Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r."

Transkrypt

1 Zduńska Wola, dnia r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21B Zduńska Wola NIP REGON Telefon (43) , Fax (43) Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30 2. Tryb postępowania. 2.1 Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art.10 ust.1 w związku z art.39, z ograniczeniami przewidzianymi dla postępowań o równowartości poniżej kwot ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2.2 Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie: Zadanie I 1. Zasilacz awaryjny UPS 2 szt 2. Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) 4 szt 3. Pendrive 8 GB 5 szt 4. Oprogramowanie (Office, program antywirusowy, system operacyjny) 4 szt 5. Urządzenie wielofunkcyjne laser kolor 1 szt 6. Głośniki do laptopa (zestaw) 1 szt 7. Router 1 szt.

2 Zadanie II 1. Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) 2 szt 2. Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor + drukarka) 1 szt 3. Oprogramowanie (Office, program antywirusowy, system operacyjny) 3 szt 4. Zasilacz awaryjny UPS 3 szt 5. Kabel krosowy 3,0 mb 10 szt. Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu zawarta jest w załączniku nr 2. Kategoria ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Urządzenia komputerowe : Drukarki laserowe : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w okresie : sierpień 2009 r. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 8.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 - świadczenie oferenta) 8.3 Wykonawca powinien spełniać wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1- oświadczenie oferenta). 8.4 Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia wymagane ustawami nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień. 8.5 Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3 8.6 Wykonawca powinien złożyć w wymaganym terminie kompletną, pisemną ofertę. 8.7 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału, określające zakres pełnomocnictwa. 8.8 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia lub nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikało, że zostały spełnione w/w warunki, to po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 2 ustawy Pzp. Wystarczającym powodem odrzucenia oferty może być brak któregokolwiek z wymaganych w SIWZ elementów. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji. 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 9.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

4 upływem terminu składania ofert, opatrzony klauzulą Za zgodność z oryginałem i poświadczony przez Wykonawcę. 9.2 Aktualne na dzień składania oferty zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 9.3 Aktualne na dzień składania oferty zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 9.4 Udokumentowanie doświadczenia w realizacji zamówienia ( wykaz realizacji przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie)..9.5 Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 9.6 Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami. 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: a) w zakresie zamówienia publicznego: Renata Jakus- inspektor ds. organizacyjnoadministracyjnych pok. 20- I piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli (tel , wew.13) b) w zakresie przedmiotu zamówienia: Dariusz Kujawski- informatyk pok. 17- piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli (Tel , wew. 22) Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnienia treści SIWZ pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W razie konieczności modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuży termin do składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej: bez ujawniania źródła zapytania.

5 10.4 Zamawiający wszystkie informacje i zawiadomienia przekazuje w formie pisemnej za pośrednictwem poczty. Wykonawcy winni przekazywać wszelkiego rodzaju oświadczenia i dokumenty wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego lub bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej- pokój nr 18 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie dokumentów oraz informacji za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie oraz drogą elektroniczną. 11. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 12. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 13. Opis sposobu przygotowania ofert Oferta musi zawierać następujące elementy: - określenia nazwy i siedziby Wykonawcy, - wypełniony i podpisany formularz oferty, - dokumenty uwiarygodniające wykonawcę stosownie do pkt 9 niniejszej specyfikacji, - oświadczenia stanowiące załącznik do specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego w terminie do r. godz. 15:30. Na kopercie zewnętrznej musi znaleźć się adnotacja: Oferta przetargowa dotycząca zakupu sprzętu w trybie przetargu nieograniczonego -

6 nie otwierać przed dniem godz... Na kopercie wewnętrznej zawierającej ofertę poza oznakowaniem jak wyżej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Nie oznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 14. Otwarcie ofert i wybór oferty Komisyjne otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godzinie 9: Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania Wybór oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria: 1 cena - 100% Sposób oceniania: Ad 1- cena ( wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie otrzyma 10 pkt. Inni wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do poniższego wzoru): Cena oferty najtańszej brutto x 10 pkt x 100% Cena oferty badanej (rozpatrywanej) brutto 14.4 Wyżej wymienione kryterium będzie punktowane od 1 do Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: - jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

7 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 PZP - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 PZP - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne O wyniku postępowania każdy w wykonawców zostanie powiadomiony w formie pisemnej i elektronicznej. 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą Do podpisania umowy powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę informacje wskazujące: - cenę brutto wykonania zamówienia, - okres gwarancji na sprzęt i jej warunki, - osobę uprawnioną do podpisania umowy ze strony Wykonawcy Cena zakupu sprzętu nie może ulec zmianie podczas obowiązywania umowy Termin płatności za wykonaną dostawę, będącą przedmiotem zamówienia, wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury.

8 15.5 Na podstawie art.145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Niniejsza umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy nr UDA-POKL /08-02 o dofinansowanie Projektu Maksymilian współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja niniejszej umowy może ulec okresowemu zawieszeniu w przypadku, gdy Instytucja Finansująca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu obejmującego zakup sprzętu przeprowadzane przez Zamawiającego. O wystąpieniu takiej okoliczności Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania umowy Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo do zapłaty za część umowy zrealizowaną w sposób prawidłowy Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu, a terminie kolejnych 10 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego Integralną część protokołów odbioru stanowic będą wymagane dokumentacjecertyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 16 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

9 16.2 Zgodnie z decyzją Zamawiającego wniesienie protestu wymaga zachowania formy pisemnej Protesty wnosi się w terminach i na zasadach określonych w Dziale VI Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.) Wobec ograniczeń dla postępowań, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, - opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty Odwołania wnosi się w terminach i na zasadach określonych w Dziale VI Rozdział 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. Zatwierdził:

10 Załącznik nr 1 do Oferty.. ( pieczątka firmowa lub nazwa i siedziba Wykonawcy).., dn. OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 oraz spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.), tzn : 1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 w brzmieniu : 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

11 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.. (podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )

13 Załącznik nr 3 do Oferty.. ( pieczątka firmowa lub nazwa i siedziba Wykonawcy).., dn... FORMULARZ OFERTY W imieniu Nazwa Wykonawcy: REGON: FAX: Telefon: Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ul. Getta Żydowskiego 21B Zduńska Wola W odpowiedzi na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako wyłącznej podstawy o udzielenie niniejszego zamówienia. Zadanie I l.p Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa całkowita netto (poz. 3 x 4) Stawka podatku VAT (w tym %) Wartość podatku VAT Wartość ogółem brutto Zasilacz awaryjny UPS 2

14 2 Zestaw 4 komputerowy (jedn. centralna + monitor) 3 Pendrive 8GB 5 Człowiek- najlepsza inwestycja 4 Oprogramowanie (Office, program antywirusowy, system operacyjny 5 Urządzenie wielofunkcyjne laser kolor 6 Głośniki do laptopa (zestaw) Router 1 Cena brutto za zadanie I: Zadanie II l.p Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa całkowita netto (poz. 3 x 4) Stawka podatku VAT (w tym %) Wartość podatku VAT Wartość ogółem brutto Zestaw komputerowy (jedn. centralna + monitor) 2 2 Zestaw komputerowy (jedn.centralna+ monitor+ drukarka) 1

15 3 Oprogramowanie (Office, program antywirusowy, system operacyjny) 4 Zasilacz awaryjny UPS Człowiek- najlepsza inwestycja Kabel krosowy 3,0 mb 10 Cena brutto za zadanie II: Cena brutto za całość zamówienia.. słownie: w tym VAT:. (podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )

16 UMOWA Załącznik nr 4 do Oferty Zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21B zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Halina Szremska - Dyrektor MOPSCOS 2. Małgorzata Marczak - Główną Księgową z jednej strony, a firmą... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: z drugiej strony, o następującej treści: 1 Umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.) 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostawa prowadzona będzie w zakresach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc : 2 I. Zadanie I... zł brutto (z podatkiem VAT) 1. Zasilacz awaryjny UPS 2 szt 2. Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) 4 szt 3. Pendrive 8 GB 5 szt 4. Oprogramowanie (Office, program antywirusowy, system operacyjny) 4 szt 5. Urządzenie wielofunkcyjne laser kolor 1 szt 6. Głośniki do laptopa (zestaw) 1 szt 7. Router 1 szt.

17 II. Zadanie II... zł brutto (z podatkiem VAT) 1. Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) 2 szt 2. Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor + drukarka) 1 szt 3. Oprogramowanie (Office, program antywirusowy, system operacyjny) 3 szt 4. Zasilacz awaryjny UPS 3 szt 5. Kabel krosowy 3,0 mb 10 szt. Łącznie wartość zamówienia... zł brutto (z podatkiem VAT) słownie złotych: Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do siedziby Zamawiającego w ciągu dni od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem. 4. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu, a terminie kolejnych 10 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. 7. Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje- certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: a) niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu lub nie jest kompletny, b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 9. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, nowego, wolnego od wad.

18 10. Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia konfiguracji sprzętu, warunków dostawy, gwarancji, serwisu zgodnie ze złożoną ofertą. Dokument ten stanowić będzie załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym na podstawie protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 3. Płatności realizowane będą przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 4. Wykonawca, w miarę swojej najlepszej wiedzy i możliwości informuje Zamawiającego o zdarzeniach czy okolicznościach, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym wykonaniem dostawy Na zakupiony sprzęt będzie udzielona gwarancja. 2. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych szczegółowo opisanych w karcie gwarancyjnej zakupionego sprzętu W przypadku nieterminowej realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,15% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki dłuższej niż 3 dni. 2. Zamawiający może w przypadku nieterminowej realizacji dostawy lub niezgodnej ze złożona ofertą (Załącznik Nr 1 do umowy), zrezygnować w całości z zamówionego sprzętu. 3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.

19 6 1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 2. Każda ze stron niniejszej umowy może ją rozwiązać w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. 3. Niniejsza umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy nr UDA-POKL /08-02 o dofinansowanie Projektu Maksymilian współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Realizacja niniejszej umowy może ulec okresowemu zawieszeniu w przypadku, gdy Instytucja Finansująca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu obejmującego zakup sprzętu przeprowadzonego przez Zamawiającego. O wystąpieniu takiej okoliczności Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę. 5. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania umowy Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo do zapłaty za część umowy zrealizowaną w sposób prawidłowy Zmiany jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 3. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art.471). 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

20 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 7. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 8. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 dni od daty nadania. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 9 Wykonawca Zamawiający

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B)

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Tryb postępowania: przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo