VAT. Tomasz Michalik. Wydanie 6. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT. Tomasz Michalik. Wydanie 6. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009"

Transkrypt

1

2 VAT

3 VAT 2009 Tomasz Michalik Wydanie 6. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

4 Stan prawny: kwiecień 2009 r. 6. wydanie Redakcja: Agnieszka Bereźnicka-Serafin Seria: Podatkowe Komentarze Becka Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie w systemie TeX: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN

5 Spis treści Przedmowa... Wykazskrótów... Bibliografia... IX XI XV Ustawa o podatku od towarów i usług Dział I. Przepisy ogólne... 3 Art Dział II. Zakres opodatkowania Rozdział1.Przepisyogólne Art Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług Art Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowadostawatowarów Art Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną Art Dział III. Podatnicy i płatnicy Art Dział IV. Obowiązek podatkowy Rozdział1.Zasadyogólne Art Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Art b Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników Art Dział V. Miejsce świadczenia Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów Art Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Art Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług Art V

6 Spis treści Dział VI. Podstawa opodatkowania Art Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów 436 Art Dział VIII. Wysokość opodatkowania Rozdział1.Stawki Art Rozdział2.Zwolnienia Art Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów Art Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Art Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego 617 Art Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku Art Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności Art. 89a 89b Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego Art Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku Rozdział1.Rejestracja Art Rozdział2.Deklaracje Art Rozdział 3. Informacje podsumowujące Art Rozdział 4. Zapłata podatku Art Dział XI. Dokumentacja Rozdział1.Faktury Art Rozdział2.Ewidencje Art Rozdział3.Kasyrejestrujące Art Rozdział4.Terminyprzechowywaniadokumentów Art Dział XII. Procedury szczególne Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców Art VI

7 Spis treści Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych Art Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki Art Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków Art Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego Art Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym Art Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu Art Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne procedura uproszczona Art Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe ikońcowe Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział2.Przepisyprzejścioweikońcowe Art Indeks rzeczowy VII

8

9 Przedmowa Podatek od towarów i usług, stanowi podstawowe źródło dochodów Skarbu Państwa. Podatki obrotowe są wśród rozmaitych instrumentów polityki fiskalnej państwa, tymi elementami, które w największym stopniu powiązane są z codziennym życiem gospodarczym. Dynamika obrotu gospodarczego, niezwykłe bogactwo zdarzeń i zjawisk zachodzących w ramach tego obrotu stawia zarówno przed ustawodawcą, jak i praktykami zajmującymi się tymi podatkami wiele coraz to nowych wyzwań. Nowe techniki sprzedaży, nowe rodzaje usług finansowych, rozwój usług telekomunikacyjnych, handel elektroniczny, elektroniczne formy dokumentacji, a przede wszystkim postępująca globalizacja gospodarki, powoduje konieczność szybkich reakcji ustawodawcy na zmieniającą się rzeczywistość. W przypadku jednak braku pożądanych szybkich reakcji prawodawcy konieczne jest przystosowanie rzeczywistości do tych ram, które tworzą aktualnie istniejące regulacje prawne. Wyzwania te są tym ciekawsze, że system podatku od towarów i usług istniejący w krajach Unii Europejskiej zmierza do pełnej harmonizacji opodatkowania obrotu w państwach członkowskich. Już teraz systemy poszczególnych państw oparte są na jednolitej podstawie, od której odstępstwa są starannie limitowane. Podatek od towarów i usług w kształcie obowiązującym obecnie w Polsce jest również oparty na te samej podstawie. W 2004 r. polski podatek od towarów i usług został wprowadzony do wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, funkcjonującego od wielu lat. Oznacza to zmiany o charakterze zasadniczym, a także wiele zmian o charakterze technicznym. Podstawowa konstrukcja podatku VAT, znana od 1993 r., oparta na regulacjach dyrektyw unijnych, nie uległa zmianie. Dotychczasowe konstrukcje korzystały jedynie z dorobku europejskiego, natomiast po r. dorobek ten stał się w istocie elementem polskiego systemu. Podstawowe zmiany jakie nastąpiły z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej są związane z przejęciem tych rozwiązań, które są niezbędne dla funkcjonowania polskiego podatku, jako elementu wspólnego systemu podatku VAT, a które dotychczas w Polsce nie funkcjonowały głównie ze względu na to, iż podatek polski pozostawał poza tym systemem, a w związku z tym konstrukcja naczyń połączonych, do której zbliżony jest wspólny system podatku, nas nie dotyczyła. Dlatego też, większość istotnych zmian w polskich regulacjach dotyczy właśnie przyjęcia tych rozwiązań, np. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zasad określających miejsce świadczenia usług. Stanowią one podstawę wspólnego, międzynarodowego systemu podatku. Prostocie konstrukcyjnej podatku od towarów i usług towarzyszą skomplikowane i często niepełne lub nieprecyzyjne regulacje prawne dotyczące poszczególnych zagadnień. Powoduje to duże ryzyko po stronie podatnika, który zgodnie z podstawową zasadą w VAT jest zobowiązany do samodeklarowania i obliczenia tego podatku. Ponosi on więc pełną odpowiedzialność za właściwe ustalenie swojego zobowiązania podatkowego. Niestety nowa ustawa o podatku od towarów i usług nie jest wolna od skomplikowanych i nieprecyzyjnych regulacji, których konsekwencje poniesie podatnik. Rok 2005 przyniósł pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym sąd, opierając się na dotychczasowym orzecznictwie ETS przyjąwszy, że przepisy ustawy o VAT i rozporządzenia wykonawczego do niej są niezgodne z VI Dyrektywą, uznał prawo podatnika do bezpośredniego zastosowania VI Dyrektywy. Rok 2006 przyniósł nowy praktyczny aspekt stosowania regulacji o VAT r. weszło w życie rozporządzenie europejskie, które w sposób bezpośredni a zatem bez konieczności szczególnej implementacji w drodze ustawy obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich (patrz komentarz do art. 27). Podatnicy w coraz większym stopniu korzystają nie tylko z dorobku orzecznictwa ETS, ale także z legislacji wspólnotowej. IX

10 Przedmowa Istotną zmianą, którą przyniósł rok 2007 jest zastąpienie I i VI Dyrektywy Dyrektywą 2006/112/WE. Nowa Dyrektywa stanowi przede wszystkim ujednolicenie dotychczasowych wielokrotnie nowelizowanych regulacji VI Dyrektywy; jej układ jest bardziej czytelny i logicznie uzasadniony. Nowa Dyrektywa nie jest jednak tylko nowelizacją kosmetyczną, przynosi też ważne zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na działalność polskich podatników. Wreszcie rok 2008 przynosi pierwsze polskie wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatku VAT, kolejne zmiany Dyrektywy 2006/112 oraz wiele rozstrzygnięć polskich sądów administracyjnych, w których kierują się one prowspólnotową wykładnią ustawy. To wszystko sprawia, że ustawy o VAT nie wolno już odczytywać w oderwaniu od Dyrektywy 2006/112 i orzecznictwa ETS. Rok 2009 przynosi kolejną dosyć poważną nowelizację ustawy. Szczególnie ważne zmiany to te wprowadzające nowe instytucje i rozwiązania, takie jak szczególna procedura rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy zastosowaniu konstrukcji magazynu konsygnacyjnego czy wprowadzenie, niestety jedynie dla wybranych podatników, możliwości rozliczenia podatku od importu towarów w deklaracji podatkowej. Są to rozwiązania w polskiej ustawie nowe ale stosowane od lat przez inne państwa członkowskie, w tym te, które wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej w 2004 r. Dlatego te zmiany powodują jedynie, że doganiamy innych a nie tworzymy rozwiązania nowatorskie, które w ramach systemu zharmonizowanego, stworzyłyby dla Polski pewnego rodzaju przewagę konkurencyjną. Ale niewatpliwie lepiej, że zmiany następują późno niż wcale. Warszawa, kwiecień 2009 r. Autor X

11 Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU... ustawa z r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) EwPodU... ustawa z r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. z 2004 r. Nr 269, poz ze zm.) GryPU... ustawa z r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KKS... ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KodCel... ustawa z r. Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) OrdPU... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PCzCywU... ustawa z r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PLeśU... ustawa z r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz ze zm.) PrCel... ustawa z r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) SGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) PSpDarU... ustawa z r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz ze zm.) RachU... ustawa z r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.) rozporządzenie ofakturach... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) XI

12 Wykaz skrótów rozporządzenie o kasach rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 113, poz. 720) rozp. VAT rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) TUE... TraktatoUniiEuropejskiej TWE Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską VATU ustawa z r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) VATUn/ustawa o VAT. ustawa z r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) WKC Publikacje WspólnotowyKodeksCelny Biul.Skarb.... BiuletynSkarbowy DP... DoradztwoPodatkowe Dz.U.... DziennikUstaw MoPod... MonitorPodatkowy M.P.... MonitorPolski ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PP... Przegląd Podatkowy PiPod... PrawoiPodatki PrG Prawo Gospodarcze PrP... PrawoPrzedsiębiorcy Rz Rzeczpospolita 3. Organy orzekające ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA... SądApelacyjny SN... SądNajwyższy TK Trybunał Konstytucyjny WSA... WojewódzkiSądAdministracyjny 4. Inne skróty art.... artykuł CN Scalona Nomenklatura Towarów Handlu Zagranicznego CPA Europejska Klasyfikacja Produktów cyt.... cytat cz część dot dotyczące j jednostka jw.... jakwyżej lit litera MF... MinisterstwoFinansów MinFin... MinisterFinansów m.in.... międzyinnymi nast.... następny XII

13 Wykaz skrótów rozporządzenie o kasach rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 113, poz. 720) TUE... TraktatoUniiEuropejskiej TWE Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską VATU ustawa z r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) VATUn/ustawa o VAT. ustawa z r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) WKC Publikacje WspólnotowyKodeksCelny Biul.Skarb.... BiuletynSkarbowy DP... DoradztwoPodatkowe Dz.U.... DziennikUstaw MoPod... Monitor Podatkowy M.P.... MonitorPolski ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PP... PrzeglądPodatkowy PiPod... PrawoiPodatki PrG Prawo Gospodarcze PrP... PrawoPrzedsiębiorcy Rz Rzeczpospolita 3. Organy orzekające ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA... SądApelacyjny SN... SądNajwyższy TK Trybunał Konstytucyjny WSA... WojewódzkiSądAdministracyjny 4. Inne skróty art.... artykuł CN Scalona Nomenklatura Towarów Handlu Zagranicznego CPA Europejska Klasyfikacja Produktów cyt.... cytat cz część dot dotyczące j jednostka jw.... jakwyżej lit litera MF... MinisterstwoFinansów MinFin... MinisterFinansów m.in.... międzyinnymi nast.... następny nb... numerbrzegowy Nr/nr... numer orzecz orzeczenie XII

14 Wykaz skrótów pkt punkt PKOB... PolskaKlasyfikacjaObiektówBudowlanych PKWiU... PolskaKlasyfikacjaWyrobówiUsług por.... porównaj poz.... pozycja r.... rok red.... redakcja(podredakcją) RM... RadaMinistrów rozdz.... rozdział rozp.... rozporządzenie s.... strona sygn.... sygnatura tekst jedn tekst jednolity tj.... tojest tzn to znaczy tzw.... takzwany VAT... ValueAddedTax wg... według ww.... wyżejwymienione wzw.... wzwiązku zezm.... zezmianami zob.... zobacz XIII

15 Bibliografia Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2005 Bartosiewicz A., Szczególna procedura opodatkowania usług turystyki, MoPod 10/2004 Bartosiewicz A., Wykładnia prowspólnotowa prawa krajowego a skutek bezpośredni norm dyrektyw, PP 2/2006 Bartosiewicz A., Kubacki R., Sankcje VAT dotyczące okresów rozliczeniowych sprzed r., MoPod 11/2005 Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustanowienie użytkowania wieczystego dostawą towarów (konsekwencje praktyczne uchwały NSA) glosa do uchwały 7 sędziów NSA z r., JurPod 3/2007 Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT, Warszawa 2005 Bącal A., Termin wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli a prawo do korekty deklaracji VAT wyrok WSA w Bydgoszczy z r., JurPod 2/2007 Bącal A. (red.), Podatek od towarów i usług, Warszawa 2008 Bącal M., Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, PiPod, wydanie specjalne Bieńkowska A., Odliczanie częściowe i roczna korekta podatku naliczonego, MoPod 12/2004 Bieńkowska A., Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu usług związanych z nabyciem akcji, MoPod 2/2006 Bieńkowska A., Opodatkowanie VAT dostaw towarów realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych, MoPod 1/2005 Brolik J., Nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego w świetle orzecznictwa ETS a stosowanie prawa przez organy podatkowe i sądy, JurPod 3/2007 Brzeszczyńska S., Spółdzielcze prawa do lokali i budynków a podatek VAT, MoPod 1/2006 Brzeziński B., Kalinowski M., Glosa do wyroku NSA z r., III SA 3526/01, MoPod 1/2003 Chudzik M., Opodatkowanie obrotu programami komputerowymi w świetle podatku od towarów i usług, MoPod 1/2002 Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 1999 Dudra D., Czy bonusy i premie pieniężne podlegają opodatkowaniu VAT? wyrok NSA z r., JurPod 2/2007 Dudra D., Burczyński T., Sankcje w podatku od towarów i usług a prawo wspólnotowe, PP 8/2006 Dzwonkowski H., Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek stanowiących własność osób fizycznych, MoPod 3/2008 Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2004 Grzybowski S., Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1985 Jędrszczyk J., Lis E., Świadczenia złożone problemy praktyczne na gruncie przepisów o podatku VAT, MoPod 6/2006 Kamiński J., Ustawa o VAT, Warszawa 2004 Lasiński-Sulecki K., Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT próba oceny zgodności z europejskim prawem wspólnotowym, PP 5/2006 Lewkowicz P. J., Licencja na korzystanie z programów komputerowych a podatek VAT, Glosa 11/2001 Marciniuk A., Opodatkowanie VAT dostaw złożonych: dostawa oprogramowania komputerowego zarejestrowanego na nośniku wraz z dostosowaniem tego oprogramowania do potrzeb nabywcy, MoPod 2/2006 XV

16 Bibliografia Martini J., Nieważność czynności prawnej a prawo do odliczenia podatku naliczonego komentarz do wyroku ETS z , JurPod 1/2007 Martini J. (red.), Nowa ustawa o VAT. Komentarz, Warszawa 2008 Martini J., Opodatkowanie VAT usług faktoringu, JurPod 3/2007 Martini J., Cmoch A., Karpiesiuk Ł., Karwat P., Pietrasiewicz W., Satkiewicz P., Skorupa P., Wojda M., Dyrektywa VAT 2006/112/WE Komentarz, Wrocław 2008 Martini J., Karpiesiuk Ł., VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2007 Mazurkiewicz P., Odliczenie podatku naliczonego po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej orzeczenie ETS z r., w sprawie C-32/03 I/S Fini, Serwis MoPod 1/2006 Michalik T., Glosa sprzedaż nieruchomości stanowiących majątek prywatny nie podlega opodatkowaniu VAT glosa do wyroku WSA z , JurPod 2/2007 Michalik T., Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z , OSP 12/2006 Michalik T., Odliczanie podatku naliczonego, MoPod 1/2005 Michalik T., Podstawa opodatkowania w przypadku dostawy towarów za odpłatnością określoną poniżej kosztów, MoPod 2/2006 Michalik T., Przekazanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w nowej ustawie o VAT, MoPod 9/2004 Michalik T., Glosa sprzedaż nieruchomości stanowiących majątek prywatny nie podlega opodatkowaniu VAT glosa do wyroku WSA z , JurPod 2/2007 Miklasiński Z., Prawo własności przemysłowej komentarz, Warszawa 2001 Militz M., Obniżenie VAT bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej? glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z , U 6/06, PiPod 5/2008 Modzelewski Z., Mularczyk G., Ustawa o VAT. Komentarz, Warszawa 2006 Mularczyk G., Import towarów nabytych nieodpłatnie, DP 6/1999 Namysłowski R., Nowa Dyrektywa 2006/112/WE w miejsce VI Dyrektywy VAT, JurPod 1/2007 Namysłowski R., Odliczenie podatku od towarów i usług poniesionego przed dokonaniem rejestracji, PP 6/2006 Namysłowski R., Opodatkowanie podatkiem VAT umowy zlecenia i umowy o dzieło, PP 1/2006 Niezgódka-Medek M., Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów uchwała składu 7 sędziów z r., JurPod 1/2007 Olejnik M., Uznanie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT za sankcję administracyjną, PP 7/2006 Orlewski R., Kradzież samochodu odliczenie podatku naliczonego, MoPod 7/2000 Pabiański T., Śliż W., Zorganizowane działania przestępcze wykorzystujące mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, PP 1/2007, 3/2007 Pawlik M., Glosa do uchwały SN z r., Glosa 3/99 Pawlik M., Praktyczne aspekty wykorzystania orzecznictwa ETS w procesie stosowania prawa podatkowego w Polsce, PP 6/2008 Pazura A., Odliczenie częściowe podatku naliczonego i jego korekta po zakończeniu roku, PP 9/2007 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1999 Radwański Z., Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 1996 Radzikowski K., Granice opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, MoPod 8/2007 Rudnicki S., Charakter prawny użytkowania wieczystego, Nowe Prawo 12/1970 Ruśkowski E., Opodatkowanie wieczystego użytkowania pod rządami nowej ustawy o VAT, PP 3/2006 Sachs K. (red.), VI Dyrektywa VAT, Warszawa 2004 Sachs K., Namysłowski R. (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz, Warszawa 2008 Skorupa P., Wojda M., Praktyczne aspekty nieodpłatnego świadczenia usług, PP 6/2006 XVI

17 Bibliografia Swinkels J., Carousel Fraud in the European Union, International VAT Monitor, 2/2008, Amsterdam Szafarowska M., Kradzież towarów nie jest dostawą towarów, MoPod 2/2006 Szafarowska M., Nieodpłatne przekazanie towarów konsekwencje w zakresie podatku VAT, MoPod 6/2005 Szczypiór M., O zaniechanych inwestycjach w polskim prawie podatkowym, VI Dyrektywie i orzecznictwie ETS, PP 9/2006 Terra B., European indirect tax law VAT and other indirect taxes, Amsterdam 2003 Terra B., Kajus J., Cases on European VAT 1975 March 2003, Amsterdam 2003 Terra B., Kajus J., A Guide to the European VAT Directives, Amsterdam 2007 Terra B., Kajus J., A Guide to the Sixth VAT Directive, Amsterdam 2000 Terra B., Namysłowski R., Proporcjonalne rozliczenie podatku naliczonego, PiPod, wydanie specjalne 3/2008 Winiarz J., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 1967 Zubrzycki J., Glosa do wyroku TK z r., K 32/99, MoPod 12/2001 Zubrzycki J., Leksykon VAT 2008, Wrocław 2008 Zubrzycki J., Reprezentacja i reklama bez podatku, Rzeczpospolita Dobra Firma, z r. Zubrzycki J., Zakres niekonstytucyjności sankcji w ustawie o VAT uchwała z r., JurPod 1/2007 XVII

18

19 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) (zm.: Dz.U. 2005, Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484; 2006, Nr 143, poz i 1029; 2007, Nr 168, poz. 1187, Nr 192, poz. 1382; 2008, Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1320; 2009, Nr 3, poz. 11)

20

Opodatkowanie rynku nieruchomości

Opodatkowanie rynku nieruchomości Michał Thedy, Anna Pleskowicz, Michał Sawicki, Michał Koper, Karol Dąbek, Aleksandra Banasikowska Opodatkowanie rynku nieruchomości 3. wydanie NIERUCHOMOŚCI Opodatkowanie rynku nieruchomości Polecamy nasze

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie rynku nieruchomości

Opodatkowanie rynku nieruchomości Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk, Michał Koper Opodatkowanie rynku nieruchomości 2. wydanie NIERUCHOMOŚCI Opodatkowanie rynku nieruchomości Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Zasady prawa unijnego w VAT. Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska Marcin Bącal, Tomasz Siennicki

Zasady prawa unijnego w VAT. Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska Marcin Bącal, Tomasz Siennicki Zasady prawa unijnego w VAT Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska Marcin Bącal, Tomasz Siennicki Warszawa 2013 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Przedmowa... 13 Wstęp... 15 CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY PODATKU

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania

Spis treści. Wprowadzenie. I. Zakres przedmiotowy opodatkowania Wprowadzenie I. Zakres przedmiotowy opodatkowania 1. Definicja pojęcia towar dla potrzeb VAT........................... 35 1a) Warunki, które muszą zostać spełnione, aby budynki i budowle mogły być przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH

Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Joanna Szlęzak-Matusewicz ZARZĄDZANIE PODATKAMI OSÓB FIZYCZNYCH Warszawa 2013 Stan prawny na 18 stycznia 2013 r. Recenzent Prof. dr hab. Irena Olchowicz Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: VAT > > Obrót paliwami

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Materiały szkoleniowe z tematu pn. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Program szkolenia OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Dzień

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych

DUŻE KOMENTARZE BECKA. Prawo zamówień publicznych DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo zamówień publicznych Komentarz Jerzy Pieróg radca prawny 12. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Propozycja cytowania:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart

Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych. Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych Urszula Lewińska, Tomasz Lenart Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o VAT 2015 BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT.

Ustawa o VAT 2015 BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT. rekomenduje BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO Ustawa o VAT 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. ISBN 977-17-3308-852-8 Publikacja wchodzi w skład Biuletynu VAT HIT SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE USŁUG FINANSOWYCH - ASPEKTY PRAWNOPORÓWNAWCZE

OPODATKOWANIE USŁUG FINANSOWYCH - ASPEKTY PRAWNOPORÓWNAWCZE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 4 2001 HANNA MAŁECKA OPODATKOWANIE USŁUG FINANSOWYCH - ASPEKTY PRAWNOPORÓWNAWCZE 1. WPROWADZENIE Opodatkowanie usług finansowych w Polsce należy

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym

Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym GraŜyna Nauka Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym W literaturze przedmiotu prawa podatkowego przyjmuje się stanowisko, albo proponuje się, aby przyjąć,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo