Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 25 maja 2009 r.

2 Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Biurze Monitorowania Rozwoju Województwa na podstawie informacji z Departamentu Administracji, Departamentu Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Informacja dostępna jest na stronie internetowej Rozwój Regionalny> Analizy> Informacje 2009 oraz na stronie DPSiG DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Dnia 28 kwietnia 2009 r. udział w spotkaniu dotyczącym likwidacji Cukrowni w Ostrowitem, nt stanu zaawansowania i perspektyw zagospodarowania majątku po likwidacji cukrowni, W dniach 28 kwietnia i 12 maja 2009r spotkanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. pozyskiwania i wykorzystania wszelkich środków finansowych w zakresie ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, z Członkiem Zarządu Województwa Panem Franciszkiem Złotnikiewiczem (Zespół powołano Uchwałą nr 24/276/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Dnia 29 kwietnia 2009 r. spotkanie przedstawicieli Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego z Marszałkiem Województwa w sprawie idei promowania elementów regionalnej architektury poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na projekt nowoczesnego domu kujawsko-pomorskiego, Dnia r. przekazanie projektu i wniosku Foresight kujawsko-pomorski do działania 1.1 PO IG, w partnerstwie z TARR S.A. Dnia 5 maja 2009 r. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego w spotkaniu u Marszałka Województwa w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie, gmina Łysomice, Dnia 5 maja 2009 r. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Panem Franciszkiem Złotnikiewiczem w sprawie Programu prac scaleniowo-wymiennych gruntów w województwie niezbędnych do budowy infrastruktury drogowej, Dnia 6 maja 2009 r. spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, W dniu 6 maja 2009 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji uczestniczył w konferencji nt. Podsumowania wdrażania ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim, 2

3 W dniu 8 maja 2009 r. podpisanie umów z tegorocznymi beneficjentami Funduszu Wsparcia. Dotacje otrzymało 25 gmin, Dnia 8 maja 2009 r. udział pracowników Wydziału Rozwoju i Innowacji w Konwencie Wójtów w Kruszynie, gdzie zaprezentowana została idea Regionalnego Systemu Innowacji, W dniach 8-9 maja 2009 r. udział w VIII Krajowym Zjeździe Izby Urbanistów, poświęcone zagadnieniom koncepcji rozwoju i zagospodarowania województwa, Dnia 12 maja 2009 r. uczestnictwo, w ramach prac Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawskopomorskiego, przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego w spotkaniu w sprawie,,koncepcji układu komunikacyjnego północno - wschodniej części Bydgosko Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego", Dnia 13 maja 2009 r. spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Dnia 15 maja 2009 r. udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym prac nad projektem Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Planem Działań (Gdański). Oba te dokumenty zostały na początku kwietnia przekazane do konsultacji wewnątrz Komisji Europejskiej. Po ich zakończeniu, Strategia wraz z Planem Działań będzie w II połowie czerwca br. przedstawiona Radzie UE w formie Komunikatu KE. Oczekuje się, że Rada UE zatwierdzi Strategię wraz z Planem Działań na swoim październikowym Szczycie. W związku z tym zaistniała potrzeba ponownego przedyskutowania tematu w gronie Województw, W dniach 19-20, i maja 2009 r. udział w I Samorządowym Forum Innowacji nt. Innowacyjnego Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizowanego w ramach projektu Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego, W dniach maja 2009 r. udział pracowników Wydziału Rozwoju i Innowacji udział w warsztatach pt. Dobre praktyki w projektach systemowych w Priorytecie VIII i IX (Łodź), W dniach maja 2009 r. udział w V Ogólnopolskim Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE ; ( Kraków). DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała Nr 15/152/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata ( Uszczegółowienie RPO ). SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA 3

4 r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym sprawozdań rocznych, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym systemu naboru ekspertów, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu dotyczącym przedstawienia wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego polityki spójności, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym współpracy pomiędzy IPOC, a IZ, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Nałęczów, r. udział w posiedzeniu Komitetu ds. kontroli i audytu ds. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w II Forum Funduszy Europejskich, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa, r. udział w spotkaniu Grupy Sterującej Ewaluacją, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa. WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPRTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA RPO r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Pomocy Publicznej, problematyka występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu taboru kolejowego, r. spotkanie informacyjne na temat Unii Europejskiej zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, miejsce spotkania UM, r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Pomocy Publicznej, problematyka występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu kolejowego turystyki i kultury, r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Instrukcji Wykonawczej, kwiecień maj 2009 r. bieżące spotkania z beneficjentami projektów kluczowych, siedziba Urzędu Marszałkowskiego, r. przeprowadzenie szkolenia z obsługi Generatora Wniosków dla pracowników Departamentu Wdrażania RPO, miejsce spotkania UM, r. przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez UTP w IZ, miejsce spotkania UM, r. przeprowadzenie szkolenia dla asesorów oraz członków Komitetu Monitorującego z zagadnienia Oceny Oddziaływania na Środowisko, miejsce spotkania Górzno. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA EFS KOMISJA OCENY PROJEKTÓW Odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Ocenie podlegały wnioski w ramach Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Przygotowano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4

5 UCHWAŁY Uchwała nr 30/362/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. DECYZJE MARSZAŁKA Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Decyzją nr 79/2009 zatwierdził listę asesorów akredytowanych przy Urzędzie Marszałkowskim w obszarze adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz w obszarze edukacja. Łącznie do grona oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dołączyło 36 nowych członków. SZKOLENIA, KONFERENCJE r. odbyło się w Warszawie spotkanie Kadry Kierowniczej Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących drugiego stopnia dot. PO KL zorganizowane przez MRR, r. odbyło się w Gdańsku szkolenie nt. równości szans w projektach PO KL zorganizowane przez MRR, W Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. finansowych w ramach PO KL zorganizowane przez MRR, W Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. KSI SIMIK zorganizowane przez MRR. WDRAŻANIE ZPORR W związku z propozycją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego otrzymania dodatkowych środków na realizację działań w ramach ZPORR, rozpoczęto realizację projektu Stypendia dla doktorantów 2008/2009 ZPORR, dzięki któremu 390 doktorantów, których prace doktorskie mogą przyczynić się do rozwoju strategicznych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego otrzyma 35,5 tysiąca złotych stypendium. WDRAŻANIE PO KL STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VIII i IX W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ogłoszono 18 konkursów. Do tej pory 951 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywną ocenę formalną (411 wniosków z Priorytetu VIII oraz 540 wniosków z Priorytetu IX). Po posiedzeniach Komisji Oceny Projektów pozytywnie zostało ocenione 331 wnioski (56 wniosków z Priorytetu VIII oraz 275 wniosków z Priorytetu IX). Dotychczas zostało podpisanych 21 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII na łączną kwotę ,26 PLN oraz 69 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX na łączną kwotę ,34PLN. 5

6 Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich jest odpowiedzialny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wdrażanie działań 6

7 samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , takich jak: 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi pierwszej) -schemat 1 Scalanie gruntów -schemat 2 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (oś trzecia) 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (oś trzecia) Leader (oś czwarta) - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, - wdrażanie projektów współpracy, - funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Zrealizowane i planowane działania w okresie r r. W dniach od roku do roku odbył się nabór wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wpłynęło 140 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę , 29 PLN z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych, wyniosła , 00 PLN. Największe zainteresowanie działaniem wykazały jednostki samorządu terytorialnego, które złożyły 125 wniosków, ponadto w konkursie zdecydowało się wziąć udział 8 parafii oraz 6 instytucji kultury. Limit dostępnych środków na 2009 rok na działanie Odnowa i rozwój wsi dla województwa kujawsko pomorskiego wynosi , 68 PLN. Obecnie trwa ich weryfikacja, na zakończenie której Urząd Marszałkowski ma około 3 miesiące. Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich, zajmuje się obecnie również weryfikacją wniosków o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR). W ramach niniejszego działania łącznie wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę , 44 PLN, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi , 15 PLN. Uchwałą nr 32/391/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla operacji dotyczących: - wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; - gospodarki wodno-ściekowej; - systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. Nabór wniosków w ramach powyższego działania, będzie trwał od 15 maja 2009 roku do 10 lipca 2009 roku do godz. 12:00. Od maja 2009 Górzno, szkolenie dla członków organów decyzyjnych LGD. WYDZIAŁ KOORDYNACJI SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA r. Dyrektor Departamentu wziął udział w Konferencji podsumowującej realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie kujawsko-pomorskim, podczas której przedstawione zostały efekty wdrażania ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim, r. - pracownicy Biura wzięli udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego II Forum Funduszy Europejskich odbywającym się w Warszawie, r. pracownicy Biura uczestniczyli w spotkaniu Grupy roboczej ds. opracowania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P, 7

8 r. - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej wziął udział w II Forum Funduszy Europejskich odbywającym się w Warszawie, r. Dyrektor Departamentu wziął udział w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tematem posiedzenia były instytucje zarządzające wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych. IMPREZY, KONFERENCJE, WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPRTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM KOMUNIKACJI I POMOCY TECHNICZNEJ r. - Z okazji piątej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej pracownicy Biura przygotowali i wzięli udział w Festiwalu Europejskim. Impreza odbywająca się na świeżym powietrzu zgromadziła wielu mieszkańców regionu, którzy wspólnie bawili się na unijnym jubileuszu. W trakcie imprezy miał miejsce finał Młodzieżowego Konkursu Piosenki Europejskiej. Zanim rozstrzygnięto konkurs, na scenie we Włocławku wystąpiło 10 młodych wokalistów z naszego regionu, którzy zaśpiewali piosenki w wybranym przez siebie języku europejskim. Spośród uczestników konkursu wyłoniono laureatów, którym przekazano atrakcyjne nagrody. Podczas Festiwalu Europejskiego odbyła się również I Gala Europejska, na której po raz pierwszy wręczono statuetki Innowacyjni europejska nagroda regionu wyróżnionym przez marszałka województwa beneficjentom funduszy europejskich. Nagrody mające na celu promowanie ważnych dla regionu inicjatyw projektowych, wspieranych przez fundusze europejskie, odebrali przedstawiciele uhonorowanych instytucji. Ponadto na scenie festiwalowej wystąpiły prawdziwe gwiazdy: Krzysztof Krawczyk i Sheila Bonnik of BOONY M, które porwały do tańca wszystkich świętujących na Zielonym Rynku. Uroczystości i świetna zabawa trwały do późnego wieczora, a ich zwieńczeniem był pokaz fajerwerków r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie odbyła się uroczystość podpisania umowy w ramach RPO WK-P, Pracownicy Biura sprawowali nadzór merytoryczny nad teleturniejem Europa, Europa, emitowanym w TVP3 w dniach 02, 09, 16 i 23 maja 2009r. Program dotyczy tematyki związanej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie jego trwania, podczas transmisji na żywo, widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące m.in. PO KL i Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące PO KL. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące PO KL. Ideą teleturnieju jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zredagowano i wysłano 7 kolejnych Biuletynów informacyjnych DPR (nr od 67 do 73), Zredagowano i wysłano 19 kolejnych Newsletterów (nr od 298 do 316). Biuro na bieżąco zajmuje się realizacją stałych projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego, do których należą: a) W ramach Działania 8.1 Wdrażanie RPO : I. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku, II. Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację, III. Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku. b) W ramach Działania 8.2 "Promocja RPO": I. Promocja i informacja RPO WK-P w 2009 roku. 8

9 BIURO EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ r. udział pracownika Biura Europejskiej Współpracy Terytorialnej w konferencji inaugurującej Europejski Rok Kreatywności i Innowacji, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, r. udział pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego w spotkaniu grupy roboczej projektu RAPIDE (INTERREG IVC) w Bath (Wielka Brytania). Tematem przewodnim kolejnego spotkania było zarządzanie ryzykiem w realizowanych projektach, w tym w jaki sposób sektor publiczny może wspierać firmy prywatne w zarządzaniu ryzykiem odnośnie innowacji technicznych. BIURO KOORDYNACJI FUNDUSZY UE r r. przeprowadzono proces ustalania zakresu budżetu do umów dla 32 projektów (łączna kwota współfinansowania przez Urząd Marszałkowski PLN), które otrzymały dofinansowanie na podstawie Uchwały nr 31/384/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uzupełnienia listy rankingowej projektów rekomendowanych do współfinansowania w ramach Konkursu Majówka Europejska na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. W związku z niewykorzystaniem całości alokacji przeznaczonej na współfinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu Majówka Europejska (zgodnie z uchwałą Nr 30/361/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów rekomendowanych do współfinansowania w ramach Konkursu Majówka Europejska ) oraz przekazaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dodatkowych środków z budżetu województwa w wysokości PLN listę rankingową uzupełniono o 8 nowych projektów na łączną kwotę PLN tj: 1. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie "Z Unią marzenia do spełnienia!" - dofinansowany w kwocie PLN; maja 2009 r. 2. Urząd Miasta i Gminy Skępe "Dni Europejskie - Z Unią za pan brat" - dofinansowany w kwocie PLN; maja 2009 r. 3. Gmina Śliwice "Europejski maj w Śliwicach" dofinansowany w kwocie PLN; 23 maja 2009 r. 4. Gmina Sępólno Krajeńskie "Unijny bilet do szczęścia" dofinansowany w kwocie PLN; 23 maja 2009 r. 5. Gmina Stolno "Unia Europejska bez tajemnic" dofinansowany w kwocie PLN; 23 maja 2009 r. 6. Gmina Włocławek "Europejski piknik rodzinny" dofinansowany w kwocie PLN; 24 maja 2009 r. 7. Gmina Tłuchowo "Razem w Europie" dofinansowany w kwocie PLN; 2 maja 2009 r. 8. Urząd Gminy Dobre "Rozwijamy się z Europą" dofinansowany w kwocie PLN; 31 maja 2009 r r r. - działania informacyjno promocyjne dot. funduszy europejskich realizowane w ramach rozstrzygniętego konkursu Majówka Europejska, - Białe Błota, r. - 5-lecie współpracy Gminy Białe Błota ze Związkiem. Gmin Elbmarsch okazją do promowania UE, funduszy strukturalnych oraz dobrych praktyk 9

10 Impreza plenerowa: prezentacje nt. funduszy europejskich, finał konkursu wiedzy o UE i funduszach europejskich, koncert muzyki europejskiej, finał konkursu Piosenki Europejskiej: - Kcynia, r. - Unijny piknik rodzinny. Impreza plenerowa w ramach której zrealizowane zostaną: emisja banknotu 10 euro Kcyń, gry i zabawy o tematyce unijnej, uruchomienie punktu informacyjnego o funduszach strukturalnych. Konkurs plastyczny Moja Gmina w UE ; rajd rowerowy Śladami UE ; konkurs wiedzy o UE oraz funduszach: Niebiesko - Żółte 5 lat : - Radziejów, r r. Radziejowska Majówka Europejska. Ogólnopolski Radziejowski Bieg Południowy; konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat i prezentację multimedialną dotyczącą 5 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rajdy rowerowe szlakiem inwestycji unijnych: pierwszy dla młodzieży, drugi otwarty dla ogółu mieszkańców: - Sicienko, r. - Majówka europejska w gminie Sicienko. Impreza plenerowa, w ramach której odbędą się: referat nt. programów pomocowych, konkurs plastyczny Nasze 5 lat w Unii, Namiot Europejski prezentacje nt. Funduszy Europejskich: - Zelgno, r. Bocianiec po europejsku. Festyn o charakterze informacyjno-sportowym, promujący wykorzystanie funduszy unijnych w gminie: - Kowal, r.- Jarmark Kazimierzowski Majówka Europejska. Kulturalno rekreacyjna impreza prezentująca korzyści wynikające z członkostwa Polski w UE na przykładzie Kowala i okolic: - Pruszcz, r. - Dni Gminy Pruszcz My z Unią, Unia dla Nas. Festyn integracyjny promujący piata rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: - Rypin, r. - Majówka Europejska w Rypinie Jesteśmy w Europie. Impreza plenerowa: happening powiązany z prezentacją osiągnięć Polski w UE i projektów realizowanych na terenie miasta, stoiska informacyjne nt. możliwości pozyskiwania funduszy: - Świekatowo, r. 5 lat Gminy Świekatowo z Unią Europejską. W ramach projektu odbędą się rozgrywki sportowe, połączone z promocją funduszy europejskich oraz festyn rodzinny we Wiosce Chlebowej w Janiej Górze: - Solec Kujawski, r. - W Solcu na europejską nutę. Impreza plenerowa, podczas której propagowane będą korzyści płynące z wykorzystania funduszy unijnych i ich wpływ na rozwój regionu: - Mogilno, r. - Majówka Europejska II Dni Mogilna. Jednodniowa impreza plenerowa połączona z działaniami informacyjnymi dotyczącymi funduszy europejskich: - Wąbrzeźno, r. - Powiat Wąbrzeski 5 lat doświadczeń w UE wykorzystane szanse. Konferencja dotycząca osiągnięć instytucji i beneficjentów z powiatu wąbrzeskiego w wykorzystaniu funduszy w perspektywie finansowej ; prezentacja doświadczeń i możliwości korzystanie z funduszy w latach : - Aleksandrów Kujawski, r.- Fundusze Europejskie szansa dla każdego. Impreza plenerowa - Europejski Festyn Rodzinny, która obejmuje podsumowanie konkursów: plastycznego, literackiego, fotograficznego oraz imprezy sportowe: - Brodnica, r. Majówka Europejska w Brodnicy. Impreza plenerowa, m.in. konkursy wiedzy o UE, punkty informacyjne, wystawa zdjęć zrealizowanych projektów: 10

11 - Golub-Dobrzyń, r. Majówka Europejska w powiecie golubskodobrzyńskim. Impreza masowa, wśród atrakcji m.in. konkursy: fotograficzny, plastyczny, na najciekawszą inscenizację przedstawiającą przystąpienie Polski do UE, Europejskie Karaoke, quiz wiedzy, zabawa plastyczna, prezentacja Unijne przysmaki : - Janowiec Wielkopolski, r. - Kochajmy Fundusze Europejskie. Impreza plenerowa, w ramach której odbędą się m.in. prezentacje i wykłady, a także zorganizowany zostanie namiot, w którym można będzie skorzystać z doradztwa w zakresie pozyskania funduszy europejskich: - Inowrocław, r. - Spacerem przez Europę Dni Europejskie w Powiecie Inowrocławskim. Seminarium dla przedsiębiorców programy operacyjne wchodzące w skład Narodowej Strategii Spójności; r.- impreza plenerowa konkursy, quizy, namioty wystawiennicze o funduszach UE: - Świecie, r. - Już 5 lat w Unii Europejskiej. Piknik majowy - wystawy tematyczne, konkursy wiedzy, przedstawienie teatralne. - Tuchola, 29 maja 2009 r. - Borowiak to też Europejczyk. Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca funduszy europejskich: scenki dotyczące członkostwa Polski w UE; konkurs dotyczący osiągnięć Polski w UE i 5-tej rocznicy przystąpienia Polski do UE; instalacje przestrzenne dotyczące programów operacyjnych, stoiska informacyjne nt. FE: - Gąsawa, 30 maja 2009 r. - Mamy wiele możemy mieć więcej - ABC Funduszy Europejskich. Impreza plenerowa powiązana z działaniami edukacyjnymi i informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi funduszy europejskich: - Kijewo Królewskie, maja 2009 r. - Majówka europejska 5 lat we Wspólnocie Europejskiej. Występy zespołów muzycznych, przedstawienie teatralne, konkursy dla dorosłych i dzieci, wspólne biesiadowanie, zabawa; zorganizowanie Punktu Promocji My w UE ; promowanie działań w gazecie regionalnej i radiu lokalnym; wydanie folderu promocyjnego My we Wspólnocie Europejskiej ; - Kowalewo Pomorskie, 30 maja 2009 r. - Razem we Wspólnocie Majówka Europejska Kowalewo Pomorskie 2009 Festyn impreza masowa o charakterze kulturalno-sportowym Razem we Wspólnocie, w tym: bieg uliczny Razem do Europy ; konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 5 lat minęło Unia wokół nas ; happening plastyczny Unia Europejska w naszych oczach ; Zdrowi w Unii punkty medyczne promujące zdrowy tryb życia, - Gronowo k. Torunia, 31 maja 2009 r. - Europejsko i majowo X Wiosna Gronowo Impreza masowa: prezentacja Funduszy UE, stoiska i wystawy; przygotowanie i dystrybucja gazetki, wystawa fotograficzna, rajd rowerowy, zawody sportowe, występy artystyczne, stoiska informacyjne UM WK-P, ARiMR, WUP, PUP, - Obrowo, r. - Majówka europejska w gminie Obrowo Impreza masowa: prezentacja strojów regionalnych państw członkowskich, stoisko informacyjne dotyczące FE, podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Życie w Polsce przed przystąpieniem do UE i po przystąpieniu, konkursu wiedzy o UE dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. 11

12 RAPORT z działalności Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli ( ) I. Udział w konferencjach i spotkaniach poza BIWKP: 20/04/2009 Spotkanie przedstawicieli Polskich Biur Regionalnych w Brukseli Stałe Przedstawiciel-stwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej Na spotkaniu omawiana została konferencja organizowaną przez Polskie Biura Regionalne w Brukseli z okazji obchodów 5-lecia członkowstwa Polski w Unii Europejskiej 20/04/2009 RAPIDE Discussion Forum Siedziba Biura Regionu Południowo-Zachodniego Regionu Zjednoczonego Królestwa Av Schuman 11 Bruksela Forum dyskusyjne dla partnerów sieci RAPIDE, podczas którego przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali się z wpływem kryzysu gospodarczego na poszczególne regiony oraz regionalnymi działaniami strategicznymi podjętymi w celu walki z kryzysem. 22/04/ /04/2009 ERRIN Briefing on the Swedish Presidency s Research and Innovation Priorities Niedyskryminac-ja i równość szans: odnowione zobowiązanie Stałe Przedstawiciel-swo Szwecji Square de Meeus 30 Bruksela Komitet Reginów Podczas konferencji zostały zaprezentowane priorytety szwedzkiej prezydencji w dziedzinie badań i innowacji. Na 18 posiedzeniu Komisji ECOS została omówiona dyrektywa Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 12/03/ /03/ /03/2009 IORP - Quo Vadis?" AEIP Conference on the Evaluation of the Implementation of the IORP Directive Préparation Journée Portes Ouvertes Interinstitutionnelle 2009 Technical meeting for the Regional representative offices in Brussels ITUH Boulevard. du Roi Albert II 5, 1210 Brussels Komitet Regionów Komisja Europejska Centrum Alberta Borschette Konferencja podsumowała wprowadzenie dyrektywy 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami Spotkanie dla Biur Regionalnych na temat przygotowania do Dnia Drzwi Otwartych Spotkanie dla reprezentacji regionalnych poświecone udziałowi polityki spójności, INTERRACTu oraz Programu Regiony na rzecz zmian gospodarczych 18/03/2009 "Technologie czystego węgła - Polski projekt instalacji CCS" Komitet Regionów Podczas konferencji została zaprezentowana technologia wyłapywania i składowania węgla (CCS), która stanowi kluczowe rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu. 24/03/ / Spotkanie polskich biur regionalnych Regional initiatives for a better reconciliation of family and work and for intergenerational solidarity Siedziba Biura Województwa Dolnośląskiego Avenue d'auderghem Bruksela Emilia-Romagna Region 19, Avenue de l'yser Bruxelles Podczas spotkania omawiane byłyby następujące tematy: przygotowania do posiedzenia Konwentu Marszalków w Brukseli kwietnia, 5-lecie polskich regionów w UE oraz wspólna impreza promocyjna Na konferencji zostały przedstawione regionalne inicjatywy na rzecz pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym 12

13 II. Udział w konferencjach i spotkaniach dwustronnych: a) spotkanie z Asko Peltola Regionl Mayor, South Ostrobothnia Region b) spotkanie z Piotrem Jabłońskim IT Project Consulting c) spotkanie z Bogusławem Kunach Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. III. Informacje zamieszczone na stronie internetowej BIWKP: a) propozycje projektowe: - Walka z przemocą wśród młodzieży szkolnej z terenów wiejskich, - Koszykówka a walka z przemocą, - Młodzież przeciwko zmianom klimatu, - Elastyczność w przystosowywaniu się do zmian klimatu, - System komunikacji multichannelling, - System publicznego rejestru danych katastralnych, - Promocja zdrowia i zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia. b) biuletyny informacyjne: Biuletyn Europejski 1 15 kwietnia 2009 Biuletyn Europejski kwietnia 2009 c) aktualności: - Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA), - PE odroczył decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu przez Radę, - Opieka zdrowotna bez granic, - Polska - Unia Europejska. Pięć lat po rozszerzeniu, - Seminarium w Toruniu nt. możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach programów i inicjatyw UE, - Inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w mieszkalnictwie. IV. Inne: a) Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w Toruniu nt. środków pomocowych UE dla JST i organizacji pozarządowych z regionu 20 kwietnia 2009r. b) Koordynacja projektu EROC w ramach realizacji rezydencji artystycznej oraz konferencji tematycznej w Toruniu w dniach kwietnia 2009r. V. Plan prac na następny miesiąc: a) Koordynacja projektu oraz spotkanie koordynatorów projektu EROC w Finlandii, b) Udział w konferencjach i seminariach, c) Opracowanie kolejnych numerów biuletynów oraz propozycji projektowych. STAN WDRAŻANIA PRIORYTETU I i III ZPORR W latach Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził 8 konkursów w ramach wszystkich działań Priorytetu I i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem działania 3.4). Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów naszego Województwa, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach wszystkich konkursów wpłynęły 793 wnioski o dofinansowanie projektów, z czego 238 decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaowocowało to stuprocentowym zakontraktowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na rozwój Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach Priorytetu I zostały złożone 133 wnioski, z czego 105 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno techniczną dokonywaną przez Panel Ekspertów i zostało przekazanych

14 pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, a 47 wniosków decyzją Zarządu Województwa w drodze Uchwały Zarządu uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 35,33% wszystkich złożonych wniosków. W ramach Priorytetu III zostało złożonych 660 wniosków, z czego 437 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno techniczną dokonywana przez Panel Ekspertów i zostało przekazanych pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, a 192 wnioski decyzją Zarządu Województwa w formie Uchwały Zarządu uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, co stanowi 29,09% wszystkich złożonych wniosków. We wrześniu 2008r. Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła decyzję o dokonaniu nadkontraktacji w ramach ZPORR: w I Priorytecie na kwotę ,63 zł oraz w Priorytecie III na kwotę ,95 PLN. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w formie uchwał dokonał wyboru 9 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 projekt w ramach Poddziałania oraz 8 projektów w ramach Działania 3.1). W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR do 30 czerwca 2009 oraz faktem dysponowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie środkami do zakontraktowania w Priorytecie I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu, ogłoszono konkurs dla Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, poddziałania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Proces oceny formalnej przeszły trzy wnioski, które skierowane zostały na posiedzenia Paneli Ekspertów, na których otrzymały pozytywną rekomendację. Na podstawie przyznanej przez ekspertów punktacji stworzono listę rankingową, która została przekazana pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, Uchwałą nr 31/366/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego przyznał dofinansowanie dla w/w projektów. Obecnie w Województwie Kujawsko-Pomorskim trwa proces realizacji i płatności zobowiązań w ramach ZPORR, który z miesiąca na miesiąc w znacznym stopniu zmierza do pełnego wykorzystania zakontraktowanych środków. Poniższa tabela pokazuje aktualny stan zakontraktowania i płatności zobowiązań. Kalendarium ZPORR PI i III statystyka na 30 kwietnia 2009r. L.P. ilość wartość dofinansowanie w PLN 1. wybrane wnioski ,13 2. podpisane umowy ,19 3. realizacja zobowiązań ,40 14

15 Barometr ZPORR 2004/2006 stan na 30 kwietnia 2009r. kwotowo w PLN ,79 PLN 3,60% ,40 PLN 96,40% realizacja zobowiazań w PLN wartość dofinansowania podpisanych i niezrealizowanych umów w PLN Barometr ZPORR 2004/2006 stan na 30 kwietnia 2009r. liczbowo 8 sztuk 3,24% 239 sztuk 96,76% Projekty w trakcie realizacji w sztukach Projekty zrealizowane w sztukach 15

16 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR W latach Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A przeprowadziła w ramach Działania 3.4 Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 konkursy. Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów naszego Województwa, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach wszystkich konkursów wpłynęło 368 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego dofinansowanie otrzymało 111 projektów. W latach w ramach Działania 3.4 ZPORR rekomendowano do dofinansowania 111 projektów, podpisano 105 umów, 13 umów rozwiązano. Łączna wartość dofinansowania dla 92 realizowanych projektów wynosi ,70 PLN(EFRR). W ramach opisywanego działania 92 beneficjentów zakończyło realizację projektów, złożyli oni do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. sprawozdania końcowe z realizacji projektu oraz wnioski o płatność końcową. Do 31 grudnia 2008r. przekazano środki z EFRR na rzecz 92 beneficjentów na łączną kwotę ,70 PLN. W związku z powyższym wykorzystanie środków zakontraktowanych w ramach Działania 3.4 ZPORR wyniosło 100%. DEPARTAMENT WDRAŻANIA RPO Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego I. Tryb konkursowy Do dnia 11 maja 2009r. w ramach RPO ogłoszono 14 naborów wniosków w ramach następujących działań: 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne na obszarach wiejskich 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich) 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla szpitali powiatowych 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów konkurs otwarty 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów konkurs otwarty 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast konkurs otwarty Do dnia 11 maja 2009 roku złożono w konkursach 993 projektów. Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury znajdują się poniżej: 16

17 Nabór w ramach działania 1.1: Alokacja 5 mln euro, czyli 17,61 mln PLN: Uchwałą nr 10/93/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 lutego 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę 10 mln euro, czyli 43,840 mln PLN Złożono 103 wnioski o dofinansowanie projektów Obecnie w procedurze 78 wniosków na wartość dofinansowania ,28 PLN (80 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 76 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,43 PLN. Nabór w ramach działania 1.1.: (drogi powiatowe) Alokacja 18,100 mln euro, czyli 75,051 mln PLN. Złożono 29 wniosków na kwotę dofinansowania ,00 PLN (80% alokacji przeznaczonej na konkurs) Nabór w ramach działania 1.1.: (drogi gminne poza obszarami wiejskimi - bez miast grodzkich) Alokacja 3,850 mln euro, czyli 16,878 mln PLN. Nabór w ramach działania 2.1: Alokacja 10 mln euro, czyli 34,564 mln PLN. Złożono 27 wniosków o dofinansowanie projektów Obecnie w procedurze 14 wniosków na wartość dofinansowania ,81 mln PLN (129 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Nabór w ramach działania 2.3: Alokacja EURO, czyli ,46 PLN. Nabór w ramach działania 2.4: Alokacja EURO, czyli ,00 PLN Nabór w ramach działania 3.2: Alokacja 19,020 mln euro, czyli 65,741 mln PLN. Złożono 16 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 53,685 PLN (82 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Obecnie w procedurze 16 wniosków na wartość dofinansowania ,22 PLN (87 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,22 PLN. Nabór w ramach działania 4.3: Alokacja EURO, czyli ,45 PLN. Nabór w ramach działania 5.2.1: Alokacja 5 mln euro, czyli 17,282 mln PLN Uchwałą nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę 11,954 mln euro, czyli 52,406 mln PLN Złożono 309 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 62,176 mln PLN (119 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Obecnie w procedurze 148 wniosków na wartość dofinansowania ,05 PLN (53 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 127 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,48 PLN. 17

18 Nabór w ramach działania 5.2.2: Alokacja 13,368 mln euro, czyli 43,025 mln PLN. Złożono 376 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 415,362 mln PLN (965 % alokacji przeznaczonej na konkurs) Obecnie w procedurze 215 wniosków na wartość dofinansowania ,81 PLN (964 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty Alokacja 1,590 mln euro, czyli 5,353 mln PLN. Uchwałą Nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmniejszono kwotę konkursu na euro, czyli ,60 PLN. Złożono 65 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 2,127 mln PLN (99 % alokacji przeznaczonej na konkurs). Obecnie w procedurze 42 wnioski na kwotę dofinansowania ,33 PLN (55% alokacji przeznaczonej na konkurs). Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 38 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,30 PLN. Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty prowadzony od Alokacja 1,600 mln euro, czyli 7,014 mln PLN. Do dnia r. wpłynęło 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ,72 PLN. Nabór w ramach działania 6.2: Alokacja euro, czyli ,00 PLN. Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty Alokacja 70,374 mln euro, czyli 250,884 mln PLN (wg kursu z dnia r. 308,519 mln PLN). Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. 18

19 Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. II. Tryb indywidualny Do dnia 11 maja 2009 roku złożono 28 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego. Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny formalnej - 0. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym -23 w tym zarejestrowane w KSI SIMIK Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej

20 Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny merytorycznej - 0. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym (zarejestrowane w KSI SIMIK) Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Złożono 8 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 165,707 mln PLN Nazwa Wnioskodawcy Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Gmina Pakość Gmina Miasta Brodnicy Tytuł projektu Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie z korytarzem VI autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin Inowrocław Włocławek A-1 Połączenie drogi ekspresowej S 10 TEN T Via, drogą ekspresową S 5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło Szubin Połączenie autostrady A 1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S 10, Kcynii. Odcinek Sępólno Kcynia Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica Sierpc Połączenie z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia Szubin Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-TVI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10 Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255. Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy Etap oceny Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania Decyzja o dofinansowanie Decyzja o dofinansowanie Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania Decyzja o dofinansowanie Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania W trakcie oceny formalnej Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 17,395 mln PLN. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Etap Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów. Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 1,147 mln PLN. Decyzja o dofinansowanie Nazwa Wnioskodawcy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna Tytuł projektu Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko - toruńskiej - etap 1: System odprawy bagażowej Etap W trakcie oceny formalnej Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 6,920 mln PLN. 20

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Mój region w Europie RPO w Kujawsko-Pomorskiem 14 grudnia 2009 r. Opera Nova, Bydgoszcz Tryb konkursowy Do dnia 07 grudnia 2009 r. w ramach RPO ogłoszono 23 nabory wniosków w

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 27 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec I kwartału 2009 r. 25 maj 2009 r. SPIS TREŚCI: REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 23 luty 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 29 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec IV kwartału 2008r. 23 luty 2009 r. SPIS TREŚCI: REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Stan na koniec III kwartału 2009 r. 23 listopada 2009 r. SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

O wsparcie mogą ubiegać się:

O wsparcie mogą ubiegać się: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów:

W ramach konkursu do wsparcia przewidziano następujące typy projektów: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r. Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały promocyjne

Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały promocyjne Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Promocja projektu Jak wykorzystywać stronę internetową projektu i materiały

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko Pomorskim 8 września 2008r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami; Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca w ramach Działania 2.7. Pilotażowy Program

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (v.2.

Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (v.2. Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (v.2.0) Załącznik do Uchwały Nr 7/219/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA 16-11-2015 Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Nazwa Koszty zadania w roku Województwa 661 628

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki alokacja Program Kapitał Ludzki jest największym programem w historii Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - stan wdrażania Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 23 listopada 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania. Lista projektów ocenionych pozytywnie dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1678/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1678/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1678/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy

Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego współfinansowany przez Szwajcarięw ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

TERYTORIALNE WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE. Toruń, 8 września 2014 r.

TERYTORIALNE WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE. Toruń, 8 września 2014 r. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Toruń, 8 września 2014 r. ZITWŁOCŁAWKA Wynik delimitacji Kalendarium prac nad Strategią OF/ZIT lipiec 2013r. zawarcie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu jako narzędzie komunikacji pomiędzy aktorami rynku pracy

Promocja projektu jako narzędzie komunikacji pomiędzy aktorami rynku pracy Promocja projektu jako narzędzie komunikacji pomiędzy aktorami rynku pracy Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców Toruń, 27.11.2013 r. DLACZEGO? Promocja

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 26 października 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/2569/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Jak korzystać ze strony internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą. Toruń, 19.06.2013r.

Promocja projektu. Jak korzystać ze strony internetowej projektu Rynek Pracy pod Lupą. Toruń, 19.06.2013r. Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Promocja projektu Jak korzystać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju 1 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Obszary wsparcia oraz Sprawozdanie okresowe z realizacji POPT

Bardziej szczegółowo

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1 lutego 2010 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Postępy wdrażania Plany na przyszłość. Kielce, 5 grudnia 2016 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Postępy wdrażania Plany na przyszłość. Kielce, 5 grudnia 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Postępy wdrażania Plany na przyszłość Kielce, 5 grudnia 2016 r. 12 luty 2015 Akceptacja RPOWŚ 2014-2020 przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo