Zakres zamówienia obejmuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres zamówienia obejmuje:"

Transkrypt

1 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 16 punktów kamerowych i niezbędnego wyposażenia centrów monitoringu wizyjnego (ul. Kilińskiego 12 budynek Komendy Miejskiej Policji w Płocku i ul. Armii Krajowej 62) spełniającego wymienione w dalszej części specyfikacji wymagania szczegółowe oraz posiadającego parametry techniczne nie niższe niż podane w Zestawieniu Parametrów Technicznych, które stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Obraz z kamer z poz. 1, 2, 3, 4,5 (zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia) odbierany będzie w pomieszczeniach Najemcy przy w Płocku przy ul. Armii Krajowej 62, a z kamer z poz. 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13,14,15,16 (zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia) w pomieszczeniach monitoringu wizyjnego przy ul. Kilińskiego 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania w miejsce przewidywanego centrum monitoringu przy ul. Kilińskiego 12, pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Płocka Pl. Stary Rynek 1 w siedzibie obecnego centrum monitoringu wizyjnego. Zakres zamówienia obejmuje: a) Wykonanie projektów budowlanych i technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia b) Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane prawem elementy umożliwiające budowę i eksploatację przedmiotu zamówienia wraz z obsługą geodezyjną. c) Projekt techniczny powinien zawierać: opis proponowanego rozwiązania technicznego, schemat blokowy i funkcjonalny systemu, schemat ideowy połączeń poszczególnych urządzeń, opis organizacji centrum monitoringu wizyjnego wraz z rysunkami sytuacyjnymi, uwzględniającymi rozmieszczenie urządzeń i wyposażenia, zestawienie urządzeń wraz z podaniem parametrów technicznych, d) Roboty w branży teletechnicznej i elektrycznej wraz z przygotowaniem odnośnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami branżowymi. Wymagania Najemcy: a) Wskazane jest, aby Wynajmujący przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania, b) Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich niezbędnych koncesji oraz zezwoleń dotyczących zgodnego z prawem instalowania i użytkowania proponowanych urządzeń (jeśli są wymagane prawem). c) System monitoringu oddawany będzie w dwóch etapach.: - w I etapie oddane zostaną do użytkowania kamery z poz. 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia; - w II etapie oddane zostaną do użytkowania kamery z poz. 1, 2, 4, 6, 8, 9 załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. d) Najem przedmiotu zamówienia realizowany będzie: - na okres 48 miesięcy (słownie: czterdziestu ośmiu miesięcy) dla kamer oddawanych w etapie I tzn. od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31 października 2018 roku. - na okres 46 miesięcy (słownie: czterdziestu sześciu miesięcy) dla kamer oddawanych w etapie II tzn.: od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 października 2018 roku. Dwuetapowość realizacji przedmiotu zamówienia wynika z konieczności przystosowania

2 pomieszczeń centrów monitoringu, w których będzie odbierany obraz z ww. kamer. e) Wszystkie roboty teletechniczne należy prowadzić w oparciu o obowiązujące normy, przepisy, zgodnie z polskim prawem budowlanym, polskimi normami i normami branżowymi. f) Przedmiot zamówienia wraz z robotami dodatkowymi należy wykonać z własnych materiałów i własnym staraniem Wynajmującego. g) Ewentualne umowy z podwykonawcami, wynajmujący zobowiązany jest zawierać w sposób określony przepisami art. 647 Kodeksu Cywilnego. h) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. i) Najemca informuje, że przedmiot przetargu musi spełniać wymienione poniżej Wymagania szczegółowe: Wymagania szczegółowe dla systemu monitoringu wizyjnego Funkcjonalności główne systemu Urządzenia systemu monitoringu powinny: umożliwiać obserwację obrazów z każdej kamery w pełnej rozdzielczości udostępnianej przez zainstalowane kamery transmisja i prezentacja sygnałów musi odbywać się w sposób bezstratny od kamer do centrum monitoringu wizyjnego, umożliwiać wizualizację obrazów z kamer na monitorach ekranowych LCD o przekątnej minimum 23 w podziale ekranu 2x2, z możliwością konfigurowania także innego podziału. umożliwiać wyświetlanie obrazu z każdej kamery na dowolnym monitorze w przypisanych kamerom centrach monitoringu wraz z opisem alfanumerycznym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację punktu kamerowego w ramach zainstalowanych systemów, konfigurację stanowiska operatora systemu monitoringu tworzą dwa monitory o przekątnej min. 23 z obrazami w podziale 2x2 oraz 1 monitor alarmowy o przekątnej min. 19 prezentujący obraz wybranej kamery. dla każdej kamery zainstalowanej w punkcie kamerowym dawać możliwość zmiany obszaru obserwacji, kierunku obserwacji, wykonywania zbliżeń i ujęć szerokokątnych z prędkością i precyzją nie gorszą niż podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych, umożliwiać prowadzenie administracji urządzeniami systemu, podgląd zdarzeń, z możliwością pracy lokalnej i zdalnej (tzn. w centrach monitoringu oraz poza tą lokalizacją), posiadać dodatkowe narzędzia umożliwiające obróbkę komputerową zarejestrowanego cyfrowo materiału pozwalającą na wydobycie słabo widocznych szczegółów, rysów twarzy obserwowanych osób, odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdów. Parametry urządzeń i wyposażenia: Urządzenia i zastosowane wyposażenie powinny spełniać następujące wymagania: kamery użyte do realizacji przedmiotu przetargu powinny być kamerami dualnymi dziennonocnymi, kolorowymi, obrotowymi typu DOOM (ruchoma głowica kamerowa zainstalowana w obudowie kulistej); kamery obrotowe użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać możliwość ręcznego i automatycznego przełączania z trybu kolorowego w tryb czarno biały przy niewystarczającym oświetleniu (np. w nocy), połączonego ze zwiększeniem czułości; kamery obrotowe muszą posiadać możliwość programowania tras patroli i definiowania cykli ustalonych pozycji obserwacyjnych w ilości co najmniej takiej, jak podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych; wszystkie punkty kamerowe muszą posiadać konstrukcję odporną na warunki atmosferyczne; parametry techniczne (optyczne: kąt patrzenia, zoom analogowy i cyfrowy, autofocus, itp.

3 oraz mechaniczne: szybkość pan i tilt, prędkość obrotu, itp.) kamer obrotowych przedstawionych w ofercie muszą być co najmniej takie jak podane w Zestawieniu Parametrów Technicznych; sposób przesyłu wizji od urządzeń punktów kamerowych do centrum zarządzania systemem musi gwarantować subiektywną (tzn. w ocenie Najemcy lub jego upoważnionych przedstawicieli) jakość obrazu z kamer nie gorszą niż w przypadku aktualnie eksploatowanych urządzeń oraz nie gorszą niż podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych; transmisja sygnałów z kamer systemu powinna być realizowana bez kompresji sygnału wizyjnego; sposób przesyłu obrazów i informacji sterujących od centrum zarządzania do kamer w punktach kamerowych musi gwarantować płynne sterowanie ruchem kamer; parametry transmisji sygnału nie mogą być gorsze niż podane w Zestawieniu Parametrów Technicznych; sterowanie ruchem kamer oraz wizualizacją obrazów na monitorach musi być możliwe za pomocą dedykowanych pulpitów wyposażonych w manipulator oraz klawiatury z kursorami; każda klawiatura sterująca ruchem kamer musi mieć możliwość kierowania dowolnymi kamerami (ze wszystkich zainstalowanych w systemie); urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego musi dokonywać zapisu w sposób cyfrowy, z prędkością i jakością nie niższą niż podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych; urządzenie (a) do rejestracji obrazów z kamer oferowane przez Wynajmującego powinny być niezależne, rozłączne od alternatywnie zainstalowanych systemów rejestracji będących własnością Najemcy; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego musi mieć możliwość pracy w sieci Ethernet oraz musi posiadać oprogramowanie do zarządzania działające na standardowym komputerze PC, które będzie umożliwiało pracę lokalna i zdalną; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego powinno mieć możliwość konfiguracji parametrów rejestracji obrazu osobno dla każdej dołączonej kamery; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego musi zapewniać przechowywanie zapisanych obrazów przez okres min. 30 dni (30 dni dla każdej kamery) dla 5 klatek/sekundę/kamerę przy najwyższej jakości zapisu oferowanego urządzenia rejestracji sygnału wizyjnego podanych w Zestawieniu Parametrów Technicznych; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego powinno mieć możliwość sterowania z klawiatury znajdującej się na obudowie urządzenia oraz w sposób zdalny (dedykowana konsoleta lub oprogramowanie komputerowe); oferowane urządzenia do rejestracji materiału wizyjnego muszą umożliwiać prowadzenie archiwizacji zarejestrowanego materiału wizyjnego na przenośnych nośnikach optycznych (CD-R/RW/DVD) oraz przesyłania go poprzez sieć komputerową; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego muszą posiadać system autoryzacji użytkowników i wielopoziomowe zabezpieczenia hasłami (z możliwością nadawania uprawnień użytkownikom). Infrastruktura posiadana przez Najemcę i wymagania dodatkowe Wynajmujący, przy opracowywaniu oferty jest zobowiązany do uwzględnienia następujących warunków wykonania przedmiotu zamówienia: lokalizacja kamer musi być zgodna z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, na słupach oświetleniowych, stylowych (dedykowanych) lub w innych punktach, uzgodnionych z Najemcą; wszelkie odchylenia od oczekiwanych przez Najemcę miejsc montażu kamer muszą zostać przedstawione w ofercie przetargowej, przy czym nie mogą dotyczyć lokalizacji, w których Najemca posiada własne słupy do montażu kamer; Najemca wymaga, aby urządzenia dostarczone przez Wynajmującego dostosowane były

4 do współpracy ze sprzętem cyfrowej rejestracji sygnałów wizyjnych Najemcy oraz macierzami dyskowymi posiadanymi przez Najemcę. Parametry rejestrowanego sygnału oraz funkcjonalności oferowanego systemu nie mogą być gorsze niż dostępne w obecnie eksploatowanym systemie. Wynajmujący w ramach centrum monitoringu w budynku Komendy Miejskiej Policji w Płocku przy ul. Kilińskiego 12 gwarantuje: wstęp do trzech pomieszczeń (dwa pomieszczenia operatorów, jedno pomieszczenie techniczne serwerowni); zasilanie elektryczne 230 VAC; Wszystkie minimalne parametry techniczne urządzeń, do których odwołują się szczegółowe wymagania Najemcy, znajdują się w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zestawieniu Parametrów Technicznych.

5 Zestawienie Parametrów Technicznych 1. Krosownica wizyjna urządzenie kontrolno-sterujące systemu Część główna krosownicy Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Wejścia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Ω Wyjścia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Ω Rozpoznawanie awarii sygnału wideo realizowane, sprawdzenie pionowego impulsu synchronizacyjnego lub inny sposób Wprowadzanie tekstu opisu pełny komplet znaków IBM; wewnętrzna synchronizacja; sposób przedstawienia znaków: biały, obwód czarny; Tłumienie przesłuchów przy 5 MHz 56 db; przy 10MHz 52 db Wzmocnienie różnicowe 1% Faza różnicowa 1,5% Charakterystyka 1 db do 10 MHz Częstotliwościowa 3 db do 20 MHz Czas przełączenia programu sygnalizującego po wejściu sygnału do krosownicy 80 ms (typowo), 200 ms (maksymalnie) Interfejsy sprzętowe i programowe Interfejsy do: Interfejsy sprzętowe: Temperatura pracy komputera PC; systemu nadzoru; przelotowe wyjścia wideo do zewnętrznych podzielników wizji, rejestratorów cyfrowych, itp.; monitorów interfejs V.24; szybkość transmisji: bit/s; wyjście sterujące (OC); max 30V / max 50 ma interfejs TTY (20mA) z zasilaniem konsoli; szybkość transmisji: bit/s wejścia alarmowe (dł. kabla do 10 km) od +5 do +40 C Względna wilgotność od 30 do 85%

6 Zasilanie V, 50 Hz, 125mA z możliwością przełączenia na V, 60Hz, 250 ma 2. Kamery: szybkoobrotowa typu DOOM Efektywna rozdzielczość dla kamer: Synchronizacja Wyjście wideo Rozdzielczość pozioma Stosunek sygnał/szum Minimalne oświetlenie Zakres regulacji ogniskowej Kąt widzenia Zakres obrotu Pan / Tilt Prędkość obrotu Prędkość ustawienia pozycji z pamięci (presetu) (min) 752 (pozioma) x 582 (pionowa) wewnętrzna//zewnętrzna (sieć zasilająca) 1,0 V[p-p] PAL (całkowity sygnał wizyjny) / 75Ω minimum 540 linii - kolor; 570 linii - b&w min. 50 db (AGC OFF) 0,5 lx (D&N), 0,0013lx (Sens-Up) (min.) 30x + cyfrowy zoom 10x 55,5 WIDE; 1,9 TELE / ,1-120 / sekundę (regulacja na 64 poziomach) 360 / sekundę (opcjonalna regulacja na 64 poziomach) Liczba pozycji do zapamiętania min. 250 Strefy prywatności Migawka elektroniczna Fokus Kompensacja tła min. 8 programowalnych stref automatyczna (opcjonalnie inne ustawienia) automatyczny / ręczny parametr opcjonalny: włączona / wyłączona Detekcja ruchu włączona / wyłączona (opcjonalnie ) Balans bieli automatyczny / parametryczny 1 / parametryczny 2 Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe min. 2 wejścia min. 1 wyjście

7 Programowanie ruchu Grupa/Sekwencja pozycji (min. 1 grupa), Tura/Auto Trasa, Trasa/Patrol (min. 1 programowany patrol) Interfejs sygnałów sterujących szeregowy, RS-485/422 Protokoły komunikacji Zakres temperatur pracy (w obudowie zewn.) Pelco P. Pelco D, Samsung, D-Max, Panasonic, inne kompatybilne z osprzętem rejestracji posiadanym przez Najemcę -40 C C 3. Urządzenia do transmisji sygnałów wizyjnych i sygnałów sterujących Medium transmisyjne Długości fal optycznych transmisji Maksymalna długość łącza światłowodowego kabel światłowodowy, jedno- lub wielodomowy 1310 / 1550 nm do 54 km bez regeneracji Poziom sygnału We/Wy 1 V (p-p) (przy obciążeniu impedancją 75Ω) elektrycznego wideo Metoda transmisji Kompatybilność Prędkość transmisji obrazów wideo cyfrowo kodowana transmisja sygnału wideo; kodowanie minimum 8-bitowe NTSC, PAL, SECAM 25 kl/s PAL/SECAM, 30kl/s NTSC Szerokość pasma transmisyjnego wideo 5 Hz 6,5MHz Wzmocnienie różnicowe < 2% dla sygnału wideo Faza różnicowa < 0,7 dla sygnału wideo Stosunek sygnał/szum dla sygnału wideo Transmisja danych sterujących > 60dB RS-232/422, RS-485 (2 i 4 żyłowy)

8 Format danych Prędkość transmisji Tryb transmisji Śr. czas bezawaryjny Temperatury pracy NRZ, NRZI, Manchester, Bi-Phase do 100kb/s (NRZ) simplex lub full-duplex > godzin od -40 C do +70 C 4. Monitory w centrach monitoringu wizualizacja obrazów z kamer Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 23 (dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej) Rozdzielczość 1920x1080 pikseli Kontrast minimum 1000:1 Jasność min. 250cd/m 2 Czas reakcji Wejścia / wyjścia Audio min. 5 ms 2xWe / 1xWy wideo BNC, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI wbudowane 2 głośniki 5. Monitory w centrach monitoringu monitory alarmowe Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 19 (dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej) Rozdzielczość 1280x1024 pikseli Kontrast minimum 1000:1 Jasność min. 300cd/m 2 Czas reakcji Wejścia / wyjścia Audio min. 5 ms 2xWe wideo BNC, 1xVGA, 1xS-Video wbudowane 2 głośniki

9 5. Klawiatura sterująca sterowanie kamerami Funkcje podstawowe przełączanie obrazów dowolnej kamery na dowolny monitor (urządzenia dołączone do krosownicy lub innego urządzenia sterującego); kierowanie ruchem kamery joystick ; wykonywanie zbliżeń i oddaleń oraz regulacja ostrości z klawiatury; programowanie, załączanie sekwencji i patrolu; 6. Rejestratory cyfrowe Wejścia wideo kompozytowe, 0,5-2Vpp, impedancja 75Ω, gniazda BNC, max 16 wejść na urządzenie Wyjścia wideo Wejście/wyjście audio Porty dodatkowe Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Funkcjonalność Rozdzielczość rejestracji Kompresja sygnału wideo Tryb rejestracji Prędkość rejestracji Ustawienie jakości nagrań Prędkość odtwarzania Odtwarzanie materiału Praca w sieci TCP/IP przelotowe sygnału z kamer max 16 wyjść, 1-2Vpp; wyjście VGA o rozdzielczościach: 800x600, 1024x x1024; wyjście monitorowe nr 1: analogowe, BNC, 1Vpp, 75Ω, RCA, VGA wyjście monitorowe 2: analogowe, BNC, 1Vpp, 75Ω min. 4 wejścia / 2 wyjścia RS-232, RS-422/485; ilość niezbędna do realizacji wymagań funkcjonalnych systemu; złącze dla zewnętrznej macierzy dyskowej; port RJ45 Ethernet 10/100Base-T; min. 1 port USB w liczbie odpowiadającej ilości kanałów wizyjnych rejestratora min 2 szt. NO lub NZ pentaplex (nagrywanie, odtwarzanie, przeglądanie, backup, transmisja w sieci IP) min. 704(H)x576(V) MPEG-4 ręczny, programowalny, zdarzeniowy 400 klatek / sekundę (łącznie; dla wszystkich rozdzielczości) min. 4-stopniowe 400 klatek / sekundę poklatkowe, REW, FWD transmisja do sieci zewnętrznej IP; min. prędkość 100kl/s; oprogramowanie do zdalnego zarządzania; obsługa protokołów: TCP/IP, DHCP, SMTP

10 Zabezpieczenia Sposób wyświetlania obrazów z kamer Sterowanie Zasoby pamięci Backup dwupoziomowa ochrona hasłem; znak wodny dla materiału wizyjnego wyświetlanie obrazu z wielu kamer w podziale obszaru monitora; podziały 1/4/9/16 z panelu czołowego rejestratora; pilot; klawiatura dedykowana (pełna funkcjonalność sterowania) wewnętrzne: min. 2 dyski twarde; możliwość dołączenia zewn. macierzy; maksymalna pojemność HDD 8TB możliwy na zewnętrznym nośniku USB; za pomocą wbudowanej nagrywarki CD-R/DVD-R

11 LOKALIZACJA 16 PUNKTOW KAMEROWYCH Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia 1. Skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej/Granicznej/Piłsudskiego montaż kamery na słupie typu pastorał lub na istniejący m słupie na terenie zielonym w chodniku przy ul. Wyszogrodzkiej po stronie ul. Granicznej i salonu samochodowego. 2. Skrzyżowanie Alei Jana Pawła II / z wewnętrzną ulicą osiedlową Skotnickiego montaż kamery na słupie betonowym naprzeciw wjazdu w ul. Skotnickiego. 3. Aleja Jana Pawła II w rejonie przychodni Rodzina na słupie typu pastorał na trawniku przy zjeździe z Al Jana Pawła II w osiedle MTBS na wysokości budynku MTBS Al. Jana Pawła II Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej / Batalionu Parasol na słupie betonowym przed pawilonem przy ul. Armii Krajowej 8 po przeciwnej stronie do parkingu poziomowego. 5. Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej / Szarych Szeregów, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym na chodniku po stronie budynku Szarych Szeregów 4, przy przejściu dla pieszych naprzeciw wejścia do sklepu PSS. 6. Skrzyżowanie ulic Bielska / Targowa na istniejącym słupie betonowym przy ogrodzeniu targowiska Rynexu. 7. Skrzyżowanie ulic Kazimierz Wielkiego / Dobrzyńska na istniejącym słupie oświetleniowym lub słupie typu pastorał po stronie kaplicy ewangelickiej i parku. 8. Skrzyżowanie ulicy Bielskiej/Al. Jachowicza na słupie betonowym zlokalizowanym w pasie zieleni na wysokości wlotu ul. Bielskiej w Al. Jachowicza. 9. Skrzyżowanie ulic Gwardii Ludowej / Orlińskiego, montaż kamery na wysięgniku w szczycie budynku przy ul. Gwardii Ludowej Przejście między budynkami przy ul. Pszczelej 1, 3 od strony ul. Bartniczej przy pawilonach Miodowa 8, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym zlokalizowanym przy chodniku biegnącym ukośnie do przejścia między budynkami Pszczela 1 i Teren kompleksu garaży przy ul. Zawidzkiego, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym zlokalizowanym przy ul. Zawidzkiego na osi zespołu garaży przy budynku Jaśminowa Teren przed sklepem monopolowym przy ul. Bartniczej, na słupie typu pastorał na trawniku,

12 przy budynku ul. Bartnicza 4 vis a vis sklepu monopolowego. 13. Teren między budynkami Bartnicza 4 / Skłodowskiej 4 na istniejącym słupie oświetleniowym zlokalizowanym przy ścieżce chodniku biegnącym ukośnie przez teren zielony między budynkami Bartnicza 4 i Skłodowskiej 4, narożnik budynku Skłodowskiej Teren przed budynkiem Poczty Polskiej na istniejącym stalowym słupie oświetleniowym na trawniku między budynkami Skłodowskiej 3 i Teren spacerowy, sportowy zlo0kalizowany między budynkami Skłodowskiej 3 i 4 oraz Skłodowskiej 3 i ul. Kredytową, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym zlokalizowanym przy budynku Słodowa Aleja Spacerowa w okolicy budynku Tysiąclecia 9 / Tysiąclecia 9/1 na wysokości budynku pralni. Uwaga: Wszelkie odstępstwa od powyższych lokalizacji, spowodowane brakiem zgód właścicieli lub zarządców obiektów i terenów, podlegają uzgodnieniu z Najemcą.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POUFNE Umowa z dnia 24-08-2006r. Egz. nr DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - PROJEKT TECHNICZNY - Miejscowość: Obiekt: Temat: Zleceniodawca: Kozienice Miasto Kozienice - monitoring wizyjny Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i uruchomienie 5 punktów kamerowych wraz z zasilaniem, światłowodową siecią transmisyjną oraz doposażeniem Centrum Nadzoru. 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT: inŝ. Krzysztof Ignaczak 88-100 Inowrocław, ul.kleeberga 9/161 tel. 052 352 6516 faks 052 352 6517 GSM 601676406 NIP: 556-128-54-51 REGON: 093110800 PROJEKTANT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKRES ROBÓT 1.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu wizyjnego miasta Słupcy naleŝy wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe z wbudowanymi wideoserwerami

Bardziej szczegółowo

IZP.271.71.2014 Bielawa dnia 31.10.2014 roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz

IZP.271.71.2014 Bielawa dnia 31.10.2014 roku Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali siwz Urząd Miejski Bielawy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58-260 Bielawa, Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW).

System cyfrowego monitoringu wizyjnego. Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). System cyfrowego monitoringu wizyjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik zawiera minimalne wymagania Systemu Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego (SCMW). 1. Założenia ogólne 1) Każdy dostarczony komplet (rejestrator,

Bardziej szczegółowo

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH 1 Wstęp Celem niniejszego projektu jest wybudowanie systemu monitoringu opartego na kamerach IP dla SP w Grębocicach. Efektem końcowym

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW KAMERY REJESTRATORY

SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW KAMERY REJESTRATORY SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW SYSTEMY MONITORINGU I REJESTRACJI OBRAZÓW KAMERY REJESTRATORY Produkty marki TECHMOSS są wiodącymi, najwyższej jakości urządzeniami, używanymi w systemach monitoringu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo