Informacje ogólne. 2. Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje ogólne. 2. Definicje"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Projekt Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość, zwany dalej Projektem, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany w partnerstwie na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) 3. Projekt jest realizowany w latach na terenie województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4. Czas realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu: Projekt jest wdrażany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy partnerów. 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok dziewcząt i chłopców pobierających naukę w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego, prowadzonych przez podmioty wymienione w 4 ust. 1 Regulaminu. W ramach projektu zostanie utworzonych ok. 600 grup projektowych. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 2. Definicje 1) Lider Projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; 2) Grupa Sterująca organ wspierająca działania Lidera oraz partnerów Projektu; 3) Partner / Beneficjent organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjalną na terenie województwa mazowieckiego wymieniona w 4 ust. 1 Regulaminu; 4) Grupa projektowa / Beneficjent końcowy grupa uczennic i uczniów biorących udział w Projekcie licząca nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 osób z zastrzeżeniem 4. ust. 3; 5) Umowa umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość określająca prawa i obowiązki wynikające z partnerstwa, zawarta pomiędzy Województwem a organem prowadzącym szkoły podstawowe lub gimnazjalne; 6) Blok zajęć pozalekcyjnych dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu, obejmujące trzy rodzaje zajęć (modułów) dla każdej z grup projektowych, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie zrealizowanych w okresie rozliczeniowym, tj. od r. do r. oraz od r. do r., w podziale określonym w 5 ust. 1 pkt.4; 1

2 7) Koordynator grupy nauczyciel zatrudniony w szkole, w której realizowany jest Projekt, wskazany przez Partnera, koordynujący pracę grupy biorącej udział w Projekcie; 8) Kompetencje kluczowe kompetencje zdefiniowane w dokumencie pt. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie europejskie ramy odniesienia, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r./l394 (http://eur-lex.europa.eu); 9) Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 10) MJWPU - Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych; 11) Województwo Województwo Mazowieckie; 12) DEPiS Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 13) Ustawa o systemie oświaty - ustawa z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm); 14) Regulamin Regulamin wdrożenia i realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość ; 15) Deklaracja - Deklaracja przystąpienia partnera do projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ; 16) Wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilno prawnych, dodatków służbowych / specjalnych przewidzianych w regulacjach wewnętrznych Partnera, umów na zakup usług edukacyjnych zawierające kwotę wynagrodzenia brutto wraz obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;. 17) Szkoła szkoły podstawowe oraz gimnazjalne prowadzące swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego. 3. Cel Projektu 1. Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. 2. Celami szczegółowymi Projektu są: 1) objęcie ok uczennic i uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych; 2) rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego; 3) przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży; 4) wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno zawodowego dla dziewcząt i chłopców; 5) kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego. 4. Uczestnicy projektu i koordynator grupy 1. Partnerami / Beneficjentami Projektu mogą być organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, które przystąpią i zostaną zakwalifikowane do Projektu. 2. Partnerzy / Beneficjenci mogą zgłaszać do udziału w Projekcie publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, w których planują utworzenie grupy projektowej. 3. Beneficjentami końcowymi są dziewczęta i chłopcy uczniowie szkół, o których mowa w ust. 2, biorący udział w Projekcie, zorganizowani w grupy projektowe liczące od 15 do 25 uczniów i uczennic. 2

3 W uzasadnionych przypadkach, grupa może liczyć więcej niż 25 osób o czym decyduje Partner Projektu, który powiadamia o zaistniałych okolicznościach Lidera. 4. Zasady naboru do grup projektowych określa 10 Regulaminu. 5. Dla każdej z grup projektowych Partner wyznacza koordynatora grupy, zgodnie z następującymi zasadami: 1) koordynatorem może być osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie - minimum 2 lata stażu pracy jako nauczyciel w szkole i będąca pracownikiem szkoły, w której zorganizowano grupę projektową; 2) koordynator może objąć opieką nie więcej niż jedną grupę projektową. 6. Szczegółowe zadania koordynatora grupy określi umowa pomiędzy Województwem a Partnerem / Beneficjentem oraz wytyczne Lidera / DEPiS. 5. Działania Lidera oraz Partnera w ramach Projektu 1. Partner zobowiązany jest do: 1) uczestnictwa w realizacji Projektu, co oznacza również przygotowanie dokumentów oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner uczestniczy w realizacji części zadań projektowych, (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom); 2) zawarcia pisemnej umowy określającej podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz zasady zarządzania projektem i finansami, przepływy finansowe i rozliczanie przekazanych środków. 3) współdziałania - uzgadniania działań, wspólnej realizacji zadań, podziału obowiązków w zakresie zarządzania i rozliczania, koordynowania procedur organizacyjnych projektu, nadzorowania monitoringu przebiegu projektu, przygotowania sprawozdań z przebiegu projektu; 4) zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, które obejmują 20 godzin (lekcyjnych) zajęć miesięcznie w okresie rozliczeniowym tj. od r. do r. oraz od r. do r., w następującym podziale: a) zajęcia nauki języka obcego, b) zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym, z tym, że partner samodzielnie decyduje ile godzin będzie realizował z danej grupy zajęć przy czym jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej godziny miesięcznie z każdej grupy zajęć i takiej ilości zajęć z pozostałych bloków, żeby w sumie średnio miesięcznie dało to liczbę 20 godzin zajęć pozalekcyjnych; 5) uczestniczenia w pracach Grupy Sterującej, 6) informowania Lidera o zmianach wpływających w istotny sposób na realizowane przez Partnera zadania; 7) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami; 8) udzielania na wniosek Lidera oraz Grupy Sterującej informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w ramach Projektu, w terminie i formie umożliwiającej Liderowi wywiązanie się z jego obowiązków informacyjnych względem Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia); 9) niezwłocznego informowania Lidera oraz Grupy Sterującej o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym ryzyku zaprzestania realizacji zadań; 10) informowania Lidera oraz Grupy Sterującej o udziale Partnera w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym informowania o wysokości środków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom Projektu, które kwalifikują się do pomocy publicznej; 3

4 11) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie prowadzonej przez Lidera Partnerstwa, Instytucję Pośredniczącą / Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym: a) wglądu w dokumenty, w tym dokumenty księgowe, związane z realizacją zadań bezpośrednio przez strony umowy lub wykonawców, b) umożliwienia uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań bezpośrednio przez strony umowy lub wykonawców, c) informowania uczestników Projektu o obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym; 12) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Lidera Partnerstwa dokumentów i informacji na temat realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego; 13) wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację zadań związanych z Projektem i określonych w umowie partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość ; 14) oznaczenia miejsca i dokumentacji Projektu logotypami Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Mazowsze Serce Polski oraz nazwą Projektu 15) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera; 16) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem; 17) przygotowania dla Lidera informacji, w tym finansowych i sprawozdawczych, w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie wniosków o płatność do MJWPU, wymaganych w umowie o dofinansowanie Projektu; 18) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji do dnia 31 grudnia 2020 r.; 19) opracowania regulaminu naboru do grup projektowych i wyłonienia uczniów i uczennic do udziału w Projekcie z zachowaniem zasady równości szans obu płci w dostępie do zajęć w terminie do dnia r.; 20) wytypowania koordynatorów grup projektowych; 21) wyłonienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć, a w przypadku realizacji zajęć przez 5 grup projektowych i więcej bezwzględnym jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Za powyższe zobowiązanie Partner projektu ponosi odpowiedzialność; 22) przygotowania programu i harmonogramu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla każdej grupy projektowej, w sposób umożliwiający włączenie w równym stopniu dziewcząt i chłopców do każdego rodzaju zajęć; 23) prowadzenia dokumentacji realizowanych zajęć zgodnie z wymaganiami określonymi przez Lidera (m.in. dzienników zajęć, zebranie formularzy PEFS 2007 oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie, itp.); 24) zapewnienia pomieszczeń i warunków do prowadzenia zajęć; 25) zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, uczniów oraz osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Partnerskiego; 26) zapewnienia obsługi projektu, w tym: zakupu dzienników zajęć, obsługi księgowej Projektu, opłat sądowych i administracyjnych, opłat za prowadzenie wyodrębnionego konta oraz opłat skarbowych i innych związanych bezpośrednio z zatrudnieniem osób realizujących Projekt. 2. Lider Projektu zobowiązany jest do: 1) reprezentowania Partnerów przed Instytucją Pośrednicząca / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia); 2) koordynowania (w tym monitorowania i nadzorowania) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, określonych w Projekcie; 4

5 3) zapewnienia udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 4) wsparcia Partnerów w realizacji powierzonych zadań; 5) zapewnienia sprawnego systemu komunikacji z Partnerami, oraz Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia); 6) zapewnienia prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu; 7) pozyskiwania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa; 8) przedkładania wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej. (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera i Partnerów; 9) gromadzenia informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia); 10) informowania Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu; 11) prowadzenia ewidencji udzielanej w ramach Partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej; 12) koordynacji działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach; 13) Partnerzy upoważniają Lidera Partnerstwa do reprezentowania stron Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). Zakres upoważnienia został określony w Pełnomocnictwach dla Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerów stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Ogólne zasady przystąpienia Partnerów do Projektu oraz ostateczny nabór wniosków do udziału szkół podstawowych i gimnazjalnych w Projekcie. 1. Na pierwszym etapie naboru Partnerów, podmioty zainteresowane udziałem w Projekcie składają dokumenty określone w ust 4. Ostateczne zakwalifikowanie Partnera oraz szkół nastąpi wraz z pozytywnym wynikiem oceny formalnej oraz zakończeniem prac związanych z oceną merytoryczną, gdzie poszczególne wnioski dotyczące szkół zostaną określone wg przyjętej skali punktowej. Proces naboru zakończy się przyjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerstwa w wybranymi podmiotami na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość. 2. DEPiS zamieści zaproszenie do udziału w Projekcie partnerskim w formie ogłoszenia na stronie internetowej Projektu: w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w miarę możliwości DEPiS powiadomi organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając informację o Projekcie oraz Regulamin. 3. Termin składania zgłoszeń upływa 24 marca 2014 r. o godzinie liczy się data i godzina faktycznego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (decyduję pieczęć wpływu). 4. Organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego mogą przystąpić do partnerstwa na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie do DEPiS Dokumentacji przystąpienia do projektu partnerskiego tj. 1) Pełnomocnictwa dla Lidera do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 5

6 rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie , a w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz podpisania umowy o dofinansowanie, rozliczania projektu oraz wszelkich czynności związanych z realizacja Projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu jeden egzemplarz pisemny ; 2) Deklaracji przystąpienia partnera do projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu jeden egzemplarz pisemny; 3) Wniosku o udział w Projekcie Szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu - dla każdej zgłoszonej szkoły osobny wniosek w dwóch egzemplarzach. 5. Dokumenty dotyczące przystąpienia do partnerstwa z wymaganymi załącznikami należy składać w formie papierowej wraz z płytą opisaną CD zawierającą elektroniczny zapisy dokumentów wskazanych w ust.. 4 (tożsamy z wersją papierową) bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, Warszawa, lub pocztą na adres: Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, Warszawa. 6. Organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, składające Deklarację muszą wskazać liczbę szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, które będą aplikować do udziału w Projekcie. 7. DEPiS dokona oceny formalnej dokumentów wymienionych w ust Organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego może wystąpić z Wnioskiem o udział w Projekcie więcej niż jednej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej, z zachowaniem zasady, iż w jednej szkole można utworzyć nie więcej niż jedną grupę projektową W przypadku zespołów szkół prowadzących w ramach jednej struktury organizacyjnej szkołę podstawową oraz gimnazjalną, dopuszcza się złożenie dwóch (2) Wniosków o udział w Projekcie Szkoły dotyczących odpowiednio szkoły podstawowej (1 Wniosek o udział w Projekcie Szkoły) oraz szkoły gimnazjalnej (1 Wniosek o udział w Projekcie Szkoły). 9. Dla każdej deklaracji partnerstwa organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego składa tyle Wniosków o udział w Projekcie Szkoły w ilu szkołach zamierza realizować Projekt, tzn. np. w przypadku partnerstwa obejmującego x szkół organ prowadzący szkoły składa jedną deklarację, jedno upoważnienie, oraz x Wniosków o udział w Projekcie Szkoły. Jednostki samorządu terytorialnego zamierzające przystąpić do partnerstwa powinny złożyć całość dokumentacji w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs - Moja przyszłość. 10. Lider zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania Wniosków. Informacje w tej sprawie zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 11. W przypadku, gdy liczba Wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w ust. 3, będzie niższa niż liczba grup przewidzianych w Projekcie, Lider może ogłosić nabór uzupełniający wskazując nowy termin składania zgłoszeń. 12. W przypadku, gdy w terminach o których mowa w ust. 3 i 11, wpłynie niewystarczająca liczba wniosków, Zarząd Województwa może włączyć do Projektu Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 i Na etapie składania dokumentów organ prowadzący szkoły zgłaszający do Projektu kilka grup zobowiązany jest do wskazania priorytetu (preferowanej przez Partnera kolejności zakwalifikowania grup do projektu). 14. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem ust

7 7. Ocena formalna wniosków 1. Dokumentacja przystąpienia do projektu partnerskiego zostanie poddana ocenie formalnej przez pracowników DEPiS, według następujących kryteriów jak: 1) termin i miejsce wpływu wniosku zgodne z Regulaminem; 2) złożenie przez podmiot do tego uprawniony; 3) właściwa forma i druk (druki) określony w Ogłoszeniu o naborze; 4) kompletność wniosku (2 egzemplarze, wymagane załączniki, wypełniony zgodnie z instrukcją); 5) podpisy i pieczęcie uprawnionych do tego osób (w przypadku upoważnienia do tego celu osób innych niż reprezentujące bezpośrednio beneficjenta należy dołączyć stosowne upoważnienia); 6) szkoła jest prowadzona na terenie mieszczącym się w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego; 7) działania zaplanowane we wniosku nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. 2. Organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, którego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych ma możliwość uzupełnienia braków w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o tym fakcie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli, w tym czasie, beneficjent faktycznie, dostarczy: brakujące dokumenty lub dokumenty pozbawione braków formalnych. 3. Ostateczna lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana na stronie wraz z rozstrzygnięciem naboru. Uzasadnienie negatywnej oceny formalnej może być udzielone na pisemną prośbę organu prowadzącego szkoły. 8. Ocena merytoryczna i kryteria dodatkowe 1. Dokumentacja przystąpienia do projektu partnerskiego, która pomyślnie przeszła etap oceny formalnej, w tym uzupełniona przez organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego w terminie określonym w 7 ust. 2, zostaje włączona do oceny merytorycznej, której celem jest wyłonienie 600 grup projektowych. 2. Pierwszeństwo w naborze do projektu będą miały szkoły które: 1) uzyskały wyniki poniżej średniej z terenu Województwa Mazowieckiego z zewnętrznych egzaminów: a) szkoły podstawowe ze sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2012/2013, b) szkoły gimnazjalne z przedmiotów język polski, przedmioty przyrodnicze, przedmioty matematyczne, język obcy nowożytny w roku szkolnym 2012/2013; 2) nie korzystały dotychczas ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 3) funkcjonują na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. 3. Oceny merytorycznej Wniosków o udział w Projekcie Szkoły dokona Zespół ds. oceny merytorycznej powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 4. W ocenie merytorycznej wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria: 1) uzasadnienie potrzeby realizacji zajęć zawierające analizę problemów do rozwiązania, a w szczególności opisane w ust. 2 pkt 1; 2) zgodność celów i rodzaju zajęć z wymaganiami określonymi w Regulaminie a w szczególności opisane w ust. 2 pkt 2-3; 3) uwzględnienie zasady równych szans obu płci w realizacji Projektu; 4) innowacyjne rozwiązania kryterium dodatkowe; 7

8 5) zaproponowane metody podnoszenia kompetencji uczniów w wyłonionych wcześniej obszarach zgodnych z wytycznymi Parlamentu Europejskiego i Rady Europy kryterium dodatkowe. 5. Liczbę punktów możliwych do uzyskania w ocenie merytorycznej określa Regulamin Zespołu ds. oceny merytorycznej, z zastrzeżeniem iż premiowane będą wnioski wyróżniające się w spełnieniu kryterium opisanym w ust. 4 pkt. 4 i Jeśli liczba wniosków, które pomyślnie przeszły etap oceny merytorycznej przekracza liczbę grup zaplanowanych do udziału w Projekcie, do dalszego etapu przechodzą wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskały wymagalną liczbę punktów, której wartość określa Regulamin Zespół ds. oceny merytorycznej. 7. Jeżeli liczba wniosków, spełniających wymagania, o których mowa w ust. 5, przekroczy liczbę zaplanowanych w Projekcie grup, stosowane będą następujące kryteria kwalifikowania do udziału w Projekcie z zachowaniem zasady kolejności priorytetów, o których mowa w 6 ust. 13, wskazanych przez Beneficjenta we wniosku: 1) w przypadku, gdy Beneficjent prowadzi: a) 1-3 szkoły do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 6 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), b) 4-6 szkół do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 12 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), c) 7-9 szkół do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 18 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), d) powyżej 10 szkół do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 20 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), z zastrzeżeniem pkt. 2; 2) dla m. st. Warszawy do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 60 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8). 8. W kwestiach dotyczących rozbieżności w zakresie stosowania zapisów 8 ust. 3-6 Regulaminu rozstrzygnięcie zapada przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Zespołu ds. oceny merytorycznej. 9. Rozstrzygnięcie naboru oraz zawarcie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość / umowy na dofinansowanie 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania szkół do udziału w Projekcie podejmuje Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. oceny merytorycznej. 2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej Projektu Partnerzy, których szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną pisemnie powiadomieni o tym fakcie co należy traktować jako zaproszenie do podpisania Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość. 3. Organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem dotyczącym naboru na Partnera, mają możliwość odwołania się do Dyrektora DEPiS w ciągu 7 dni kalendarzowych. Dyrektor DEPiS może przyjąć lub oddalić odwołanie o czym powiadamia zainteresowaną stronę w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie Projektu informacji o rozstrzygnięciu naboru. W przypadku przyjęcia odwołania Dyrektor DEPiS podejmuje działania zmierzające do przyjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Odwołanie można składać tylko w zakresie odrzucenia podmiotu jaku Partnera Projektu (nie dotyczy odrzucenia poszczególnych szkół). 4. Partner jako organ prowadzący podpisuje jedną umowę dotycząca wszystkich szkół zakwalifikowanych do Projektu. 8

9 5. W przypadku wycofania się Partnera z partnerstwa lub rezygnacji z realizowania projektu w danej szkole, która zakwalifikowała się do udziału w Projekcie, Zarząd Województwa, po zapoznaniu się z opinią DEPiS, wskazuje na to miejsce inną szkołę z listy rezerwowej. 10. Nabór uczniów do grup projektowych 1. Szczegółowe zasady naboru do grup projektowych określa Partner w regulaminie naboru, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest Projekt, z zachowaniem następujących zasad: 1) pierwszeństwa osób z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi; 2) równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu; 3) liczebności grupy od 15 do 25 osób. 3. Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: 1) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie; 2) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie; 3) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach; 4) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w Projekcie; 5) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć. 4. Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje Partner na wniosek Koordynatora. Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy (za zgodą Partnera) przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej. O takim fakcie należy poinformować Lidera projektu. 5. Uczeń może przystąpić do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu dopiero po złożeniu przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie. 6. Do kompetencji Partnera należy ostateczne rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących naboru uczniów do grup. 11. Finansowanie 1. Projekt budżetu zadań realizowanych przez Partnera Projektu przypadający na jedną grupę projektową, stanowiący dane jakie zamierza przedstawić Lider wraz z Partnerami do zatwierdzenia przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych*: Kategoria Crossfinancing (TAK/NIE) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (TAK/NIE) Zadania zlecone (TAK/NIE) j.m Razem Liczba Cena jednost. Łącznie Liczba Cena jednost. Łącznie KOSZTY OGÓŁEM (4.1) , , ,00 KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na gr. (liczebność grupy 15 osób x 650 grup). zajęcia z języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym (4mies. 2014r.+6mies.2015r.)* , , ,00 NIE NIE NIE NIE godz. 80,00 60, ,00 120,00 60, , ,00 9

10 grup*20 godz. miesięcznie Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć Zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup (4mies. 2014r.+6mies.2015r.)*600 opiekunów * 6 godz. miesięcznie TAK NIE NIE NIE komplet 1, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 1,00 660,00 660,00 1, , , ,00 NIE NIE NIE NIE godz. 24,00 60, ,00 36,00 60, , ,00 Zarządzanie projektem 800, , ,00 Obsługa administracyjno - biurowa beneficjenta (4mies. 2014r.+6mies.2015r.)*600 NIE NIE NIE NIE miesięcznie 4,00 200,00 800,00 6,00 200, , ,00 *Powyższe kwoty mogą ulec zmianie w wyniku oceny wniosku o dofinansowanie przez MJWPU 2. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny. 3. Partner uczestniczący w Projekcie ma możliwość wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na : 1) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wymienione w 5 ust. 1 pkt.4 w wysokości nie większej niż 60,00 zł za godzinę (na przedmiotową stawkę składa się wygrodzenia wraz obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); 2) wynagrodzenia za maksymalnie 6 godzin pracy koordynatora w miesiącu, w wysokości do 60,00 zł za godzinę (na przedmiotową stawkę składa się wygrodzenia wraz z obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); 3) wynagrodzenia przeznaczone na obsługę administracyjno - biurową beneficjenta w wysokości nie większej niż 200,00 zł za miesiąc obsługi administracyjno biurowej (na przedmiotową stawkę składa się wygrodzenia wraz obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); 4) zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) w wysokości 3 260,00 zł, z czego kwota w wysokości 660,00 zł będzie wydatkowana w roku 2014 natomiast kwota 2 600,00 zł będzie wydatkowana w roku 2015; 5) zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w wysokości ok ,00 zł. 4. Kwoty określone w 11 ust. 3 mogą ulec zmianie w wyniku oceny wniosku o dofinansowanie przez MJWPU. 5. Partnerzy uczestniczący w Projekcie zobowiązani są do zagwarantowania ubezpieczenia uczniów i nauczycieli biorących udział w Projekcie oraz pokrycia innych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Projektu wymienionych w 5 ust. 1 pkt.4 Regulaminu. 6. Zgodnie z zasadą unikania podwójnego finansowania wydatki określone w ust. 3 nie mogą być zrefundowane z innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych. 7. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 3 określone zostaną w umowie. 10

11 8. W przypadku niedopełnienia postanowień umowy z Województwem dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania zajęć, Partner zobowiązany jest zwrócić otrzymane w ramach Projektu środki finasowe wraz z odsetkami, na zasadach określonych w umowie partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość. 12. Grupa Sterująca 1. Do nadzoru nad prawidłowością realizacji Projektu zostanie powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Grupa Sterująca. 2. Członkami Grupy Sterującej będą Partnerzy Projektu lub ich reprezentacja. 3. Do zadań Grupy Sterującej należy w szczególności: 1) podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących realizacji projektu; 2) długoterminowe zarządzanie projektem; 3) monitoring działań projektowych; 4) weryfikacja zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami; 5) weryfikowanie postępu realizacji projektu na poziomie strategicznym (m.in. weryfikacja zakresu wsparcia, kosztów i terminów); 6) zatwierdzenie zmian w Projekcie. 4. Zadania oraz sposób podejmowania decyzji przez Grupę zostanie określony w Regulaminie pracy Grupy Sterującej przyjęty na pierwszym posiedzeniu Grupy Sterującej, który zostanie opracowany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 13 Postanowienia końcowe 1. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo unieważnienia lub przerwania naboru wniosków do Projektu bez podania przyczyn. Informacje w tej sprawie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu: 2. Przystąpienie do udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz jego załączników. 3. DEPiS zastrzega sobie prawo do wyłączenia materiałów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich i obowiązujący porządek prawny. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia oraz decyzje podejmuje Dyrektor DEPiS. 5. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na realizację Projektu. 11

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4901/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2014r.

Zarządzenie Nr 4901/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2014r. Zarządzenie Nr 4901/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie partnerskim pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Projekcie

1. Informacje o Projekcie Regulamin naboru uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość realizowanym przez m.st.

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin. Niedźwiada, 29.06.2012 r. SP ND 3201/ 1 / 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 1 Przepisy ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie. 2. Projekt w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków. współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 1 Przepisy ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Znowelizowany Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Zanim twoje dziecko realizowanym w m. st. Warszawa/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Zanim twoje dziecko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w ramach projektu ACE- aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach

Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu nr POKL.09.01.02-14-371/11 Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach realizowanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL /13. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL /13. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL.09.01.02-20-793/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kurs języka angielskiego i szkolenie dla mieszkańców gminy Szydłów 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa osób w projekcie pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrz nr WSO.0050.1-107/2011 z dnia 10 listopada 2011r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu pn. Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w projekcie prowadzonym przez. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.

REGULAMIN REKRUTACJI. w projekcie prowadzonym przez. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. REGULAMIN REKRUTACJI w projekcie prowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. Kurs na wykształcenie WND-POKL.09.01.02-08-071/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Strona. Informacje ogólne

Strona. Informacje ogólne 1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów szkół podstawowych w Jaworznie w projekcie Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie 1 Informacje ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Przedszkole Równych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W WAŁBRZYCHU W PROJEKCIE PT. 31 PRZEPISÓW NA RÓWNOŚĆ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wchodzi w życie od 1 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2013 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. Uczelnia Nowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Przedszkole Równych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. z dnia 12 sierpnia 2013 r. do projektu: Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. z dnia 12 sierpnia 2013 r. do projektu: Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW z dnia 12 sierpnia 2013 r do projektu: Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego nr umowy z UDA-POKL. 09.01.02-14 -138/12-00 /12 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Taneczno-muzycznie idę do przedszkola Nr: POKL.09.01.01-30-057/13

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Taneczno-muzycznie idę do przedszkola Nr: POKL.09.01.01-30-057/13 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Taneczno-muzycznie idę do przedszkola Nr: POKL.09.01.01-30-057/13 1 Użyte pojęcia Użyte dalej w regulaminie określenia, skróty oznaczają: a) Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasze oczekiwane przedszkole Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu Nasze oczekiwane przedszkole realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wsparcia w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Mełgiew - program dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i udziału w projekcie Kompetentni uczniowie. 1. Definicje

REGULAMIN rekrutacji i udziału w projekcie Kompetentni uczniowie. 1. Definicje REGULAMIN rekrutacji i udziału w projekcie Kompetentni uczniowie 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Projekt projekt pt. Kompetentni uczniowie, o numerze POWR.03.01.00-00-C064/16,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 Informacje ogólne. 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Nowa Karczma w projekcie Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma 1 Informacje ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: WND-RPSL F/15 Projekt: Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie

Nr projektu: WND-RPSL F/15 Projekt: Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie Strona1 Nr projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-012F/15 Projekt: Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie Regulamin rekrutacji nauczycieli i udziału we wsparciu w ramach

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów na rok szkolny 2013/2014 1. 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Przedszkole Równych Szans realizowanym w m. st. Warszawie/Dzielnicy Ursynów 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Przedszkole Równych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ W GIMNAZJUM NR 16 IM. I. J. PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Jak przewieźć słonia samolotem. realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej

Regulamin projektu. Jak przewieźć słonia samolotem. realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej Regulamin projektu Jak przewieźć słonia samolotem realizowanego przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 w partnerstwie z: Urzędem Dzielnicy Włochy m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH do Projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Projekt Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, dnia r.

Grodzisk Mazowiecki, dnia r. Grodzisk Mazowiecki, dnia 19.11.2012r. Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu pt. Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL B93/13. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL B93/13. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL.09.05.00-20-B93/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 386 Dyrektora Szkoły z dnia 03.06.2013r. Regulamin rekrutacji uczestników staży zawodowych w ramach projektu Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu Szkoła daje więcej - zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin naboru szkół, nauczycieli i uczniów do projektu: Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w tym uczniów szczególnie uzdolnionych 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/EK W PROJEKCIE PN.: UCZYMY SIĘ AKTYWNIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału nauczycieli/nauczycielek w projekcie Uczymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego 1 Definicje: Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo