Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 1 styczeń luty 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 1 styczeń luty 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 1 styczeń luty 2013 r. ISSN UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UCHWAŁA NR 1/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia ogólnych ram instytucjonalnych Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 2/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UCHWAŁA NR 3/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UCHWAŁA NR 4/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UCHWAŁA NR 5/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UCHWAŁA NR 6/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym UCHWAŁA NR 7/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 8/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw jednostki organizacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCHWAŁA NR 9/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowofinansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2013 UCHWAŁA NR 10/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2013/2014 UCHWAŁA NR 11/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014 UCHWAŁA NR 12/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny podmiotu leczniczego w formie spółki kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o funkcjonującą Klinikę Położnictwa i Ginekologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus mieszczącą się przy Placu Starynkiewicza 1/3 w Warszawie UCHWAŁA NR 13/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wzajemnej współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Narodowym Uniwersytetem Farmaceutycznym (Kharkiv, Ukraina)

2 UCHWAŁA NR 14/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do konsorcjum europejskich uczelni i instytucji (m.in. King`s College London, Kings College Hospital, University of Sevilla, University of Vienna) w celu realizacji trzyletniego projektu TransplantAsia w ramach programu Unii Europejskiej Tempus (Trans-European Mobility Programme for University Studies) UCHWAŁA NR 15/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia i zmiany nazwy niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego UCHWAŁA NR 16/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr APLD/525/8/7/2013 Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM w sprawie: odmowy uznania dyplomu lekarza stomatologa uzyskanego przez Panią Tetyanę Ostrouszko nr BK nr wydany dnia 25 czerwca 2004 r. na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Hałyćkoho za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIA REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 17 ZARZĄDZENIE NR 1/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zarządzenie nr 2 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wglądu w Biurze Organizacyjnym WUM ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 304 ZARZĄDZENIE NR 3/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego ZARZĄDZENIE NR 4/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ZARZĄDZENIE NR 5/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Kryminalistyczny test DNA do określenia wieku człowieka ZARZĄDZENIE NR 7/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ZARZĄDZENIE NR 8/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie mikrobiologia ZARZĄDZENIE NR 9/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Translocation and Safe Design of Surface Engineered Metal oxide Nanoparticles ZARZĄDZENIE NR 10/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów umów stosowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ZARZĄDZENIE NR 11/2013 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2013/2014

3 Poz. 1 UCHWAŁA NR 1/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia ogólnych ram instytucjonalnych Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie 51 ust. 1 pkt 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określa ogólne ramy instytucjonalne Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Traci moc Uchwała nr 121/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM

4 Za cznik do Uchwa y nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowi zuje od: Uwagi do Systemu nale y zg asza do: Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia Dokument opracowany w ramach projektu Q: Kultura Jako ci Uczelni. Rozwój systemu zarz dzania jako ci kszta cenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

5 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) Spis tre ci str. 1. ZAKRES, CELE I ZA O ENIA SYSTEMU STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia PROCESY SYSTEMOWE NARZ DZIA SYSTEMOWE Narz dzia zapewnienia jako ci kszta cenia Procedury Narz dzia oceny jako ci kszta cenia Narz dzia doskonalenia jako ci kszta cenia Strona 2 z 10

6 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 1. ZAKRES, CELE I ZA O ENIA SYSTEMU 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym dalej Uczelni, funkcjonuje System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia, zwany dalej Systemem, wspieraj cy rozwój uczelnianej kultury jako ci. 2. System s u y realizacji Polityki jako ci kszta cenia Uczelni i wzmocnieniu jej potencja u dydaktycznego. 3. Na poziomie wydzia owym, celem Systemu jest zapewnienie osi gni cia zak adanych efektów kszta cenia poprzez wsparcie indywidualnych i instytucjonalnych wysi ków w tym zakresie System tworz powi zane ze sob struktury, procesy i narz dzia ogólnouczelniane oraz specyficzne dla poszczególnych Wydzia ów i typów studiów. 2. System obejmuje kszta cenie na ka dym kierunku studiów I-go stopnia, II-go stopnia i jednolitych magisterskich oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych. 3. System jest cz ci szerszego, kompleksowego Systemu Zarz dzania Jako ci Uczelni, który czy wszystkie obszary jej dzia alno ci. 3 Do podstawowych funkcji Systemu nale y zapewnienie, ocena i doskonalenie jako ci kszta cenia poprzez: 1. ustalenie przejrzystego zakresu odpowiedzialno ci za zarz dzanie jako ci kszta cenia, 2. okre lanie jasnych celów i planów poprawy jako ci kszta cenia, 3. dostarczanie czytelnych wzorców i standardów post powania w zakresie kszta cenia oraz zarz dzania jako ci kszta cenia, 4. wdra anie skutecznych, wielowymiarowych narz dzi zarz dzania jako ci kszta cenia, 5. ci g e monitorowanie jako ci procesu kszta cenia, 6. regularn ocen jako ci procesu i efektów kszta cenia 7. podejmowanie stosownych, systematycznych dzia a doskonal cych, 8. stymulowanie i nagradzanie wysokiej jako ci kszta cenia, 9. rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, 10. identyfikacj, promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz wymian do wiadcze w zakresie kszta cenia oraz zarz dzania jako ci kszta cenia, 11. publikowanie informacji na temat jako ci procesu i efektów kszta cenia, 12. rozwój wspó pracy w dziedzinie zarz dzania jako ci kszta cenia z interesariuszami i partnerami Uczelni z kraju i zagranicy Potrzeba wdro enia i rozwoju Systemu wynika z rosn cej autonomii i odpowiedzialno ci Uczelni w zakresie zapewnienia wymaganej jako ci kszta cenia oraz ch ci ci g ego doskonalenia. 2. System jest dopasowany do celów, potrzeb i specyfiki Uczelni oraz zgodny ze Standardami i wskazówkami dotycz cymi zapewnienia jako ci kszta cenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego. Strona 3 z 10

7 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 3. System opiera si na spójnych, czytelnych i efektywnych rozwi zaniach, które s u faktycznej poprawie jako ci, promuj ró norodno i kreatywno, ograniczaj zb dn biurokracj i koszty. 4. System jest tworzony przy udziale spo eczno ci akademickiej i interesariuszy Uczelni: a) zgodnie z wizj, misj i strategi Uczelni, b) w oparciu o uczelniane, krajowe i mi dzynarodowe dobre praktyki i dotychczasowe do wiadczenia w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia, c) drog szerokich konsultacji i dialogu, d) z poszanowaniem warto ci i tradycji akademickich. 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU 5 1. Za jako kszta cenia odpowiedzialni s wszyscy cz onkowie spo eczno ci akademickiej Uczelni, w tym w adze, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci, doktoranci oraz s uchacze studiów podyplomowych Uczelni poprzez swoj postaw i dzia ania. 2. Formalna struktura organizacyjna Systemu s u y zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jako ci kszta cenia w Uczelni, jak równie ma za zadanie inspirowa, wspiera i koordynowa indywidualne oraz instytucjonalne dzia ania w tym zakresie Nadzór nad wdro eniem i doskonaleniem Systemu sprawuje Rektor Uczelni. 2. Rektor, w szczególno ci: a) wyznacza cele i dzia ania Uczelni w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia oraz monitoruje ich osi gni cie, b) wydaje Zarz dzenia okre laj ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu, c) zatwierdza roczny Uczelniany raport z oceny jako ci kszta cenia i Uczelniany plan poprawy jako ci kszta cenia Za funkcjonowanie Systemu na poziomie wydzia owym, w tym za zarz dzanie jako ci procesu kszta cenia na wszystkich prowadzonych kierunkach, stopniach i formach studiów (w tym za studia doktoranckie i kszta cenie podyplomowe prowadzone przez wydzia ) odpowiadaj Dziekani poszczególnych wydzia ów. 2. Dziekan, w szczególno ci: a) wyznacza cele i dzia ania wydzia u w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia oraz monitoruje ich osi gni cie, b) wydaje decyzje okre laj ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu na poziomie wydzia owym, c) do ko ca pa dziernika ka dego roku zatwierdza i przedstawia Radzie Wydzia u roczny Wydzia owy raport z oceny jako ci kszta cenia, d) do ko ca pa dziernika ka dego roku zatwierdza roczny Wydzia owy plan poprawy jako ci kszta cenia. 3. Szczegó ow procedur okre laj c zakres Wydzia owego raportu z oceny jako ci kszta cenia i zasady jego opracowywania okre li Rektor w drodze zarz dzenia. Strona 4 z 10

8 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 4. Kopie dokumentów, raportów i planów, o których mowa w ust. 2 Dziekan przekazuje Przewodnicz cemu Uczelnianego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia Za funkcjonowanie Systemu na poziomie Centrum Kszta cenia Podyplomowego, w tym za zarz dzanie jako ci procesu kszta cenia na prowadzonych studiach i kursach podyplomowych, odpowiada Dziekan Centrum Kszta cenia Podyplomowego (CKP) Uczelni. 2. Dziekan CKP, w szczególno ci: a) wyznacza cele i dzia ania CKP w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia oraz monitoruje ich osi gni cie, b) wydaje decyzje okre laj ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu na poziomie CKP, c) do ko ca pa dziernika ka dego roku zatwierdza roczny Raport z oceny jako ci kszta cenia na studiach podyplomowych oraz Plan poprawy jako ci kszta cenia na studiach podyplomowych. 3. Szczegó ow procedur okre laj c zakres Raportu z oceny jako ci kszta cenia na studiach podyplomowych i zasady jego opracowywania okre li Rektor w drodze zarz dzenia. 4. Kopie dokumentów, raportów i planów, o których mowa w ust. 2 Dziekan przekazuje Przewodnicz cemu Uczelnianego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia Podstawow struktur organizacyjn Systemu, wspieraj c W adze Uczelni w zarz dzaniu jako ci kszta cenia, tworz : a) Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia, b) Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia, c) Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia, d) Pracownia Ewaluacji Jako ci Kszta cenia. 2. Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia i Pracownia Ewaluacji Jako ci Kszta cenia to jednostki administracji centralnej. Ich szczegó owy zakres zada okre la Regulamin Organizacyjny. a) Biuro koordynuje i wspiera prace nad rozwojem Systemu; b) Celem Pracowni jest merytoryczne i organizacyjne wsparcie procesu oceny jako ci kszta cenia. 3. W procesie zarz dzania jako ci kszta cenia uczestniczy wiele innych jednostek i gremiów Uczelni w tym: Senacka Komisja ds. Dydaktyki, Rady Programowe i Pedagogiczne, Komisje ds. oceny i rozwoju kadry, Zak ad Dydaktyki i Efektów Kszta cenia, Biuro Karier Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia Uczelniany Zespó ds. Jako ci Kszta cenia jest powo ywany na okres kadencji w adz Uczelni, na mocy Zarz dzenia Rektora. 2. Zespó podlega Rektorowi Uczelni i pe ni wobec niego funkcj doradcz i rekomendacyjn. 3. W sk ad Zespo u wchodz : a) Przewodnicz cy pe ni cy jednocze nie funkcj Pe nomocnika Rektora ds. Jako ci Kszta cenia b) 6 nauczycieli akademickich reprezentuj cych wydzia y i CKP Uczelni c) 2 studenci wskazani przez Zarz d Samorz du Studentów Uczelni Strona 5 z 10

9 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) d) 1 doktorant wskazany przez Zarz d Samorz du Doktorantów Uczelni e) Kierownik Zak adu Dydaktyki i Efektów Kszta cenia f) Kierownik Biura Zarz dzania Jako ci Kszta cenia g) Kierownik Pracowni Ewaluacji Jako ci Kszta cenia h) oraz opcjonalnie: eksperci w dziedzinie zarz dzania jako ci kszta cenia. 11 Do zada Uczelnianego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia nale y: 1. opracowywanie i przedstawianie Rektorowi: a) rekomendacji celów i dzia a Uczelni w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia, b) projektów ram instytucjonalnych Systemu na poziomie uczelnianym, c) do ko ca grudnia ka dego roku: Uczelnianego raportu z oceny jako ci kszta cenia, uwzgl dniaj cego dane z raportów wydzia owych i CKP, Uczelnianego planu poprawy jako ci kszta cenia ze wskazaniem celów, odpowiedzialno ci i harmonogramu dzia a projako ciowych; 2. sta e monitorowanie jako ci procesu kszta cenia na poziomie uczelnianym; 3. okresowa analiza i ocena jako ci procesu i efektów kszta cenia na poziomie uczelnianym; 4. okresowa analiza i ocena funkcjonowania i efektywno ci Systemu na poziomie uczelnianym; 5. nadzór nad wdra aniem dzia a doskonal cych na poziomie uczelnianym; 6. inspirowanie i nadzór merytoryczny nad dzia alno ci Wydzia owych Zespo ów ds. Jako ci Kszta cenia Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia Wydzia owe Zespo y ds. Jako ci Kszta cenia s powo ywane na ka dym wydziale, na okres kadencji w adz Uczelni, na mocy uchwa y Rady Wydzia u. 2. Zespo y podlegaj Dziekanom wydzia ów i pe ni wobec nich funkcj doradcz i rekomendacyjn. 3. W sk ad Zespo u wchodz nauczyciele akademiccy danego wydzia u, przy zachowaniu zasady reprezentatywno ci poszczególnych kierunków, specjalno ci oraz stopni i form kszta cenia prowadzonego na wydziale (w tym studiów doktoranckich i kszta cenia podyplomowego), przedstawiciele studentów i doktorantów oraz, opcjonalnie, eksperci wskazani przez Rad Wydzia u. 13 Do zada Wydzia owego Zespo u ds. Jako ci Kszta cenia nale y: 1. opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi: a) rekomendacji celów i dzia a wydzia u w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia, b) projektów ram instytucjonalnych Systemu na poziomie wydzia owym, c) Wydzia owego raportu z oceny jako ci kszta cenia, d) Wydzia owego planu poprawy jako ci kszta cenia uwzgl dniaj cego cele wskazane w planie uczelnianym; 2. nadzór nad wdro eniem w wydziale ogólnouczelnianych ram instytucjonalnych Systemu; 3. sta e monitorowanie jako ci procesu kszta cenia na poziomie wydzia owym; Strona 6 z 10

10 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 4. okresowa analiza i ocena jako ci procesu i efektów kszta cenia na poziomie wydzia owym; 5. okresowa analiza i ocena funkcjonowania i efektywno ci Systemu na poziomie wydzia owym; 6. nadzór nad wdra aniem dzia a doskonal cych na poziomie wydzia owym; 7. udzia w procesie akredytacji instytucjonalnej i programowej oraz w innych procesach zewn trznej oceny jako ci wydzia u i kierunków prowadzonych na wydziale; 8. zbieranie informacji dotycz cych oddolnych dzia a i dobrych praktyk w zakresie zarz dzania jako ci kszta cenia realizowanych w wydziale; 9. nadzór nad polityk informacyjn wydzia u w zakresie jako ci kszta cenia; 10. wspó praca z Uczelnianym Zespo em ds. Jako ci Kszta cenia, Radami Programowymi, Radami Pedagogicznymi, innymi organami maj cymi wp yw na jako kszta cenia na poziomie wydzia owym. 3. PROCESY SYSTEMOWE System obejmuje procesy zarz dzania jako ci : a) koncepcji kszta cenia b) celów i efektów kszta cenia c) programów studiów d) nauczycieli akademickich e) infrastruktury dydaktycznej i naukowej f) rekrutacji kandydatów na studia g) zaj dydaktycznych h) oceniania studentów, doktorantów i s uchaczy studiów podyplomowych i) wsparcia oferowanego studentom i doktorantom j) bada naukowych wspieraj cych dydaktyk k) umi dzynarodowienia kszta cenia l) wspó pracy z otoczeniem spo eczno-gospodarczym. 2. Procedury okre laj ce szczegó owy zakres odpowiedzialno ci oraz zasady i tryb realizacji powy szych procesów stanowi odr bne przepisy Uczelni. 4. NARZ DZIA SYSTEMOWE 15 Realizacj podstawowych funkcji Systemu wspieraj liczne narz dzia s u ce zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jako ci kszta cenia, okre lone w niniejszym rozdziale. Strona 7 z 10

11 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r.) 4.1. Narz dzia zapewnienia jako ci kszta cenia Procedury Kluczowym narz dziem zapewnienia jako ci kszta cenia s procedury stanowi ce szczegó owe ramy instytucjonalne Systemu, opracowywane na poziomie ogólnouczelnianym, jak równie poszczególnych wydzia ów i CKP. 2. Procedury okre laj jasne wzorce i standardy post powania w zakresie planowania, realizacji, oceny i doskonalenia procesu kszta cenia, w tym realizacji procesów, o których mowa w Projekty procedur systemowych s konsultowane z przedstawicielami spo eczno ci akademickiej Uczelni, Wydzia u lub CKP stosownie do zakresu ich oddzia ywania. 2. Procedury s formalnie zatwierdzane jako wewn trzne przepisy (uchwa y, zarz dzenia) Uczelni, Wydzia u lub CKP. 3. Zatwierdzone procedury ogólnouczelniane s dost pne na stronie jakosc-ksztalcenia.wum.edu.pl, a procedury wydzia owe/ckp na stronach internetowych tych jednostek organizacyjnych. 4. Wdro enie procedur powinno obejmowa spotkania informacyjne i szkolenia dla cz onków spo eczno ci akademickiej obj tych procedur. 5. Zgodno post powania z obowi zuj cymi procedurami podlega okresowej ocenie Uczelnianego i/lub Wydzia owych Zespo ów ds. Jako ci Kszta cenia oraz w ramach audytów wewn trznych, jak równie jest stale monitorowana przez Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia. 6. Ka dy cz onek spo eczno ci akademickiej mo e zg osi propozycj zmiany do obowi zuj cych procedur poprzez Biuro Zarz dzania Jako ci Kszta cenia lub bezpo rednio do organu, który zatwierdzi procedur Narz dzia oceny jako ci kszta cenia Proces oceny jako ci kszta cenia w Uczelni wspieraj ró norodne narz dzia gromadzenia, analizy i wykorzystywania danych dotycz cych jako ci procesu i efektów kszta cenia, powi zane w spójny system informacyjny. 2. Dane gromadzone w ramach ww. systemu umo liwiaj dokonywanie regularnej, rzetelnej i wielowymiarowej, uwzgl dniaj cej perspektyw szerokiego grona interesariuszy, oceny jako ci kszta cenia oraz stanowi wiarygodn podstaw doskonalenia. 3. W szczególno ci, dane gromadzone w ramach ww. systemu s wykorzystywane przy opracowywaniu raportów z oceny jako ci kszta cenia. 4. Podstawowe narz dzia oceny jako ci kszta cenia Uczelni przedstawia tabela nr 1. Strona 8 z 10

12 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21stycznia 2013 r.) Tabela nr 1 narz dzia oceny jako ci kszta cenia Cele i efekty kszta cenia Badany obszar Programy studiów Kadra dydaktyczna Infrastruktura dydaktyczna i naukowa Rekrutacja kandydatów na studia Formy zaj i stosowane metody dydaktyczne Ocenianie studentów, doktorantów, s uchaczy Wsparcie oferowane studentom, doktorantom Badania naukowe wspieraj ce dydaktyk Umi dzynarodowienie procesu kszta cenia Narz dzie Ankiety oceny jako ci przeprowadzane w ród: studentów X X X X X X X X X doktorantów X X X X X X X X X s uchaczy X X X X X X X X absolwentów (badanie losów zawodowych) X X X X nauczycieli akademickich X X X X pracodawców X X studentów programu Erasmus X X X X X X X X kandydatów na studia X Hospitacje zaj X X X Okresowa ocena nauczycieli X X X X X Ankieta naukowo dydaktyczna X X X X Skrzynka jako ci X X X X X X X X X X Audyty wewn trzne X X X X X X Akredytacje zewn trzne X X X X X X X X X X Strona 9 z 10 10

13 System Zarz dzania Jako ci Kszta cenia WUM (Za cznik do Uchwa y nr1/2013 Senatu WUM z dnia 21stycznia 2013 r.) 4.3. Narz dzia doskonalenia jako ci kszta cenia Do podstawowych narz dzi stymulowania i nagradzania wysokiej jako ci kszta cenia w Uczelni nale stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów oraz nagrody dla: a) nauczycieli najwy ej ocenianych przez studentów i doktorantów, b) wyró niaj cych si jednostek dydaktycznych (centrów doskona o ci w nauczaniu), c) nauczycieli stosuj cych innowacyjne metody dydaktyczne, d) pracowników administracji najwy ej ocenianych przez spo eczno akademick, e) studentów i doktorantów przyczyniaj cych si do podniesienia jako ci kszta cenia oraz f) nauczycieli za wyj tkowe osi gni cia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. 2. Szczegó owe zasady przyznawania nagród i stypendiów okre la Rektor. 20 Ci g e doskonalenie jako ci kszta cenia realizowane jest zgodnie z cyklem Deminga P-D-C-A (plan-docheck-act) poprzez systematyczne podejmowanie stosownych dzia a doskonal cych: 1. okre lonych m.in. w rocznych planach poprawy jako ci kszta cenia Uczelni, wydzia ów, CKP, 2. inicjowanych oddolnie lub odgórnie, w odpowiedzi na zg oszone skargi, uwagi i/lub zidentyfikowane niezgodno ci (w wyniku oceny wewn trznej i/lub zewn trznej). 21 Systematycznej ocenie i doskonaleniu podlega równie sam System, w tym efektywno struktur, procesów i narz dzi zarz dzania jako ci kszta cenia funkcjonuj cych w Uczelni, na zasadach okre lonych przez Rektora. Strona 10 z 10 11

14 Poz. 2 UCHWAŁA NR 2/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 116/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) lek. stom. Anna TURSKA-SZYBKA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 3 UCHWAŁA NR 3/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 117/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) dr n. med. Agnieszka PILARSKA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 4 UCHWAŁA NR 4/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 118/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) Dr n. med. Agnieszka BOGUSŁAWSKA- KAPAŁA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 12

15 Poz. 5 UCHWAŁA NR 5/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Na podstawie 101 ust. 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr 119/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) Dr n. med. Agnieszka RADOMSKA Wydz. L-D,, oraz zmienia się numerację punktów z 3-8 na Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM Poz. 6 UCHWAŁA NR 6/2013 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz 51 ust. 1 pkt 10 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 1. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdza następujące wzory uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: 1) wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 3) wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, 4) wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, 5) wzór dyplomu ukończenia studiów (odpis) strona pierwsza oraz wzór dyplomu ukończenia studiów (odpis przeznaczony do akt) strona pierwsza, w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, 6) wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, 7) opis dyplomu ukończenia studiów, w brzmieniu załącznika nr 7 do niniejszej uchwały, 8) opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, w brzmieniu załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Dyplomy oraz świadectwo wg wzorów określonych niniejszą uchwałą, będą wydawane studentom i uczestnikom studiów podyplomowych przyjętych na studia począwszy od roku akademickiego 2012/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prof. dr hab. Marek Krawczyk Rektor WUM 13

16 WZÓR strona 1, ok adka WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY DYPLOM UKO CZENIA STUDIÓW WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Za cznik nr 1 Strona 1 z 4 14

17 WZÓR strona 2, lewa wewn trzna (wyklejka) strona 3, prawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni) fotografia 45x65 mm DYPLOM UKO CZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH Piecz urz dowa Pan(i)... (imi /imiona i nazwisko) data urodzenia... miejsce urodzenia... na kierunku... w obszarze nauk... o profilu kszta cenia... w formie... z wynikiem... i uzyskania w dniu... r. tytu u zawodowego... Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Rektor... (podpis posiadacza dyplomu) Nr dyplomu..... (piecz imienna i podpis) (piecz imienna i podpis) Piecz.. urz dowa dnia dnia r. (miejscowo ) Za cznik nr 1 Strona 2 z 4 15

18 strona 4, lewa strona 5, prawa Miejsce na legalizacj Za cznik nr 1 Strona 3 z 4 16

19 strona 6, lewa strona 7, prawa wewn trzna (wyklejka) Miejsce na apostille Miejsce na apostille Za cznik nr 1 Strona 4 z 4 17

20 WZÓR strona 1, ok adka WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY DYPLOM UKO CZENIA STUDIÓW WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Za cznik nr 2 Strona 1 z 4 18

WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH PROWADZONYCH WSPÓLNIE

WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH PROWADZONYCH WSPÓLNIE Załącznik 6 do Uchwały Nr 108 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DYPLOM UKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Uchwała nr 74/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

STATUT. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2008 z dnia 28.05.2008 r. Rektora SUM STATUT Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 83 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW Opis: 1. Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt uczelni po złożeniu A6 105 148 (mm);

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881

Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881 Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881 2) w za àczniku do rozporzàdzenia: a) po pkt 34 dodaje si pkt 34a i 34b w brzmieniu: 34a) Kierunek lekarsko-dentystyczny 34b) Kosmetologia, b) po pkt 35 dodaje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 2014-04-15 Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Załącznik do uchwały nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku STATUT SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Tekst jednolity Lipiec 2013 rok Rozdział I. NAZWA I SIEDZIBA 1. 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 28/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała Nr AR00 3 - V/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 37/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 lipca 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 37/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 lipca 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 37/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki Śląskiej w dniu 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

S T A T U T. Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze załącznik do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia grudnia 2011 r. S T A T U T Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

VI. Postanowienia końcowe...

VI. Postanowienia końcowe... STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i Zadania Zakładu... 4 III. Organy i struktura organizacyjna Zakładu... 5 IV.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2015 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR V/12/12/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów Załącznik do uchwały Nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów STATUT Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/383/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/383/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. Załącznik do Obwieszczenia Nr XLII/2/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXI/383/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku

STATUT. Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku Załącznik do Uchwały nr 46/2008 Senatu AMG STATUT Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka

S T A T U T. Osieckiego Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka UCHWAŁA NR XXII/377/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Osieckiemu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 70/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku PROCEDURA DOTYCZĄCA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 219 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR 396/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I SPOSÓB SPORZĄDZANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYśSZYCH ORAZ SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW

ZASADY I SPOSÓB SPORZĄDZANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYśSZYCH ORAZ SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2014 Rektora UMCS ZASADY I SPOSÓB SPORZĄDZANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYśSZYCH ORAZ SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW INFORMACJA O DYPLOMACH WYDAWANYCH W JĘZYKU POLSKIM 1. Tytuły

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

STATUT Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XLIX/637/09 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 8635 UCHWAŁA NR XII/348/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r.

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW Warszawa, 2011 r. 1 1. 1.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów zwany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do uchwały Nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 951 UCHWAŁA NR XXXII/179/2014 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 41 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury dokonanie oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE 1 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych Uchwała Nr XVI / 213 /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/240/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2004r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Opole, październik 2004 STATUT

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE Załącznik do uchwały nr XV/ 125/ 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 września 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo