikacją wniosków o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR). W ramach niniejszego działania łącznie wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę , 44 PLN, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi , 15 PLN. Uchwałą nr 32/391/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla operacji dotyczących: - wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; - gospodarki wodno-ściekowej; - systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. Nabór wniosków w ramach powyższego działania, będzie trwał od 15 maja 2009 roku do 10 lipca 2009 roku do godz. 12:00. Od maja 2009 Górzno, szkolenie dla członków organów decyzyjnych LGD. WYDZIAŁ KOORDYNACJI SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA r. Dyrektor Departamentu wziął udział w Konferencji podsumowującej realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim, podczas której przedstawione zostały efekty wdrażania ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim, r. - pracownicy Biura wzięli udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego II Forum Funduszy Europejskich odbywającym się w Warszawie, r. pracownicy Biura uczestniczyli w spotkaniu Grupy roboczej ds. opracowania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P, 7

8 r. - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej wziął udział w II Forum Funduszy Europejskich odbywającym się w Warszawie, r. Dyrektor Departamentu wziął udział w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tematem posiedzenia były instytucje zarządzające wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych. IMPREZY, KONFERENCJE, WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPRTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM KOMUNIKACJI I POMOCY TECHNICZNEJ r. - Z okazji piątej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej pracownicy Biura przygotowali i wzięli udział w Festiwalu Europejskim. Impreza odbywająca się na świeżym powietrzu zgromadziła wielu mieszkańców regionu, którzy wspólnie bawili się na unijnym jubileuszu. W trakcie imprezy miał miejsce finał Młodzieżowego Konkursu Piosenki Europejskiej. Zanim rozstrzygnięto konkurs, na scenie we Włocławku wystąpiło 10 młodych wokalistów z naszego regionu, którzy zaśpiewali piosenki w wybranym przez siebie języku europejskim. Spośród uczestników konkursu wyłoniono laureatów, którym przekazano atrakcyjne nagrody. Podczas Festiwalu Europejskiego odbyła się również I Gala Europejska, na której po raz pierwszy wręczono statuetki Innowacyjni europejska nagroda regionu wyróżnionym przez marszałka województwa beneficjentom funduszy europejskich. Nagrody mające na celu promowanie ważnych dla regionu inicjatyw projektowych, wspieranych przez fundusze europejskie, odebrali przedstawiciele uhonorowanych instytucji. Ponadto na scenie festiwalowej wystąpiły prawdziwe gwiazdy: Krzysztof Krawczyk i Sheila Bonnik of BOONY M, które porwały do tańca wszystkich świętujących na Zielonym Rynku. Uroczystości i świetna zabawa trwały do późnego wieczora, a ich zwieńczeniem był pokaz fajerwerków r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie odbyła się uroczystość podpisania umowy w ramach RPO WK-P, Pracownicy Biura sprawowali nadzór merytoryczny nad teleturniejem Europa, Europa, emitowanym w TVP3 w dniach 02, 09, 16 i 23 maja 2009r. Program dotyczy tematyki związanej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie jego trwania, podczas transmisji na żywo, widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące m.in. PO KL i Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące PO KL. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące PO KL. Ideą teleturnieju jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zredagowano i wysłano 7 kolejnych Biuletynów informacyjnych DPR (nr od 67 do 73), Zredagowano i wysłano 19 kolejnych Newsletterów (nr od 298 do 316). Biuro na bieżąco zajmuje się realizacją stałych projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego, do których należą: a) W ramach Działania 8.1 Wdrażanie RPO : I. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku, II. Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację, III. Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku. b) W ramach Działania 8.2 "Promocja RPO": I. Promocja i informacja RPO WK-P w 2009 roku. 8

9 BIURO EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ r. udział pracownika Biura Europejskiej Współpracy Terytorialnej w konferencji inaugurującej Europejski Rok Kreatywności i Innowacji, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, r. udział pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego w spotkaniu grupy roboczej projektu RAPIDE (INTERREG IVC) w Bath (Wielka Brytania). Tematem przewodnim kolejnego spotkania było zarządzanie ryzykiem w realizowanych projektach, w tym w jaki sposób sektor publiczny może wspierać firmy prywatne w zarządzaniu ryzykiem odnośnie innowacji technicznych. BIURO KOORDYNACJI FUNDUSZY UE r r. przeprowadzono proces ustalania zakresu budżetu do umów dla 32 projektów (łączna kwota współfinansowania przez Urząd Marszałkowski PLN), które otrzymały dofinansowanie na podstawie Uchwały nr 31/384/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uzupełnienia listy rankingowej projektów rekomendowanych do współfinansowania w ramach Konkursu Majówka Europejska na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. W związku z niewykorzystaniem całości alokacji przeznaczonej na współfinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu Majówka Europejska (zgodnie z uchwałą Nr 30/361/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów rekomendowanych do współfinansowania w ramach Konkursu Majówka Europejska ) oraz przekazaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dodatkowych środków z budżetu województwa w wysokości PLN listę rankingową uzupełniono o 8 nowych projektów na łączną kwotę PLN tj: 1. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie "Z Unią marzenia do spełnienia!" - dofinansowany w kwocie PLN; maja 2009 r. 2. Urząd Miasta i Gminy Skępe "Dni Europejskie - Z Unią za pan brat" - dofinansowany w kwocie PLN; maja 2009 r. 3. Gmina Śliwice "Europejski maj w Śliwicach" dofinansowany w kwocie PLN; 23 maja 2009 r. 4. Gmina Sępólno Krajeńskie "Unijny bilet do szczęścia" dofinansowany w kwocie PLN; 23 maja 2009 r. 5. Gmina Stolno "Unia Europejska bez tajemnic" dofinansowany w kwocie PLN; 23 maja 2009 r. 6. Gmina Włocławek "Europejski piknik rodzinny" dofinansowany w kwocie PLN; 24 maja 2009 r. 7. Gmina Tłuchowo "Razem w Europie" dofinansowany w kwocie PLN; 2 maja 2009 r. 8. Urząd Gminy Dobre "Rozwijamy się z Europą" dofinansowany w kwocie PLN; 31 maja 2009 r r r. - działania informacyjno promocyjne dot. funduszy europejskich realizowane w ramach rozstrzygniętego konkursu Majówka Europejska, - Białe Błota, r. - 5-lecie współpracy Gminy Białe Błota ze Związkiem. Gmin Elbmarsch okazją do promowania UE, funduszy strukturalnych oraz dobrych praktyk 9

10 Impreza plenerowa: prezentacje nt. funduszy europejskich, finał konkursu wiedzy o UE i funduszach europejskich, koncert muzyki europejskiej, finał konkursu Piosenki Europejskiej: - Kcynia, r. - Unijny piknik rodzinny. Impreza plenerowa w ramach której zrealizowane zostaną: emisja banknotu 10 euro Kcyń, gry i zabawy o tematyce unijnej, uruchomienie punktu informacyjnego o funduszach strukturalnych. Konkurs plastyczny Moja Gmina w UE ; rajd rowerowy Śladami UE ; konkurs wiedzy o UE oraz funduszach: Niebiesko - Żółte 5 lat : - Radziejów, r r. Radziejowska Majówka Europejska. Ogólnopolski Radziejowski Bieg Południowy; konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat i prezentację multimedialną dotyczącą 5 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rajdy rowerowe szlakiem inwestycji unijnych: pierwszy dla młodzieży, drugi otwarty dla ogółu mieszkańców: - Sicienko, r. - Majówka europejska w gminie Sicienko. Impreza plenerowa, w ramach której odbędą się: referat nt. programów pomocowych, konkurs plastyczny Nasze 5 lat w Unii, Namiot Europejski prezentacje nt. Funduszy Europejskich: - Zelgno, r. Bocianiec po europejsku. Festyn o charakterze informacyjno-sportowym, promujący wykorzystanie funduszy unijnych w gminie: - Kowal, r.- Jarmark Kazimierzowski Majówka Europejska. Kulturalno rekreacyjna impreza prezentująca korzyści wynikające z członkostwa Polski w UE na przykładzie Kowala i okolic: - Pruszcz, r. - Dni Gminy Pruszcz My z Unią, Unia dla Nas. Festyn integracyjny promujący piata rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: - Rypin, r. - Majówka Europejska w Rypinie Jesteśmy w Europie. Impreza plenerowa: happening powiązany z prezentacją osiągnięć Polski w UE i projektów realizowanych na terenie miasta, stoiska informacyjne nt. możliwości pozyskiwania funduszy: - Świekatowo, r. 5 lat Gminy Świekatowo z Unią Europejską. W ramach projektu odbędą się rozgrywki sportowe, połączone z promocją funduszy europejskich oraz festyn rodzinny we Wiosce Chlebowej w Janiej Górze: - Solec Kujawski, r. - W Solcu na europejską nutę. Impreza plenerowa, podczas której propagowane będą korzyści płynące z wykorzystania funduszy unijnych i ich wpływ na rozwój regionu: - Mogilno, r. - Majówka Europejska II Dni Mogilna. Jednodniowa impreza plenerowa połączona z działaniami informacyjnymi dotyczącymi funduszy europejskich: - Wąbrzeźno, r. - Powiat Wąbrzeski 5 lat doświadczeń w UE wykorzystane szanse. Konferencja dotycząca osiągnięć instytucji i beneficjentów z powiatu wąbrzeskiego w wykorzystaniu funduszy w perspektywie finansowej ; prezentacja doświadczeń i możliwości korzystanie z funduszy w latach : - Aleksandrów Kujawski, r.- Fundusze Europejskie szansa dla każdego. Impreza plenerowa - Europejski Festyn Rodzinny, która obejmuje podsumowanie konkursów: plastycznego, literackiego, fotograficznego oraz imprezy sportowe: - Brodnica, r. Majówka Europejska w Brodnicy. Impreza plenerowa, m.in. konkursy wiedzy o UE, punkty informacyjne, wystawa zdjęć zrealizowanych projektów: 10

11 - Golub-Dobrzyń, r. Majówka Europejska w powiecie golubskodobrzyńskim. Impreza masowa, wśród atrakcji m.in. konkursy: fotograficzny, plastyczny, na najciekawszą inscenizację przedstawiającą przystąpienie Polski do UE, Europejskie Karaoke, quiz wiedzy, zabawa plastyczna, prezentacja Unijne przysmaki : - Janowiec Wielkopolski, r. - Kochajmy Fundusze Europejskie. Impreza plenerowa, w ramach której odbędą się m.in. prezentacje i wykłady, a także zorganizowany zostanie namiot, w którym można będzie skorzystać z doradztwa w zakresie pozyskania funduszy europejskich: - Inowrocław, r. - Spacerem przez Europę Dni Europejskie w Powiecie Inowrocławskim. Seminarium dla przedsiębiorców programy operacyjne wchodzące w skład Narodowej Strategii Spójności; r.- impreza plenerowa konkursy, quizy, namioty wystawiennicze o funduszach UE: - Świecie, r. - Już 5 lat w Unii Europejskiej. Piknik majowy - wystawy tematyczne, konkursy wiedzy, przedstawienie teatralne. - Tuchola, 29 maja 2009 r. - Borowiak to też Europejczyk. Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca funduszy europejskich: scenki dotyczące członkostwa Polski w UE; konkurs dotyczący osiągnięć Polski w UE i 5-tej rocznicy przystąpienia Polski do UE; instalacje przestrzenne dotyczące programów operacyjnych, stoiska informacyjne nt. FE: - Gąsawa, 30 maja 2009 r. - Mamy wiele możemy mieć więcej - ABC Funduszy Europejskich. Impreza plenerowa powiązana z działaniami edukacyjnymi i informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi funduszy europejskich: - Kijewo Królewskie, maja 2009 r. - Majówka europejska 5 lat we Wspólnocie Europejskiej. Występy zespołów muzycznych, przedstawienie teatralne, konkursy dla dorosłych i dzieci, wspólne biesiadowanie, zabawa; zorganizowanie Punktu Promocji My w UE ; promowanie działań w gazecie regionalnej i radiu lokalnym; wydanie folderu promocyjnego My we Wspólnocie Europejskiej ; - Kowalewo Pomorskie, 30 maja 2009 r. - Razem we Wspólnocie Majówka Europejska Kowalewo Pomorskie 2009 Festyn impreza masowa o charakterze kulturalno-sportowym Razem we Wspólnocie, w tym: bieg uliczny Razem do Europy ; konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 5 lat minęło Unia wokół nas ; happening plastyczny Unia Europejska w naszych oczach ; Zdrowi w Unii punkty medyczne promujące zdrowy tryb życia, - Gronowo k. Torunia, 31 maja 2009 r. - Europejsko i majowo X Wiosna Gronowo Impreza masowa: prezentacja Funduszy UE, stoiska i wystawy; przygotowanie i dystrybucja gazetki, wystawa fotograficzna, rajd rowerowy, zawody sportowe, występy artystyczne, stoiska informacyjne UM WK-P, ARiMR, WUP, PUP, - Obrowo, r. - Majówka europejska w gminie Obrowo Impreza masowa: prezentacja strojów regionalnych państw członkowskich, stoisko informacyjne dotyczące FE, podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Życie w Polsce przed przystąpieniem do UE i po przystąpieniu, konkursu wiedzy o UE dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. 11

12 RAPORT z działalności Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli ( ) I. Udział w konferencjach i spotkaniach poza BIWKP: 20/04/2009 Spotkanie przedstawicieli Polskich Biur Regionalnych w Brukseli Stałe Przedstawiciel-stwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Na spotkaniu omawiana została konferencja organizowaną przez Polskie Biura Regionalne w Brukseli z okazji obchodów 5-lecia członkowstwa Polski w Unii Europejskiej 20/04/2009 RAPIDE Discussion Forum Siedziba Biura Regionu Południowo-Zachodniego Regionu Zjednoczonego Królestwa Av Schuman 11 Bruksela Forum dyskusyjne dla partnerów sieci RAPIDE, podczas którego przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali się z wpływem kryzysu gospodarczego na poszczególne regiony oraz regionalnymi działaniami strategicznymi podjętymi w celu walki z kryzysem. 22/04/ /04/2009 ERRIN Briefing on the Swedish Presidency s Research and Innovation Priorities Niedyskryminac-ja i równość szans: odnowione zobowiązanie Stałe Przedstawiciel-swo Szwecji Square de Meeus 30 Bruksela Komitet Reginów Podczas konferencji zostały zaprezentowane priorytety szwedzkiej prezydencji w dziedzinie badań i innowacji. Na 18 posiedzeniu Komisji ECOS została omówiona dyrektywa Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 12/03/ /03/ /03/2009 IORP - Quo Vadis?" AEIP Conference on the Evaluation of the Implementation of the IORP Directive Préparation Journée Portes Ouvertes Interinstitutionnelle 2009 Technical meeting for the Regional representative offices in Brussels ITUH Boulevard. du Roi Albert II 5, 1210 Brussels Komitet Regionów Komisja Europejska Centrum Alberta Borschette Konferencja podsumowała wprowadzenie dyrektywy 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami Spotkanie dla Biur Regionalnych na temat przygotowania do Dnia Drzwi Otwartych Spotkanie dla reprezentacji regionalnych poświecone udziałowi polityki spójności, INTERRACTu oraz Programu Regiony na rzecz zmian gospodarczych 18/03/2009 "Technologie czystego węgła - Polski projekt instalacji CCS" Komitet Regionów Podczas konferencji została zaprezentowana technologia wyłapywania i składowania węgla (CCS), która stanowi kluczowe rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu. 24/03/ / Spotkanie polskich biur regionalnych Regional initiatives for a better reconciliation of family and work and for intergenerational solidarity Siedziba Biura Województwa Dolnośląskiego Avenue d'auderghem Bruksela Emilia-Romagna Region 19, Avenue de l'yser Bruxelles Podczas spotkania omawiane byłyby następujące tematy: przygotowania do posiedzenia Konwentu Marszalków w Brukseli kwietnia, 5-lecie polskich regionów w UE oraz wspólna impreza promocyjna Na konferencji zostały przedstawione regionalne inicjatywy na rzecz pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym 12

13 II. Udział w konferencjach i spotkaniach dwustronnych: a) spotkanie z Asko Peltola Regionl Mayor, South Ostrobothnia Region b) spotkanie z Piotrem Jabłońskim IT Project Consulting c) spotkanie z Bogusławem Kunach Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. III. Informacje zamieszczone na stronie internetowej BIWKP: a) propozycje projektowe: - Walka z przemocą wśród młodzieży szkolnej z terenów wiejskich, - Koszykówka a walka z przemocą, - Młodzież przeciwko zmianom klimatu, - Elastyczność w przystosowywaniu się do zmian klimatu, - System komunikacji multichannelling, - System publicznego rejestru danych katastralnych, - Promocja zdrowia i zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia. b) biuletyny informacyjne: Biuletyn Europejski 1 15 kwietnia 2009 Biuletyn Europejski kwietnia 2009 c) aktualności: - Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA), - PE odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę, - Opieka zdrowotna bez granic, - Polska - Unia Europejska. Pięć lat po rozszerzeniu, - Seminarium w Toruniu nt. możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach programów i inicjatyw UE, - Inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w mieszkalnictwie. IV. Inne: a) Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w Toruniu nt. środków pomocowych UE dla JST i organizacji pozarządowych z regionu 20 kwietnia 2009r. b) Koordynacja projektu EROC w ramach realizacji rezydencji artystycznej oraz konferencji tematycznej w Toruniu w dniach kwietnia 2009r. V. Plan prac na następny miesiąc: a) Koordynacja projektu oraz spotkanie koordynatorów projektu EROC w Finlandii, b) Udział w konferencjach i seminariach, c) Opracowanie kolejnych numerów biuletynów oraz propozycji projektowych. STAN WDRAŻANIA PRIORYTETU I i III ZPORR W latach Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził 8 konkursów w ramach wszystkich działań Priorytetu I i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem działania 3.4). Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów naszego Województwa, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach wszystkich konkursów wpłynęły 793 wnioski o dofinansowanie projektów, z czego 238 decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaowocowało to stuprocentowym zakontraktowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na rozwój Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach Priorytetu I zostały złożone 133 wnioski, z czego 105 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno techniczną dokonywaną przez Panel Ekspertów i zostało przekazanych

14 pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, a 47 wniosków decyzją Zarządu Województwa w drodze Uchwały Zarządu uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 35,33% wszystkich złożonych wniosków. W ramach Priorytetu III zostało złożonych 660 wniosków, z czego 437 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno techniczną dokonywana przez Panel Ekspertów i zostało przekazanych pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, a 192 wnioski decyzją Zarządu Województwa w formie Uchwały Zarządu uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, co stanowi 29,09% wszystkich złożonych wniosków. We wrześniu 2008r. Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła decyzję o dokonaniu nadkontraktacji w ramach ZPORR: w I Priorytecie na kwotę ,63 zł oraz w Priorytecie III na kwotę ,95 PLN. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w formie uchwał dokonał wyboru 9 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 projekt w ramach Poddziałania oraz 8 projektów w ramach Działania 3.1). W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR do 30 czerwca 2009 oraz faktem dysponowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie środkami do zakontraktowania w Priorytecie I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu, ogłoszono konkurs dla Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, poddziałania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Proces oceny formalnej przeszły trzy wnioski, które skierowane zostały na posiedzenia Paneli Ekspertów, na których otrzymały pozytywną rekomendację. Na podstawie przyznanej przez ekspertów punktacji stworzono listę rankingową, która została przekazana pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, Uchwałą nr 31/366/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego przyznał dofinansowanie dla w/w projektów. Obecnie w Województwie Kujawsko-Pomorskim trwa proces realizacji i płatności zobowiązań w ramach ZPORR, który z miesiąca na miesiąc w znacznym stopniu zmierza do pełnego wykorzystania zakontraktowanych środków. Poniższa tabela pokazuje aktualny stan zakontraktowania i płatności zobowiązań. Kalendarium ZPORR PI i III statystyka na 30 kwietnia 2009r. L.P. ilość wartość dofinansowanie w PLN 1. wybrane wnioski ,13 2. podpisane umowy ,19 3. realizacja zobowiązań ,40 14

15 Barometr ZPORR 2004/2006 stan na 30 kwietnia 2009r. kwotowo w PLN ,79 PLN 3,60% ,40 PLN 96,40% realizacja zobowiazań w PLN wartość dofinansowania podpisanych i niezrealizowanych umów w PLN Barometr ZPORR 2004/2006 stan na 30 kwietnia 2009r. liczbowo 8 sztuk 3,24% 239 sztuk 96,76% Projekty w trakcie realizacji w sztukach Projekty zrealizowane w sztukach 15

16 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR W latach Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A przeprowadziła w ramach Działania 3.4 Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 konkursy. Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów naszego Województwa, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach wszystkich konkursów wpłynęło 368 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego dofinansowanie otrzymało 111 projektów. W latach w ramach Działania 3.4 ZPORR rekomendowano do dofinansowania 111 projektów, podpisano 105 umów, 13 umów rozwiązano. Łączna wartość dofinansowania dla 92 realizowanych projektów wynosi ,70 PLN(EFRR). W ramach opisywanego działania 92 beneficjentów zakończyło realizację projektów, złożyli oni do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. sprawozdania końcowe z realizacji projektu oraz wnioski o płatność końcową. Do 31 grudnia 2008r. przekazano środki z EFRR na rzecz 92 beneficjentów na łączną kwotę ,70 PLN. W związku z powyższym wykorzystanie środków zakontraktowanych w ramach Działania 3.4 ZPORR wyniosło 100%. DEPARTAMENT WDRAŻANIA RPO Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego I. Tryb konkursowy Do dnia 11 maja 2009r. w ramach RPO ogłoszono 14 naborów wniosków w ramach następujących działań: 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne na obszarach wiejskich 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich) 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla szpitali powiatowych 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów konkurs otwarty 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów konkurs otwarty 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast konkurs otwarty Do dnia 11 maja 2009 roku złożono w konkursach 993 projektów. Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury znajdują się poniżej: 16

17 Nabór w ramach działania 1.1: Alokacja 5 mln euro, czyli 17,61 mln PLN: Uchwałą nr 10/93/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę 10 mln euro, czyli 43,840 mln PLN Złożono 103 wnioski o dofinansowanie projektów Obecnie w procedurze 78 wniosków na wartość dofinansowania ,28 PLN (80 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 76 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,43 PLN. Nabór w ramach działania 1.1.: (drogi powiatowe) Alokacja 18,100 mln euro, czyli 75,051 mln PLN. Złożono 29 wniosków na kwotę dofinansowania ,00 PLN (80% alokacji przeznaczonej na konkurs) Nabór w ramach działania 1.1.: (drogi gminne poza obszarami wiejskimi - bez miast grodzkich) Alokacja 3,850 mln euro, czyli 16,878 mln PLN. Nabór w ramach działania 2.1: Alokacja 10 mln euro, czyli 34,564 mln PLN. Złożono 27 wniosków o dofinansowanie projektów Obecnie w procedurze 14 wniosków na wartość dofinansowania ,81 mln PLN (129 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Nabór w ramach działania 2.3: Alokacja EURO, czyli ,46 PLN. Nabór w ramach działania 2.4: Alokacja EURO, czyli ,00 PLN Nabór w ramach działania 3.2: Alokacja 19,020 mln euro, czyli 65,741 mln PLN. Złożono 16 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 53,685 PLN (82 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Obecnie w procedurze 16 wniosków na wartość dofinansowania ,22 PLN (87 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,22 PLN. Nabór w ramach działania 4.3: Alokacja EURO, czyli ,45 PLN. Nabór w ramach działania 5.2.1: Alokacja 5 mln euro, czyli 17,282 mln PLN Uchwałą nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę 11,954 mln euro, czyli 52,406 mln PLN Złożono 309 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 62,176 mln PLN (119 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Obecnie w procedurze 148 wniosków na wartość dofinansowania ,05 PLN (53 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 127 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,48 PLN. 17

18 Nabór w ramach działania 5.2.2: Alokacja 13,368 mln euro, czyli 43,025 mln PLN. Złożono 376 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 415,362 mln PLN (965 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Obecnie w procedurze 215 wniosków na wartość dofinansowania ,81 PLN (964 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty Alokacja 1,590 mln euro, czyli 5,353 mln PLN. Uchwałą Nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmniejszono kwotę konkursu na euro, czyli ,60 PLN. Złożono 65 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 2,127 mln PLN (99 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Obecnie w procedurze 42 wnioski na kwotę dofinansowania ,33 PLN (55% alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 38 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,30 PLN. Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty prowadzony od Alokacja 1,600 mln euro, czyli 7,014 mln PLN. Do dnia r. wpłynęło 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ,72 PLN. Nabór w ramach działania 6.2: Alokacja euro, czyli ,00 PLN. Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty Alokacja 70,374 mln euro, czyli 250,884 mln PLN (wg kursu z dnia r. 308,519 mln PLN). Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. 18

19 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. II. Tryb indywidualny Do dnia 11 maja 2009 roku złożono 28 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego. Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny formalnej - 0. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym -23 w tym zarejestrowane w KSI SIMIK Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej

20 Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny merytorycznej - 0. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym (zarejestrowane w KSI SIMIK) Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Złożono 8 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 165,707 mln PLN Nazwa Wnioskodawcy Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Gmina Pakość Gmina Miasta Brodnicy Tytuł projektu Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie z korytarzem VI autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin Inowrocław Włocławek A-1 Połączenie drogi ekspresowej S 10 TEN T Via, drogą ekspresową S 5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło Szubin Połączenie autostrady A 1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S 10, Kcynii. Odcinek Sępólno Kcynia Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica Sierpc Połączenie z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia Szubin Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-TVI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10 Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255. Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy Etap oceny Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania Decyzja o dofinansowanie Decyzja o dofinansowanie Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania Decyzja o dofinansowanie Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania W trakcie oceny formalnej Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 17,395 mln PLN. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Etap Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 1,147 mln PLN. Decyzja o dofinansowanie Nazwa Wnioskodawcy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna Tytuł projektu Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko - toruńskiej - etap 1: System odprawy bagażowej Etap W trakcie oceny formalnej Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 6,920 mln PLN. 20

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

solidarność, możliwości, współpraca

solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Raport podsumowujący I edycję w Polsce solidarność, możliwości, współpraca 2004 2009 Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo