Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy"

Transkrypt

1 Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014

2 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata Bublewicz Przy współpracy z Zespołem ds. koordynacji wdrażania programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży Recenzent: prof. dr hab. Roman Maciej Kalina Copyright by Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa 2014 Wydanie, poszerzone Wydawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ISBN Skład, druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek tel ,

3 Spis treści Rozdział i. Cele i zadania programu Geneza programu Zadania programu Finansowanie programu Warunki uczestnictwa w programie Cele i zadania porozumienia międzyresortowego... 8 Rozdział ii. Finansowanie programu poziom centralny Rozdział iii. Finansowanie programu poziom regionalny Rozdział iv. Zasady uczestnictwa w programie Rozdział V. Promocja programu Rozdział Vi. Badania naukowe i szkolenia Rozdział Vii. Harmonogram prac wynikający z realizacji programu... 34

4 4 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... Rozdział I. Cele i zadania programu 1. Geneza programu Prezentowany w opracowaniu program jest kontynuacją i uzupełnieniem ogólnopolskich inicjatyw upowszechniania i rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży, a swoimi założeniami bezpośrednio nawiązuje do programu, realizowanego z sukcesem od 14 lat przez organy właściwe ds. kultury fizycznej pn.: Sport Wszystkich Dzieci oraz nowych programów budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych, m.in. Moje Boisko Orlik 2012 i Blisko-Boisko. Doświadczenia te zostały wykorzystane przez twórców programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Twórcy prezentowanego programu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom w tym obszarze, opracowali system rozwiązań umożliwiający dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej szkolenia nauczycieli, organizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży. Rozwiązania te zmierzają do jak najszerszego wsparcia lokalnych samorządów w zakresie podejmowania takich inicjatyw. Prezentowany program został opracowany i udoskonalony z wykorzystaniem doświadczeń pilotażu, który był realizowany w 2008 r. w województwie warmińsko -mazurskim. Założenia programu pilotażowego, które prezentowała pani poseł Beata Bublewicz, zostały przyjęte 16 stycznia 2007 r. przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej i Sportu. Następnie między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Marszałkiem Województwa został podpisany list intencyjny, na podstawie którego program pilotażowy pod nazwą Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci

5 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... 5 i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim był wdrażany na terenie regionu. Kolejnym krokiem było powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży, które było odpowiedzialne za wdrożenie programu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Stowarzyszenie podpisało z 42 samorządami listy intencyjne, na mocy których do programu przystąpiło ponad 200 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc skierowana jest również do klubów sportowych i innych podmiotów realizujących cele i zadania programu. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i państwowych funduszy celowych oraz ze środków samorządów lokalnych. Założenia projektu pilotażowego były prezentowane na spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W styczniu 2008 r. Minister Sportu i Turystyki powołał zespół pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu poseł Beaty Bublewicz. W skład zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej MSWiA) oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia, Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży, Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego oraz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Zespół opracował założenia ogólnopolskiego programu oraz treść porozumienia międzyresortowego, na podstawie którego program będzie wdrażany we wszystkich województwach oraz uzyska wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony zainteresowanych ministrów. 2. Zadania programu Głównym m programu jest zredukowanie poziomu agresji i patologii społecznych (zwłaszcza uzależnień od substancji chemicznych) wśród młodych ludzi poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Program zmierza także do ograniczenia nowych zachowań zaburzeniowych nieletnich, związanych m.in. z masowymi uzależnieniami od nowych multimediów (Internet, gry komputerowe i sieciowe). W ramach tego programu szczególnym wsparciem objęte są następujące zadania: a. programy profilaktyczne i przeciwdziałające agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży; b. promocja zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży; c. organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie kul-

6 6 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... tury fizycznej mającej na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych w ramach programów m.in. Moje Boisko Orlik 2012; d. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i trenersko-instruktorskiej; e. zapewnienie prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży i przygotowania do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei fair play; f. przeprowadzenie badań naukowych diagnozujących przyczyny agresji i patologii. W ramach programu planowane jest osiągnięcie następujących efektów: a. zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich; b. podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; c. poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz wyrobienie pożądanych nawyków żywieniowych; d. uzyskanie wiedzy naukowej na temat czynników wywołujących agresję oraz sprzyjających powstawaniu przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich oraz sposobu ich niwelowania; e. integracja działań organów władzy rządowej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich; f. promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa. Program obejmuje następujące obszary działań: a. profilaktyczne działania skierowane do rodziców, dzieci i młodzieży oraz trenerów i instruktorów sportowych; b. działania pedagogiczne, w tym zajęcia sportowe, powstrzymujące negatywny wpływ środowiska i otoczenia, kierowane do dzieci i młodzieży; c. działania promujące zdrowy styl życia i odżywiania; d. działania interwencyjne i resocjalizacyjne kierowane do dzieci i młodzieży popełniającej czyny karalne. W celu realizacji przedstawionych powyżej zadań między Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sprawiedliwości zostało podpisane porozumienie, w którym określone zostały warunki współpracy oraz zadania do realizacji przez poszczególne służby w ramach każdego resortu Następnie zorganizowane zostało spotkanie z wojewodami i marszałkami województw w celu prezentacji założeń programu oraz przeka-

7 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... 7 zania doświadczeń zebranych przy organizacji i wdrażaniu projektu pilotażowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w zakresie możliwości uzyskania wparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej i środków publicznych. 3. Finansowanie programu Prezentowany program uzyskał finansowanie z następujących środków: a. Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie: dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla podmiotów realizujących program; dofinansowania organizacji obozów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ramach programu; dofinansowania budowy infrastruktury sportowej w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 i innych. b. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny) Priorytet IX: լ 9.1. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; լ 9.4. dofinansowanie szkolenia nauczycieli, trenerów i instruktorów; լ 9.5. dofinansowanie organizacji zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych. Zakres wsparcia ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sprawiedliwości został określony na podstawie porozumienia międzyresortowego. 4. Warunki uczestnictwa w programie Istotnym elementem realizacji celów programu jest osiągnięcie efektu synergii umożliwiającej finansowanie poszczególnych zadań ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Aby to osiągnąć, należy na szczeblu regionalnym stworzyć strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawne wdrażanie programu oraz dającą możliwość występowania do wielu źródeł z wnioskami o dofinansowanie. W punkcie 3. wskazane zostały przykładowe możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Doskonałym przykładem mogą być rozwiązania organizacyjne przyjęte w czasie realizacji projektu pilotażowego w województwie warmińsko-mazurskim, które zostały szeroko upublicznione na spotkaniu z wojewodami i marszałkami województw podczas uroczystości podpisania porozumienia między-

8 8 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... resortowego w dniu 5 listopada 2008 roku. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dobrym partnerem przy wdrażaniu podobnych programów dla Ministerstwa Sportu i Turystyki jest Szkolny Związek Sportowy, który pełni rolę koordynatora wdrażania programów na szczeblu regionalnym. Ponieważ od 2007 r. duże wsparcie finansowe dla realizacji programu może pochodzić z Regionalnych Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, istotny wpływ na realizację programów powinny mieć urzędy marszałkowskie, które mogą w ramach posiadanych kompetencji uwzględniać dofinansowanie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć organizowanych w ramach tzw. projektów systemowych, o których będzie szczegółowo mowa w dalszej części przewodnika. Ze środków centralnych dofinansowane są projekty realizujące cele i zadania programu oraz mające rekomendacje podmiotów posiadających zdolność do wdrażania programu na odpowiednim poziomie merytorycznym. Bardzo ważnym elementem oceny wnioskodawcy będzie zdolność do uzyskania wsparcia realizacji programu ze środków Unii Europejskiej i budżetu samorządu terytorialnego. Tylko w ten sposób uzyska się efekt synergii i środki finansowe zostaną użyte do realizacji wszystkich celów programu, co pozwoli na całościowe jego wdrożenie. Ponieważ program w dużej mierze będzie wdrażany i finansowany na poziomie regionalnym ze środków Unii Europejskiej, w zakresie uczestnictwa przyjęto rozwiązania funkcjonujące w przepisach o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). 5. Cele i zadania porozumienia międzyresortowego Zespół powołany przez Ministra Sportu i Turystyki opracował cele i zadania programu uwzględniające jego wdrażanie na terenie całego kraju. W dniu 5 listopada 2008 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy czterema ministrami dotyczące współpracy przy wdrażaniu programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. W uroczystości wzięli udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia oraz przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych, samorządów lokalnych, świata nauki, mediów i sportu. W trakcie spotkania inicjatorzy projektu poseł Beata Bublewicz, dr Jarosław Klimczak oraz reprezentujący Ministerstwo Sportu i Turystyki dyrektor Wojciech Kudlik zaprezentowali wyniki projektu pilotażowego wdrażanego w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast w dniu 3 sierpnia 2009 r. na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki oraz Ministrem Sprawiedliwości w realizację ogólnopolskiego pro-

9 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... 9 gramu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży włączyło się Ministerstwo Sprawiedliwości. W ostatnich latach funkcjonowania programu szczególnie ważna staje się współpraca z placówkami wchodzącymi w struktury Ministerstwa Sprawiedliwości. Wśród najistotniejszych działań zrealizowanych w trakcie trwania Programu z udziałem młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wymienić można: a. zawody na ergometrach wioślarskich zorganizowane w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich połączone z zajęciami edukacyjnymi dot. nie tylko historii sportu, ale i Polski. Zawody były prowadzone począwszy od roku 2010 (3 edycje) i udział w nich wzięły wszystkie wskazane placówki. Eliminacje do finałów zawodów odbywały się bezpośrednio w zakładach i schroniskach, a finały w uroczystej oprawie przeprowadzane były w Warszawie podczas podsumowania programu za mijający rok (2010 Sejm RP, 2011 i 2012 r. Polski Komitet Olimpijski), b. festyny sportowe, które odbyły się 16 czerwca 2010 r. - na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA, i w dniu 21 września 2011 r. - na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie. W obu tych festynach udział wzięli wychowankowie zakładów poprawczych z całego kraju, uczniowie szkół gimnazjalnych z Warszawy, Olsztyna oraz Racotu i Oborzysk (województwo wielkopolskie), c. przeprowadzenie w 2011 r. badań dotyczących wpływu kultury fizycznej i sportu na zmniejszenie poziomu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, obejmujących kadrę oraz wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. d. konkurs na plakat Sport przeciw agresji, w którym czołowe miejsca zajęli wychowankowie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (2011 r.), e. zajęcia taneczne dla wychowanek ZP i SdN w Mrozach i Warszawie Falenicy (2011 r.) sfinansowane przez MSiT, f. letnia akcja obozowa zorganizowana w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w której uczestniczyli wychowankowie ZP w Barczewie (2011 r.). Podkreślić należy, że wśród takich narzędzi procesu resocjalizacji, jak edukacja czy praca (kształcenie zawodowe), ważną rolę odgrywa właśnie kultura fizyczna, a zwłaszcza wychowanie fizyczne i sport. Wychowanie fizyczne wyzwala nadmiar energii wychowanków, rozładowuje napięcie emocjonalne. W sporcie młodzież widzi drogę do sławy, aprobaty i uznania w społeczeństwie. Nawet niewielkie efekty sportowe poprawiają samoocenę, dają zadowolenie oraz satysfakcję i mogą doprowadzić do wiary

10 10 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... w możliwości uzyskania lepszych wyników także w innej dziedzinie życia. Systematyczne zajęcia sportowe odciągają od zachowań destruktywnych, wykraczających poza przyjęte normy społeczno-moralne. Dostarczają natomiast właściwych form spędzania wolnego czasu i wprowadzają w prawidłowe środowisko rówieśnicze, koleżeńskie, społeczne. Siłę oddziaływania na młodzież przez sport od dawna dostrzegały już zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. Sport jest istotnym narzędziem resocjalizacji, które placówki stosują i rozwijają już od wielu lat. Dlatego zaproponowane w ramach programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży formy jego realizacji uzyskały wysokie rekomendacje kadry oraz wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

11 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział ii. Finansowanie programu poziom centralny Na mocy podpisanego w dniu 5 listopada 2008 r. porozumienia międzyresortowego nawiązana została współpraca w celu wdrożenia programu na terenie całego kraju i umożliwiająca finansowanie jego zadań ze środków przewidzianych w budżetach poszczególnych ministerstw. Zgodnie z przyjętą ideą: 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera następujące zadania programu: dofinansowanie zakupu kompletów sprzętu sportowego dla uczniowskich klubów sportowych biorących udział w programie; dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na obozy sportowo-resocjalizacyjne z podmiotów uczestniczących we wdrażaniu programu na poziomie województw; dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych promujących program w regionach, które przystąpiły do programu; organizacja ogólnopolskiej konferencji podsumowującej coroczne wdrażanie programu, organizacja szkoleń w dziedzinie pozyskiwania środków z UE; propagowanie i promocja programu w mediach; publikowanie materiałów edukacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów biorących udział w programie. 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowuje zadania ze środków rządowego programu na lata pt. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Środki dystrybuowane są na poszczególne województwa, a konkursy ogłaszane przez kuratorów oświaty.

12 12 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udziela wsparcia w ramach realizacji następujących programów: Razem Bezpieczniej na realizację, którego w roku 2013 przewidziano kwotę 3 mln zł na dofinansowanie z rezerwy celowej projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe oraz 320 tys. zł zabezpieczono w cz. 42 sprawy wewnętrzne na działania informacyjno-promocyjne o charakterze centralnym dotyczące Programu; Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży, poprzez wydanie poradnika uczestnika programu; aktualizowanie strony internetowej, na której zamieszczane są informacje o programach prewencyjnych, resocjalizacyjnych realizowanych w Polsce oraz materiały edukacyjno-szkoleniowe dotyczące przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży; rozpisanie konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych. 4. Ministerstwo Zdrowia udziela wsparcia w ramach następujących programów promujących zdrowy styl życia, odżywiania i zapobiegania nałogom: program edukacyjny realizowany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny Trzymaj Formę; programy dotyczące zapobiegania narkomanii realizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (rówieśnicza edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią oraz eksperymentującymi z narkotykami, publikacje o charakterze informacyjno-edukacyjnym, poradnia internetowa itp.); programy realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; programy realizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS; Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym przez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata Ministerstwo Sprawiedliwości udziela wsparcia w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków PO KL: kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich; przygotowanie osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej; rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych.

13 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział iii. Finansowanie programu poziom regionalny Istotnym elementem programu jest możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. W ramach tego funduszu priorytet IX obejmuje następujące zadania: լ 9.1 dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych; լ 9.4 dofinansowanie szkolenia nauczycieli, trenerów i instruktorów; լ 9.5 dofinansowanie szkolenia sportowego. Najważniejszym elementem tego priorytetu jest poddziałanie 9.1.2, które nastawione jest na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszające dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszące jakość procesu kształcenia. Wsparciem objęte zostaną programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przed-

14 14 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... wcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych; rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. W ramach tego poddziałania składane projekty umożliwiają finansowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych, w trakcie których realizowane są programy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom oraz programy prewencyjne. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że projekty realizowane w ramach pilotażu w województwie warmińsko-mazurskim umożliwiły dofinansowanie płac nauczycieli i trenerów, zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć, indywidualnego wyposażenia dla dzieci biorących udział, opłacenia kosztów wynajęcia bazy treningowej, zakupu materiałów szkoleniowych oraz prewencyjnych i kosztów zarządzania projektem. Tylko w województwie warmińsko-mazurskim w 2008 r. na zadania organizowane w ramach programu pozyskano ok. 1,5 mln złotych. W 2009 r. podjęto działania, które doprowadziły do pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych i w wyniku których realizowane były następujące projekty: Warmińsko-Mazurskie 18 szkół ponad 50 nauczycieli, 1300 dzieci za kwotę około 600 tys. zł; Łódzkie 18 szkół, 1700 dzieci, za kwotę 1270 tys. zł beneficjentem był Łódzki Szkolny Związek Sportowy 7 projektów samorządów lokalnych na kwotę ponad 4 mln zł; Mazowieckie 3 projekty dla 8 samorządów, 3630 tys. zł dofinansowania. Ponadto w 2009 r. podjęto działania zmierzające do uruchomienia w województwach, które przystąpiły do programu, Projektów Systemowych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Do chwili obecnej zostały uruchomione Projekty Systemowe w następujących województwach.

15 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII WyKaZ PROjEKTóW SySTEMOWyCh Województwo Nakłady na Projekty Systemowe realizowane w latach Mazowieckie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Lubelskie Pomorskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie RAZEM 27 mln zł 3 mln zł 9 mln zł 4,5 mln zł 12 mln zł 3 mln zł 6 mln zł 6,5 mln zł 3 mln zł 74 mln zł W ramach projektu organizowane są następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: zajęcia sportowo-wychowawcze 30%; zajęcia ICT 20%; zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych 15%; języki obce 20%; pomoc psychologiczna 15%. Projekty systemowe są zgodne z programami rozwojowymi szkół, które uczestniczą w projekcie. W jego ramach zaplanowana została współpraca w projekcie szkół biorących udział w programie oraz kuratora oświaty i wychowania w zakresie diagnozowania problemów edukacyjnych, określania działań zaradczych (w tym działań edukacyjnych) oraz ich wdrażania. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie, przed wdrażaniem, diagnozy sytuacji w każdej ze szkół i indywidualne określenie problemów oraz potrzeb młodzieży w szkołach oraz indywidualne dostosowanie narzędzi edukacyjnych do potrzeb i możliwości szkół. Kurator oraz szkoły będą uczestniczyć zarówno w pracach diagnostycznych, jak i we wdrożeniu projektu. Podział obszarów działania został określony po konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, które zatwierdza propozycje planów działania zgłoszone przez poszczególne urzędy marszałkowskie do realizacji na kolejny rok kalendarzowy. W planach tych zostały zawarte opisy projektów systemowych w ramach działania finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16 16 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... Projekt systemowy pozwoli zdiagnozować i wesprzeć dzieci i młodzież z terenu województwa, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tak zwana trudna młodzież ma problemy edukacyjne oraz trudności w uczestnictwie w dodatkowych zajęciach wyrównawczych organizowanych w godzinach popołudniowych. Zajęcia sportowe, które będą organizowane w ramach projektu systemowego, będą magnesem przyciągającym młodzież do szkoły w czasie wolnym i poprzez to zapewnią udział młodzieży w innych zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe. Każde dziecko zostanie obowiązkowo objęte całym cyklem zajęć. Osiągnięte to zostanie przez ścisłą współpracę z gronem pedagogicznym oraz atrakcyjną ofertę dydaktyczną wytypowanych placówek. Przeprowadzona analiza dotychczasowych wniosków składanych na konkursy wskazuje, że organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w małych miejscowościach i wsiach mają utrudniony dostęp do środków finansowych pochodzących z programu operacyjnego KL na poziomie regionalnym. Ponadto założeniem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, zgodnych z założeniami priorytetu PO KL, oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji poprzez połączenie różnorodnych zajęć w procesie edukacji. Zajęcia sportowe (ze specjalnym programem ćwiczeń fizycznych i edukacyjnych) będą zachęcać do udziału w dodatkowych zajęciach obejmujących przedmioty wymienione na liście kompetencji kluczowych, a poprzez swój walor edukacyjno-wychowawczy będą rozwijać pozytywne postawy społeczne oraz pożądane wartości. Doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania projektów wskazują na potrzebę umożliwienia kontynuacji działań w następnej perspektywie budżetu Unii Europejskiej na lata Inicjatywę tą podjęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, które zgłosiło potrzebę finansowania zadań objętych programem ze środków Unii Europejskiej w następnym okresie budżetowym. Równie ważne jest zaplanowanie możliwości uruchomienia projektu systemowego obejmującego domy poprawcze i schroniska dla nieletnich finansowanego z budżetu Unii Europejskiej na lata

17 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział iv. Zasady uczestnictwa w programie W 2009 r. podjęto działania zmierzające do upublicznienia rezultatów programu pilotażowego realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim w 2008 r. i rozszerzenia programu na cały kraj. Jako pierwsze do programu przystąpiły województwa: wielkopolskie; łódzkie; dolnośląskie; mazowieckie; zachodniopomorskie. W następnej kolejności do programu przystąpiły pozostałe województwa w kraju. W województwach tych zorganizowano prezentacje założeń programu dla władz województw oraz samorządów lokalnych. Następnie podpisane zostały listy intencyjne, na mocy których wojewoda, marszałek oraz parlamentarzyści podejmują wspólne działania w celu upublicznienia celów programu wśród samorządów lokalnych i podmiotów zainteresowanych jego wdrażaniem oraz umożliwiają pomoc podległym im służb w sprawnej realizacji zadań programu. W poszczególnych województwach powołane zostały zespoły do spraw koordynacji wdrażania programu. Następnie podpisane zostały porozumienia umożliwiające składanie wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących finansowanie zajęć pozalekcyjnych ze środków Unii Europejskiej oraz zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów na obozy sportowo-resocjalizacyjne i innych zadań finansowanych ze środków publicznych ministerstw uczestniczących w programie. Istotnym elementem wdrażania programu jest wybór wnioskodawcy-beneficjenta, który złoży wniosek i odpowiadać będzie za rozliczenie uzyskanych środków finansowych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że do tej roli najbardziej pasują jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i kluby sportowe oraz struktury Szkol-

18 18 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... nego Związku Sportowego szczebla wojewódzkiego, który w kilku województwach wskazany został jako podmiot wiodący we wdrażaniu programu. Rozwiązania takie zostały przyjęte i wdrożone z sukcesem w kilku województwach w 2010 r. W województwie mazowieckim partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego są samorządy lokalne. Projekt ten jest obecnie jednym z największych w kraju. Uczestniczy w nim około 2000 nauczycieli i ponad 500 grup ćwiczebnych. W Wielkopolsce projekt systemowy realizowany będzie przez 3 kolejne lata, Corocznie obejmując 60 szkół z regionu. Partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego jest w nim Wielkopolski Szkolny Związek Sportowy. Z kolei na Warmii i Mazurach partnerem w projekcie systemowym był Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno. Zajęciami pozalekcyjnymi w ramach projektu objętych jest 1500 uczniów z 40 szkół gimnazjalnych. Aktualnie trwają prace zmierzające do kontynuacji projektu systemowego w województwie Mazowieckim oraz rozszerzenia go na szkoły podstawowe.

19 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII Rozdział V. Promocja programu Zadania w zakresie promocji programu są realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z innymi resortami oraz władzami rządowymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego i lokalnego przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży oraz inne podmioty. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z resortu sportu i turystyki, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zleciła nagranie programu telewizyjnego pt. Sięgnij po medal. Telewizja polska (TVP1) objęła patronatem medialnym program składający się z 10 odcinków, w których gwiazdy sportu (polscy olimpijczycy przygotowujący się do startu w Vancouver) mówią o dyscyplinach stanowiących ich życiową pasję, o pracy, którą trzeba włożyć, aby zwyciężać oraz o radości z przekraczania granic własnych możliwości. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania sportu, kształtowanie pozytywnych wzorców osobowościowych i krzewienie olimpijskiej idei sportu sport to radość! Z każdą dyscypliną sportu wiążą się cechy charakteru, które są szczególnie ważne zarówno w rywalizacji o medale, jak i w życiu codziennym. TEMaTy ODCINKóW: 1. WyTRWaŁOŚĆ (SILNA WOLA) Biathlon Tomasz Sikora, 2. ODWaGa skoki narciarskie Adam Małysz, 3. DOKŁaDNOŚĆ łyżwiarstwo szybkie, 4. KOLEŻEŃSKOŚĆ łyżwiarstwo figurowe Joanna Sulej i Mateusz Chruściński, 5. SKROMNOŚĆ umieć cieszyć się z sukcesów, ale także znosić porażki narciarstwo alpejskie, 6. ODPOWIEDZIaLNOŚĆ bobsleje i sanki, 7. WSPóŁPRaCa ZESPOŁOWa hokej na lodzie, 8. UCZCIWOŚĆ (FAIR PLAY) bez dopingu Shorttrack Dariusz Kulesza, 9. SUMIENNOŚĆ biegi narciarskie Justyna Kowalczyk, 10. RaDOŚĆ Z UPRaWIaNIa SPORTU SPORT jest DLa DZIECI! snowboard.

20 20 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA POPRZEZ SPORT AGRESJI I PATOLOGII... Program emitowany był na antenie TVP1 od 8 stycznia 2010 r. w godzinach porannych, a główna emisja została przeprowadzona w trakcie transmisji sportowej z Igrzysk Olimpijskich Vancouver a obejrzało go ponad 3 mln. widzów. Każdy z odcinków był również do zobaczenia na stronie internetowej: Powodzenie tej akcji spowodowało potrzebę kontynuacji tego rodzaju działań. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zleciła produkcję kolejnych 14 odcinków programu telewizyjnego, w których gwiazdy sportu zachęcają do uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, promując jednocześnie cele i zadania programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Bohaterami nw. odcinków programu Sięgnij Po Medal w poszczególnych sportach są: 1. Piłka nożna - Włodzimierz Lubański; 2. Koszykówka - Adam Wójcik; 3. Siatkówka - Sebastian Świderski; 4. Piłka ręczna - Bogdan Wenta trener, Sławomir Szmal - bramkarz reprezentacji Polski; 5. Lekkoatletyka - Tomek Majewski; 6. Wioślarstwo - Marek Kolbowicz i Adam Korol; 7. Kajakarstwo - Krzysztof Kołomański; 8. Żeglarstwo - Mateusz Kusznierewicz; 9. Kolarstwo górskie - Maja Włoszczowska; 10. Pływanie - Otylia Jędrzejczak; 11. Tenis stołowy- Natalia Partyka; 12. Łucznictwo - Iwona Marcinkiewicz; 13. Sporty walki judo - Waldemar Legień i Aneta Szczepańska; 14. Szybownictwo - Sebastian Kawa. Promocja programu w Internecie Kolejnym obszarem promocji programu jest strona internetowa Mając na uwadze znaczenie Internetu jako nośnika informacji i promocji, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży uruchomiło i redaguje portal internetowy, na którym znajduje się informacja o celach i zadaniach programu. Portal jest połączony za pomocą odpowiednich linków ze stronami internetowymi Ministerstw oraz partnerów uczestniczących we wdrażaniu programu. Na stronie tej poprzez specjalną wyszukiwarkę można odszukać informacje na temat tego, jakie projekty realizowane są w poszczególnych województwach, oraz zadać pytania autorom programu.

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo