Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem"

Transkrypt

1 64 Pedagogika sportu Sport zawiera olbrzymi potencjał oddziaływań wychowawczych. Aby jednak mogły być one wykorzystane, należy o to aktywnie zabiegać, w przeciwnym razie pozostaną pięknym mitem. Krzysztof Sas-Nowosielski Wychowanie poprzez sport między nadzieją a zwątpieniem (II) Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem Uwzględniając dotychczasowy dorobek teoretyczny i empiryczny, Autor opisuje trzy rodzaje związków między uprawianiem sportu a wychowaniem: neutralne, pozytywne oraz negatywne. Analizuje kolejno każdy z nich pod kątem założeń teoretycznych, leżących u jego podłoża, oraz wspierających je danych empirycznych. Najpierw omawia poglądy mówiące, iż sport nie pomaga ani nie przeszkadza w realizacji celów wychowawczych, ponieważ jest odseparowany od normalnego życia i dlatego cechy osobowości nabyte w trakcie jego uprawiania nie mogą okazać się przydatne na innych polach egzystencji. Stwierdza, że mimo wszystko istnieją jednak duże potencjalne możliwości wszechstronnego kształtowania osobowości człowieka poprzez jego uczestnictwo w sporcie. Możliwości te rozważane są w drugiej części artykułu, natomiast związane z tym zagrożenia wychowawcze w części trzeciej. W podsumowaniu Autor stwierdza, Sport Wyczynowy 2004, nr 7-8/

2 Wychowanie poprzez sport między nadzieją a zwątpieniem (II) 65 że dla niektórych młodych ludzi zwłaszcza ze środowisk zaniedbanych wychowawczo sport może stanowić wręcz dominujący środek oddziaływań społeczno-wychowawczych. SŁOWA KLUCZOWE: sport wychowanie możliwości i zagrożenia. Pomimo dość powszechnego przypisywania sportowi funkcji wychowawczej kwestia ta budzi wiele kontrowersji wśród przedstawicieli humanistycznych nauk o sporcie. Utrzymywaniu się tych kontrowersji sprzyja nikłe wsparcie empiryczne dla większości twierdzeń o oddziaływaniu sportu na osobowość człowieka zwłaszcza tych jego dyspozycji, których rozwijanie ma przybliżać go do ideału wychowawczego. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że znaczna część wiedzy na omawiany temat ma źródło w spontanicznie dokonywanych obserwacjach (których znaczną część poczynili pedagodzy sportu, wywodzący się ze szkoły arnoldowskiej, a ujmując szerzej z całego nurtu muskularnego chrześcijaństwa ) lub wynika jedynie z refleksji teoretycznej. Wysuwanie kategorycznych stwierdzeń na podstawie tego dorobku obarczone jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Wprawdzie w ostatnich dziesięcioleciach podjęto bardziej systematyczne badania nad niektórymi zagadnieniami dotyczącymi wychowania poprzez sport, ale ich liczba wciąż jest zbyt mała w stosunku do wagi problemu. Ponadto uzyskane do tej pory dane ukazały bardzo złożony obraz, daleki od prostoty popularnego stwierdzenia, że sport kształtuje charakter. Współcześni badacze rozpatrują trojaki charakter związków między uprawianiem sportu a wychowaniem: neutralny, pozytywny oraz negatywny (2). Przyjrzymy się każdemu z nich pod kątem założeń teoretycznych, leżących u jego podłoża oraz wspierających je danych empirycznych (o ile takowe istnieją). Sport i wychowanie obszary względem siebie neutralne Zwolennicy tezy, iż sport ani nie pomaga ani nie przeszkadza w realizacji celów wychowawczych, twierdzą, powołując się zwykle na teorię zabawy, że sport jest swego rodzaju wyspą odseparowaną od normalnego życia tak dalece, że umiejętności czy cechy osobowości nabyte w trakcie jego uprawiania nie przenoszą się na inne jego sfery. Oznacza to, że sytuacje spotykane w sporcie są zbyt różne od spotykanych w codziennym życiu, by mogły stanowić źródło bodźców dla kształtowania cech, które znajdą zastosowanie poza nim (porównanie sportowej i pozasportowej sfery życia przedstawia tabela 1). W tej sytuacji o wychowaniu w sporcie można mówić jedynie w kontekście wychowania do uprawiania sportu, lecz nie wychowania poprzez sport. Słowo poprzez znaczyłoby tyle, że dla jakiejś szerszej rzeczywistości. Częściowego uzasadnienia dla takich poglądów dostarczają wyniki badań wskazujących, iż pomiędzy behawioralnymi manifestacjami tych samych dyspozycji

3 66 Krzysztof Sas-Nowosielski Tabela 1 Porównanie sfery sportu i codziennego życia wg J. Coakleya (16) Sfera sportu Sport posiada sztuczne granice czasowe i przestrzenne, a uczestnictwo w nim nie ma charakteru uniwersalnego. Rywalizacja jest częścią sportu. Sfera życia codziennego Życie obejmuje znacznie więcej niż rywalizacja, a jego granice są naturalne i uniwersalne (narodziny i śmierć). Rywalizacja jest incydentalna, często się jej wręcz unika. Sport jest prosty i intencjonalnie Życie jest złożone i wieloznaczne. nieskomplikowany. Treści są wcześniej zdefiniowane Treści wciąż powstają na nowo i mają i klarowne. charakter otwarty. Wydarzenia są wyraźnie ograniczone Wydarzenia mają charakter ciągły, w czasie i przestrzeni z jasno określonym zachodzą na siebie. początkiem i końcem. Oceny są oparte na obiektywnych Oceny są zwykle subiektywne, a wyniki wynikach, które są precyzyjnie często trudne do zdefiniowania wyrażone i łatwe do zrozumienia. i zrozumienia. Rywale są znani, a konfrontacja z nimi Rywale mogą być nieznani, a konfrontacja bezpośrednia; ich cele są oczywiste, z nimi pośrednia; ich cele i progresja a postępy na drodze do ich osiągania w drodze do ich realizacji mogą być nie łatwo poddają się kontroli. do określenia lub specjalnie ukrywane. Reguły jasne i przyjęte są wzmacniane Reguły są często niejasne i mogą nie być przez formalne czynniki kontroli oparte na konsensusie; ich wzmacnianie (sędziów, arbitrów), którzy bezpośrednio zależy zwykle od samokontroli, ponieważ obserwują działania uczestników. jej formalne czynniki mogą mieć niewiele (lub nie mieć żadnych) okazji do czynienia bezpośrednich obserwacji. Sukces zależy głównie od umiejętności Sukces zależy głównie od umiejętności fizycznych, a do jego uprawiania interpersonalnych i jest przeważnie wymagane jest minimum umiejętności niezależny od umiejętności fizycznych. interpersonalnych. Zwykle poszukuje się rywali, którzy Zwykle należy unikać lub eliminować pozwolą na sprawdzenie swoich możliwości. wpływ rywali. Wydarzenia są tak zorganizowane, Wydarzenia nie są zorganizowane, a każdy by wszyscy uczestnicy mieli takie same napotyka na inne warunki; nierówność warunki (wszyscy startują jako równi). sprawia, że pewni ludzi mają lepsze warunki niż inni. Działania obejmują wybory etyczne Działania obejmują wybory etyczne dotyczące spraw dziejących się odnoszące się do spraw długofalowych natychmiast, z rzadka wykraczając i czasami mają rozległe implikacje. poza granice danego wydarzenia.

4 Wychowanie poprzez sport między nadzieją a zwątpieniem (II) 67 osobowościowych nie ma zbyt dużej spójności (1), co wykazali np. H. Hartshorne i M. A. May (cyt. za 1. poz. piśm.) w badaniach nad uczciwością. Okazało się, że bycie uczciwym lub nieuczciwym w jednej sytuacji nie musi oznaczać uczciwości lub jej braku w innej. Wyabstrahowaniu doświadczeń sportowych z doświadczeń życiowych ma dodatkowo sprzyjać specyficzne traktowanie sportowców, które tenisistka Chris Evert-Lloyd miała określić jako rozpieszczanie i chronienie od rzeczywistego świata (cyt. za 16. poz. piśm.), skutkujące spowolnieniem procesu ich społecznego dojrzewania. Opinię tę potwierdziła inna tenisistka, Dorcas Susan Butt (po zakończeniu kariery sportowej psycholog kliniczny), uważająca, że w zakresie zachowań społecznych od sportowca oczekuje się praktycznie tyle, co od młodej, chorej lub nieodpowiedzialnej osoby (cyt. za 17. poz. piśm.). Jej zdaniem steruje się nim za pomocą nagród (za zwycięstwa) lub kar (nie zawsze zresztą konsekwentnie przyznawanych za niewłaściwe zachowania), unikając działań mogących prowadzić do głębszego zrozumienia norm i reguł. Żelazne reguły, ustanawiane przez trenerów, mające sprzyjać kształtowaniu charakteru, w rzeczywistości pozbawiają sportowca doświadczeń, które są niezbędne dla wychowania dojrzałego i odpowiedzialnego człowieka (17). Częściową odrębność obu sfer, sportowej i pozasportowej, w odniesieniu do funkcjonowania moralnego potwierdzili empirycznie B. J. L. Bredemeier i D. L. L. Shields (11, 12, 34), którzy stworzyli pojęcie moralności ujętej w nawias (bracketed morality), tj. czasowego zawieszania obowiązujących w życiu codziennym norm moralnych wraz z wejściem w obszar sportu. Jako ilustrację tego zjawiska autorzy przytaczają słowa słynnego boksera Larry ego Holmesa, który powiedział, że wchodząc na ring podlega transformacji niczym dr Jekyll, przekształcając się z łagodnego człowieka w agresywnego wojownika (Mr Hyde). Do omawianego tu nurtu myślenia o relacjach między sportem a wychowaniem można także zaliczyć poglądy badaczy, wskazujących na pozorność wpływu uprawiania sportu na różne aspekty osobowości i podkreślających, że różnice osobowościowe dostrzegane u sportowców i niesportowców wcale nie muszą być wynikiem oddziaływania sportu. J. Coakley (17), odnosząc się do przyczyn, leżących u podłoża powszechnego podzielania wiary w charakterotwórczą moc sportu, wskazuje, iż organizacja sportu z procesami naboru i selekcji sprawia, że trafiają doń i pozostają w nim ludzie o określonych cechach, zarówno fizycznych (zwłaszcza somatycznych), jak i psychicznych. Nawet laik jest w stanie dostrzec różnice w fizjonomii przedstawicieli różnych dyscyplin sportu. Jednak nikt nie lansuje tezy, że to uprawianie koszykówki sprawia, że koszykarze są wysocy. To procesy selekcji decydują, że zawodnikami pozostają przede wszystkim ludzie o wysokim wzroście. Także w przypadku cech osobowości mogą tu działać analogiczne procesy. Zdaniem cytowanego autora, sport nie kształtuje charakteru, on jedynie ułatwia jego ujawnianie przez tych, którzy już go posiadają, a więc raczej wzmacnia pewne cechy, niż je kształtuje.

5 68 Krzysztof Sas-Nowosielski Dane podobne do wyżej przytoczonych mogą oznaczać, że mówienie o wychowawczej funkcji sportu może o tyle nie mieć sensu, iż sport nie przygotowuje człowieka do funkcjonowania w innych sytuacjach niż te, które występują tylko w jego obrębie. Czy rzeczywiście? P. J. Arnold (2) uważa, że takie poglądy są często oparte na nie przystającej do rzeczywistości koncepcji sportu, a zwłaszcza na zbyt naiwnym postrzeganiu go przez pryzmat definicji zabawy, którą sport nie jest, a przynajmniej nie w całości, nie może więc być też w całości oderwany od życia. Według C. Jonesa i M. McNamee (24) wielu ludzi, dla których sport jest ważną częścią ich życia, nie dostrzega jego odizolowanej natury, a on sam staje się dla nich źródłem doświadczeń, których skutki przenoszą się także na pozostałe sfery życia. S. J. Danish i V. C. Nellen (20) twierdzą wręcz, że umiejętności życiowe, zwłaszcza te podstawowe, znajdujące zastosowanie w różnych sytuacjach społecznych, oraz sportowe są pod wieloma względami bardzo podobne i podlegają wyuczeniu w ten sam sposób. Podobieństwo sprawia, że umiejętności nabyte w jednym obszarze życia podlegają transferowi do innych. Również B. J. L. Bredemeier i D. L. L. Shields (11, 12, 34), na których badania powoływaliśmy się powyżej, zwracają uwagę, iż choć zaproponowane przez nich pojęcie moralności ujętej w nawias oznacza z jednej strony odseparowanie sportu od ogólnożyciowego kontekstu, to jednak z drugiej strony wskazuje, że kontekst sportowy wciąż mieści się w ogólniejszym kontekście życia. Zatem kierunek, w jakim będą podążać procesy rozumowania moralnego jednostki, uzależniony jest nie tylko od konkretnej sytuacji, ale także od ogólnego stylu rozumowania moralnego. Ten ostatni natomiast nie może nie podlegać wpływowi tego, z czym młody człowiek spotyka się podczas swojej kariery sportowej. Arystoteles słusznie zauważył, że jesteśmy tym, co często robimy, a zatem to, jak zachowuje się sportowiec podczas treningów i zawodów, w jaki sposób postrzega rywali i sędziów itp., podlega pewnemu transferowi na inne sytuacje życiowe, zwłaszcza gdy dostrzega się między nimi pewne podobieństwo. Stwarza to potencjalnie duże możliwości wszechstronnego kształtowania osobowości człowieka poprzez jego uczestnictwo w sporcie. Sport jako czynnik wspomagający proces wychowania Przekonanie o potencjalnie dużym znaczeniu sportu w procesie wychowania już niemal od dwóch stuleci kształtuje społeczne wyobrażenia o tej sferze kultury. Podziela go również, choć oczywiście nie bez pewnych zastrzeżeń, wielu współczesnych pedagogów, socjologów, psychologów i filozofów kultury fizycznej. Filozof J. Lipiec (27) napisał przed laty, iż przyjmuje się za pewnik, że niezależnie od wszelkich ujemnych przypadłości, niesionych przez współczesność, sport wydatnie wspomaga, wręcz inicjuje szereg cech w nim szczególnie potrzebnych, które okazują się później niezwykle ważnymi komponentami postaw w działalności pozasportowej (s. 9). Z kolei S. Wołoszyn (37), wybitny polski pedagog, zauważa, że sport wychowuje dziesiątki tysięcy

6 Wychowanie poprzez sport między nadzieją a zwątpieniem (II) 69 wspaniałych sportowców jako zawodników i ludzi; możemy przytaczać tysiące przykładów dobrej roboty wychowawczej w sporcie i pozytywnego osobotwórczego wpływu uprawiania sportu (s. 21). Przekonują o tym najdobitniej przykłady ludzi, którzy gdyby nie sport najprawdopodobniej znaleźliby się w wśród społecznie niedostosowanych. Charles Barkley, jeden z najlepszych graczy NBA, powiedział na przykład, że gdyby nie był koszykarzem, z pewnością stałby się bandytą; zaś Cassius Clay (vel Muhammad Ali), Joe Frazier, George Foreman oraz Larry Holmes zapytani, co by robili, gdyby nie uprawiali boksu, odpowiedzieli zgodnie, że już by nie żyli lub siedzieli w więzieniu (18). Problem z wychowawczą funkcją sportu polega na tym, że zbyt dużo istnieje na ten temat rozważań teoretycznych, a zbyt mało potwierdzonych empirycznie faktów. Badania o charakterze longitudinalnym należą do rzadkości, są bowiem kosztowne, czasochłonne i wymagają od badaczy dużej cierpliwości. Dlatego większość danych pochodzi z badań o charakterze przekrojowym (porównywanie populacji sportowców i nie-sportowców ze względu na nasilenie jakiejś cechy, co niesie ze sobą informację o ewentualnej różnicy między obiema populacjami, lecz nie mówi nic o jej przyczynach) lub sondażowych o charakterze biograficznym (badani sportowcy, aktualni lub byli, odnoszą się do zmian, jakie dostrzegli w swojej osobowości w trakcie kariery sportowej, co nie dostarcza rzetelnej informacji naukowej; choć nie znaczy oczywiście, że uzyskane w ten sposób dane nie mają żadnej wartości poznawczej). Pomimo niedostatku danych empirycznych potwierdzających, że uprawianie sportu wspomaga proces wychowania, zakłada się, iż jego potencjał w tym zakresie może być duży. Charakter treningu i walki sportowej jest bowiem bogatym źródłem doświadczeń osobistych i społecznych, które zwykle wyciskają całożyciowe piętno w osobowości młodego człowieka (8). Wśród postulowanych przez różnych autorów pozytywnych efektów uprawiania sportu można wyróżnić trzy główne grupy. Pierwsza wzbudzająca stosunkowo najmniej kontrowersji obejmuje właściwości, które można określić jako ważne dla realizacji osobistych celów jednostki. Są to cechy bardzo przydatne, o ile nie wręcz niezbędne, do efektywnego uprawiania sportu, które utrwalone w osobowości jednostki przyczyniają się do bardziej skutecznej realizacji celów w innych sferach życia: zawodowej, szkolnej, czy choćby nawet w sferze dążeń samorealizacyjnych. Zaliczyć tu można np. odwagę (rozumianą przede wszystkim jako zdolność przewidywania zagrożenia i mimo to kontynuowania działania; 14), wytrwałość, samodzielność, samokontrolę, umiejętność ustanawiania celów osobistych, zdolność odraczania gratyfikacji, zdyscyplinowanie, systematyczność, umiejętność funkcjonowania pod presją, zdecydowanie (2, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 37). Ich kształtowaniu i/lub wzmacnianiu sprzyja sam charakter treningu sportowego, który jest działalnością bardzo konkretną, wymagającą uczciwości wobec siebie samego (oszustwa są raczej trudne, bo własny organizm trudno przecież oszukać), wyraźnie zorientowaną na cel,

7 70 wymuszającą ex definitione silne zaangażowanie (czynne i regularne uczestnictwo w treningach), stawiającą wysokie wymagania (konieczność przełamywania własnych słabości, zmęczenia, niechęci itp.), bo rezultaty działania są odwleczone w czasie. Potencjał sportu w zakresie kształtowania omawianych cech oraz przenoszenia ich na inne sytuacje życiowe często podkreślają sami sportowcy i trudno całkowicie bagatelizować ich spostrzeżenia, nawet uwzględniając ograniczenia, o których wspominaliśmy powyżej. Dla przykładu D. Kopański (26) przytacza wypowiedzi kilku badanych przez siebie nestorów kulturystyki: Jan Włodarek: Muszę powiedzieć, że odporność nabyta na treningach przeniosła się potem u mnie na naukę. To tylko dzięki takiemu uporowi jak podczas ćwiczeń ze sztangą mogłem ukończyć studia w 3 odrębnych kierunkach: nauk społecznych, prawa i administracji oraz bankowości, mimo że w czasie studiów normalnie pracowałem i prowadziłem trening z młodzieżą ; Leopold Dzitkowski: na pewno wykształciły się takie cechy jak upór, cierpliwość i pewność siebie. Wydaje mi się, że dzięki tym ćwiczeniom właśnie udało mi się założyć firmę, która aktualnie daje pracę 400 ludziom ; Ed Corney: Kulturystyka nauczyła mnie dyscypliny wewnętrznej, wiary w siebie i swoje możliwości. Przejdźmy do innych przykładów. Wiesław Rozłucki, kiedyś drużynowy mistrz Polski we florecie, a obecnie prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, stwierdził, iż z czasów uprawiania szermierki w AZS pozostały mu do tej pory Krzysztof Sas-Nowosielski takie cechy, jak walka do końca i niepoddawanie się w trudnych sytuacjach ( Parkiet. Gazeta Giełdy, , s. 40). Sylwia Gruchała, jedna z najlepszych współczesnych polskich sportsmenek, stwierdziła, że: Sport kształtuje charakter człowieka i w moim przypadku tak było. Nauczył mnie nie poddawać się i walczyć do końca, a także konsekwencji i cierpliwości oraz tego, że ciężką pracą można do czegoś dojść ( Angora, , s ). Bartłomiej Dobroczyński: Sport dał mi sporo, ale też sporo zabrał, zarówno zdrowia, jak i złudzeń. (...) Jednak nie żałuję tamtych lat, bo nauczyłem się bardzo dużo o sobie: jak zwalczać trudności, jak odpierać ataki załamania psychicznego i fizycznego, nabyłem siłę woli i sprawność fizyczną, które do dzisiaj procentują w innych sytuacjach ( Po lekcjach nr 27/28, bez daty, s. 7-8). Opinie takie częściowo potwierdzają wyniki niektórych badań empirycznych. Przykładowo M. Sakowski (33) w badaniach dynamiki przemian osobowościowych w trakcie trwania kariery sportowej około 200 sportowców uprawiających gry sportowe i boks, stwierdził tendencję do obniżania poziomu niektórych cech negatywnych (np. niechlujstwa), a podnoszenia pozytywnych (zwłaszcza dbałości o własny rozwój, systematyczności, ambicji, pewności siebie, odpowiedzialności i zdyscyplinowania). Zmiany w sferze poznawczo-motywacyjnej, w tym zwłaszcza w rozwijaniu motywacji osiągnięć oraz wiary we własne możliwości, stwierdzono w badaniach uczniów szkół sportowych w Polsce (39). Zaszczepiona na niwie sportu wiara we własną skuteczność, choć ma charakter specyficz-

8 Wychowanie poprzez sport między nadzieją a zwątpieniem (II) 71 ny, to jednak może podlegać transferowi na inne sfery życia, zwłaszcza jeśli dostrzegane jest między nimi pewne podobieństwo, np. w zakresie konieczności radzenia sobie ze stresem czy presją społeczną (3). Jak stwierdził Dan O Brien: Sport daje nam wszystkim szanse sprawdzenia się umysłowo, fizycznie i emocjonalnie w sposób niespotykany w innych sferach życia. Wielu z nas, którzy walczyli o dostosowanie się lub własną tożsamość, sport dał pierwszy zastrzyk pewności siebie, który może otwierać bramy do innych wielkich rzeczy! (http://www.internationalsport.com ). Dwie pozostałe grupy pozytywnych skutków uprawiania sportu obejmują kształtowanie właściwości, które są mniej potrzebne jednostce do realizacji jej życiowych celów i dążeń, a nawet w pewnych sytuacjach mogące ten proces czynić nieco trudniejszym, ale są ważne dla otoczenia społecznego. Pierwsza z nich obejmuje cechy i umiejętności umożliwiające funkcjonowanie w grupie społecznej, które J. M. Beller (5) określa wspólnym mianem wartości charakteru społecznego lojalność, umiejętność pracy w zespole, zdolność podporządkowania interesów osobistych interesom zespołowym. Ich kształtowaniu i rozwijaniu mają sprzyjać przede wszystkim dyscypliny zespołowe. Nie mają one w tym względzie wyłączności, bowiem, jak zauważa D. M. Covrig (19), wspólne przeżywanie radości i smutków, wspólna praca i poczucie przynależności do sportowej wspólnoty stanowią dla młodych ludzi źródło tak intensywnych doświadczeń społecznych, że nie jest ich w stanie zapewnić nawet klasa szkolna. Tego rodzaju postulaty znajdują częściowe potwierdzenie w badaniach klas sportowych, których uczniowie okazywali się bardziej uspołecznieni, zgrani i zdyscyplinowani niż uczniowie uczęszczający do klas tradycyjnych (29, 30). Uspołeczniający potencjał sportu wyraża się także, jak określa to socjolog K. Heinemann (22), w umacnianiu zdolności i gotowości do normatywnych działań społecznych, a dzieje się tak dlatego, że funkcjonujące w nim normy i reguły oraz przyjmowane role społeczne są szczególnie jasne i jednoznaczne, istnieją w przejrzystym, ściśle określonym polu działania; zachowania odbiegające od nich, naruszenia reguł napotykają natychmiastowe sankcje, dokonujące się wedle ustalonego schematu (s. 246). W efekcie sport może wnosić cenny wkład do profilaktyki, a nawet terapii niedostosowania społecznego. Możliwość taką potwierdził np. W. Schafer (cytuję za 31 poz. piśm.) w badaniach, które wykazały, iż sportowców cechował mniejszy stopień niedostosowania społecznego i angażowania w niepożądane społecznie zachowania niż niesportowców. Niezwykle bogata jest również literatura z dziedziny pedagogiki resocjalizacyjnej. Jeden z autorów posunął się nawet do radykalnego stwierdzenia, że sport jest jedną z najważniejszych form wpływających na proces resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej (40, s. 12). Odnosząc się do ewentualnego mechanizmu leżącego u podłoża omawianych efektów G. Sage (32) zauważa, iż: Kompetencje społeczne muszą zostać wyuczone, a człowiek uczy się ich poprzez doświadczenia społeczne; niektóre z tych doświadczeń mieszczą w sobie większy

9 72 Krzysztof Sas-Nowosielski potencjał promowania kompetencji społecznych niż inne. Ze względu na społeczny w przeważającej części charakter gier i zabaw ruchowych stanowią one szczególnie użyteczny czynnik wspomagający rozwój społeczny. Poprzez uczestnictwo w grach dzieci uczą się szerokiego zakresu społecznych umiejętności. Stają się więc one warunkiem udanego dostosowania społecznego w okresie dzieciństwa i stanowią podbudowę do funkcjonowania w społeczeństwie dorosłych (s. 24). Specjalizujący się w zagadnieniach resocjalizacji poprzez sport T. R. Collingwood (18) twierdzi, iż jego profilaktyczne i terapeutyczne walory w omawianym zakresie są związane z oddziaływaniem na tzw. deficyty behawioralne, do których należą: brak umiejętności życiowych (takich jak wytyczanie celów, zwłaszcza długoterminowych, oraz brak umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie, zwłaszcza w zakresie zdolności nawiązywania kontaktów interpersonalnych), brak odpowiednich wartości (szacunku dla innych ludzi, odpowiedzialności i dyscypliny osobistej), niedostatek uspołecznienia (niepoczuwanie się do bycia częścią społeczeństwa, brak świadomości obowiązków obywatelskich) oraz niedocenianie zdrowego stylu życia. Powstawaniu tych deficytów ma sprzyjać klimat społeczny, panujący współcześnie w krajach rozwiniętych, zdominowany przez wartości hedonistyczne i kult sławy, w którym usprawiedliwia się łamanie reguł, o ile przynosi to wymierne korzyści, gdzie jedną z najmniej cenionych jest cnota powstrzymywania się od natychmiastowego zaspokajania swoich pragnień. W konsekwencji młodzież wychowuje się w warunkach nie sprzyjających internalizacji takich wartości i umiejętności, jak niezależność, samodyscyplina, odraczanie gratyfikacji (rezygnacja z doraźnych korzyści na rzecz przyszłych, potencjalnie bardziej znaczących), znoszenie niewygód i dyskomfortu itp., czego dalszym następstwem jest niedostateczne przygotowanie na nieuniknione w życiu niepowodzenia i stresy. W efekcie wielu młodych ludzi schodzi na drogę nieprzystosowania społecznego i zaczyna samych siebie postrzegać jako ofiary systemu. Co ma do tego sport? Otóż ma on stanowić jeden z kilku obszarów nowoczesnego życia, w którym możemy doświadczyć konkretnego i uczciwego sprawdzenia rzeczywistości. Stąd też codzienny trening staje się ćwiczeniem samokontroli i samodyscypliny. Ćwiczenia dostarczają dziennej dawki kontroli nad swoim środowiskiem, nawet jeśli reszta życia jest całkowicie nieuporządkowana (...) Intensywność ćwiczeń uświadamia nam, że żyjemy. Rezultaty przekonują nas, że jesteśmy go warci (18, s. 12). Uzasadnień dla profilaktycznego oddziaływania sportu wobec niedostosowania społecznego, po części wspierających zresztą poglądy cytowanego wyżej autora, poszukuje się także w niektórych teoriach zachowań dewiacyjnych, np. teorii podkultur dewiacyjnych A. K. Cohena oraz teorii zróżnicowanych powiązań E. H. Sutherlanda. 1 Uspołeczniający wpływ sportu może wyrażać się także w uczeniu tolerancji i rozwijaniu poczucia wspólnoty z przedstawicielami różnych wyznań, kolorów 1 Por. Siemaszko A.: Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1993.

10 Wychowanie poprzez sport między nadzieją a zwątpieniem (II) 73 skóry, warstw społecznych itp., słowem: mogąc łączyć wiele grup, które w innych warunkach nie byłyby razem (19). Potencjał sportu w tym zakresie K. Heinemann (22) określa mianem społeczno-integrującej funkcji sportu. Spotykanie się na treningach oraz w trakcie zawodów różnych ludzi pod względem uznawanych wartości, norm, wyznawanej religii itp., stwarza szanse ich poznania, zaznajomienia się, a nawet zaprzyjaźnienia, owocując zmniejszeniem dystansu społecznego między nimi (22). Ostatnią kategorią pozytywnych efektów wychowawczych, wynikających z uprawiania sportu, są cechy składające się na tzw. charakter moralny, odnoszące się do odpowiedzialności, sprawiedliwości, wrażliwości etycznej, uczciwości itp. Ta kategoria efektów wzbudza najwięcej kontrowersji wśród pedagogów i psychologów sportu, bowiem niestety nie brak dowodów empirycznych, które świadczą o czymś wręcz przeciwnym. Jednocześnie zwraca się uwagę, że sport może odgrywać znaczącą rolę w wychowaniu moralnym, a wręcz, że pomimo problemów związanych ze współczesnym sportem wyczynowym sport obfituje w możliwości napotykania, uczenia się, transformowania i ustanawiania wartości moralnych (...) [i] może być idealnym miejscem dla wprowadzania dzieci w konwencjonalne myślenie moralne (12, s. 2). To bardzo ważne spostrzeżenie, albowiem efekty w zakresie wychowania moralnego należy uznać za najważniejszą kategorię oddziaływań wychowawczych. To charakter moralny decyduje przecież o sposobie wykorzystywania właściwości ze sfery wolicjonalnej i charakteru społecznego. Jak zauważa J. Beller (5), zasady moralne są najważniejsze, bo naruszając je krzywdzimy ludzi w sposób bezpośredni. Bez nich np. odwaga i wytrwałość mogą być wykorzystane dla skutecznego dokonywania czynów przestępczych, a lojalność i oddanie celom grupy mogą manifestować się w pracy na rzecz młodzieżowego gangu. Rozwój cech wolicjonalnych czy cech charakteru społecznego w sporcie nie podąża niestety jednocześnie za rozwijaniem cech charakteru moralnego. Oznacza to, że jednostka może posiadać silny charakter społeczny i słaby lub zerowy charakter moralny (5). Odpowiedź na pytanie, na ile sport może wspomagać proces wychowania moralnego, jest uzależniona od kontekstu moralnego, przenikającego związane z uprawianiem sportu doświadczenia młodego człowieka. Zagrożenia wychowawcze związane z uprawianiem sportu Niemałe grono krytyków nie ustaje w przekonywaniu, że jeśli sport ma jakieś związki z wychowaniem, to są to głównie związki negatywne. W literaturze można się spotkać nawet z tak radykalnymi stwierdzeniami, jak wypowiedziane przez G. B. Leonarda, że jeśli sport kształtuje charakter, to jest to charakter dobry dla kryminalisty (cyt. za 35 poz. piśm., s. 98), czy stanowiące tytuł publikacji B. C. Ogilvie i T. A. Tutko: Sport: jeśli chcesz kształtować charakter, spróbuj czego innego ( Sport: If you want to build character try something else, Psychology Today, October 1971).

11 74 Przyjrzymy się pokrótce najważniejszym argumentom krytyki, bez uwzględnienia której jakakolwiek refleksja pedagogiczna nad sportem byłaby niepełna i nieuczciwa, tym bardziej, że samo życie dostarcza aż nazbyt często przykładów na to, że nadawane sportowi miano nieodłącznego czynnika kultury humanistycznej, który posiada (...) sam przez się najwyższy walor wychowawczy (37, s. 3), może być mu przydane nieco na wyrost. Reifikacja sportowców, oszustwa i przekręty finansowe, popełniane zarówno przez nich samych (doping, naginanie przepisów), jak i przez najwyższe władze sportowe (afery korupcyjne w MKOl, tuszowanie przypadków dopingu przez federacje krajowe i międzynarodowe, kupczenie wynikami zawodów sportowych), agresja na boiskach i okalających je trybunach, manifestacje szowinizmu to tylko niektóre z patologii trawiących sport. Czy w patologicznym środowisku nawet jeśli szereg patologii przenika doń po prostu z otaczającej rzeczywistości społecznej można mieć nadzieję na realizację celów wychowawczych? Jednym ze sposobów bronienia tezy, że mimo wszystko jest to możliwe, jest głoszenie tezy o odmienności tego, co się dzieje w sporcie najwyższego wyczynu, od tego, co ma miejsce na jego poziomie podstawowym. Jak stwierdził I. Kania podczas dyskusji, jaka odbywała się w maju 2001 roku w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie: do momentu, gdy stanie się sportem zawodowym, może on [sport] funkcjonować mniej więcej na starych zasadach i nieść wartości idealistyczne, pedagogiczne to Krzysztof Sas-Nowosielski znaczy być szkołą formowania charakteru, uczenia pewnej dyscypliny ( Po lekcjach nr 27/28; bez daty, s. 14). Niestety, nie brak przykładów świadczących o tym, że czynienie tego typu założeń jest zbyt daleko posuniętym optymizmem. Przede wszystkim trudno odciąć poszczególne poziomy sportu, bowiem wielcy sportowcy są dla wielu młodych ludzi modelami zachowań, których wpływ zaznacza się nie tylko w marce noszonego obuwia sportowego, ale także przejmowaniu podobnych motywów działania, wartości itp. Z uderzającym przykładem takiego negatywnego modelowania mieliśmy do czynienia w przypadku sprawy Marka McGwire a gdy wyszło na jaw, że ten bardzo popularny baseballista i rekordzista biegu do bazy w 1998 r. stosował doping androstenedionem, przyjmowanie tego specyfiku przez młodych ludzi wzrosło aż pięciokrotnie! (9, 38). Niepokój pedagogiczny wzbudzają także wyniki licznych badań ujawniających istnienie negatywnych relacji między uprawianiem sportu a rozwojem moralnym (5-7, 10-13, 23, 35, 36). Najbardziej przekonujących danych empirycznych dostarczają zwłaszcza badania zespołów badaczy z University of Idaho (J. M. Beller, S. K. Stoll, C. H. Hahm, A. Lumpkin) oraz University of California (B. J. L. Shields i D. L. L. Bredemeier), specjalizujących się w omawianych zagadnieniach już od około dwudziestu lat. Uzyskane przez nich wyniki ujawniają dość konsekwentnie, iż młodych ludzi uprawiających sport charakteryzuje niższy poziom rozwoju moralnego (zwłaszcza w zakresie procesów rozumowania moralnego) w porównaniu do nie uprawiających spor-

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Monika Gładoch Jarosław Kulbat Michał Kuszyk Maciej Olejnik Jacek

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo