VAT. Tomasz Michalik. Wydanie 6. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT. Tomasz Michalik. Wydanie 6. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009"

Transkrypt

1

2 VAT

3 VAT 2009 Tomasz Michalik Wydanie 6. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

4 Stan prawny: kwiecień 2009 r. 6. wydanie Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serafin Seria: Podatkowe Komentarze Becka Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie w systemie TeX: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN

5 Spis treści Przedmowa... Wykazskrótów... Bibliografia... IX XI XV Ustawa o podatku od towarów i usług Dział I. Przepisy ogólne... 3 Art Dział II. Zakres opodatkowania Rozdział1.Przepisyogólne Art Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług Art Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowadostawatowarów Art Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną Art Dział III. Podatnicy i płatnicy Art Dział IV. Obowiązek podatkowy Rozdział1.Zasadyogólne Art Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Art b Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników Art Dział V. Miejsce świadczenia Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów Art Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Art Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług Art V

6 Spis treści Dział VI. Podstawa opodatkowania Art Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów 436 Art Dział VIII. Wysokość opodatkowania Rozdział1.Stawki Art Rozdział2.Zwolnienia Art Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów Art Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Art Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego 617 Art Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku Art Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności Art. 89a 89b Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego Art Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku Rozdział1.Rejestracja Art Rozdział2.Deklaracje Art Rozdział 3. Informacje podsumowujące Art Rozdział 4. Zapłata podatku Art Dział XI. Dokumentacja Rozdział1.Faktury Art Rozdział2.Ewidencje Art Rozdział3.Kasyrejestrujące Art Rozdział4.Terminyprzechowywaniadokumentów Art Dział XII. Procedury szczególne Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców Art VI

7 Spis treści Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych Art Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki Art Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków Art Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego Art Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym Art Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu Art Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne procedura uproszczona Art Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe ikońcowe Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział2.Przepisyprzejścioweikońcowe Art Indeks rzeczowy VII

8

9 Przedmowa Podatek od towarów i usług, stanowi podstawowe źródło dochodów Skarbu Państwa. Podatki obrotowe są wśród rozmaitych instrumentów polityki fiskalnej państwa, tymi elementami, które w największym stopniu powiązane są z codziennym życiem gospodarczym. Dynamika obrotu gospodarczego, niezwykłe bogactwo zdarzeń i zjawisk zachodzących w ramach tego obrotu stawia zarówno przed ustawodawcą, jak i praktykami zajmującymi się tymi podatkami wiele coraz to nowych wyzwań. Nowe techniki sprzedaży, nowe rodzaje usług finansowych, rozwój usług telekomunikacyjnych, handel elektroniczny, elektroniczne formy dokumentacji, a przede wszystkim postępująca globalizacja gospodarki, powoduje konieczność szybkich reakcji ustawodawcy na zmieniającą się rzeczywistość. W przypadku jednak braku pożądanych szybkich reakcji prawodawcy konieczne jest przystosowanie rzeczywistości do tych ram, które tworzą aktualnie istniejące regulacje prawne. Wyzwania te są tym ciekawsze, że system podatku od towarów i usług istniejący w krajach Unii Europejskiej zmierza do pełnej harmonizacji opodatkowania obrotu w państwach członkowskich. Już teraz systemy poszczególnych państw oparte są na jednolitej podstawie, od której odstępstwa są starannie limitowane. Podatek od towarów i usług w kształcie obowiązującym obecnie w Polsce jest również oparty na te samej podstawie. W 2004 r. polski podatek od towarów i usług został wprowadzony do wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, funkcjonującego od wielu lat. Oznacza to zmiany o charakterze zasadniczym, a także wiele zmian o charakterze technicznym. Podstawowa konstrukcja podatku VAT, znana od 1993 r., oparta na regulacjach dyrektyw unijnych, nie uległa zmianie. Dotychczasowe konstrukcje korzystały jedynie z dorobku europejskiego, natomiast po r. dorobek ten stał się w istocie elementem polskiego systemu. Podstawowe zmiany jakie nastąpiły z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej są związane z przejęciem tych rozwiązań, które są niezbędne dla funkcjonowania polskiego podatku, jako elementu wspólnego systemu podatku VAT, a które dotychczas w Polsce nie funkcjonowały głównie ze względu na to, iż podatek polski pozostawał poza tym systemem, a w związku z tym konstrukcja naczyń połączonych, do której zbliżony jest wspólny system podatku, nas nie dotyczyła. Dlatego też, większość istotnych zmian w polskich regulacjach dotyczy właśnie przyjęcia tych rozwiązań, np. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zasad określających miejsce świadczenia usług. Stanowią one podstawę wspólnego, międzynarodowego systemu podatku. Prostocie konstrukcyjnej podatku od towarów i usług towarzyszą skomplikowane i często niepełne lub nieprecyzyjne regulacje prawne dotyczące poszczególnych zagadnień. Powoduje to duże ryzyko po stronie podatnika, który zgodnie z podstawową zasadą w VAT jest zobowiązany do samodeklarowania i obliczenia tego podatku. Ponosi on więc pełną odpowiedzialność za właściwe ustalenie swojego zobowiązania podatkowego. Niestety nowa ustawa o podatku od towarów i usług nie jest wolna od skomplikowanych i nieprecyzyjnych regulacji, których konsekwencje poniesie podatnik. Rok 2005 przyniósł pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym sąd, opierając się na dotychczasowym orzecznictwie ETS przyjąwszy, że przepisy ustawy o VAT i rozporządzenia wykonawczego do niej są niezgodne z VI Dyrektywą, uznał prawo podatnika do bezpośredniego zastosowania VI Dyrektywy. Rok 2006 przyniósł nowy praktyczny aspekt stosowania regulacji o VAT r. weszło w życie rozporządzenie europejskie, które w sposób bezpośredni a zatem bez konieczności szczególnej implementacji w drodze ustawy obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich (patrz komentarz do art. 27). Podatnicy w coraz większym stopniu korzystają nie tylko z dorobku orzecznictwa ETS, ale także z legislacji wspólnotowej. IX

10 Przedmowa Istotną zmianą, którą przyniósł rok 2007 jest zastąpienie I i VI Dyrektywy Dyrektywą 2006/112/WE. Nowa Dyrektywa stanowi przede wszystkim ujednolicenie dotychczasowych wielokrotnie nowelizowanych regulacji VI Dyrektywy; jej układ jest bardziej czytelny i logicznie uzasadniony. Nowa Dyrektywa nie jest jednak tylko nowelizacją kosmetyczną, przynosi też ważne zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na działalność polskich podatników. Wreszcie rok 2008 przynosi pierwsze polskie wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatku VAT, kolejne zmiany Dyrektywy 2006/112 oraz wiele rozstrzygnięć polskich sądów administracyjnych, w których kierują się one prowspólnotową wykładnią ustawy. To wszystko sprawia, że ustawy o VAT nie wolno już odczytywać w oderwaniu od Dyrektywy 2006/112 i orzecznictwa ETS. Rok 2009 przynosi kolejną dosyć poważną nowelizację ustawy. Szczególnie ważne zmiany to te wprowadzające nowe instytucje i rozwiązania, takie jak szczególna procedura rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy zastosowaniu konstrukcji magazynu konsygnacyjnego czy wprowadzenie, niestety jedynie dla wybranych podatników, możliwości rozliczenia podatku od importu towarów w deklaracji podatkowej. Są to rozwiązania w polskiej ustawie nowe ale stosowane od lat przez inne państwa członkowskie, w tym te, które wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej w 2004 r. Dlatego te zmiany powodują jedynie, że doganiamy innych a nie tworzymy rozwiązania nowatorskie, które w ramach systemu zharmonizowanego, stworzyłyby dla Polski pewnego rodzaju przewagę konkurencyjną. Ale niewatpliwie lepiej, że zmiany następują późno niż wcale. Warszawa, kwiecień 2009 r. Autor X

11 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU... ustawa z r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) EwPodU... ustawa z r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. z 2004 r. Nr 269, poz ze zm.) GryPU... ustawa z r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KodCel... ustawa z r. Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) OrdPU... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PCzCywU... ustawa z r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PLeśU... ustawa z r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz ze zm.) PrCel... ustawa z r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) SGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) PSpDarU... ustawa z r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz ze zm.) RachU... ustawa z r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.) rozporządzenie ofakturach... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) XI

12 Wykaz skrótów rozporządzenie o kasach rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 113, poz. 720) rozp. VAT rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) TUE... TraktatoUniiEuropejskiej TWE Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską VATU ustawa z r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) VATUn/ustawa o VAT. ustawa z r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) WKC Publikacje WspólnotowyKodeksCelny Biul.Skarb.... BiuletynSkarbowy DP... DoradztwoPodatkowe Dz.U.... DziennikUstaw MoPod... MonitorPodatkowy M.P.... MonitorPolski ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PP... Przegląd Podatkowy PiPod... PrawoiPodatki PrG Prawo Gospodarcze PrP... PrawoPrzedsiębiorcy Rz Rzeczpospolita 3. Organy orzekające ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA... SądApelacyjny SN... SądNajwyższy TK Trybunał Konstytucyjny WSA... WojewódzkiSądAdministracyjny 4. Inne skróty art.... artykuł CN Scalona Nomenklatura Towarów Handlu Zagranicznego CPA Europejska Klasyfikacja Produktów cyt.... cytat cz część dot dotyczące j jednostka jw.... jakwyżej lit litera MF... MinisterstwoFinansów MinFin... MinisterFinansów m.in.... międzyinnymi nast.... następny XII

13 Wykaz skrótów rozporządzenie o kasach rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 113, poz. 720) TUE... TraktatoUniiEuropejskiej TWE Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską VATU ustawa z r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) VATUn/ustawa o VAT. ustawa z r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) WKC Publikacje WspólnotowyKodeksCelny Biul.Skarb.... BiuletynSkarbowy DP... DoradztwoPodatkowe Dz.U.... DziennikUstaw MoPod... Monitor Podatkowy M.P.... MonitorPolski ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PP... PrzeglądPodatkowy PiPod... PrawoiPodatki PrG Prawo Gospodarcze PrP... PrawoPrzedsiębiorcy Rz Rzeczpospolita 3. Organy orzekające ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA... SądApelacyjny SN... SądNajwyższy TK Trybunał Konstytucyjny WSA... WojewódzkiSądAdministracyjny 4. Inne skróty art.... artykuł CN Scalona Nomenklatura Towarów Handlu Zagranicznego CPA Europejska Klasyfikacja Produktów cyt.... cytat cz część dot dotyczące j jednostka jw.... jakwyżej lit litera MF... MinisterstwoFinansów MinFin... MinisterFinansów m.in.... międzyinnymi nast.... następny nb... numerbrzegowy Nr/nr... numer orzecz orzeczenie XII

14 Wykaz skrótów pkt punkt PKOB... PolskaKlasyfikacjaObiektówBudowlanych PKWiU... PolskaKlasyfikacjaWyrobówiUsług por.... porównaj poz.... pozycja r.... rok red.... redakcja(podredakcją) RM... RadaMinistrów rozdz.... rozdział rozp.... rozporządzenie s.... strona sygn.... sygnatura tekst jedn tekst jednolity tj.... tojest tzn to znaczy tzw.... takzwany VAT... ValueAddedTax wg... według ww.... wyżejwymienione wzw.... wzwiązku zezm.... zezmianami zob.... zobacz XIII

15 Bibliografia Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2005 Bartosiewicz A., Szczególna procedura opodatkowania usług turystyki, MoPod 10/2004 Bartosiewicz A., Wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego a skutek bezpośredni norm dyrektyw, PP 2/2006 Bartosiewicz A., Kubacki R., Sankcje VAT dotyczące okresów rozliczeniowych sprzed r., MoPod 11/2005 Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustanowienie użytkowania wieczystego dostawą towarów (konsekwencje praktyczne uchwały NSA) glosa do uchwały 7 sędziów NSA z r., JurPod 3/2007 Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT, Warszawa 2005 Bącal A., Termin wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli a prawo do korekty deklaracji VAT wyrok WSA w Bydgoszczy z r., JurPod 2/2007 Bącal A. (red.), Podatek od towarów i usług, Warszawa 2008 Bącal M., Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, PiPod, wydanie specjalne Bieńkowska A., Odliczanie częściowe i roczna korekta podatku naliczonego, MoPod 12/2004 Bieńkowska A., Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu usług związanych z nabyciem akcji, MoPod 2/2006 Bieńkowska A., Opodatkowanie VAT dostaw towarów realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych, MoPod 1/2005 Brolik J., Nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego w świetle orzecznictwa ETS a stosowanie prawa przez organy podatkowe i sądy, JurPod 3/2007 Brzeszczyńska S., Spółdzielcze prawa do lokali i budynków a podatek VAT, MoPod 1/2006 Brzeziński B., Kalinowski M., Glosa do wyroku NSA z r., III SA 3526/01, MoPod 1/2003 Chudzik M., Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, MoPod 1/2002 Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 1999 Dudra D., Czy bonusy i premie pieniężne podlegają opodatkowaniu VAT? wyrok NSA z r., JurPod 2/2007 Dudra D., Burczyński T., Sankcje w podatku od towarów i usług a prawo wspólnotowe, PP 8/2006 Dzwonkowski H., Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek stanowiących własność osób fizycznych, MoPod 3/2008 Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2004 Grzybowski S., Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1985 Jędrszczyk J., Lis E., Świadczenia złożone problemy praktyczne na gruncie przepisów o podatku VAT, MoPod 6/2006 Kamiński J., Ustawa o VAT, Warszawa 2004 Lasiński-Sulecki K., Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT próba oceny zgodności z europejskim prawem wspólnotowym, PP 5/2006 Lewkowicz P. J., Licencja na korzystanie z programów komputerowych a podatek VAT, Glosa 11/2001 Marciniuk A., Opodatkowanie VAT dostaw złożonych: dostawa oprogramowania komputerowego zarejestrowanego na nośniku wraz z dostosowaniem tego oprogramowania do potrzeb nabywcy, MoPod 2/2006 XV

16 Bibliografia Martini J., Nieważność czynności prawnej a prawo do odliczenia podatku naliczonego komentarz do wyroku ETS z , JurPod 1/2007 Martini J. (red.), Nowa ustawa o VAT. Komentarz, Warszawa 2008 Martini J., Opodatkowanie VAT usług faktoringu, JurPod 3/2007 Martini J., Cmoch A., Karpiesiuk Ł., Karwat P., Pietrasiewicz W., Satkiewicz P., Skorupa P., Wojda M., Dyrektywa VAT 2006/112/WE Komentarz, Wrocław 2008 Martini J., Karpiesiuk Ł., VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2007 Mazurkiewicz P., Odliczenie podatku naliczonego po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej orzeczenie ETS z r., w sprawie C-32/03 I/S Fini, Serwis MoPod 1/2006 Michalik T., Glosa sprzedaż nieruchomości stanowiących majątek prywatny nie podlega opodatkowaniu VAT glosa do wyroku WSA z , JurPod 2/2007 Michalik T., Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z , OSP 12/2006 Michalik T., Odliczanie podatku naliczonego, MoPod 1/2005 Michalik T., Podstawa opodatkowania w przypadku dostawy towarów za odpłatnością określoną poniżej kosztów, MoPod 2/2006 Michalik T., Przekazanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w nowej ustawie o VAT, MoPod 9/2004 Michalik T., Glosa sprzedaż nieruchomości stanowiących majątek prywatny nie podlega opodatkowaniu VAT glosa do wyroku WSA z , JurPod 2/2007 Miklasiński Z., Prawo własności przemysłowej komentarz, Warszawa 2001 Militz M., Obniżenie VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej? glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z , U 6/06, PiPod 5/2008 Modzelewski Z., Mularczyk G., Ustawa o VAT. Komentarz, Warszawa 2006 Mularczyk G., Import towarów nabytych nieodpłatnie, DP 6/1999 Namysłowski R., Nowa Dyrektywa 2006/112/WE w miejsce VI Dyrektywy VAT, JurPod 1/2007 Namysłowski R., Odliczenie podatku od towarów i usług poniesionego przed dokonaniem rejestracji, PP 6/2006 Namysłowski R., Opodatkowanie podatkiem VAT umowy zlecenia i umowy o dzieło, PP 1/2006 Niezgódka-Medek M., Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów uchwała składu 7 sędziów z r., JurPod 1/2007 Olejnik M., Uznanie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT za sankcję administracyjną, PP 7/2006 Orlewski R., Kradzież samochodu odliczenie podatku naliczonego, MoPod 7/2000 Pabiański T., Śliż W., Zorganizowane działania przestępcze wykorzystujące mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, PP 1/2007, 3/2007 Pawlik M., Glosa do uchwały SN z r., Glosa 3/99 Pawlik M., Praktyczne aspekty wykorzystania orzecznictwa ETS w procesie stosowania prawa podatkowego w Polsce, PP 6/2008 Pazura A., Odliczenie częściowe podatku naliczonego i jego korekta po zakończeniu roku, PP 9/2007 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1999 Radwański Z., Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 1996 Radzikowski K., Granice opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, MoPod 8/2007 Rudnicki S., Charakter prawny użytkowania wieczystego, Nowe Prawo 12/1970 Ruśkowski E., Opodatkowanie wieczystego użytkowania pod rządami nowej ustawy o VAT, PP 3/2006 Sachs K. (red.), VI Dyrektywa VAT, Warszawa 2004 Sachs K., Namysłowski R. (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz, Warszawa 2008 Skorupa P., Wojda M., Praktyczne aspekty nieodpłatnego świadczenia usług, PP 6/2006 XVI

17 Bibliografia Swinkels J., Carousel Fraud in the European Union, International VAT Monitor, 2/2008, Amsterdam Szafarowska M., Kradzież towarów nie jest dostawą towarów, MoPod 2/2006 Szafarowska M., Nieodpłatne przekazanie towarów konsekwencje w zakresie podatku VAT, MoPod 6/2005 Szczypiór M., O zaniechanych inwestycjach w polskim prawie podatkowym, VI Dyrektywie i orzecznictwie ETS, PP 9/2006 Terra B., European indirect tax law VAT and other indirect taxes, Amsterdam 2003 Terra B., Kajus J., Cases on European VAT 1975 March 2003, Amsterdam 2003 Terra B., Kajus J., A Guide to the European VAT Directives, Amsterdam 2007 Terra B., Kajus J., A Guide to the Sixth VAT Directive, Amsterdam 2000 Terra B., Namysłowski R., Proporcjonalne rozliczenie podatku naliczonego, PiPod, wydanie specjalne 3/2008 Winiarz J., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 1967 Zubrzycki J., Glosa do wyroku TK z r., K 32/99, MoPod 12/2001 Zubrzycki J., Leksykon VAT 2008, Wrocław 2008 Zubrzycki J., Reprezentacja i reklama bez podatku, Rzeczpospolita Dobra Firma, z r. Zubrzycki J., Zakres niekonstytucyjności sankcji w ustawie o VAT uchwała z r., JurPod 1/2007 XVII

18

19 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) (zm.: Dz.U. 2005, Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484; 2006, Nr 143, poz i 1029; 2007, Nr 168, poz. 1187, Nr 192, poz. 1382; 2008, Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1320; 2009, Nr 3, poz. 11)

20

VAT. Jerzy Martini Przemys aw Skorupa Marek Wojda. Wydanie 2.

VAT. Jerzy Martini Przemys aw Skorupa Marek Wojda. Wydanie 2. VAT 2010 Jerzy Martini Przemys aw Skorupa Marek Wojda Wydanie 2. VAT VAT 2010 Jerzy Martini Przemys aw Skorupa Marek Wojda Wydanie 2. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Stan prawny: maj 2010 r. Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

VAT. Komentarz. Michalik. Tomasz. Wydanie 8. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA

VAT. Komentarz. Michalik. Tomasz. Wydanie 8. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA VAT Komentarz Tomasz Michalik Wydanie 8. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA PODATKOWE KOMENTARZE BECKA VAT VAT Komentarz Tomasz Michalik Wydanie 8. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Propozycja cytowania: Michalik,

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r. (z uwzględnieniem zmian na dzień 1 stycznia 2014 r.) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

VAT. Komentarz. Michalik. Tomasz. Wydanie 9. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA

VAT. Komentarz. Michalik. Tomasz. Wydanie 9. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA VAT Komentarz Tomasz Michalik Wydanie 9. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA PODATKOWE KOMENTARZE BECKA VAT VAT Komentarz Tomasz Michalik Wydanie 9. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Michalik,

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak (red.) Justyna Pomorska-Porębska Monika Bartosiewicz z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca PODATKI NR 13 INDEKS 36990X ISBN 9788374403658 LIPIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT N owe f o rm u l a r ze VAT na C D po zmianach od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami

Bardziej szczegółowo

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT Obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej Rödl & Partner: wnikliwe omówienie przepisów

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 7. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 7. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe Ryszard Mastalski 7. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe W sprzedaży: W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Wykaz skrótów 9. Słowo wstępne 13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 15

SPIS TREŚCI. Spis treści. Wykaz skrótów 9. Słowo wstępne 13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 15 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Słowo wstępne 13 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 15 DZIAŁ I. Przepisy ogólne 17 DZIAŁ II. Zakres opodatkowania 91 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz KO M E N TA R Z L E X VAT. 7. wydanie komentarza Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego

Adam Bartosiewicz KO M E N TA R Z L E X VAT. 7. wydanie komentarza Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego Adam Bartosiewicz VAT 7. wydanie komentarza Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego KO M E N TA R Z L E X Warszawa 2013 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 9 Słowo wstępne... 13 Ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2009 r. (C-502/07) (K-1 sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy)

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini Portal TaxFin.pl i Kancelaria Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. zapraszają na Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini 40 h lekcyjnych 30 października 18 grudnia 2012 r., Warszawa Partnerzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

VAT część 1. po zmianach. e-poradnik

VAT część 1. po zmianach. e-poradnik e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki VAT część 1 po zmianach ujednolicona ustawa o podatku od towaru i usług z oznaczonymi najnowszymi zmianami, z datami wejścia w życie w 2013, 2014 i 2016 r. komentarze

Bardziej szczegółowo

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne Dominik Màczyƒski Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Komentarz Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Dominik Màczyƒski

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów?

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku ETS orzekł, że obowiązujące w Polsce ograniczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 9. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo podatkowe. Ryszard Mastalski. 9. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe Ryszard Mastalski 9. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo podatkowe W sprzedaży: P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze PODATKI

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Robert Oktaba. Prawo podatkowe. C. H. Beck

Akademia Prawa. Robert Oktaba. Prawo podatkowe. C. H. Beck Akademia Prawa Robert Oktaba Prawo podatkowe C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo podatkowe W sprzedaży: R. Mastalski PRAWO PODATKOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podatek. od towarów i usług. po zmianach z komentarzem eksperta

Podatek. od towarów i usług. po zmianach z komentarzem eksperta o we ra Podatek od towarów i usług po zmianach z komentarzem eksperta forsal.pl finansowe strony Gazety Prawnej Codziennie najświeższe, wiarygodne i kompletne informacje ze świata finansów, prawa i gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Komentarz problemowy. Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska Ewa Piechota-Oloś, Aleksandra Sędkowska Iwona Siergiej, Piotr Stanisławiszyn

Komentarz problemowy. Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska Ewa Piechota-Oloś, Aleksandra Sędkowska Iwona Siergiej, Piotr Stanisławiszyn Komentarz problemowy Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska Ewa Piechota-Oloś, Aleksandra Sędkowska Iwona Siergiej, Piotr Stanisławiszyn Warszawa 2011 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo" w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym.

Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym. Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo" w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: uptu) przepisów ustawy nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ORZECZNICTWA. redakcja naukowa Małgorzata Militz

WYBÓR ORZECZNICTWA. redakcja naukowa Małgorzata Militz VAT WYBÓR ORZECZNICTWA redakcja naukowa Małgorzata Militz Adam Bącal Dagmara Dominik-Ogińska Maciej Jaśniewicz Ewa Michna Małgorzata Militz Piotr Ogiński Tomasz Siennicki Roman Wiatrowski Zamów książkę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych omówienie zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia (1 maja) 2011 r...7

SPIS TREŚCI. Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych omówienie zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia (1 maja) 2011 r...7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...3 Wstęp...5 Rozdział I Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych omówienie zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia (1 maja) 2011 r...7 Rozdział II Odpowiedzi na pytania podatników...20

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT - projektowane zmiany na rok 2013. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania.

Podatek VAT - projektowane zmiany na rok 2013. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Podatek VAT - projektowane zmiany na rok 2013. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Terminy szkolenia 3-5 październik 2012r., Warszawa -

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części

VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Grzegorz Kaptur VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Zastosowanie definicji zawartych w Dyrektywie VAT Kontrowersje związane z pierwszym zasiedleniem Interpretacje indywidualne Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk PRAWO FINANSOWE Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk Część I. Finanse publiczne. Prawo finansowe. Rozdział I PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Anna Berska Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Prawo celne. Wiktor Poniewierka WYDANIE 1. Stan prawny na 1 listopada 2014 roku. Zamów książkę w księgarni internetowej

KOMENTARZ. Prawo celne. Wiktor Poniewierka WYDANIE 1. Stan prawny na 1 listopada 2014 roku. Zamów książkę w księgarni internetowej KOMENTARZ Prawo celne Wiktor Poniewierka WYDANIE 1 Stan prawny na 1 listopada 2014 roku Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 września 2014 r. Wydawca: Grzegorz Jarecki

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie rynku nieruchomości

Opodatkowanie rynku nieruchomości Michał Thedy, Anna Pleskowicz, Michał Sawicki, Michał Koper, Karol Dąbek, Aleksandra Banasikowska Opodatkowanie rynku nieruchomości 3. wydanie NIERUCHOMOŚCI Opodatkowanie rynku nieruchomości Polecamy nasze

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Akademia podatku VAT w budżecie jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017 roku

Akademia podatku VAT w budżecie jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017 roku oferta szkolenia: Akademia podatku VAT w budżecie jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017 roku 05.-06.09.2016r., Rewal MW Consulting, Pl. Batorego 3/209, 70-207 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin. na doradc podatkowego TESTY. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da. 3. Wydanie. +gratis testy on-line

Egzamin. na doradc podatkowego TESTY. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da. 3. Wydanie. +gratis testy on-line Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da Egzamin na doradc podatkowego TESTY +gratis testy on-line Zgodne z uchwa à Paƒstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7.5.2009 r. 3. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji Seminarium portalu TaxFin.pl E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji 12 grudnia 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

VAT. e-poradnik. po zmianach

VAT. e-poradnik. po zmianach e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki VAT po zmianach Sprzedaż gruntu bez podatku VAT Rozliczenie VATu od importu Pomoc dzieciom z ubogich rodzin zwolniona z VAT Odsetki od zaniżonej wartości towaru

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7)

Struktura logiczna deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) Załącznik Nr 4 Struktura logiczna deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-7(9)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Karol Różycki Część II: Tomasz Krywan Część III: Adam Bartosiewicz, Mariusz Jabłoński, Tomasz Krywan,

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE UNIWERSALNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 1 STYCZNIA 2017 R. W ZWIAZKU

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo