Zakres zamówienia obejmuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres zamówienia obejmuje:"

Transkrypt

1 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 16 punktów kamerowych i niezbędnego wyposażenia centrów monitoringu wizyjnego (ul. Kilińskiego 12 budynek Komendy Miejskiej Policji w Płocku i ul. Armii Krajowej 62) spełniającego wymienione w dalszej części specyfikacji wymagania szczegółowe oraz posiadającego parametry techniczne nie niższe niż podane w Zestawieniu Parametrów Technicznych, które stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Obraz z kamer z poz. 1, 2, 3, 4,5 (zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia) odbierany będzie w pomieszczeniach Najemcy przy w Płocku przy ul. Armii Krajowej 62, a z kamer z poz. 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13,14,15,16 (zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia) w pomieszczeniach monitoringu wizyjnego przy ul. Kilińskiego 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania w miejsce przewidywanego centrum monitoringu przy ul. Kilińskiego 12, pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Płocka Pl. Stary Rynek 1 w siedzibie obecnego centrum monitoringu wizyjnego. Zakres zamówienia obejmuje: a) Wykonanie projektów budowlanych i technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia b) Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane prawem elementy umożliwiające budowę i eksploatację przedmiotu zamówienia wraz z obsługą geodezyjną. c) Projekt techniczny powinien zawierać: opis proponowanego rozwiązania technicznego, schemat blokowy i funkcjonalny systemu, schemat ideowy połączeń poszczególnych urządzeń, opis organizacji centrum monitoringu wizyjnego wraz z rysunkami sytuacyjnymi, uwzględniającymi rozmieszczenie urządzeń i wyposażenia, zestawienie urządzeń wraz z podaniem parametrów technicznych, d) Roboty w branży teletechnicznej i elektrycznej wraz z przygotowaniem odnośnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami branżowymi. Wymagania Najemcy: a) Wskazane jest, aby Wynajmujący przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania, b) Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich niezbędnych koncesji oraz zezwoleń dotyczących zgodnego z prawem instalowania i użytkowania proponowanych urządzeń (jeśli są wymagane prawem). c) System monitoringu oddawany będzie w dwóch etapach.: - w I etapie oddane zostaną do użytkowania kamery z poz. 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia; - w II etapie oddane zostaną do użytkowania kamery z poz. 1, 2, 4, 6, 8, 9 załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. d) Najem przedmiotu zamówienia realizowany będzie: - na okres 48 miesięcy (słownie: czterdziestu ośmiu miesięcy) dla kamer oddawanych w etapie I tzn. od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31 października 2018 roku. - na okres 46 miesięcy (słownie: czterdziestu sześciu miesięcy) dla kamer oddawanych w etapie II tzn.: od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 października 2018 roku. Dwuetapowość realizacji przedmiotu zamówienia wynika z konieczności przystosowania

2 pomieszczeń centrów monitoringu, w których będzie odbierany obraz z ww. kamer. e) Wszystkie roboty teletechniczne należy prowadzić w oparciu o obowiązujące normy, przepisy, zgodnie z polskim prawem budowlanym, polskimi normami i normami branżowymi. f) Przedmiot zamówienia wraz z robotami dodatkowymi należy wykonać z własnych materiałów i własnym staraniem Wynajmującego. g) Ewentualne umowy z podwykonawcami, wynajmujący zobowiązany jest zawierać w sposób określony przepisami art. 647 Kodeksu Cywilnego. h) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. i) Najemca informuje, że przedmiot przetargu musi spełniać wymienione poniżej Wymagania szczegółowe: Wymagania szczegółowe dla systemu monitoringu wizyjnego Funkcjonalności główne systemu Urządzenia systemu monitoringu powinny: umożliwiać obserwację obrazów z każdej kamery w pełnej rozdzielczości udostępnianej przez zainstalowane kamery transmisja i prezentacja sygnałów musi odbywać się w sposób bezstratny od kamer do centrum monitoringu wizyjnego, umożliwiać wizualizację obrazów z kamer na monitorach ekranowych LCD o przekątnej minimum 23 w podziale ekranu 2x2, z możliwością konfigurowania także innego podziału. umożliwiać wyświetlanie obrazu z każdej kamery na dowolnym monitorze w przypisanych kamerom centrach monitoringu wraz z opisem alfanumerycznym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację punktu kamerowego w ramach zainstalowanych systemów, konfigurację stanowiska operatora systemu monitoringu tworzą dwa monitory o przekątnej min. 23 z obrazami w podziale 2x2 oraz 1 monitor alarmowy o przekątnej min. 19 prezentujący obraz wybranej kamery. dla każdej kamery zainstalowanej w punkcie kamerowym dawać możliwość zmiany obszaru obserwacji, kierunku obserwacji, wykonywania zbliżeń i ujęć szerokokątnych z prędkością i precyzją nie gorszą niż podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych, umożliwiać prowadzenie administracji urządzeniami systemu, podgląd zdarzeń, z możliwością pracy lokalnej i zdalnej (tzn. w centrach monitoringu oraz poza tą lokalizacją), posiadać dodatkowe narzędzia umożliwiające obróbkę komputerową zarejestrowanego cyfrowo materiału pozwalającą na wydobycie słabo widocznych szczegółów, rysów twarzy obserwowanych osób, odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdów. Parametry urządzeń i wyposażenia: Urządzenia i zastosowane wyposażenie powinny spełniać następujące wymagania: kamery użyte do realizacji przedmiotu przetargu powinny być kamerami dualnymi dziennonocnymi, kolorowymi, obrotowymi typu DOOM (ruchoma głowica kamerowa zainstalowana w obudowie kulistej); kamery obrotowe użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać możliwość ręcznego i automatycznego przełączania z trybu kolorowego w tryb czarno biały przy niewystarczającym oświetleniu (np. w nocy), połączonego ze zwiększeniem czułości; kamery obrotowe muszą posiadać możliwość programowania tras patroli i definiowania cykli ustalonych pozycji obserwacyjnych w ilości co najmniej takiej, jak podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych; wszystkie punkty kamerowe muszą posiadać konstrukcję odporną na warunki atmosferyczne; parametry techniczne (optyczne: kąt patrzenia, zoom analogowy i cyfrowy, autofocus, itp.

3 oraz mechaniczne: szybkość pan i tilt, prędkość obrotu, itp.) kamer obrotowych przedstawionych w ofercie muszą być co najmniej takie jak podane w Zestawieniu Parametrów Technicznych; sposób przesyłu wizji od urządzeń punktów kamerowych do centrum zarządzania systemem musi gwarantować subiektywną (tzn. w ocenie Najemcy lub jego upoważnionych przedstawicieli) jakość obrazu z kamer nie gorszą niż w przypadku aktualnie eksploatowanych urządzeń oraz nie gorszą niż podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych; transmisja sygnałów z kamer systemu powinna być realizowana bez kompresji sygnału wizyjnego; sposób przesyłu obrazów i informacji sterujących od centrum zarządzania do kamer w punktach kamerowych musi gwarantować płynne sterowanie ruchem kamer; parametry transmisji sygnału nie mogą być gorsze niż podane w Zestawieniu Parametrów Technicznych; sterowanie ruchem kamer oraz wizualizacją obrazów na monitorach musi być możliwe za pomocą dedykowanych pulpitów wyposażonych w manipulator oraz klawiatury z kursorami; każda klawiatura sterująca ruchem kamer musi mieć możliwość kierowania dowolnymi kamerami (ze wszystkich zainstalowanych w systemie); urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego musi dokonywać zapisu w sposób cyfrowy, z prędkością i jakością nie niższą niż podana w Zestawieniu Parametrów Technicznych; urządzenie (a) do rejestracji obrazów z kamer oferowane przez Wynajmującego powinny być niezależne, rozłączne od alternatywnie zainstalowanych systemów rejestracji będących własnością Najemcy; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego musi mieć możliwość pracy w sieci Ethernet oraz musi posiadać oprogramowanie do zarządzania działające na standardowym komputerze PC, które będzie umożliwiało pracę lokalna i zdalną; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego powinno mieć możliwość konfiguracji parametrów rejestracji obrazu osobno dla każdej dołączonej kamery; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego musi zapewniać przechowywanie zapisanych obrazów przez okres min. 30 dni (30 dni dla każdej kamery) dla 5 klatek/sekundę/kamerę przy najwyższej jakości zapisu oferowanego urządzenia rejestracji sygnału wizyjnego podanych w Zestawieniu Parametrów Technicznych; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego powinno mieć możliwość sterowania z klawiatury znajdującej się na obudowie urządzenia oraz w sposób zdalny (dedykowana konsoleta lub oprogramowanie komputerowe); oferowane urządzenia do rejestracji materiału wizyjnego muszą umożliwiać prowadzenie archiwizacji zarejestrowanego materiału wizyjnego na przenośnych nośnikach optycznych (CD-R/RW/DVD) oraz przesyłania go poprzez sieć komputerową; urządzenie(a) do rejestracji materiału wizyjnego muszą posiadać system autoryzacji użytkowników i wielopoziomowe zabezpieczenia hasłami (z możliwością nadawania uprawnień użytkownikom). Infrastruktura posiadana przez Najemcę i wymagania dodatkowe Wynajmujący, przy opracowywaniu oferty jest zobowiązany do uwzględnienia następujących warunków wykonania przedmiotu zamówienia: lokalizacja kamer musi być zgodna z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, na słupach oświetleniowych, stylowych (dedykowanych) lub w innych punktach, uzgodnionych z Najemcą; wszelkie odchylenia od oczekiwanych przez Najemcę miejsc montażu kamer muszą zostać przedstawione w ofercie przetargowej, przy czym nie mogą dotyczyć lokalizacji, w których Najemca posiada własne słupy do montażu kamer; Najemca wymaga, aby urządzenia dostarczone przez Wynajmującego dostosowane były

4 do współpracy ze sprzętem cyfrowej rejestracji sygnałów wizyjnych Najemcy oraz macierzami dyskowymi posiadanymi przez Najemcę. Parametry rejestrowanego sygnału oraz funkcjonalności oferowanego systemu nie mogą być gorsze niż dostępne w obecnie eksploatowanym systemie. Wynajmujący w ramach centrum monitoringu w budynku Komendy Miejskiej Policji w Płocku przy ul. Kilińskiego 12 gwarantuje: wstęp do trzech pomieszczeń (dwa pomieszczenia operatorów, jedno pomieszczenie techniczne serwerowni); zasilanie elektryczne 230 VAC; Wszystkie minimalne parametry techniczne urządzeń, do których odwołują się szczegółowe wymagania Najemcy, znajdują się w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zestawieniu Parametrów Technicznych.

5 Zestawienie Parametrów Technicznych 1. Krosownica wizyjna urządzenie kontrolno-sterujące systemu Część główna krosownicy Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Wejścia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Ω Wyjścia wideo analogowe, gniazda BNC, U = 1 Vp-p wideo, 75Ω Rozpoznawanie awarii sygnału wideo realizowane, sprawdzenie pionowego impulsu synchronizacyjnego lub inny sposób Wprowadzanie tekstu opisu pełny komplet znaków IBM; wewnętrzna synchronizacja; sposób przedstawienia znaków: biały, obwód czarny; Tłumienie przesłuchów przy 5 MHz 56 db; przy 10MHz 52 db Wzmocnienie różnicowe 1% Faza różnicowa 1,5% Charakterystyka 1 db do 10 MHz Częstotliwościowa 3 db do 20 MHz Czas przełączenia programu sygnalizującego po wejściu sygnału do krosownicy 80 ms (typowo), 200 ms (maksymalnie) Interfejsy sprzętowe i programowe Interfejsy do: Interfejsy sprzętowe: Temperatura pracy komputera PC; systemu nadzoru; przelotowe wyjścia wideo do zewnętrznych podzielników wizji, rejestratorów cyfrowych, itp.; monitorów interfejs V.24; szybkość transmisji: bit/s; wyjście sterujące (OC); max 30V / max 50 ma interfejs TTY (20mA) z zasilaniem konsoli; szybkość transmisji: bit/s wejścia alarmowe (dł. kabla do 10 km) od +5 do +40 C Względna wilgotność od 30 do 85%

6 Zasilanie V, 50 Hz, 125mA z możliwością przełączenia na V, 60Hz, 250 ma 2. Kamery: szybkoobrotowa typu DOOM Efektywna rozdzielczość dla kamer: Synchronizacja Wyjście wideo Rozdzielczość pozioma Stosunek sygnał/szum Minimalne oświetlenie Zakres regulacji ogniskowej Kąt widzenia Zakres obrotu Pan / Tilt Prędkość obrotu Prędkość ustawienia pozycji z pamięci (presetu) (min) 752 (pozioma) x 582 (pionowa) wewnętrzna//zewnętrzna (sieć zasilająca) 1,0 V[p-p] PAL (całkowity sygnał wizyjny) / 75Ω minimum 540 linii - kolor; 570 linii - b&w min. 50 db (AGC OFF) 0,5 lx (D&N), 0,0013lx (Sens-Up) (min.) 30x + cyfrowy zoom 10x 55,5 WIDE; 1,9 TELE / ,1-120 / sekundę (regulacja na 64 poziomach) 360 / sekundę (opcjonalna regulacja na 64 poziomach) Liczba pozycji do zapamiętania min. 250 Strefy prywatności Migawka elektroniczna Fokus Kompensacja tła min. 8 programowalnych stref automatyczna (opcjonalnie inne ustawienia) automatyczny / ręczny parametr opcjonalny: włączona / wyłączona Detekcja ruchu włączona / wyłączona (opcjonalnie ) Balans bieli automatyczny / parametryczny 1 / parametryczny 2 Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe min. 2 wejścia min. 1 wyjście

7 Programowanie ruchu Grupa/Sekwencja pozycji (min. 1 grupa), Tura/Auto Trasa, Trasa/Patrol (min. 1 programowany patrol) Interfejs sygnałów sterujących szeregowy, RS-485/422 Protokoły komunikacji Zakres temperatur pracy (w obudowie zewn.) Pelco P. Pelco D, Samsung, D-Max, Panasonic, inne kompatybilne z osprzętem rejestracji posiadanym przez Najemcę -40 C C 3. Urządzenia do transmisji sygnałów wizyjnych i sygnałów sterujących Medium transmisyjne Długości fal optycznych transmisji Maksymalna długość łącza światłowodowego kabel światłowodowy, jedno- lub wielodomowy 1310 / 1550 nm do 54 km bez regeneracji Poziom sygnału We/Wy 1 V (p-p) (przy obciążeniu impedancją 75Ω) elektrycznego wideo Metoda transmisji Kompatybilność Prędkość transmisji obrazów wideo cyfrowo kodowana transmisja sygnału wideo; kodowanie minimum 8-bitowe NTSC, PAL, SECAM 25 kl/s PAL/SECAM, 30kl/s NTSC Szerokość pasma transmisyjnego wideo 5 Hz 6,5MHz Wzmocnienie różnicowe < 2% dla sygnału wideo Faza różnicowa < 0,7 dla sygnału wideo Stosunek sygnał/szum dla sygnału wideo Transmisja danych sterujących > 60dB RS-232/422, RS-485 (2 i 4 żyłowy)

8 Format danych Prędkość transmisji Tryb transmisji Śr. czas bezawaryjny Temperatury pracy NRZ, NRZI, Manchester, Bi-Phase do 100kb/s (NRZ) simplex lub full-duplex > godzin od -40 C do +70 C 4. Monitory w centrach monitoringu wizualizacja obrazów z kamer Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 23 (dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej) Rozdzielczość 1920x1080 pikseli Kontrast minimum 1000:1 Jasność min. 250cd/m 2 Czas reakcji Wejścia / wyjścia Audio min. 5 ms 2xWe / 1xWy wideo BNC, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI wbudowane 2 głośniki 5. Monitory w centrach monitoringu monitory alarmowe Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 19 (dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej) Rozdzielczość 1280x1024 pikseli Kontrast minimum 1000:1 Jasność min. 300cd/m 2 Czas reakcji Wejścia / wyjścia Audio min. 5 ms 2xWe wideo BNC, 1xVGA, 1xS-Video wbudowane 2 głośniki

9 5. Klawiatura sterująca sterowanie kamerami Funkcje podstawowe przełączanie obrazów dowolnej kamery na dowolny monitor (urządzenia dołączone do krosownicy lub innego urządzenia sterującego); kierowanie ruchem kamery joystick ; wykonywanie zbliżeń i oddaleń oraz regulacja ostrości z klawiatury; programowanie, załączanie sekwencji i patrolu; 6. Rejestratory cyfrowe Wejścia wideo kompozytowe, 0,5-2Vpp, impedancja 75Ω, gniazda BNC, max 16 wejść na urządzenie Wyjścia wideo Wejście/wyjście audio Porty dodatkowe Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Funkcjonalność Rozdzielczość rejestracji Kompresja sygnału wideo Tryb rejestracji Prędkość rejestracji Ustawienie jakości nagrań Prędkość odtwarzania Odtwarzanie materiału Praca w sieci TCP/IP przelotowe sygnału z kamer max 16 wyjść, 1-2Vpp; wyjście VGA o rozdzielczościach: 800x600, 1024x x1024; wyjście monitorowe nr 1: analogowe, BNC, 1Vpp, 75Ω, RCA, VGA wyjście monitorowe 2: analogowe, BNC, 1Vpp, 75Ω min. 4 wejścia / 2 wyjścia RS-232, RS-422/485; ilość niezbędna do realizacji wymagań funkcjonalnych systemu; złącze dla zewnętrznej macierzy dyskowej; port RJ45 Ethernet 10/100Base-T; min. 1 port USB w liczbie odpowiadającej ilości kanałów wizyjnych rejestratora min 2 szt. NO lub NZ pentaplex (nagrywanie, odtwarzanie, przeglądanie, backup, transmisja w sieci IP) min. 704(H)x576(V) MPEG-4 ręczny, programowalny, zdarzeniowy 400 klatek / sekundę (łącznie; dla wszystkich rozdzielczości) min. 4-stopniowe 400 klatek / sekundę poklatkowe, REW, FWD transmisja do sieci zewnętrznej IP; min. prędkość 100kl/s; oprogramowanie do zdalnego zarządzania; obsługa protokołów: TCP/IP, DHCP, SMTP

10 Zabezpieczenia Sposób wyświetlania obrazów z kamer Sterowanie Zasoby pamięci Backup dwupoziomowa ochrona hasłem; znak wodny dla materiału wizyjnego wyświetlanie obrazu z wielu kamer w podziale obszaru monitora; podziały 1/4/9/16 z panelu czołowego rejestratora; pilot; klawiatura dedykowana (pełna funkcjonalność sterowania) wewnętrzne: min. 2 dyski twarde; możliwość dołączenia zewn. macierzy; maksymalna pojemność HDD 8TB możliwy na zewnętrznym nośniku USB; za pomocą wbudowanej nagrywarki CD-R/DVD-R

11 LOKALIZACJA 16 PUNKTOW KAMEROWYCH Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia 1. Skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej/Granicznej/Piłsudskiego montaż kamery na słupie typu pastorał lub na istniejący m słupie na terenie zielonym w chodniku przy ul. Wyszogrodzkiej po stronie ul. Granicznej i salonu samochodowego. 2. Skrzyżowanie Alei Jana Pawła II / z wewnętrzną ulicą osiedlową Skotnickiego montaż kamery na słupie betonowym naprzeciw wjazdu w ul. Skotnickiego. 3. Aleja Jana Pawła II w rejonie przychodni Rodzina na słupie typu pastorał na trawniku przy zjeździe z Al Jana Pawła II w osiedle MTBS na wysokości budynku MTBS Al. Jana Pawła II Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej / Batalionu Parasol na słupie betonowym przed pawilonem przy ul. Armii Krajowej 8 po przeciwnej stronie do parkingu poziomowego. 5. Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej / Szarych Szeregów, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym na chodniku po stronie budynku Szarych Szeregów 4, przy przejściu dla pieszych naprzeciw wejścia do sklepu PSS. 6. Skrzyżowanie ulic Bielska / Targowa na istniejącym słupie betonowym przy ogrodzeniu targowiska Rynexu. 7. Skrzyżowanie ulic Kazimierz Wielkiego / Dobrzyńska na istniejącym słupie oświetleniowym lub słupie typu pastorał po stronie kaplicy ewangelickiej i parku. 8. Skrzyżowanie ulicy Bielskiej/Al. Jachowicza na słupie betonowym zlokalizowanym w pasie zieleni na wysokości wlotu ul. Bielskiej w Al. Jachowicza. 9. Skrzyżowanie ulic Gwardii Ludowej / Orlińskiego, montaż kamery na wysięgniku w szczycie budynku przy ul. Gwardii Ludowej Przejście między budynkami przy ul. Pszczelej 1, 3 od strony ul. Bartniczej przy pawilonach Miodowa 8, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym zlokalizowanym przy chodniku biegnącym ukośnie do przejścia między budynkami Pszczela 1 i Teren kompleksu garaży przy ul. Zawidzkiego, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym zlokalizowanym przy ul. Zawidzkiego na osi zespołu garaży przy budynku Jaśminowa Teren przed sklepem monopolowym przy ul. Bartniczej, na słupie typu pastorał na trawniku,

12 przy budynku ul. Bartnicza 4 vis a vis sklepu monopolowego. 13. Teren między budynkami Bartnicza 4 / Skłodowskiej 4 na istniejącym słupie oświetleniowym zlokalizowanym przy ścieżce chodniku biegnącym ukośnie przez teren zielony między budynkami Bartnicza 4 i Skłodowskiej 4, narożnik budynku Skłodowskiej Teren przed budynkiem Poczty Polskiej na istniejącym stalowym słupie oświetleniowym na trawniku między budynkami Skłodowskiej 3 i Teren spacerowy, sportowy zlo0kalizowany między budynkami Skłodowskiej 3 i 4 oraz Skłodowskiej 3 i ul. Kredytową, na istniejącym słupie betonowym, oświetleniowym zlokalizowanym przy budynku Słodowa Aleja Spacerowa w okolicy budynku Tysiąclecia 9 / Tysiąclecia 9/1 na wysokości budynku pralni. Uwaga: Wszelkie odstępstwa od powyższych lokalizacji, spowodowane brakiem zgód właścicieli lub zarządców obiektów i terenów, podlegają uzgodnieniu z Najemcą.

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 9 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 28

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 77 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 33 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB GRUP RBTOW Zdjęcie Model SRD-480DP Cechy główne Cenna netto DOLR Cenna netto ZŁOTYCH REJESTRTORY Rejestrator cyfrowy HD-SDI, 4 wejścia wideo, 1x HDMI, 1x VG, 2 porty USB, 4 we/wy alarmowe, 4 wej/1 wyj

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Rysunki. SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Projekt zagospodarowania terenu instalacja telewizji dozorowej - rozmieszczenie kamer.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera Aper VCIR-720 Cena : 11.900,00 zł (netto) 14.637,00 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Dział II Opis przedmiotu zamówienia

Dział II Opis przedmiotu zamówienia Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 20

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6

HQ Vision. Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR. Strona 1 z 6 HQ Vision Kamera szybko-obrotowa IP HQ-SDIP1320L-IR Strona 1 z 6 Szybkoobrotowa kamera sieciowa HQ-SDIP1320L-IR została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Serwer wideokonferencyjny Ilość 1 szt. Oferowany model *... Producent*...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. MODEL ZDJĘCIE PRODUKTU OPIS CENA NETTO CENA BRUTTO SYSTEM HD-CVI REJESTRATORY HD-CVI DHI-HCVR4216A-S2 Rejestrator HDCVI/ANALOG

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne.

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne. SPIS TREŚCI Kamery stacjonarne Kamery stacjonarne WDR Kamery IR Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne Klawiatury Krosownice wizyjne Obiektywy Rejestratory KAMERY STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDHSYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.814446285 lub kom.693865235 e mail: info@mdhsystem.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP09C5, 1 X KAMERA PTZ CEA41C5 (2MPX), 1 X KAMERA CDA02C5 (1MPX),

Bardziej szczegółowo

Rejestrator wizyjny serii 600

Rejestrator wizyjny serii 600 System telewizji przemysłowej (CCTV) Rejestrator serii 600 Rejestrator serii 600 8-/16-kanałowy zapis w czasie rzeczywistym Mniejsze wymagania w zakresie pamięci i szerokości pasma Swoboda podglądu dzięki

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Montaż, rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego na terenie Uniwersytetu Śląskiego".

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe NVR

Rejestratory sieciowe NVR 1 2 3 Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 7732 NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

MONITORING WIZYJNY MIASTA POLANICY-ZDROJU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MONITORING WIZYJNY MIASTA POLANICY-ZDROJU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MONITORING WIZYJNY MIASTA POLANICY-ZDROJU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. Ogólne wymagania Zamawiającego. 1. Uwarunkowania lokalne. 2. Ogólny opis przedmiotu. II. III. Minimalne wymagania Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ

CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ CNB REJESTRATOR HDE 2424E -8 WEJŚĆ cena: 2 355,00 zł cena netto: 1 914,63 Opis: Rejestrator HDE2424E posiada 8 wejść, do zapisu obrazu wykorzystuje nowoczesny kodek H-264, posiada pełną możliwość pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria 1,23 CENNIK CVI + ANALOG, AKTUALIZACJA 24-05-2016 Strona 1 MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Aper PDR-X7016 Cena : 7.200,00 zł (netto) 8.856,00 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria 1,23 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 27.04.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI INSTALACYJNO-BUDOWLANE ADAM WOŹNIAK 83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 5/2 / : (0 58) 686 72 84 NIP: 591-106-75-72 PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: MONITORING MIEJSKI (PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE DO KAMER).

Bardziej szczegółowo

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 Siqura HSD820H1-EP jest zewnętrzną kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo