Informacje ogólne. 2. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje ogólne. 2. Definicje"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Projekt Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość, zwany dalej Projektem, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany w partnerstwie na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) 3. Projekt jest realizowany w latach na terenie województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4. Czas realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu: Projekt jest wdrażany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy partnerów. 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok dziewcząt i chłopców pobierających naukę w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego, prowadzonych przez podmioty wymienione w 4 ust. 1 Regulaminu. W ramach projektu zostanie utworzonych ok. 600 grup projektowych. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 2. Definicje 1) Lider Projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego; 2) Grupa Sterująca organ wspierająca działania Lidera oraz partnerów Projektu; 3) Partner / Beneficjent organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjalną na terenie województwa mazowieckiego wymieniona w 4 ust. 1 Regulaminu; 4) Grupa projektowa / Beneficjent końcowy grupa uczennic i uczniów biorących udział w Projekcie licząca nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 osób z zastrzeżeniem 4. ust. 3; 5) Umowa umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość określająca prawa i obowiązki wynikające z partnerstwa, zawarta pomiędzy Województwem a organem prowadzącym szkoły podstawowe lub gimnazjalne; 6) Blok zajęć pozalekcyjnych dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu, obejmujące trzy rodzaje zajęć (modułów) dla każdej z grup projektowych, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie zrealizowanych w okresie rozliczeniowym, tj. od r. do r. oraz od r. do r., w podziale określonym w 5 ust. 1 pkt.4; 1

2 7) Koordynator grupy nauczyciel zatrudniony w szkole, w której realizowany jest Projekt, wskazany przez Partnera, koordynujący pracę grupy biorącej udział w Projekcie; 8) Kompetencje kluczowe kompetencje zdefiniowane w dokumencie pt. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie europejskie ramy odniesienia, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r./l394 (http://eur-lex.europa.eu); 9) Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 10) MJWPU - Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych; 11) Województwo Województwo Mazowieckie; 12) DEPiS Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 13) Ustawa o systemie oświaty - ustawa z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm); 14) Regulamin Regulamin wdrożenia i realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość ; 15) Deklaracja - Deklaracja przystąpienia partnera do projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ; 16) Wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilno prawnych, dodatków służbowych / specjalnych przewidzianych w regulacjach wewnętrznych Partnera, umów na zakup usług edukacyjnych zawierające kwotę wynagrodzenia brutto wraz obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;. 17) Szkoła szkoły podstawowe oraz gimnazjalne prowadzące swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego. 3. Cel Projektu 1. Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. 2. Celami szczegółowymi Projektu są: 1) objęcie ok uczennic i uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych; 2) rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego; 3) przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży; 4) wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno zawodowego dla dziewcząt i chłopców; 5) kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego. 4. Uczestnicy projektu i koordynator grupy 1. Partnerami / Beneficjentami Projektu mogą być organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, które przystąpią i zostaną zakwalifikowane do Projektu. 2. Partnerzy / Beneficjenci mogą zgłaszać do udziału w Projekcie publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, w których planują utworzenie grupy projektowej. 3. Beneficjentami końcowymi są dziewczęta i chłopcy uczniowie szkół, o których mowa w ust. 2, biorący udział w Projekcie, zorganizowani w grupy projektowe liczące od 15 do 25 uczniów i uczennic. 2

3 W uzasadnionych przypadkach, grupa może liczyć więcej niż 25 osób o czym decyduje Partner Projektu, który powiadamia o zaistniałych okolicznościach Lidera. 4. Zasady naboru do grup projektowych określa 10 Regulaminu. 5. Dla każdej z grup projektowych Partner wyznacza koordynatora grupy, zgodnie z następującymi zasadami: 1) koordynatorem może być osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie - minimum 2 lata stażu pracy jako nauczyciel w szkole i będąca pracownikiem szkoły, w której zorganizowano grupę projektową; 2) koordynator może objąć opieką nie więcej niż jedną grupę projektową. 6. Szczegółowe zadania koordynatora grupy określi umowa pomiędzy Województwem a Partnerem / Beneficjentem oraz wytyczne Lidera / DEPiS. 5. Działania Lidera oraz Partnera w ramach Projektu 1. Partner zobowiązany jest do: 1) uczestnictwa w realizacji Projektu, co oznacza również przygotowanie dokumentów oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner uczestniczy w realizacji części zadań projektowych, (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom); 2) zawarcia pisemnej umowy określającej podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz zasady zarządzania projektem i finansami, przepływy finansowe i rozliczanie przekazanych środków. 3) współdziałania - uzgadniania działań, wspólnej realizacji zadań, podziału obowiązków w zakresie zarządzania i rozliczania, koordynowania procedur organizacyjnych projektu, nadzorowania monitoringu przebiegu projektu, przygotowania sprawozdań z przebiegu projektu; 4) zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, które obejmują 20 godzin (lekcyjnych) zajęć miesięcznie w okresie rozliczeniowym tj. od r. do r. oraz od r. do r., w następującym podziale: a) zajęcia nauki języka obcego, b) zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych, c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym, z tym, że partner samodzielnie decyduje ile godzin będzie realizował z danej grupy zajęć przy czym jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej godziny miesięcznie z każdej grupy zajęć i takiej ilości zajęć z pozostałych bloków, żeby w sumie średnio miesięcznie dało to liczbę 20 godzin zajęć pozalekcyjnych; 5) uczestniczenia w pracach Grupy Sterującej, 6) informowania Lidera o zmianach wpływających w istotny sposób na realizowane przez Partnera zadania; 7) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami; 8) udzielania na wniosek Lidera oraz Grupy Sterującej informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w ramach Projektu, w terminie i formie umożliwiającej Liderowi wywiązanie się z jego obowiązków informacyjnych względem Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia); 9) niezwłocznego informowania Lidera oraz Grupy Sterującej o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym ryzyku zaprzestania realizacji zadań; 10) informowania Lidera oraz Grupy Sterującej o udziale Partnera w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym informowania o wysokości środków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom Projektu, które kwalifikują się do pomocy publicznej; 3

4 11) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie prowadzonej przez Lidera Partnerstwa, Instytucję Pośredniczącą / Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym: a) wglądu w dokumenty, w tym dokumenty księgowe, związane z realizacją zadań bezpośrednio przez strony umowy lub wykonawców, b) umożliwienia uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań bezpośrednio przez strony umowy lub wykonawców, c) informowania uczestników Projektu o obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym; 12) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Lidera Partnerstwa dokumentów i informacji na temat realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego; 13) wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację zadań związanych z Projektem i określonych w umowie partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość ; 14) oznaczenia miejsca i dokumentacji Projektu logotypami Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Mazowsze Serce Polski oraz nazwą Projektu 15) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Lidera; 16) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem; 17) przygotowania dla Lidera informacji, w tym finansowych i sprawozdawczych, w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie wniosków o płatność do MJWPU, wymaganych w umowie o dofinansowanie Projektu; 18) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji do dnia 31 grudnia 2020 r.; 19) opracowania regulaminu naboru do grup projektowych i wyłonienia uczniów i uczennic do udziału w Projekcie z zachowaniem zasady równości szans obu płci w dostępie do zajęć w terminie do dnia r.; 20) wytypowania koordynatorów grup projektowych; 21) wyłonienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć, a w przypadku realizacji zajęć przez 5 grup projektowych i więcej bezwzględnym jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Za powyższe zobowiązanie Partner projektu ponosi odpowiedzialność; 22) przygotowania programu i harmonogramu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla każdej grupy projektowej, w sposób umożliwiający włączenie w równym stopniu dziewcząt i chłopców do każdego rodzaju zajęć; 23) prowadzenia dokumentacji realizowanych zajęć zgodnie z wymaganiami określonymi przez Lidera (m.in. dzienników zajęć, zebranie formularzy PEFS 2007 oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie, itp.); 24) zapewnienia pomieszczeń i warunków do prowadzenia zajęć; 25) zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, uczniów oraz osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Partnerskiego; 26) zapewnienia obsługi projektu, w tym: zakupu dzienników zajęć, obsługi księgowej Projektu, opłat sądowych i administracyjnych, opłat za prowadzenie wyodrębnionego konta oraz opłat skarbowych i innych związanych bezpośrednio z zatrudnieniem osób realizujących Projekt. 2. Lider Projektu zobowiązany jest do: 1) reprezentowania Partnerów przed Instytucją Pośrednicząca / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia); 2) koordynowania (w tym monitorowania i nadzorowania) prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, określonych w Projekcie; 4

5 3) zapewnienia udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 4) wsparcia Partnerów w realizacji powierzonych zadań; 5) zapewnienia sprawnego systemu komunikacji z Partnerami, oraz Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia); 6) zapewnienia prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu; 7) pozyskiwania, gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa; 8) przedkładania wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej. (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera i Partnerów; 9) gromadzenia informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia); 10) informowania Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu; 11) prowadzenia ewidencji udzielanej w ramach Partnerstwa pomocy publicznej na potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej; 12) koordynacji działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach; 13) Partnerzy upoważniają Lidera Partnerstwa do reprezentowania stron Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). Zakres upoważnienia został określony w Pełnomocnictwach dla Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerów stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Ogólne zasady przystąpienia Partnerów do Projektu oraz ostateczny nabór wniosków do udziału szkół podstawowych i gimnazjalnych w Projekcie. 1. Na pierwszym etapie naboru Partnerów, podmioty zainteresowane udziałem w Projekcie składają dokumenty określone w ust 4. Ostateczne zakwalifikowanie Partnera oraz szkół nastąpi wraz z pozytywnym wynikiem oceny formalnej oraz zakończeniem prac związanych z oceną merytoryczną, gdzie poszczególne wnioski dotyczące szkół zostaną określone wg przyjętej skali punktowej. Proces naboru zakończy się przyjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerstwa w wybranymi podmiotami na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość. 2. DEPiS zamieści zaproszenie do udziału w Projekcie partnerskim w formie ogłoszenia na stronie internetowej Projektu: w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w miarę możliwości DEPiS powiadomi organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając informację o Projekcie oraz Regulamin. 3. Termin składania zgłoszeń upływa 24 marca 2014 r. o godzinie liczy się data i godzina faktycznego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (decyduję pieczęć wpływu). 4. Organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego mogą przystąpić do partnerstwa na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie do DEPiS Dokumentacji przystąpienia do projektu partnerskiego tj. 1) Pełnomocnictwa dla Lidera do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 5

6 rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie , a w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu oraz podpisania umowy o dofinansowanie, rozliczania projektu oraz wszelkich czynności związanych z realizacja Projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu jeden egzemplarz pisemny ; 2) Deklaracji przystąpienia partnera do projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu jeden egzemplarz pisemny; 3) Wniosku o udział w Projekcie Szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu - dla każdej zgłoszonej szkoły osobny wniosek w dwóch egzemplarzach. 5. Dokumenty dotyczące przystąpienia do partnerstwa z wymaganymi załącznikami należy składać w formie papierowej wraz z płytą opisaną CD zawierającą elektroniczny zapisy dokumentów wskazanych w ust.. 4 (tożsamy z wersją papierową) bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, Warszawa, lub pocztą na adres: Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, Warszawa. 6. Organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, składające Deklarację muszą wskazać liczbę szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, które będą aplikować do udziału w Projekcie. 7. DEPiS dokona oceny formalnej dokumentów wymienionych w ust Organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego może wystąpić z Wnioskiem o udział w Projekcie więcej niż jednej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej, z zachowaniem zasady, iż w jednej szkole można utworzyć nie więcej niż jedną grupę projektową W przypadku zespołów szkół prowadzących w ramach jednej struktury organizacyjnej szkołę podstawową oraz gimnazjalną, dopuszcza się złożenie dwóch (2) Wniosków o udział w Projekcie Szkoły dotyczących odpowiednio szkoły podstawowej (1 Wniosek o udział w Projekcie Szkoły) oraz szkoły gimnazjalnej (1 Wniosek o udział w Projekcie Szkoły). 9. Dla każdej deklaracji partnerstwa organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego składa tyle Wniosków o udział w Projekcie Szkoły w ilu szkołach zamierza realizować Projekt, tzn. np. w przypadku partnerstwa obejmującego x szkół organ prowadzący szkoły składa jedną deklarację, jedno upoważnienie, oraz x Wniosków o udział w Projekcie Szkoły. Jednostki samorządu terytorialnego zamierzające przystąpić do partnerstwa powinny złożyć całość dokumentacji w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs - Moja przyszłość. 10. Lider zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania Wniosków. Informacje w tej sprawie zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 11. W przypadku, gdy liczba Wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w ust. 3, będzie niższa niż liczba grup przewidzianych w Projekcie, Lider może ogłosić nabór uzupełniający wskazując nowy termin składania zgłoszeń. 12. W przypadku, gdy w terminach o których mowa w ust. 3 i 11, wpłynie niewystarczająca liczba wniosków, Zarząd Województwa może włączyć do Projektu Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 i Na etapie składania dokumentów organ prowadzący szkoły zgłaszający do Projektu kilka grup zobowiązany jest do wskazania priorytetu (preferowanej przez Partnera kolejności zakwalifikowania grup do projektu). 14. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem ust

7 7. Ocena formalna wniosków 1. Dokumentacja przystąpienia do projektu partnerskiego zostanie poddana ocenie formalnej przez pracowników DEPiS, według następujących kryteriów jak: 1) termin i miejsce wpływu wniosku zgodne z Regulaminem; 2) złożenie przez podmiot do tego uprawniony; 3) właściwa forma i druk (druki) określony w Ogłoszeniu o naborze; 4) kompletność wniosku (2 egzemplarze, wymagane załączniki, wypełniony zgodnie z instrukcją); 5) podpisy i pieczęcie uprawnionych do tego osób (w przypadku upoważnienia do tego celu osób innych niż reprezentujące bezpośrednio beneficjenta należy dołączyć stosowne upoważnienia); 6) szkoła jest prowadzona na terenie mieszczącym się w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego; 7) działania zaplanowane we wniosku nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. 2. Organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, którego Wniosek nie spełnia wymogów formalnych ma możliwość uzupełnienia braków w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o tym fakcie. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli, w tym czasie, beneficjent faktycznie, dostarczy: brakujące dokumenty lub dokumenty pozbawione braków formalnych. 3. Ostateczna lista wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana na stronie wraz z rozstrzygnięciem naboru. Uzasadnienie negatywnej oceny formalnej może być udzielone na pisemną prośbę organu prowadzącego szkoły. 8. Ocena merytoryczna i kryteria dodatkowe 1. Dokumentacja przystąpienia do projektu partnerskiego, która pomyślnie przeszła etap oceny formalnej, w tym uzupełniona przez organy prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego w terminie określonym w 7 ust. 2, zostaje włączona do oceny merytorycznej, której celem jest wyłonienie 600 grup projektowych. 2. Pierwszeństwo w naborze do projektu będą miały szkoły które: 1) uzyskały wyniki poniżej średniej z terenu Województwa Mazowieckiego z zewnętrznych egzaminów: a) szkoły podstawowe ze sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2012/2013, b) szkoły gimnazjalne z przedmiotów język polski, przedmioty przyrodnicze, przedmioty matematyczne, język obcy nowożytny w roku szkolnym 2012/2013; 2) nie korzystały dotychczas ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 3) funkcjonują na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tysięcy mieszkańców. 3. Oceny merytorycznej Wniosków o udział w Projekcie Szkoły dokona Zespół ds. oceny merytorycznej powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 4. W ocenie merytorycznej wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria: 1) uzasadnienie potrzeby realizacji zajęć zawierające analizę problemów do rozwiązania, a w szczególności opisane w ust. 2 pkt 1; 2) zgodność celów i rodzaju zajęć z wymaganiami określonymi w Regulaminie a w szczególności opisane w ust. 2 pkt 2-3; 3) uwzględnienie zasady równych szans obu płci w realizacji Projektu; 4) innowacyjne rozwiązania kryterium dodatkowe; 7

8 5) zaproponowane metody podnoszenia kompetencji uczniów w wyłonionych wcześniej obszarach zgodnych z wytycznymi Parlamentu Europejskiego i Rady Europy kryterium dodatkowe. 5. Liczbę punktów możliwych do uzyskania w ocenie merytorycznej określa Regulamin Zespołu ds. oceny merytorycznej, z zastrzeżeniem iż premiowane będą wnioski wyróżniające się w spełnieniu kryterium opisanym w ust. 4 pkt. 4 i Jeśli liczba wniosków, które pomyślnie przeszły etap oceny merytorycznej przekracza liczbę grup zaplanowanych do udziału w Projekcie, do dalszego etapu przechodzą wnioski, które w ocenie merytorycznej uzyskały wymagalną liczbę punktów, której wartość określa Regulamin Zespół ds. oceny merytorycznej. 7. Jeżeli liczba wniosków, spełniających wymagania, o których mowa w ust. 5, przekroczy liczbę zaplanowanych w Projekcie grup, stosowane będą następujące kryteria kwalifikowania do udziału w Projekcie z zachowaniem zasady kolejności priorytetów, o których mowa w 6 ust. 13, wskazanych przez Beneficjenta we wniosku: 1) w przypadku, gdy Beneficjent prowadzi: a) 1-3 szkoły do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 6 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), b) 4-6 szkół do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 12 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), c) 7-9 szkół do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 18 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), d) powyżej 10 szkół do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 20 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8), z zastrzeżeniem pkt. 2; 2) dla m. st. Warszawy do dalszej procedury przechodzi nie więcej niż 60 wniosków (z uwzględnieniem zapisu 6 ust. 8). 8. W kwestiach dotyczących rozbieżności w zakresie stosowania zapisów 8 ust. 3-6 Regulaminu rozstrzygnięcie zapada przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Zespołu ds. oceny merytorycznej. 9. Rozstrzygnięcie naboru oraz zawarcie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość / umowy na dofinansowanie 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania szkół do udziału w Projekcie podejmuje Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Zespołu ds. oceny merytorycznej. 2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru zostanie zamieszczone na stronie internetowej Projektu Partnerzy, których szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną pisemnie powiadomieni o tym fakcie co należy traktować jako zaproszenie do podpisania Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość. 3. Organ prowadzący szkoły podstawowe oraz gimnazjalne działające na terenie województwa mazowieckiego, które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem dotyczącym naboru na Partnera, mają możliwość odwołania się do Dyrektora DEPiS w ciągu 7 dni kalendarzowych. Dyrektor DEPiS może przyjąć lub oddalić odwołanie o czym powiadamia zainteresowaną stronę w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie Projektu informacji o rozstrzygnięciu naboru. W przypadku przyjęcia odwołania Dyrektor DEPiS podejmuje działania zmierzające do przyjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Odwołanie można składać tylko w zakresie odrzucenia podmiotu jaku Partnera Projektu (nie dotyczy odrzucenia poszczególnych szkół). 4. Partner jako organ prowadzący podpisuje jedną umowę dotycząca wszystkich szkół zakwalifikowanych do Projektu. 8

9 5. W przypadku wycofania się Partnera z partnerstwa lub rezygnacji z realizowania projektu w danej szkole, która zakwalifikowała się do udziału w Projekcie, Zarząd Województwa, po zapoznaniu się z opinią DEPiS, wskazuje na to miejsce inną szkołę z listy rezerwowej. 10. Nabór uczniów do grup projektowych 1. Szczegółowe zasady naboru do grup projektowych określa Partner w regulaminie naboru, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły, w której realizowany jest Projekt, z zachowaniem następujących zasad: 1) pierwszeństwa osób z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi; 2) równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu; 3) liczebności grupy od 15 do 25 osób. 3. Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: 1) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie; 2) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie; 3) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach; 4) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w Projekcie; 5) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć. 4. Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje Partner na wniosek Koordynatora. Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy (za zgodą Partnera) przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej. O takim fakcie należy poinformować Lidera projektu. 5. Uczeń może przystąpić do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu dopiero po złożeniu przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie. 6. Do kompetencji Partnera należy ostateczne rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących naboru uczniów do grup. 11. Finansowanie 1. Projekt budżetu zadań realizowanych przez Partnera Projektu przypadający na jedną grupę projektową, stanowiący dane jakie zamierza przedstawić Lider wraz z Partnerami do zatwierdzenia przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych*: Kategoria Crossfinancing (TAK/NIE) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (TAK/NIE) Zadania zlecone (TAK/NIE) j.m Razem Liczba Cena jednost. Łącznie Liczba Cena jednost. Łącznie KOSZTY OGÓŁEM (4.1) , , ,00 KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zajęcia pozalekcyjne z podziałem na gr. (liczebność grupy 15 osób x 650 grup). zajęcia z języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym (4mies. 2014r.+6mies.2015r.)* , , ,00 NIE NIE NIE NIE godz. 80,00 60, ,00 120,00 60, , ,00 9

10 grup*20 godz. miesięcznie Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć Zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) Wynagrodzenie dla nauczycieli będących opiekunami poszczególnych grup (4mies. 2014r.+6mies.2015r.)*600 opiekunów * 6 godz. miesięcznie TAK NIE NIE NIE komplet 1, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 1,00 660,00 660,00 1, , , ,00 NIE NIE NIE NIE godz. 24,00 60, ,00 36,00 60, , ,00 Zarządzanie projektem 800, , ,00 Obsługa administracyjno - biurowa beneficjenta (4mies. 2014r.+6mies.2015r.)*600 NIE NIE NIE NIE miesięcznie 4,00 200,00 800,00 6,00 200, , ,00 *Powyższe kwoty mogą ulec zmianie w wyniku oceny wniosku o dofinansowanie przez MJWPU 2. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny. 3. Partner uczestniczący w Projekcie ma możliwość wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na : 1) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wymienione w 5 ust. 1 pkt.4 w wysokości nie większej niż 60,00 zł za godzinę (na przedmiotową stawkę składa się wygrodzenia wraz obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); 2) wynagrodzenia za maksymalnie 6 godzin pracy koordynatora w miesiącu, w wysokości do 60,00 zł za godzinę (na przedmiotową stawkę składa się wygrodzenia wraz z obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); 3) wynagrodzenia przeznaczone na obsługę administracyjno - biurową beneficjenta w wysokości nie większej niż 200,00 zł za miesiąc obsługi administracyjno biurowej (na przedmiotową stawkę składa się wygrodzenia wraz obowiązującymi obciążeniami wynagrodzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); 4) zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne) w wysokości 3 260,00 zł, z czego kwota w wysokości 660,00 zł będzie wydatkowana w roku 2014 natomiast kwota 2 600,00 zł będzie wydatkowana w roku 2015; 5) zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w wysokości ok ,00 zł. 4. Kwoty określone w 11 ust. 3 mogą ulec zmianie w wyniku oceny wniosku o dofinansowanie przez MJWPU. 5. Partnerzy uczestniczący w Projekcie zobowiązani są do zagwarantowania ubezpieczenia uczniów i nauczycieli biorących udział w Projekcie oraz pokrycia innych dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Projektu wymienionych w 5 ust. 1 pkt.4 Regulaminu. 6. Zgodnie z zasadą unikania podwójnego finansowania wydatki określone w ust. 3 nie mogą być zrefundowane z innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych. 7. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 3 określone zostaną w umowie. 10

11 8. W przypadku niedopełnienia postanowień umowy z Województwem dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania zajęć, Partner zobowiązany jest zwrócić otrzymane w ramach Projektu środki finasowe wraz z odsetkami, na zasadach określonych w umowie partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość. 12. Grupa Sterująca 1. Do nadzoru nad prawidłowością realizacji Projektu zostanie powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Grupa Sterująca. 2. Członkami Grupy Sterującej będą Partnerzy Projektu lub ich reprezentacja. 3. Do zadań Grupy Sterującej należy w szczególności: 1) podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących realizacji projektu; 2) długoterminowe zarządzanie projektem; 3) monitoring działań projektowych; 4) weryfikacja zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami; 5) weryfikowanie postępu realizacji projektu na poziomie strategicznym (m.in. weryfikacja zakresu wsparcia, kosztów i terminów); 6) zatwierdzenie zmian w Projekcie. 4. Zadania oraz sposób podejmowania decyzji przez Grupę zostanie określony w Regulaminie pracy Grupy Sterującej przyjęty na pierwszym posiedzeniu Grupy Sterującej, który zostanie opracowany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 13 Postanowienia końcowe 1. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo unieważnienia lub przerwania naboru wniosków do Projektu bez podania przyczyn. Informacje w tej sprawie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu: 2. Przystąpienie do udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz jego załączników. 3. DEPiS zastrzega sobie prawo do wyłączenia materiałów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich i obowiązujący porządek prawny. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia oraz decyzje podejmuje Dyrektor DEPiS. 5. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na realizację Projektu. 11

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo