Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 1 styczeń luty 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 1 styczeń luty 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 1 styczeń luty 2013 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UCHWAŁA NR 1/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia ogólnych ram instytucjonalnych Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 2/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UCHWAŁA NR 3/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UCHWAŁA NR 4/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UCHWAŁA NR 5/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UCHWAŁA NR 6/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym UCHWAŁA NR 7/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 8/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCHWAŁA NR 9/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowofinansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 UCHWAŁA NR 10/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2013/2014 UCHWAŁA NR 11/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 UCHWAŁA NR 12/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o funkcjonującą Klinikę Położnictwa i Ginekologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus mieszczącą się przy Placu Starynkiewicza 1/3 w Warszawie UCHWAŁA NR 13/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Narodowym Uniwersytetem Farmaceutycznym (Kharkiv, Ukraina)

2 UCHWAŁA NR 14/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do konsorcjum europejskich uczelni i instytucji (m.in. King`s College London, Kings College Hospital, University of Sevilla, University of Vienna) w celu realizacji trzyletniego projektu TransplantAsia w ramach programu Unii Europejskiej Tempus (Trans-European Mobility Programme for University Studies) UCHWAŁA NR 15/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia i zmiany nazwy niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 16/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr APLD/525/8/7/2013 Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM w sprawie: odmowy uznania dyplomu lekarza stomatologa uzyskanego przez Panią Tetyanę Ostrouszko nr BK nr wydany dnia 25 czerwca 2004 r. na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Hałyćkoho za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 17 ZARZĄDZENIE NR 1/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zarządzenie nr 2 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 304 ZARZĄDZENIE NR 3/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego ZARZĄDZENIE NR 4/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ZARZĄDZENIE NR 5/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Kryminalistyczny test DNA do określenia wieku człowieka ZARZĄDZENIE NR 7/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 8/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie mikrobiologia ZARZĄDZENIE NR 9/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Translocation and Safe Design of Surface Engineered Metal oxide Nanoparticles ZARZĄDZENIE NR 10/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów umów stosowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 11/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2013/2014

3 Poz. 1 UCHWAŁA NR 1/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia ogólnych ram instytucjonalnych Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie 51 ust. 1 pkt 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określa ogólne ramy instytucjonalne Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Traci moc Uchwała nr 121/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM

4 Za cznik do Uchwa y nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowi zuje od: Uwagi do Systemu nale y zg asza do: Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia Dokument opracowany w ramach projektu Q: Kultura Jako ci Uczelni. Rozwój systemu zarz dzania jako ci kszta cenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

5 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) Spis tre ci str. 1. ZAKRES, CELE I ZA O ENIA SYSTEMU STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia PROCESY SYSTEMOWE NARZ DZIA SYSTEMOWE Narz dzia zapewnienia jako ci kszta cenia Procedury Narz dzia oceny jako ci kszta cenia Narz dzia doskonalenia jako ci kszta cenia Strona 2 z 10

6 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 1. ZAKRES, CELE I ZA O ENIA SYSTEMU 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym dalej Uczelni, funkcjonuje System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia, zwany dalej Systemem, wspieraj cy rozwój uczelnianej kultury jako ci. 2. System s u y realizacji Polityki jako ci kszta cenia Uczelni i wzmocnieniu jej potencja u dydaktycznego. 3. Na poziomie wydzia owym, celem Systemu jest zapewnienie osi gni cia zak adanych efektów kszta cenia poprzez wsparcie indywidualnych i instytucjonalnych wysi ków w tym zakresie System tworz powi zane ze sob struktury, procesy i narz dzia ogólnouczelniane oraz specyficzne dla poszczególnych Wydzia ów i typów studiów. 2. System obejmuje kszta cenie na ka dym kierunku studiów I-go stopnia, II-go stopnia i jednolitych magisterskich oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych. 3. System jest cz ci szerszego, kompleksowego Systemu Zarz dzania Jako ci Uczelni, który czy wszystkie obszary jej dzia alno ci. 3 Do podstawowych funkcji Systemu nale y zapewnienie, ocena i doskonalenie jako ci kszta cenia poprzez: 1. ustalenie przejrzystego zakresu odpowiedzialno ci za zarz dzanie jako ci kszta cenia, 2. okre lanie jasnych celów i planów poprawy jako ci kszta cenia, 3. dostarczanie czytelnych wzorców i standardów post powania w zakresie kszta cenia oraz zarz dzania jako ci kszta cenia, 4. wdra anie skutecznych, wielowymiarowych narz dzi zarz dzania jako ci kszta cenia, 5. ci g e monitorowanie jako ci procesu kszta cenia, 6. regularn ocen jako ci procesu i efektów kszta cenia 7. podejmowanie stosownych, systematycznych dzia a doskonal cych, 8. stymulowanie i nagradzanie wysokiej jako ci kszta cenia, 9. rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, 10. identyfikacj, promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymian do wiadcze w zakresie kszta cenia oraz zarz dzania jako ci kszta cenia, 11. publikowanie informacji na temat jako ci procesu i efektów kszta cenia, 12. rozwój wspó pracy w dziedzinie zarz dzania jako ci kszta cenia z interesariuszami i partnerami Uczelni z kraju i zagranicy Potrzeba wdro enia i rozwoju Systemu wynika z rosn cej autonomii i odpowiedzialno ci Uczelni w zakresie zapewnienia wymaganej jako ci kszta cenia oraz ch ci ci g ego doskonalenia. 2. System jest dopasowany do celów, potrzeb i specyfiki Uczelni oraz zgodny ze Standardami i wskazówkami dotycz cymi zapewnienia jako ci kszta cenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego. Strona 3 z 10

7 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 3. System opiera si na spójnych, czytelnych i efektywnych rozwi zaniach, które s u faktycznej poprawie jako ci, promuj ró norodno i kreatywno, ograniczaj zb dn biurokracj i koszty. 4. System jest tworzony przy udziale spo eczno ci akademickiej i interesariuszy Uczelni: a) zgodnie z wizj, misj i strategi Uczelni, b) w oparciu o uczelniane, krajowe i mi dzynarodowe dobre praktyki i dotychczasowe do wiadczenia w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia, c) drog szerokich konsultacji i dialogu, d) z poszanowaniem warto ci i tradycji akademickich. 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU 5 1. Za jako kszta cenia odpowiedzialni s wszyscy cz onkowie spo eczno ci akademickiej Uczelni, w tym w adze, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci, doktoranci oraz s uchacze studiów podyplomowych Uczelni poprzez swoj postaw i dzia ania. 2. Formalna struktura organizacyjna Systemu s u y zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jako ci kszta cenia w Uczelni, jak równie ma za zadanie inspirowa, wspiera i koordynowa indywidualne oraz instytucjonalne dzia ania w tym zakresie Nadzór nad wdro eniem i doskonaleniem Systemu sprawuje Rektor Uczelni. 2. Rektor, w szczególno ci: a) wyznacza cele i dzia ania Uczelni w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia oraz monitoruje ich osi gni cie, b) wydaje Zarz dzenia okre laj ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu, c) zatwierdza roczny Uczelniany raport z oceny jako ci kszta cenia i Uczelniany plan poprawy jako ci kszta cenia Za funkcjonowanie Systemu na poziomie wydzia owym, w tym za zarz dzanie jako ci procesu kszta cenia na wszystkich prowadzonych kierunkach, stopniach i formach studiów (w tym za studia doktoranckie i kszta cenie podyplomowe prowadzone przez wydzia ) odpowiadaj Dziekani poszczególnych wydzia ów. 2. Dziekan, w szczególno ci: a) wyznacza cele i dzia ania wydzia u w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia oraz monitoruje ich osi gni cie, b) wydaje decyzje okre laj ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu na poziomie wydzia owym, c) do ko ca pa dziernika ka dego roku zatwierdza i przedstawia Radzie Wydzia u roczny Wydzia owy raport z oceny jako ci kszta cenia, d) do ko ca pa dziernika ka dego roku zatwierdza roczny Wydzia owy plan poprawy jako ci kszta cenia. 3. Szczegó ow procedur okre laj c zakres Wydzia owego raportu z oceny jako ci kszta cenia i zasady jego opracowywania okre li Rektor w drodze zarz dzenia. Strona 4 z 10

8 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 4. Kopie dokumentów, raportów i planów, o których mowa w ust. 2 Dziekan przekazuje Przewodnicz cemu Uczelnianego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia Za funkcjonowanie Systemu na poziomie Centrum Kszta cenia Podyplomowego, w tym za zarz dzanie jako ci procesu kszta cenia na prowadzonych studiach i kursach podyplomowych, odpowiada Dziekan Centrum Kszta cenia Podyplomowego (CKP) Uczelni. 2. Dziekan CKP, w szczególno ci: a) wyznacza cele i dzia ania CKP w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia oraz monitoruje ich osi gni cie, b) wydaje decyzje okre laj ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu na poziomie CKP, c) do ko ca pa dziernika ka dego roku zatwierdza roczny Raport z oceny jako ci kszta cenia na studiach podyplomowych oraz Plan poprawy jako ci kszta cenia na studiach podyplomowych. 3. Szczegó ow procedur okre laj c zakres Raportu z oceny jako ci kszta cenia na studiach podyplomowych i zasady jego opracowywania okre li Rektor w drodze zarz dzenia. 4. Kopie dokumentów, raportów i planów, o których mowa w ust. 2 Dziekan przekazuje Przewodnicz cemu Uczelnianego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia Podstawow struktur organizacyjn Systemu, wspieraj c W adze Uczelni w zarz dzaniu jako ci kszta cenia, tworz : a) Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia, b) Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia, c) Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia, d) Pracownia Ewaluacji Jako ci Kszta cenia. 2. Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia i Pracownia Ewaluacji Jako ci Kszta cenia to jednostki administracji centralnej. Ich szczegó owy zakres zada okre la Regulamin Organizacyjny. a) Biuro koordynuje i wspiera prace nad rozwojem Systemu; b) Celem Pracowni jest merytoryczne i organizacyjne wsparcie procesu oceny jako ci kszta cenia. 3. W procesie zarz dzania jako ci kszta cenia uczestniczy wiele innych jednostek i gremiów Uczelni w tym: Senacka Komisja ds. Dydaktyki, Rady Programowe i Pedagogiczne, Komisje ds. oceny i rozwoju kadry, Zak ad Dydaktyki i Efektów Kszta cenia, Biuro Karier Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia jest powo ywany na okres kadencji w adz Uczelni, na mocy Zarz dzenia Rektora. 2. Zespó podlega Rektorowi Uczelni i pe ni wobec niego funkcj doradcz i rekomendacyjn. 3. W sk ad Zespo u wchodz : a) Przewodnicz cy pe ni cy jednocze nie funkcj Pe nomocnika Rektora ds. Jako ci Kszta cenia b) 6 nauczycieli akademickich reprezentuj cych wydzia y i CKP Uczelni c) 2 studenci wskazani przez Zarz d Samorz du Studentów Uczelni Strona 5 z 10

9 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) d) 1 doktorant wskazany przez Zarz d Samorz du Doktorantów Uczelni e) Kierownik Zak adu Dydaktyki i Efektów Kszta cenia f) Kierownik Biura Zarz dzania Jako ci Kszta cenia g) Kierownik Pracowni Ewaluacji Jako ci Kszta cenia h) oraz opcjonalnie: eksperci w dziedzinie zarz dzania jako ci kszta cenia. 11 Do zada Uczelnianego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia nale y: 1. opracowywanie i przedstawianie Rektorowi: a) rekomendacji celów i dzia a Uczelni w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia, b) projektów ram instytucjonalnych Systemu na poziomie uczelnianym, c) do ko ca grudnia ka dego roku: Uczelnianego raportu z oceny jako ci kszta cenia, uwzgl dniaj cego dane z raportów wydzia owych i CKP, Uczelnianego planu poprawy jako ci kszta cenia ze wskazaniem celów, odpowiedzialno ci i harmonogramu dzia a projako ciowych; 2. sta e monitorowanie jako ci procesu kszta cenia na poziomie uczelnianym; 3. okresowa analiza i ocena jako ci procesu i efektów kszta cenia na poziomie uczelnianym; 4. okresowa analiza i ocena funkcjonowania i efektywno ci Systemu na poziomie uczelnianym; 5. nadzór nad wdra aniem dzia a doskonal cych na poziomie uczelnianym; 6. inspirowanie i nadzór merytoryczny nad dzia alno ci Wydzia owych Zespo ów ds. Jako ci Kszta cenia Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia s powo ywane na ka dym wydziale, na okres kadencji w adz Uczelni, na mocy uchwa y Rady Wydzia u. 2. Zespo y podlegaj Dziekanom wydzia ów i pe ni wobec nich funkcj doradcz i rekomendacyjn. 3. W sk ad Zespo u wchodz nauczyciele akademiccy danego wydzia u, przy zachowaniu zasady reprezentatywno ci poszczególnych kierunków, specjalno ci oraz stopni i form kszta cenia prowadzonego na wydziale (w tym studiów doktoranckich i kszta cenia podyplomowego), przedstawiciele studentów i doktorantów oraz, opcjonalnie, eksperci wskazani przez Rad Wydzia u. 13 Do zada Wydzia owego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia nale y: 1. opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi: a) rekomendacji celów i dzia a wydzia u w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia, b) projektów ram instytucjonalnych Systemu na poziomie wydzia owym, c) Wydzia owego raportu z oceny jako ci kszta cenia, d) Wydzia owego planu poprawy jako ci kszta cenia uwzgl dniaj cego cele wskazane w planie uczelnianym; 2. nadzór nad wdro eniem w wydziale ogólnouczelnianych ram instytucjonalnych Systemu; 3. sta e monitorowanie jako ci procesu kszta cenia na poziomie wydzia owym; Strona 6 z 10

10 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 4. okresowa analiza i ocena jako ci procesu i efektów kszta cenia na poziomie wydzia owym; 5. okresowa analiza i ocena funkcjonowania i efektywno ci Systemu na poziomie wydzia owym; 6. nadzór nad wdra aniem dzia a doskonal cych na poziomie wydzia owym; 7. udzia w procesie akredytacji instytucjonalnej i programowej oraz w innych procesach zewn trznej oceny jako ci wydzia u i kierunków prowadzonych na wydziale; 8. zbieranie informacji dotycz cych oddolnych dzia a i dobrych praktyk w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia realizowanych w wydziale; 9. nadzór nad polityk informacyjn wydzia u w zakresie jako ci kszta cenia; 10. wspó praca z Uczelnianym Zespo em ds. Jako ci Kszta cenia, Radami Programowymi, Radami Pedagogicznymi, innymi organami maj cymi wp yw na jako kszta cenia na poziomie wydzia owym. 3. PROCESY SYSTEMOWE System obejmuje procesy zarz dzania jako ci : a) koncepcji kszta cenia b) celów i efektów kszta cenia c) programów studiów d) nauczycieli akademickich e) infrastruktury dydaktycznej i naukowej f) rekrutacji kandydatów na studia g) zaj dydaktycznych h) oceniania studentów, doktorantów i s uchaczy studiów podyplomowych i) wsparcia oferowanego studentom i doktorantom j) bada naukowych wspieraj cych dydaktyk k) umi dzynarodowienia kszta cenia l) wspó pracy z otoczeniem spo eczno-gospodarczym. 2. Procedury okre laj ce szczegó owy zakres odpowiedzialno ci oraz zasady i tryb realizacji powy szych procesów stanowi odr bne przepisy Uczelni. 4. NARZ DZIA SYSTEMOWE 15 Realizacj podstawowych funkcji Systemu wspieraj liczne narz dzia s u ce zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jako ci kszta cenia, okre lone w niniejszym rozdziale. Strona 7 z 10

11 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 4.1. Narz dzia zapewnienia jako ci kszta cenia Procedury Kluczowym narz dziem zapewnienia jako ci kszta cenia s procedury stanowi ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu, opracowywane na poziomie ogólnouczelnianym, jak równie poszczególnych wydzia ów i CKP. 2. Procedury okre laj jasne wzorce i standardy post powania w zakresie planowania, realizacji, oceny i doskonalenia procesu kszta cenia, w tym realizacji procesów, o których mowa w Projekty procedur systemowych s konsultowane z przedstawicielami spo eczno ci akademickiej Uczelni, Wydzia u lub CKP stosownie do zakresu ich oddzia ywania. 2. Procedury s formalnie zatwierdzane jako wewn trzne przepisy (uchwa y, zarz dzenia) Uczelni, Wydzia u lub CKP. 3. Zatwierdzone procedury ogólnouczelniane s dost pne na stronie jakosc-ksztalcenia.wum.edu.pl, a procedury wydzia owe/ckp na stronach internetowych tych jednostek organizacyjnych. 4. Wdro enie procedur powinno obejmowa spotkania informacyjne i szkolenia dla cz onków spo eczno ci akademickiej obj tych procedur. 5. Zgodno post powania z obowi zuj cymi procedurami podlega okresowej ocenie Uczelnianego i/lub Wydzia owych Zespo ów ds. Jako ci Kszta cenia oraz w ramach audytów wewn trznych, jak równie jest stale monitorowana przez Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia. 6. Ka dy cz onek spo eczno ci akademickiej mo e zg osi propozycj zmiany do obowi zuj cych procedur poprzez Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia lub bezpo rednio do organu, który zatwierdzi procedur Narz dzia oceny jako ci kszta cenia Proces oceny jako ci kszta cenia w Uczelni wspieraj ró norodne narz dzia gromadzenia, analizy i wykorzystywania danych dotycz cych jako ci procesu i efektów kszta cenia, powi zane w spójny system informacyjny. 2. Dane gromadzone w ramach ww. systemu umo liwiaj dokonywanie regularnej, rzetelnej i wielowymiarowej, uwzgl dniaj cej perspektyw szerokiego grona interesariuszy, oceny jako ci kszta cenia oraz stanowi wiarygodn podstaw doskonalenia. 3. W szczególno ci, dane gromadzone w ramach ww. systemu s wykorzystywane przy opracowywaniu raportów z oceny jako ci kszta cenia. 4. Podstawowe narz dzia oceny jako ci kszta cenia Uczelni przedstawia tabela nr 1. Strona 8 z 10

12 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21stycznia 2013 r.) Tabela nr 1 narz dzia oceny jako ci kszta cenia Cele i efekty kszta cenia Badany obszar Programy studiów Kadra dydaktyczna Infrastruktura dydaktyczna i naukowa Rekrutacja kandydatów na studia Formy zaj i stosowane metody dydaktyczne Ocenianie studentów, doktorantów, s uchaczy Wsparcie oferowane studentom, doktorantom Badania naukowe wspieraj ce dydaktyk Umi dzynarodowienie procesu kszta cenia Narz dzie Ankiety oceny jako ci przeprowadzane w ród: studentów X X X X X X X X X doktorantów X X X X X X X X X s uchaczy X X X X X X X X absolwentów (badanie losów zawodowych) X X X X nauczycieli akademickich X X X X pracodawców X X studentów programu Erasmus X X X X X X X X kandydatów na studia X Hospitacje zaj X X X Okresowa ocena nauczycieli X X X X X Ankieta naukowo dydaktyczna X X X X Skrzynka jako ci X X X X X X X X X X Audyty wewn trzne X X X X X X Akredytacje zewn trzne X X X X X X X X X X Strona 9 z 10 10

13 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21stycznia 2013 r.) 4.3. Narz dzia doskonalenia jako ci kszta cenia Do podstawowych narz dzi stymulowania i nagradzania wysokiej jako ci kszta cenia w Uczelni nale stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów oraz nagrody dla: a) nauczycieli najwy ej ocenianych przez studentów i doktorantów, b) wyró niaj cych si jednostek dydaktycznych (centrów doskona o ci w nauczaniu), c) nauczycieli stosuj cych innowacyjne metody dydaktyczne, d) pracowników administracji najwy ej ocenianych przez spo eczno akademick, e) studentów i doktorantów przyczyniaj cych si do podniesienia jako ci kszta cenia oraz f) nauczycieli za wyj tkowe osi gni cia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. 2. Szczegó owe zasady przyznawania nagród i stypendiów okre la Rektor. 20 Ci g e doskonalenie jako ci kszta cenia realizowane jest zgodnie z cyklem Deminga P-D-C-A (plan-docheck-act) poprzez systematyczne podejmowanie stosownych dzia a doskonal cych: 1. okre lonych m.in. w rocznych planach poprawy jako ci kszta cenia Uczelni, wydzia ów, CKP, 2. inicjowanych oddolnie lub odgórnie, w odpowiedzi na zg oszone skargi, uwagi i/lub zidentyfikowane niezgodno ci (w wyniku oceny wewn trznej i/lub zewn trznej). 21 Systematycznej ocenie i doskonaleniu podlega równie sam System, w tym efektywno struktur, procesów i narz dzi zarz dzania jako ci kszta cenia funkcjonuj cych w Uczelni, na zasadach okre lonych przez Rektora. Strona 10 z 10 11

14 Poz. 2 UCHWAŁA NR 2/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 116/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) lek. stom. Anna TURSKA-SZYBKA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 3 UCHWAŁA NR 3/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 117/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) dr n. med. Agnieszka PILARSKA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 4 UCHWAŁA NR 4/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 118/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) Dr n. med. Agnieszka BOGUSŁAWSKA- KAPAŁA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 12

15 Poz. 5 UCHWAŁA NR 5/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 119/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) Dr n. med. Agnieszka RADOMSKA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 6 UCHWAŁA NR 6/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz 51 ust. 1 pkt 10 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdza następujące wzory uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: 1) wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 3) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, 4) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, 5) wzór dyplomu ukończenia studiów (odpis) strona pierwsza oraz wzór dyplomu ukończenia studiów (odpis przeznaczony do akt) strona pierwsza, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, 6) wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, 7) opis dyplomu ukończenia studiów, w brzmieniu załącznika nr 7 do niniejszej uchwały, 8) opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, w brzmieniu załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Dyplomy oraz świadectwo wg wzorów określonych niniejszą uchwałą, będą wydawane studentom i uczestnikom studiów podyplomowych przyjętych na studia począwszy od roku akademickiego 2012/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 13

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2012 r. STATUT Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Misja. Misja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne IV kadencja/druk nr 2720 1 Projekt USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego Dz.U.05.164.1365 2011.04.04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.)

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) Dz.U. z 2005 roku, Nr 164, poz. 1365 ze zmianami z dnia 18.03.2011 r. Art. 1 Dz. U. z 2011 roku, Nr 84, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym. (tekst jednolity) DZIAŁ I. SYSTEM SZKOLNICTWA WYśSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym. (tekst jednolity) DZIAŁ I. SYSTEM SZKOLNICTWA WYśSZEGO. Rozdział 1. Dz.U.2012.572 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYśSZEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego Dz.U.05.164.1365 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 176 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo