Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy"

Transkrypt

1 Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014

2 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata Bublewicz Przy współpracy z Zespołem ds. koordynacji wdrażania programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży Recenzent: prof. dr hab. Roman Maciej Kalina Copyright by Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa 2014 Wydanie, poszerzone Wydawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ISBN Skład, druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek tel ,

3 Spis treści Rozdział i. Cele i zadania programu Geneza programu Zadania programu Finansowanie programu Warunki uczestnictwa w programie Cele i zadania porozumienia międzyresortowego... 8 Rozdział ii. Finansowanie programu poziom centralny Rozdział iii. Finansowanie programu poziom regionalny Rozdział iv. Zasady uczestnictwa w programie Rozdział V. Promocja programu Rozdział Vi. Badania naukowe i szkolenia Rozdział Vii. Harmonogram prac wynikający z realizacji programu... 34

4 4 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... Rozdział I. Cele i zadania programu 1. Geneza programu Prezentowany w opracowaniu program jest kontynuacją i uzupełnieniem ogólnopolskich inicjatyw upowszechniania i rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży, a swoimi założeniami bezpośrednio nawiązuje do programu, realizowanego z sukcesem od 14 lat przez organy właściwe ds. kultury fizycznej pn.: Sport Wszystkich Dzieci oraz nowych programów budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych, m.in. Moje Boisko Orlik 2012 i Blisko-Boisko. Doświadczenia te zostały wykorzystane przez twórców programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Twórcy prezentowanego programu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom w tym obszarze, opracowali system rozwiązań umożliwiający dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej szkolenia nauczycieli, organizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży. Rozwiązania te zmierzają do jak najszerszego wsparcia lokalnych samorządów w zakresie podejmowania takich inicjatyw. Prezentowany program został opracowany i udoskonalony z wykorzystaniem doświadczeń pilotażu, który był realizowany w 2008 r. w województwie warmińsko -mazurskim. Założenia programu pilotażowego, które prezentowała pani poseł Beata Bublewicz, zostały przyjęte 16 stycznia 2007 r. przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej i Sportu. Następnie między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Marszałkiem Województwa został podpisany list intencyjny, na podstawie którego program pilotażowy pod nazwą Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci

5 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... 5 i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim był wdrażany na terenie regionu. Kolejnym krokiem było powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży, które było odpowiedzialne za wdrożenie programu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Stowarzyszenie podpisało z 42 samorządami listy intencyjne, na mocy których do programu przystąpiło ponad 200 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc skierowana jest również do klubów sportowych i innych podmiotów realizujących cele i zadania programu. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i państwowych funduszy celowych oraz ze środków samorządów lokalnych. Założenia projektu pilotażowego były prezentowane na spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W styczniu 2008 r. Minister Sportu i Turystyki powołał zespół pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu poseł Beaty Bublewicz. W skład zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej MSWiA) oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia, Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży, Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego oraz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Zespół opracował założenia ogólnopolskiego programu oraz treść porozumienia międzyresortowego, na podstawie którego program będzie wdrażany we wszystkich województwach oraz uzyska wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony zainteresowanych ministrów. 2. Zadania programu Głównym m programu jest zredukowanie poziomu agresji i patologii społecznych (zwłaszcza uzależnień od substancji chemicznych) wśród młodych ludzi poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Program zmierza także do ograniczenia nowych zachowań zaburzeniowych nieletnich, związanych m.in. z masowymi uzależnieniami od nowych multimediów (Internet, gry komputerowe i sieciowe). W ramach tego programu szczególnym wsparciem objęte są następujące zadania: a. programy profilaktyczne i przeciwdziałające agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży; b. promocja zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży; c. organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie kul-

6 6 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... tury fizycznej mającej na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych w ramach programów m.in. Moje Boisko Orlik 2012; d. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i trenersko-instruktorskiej; e. zapewnienie prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży i przygotowania do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei fair play; f. przeprowadzenie badań naukowych diagnozujących przyczyny agresji i patologii. W ramach programu planowane jest osiągnięcie następujących efektów: a. zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich; b. podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; c. poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz wyrobienie pożądanych nawyków żywieniowych; d. uzyskanie wiedzy naukowej na temat czynników wywołujących agresję oraz sprzyjających powstawaniu przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich oraz sposobu ich niwelowania; e. integracja działań organów władzy rządowej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich; f. promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa. Program obejmuje następujące obszary działań: a. profilaktyczne działania skierowane do rodziców, dzieci i młodzieży oraz trenerów i instruktorów sportowych; b. działania pedagogiczne, w tym zajęcia sportowe, powstrzymujące negatywny wpływ środowiska i otoczenia, kierowane do dzieci i młodzieży; c. działania promujące zdrowy styl życia i odżywiania; d. działania interwencyjne i resocjalizacyjne kierowane do dzieci i młodzieży popełniającej czyny karalne. W celu realizacji przedstawionych powyżej zadań między Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sprawiedliwości zostało podpisane porozumienie, w którym określone zostały warunki współpracy oraz zadania do realizacji przez poszczególne służby w ramach każdego resortu Następnie zorganizowane zostało spotkanie z wojewodami i marszałkami województw w celu prezentacji założeń programu oraz przeka-

7 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... 7 zania doświadczeń zebranych przy organizacji i wdrażaniu projektu pilotażowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w zakresie możliwości uzyskania wparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej i środków publicznych. 3. Finansowanie programu Prezentowany program uzyskał finansowanie z następujących środków: a. Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie: dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla podmiotów realizujących program; dofinansowania organizacji obozów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach programu; dofinansowania budowy infrastruktury sportowej w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 i innych. b. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny) Priorytet IX: լ 9.1. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; լ 9.4. dofinansowanie szkolenia nauczycieli, trenerów i instruktorów; լ 9.5. dofinansowanie organizacji zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych. Zakres wsparcia ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sprawiedliwości został określony na podstawie porozumienia międzyresortowego. 4. Warunki uczestnictwa w programie Istotnym elementem realizacji celów programu jest osiągnięcie efektu synergii umożliwiającej finansowanie poszczególnych zadań ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Aby to osiągnąć, należy na szczeblu regionalnym stworzyć strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawne wdrażanie programu oraz dającą możliwość występowania do wielu źródeł z wnioskami o dofinansowanie. W punkcie 3. wskazane zostały przykładowe możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Doskonałym przykładem mogą być rozwiązania organizacyjne przyjęte w czasie realizacji projektu pilotażowego w województwie warmińsko-mazurskim, które zostały szeroko upublicznione na spotkaniu z wojewodami i marszałkami województw podczas uroczystości podpisania porozumienia między-

8 8 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... resortowego w dniu 5 listopada 2008 roku. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dobrym partnerem przy wdrażaniu podobnych programów dla Ministerstwa Sportu i Turystyki jest Szkolny Związek Sportowy, który pełni rolę koordynatora wdrażania programów na szczeblu regionalnym. Ponieważ od 2007 r. duże wsparcie finansowe dla realizacji programu może pochodzić z Regionalnych Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, istotny wpływ na realizację programów powinny mieć urzędy marszałkowskie, które mogą w ramach posiadanych kompetencji uwzględniać dofinansowanie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć organizowanych w ramach tzw. projektów systemowych, o których będzie szczegółowo mowa w dalszej części przewodnika. Ze środków centralnych dofinansowane są projekty realizujące cele i zadania programu oraz mające rekomendacje podmiotów posiadających zdolność do wdrażania programu na odpowiednim poziomie merytorycznym. Bardzo ważnym elementem oceny wnioskodawcy będzie zdolność do uzyskania wsparcia realizacji programu ze środków Unii Europejskiej i budżetu samorządu terytorialnego. Tylko w ten sposób uzyska się efekt synergii i środki finansowe zostaną użyte do realizacji wszystkich celów programu, co pozwoli na całościowe jego wdrożenie. Ponieważ program w dużej mierze będzie wdrażany i finansowany na poziomie regionalnym ze środków Unii Europejskiej, w zakresie uczestnictwa przyjęto rozwiązania funkcjonujące w przepisach o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). 5. Cele i zadania porozumienia międzyresortowego Zespół powołany przez Ministra Sportu i Turystyki opracował cele i zadania programu uwzględniające jego wdrażanie na terenie całego kraju. W dniu 5 listopada 2008 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy czterema ministrami dotyczące współpracy przy wdrażaniu programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. W uroczystości wzięli udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia oraz przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych, samorządów lokalnych, świata nauki, mediów i sportu. W trakcie spotkania inicjatorzy projektu poseł Beata Bublewicz, dr Jarosław Klimczak oraz reprezentujący Ministerstwo Sportu i Turystyki dyrektor Wojciech Kudlik zaprezentowali wyniki projektu pilotażowego wdrażanego w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast w dniu 3 sierpnia 2009 r. na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki oraz Ministrem Sprawiedliwości w realizację ogólnopolskiego pro-

9 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... 9 gramu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży włączyło się Ministerstwo Sprawiedliwości. W ostatnich latach funkcjonowania programu szczególnie ważna staje się współpraca z placówkami wchodzącymi w struktury Ministerstwa Sprawiedliwości. Wśród najistotniejszych działań zrealizowanych w trakcie trwania Programu z udziałem młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wymienić można: a. zawody na ergometrach wioślarskich zorganizowane w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich połączone z zajęciami edukacyjnymi dot. nie tylko historii sportu, ale i Polski. Zawody były prowadzone począwszy od roku 2010 (3 edycje) i udział w nich wzięły wszystkie wskazane placówki. Eliminacje do finałów zawodów odbywały się bezpośrednio w zakładach i schroniskach, a finały w uroczystej oprawie przeprowadzane były w Warszawie podczas podsumowania programu za mijający rok (2010 Sejm RP, 2011 i 2012 r. Polski Komitet Olimpijski), b. festyny sportowe, które odbyły się 16 czerwca 2010 r. - na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA, i w dniu 21 września 2011 r. - na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie. W obu tych festynach udział wzięli wychowankowie zakładów poprawczych z całego kraju, uczniowie szkół gimnazjalnych z Warszawy, Olsztyna oraz Racotu i Oborzysk (województwo wielkopolskie), c. przeprowadzenie w 2011 r. badań dotyczących wpływu kultury fizycznej i sportu na zmniejszenie poziomu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, obejmujących kadrę oraz wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. d. konkurs na plakat Sport przeciw agresji, w którym czołowe miejsca zajęli wychowankowie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (2011 r.), e. zajęcia taneczne dla wychowanek ZP i SdN w Mrozach i Warszawie Falenicy (2011 r.) sfinansowane przez MSiT, f. letnia akcja obozowa zorganizowana w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w której uczestniczyli wychowankowie ZP w Barczewie (2011 r.). Podkreślić należy, że wśród takich narzędzi procesu resocjalizacji, jak edukacja czy praca (kształcenie zawodowe), ważną rolę odgrywa właśnie kultura fizyczna, a zwłaszcza wychowanie fizyczne i sport. Wychowanie fizyczne wyzwala nadmiar energii wychowanków, rozładowuje napięcie emocjonalne. W sporcie młodzież widzi drogę do sławy, aprobaty i uznania w społeczeństwie. Nawet niewielkie efekty sportowe poprawiają samoocenę, dają zadowolenie oraz satysfakcję i mogą doprowadzić do wiary

10 10 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... w możliwości uzyskania lepszych wyników także w innej dziedzinie życia. Systematyczne zajęcia sportowe odciągają od zachowań destruktywnych, wykraczających poza przyjęte normy społeczno-moralne. Dostarczają natomiast właściwych form spędzania wolnego czasu i wprowadzają w prawidłowe środowisko rówieśnicze, koleżeńskie, społeczne. Siłę oddziaływania na młodzież przez sport od dawna dostrzegały już zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Sport jest istotnym narzędziem resocjalizacji, które placówki stosują i rozwijają już od wielu lat. Dlatego zaproponowane w ramach programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży formy jego realizacji uzyskały wysokie rekomendacje kadry oraz wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

11 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział ii. Finansowanie programu poziom centralny Na mocy podpisanego w dniu 5 listopada 2008 r. porozumienia międzyresortowego nawiązana została współpraca w celu wdrożenia programu na terenie całego kraju i umożliwiająca finansowanie jego zadań ze środków przewidzianych w budżetach poszczególnych ministerstw. Zgodnie z przyjętą ideą: 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera następujące zadania programu: dofinansowanie zakupu kompletów sprzętu sportowego dla uczniowskich klubów sportowych biorących udział w programie; dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na obozy sportowo-resocjalizacyjne z podmiotów uczestniczących we wdrażaniu programu na poziomie województw; dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych promujących program w regionach, które przystąpiły do programu; organizacja ogólnopolskiej konferencji podsumowującej coroczne wdrażanie programu, organizacja szkoleń w dziedzinie pozyskiwania środków z UE; propagowanie i promocja programu w mediach; publikowanie materiałów edukacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów biorących udział w programie. 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowuje zadania ze środków rządowego programu na lata pt. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Środki dystrybuowane są na poszczególne województwa, a konkursy ogłaszane przez kuratorów oświaty.

12 12 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udziela wsparcia w ramach realizacji następujących programów: Razem Bezpieczniej na realizację, którego w roku 2013 przewidziano kwotę 3 mln zł na dofinansowanie z rezerwy celowej projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe oraz 320 tys. zł zabezpieczono w cz. 42 sprawy wewnętrzne na działania informacyjno-promocyjne o charakterze centralnym dotyczące Programu; Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez wydanie poradnika uczestnika programu; aktualizowanie strony internetowej, na której zamieszczane są informacje o programach prewencyjnych, resocjalizacyjnych realizowanych w Polsce oraz materiały edukacyjno-szkoleniowe dotyczące przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży; rozpisanie konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych. 4. Ministerstwo Zdrowia udziela wsparcia w ramach następujących programów promujących zdrowy styl życia, odżywiania i zapobiegania nałogom: program edukacyjny realizowany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny Trzymaj Formę; programy dotyczące zapobiegania narkomanii realizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (rówieśnicza edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią oraz eksperymentującymi z narkotykami, publikacje o charakterze informacyjno-edukacyjnym, poradnia internetowa itp.); programy realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; programy realizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS; Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym przez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata Ministerstwo Sprawiedliwości udziela wsparcia w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków PO KL: kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich; przygotowanie osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej; rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych.

13 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział iii. Finansowanie programu poziom regionalny Istotnym elementem programu jest możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. W ramach tego funduszu priorytet IX obejmuje następujące zadania: լ 9.1 dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych; լ 9.4 dofinansowanie szkolenia nauczycieli, trenerów i instruktorów; լ 9.5 dofinansowanie szkolenia sportowego. Najważniejszym elementem tego priorytetu jest poddziałanie 9.1.2, które nastawione jest na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszające dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszące jakość procesu kształcenia. Wsparciem objęte zostaną programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przed-

14 14 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... wcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych; rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. W ramach tego poddziałania składane projekty umożliwiają finansowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych, w trakcie których realizowane są programy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom oraz programy prewencyjne. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że projekty realizowane w ramach pilotażu w województwie warmińsko-mazurskim umożliwiły dofinansowanie płac nauczycieli i trenerów, zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć, indywidualnego wyposażenia dla dzieci biorących udział, opłacenia kosztów wynajęcia bazy treningowej, zakupu materiałów szkoleniowych oraz prewencyjnych i kosztów zarządzania projektem. Tylko w województwie warmińsko-mazurskim w 2008 r. na zadania organizowane w ramach programu pozyskano ok. 1,5 mln złotych. W 2009 r. podjęto działania, które doprowadziły do pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych i w wyniku których realizowane były następujące projekty: Warmińsko-Mazurskie 18 szkół ponad 50 nauczycieli, 1300 dzieci za kwotę około 600 tys. zł; Łódzkie 18 szkół, 1700 dzieci, za kwotę 1270 tys. zł beneficjentem był Łódzki Szkolny Związek Sportowy 7 projektów samorządów lokalnych na kwotę ponad 4 mln zł; Mazowieckie 3 projekty dla 8 samorządów, 3630 tys. zł dofinansowania. Ponadto w 2009 r. podjęto działania zmierzające do uruchomienia w województwach, które przystąpiły do programu, Projektów Systemowych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Do chwili obecnej zostały uruchomione Projekty Systemowe w następujących województwach.

15 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII WyKaZ PROjEKTóW SySTEMOWyCh Województwo Nakłady na Projekty Systemowe realizowane w latach Mazowieckie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Lubelskie Pomorskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie RAZEM 27 mln zł 3 mln zł 9 mln zł 4,5 mln zł 12 mln zł 3 mln zł 6 mln zł 6,5 mln zł 3 mln zł 74 mln zł W ramach projektu organizowane są następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: zajęcia sportowo-wychowawcze 30%; zajęcia ICT 20%; zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych 15%; języki obce 20%; pomoc psychologiczna 15%. Projekty systemowe są zgodne z programami rozwojowymi szkół, które uczestniczą w projekcie. W jego ramach zaplanowana została współpraca w projekcie szkół biorących udział w programie oraz kuratora oświaty i wychowania w zakresie diagnozowania problemów edukacyjnych, określania działań zaradczych (w tym działań edukacyjnych) oraz ich wdrażania. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie, przed wdrażaniem, diagnozy sytuacji w każdej ze szkół i indywidualne określenie problemów oraz potrzeb młodzieży w szkołach oraz indywidualne dostosowanie narzędzi edukacyjnych do potrzeb i możliwości szkół. Kurator oraz szkoły będą uczestniczyć zarówno w pracach diagnostycznych, jak i we wdrożeniu projektu. Podział obszarów działania został określony po konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, które zatwierdza propozycje planów działania zgłoszone przez poszczególne urzędy marszałkowskie do realizacji na kolejny rok kalendarzowy. W planach tych zostały zawarte opisy projektów systemowych w ramach działania finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16 16 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... Projekt systemowy pozwoli zdiagnozować i wesprzeć dzieci i młodzież z terenu województwa, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tak zwana trudna młodzież ma problemy edukacyjne oraz trudności w uczestnictwie w dodatkowych zajęciach wyrównawczych organizowanych w godzinach popołudniowych. Zajęcia sportowe, które będą organizowane w ramach projektu systemowego, będą magnesem przyciągającym młodzież do szkoły w czasie wolnym i poprzez to zapewnią udział młodzieży w innych zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe. Każde dziecko zostanie obowiązkowo objęte całym cyklem zajęć. Osiągnięte to zostanie przez ścisłą współpracę z gronem pedagogicznym oraz atrakcyjną ofertę dydaktyczną wytypowanych placówek. Przeprowadzona analiza dotychczasowych wniosków składanych na konkursy wskazuje, że organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w małych miejscowościach i wsiach mają utrudniony dostęp do środków finansowych pochodzących z programu operacyjnego KL na poziomie regionalnym. Ponadto założeniem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, zgodnych z założeniami priorytetu PO KL, oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji poprzez połączenie różnorodnych zajęć w procesie edukacji. Zajęcia sportowe (ze specjalnym programem ćwiczeń fizycznych i edukacyjnych) będą zachęcać do udziału w dodatkowych zajęciach obejmujących przedmioty wymienione na liście kompetencji kluczowych, a poprzez swój walor edukacyjno-wychowawczy będą rozwijać pozytywne postawy społeczne oraz pożądane wartości. Doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania projektów wskazują na potrzebę umożliwienia kontynuacji działań w następnej perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata Inicjatywę tą podjęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, które zgłosiło potrzebę finansowania zadań objętych programem ze środków Unii Europejskiej w następnym okresie budżetowym. Równie ważne jest zaplanowanie możliwości uruchomienia projektu systemowego obejmującego domy poprawcze i schroniska dla nieletnich finansowanego z budżetu Unii Europejskiej na lata

17 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział iv. Zasady uczestnictwa w programie W 2009 r. podjęto działania zmierzające do upublicznienia rezultatów programu pilotażowego realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w 2008 r. i rozszerzenia programu na cały kraj. Jako pierwsze do programu przystąpiły województwa: wielkopolskie; łódzkie; dolnośląskie; mazowieckie; zachodniopomorskie. W następnej kolejności do programu przystąpiły pozostałe województwa w kraju. W województwach tych zorganizowano prezentacje założeń programu dla władz województw oraz samorządów lokalnych. Następnie podpisane zostały listy intencyjne, na mocy których wojewoda, marszałek oraz parlamentarzyści podejmują wspólne działania w celu upublicznienia celów programu wśród samorządów lokalnych i podmiotów zainteresowanych jego wdrażaniem oraz umożliwiają pomoc podległym im służb w sprawnej realizacji zadań programu. W poszczególnych województwach powołane zostały zespoły do spraw koordynacji wdrażania programu. Następnie podpisane zostały porozumienia umożliwiające składanie wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących finansowanie zajęć pozalekcyjnych ze środków Unii Europejskiej oraz zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów na obozy sportowo-resocjalizacyjne i innych zadań finansowanych ze środków publicznych ministerstw uczestniczących w programie. Istotnym elementem wdrażania programu jest wybór wnioskodawcy-beneficjenta, który złoży wniosek i odpowiadać będzie za rozliczenie uzyskanych środków finansowych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że do tej roli najbardziej pasują jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i kluby sportowe oraz struktury Szkol-

18 18 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... nego Związku Sportowego szczebla wojewódzkiego, który w kilku województwach wskazany został jako podmiot wiodący we wdrażaniu programu. Rozwiązania takie zostały przyjęte i wdrożone z sukcesem w kilku województwach w 2010 r. W województwie mazowieckim partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego są samorządy lokalne. Projekt ten jest obecnie jednym z największych w kraju. Uczestniczy w nim około 2000 nauczycieli i ponad 500 grup ćwiczebnych. W Wielkopolsce projekt systemowy realizowany będzie przez 3 kolejne lata, Corocznie obejmując 60 szkół z regionu. Partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego jest w nim Wielkopolski Szkolny Związek Sportowy. Z kolei na Warmii i Mazurach partnerem w projekcie systemowym był Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno. Zajęciami pozalekcyjnymi w ramach projektu objętych jest 1500 uczniów z 40 szkół gimnazjalnych. Aktualnie trwają prace zmierzające do kontynuacji projektu systemowego w województwie Mazowieckim oraz rozszerzenia go na szkoły podstawowe.

19 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział V. Promocja programu Zadania w zakresie promocji programu są realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z innymi resortami oraz władzami rządowymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego i lokalnego przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży oraz inne podmioty. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z resortu sportu i turystyki, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zleciła nagranie programu telewizyjnego pt. Sięgnij po medal. Telewizja polska (TVP1) objęła patronatem medialnym program składający się z 10 odcinków, w których gwiazdy sportu (polscy olimpijczycy przygotowujący się do startu w Vancouver) mówią o dyscyplinach stanowiących ich życiową pasję, o pracy, którą trzeba włożyć, aby zwyciężać oraz o radości z przekraczania granic własnych możliwości. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania sportu, kształtowanie pozytywnych wzorców osobowościowych i krzewienie olimpijskiej idei sportu sport to radość! Z każdą dyscypliną sportu wiążą się cechy charakteru, które są szczególnie ważne zarówno w rywalizacji o medale, jak i w życiu codziennym. TEMaTy ODCINKóW: 1. WyTRWaŁOŚĆ (SILNA WOLA) Biathlon Tomasz Sikora, 2. ODWaGa skoki narciarskie Adam Małysz, 3. DOKŁaDNOŚĆ łyżwiarstwo szybkie, 4. KOLEŻEŃSKOŚĆ łyżwiarstwo figurowe Joanna Sulej i Mateusz Chruściński, 5. SKROMNOŚĆ umieć cieszyć się z sukcesów, ale także znosić porażki narciarstwo alpejskie, 6. ODPOWIEDZIaLNOŚĆ bobsleje i sanki, 7. WSPóŁPRaCa ZESPOŁOWa hokej na lodzie, 8. UCZCIWOŚĆ (FAIR PLAY) bez dopingu Shorttrack Dariusz Kulesza, 9. SUMIENNOŚĆ biegi narciarskie Justyna Kowalczyk, 10. RaDOŚĆ Z UPRaWIaNIa SPORTU SPORT jest DLa DZIECI! snowboard.

20 20 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... Program emitowany był na antenie TVP1 od 8 stycznia 2010 r. w godzinach porannych, a główna emisja została przeprowadzona w trakcie transmisji sportowej z Igrzysk Olimpijskich Vancouver a obejrzało go ponad 3 mln. widzów. Każdy z odcinków był również do zobaczenia na stronie internetowej: Powodzenie tej akcji spowodowało potrzebę kontynuacji tego rodzaju działań. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zleciła produkcję kolejnych 14 odcinków programu telewizyjnego, w których gwiazdy sportu zachęcają do uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, promując jednocześnie cele i zadania programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Bohaterami nw. odcinków programu Sięgnij Po Medal w poszczególnych sportach są: 1. Piłka nożna - Włodzimierz Lubański; 2. Koszykówka - Adam Wójcik; 3. Siatkówka - Sebastian Świderski; 4. Piłka ręczna - Bogdan Wenta trener, Sławomir Szmal - bramkarz reprezentacji Polski; 5. Lekkoatletyka - Tomek Majewski; 6. Wioślarstwo - Marek Kolbowicz i Adam Korol; 7. Kajakarstwo - Krzysztof Kołomański; 8. Żeglarstwo - Mateusz Kusznierewicz; 9. Kolarstwo górskie - Maja Włoszczowska; 10. Pływanie - Otylia Jędrzejczak; 11. Tenis stołowy- Natalia Partyka; 12. Łucznictwo - Iwona Marcinkiewicz; 13. Sporty walki judo - Waldemar Legień i Aneta Szczepańska; 14. Szybownictwo - Sebastian Kawa. Promocja programu w Internecie Kolejnym obszarem promocji programu jest strona internetowa Mając na uwadze znaczenie Internetu jako nośnika informacji i promocji, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży uruchomiło i redaguje portal internetowy, na którym znajduje się informacja o celach i zadaniach programu. Portal jest połączony za pomocą odpowiednich linków ze stronami internetowymi Ministerstw oraz partnerów uczestniczących we wdrażaniu programu. Na stronie tej poprzez specjalną wyszukiwarkę można odszukać informacje na temat tego, jakie projekty realizowane są w poszczególnych województwach, oraz zadać pytania autorom programu.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

anie poprzez sport agresji i patologii wśród w d dzieci i Przeciwdzia anie odzieży ania Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania

anie poprzez sport agresji i patologii wśród w d dzieci i Przeciwdzia anie odzieży ania Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przeciwdzia anie anie poprzez sport agresji i patologii wśród w d dzieci i m odzieży Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania ania Agresji i Patologii wśród w d Dzieci i MłodzieM odzieży dr Jaros

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL

PODDZIAŁANIE ANIE PO KL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE ANIE 9.1.2 PO KL Kielce, 30 stycznia 2012 r. CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień Redakcja, skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze ANALIZA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY- programy, projekty i konkursy 1. Programy realizowane lub będące w trakcie realizacji Nazwa programu Kto uczestniczy Cel, osiągnięcia Ogólnopolski program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej 2017 - II edycja 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pn. Centrum Animacji Rekreacyjno- Sportowej

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016. Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016. Bezpieczna i przyjazna szkoła Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ na lata 2012 2015 PROGRAM WIELOLETNI Cel Programu Zasadniczym celem Programu jest popularyzacja postaw prosportowych wśród

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń I edycja pod hasłem Łączy nas kultura :

AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń I edycja pod hasłem Łączy nas kultura : AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń 2010 Regulamin programu grantowego Akademia Orange Fundacji Orange w roku 2009/ 2010 I edycja pod hasłem Łączy nas kultura : - Szukanie

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014-15 Sport - ważny dla Polaków Sport to zdrowie i sprawność fizyczna obywateli Sport efektywne narzędzie budowania relacji i tworzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO FINANSOWE DLA JEDNOSTEK (KLUB, STOWARZYSZENIE, JST) DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Terminy Diagnozowanie poziomu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów w szkole i poza nią 1. Ankiety

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Animator Moje Boisko - ORLIK 2012

Animator Moje Boisko - ORLIK 2012 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Animator Moje Boisko - ORLIK 2012 Kontynuacja w 2013 roku projektu pilotażowego w zakresie wsparcia rządowego programu inwestycyjnego Moje Boisko - ORLIK 2012 w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Kraków, 15-16.06.2016 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Wydział Sportu Zarząd Infrastruktury Sportowej Krakowski Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wicemarszałek Województwa - Maciej Szykuła Jednym z priorytetów Zarządu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tezy Programowe. Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku. *** materiał prasowy

Tezy Programowe. Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku. *** materiał prasowy Tezy Programowe Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku 14 stycznia 2016 *** materiał prasowy 1 Konferencja Prasowa: Tezy Programowe Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2016 r. Główne Obszary Działalności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 r. Warszawa, r.

Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 r. Warszawa, r. Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 r. Warszawa, 04.11.2016 r. SPORT POWSZECHNY - PRIORYTETY 1 Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach oferty ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DKOW.WOKO.501 5.A3. 1 3/AAS Warszawa, 2013-1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Szanowny Panie Ministrze, odpowiadając na pismo nr ZEW/500/35/2013/JF z dnia 19 września

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programów Animator kultury dzieci i młodzieży w Gminie Swarzędz i Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Sport kobiet w dokumentach strategicznych

Sport kobiet w dokumentach strategicznych Program pilotażowy owy Sport przeciw agresji - zajęcia samoobrony dla dziewcząt z gimnazjów w i liceów Planowany do realizacji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczo pczości ci i aspołecznych

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lubuska Akademia Sportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Lubuska Akademia Sportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.akademia-sportu.org Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012

Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012 Kontynuacja w 2012 roku projektu pilotażowego w zakresie wsparcia rządowego programu inwestycyjnego Moje Boisko - ORLIK 2012 w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania szkole Certyfikatu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła promująca bezpieczeństwo

Regulamin przyznawania szkole Certyfikatu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła promująca bezpieczeństwo Regulamin przyznawania szkole Certyfikatu Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła promująca bezpieczeństwo Certyfikat: Szkoła promująca bezpieczeństwo jest przyznawany przez Warmińsko Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Współpartnerzy projektu:

Współpartnerzy projektu: Liderzy projektu: Partnerzy projektu: Patronat honorowy: Współpartnerzy projektu: 1. Opis projektu Jestem fair : Wprowadzenie projektu Jestem Fair wspólnie przez UMŁ i Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ we współpracy

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu. Skład zespołu:

Skład zespołu. Skład zespołu: Skład zespołu W roku szkolnym 2014/2015 powołany został zespól nauczycieli do spraw promocji zdrowia. Jego zadaniem jest koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu szeroko rozumianą promocję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane

PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU. PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane PROGRAM OD ZABAWY DO SPORTU PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I III DLA M.ST. WARSZAWY nauczanie zintegrowane I. INFORMACJE OGÓLNE Przedstawiony projekt ma na celu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2008 Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym. W rozumieniu potocznym narkomanią nazywamy styl życia związany ze

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Rok szkolny 2012/2013 - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Bezpieczna szkoła czyli Realizująca obowiązki nałożone przepisami prawa Uczestnicząca w inicjatywach, które angażują uczniów, nauczycieli, rodziców. założenia:

Bardziej szczegółowo